of 21 /21
1 :KMKK: IOOJLNAY :KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGA DELXNJHGA

4. endocrin

Embed Size (px)

Text of 4. endocrin

Page 1: 4. endocrin

11

:KMKK: IOOJLNAY :KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGADELXNJHGA

Page 2: 4. endocrin

22

:KMKK: IOOJLNAY :KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGADELXNJHGA

Page 3: 4. endocrin

33

vklnlwkkys ;oy; tv dohty dn- bghdk;sy ht.nay oal vklnlwkkys ;oy; tv dohty dn- bghdk;sy ht.nay oal grnllguggu pkhnweelgh kywuka n;t.hmta inyt dk;nvsu grnllguggu pkhnweelgh kywuka n;t.hmta inyt dk;nvsu oovut;tu^ Ytu tvm do;ooltu gb,mgy; tyt kywuka n;t.hmta oovut;tu^ Ytu tvm do;ooltu gb,mgy; tyt kywuka n;t.hmta dk;nvee; yt.xnh pgbggj ug;yggv kj;ku dgahg; vooy mtrttlmty dk;nvee; yt.xnh pgbggj ug;yggv kj;ku dgahg; vooy mtrttlmty dklky hoy; ffjnay y, gl, ytu tjhmty; oovx ve;vggj y, ;gbrny dklky hoy; ffjnay y, gl, ytu tjhmty; oovx ve;vggj y, ;gbrny mgjh;gu^ OoynaDk;nvsy u #Inyutyna (uebkjgl,ysa) mgjh;gu^ OoynaDk;nvsy u #Inyutyna (uebkjgl,ysa) pkhnweelug# ut;tu^ pkhnweelug# ut;tu^

Dk;nvsy vklnlwkkys ;oy; oovth n;t.hmta dk;nvee; Dk;nvsy vklnlwkkys ;oy; oovth n;t.hmta dk;nvee; bt;jtlnay mkumklwkkys yflffuffj bt;jtlnay ytu tvttv yfuff; yt.xny bt;jtlnay mkumklwkkys yflffuffj bt;jtlnay ytu tvttv yfuff; yt.xny bt;ttltl ;gbreelgh b-;ngmkjsy oojtu uoawtmutyt^ Rnitt y,% bt;ttltl ;gbreelgh b-;ngmkjsy oojtu uoawtmutyt^ Rnitt y,% Ykjg;j-y@ glny* gw-mnlhklny* unvmgbny uth btm Ooynau Ykjg;j-y@ glny* gw-mnlhklny* unvmgbny uth btm Ooynau #Bt;jtl inyutyna de/e y-a@ jkuebkjgl, pkhnweelug# ut;tu^ #Bt;jtl inyutyna de/e y-a@ jkuebkjgl, pkhnweelug# ut;tu^ Tvttvtt ugjx wev lnbqttj ;gbrny dn-nay gl, ytuty tjhmty; hojx Tvttvtt ugjx wev lnbqttj ;gbrny dn-nay gl, ytuty tjhmty; hojx oalxlth f.fjbfw yflffmta mt;uttj dk;nvsu #:gg.gj (ukjbky) utyt^oalxlth f.fjbfw yflffmta mt;uttj dk;nvsu #:gg.gj (ukjbky) utyt^

Page 4: 4. endocrin

44

Page 5: 4. endocrin

55

Page 6: 4. endocrin

66

Page 7: 4. endocrin

77

Page 8: 4. endocrin

88

Page 9: 4. endocrin

99

Page 10: 4. endocrin

1010

Page 11: 4. endocrin

1111

:gg.gj htbtth y, dn- bghdk;sy dk;nvsy vklnlwkk* fvflm* hfurnlmfy; f.fjbfw :gg.gj htbtth y, dn- bghdk;sy dk;nvsy vklnlwkk* fvflm* hfurnlmfy; f.fjbfw oalxnluttmta dnklkunay n;t.hm dk;nv /b^ :gg.gj y, tv t;nay dk;nvsy oalxnluttmta dnklkunay n;t.hm dk;nv /b^ :gg.gj y, tv t;nay dk;nvsy vklnlwkk yoojv ev ffh mkv eejunay ynalturnlm q-j@ b-ymnay n;t.hrnl* vklnlwkk yoojv ev ffh mkv eejunay ynalturnlm q-j@ b-ymnay n;t.hrnl* nvtl;th oal z.w* tvnay b-bdjgys yt.xoolth xgygj ptjunau ffjxlgh nvtl;th oal z.w* tvnay b-bdjgys yt.xoolth xgygj ptjunau ffjxlgh vkyukbkl yflffmta^ vkyukbkl yflffmta^

