5 Organosi Kai Leitourgia Mikris Kai Poli Mikris Epixeirisis

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/12/2019 5 Organosi Kai Leitourgia Mikris Kai Poli Mikris Epixeirisis

  1/292

 • 8/12/2019 5 Organosi Kai Leitourgia Mikris Kai Poli Mikris Epixeirisis

  2/292

  /

  1

  ........................................................................................ 7

  ............................................................................................................................ 10

  I. , , , , , , ....................................................................................................................... 10 II. ................................................................................. 11 III. ...................................................................................... 12 IV. ...................................................... 13 V. .................... 15

  VI. .............................................................. 16

  ............................................................................................................ 21 ....................................................... 21

  1: ............................. 23 ...................................................................................................... 23 ............................................................................................................................... ....... 23 .......................................................................... 24 / ....................................................................................... 25 1.1 .............................................. 25 1.2 .......................................................................................... 27 1.3 ....................................................................... 28 1.4 ........................................................ 31 1.5 .......................................................... 32 1.6 ..................................................... 36

  1.6.1 ..........................................................................36

  1.6.2 ..............................................................................................37

  1.6.3 .................................................................38

  1.6.4 .............................................................................................38

  1.6.5 ...........................................................................................40 1.6.6 ...................................................................................41

  1.6.7 .............................................................................42

  1.6.8 ......................................................................................................43

  ................................................................................................................ 44

 • 8/12/2019 5 Organosi Kai Leitourgia Mikris Kai Poli Mikris Epixeirisis

  3/292

  /

  2

  ................................................................................................... 45 .............................................................................................................................. 46 ................................................................... 46

  2: ................................................. 47 ...................................................................................................... 47 ............................................................................................................................... ....... 47 .......................................................................... 47 / ........................................................................................ 49 2.1 EMAIL.............................................................................................................................. 49 2.2 (VIDEO CONFERENCING) ....................................................................... 52

  2.2.1 .......................................................................53

  2.3 WEB 2.0 ............................................................................... 54

  2.3.1 ...............................................56 2.3.2 ....................................................................................56

  2.3.3 .....................................................................................................................57

  2.3.4 LONG TA IL..............................................................................................57

  2.3.5 ENTERPRISE 2.0 ..............................................................................................................58

  2.4 ............................................................................................... 60 2.5 (ECOMMERCE) ...................................................................... 62 2.6 ........................................................ 66

  2.6.1 ......................................................................66 ................................................................................................................ 68 ................................................................................................... 68 .............................................................................................................................. 70 ................................................................... 70

  3: ............................................................................ 72 ...................................................................................................... 72 ............................................................................................................................... ....... 72

  .......................................................................... 73 / ......................................................................................... 73

  3.1 ............................................................ 74 3.1.1 ...................................................................................... 74

  3.1.2 .............................................................................................75

  3.2 ........................................................................... 77

 • 8/12/2019 5 Organosi Kai Leitourgia Mikris Kai Poli Mikris Epixeirisis

  4/292

 • 8/12/2019 5 Organosi Kai Leitourgia Mikris Kai Poli Mikris Epixeirisis

  5/292

  /

  4

  4.1.9 ....................................................................................................120

  4.1.10 ................................................120

  4.1.11 ....................................................................................121

  4.1.12 ....................................................................................121

  4.2 ............................................................................................................... 123 4.2.1 .........................................................127

  4.3 .................................................. 136 4.3.1 ............................................................137

  4.3.2 ...........................................................................................137

  4.3.3 ..................................................................................................137

  4.4 () ....................................................................... 140 4.4.1 ...............................141

  4.4.2 ................................................................143

  4.4.3 / ....................................................................144

  4.4.4 () ..................................................145

  4.4.5 ..............................................................................148

  4.4.6 ....................................................................................151

  4.4.7 () ..................................................152

  4.4.8 ( )..............................153

  4.4.9 () .....................................................154 4.4.10 ..............................................................................................155

  4.4.11 ................................................................................................155

  4.4.12 .....................................................157

  4.4.13 (U PLO AD) ..................................................................................159

  .............................................................................................................. 160 ................................................................................................. 161 ............................................................................................................................ 163

  ................................................................. 164

  5: ....................................................................... 165 .................................................................................................... 165 ............................................................................................................................... ..... 165 ............