Click here to load reader

4 - Zemljani radovi 3 - Primena iglo-filtera1 tehnologijatehnologijaradova radova 44 ––zemljani radovizemljani radovi (kontrola podzemne vode) predmetni nastavnik: dragan arizanoviĆ

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 4 - Zemljani radovi 3 - Primena iglo-filtera1 tehnologijatehnologijaradova radova 44 ––zemljani...

 • 1

  TEHNOLOGIJA

  TEHNOLOGIJA

  TEHNOLOGIJARADOVA

  RADOVA

  RADOVA

  4 4 ––ZEMLJANI RADOVI

  ZEMLJANI RADOVI

  (KONTROLA PODZEMNE VODE)

  (KONTROLA PODZEMNE VODE)

  PREDMETNI NASTAVNIK:

  PREDMETNI NASTAVNIK:

  DRAGAN ARIZANOVIĆ

  DRAGAN ARIZANOVIĆ

  2

  PODZEMNA VODA JE PRISUTNA I PORED REKA...

  3

  PRISUSTVO PODZEMNIH VODA

  ...ALI I NA GRADILIŠTIMA U GRADSKIM SREDINAMA

  ...ALI I NA GRADILIŠTIMA U GRADSKIM SREDINAMA

  PRISUSTVO PODZEMNIH VODA

  Darsijev zakon:

  Q = k *A *h/L

  u kome su veličine:

  Q-količina proceñene vode,

  k-koeficijent filtracije (vodopropustljivost),

  h-pad nivoa podzemne vode na dužini L

  (h/Lje hidraulički gradijent),

  A-površina poprečnog preseka zone koja se posmatra,

  pokazuje da ćemo veću količinu proceñene vode imati u m

  aterijalim

  a sa većom

  vodopropustljivošću ali i da u takvim materijalim

  a proticaj može biti povećan

  ukoliko ostvarimo veći hidraulički gradijent.

  4

 • 2

  5

  OSNOVNI PRINCIP DEPRESIRANJA VODE U TLU

  DRENIRANJE TLA

  Vertikalni drenovi (iglofilteri) se postavljaju i vade brzo i lako a imaju relativno veliku

  moć isisavanja vode iz tla.

  Iglofilteri se svrstavaju u "popularnu" opremu za kontrolu podzemne vode.

  Efikasni su u m

  aterijalim

  a kao što su pesak, šljunak i njihove mešavine.

  Postavljanje iglofiltera u m

  ekano tlo se odvija pod dejstvom koncentrisanog mlaza

  vode (engl. jetting).

  Kada se voda pod pritiskom (oko 8 bara) kroz fleksibilnu cev dovede u zonu vrha

  iglofiltra, mlaz razbija veze čestica, stvara gustu suspenziju i izlazi ka površini

  terena.

  Mlazom vode se u tlu stvara bušotina nepravilne konture kroz čiji se porozni omotač

  proceñuje voda.

  Oko fleksibilne cevi za odvod vode i iglofiltera se, kao ispuna i filter, ugrañuje čist

  pesak.

  Pod dejstvom pumpe se u sistemu stvori podpritisak koji usmerava kretanje vode ka

  rupicama u oblozi (cediljki) iglofiltera.

  Niz drenova se povezuje jednom cevi većeg prečnika, a na m

  estima priključivanja

  cevi se postavljaju zatvarači koji služe za regulisanje protoka vode.

  6

  7

  OSNOVNI PRINCIP DRENIRANJA TLA IGLO-FILTERIMA

  8

 • 3

  9

  VODOPROPUSNOST TLA OPREDELJUJE BROJ

  DRENOVA

  10

  11

  ZA BEZBEDAN RAD JE VAŽNA POUZDANA OPREMA

  12

  JEDNA PUMPA MOŽE DA OPSLUŽUJE VIŠE IGLO-FILTERA

 • 4

  13

  14

  VIŠEFAZNO DRENIRANJE TLA IGLO-FILTRIMA

  15

  VIŠEFAZNO DRENIRANJE TLA IGLO-FILTRIMA

  16

  VIŠEFAZNO DRENIRANJE TLA IGLO-FILTRIMA

 • 5

  17

  VIŠEFAZNO DRENIRANJE TLA IGLO-FILTRIMA

  18

  VIŠEFAZNO DRENIRANJE TLA IGLO-FILTRIMA

  19

  DRENIRANJA JE NEPREKIDNO TOKOM RADOVA U JAMI

  20

 • 6

  21

  DRENIRANJE TLA NA TRASI CEVOVODA

  22

  23

  DRENIRANJE TLA NA TRASI CEVOVODA