Dn-nay tjhmty t; tvnay fvflm hfurnlmnau ht.nay htbrtty; dgalughg; Dn-nay tjhmty t; tvnay fvflm hfurnlmnau ht.nay htbrtty; dgalughg; wevgy; hg;uglgu;gh ;gg.jee;sy mo.iny (htbrtt) mk;kjhka dgah wevgy; hg;uglgu;gh ;gg.jee;sy mo.iny (htbrtt) mk;kjhka dgah iggj;lgugmga^ iggj;lgugmga^

Mk;kjhka ukjbkys wevgy; hg;uglgu;gh htbrtt htm nhvth (un'-j@ Mk;kjhka ukjbkys wevgy; hg;uglgu;gh htbrtt htm nhvth (un'-j@ qey[wn) dgugvgh* (un'kqey[wn) ptjtum ;kmkk; ioojlnay delxnjhgay qey[wn) dgugvgh* (un'kqey[wn) ptjtum ;kmkk; ioojlnay delxnjhgay f.xny nltj;tu^ Ykaj delxnjhgay nyvelny ;emgu;ghg; nyvelny mgj,;gu^ f.xny nltj;tu^ Ykaj delxnjhgay nyvelny ;emgu;ghg; nyvelny mgj,;gu^

:kmkk; ioojlnay delxnjhga* bt;jtlnay mkumklwkk hkcjsy hkldkk :kmkk; ioojlnay delxnjhga* bt;jtlnay mkumklwkk hkcjsy hkldkk hgjnlwgy ezl;ggmga oal grnllgugg /b^hgjnlwgy ezl;ggmga oal grnllgugg /b^

1^:kmkk; ioojlnay delxnjhga y, 1^:kmkk; ioojlnay delxnjhga y, .-u-mgmn. bt;jtlnay iee; e;nj;lgugy; z.gu;;gu^.-u-mgmn. bt;jtlnay iee; e;nj;lgugy; z.gu;;gu^ 2^:kmkk; ioojlnay delxnjhgay ;gg.gj wevggj ;gbrny bt;jtlnay 2^:kmkk; ioojlnay delxnjhgay ;gg.gj wevggj ;gbrny bt;jtlnay

mf.; yflffl;fumf.; yflffl;fu

Page 12: 4. endocrin

1212

:KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY MOOHTY :KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY MOOHTY HFURNLHFURNL

11^Fyxny mgjhnys ej; htvtu^Fyxny mgjhnys ej; htvtu ;tt; vttj yejeemys evgy ;tt; vttj yejeemys evgy dojhoolmyttv thlty oov;tu^ :eugjnu gbmgy; fyxny mgjhn dojhoolmyttv thlty oov;tu^ :eugjnu gbmgy; fyxny mgjhn y, ;tt; ejeelsy ;tt; oytjnay tjhmtyna hgree; dga;gu y, gbys y, ;tt; ejeelsy ;tt; oytjnay tjhmtyna hgree; dga;gu y, gbys hfy;nay hexeej t;ttv oov;tumta hkldkkmka^ hfy;nay hexeej t;ttv oov;tumta hkldkkmka^

2^Dkjukwka dn-2^Dkjukwka dn- y, moohty hfurlnay mglggv op.tl y, moohty hfurlnay mglggv op.tl hgjggys tjhmty uejg. ;gh, yo; utu;th dfuff; ;eugjnu gbmgy; hgjggys tjhmty uejg. ;gh, yo; utu;th dfuff; ;eugjnu gbmgy; tyt y, pelgay htvtum gj,vgy ;kj dga;gu^tyt y, pelgay htvtum gj,vgy ;kj dga;gu^Evmgr dea htldtjttj vooluoa hkcj yemgumgy; hg;uglgu;rtt^ Evmgr dea htldtjttj vooluoa hkcj yemgumgy; hg;uglgu;rtt^ hfhmfy; pg.vjsy mgjhnys ejugwgu dkjukwka dn- dklr hfhmfy; pg.vjsy mgjhnys ejugwgu dkjukwka dn- dklr mkum;ku^ mkum;ku^

3^3^Dgbdga delxnjhga (dgbdgghgaDgbdga delxnjhga (dgbdgghga) pf.hfy vttj ) pf.hfy vttj yejeemgy; dga;gu^ Hgjny hf.xmfyna ;kk; gyunay gb,mgy; yejeemgy; dga;gu^ Hgjny hf.xmfyna ;kk; gyunay gb,mgy; pglunejsy f.fj ug;gjug; pglgbuga vglvmsy hk.nl; dgajlgyg pglunejsy f.fj ug;gjug; pglgbuga vglvmsy hk.nl; dgajlgyg mtjttj nk; gueelvgy vglv zlugjeel;gu^ Evys gb,mgy; evyggv mtjttj nk; gueelvgy vglv zlugjeel;gu^ Evys gb,mgy; evyggv nk; btm dk;nvsu pglgbuga vglvm;gg inyuttr g.;gu^ Zvm nk; btm dk;nvsu pglgbuga vglvm;gg inyuttr g.;gu^ Zvm pgugv ytu dgbdga delxnjhgamga dklvky^ Hgjny hkcj pgugv ytu dgbdga delxnjhgamga dklvky^ Hgjny hkcj yemgumgy 2 htvtumta dgbdgamga dfuff; mtj y, htlty ;kkjkk yemgumgy 2 htvtumta dgbdgamga dfuff; mtj y, htlty ;kkjkk dgajlg;gu ie.eeys dgbdga delxnjhga bfuffjvfy hkklkaukk dgajlg;gu ie.eeys dgbdga delxnjhga bfuffjvfy hkklkaukk mkajky dgajlgyg^ Vooy mtrttlmty; dkl dgjeey pooy htvtu y, mkajky dgajlgyg^ Vooy mtrttlmty; dkl dgjeey pooy htvtu y, hkldkkmka dfuff; hopooy;tt dgajlg;gu kywlkumka^hkldkkmka dfuff; hopooy;tt dgajlg;gu kywlkumka^

Page 13: 4. endocrin

1313

4^4^Dgbdgay ;tjut;th delxnjhga^ Dgbdgay ;tjut;th delxnjhga^ (nr dgbdgghga) (nr dgbdgghga) Pgugvgy; tvnay dffuyfjfl mf;na dgavygg hkcj yemgumgy; 2@3 Pgugvgy; tvnay dffuyfjfl mf;na dgavygg hkcj yemgumgy; 2@3 hexeej t;nay mevuga dn-ywtj dna dklkk; vooy mtrttlmty; mkk hexeej t;nay mevuga dn-ywtj dna dklkk; vooy mtrttlmty; mkk htbrtt dgajlgl y, ffjxlfu;fr dn- ;ggvgy dga;glmga dkl;ku^ Heejga htbrtt dgajlgl y, ffjxlfu;fr dn- ;ggvgy dga;glmga dkl;ku^ Heejga ugpjsy gb,mgy evyshsu dk;.kl hkkl hoyvttj nhtthty qkvqgmsu ugpjsy gb,mgy evyshsu dk;.kl hkkl hoyvttj nhtthty qkvqgmsu g.gh dklvykkv gjgu zv y, mkbkjx nloo ;g.v tj;tvnay vklnlwkkys g.gh dklvykkv gjgu zv y, mkbkjx nloo ;g.v tj;tvnay vklnlwkkys f.fjbfw pkhnweelglm iggj;gu;gr dgbdgay ;tjut;th delxnjhga mkk f.fjbfw pkhnweelglm iggj;gu;gr dgbdgay ;tjut;th delxnjhga mkk htbrttyna he.,; ej,;gh gb,myggv hgj,wgyuea mkb dklvky htbrttyna he.,; ej,;gh gb,myggv hgj,wgyuea mkb dklvky exnjmga^exnjmga^

5^Dffjyna ;tt; delxnjhga5^Dffjyna ;tt; delxnjhga (dffj ;ttjhta)^ :kk; gb,m;g; tyt (dffj ;ttjhta)^ :kk; gb,m;g; tyt delxnjhgay hklmkvlku dklky mgjhnlgu dk;nv ukl ve;gvys 2 delxnjhgay hklmkvlku dklky mgjhnlgu dk;nv ukl ve;gvys 2 mglggj ;guee hkv mgmlgug bgzumga kji;ku^ Zvm pgugvgy; mglggj ;guee hkv mgmlgug bgzumga kji;ku^ Zvm pgugvgy; t;uttj 2 hkv mgmlgug yeuglgb dojnay hkkjky; vgluee t;uttj 2 hkv mgmlgug yeuglgb dojnay hkkjky; vgluee dgajlg;gu^ dgajlg;gu^ Hkcj yemgumyggv thltt; yeuglgbsy pg.vjsy mt;uttj mgmlgug Hkcj yemgumyggv thltt; yeuglgbsy pg.vjsy mt;uttj mgmlgug hkkjky;kk ynalty ytu;tr 2 dffjyna ;ttj dgajlgh dklvky^ Ie.eeyggv hkkjky;kk ynalty ytu;tr 2 dffjyna ;ttj dgajlgh dklvky^ Ie.eeyggv thltt; hklmkvlku ;kmjkk mgjhnlgu dk;nv y, kjr zlugj;gu^ Vooy thltt; hklmkvlku ;kmjkk mgjhnlgu dk;nv y, kjr zlugj;gu^ Vooy mtrttlmyttv thltt; tyt 2 delxnjhga dffjyna ;tt; mealsy ;kmyk kjkau mtrttlmyttv thltt; tyt 2 delxnjhga dffjyna ;tt; mealsy ;kmyk kjkau hexny veeh dklrtt^hexny veeh dklrtt^

Voolnay o-; tj;tbmt; pglgbugays yeulggvyggv oov;tu Voolnay o-; tj;tbmt; pglgbugays yeulggvyggv oov;tu delxnjhgau eu ugjgl y, gbys wolhtyunay yoo;tllty mojvty t[mk;-delxnjhgau eu ugjgl y, gbys wolhtyunay yoo;tllty mojvty t[mk;-jbnay ugjglmga utr optr dgmlgh dkllkk^jbnay ugjglmga utr optr dgmlgh dkllkk^

Page 14: 4. endocrin

1414

:KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY :KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY YTUTY DN_NAY HFURNLYTUTY DN_NAY HFURNL

• :kmkk; ioojlnay delxnjhgau oovtl ugjlggj y, :kmkk; ioojlnay delxnjhgau oovtl ugjlggj y, oj hf.jflnay ;kmkj* ;ey;* ug;gj hgl,vys oj hf.jflnay ;kmkj* ;ey;* ug;gj hgl,vys ugjglmga utr 3 mkb doltu dkluky gyunlr ugjglmga utr 3 mkb doltu dkluky gyunlr op;tu^ Hoyna oj hf.jflnay 4@ffv 7@j ;klkk op;tu^ Hoyna oj hf.jflnay 4@ffv 7@j ;klkk hkykunay hkkjky; nhtyh ;kmkk; ioojlnay hkykunay hkkjky; nhtyh ;kmkk; ioojlnay delxnjhgayee; ;ttjh 3 ;g.hgjusy mev delxnjhgayee; ;ttjh 3 ;g.hgjusy mev dojnayhtt oovut.jttv zlugjgy hfurnr thtl;tu^ dojnayhtt oovut.jttv zlugjgy hfurnr thtl;tu^

Page 15: 4. endocrin

1515

|^|^Tymk;-jbttv oov;tu delxnjhga Tymk;-jbttv oov;tu delxnjhga ;kmjkk 2 ;kmjkk 2 doltu dkl;ku^doltu dkl;ku^

1^Pglgbugays yebsy yeuglggvyggv ([gjbgy) 1^Pglgbugays yebsy yeuglggvyggv ([gjbgy) ugjglmga delxnjhgaugjglmga delxnjhga ooy;% dgbdga* dgbdgay ;tjut;th ooy;% dgbdga* dgbdgay ;tjut;th delxnjhga* vtjtt delxnjhga hgbggjgu;gyg^ delxnjhga* vtjtt delxnjhga hgbggjgu;gyg^ g) Dgbdga delxnjhga @ oj hf.jflnay 4@j ;klkk hkykukkv g) Dgbdga delxnjhga @ oj hf.jflnay 4@j ;klkk hkykukkv pglgbugay 1@2@j yebsy yeuglggvyggv oovx pglgbugay 1@2@j yebsy yeuglggvyggv oovx pglunejsy ej; hgysy ;tt; pgh htlyna euyggv ;kki ejugr 2 pglunejsy ej; hgysy ;tt; pgh htlyna euyggv ;kki ejugr 2 htvtu dklr ;kkilkh;kk (ductus thyreoglossus) ut;tu wkjuk htvtu dklr ;kkilkh;kk (ductus thyreoglossus) ut;tu wkjuk oovutr dgavygg 7@j ;klkk hkykum mgvjgy vglr htlyna oovutr dgavygg 7@j ;klkk hkykum mgvjgy vglr htlyna eum hkyhjsu ol;tt;tu^eum hkyhjsu ol;tt;tu^

d) F.xooyna de/e vtjtt delxnj@ hga pglgbugay 3@4@j d) F.xooyna de/e vtjtt delxnj@ hga pglgbugay 3@4@j yebys yeuglggv@ yggv hfur;fu^ Bfy hf.jflnay yebys yeuglggv@ yggv hfur;fu^ Bfy hf.jflnay 4@7@j ;klkk hkykum oov;tu^4@7@j ;klkk hkykum oov;tu^

.) Dgbdgay ;tjut;th delxnjhga oj hf.jflnay 4@7@j ;klkk .) Dgbdgay ;tjut;th delxnjhga oj hf.jflnay 4@7@j ;klkk hkykum pglgbugay 3@4@j yebys yeuglggvyggv oovtt; hkykum pglgbugay 3@4@j yebys yeuglggvyggv oovtt; ;kk; htvtu y, f.xooyna delxnjhgamga hkldkkmka ;kk; htvtu y, f.xooyna delxnjhgamga hkldkkmka dgavygg mgvgjx hkwjkk; dgbdga delxnjhgay gj dgavygg mgvgjx hkwjkk; dgbdga delxnjhgay gj ug;gjug; yggl;gr pgjnb;gg inu;tr kji;ku^ Pglgbugay 4@j ug;gjug; yggl;gr pgjnb;gg inu;tr kji;ku^ Pglgbugay 4@j yebys yeuglggvyggv oovvty y, nloo uoy; kjinh /bee yebys yeuglggvyggv oovvty y, nloo uoy; kjinh /bee evmgr ouoa dklvky dgah x dna^ evmgr ouoa dklvky dgah x dna^

Page 16: 4. endocrin

1616

2^Ykaj delxnjhgay nyvelny 2^Ykaj delxnjhgay nyvelny zlugjeel;gu ;kmkk; ioojlnay gjlsy tvoo;^zlugjeel;gu ;kmkk; ioojlnay gjlsy tvoo;^ Oj hf.jflnay Oj hf.jflnay gyh;gux ut;tvyna gjsy dg f.jnay hkcj oovut.jttv ykaj gyh;gux ut;tvyna gjsy dg f.jnay hkcj oovut.jttv ykaj delxnjhga oovth z.wg; mooyna gwnygjysa ioojlnay delxnjhga oovth z.wg; mooyna gwnygjysa ioojlnay htvuttv zlugjgy hfur;fu^htvuttv zlugjgy hfur;fu^

||^B-pk;-jbttv oov;tu delxnjhga@ yee;%||^B-pk;-jbttv oov;tu delxnjhga@ yee;% wfb w- wfb w-lkbsy de/e dn-nay gyh;gux hfy;nay hexeej t;ttv oov;tu lkbsy de/e dn-nay gyh;gux hfy;nay hexeej t;ttv oov;tu ooy; ;gjgghn delxnjhga hgbggjgu;gyg^ ooy; ;gjgghn delxnjhga hgbggjgu;gyg^

g)Dffjyna ;tt; delxnjhgay hklmkvlku dk;nv oj hf.jflnay g)Dffjyna ;tt; delxnjhgay hklmkvlku dk;nv oj hf.jflnay 6 ;gh, ;klkk hkykukkv gjsy xgwgjhgay b-pkm-lnay 6 ;gh, ;klkk hkykukkv gjsy xgwgjhgay b-pkm-lnay tvttv oovx 7 ;gh, 7 hkykum wevys ve;vggj hojttltu;vty tvttv oovx 7 ;gh, 7 hkykum wevys ve;vggj hojttltu;vty tvnay mgmeejug dga;lggj htldtjrtt; 12 ;gh, ;klkk tvnay mgmeejug dga;lggj htldtjrtt; 12 ;gh, ;klkk hkykunay voolxttj domtw y, mk;jky oojutt uoawtmutr hkykunay voolxttj domtw y, mk;jky oojutt uoawtmutr thtl;tu^ thtl;tu^

d) Mfbvfuyna ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; d) Mfbvfuyna ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; .) Mojoo delxnjhgay ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; .) Mojoo delxnjhgay ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; u) Fy;uf.xyna ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; u) Fy;uf.xyna ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; ;)Ebgay ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; t;uttj delxnjhga ;)Ebgay ;kmkk; ioojlnay delxnjhgalgu t; t;uttj delxnjhga

w-lkbsy hfy;nay hexeej t;ttv oovtt; mev mevsyhgg w-lkbsy hfy;nay hexeej t;ttv oovtt; mev mevsyhgg tjhmtyna domwty; kjklwkr ffj ffjnay tvttv tjhmtyna domwty; kjklwkr ffj ffjnay tvttv zlugjeelvgy ;gg.jsu wevgy; inyutty hgjnlwgy dn- dn-;tt zlugjeelvgy ;gg.jsu wevgy; inyutty hgjnlwgy dn- dn-;tt yflfflr dga;gu^yflfflr dga;gu^

Page 17: 4. endocrin

1717

• |||^ T[mk;-jbttv oov;tu delxnjhga |||^ T[mk;-jbttv oov;tu delxnjhga yee; yee; ;gjgghn doluoo;t; he.ggu;gyg^ ;gjgghn doluoo;t; he.ggu;gyg^ 1^1^Bt;jtlnay doltu Bt;jtlnay doltu

g) Fyxny mgjhnys gj* f.jnay htvtu hkcj ugpjggv g) Fyxny mgjhnys gj* f.jnay htvtu hkcj ugpjggv oov;tu^ F.jnay htvtu y, gbys wolhtyunay gj ;tt; oov;tu^ F.jnay htvtu y, gbys wolhtyunay gj ;tt; hgygyggv ({gjbgy J-m[-) wolhnay ejugr oj hf.jflnay hgygyggv ({gjbgy J-m[-) wolhnay ejugr oj hf.jflnay 4@j ;klkk hkykunay vool@ xttj ug.lsy hfy;na; kjr 4@j ;klkk hkykunay vool@ xttj ug.lsy hfy;na; kjr dgah o-;tt thltt; ug;gg; ioojlnay oojtumta dgavygg dgah o-;tt thltt; ug;gg; ioojlnay oojtumta dgavygg eu wolhtyunay ueejv ighgu;gy dnmoojvyttj ;kmkk; eu wolhtyunay ueejv ighgu;gy dnmoojvyttj ;kmkk; ioojlnay oojtu uoawtmutr thtl;tu^ Hgjny gjsy ioojlnay oojtu uoawtmutr thtl;tu^ Hgjny gjsy htvtu pg.vjsy mgjhnys ;kk; hgygyggv oovtr f.fj htvtu pg.vjsy mgjhnys ;kk; hgygyggv oovtr f.fj htvtumtautt ynalr mkum;ku^htvtumtautt ynalr mkum;ku^

• d) Dkjukwka dn-^ Tyt y, oj hf.jflnay 5*6 d) Dkjukwka dn-^ Tyt y, oj hf.jflnay 5*6 @j ;klkk hkykum 3@j hk.;klsy hgygys t'ny;-bnay @j ;klkk hkykum 3@j hk.;klsy hgygys t'ny;-bnay tvttv zlugjgy hfurnr oj hf.jflnay 7@j ;klkk hkykum tvttv zlugjgy hfurnr oj hf.jflnay 7@j ;klkk hkykum gj ;ttitt wolhnay mojr gvgj mojuty gj ;ttitt wolhnay mojr gvgj mojuty mkbkjx* ;kmkjhn vo. y, ouoa dklr yzumjgy mkbkjx* ;kmkjhn vo. y, ouoa dklr yzumjgy mkumkyk^mkumkyk^

Page 18: 4. endocrin

1818

2^ 2^ G;j-yglnys mkumklwkkys htvtu G;j-yglnys mkumklwkkys htvtu Tyt htvtu Tyt htvtu bt;jtlnay ueejvys 2 mglsy ;glgyuggv oov;tu bt;jtlnay ueejvys 2 mglsy ;glgyuggv oov;tu dfuff; ;kmkj y, dgv 2 he.ggr op;tu^dfuff; ;kmkj y, dgv 2 he.ggr op;tu^

g) Dffjyna ;tt; delxnjhgay mgjhnlgu dk;nv^ g) Dffjyna ;tt; delxnjhgay mgjhnlgu dk;nv^ Bt;jtlnay ueejvys 2 mglsy ;glgyuggv ejugl bt;jtlnay Bt;jtlnay ueejvys 2 mglsy ;glgyuggv ejugl bt;jtlnay mtmuth mkumklwkkys mtmuth mkumklwkkys (vnb'gmn[ bt;jtlnay)pgyunlgg oovth o-; mty;ttv (vnb'gmn[ bt;jtlnay)pgyunlgg oovth o-; mty;ttv zlugjgy ugjx dojtl;;tu^ zlugjgy ugjx dojtl;;tu^

d) "gjgugyuln (hjkbgqnyysa) htbtth y, ukl d) "gjgugyuln (hjkbgqnyysa) htbtth y, ukl ve;gv mooyna mkb vglgg gjm-jnay ve;gvys ;guee ve;gv mooyna mkb vglgg gjm-jnay ve;gvys ;guee dgajlgvgy bfy l g;j-yglnys mfjlnay ;gg.gj dgajlgvgy bfy l g;j-yglnys mfjlnay ;gg.gj zlugjeel;gu mtjttj bt;jtlnay ueejvys 2 zlugjeel;gu mtjttj bt;jtlnay ueejvys 2 mglsy ;glgyuggv ejugl bt;jtlnay mtmuth mglsy ;glgyuggv ejugl bt;jtlnay mtmuth mkumklwkkys htvunau oovth o-; zlugjgy mkumklwkkys htvunau oovth o-; zlugjgy ugjgg; ;ttjh ve;vee;su ;gugr dgajlg;gu^ Dgv ugjgg; ;ttjh ve;vee;su ;gugr dgajlg;gu^ Dgv mfbvfuyna ;tjut; dffjyna ;tt; delxnjhgay hklmkvlku mfbvfuyna ;tjut; dffjyna ;tt; delxnjhgay hklmkvlku dk;nvsy domtw dohna htvtu dga;unau ytbtu;tl dk;nvsy domtw dohna htvtu dga;unau ytbtu;tl dffjyna ;tt; delxnjhga uth de/e bgyga gj;sy htlty; dffjyna ;tt; delxnjhga uth de/e bgyga gj;sy htlty; mfbvunau ug;gj dffj utr ytjlt;tu y, ooymta exnj mfbvunau ug;gj dffj utr ytjlt;tu y, ooymta exnj emusy hkldku;klmka /b^emusy hkldku;klmka /b^

Page 19: 4. endocrin

1919

:KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY YGVYS KYWLKU:KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY YGVYS KYWLKU Fyxny mgjhn@Tyt delxnjhga devg; doh Fyxny mgjhn@Tyt delxnjhga devg; doh

delxnjhgay ;gg.jsu e;nj;gy pkhnweelgh e;nj;ggxnay oojtumta delxnjhgay ;gg.jsu e;nj;gy pkhnweelgh e;nj;ggxnay oojtumta exnj tbtumtaxoo;t; gl, x ygvgy; tjtumtauttvtt gjga nloo exnj tbtumtaxoo;t; gl, x ygvgy; tjtumtauttvtt gjga nloo htbrttmta* hf.uoo;t; 0*25 u khn;k; 0*25 u dgah dfuff; rnjtbvty htbrttmta* hf.uoo;t; 0*25 u khn;k; 0*25 u dgah dfuff; rnjtbvty o-; 1*0 @ 1*2 u hojmtl mkbkjx dga;gu^ Dtlunay dkarnlmsy o-; o-; 1*0 @ 1*2 u hojmtl mkbkjx dga;gu^ Dtlunay dkarnlmsy o-; 2 ;ghny fv;fu^ Hgjny 40 ygvyggv hkai rny htbrtt y, dgugv;gu^2 ;ghny fv;fu^ Hgjny 40 ygvyggv hkai rny htbrtt y, dgugv;gu^

Dkjukwka dn-^ @ Tbtumtaxoo;t; rnjtbvty o-; bfy l Dkjukwka dn-^ @ Tbtumtaxoo;t; rnjtbvty o-; bfy l tjtumtauttvtt nh htbrttmta dkl;ku^ Ygv ghnhg; dgv l tjtumtauttvtt nh htbrttmta dkl;ku^ Ygv ghnhg; dgv l dgugv;gu^dgugv;gu^

Dgbdga delxnjhga Yzjga; 1@5 uj dgavygg 18 @20 Dgbdga delxnjhga Yzjga; 1@5 uj dgavygg 18 @20 ygvgy; 30 @ 40 uj@; hojyt^ Tbtumtaxoo;t; vgjsy mtb;unay o-; ygvgy; 30 @ 40 uj@; hojyt^ Tbtumtaxoo;t; vgjsy mtb;unay o-; moj mkbkj;ku^moj mkbkj;ku^

F.xooyna delxnjhga^ Yzjga; 13*26 uj 1 @5 ygvgy; F.xooyna delxnjhga^ Yzjga; 13*26 uj 1 @5 ygvgy; 22*98 uj 6 @10 ygvgy; 26*10 uj 11 @15 ygvgy; 37*52 uj 22*98 uj 6 @10 ygvgy; 26*10 uj 11 @15 ygvgy; 37*52 uj dklmkl mkbjkk; 60@75 ygvgy; 6 uj hojmtl dgugv;gu^ _j dklmkl mkbjkk; 60@75 ygvgy; 6 uj hojmtl dgugv;gu^ _j y, ;kmkk; ioojlnay delxnjhgay oojtu dohna tv t;oo; fvfh ygvgy; y, ;kmkk; ioojlnay delxnjhgay oojtu dohna tv t;oo; fvfh ygvgy; mkbkjx oal grnllgugg y, n;t.hrnr fmlfh ygvgy; hgmnyugjinr oal mkbkjx oal grnllgugg y, n;t.hrnr fmlfh ygvgy; hgmnyugjinr oal grnllgugg y, dgugv;gu^ Dtltu dkarnlm rnjtbvlth mfjflm* hfhool grnllgugg y, dgugv;gu^ Dtltu dkarnlm rnjtbvlth mfjflm* hfhool o-; n;t.hr;tu ynamltu inyrmta dga;gu^o-; n;t.hr;tu ynamltu inyrmta dga;gu^

Page 20: 4. endocrin

2020

:KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY UGR HFURNL:KMKK: IOOJLNAY DELXNJHGAY UGR HFURNL

Fyxny mgjhnys gjsy dg f.jnay htvtu y, hfurffuoa ugrunay Fyxny mgjhnys gjsy dg f.jnay htvtu y, hfurffuoa ugrunay elbggv devg; ;gg.jsu e;nj;gh oal grnllgugg y, ;emgu;gr thtl;tu^ elbggv devg; ;gg.jsu e;nj;gh oal grnllgugg y, ;emgu;gr thtl;tu^ Mehgaldgl fvflmnay ;gg.gj ;emvyggv mgj.gugy hoy dklkh uth btm^Mehgaldgl fvflmnay ;gg.gj ;emvyggv mgj.gugy hoy dklkh uth btm^

Tyt delxnjhgay f.jnay htvunay hfurnl dejee;vyggv pglunejsy Tyt delxnjhgay f.jnay htvunay hfurnl dejee;vyggv pglunejsy hgyg* mej[nay tbttl kjxnb; mooyna f.jnay htvtu dgajlgr ;gg.gj hgyg* mej[nay tbttl kjxnb; mooyna f.jnay htvtu dgajlgr ;gg.gj zlugjeelr thtl;tu mgl dna^ Dffjyna ;tt; delxnjhgay ugr hfurlffv dklkk; zlugjeelr thtl;tu mgl dna^ Dffjyna ;tt; delxnjhgay ugr hfurlffv dklkk; mooyna hklmkvlku dg mgjhnlgu dk;nvee; ty; mty; mgjhgy mooyna hklmkvlku dg mgjhnlgu dk;nvee; ty; mty; mgjhgy dgajlgvgy ytbtu;tl htvuoo; ukl ve;gv ;kk; hfy;na .-y* tbtumtay ebgay dgajlgvgy ytbtu;tl htvuoo; ukl ve;gv ;kk; hfy;na .-y* tbtumtay ebgay fjufy hkldkkv tjtumtay heiugy; dgajlg;gu mkhnkl;kl wffyuoa^ fjufy hkldkkv tjtumtay heiugy; dgajlg;gu mkhnkl;kl wffyuoa^ Ytbtu;tl ;gg.gj tjtumta; hfh ejueelgh* tbtumta; vghgl ejueelgh uth Ytbtu;tl ;gg.gj tjtumta; hfh ejueelgh* tbtumta; vghgl ejueelgh uth btm ugr yflff opoolyt^btm ugr yflff opoolyt^

Dgbdga delxnjhgay dgjeey pooy htvtu y, ynalr pgjnb;gg Dgbdga delxnjhgay dgjeey pooy htvtu y, ynalr pgjnb;gg hopoo.x hkldkk y, dgahuoa dgah* htm ejm tv.tl hkcj dgah y, x hopoo.x hkldkk y, dgahuoa dgah* htm ejm tv.tl hkcj dgah y, x dna^ :kmkk; ioojlnay delxnjhgay ugr hfurlnay o-; mooyna oal dna^ :kmkk; ioojlnay delxnjhgay ugr hfurlnay o-; mooyna oal grnllguggys ;emgu;gl dg nloo;@ lnay elbggv dn- bghdk;sy devg; grnllguggys ;emgu;gl dg nloo;@ lnay elbggv dn- bghdk;sy devg; tjhmty mkumklwkkys oal grnllguggy; 2 mglsy vfjfu yflff opool;tu^tjhmty mkumklwkkys oal grnllguggy; 2 mglsy vfjfu yflff opool;tu^

Page 21: 4. endocrin

2121

Àíõààðàë òàâüñàíä Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëààáàÿðëàëàà