530Bo0czna sfifkts Boczna sfinkterotomia wewnętrzna ...· bytu, odbytnicy i jelita grubego. Poradnik

Embed Size (px)

Text of 530Bo0czna sfifkts Boczna sfinkterotomia wewnętrzna ...· bytu, odbytnicy i jelita grubego....

530

Krzysztof Bielecki

Boczna sfinkterotomia wewntrzna

z niewielkiego pionowego cicia w rowku midzyzwie-raczowym wypreparowuje si misie zwieracz wewntrz-ny odbytu, ktry przecina si na dugoci odpowiadajcej dugoci szczeliny odbytu. zwykle zabieg ten wykonuje si na godzinie 3. w uoeniu pacjenta w pozycji litotomijnej.

cakowite wycicie mezorektum

tme (ang. Total Mesorectal Excision) polega na pozaodbytniczym wyciciu mikkich tkanek a do po-ziomu dna miednicy i mini dwigaczy odbytu. Pre-parowanie odbywa si w tzw. holy space przestrze beznaczyniowa w okolicy przedkrzyowej.

o waciwym wyciciu mezorektum wiadczy niena-ruszona powi waciwa odbytnicy i nieuszkodzone sploty ylne przedkrzyowe.

Podwizanie ttnicy krezkowej dolnej

Niskie podwizanie ttnicy krezkowej dolnej

Polega na podwizaniu ttnicy poniej (obwodowo) od odejcia od niej ttnicy okrniczej lewej.

Wysokie podwizanie ttnicy krezkowej dolnej

Polega na podwizaniu ttnicy w odlegoci 1 cm od jej odejcia od aorty.

wymienione powyej definicje i okrelenia to tyl-ko cz rekomendowanego nazewnictwa prokto-logicznego, ktre zawiera wspomniana na wstpie broszura pt. nazewnictwo proktologii, ktr de-dykujemy naszemu nauczycielowi Panu docentowi mieczysawowi tylickiemu, twrcy polskiej prokto-logii.

niniejszy artyku pragn zakoczy piknym cyta-tem konfucjusza:

Jeli definicje s niewaciwe, wtedy twierdzenia nie zgadzaj si z faktami, kiedy za twierdzenia i fakty nie s zgodne, wtedy poprawne wykonanie zadania nie jest moliwe. (Konfucjusz I)

If terms be incorrect, then statements do not accord with facts and when statements and facts do not accord, then business is not properly executed. (Confucius I)

P i m i e n n i c t w o

1. Bielecki k, koodziejczak m: nazewnictwo w proktologii. Pod-stawowe pojcia i definicje. wydawnictwo standardy medycz-ne w Praktyce, warszawa 2012, isBn-978-83-60020-01-2.

2. corman ml: colon, and rectal surgery. lippincott-raven, wyd. 4, Philadelphia, new york 1998.

3. zama n, fazio Vw, jagelman dG et al.: efficacy of pelvic pack-ing in maintaining hemostasis after rectal excision for cancer. dis colon rectum 1988; 31: 923-928.

4. Quinyao w, weiijn s, youren z et al.: new concepts in severe presacral hemorrhage during proctectomy. arch surg 1985; 120: 1013-1020.

5. crapp ar, cuthbertson am: william waldeyer and the rectosa-cral fascia. surg Gynecol obstetr 1974; 138: 252-256.

6. Grochowicz P, koodziejczak m, ziembikiewicz a: choroby od-bytu, odbytnicy i jelita grubego. Poradnik dla lekarzy i pacjentw. wydawnictwo medyczne Borgis, warszawa 2010.

7. Gryglewski a: Podstawy proktologii praktycznej. wydawnictwo Via medica, Gdask 2001.

8. lowry ac, simmong cl, Boulos P et al.: consensus statements of definitions for anorectal physiology and rectal cancer. dis co-lon rectum 2001; 44(7): 915-919.

9. townsend cm, Beauchamp rd, evers Bm, mattox kl: sabiston tectbook of surgery. elsevier saunders, wyd. 17, Philadelphia 2004.

10. Herman rm, nowakowski m: choroby jelita grubego i odbytu. [w:] szmidt j, kuzda j (red.): Podstawy chirurgii. medycyna Praktyczna, krakw 2010.

11. Goligher j: surgery of anus,rectum and colon. Bailliere tindall, london 1975.

12. Bielecki k, dziki a: Proktologia. Pzwl, warszawa 2000.13. Grochowicz m: Podstawowe pojcia i definicje. [w:] koo-

dziejczak m, sudo-szopiska i (red.): diagnostyka i lecze-nie ropni i przetok odbytu. wydawnictwo Borgis, warszawa 2008.

14. jorge jmn, wexner sd: a practical guide to basic anorectal physiology investigations. contemporary surgery 1993 oct; 43: 214-224.

15. stefaski l: anatomia kliniczna okolicy odbytowo-odbytniczej. Pol Przegl chirurg 2012; 84(5): 466-476.

16. tylicki m: zarys proktologii. Biblioteka lekarza Praktyka, seria ii, tom 74, Pzwl, warszawa 1972.

17. tylicki m: operacje proktologiczne. Pzwl, warszawa 1973.18. koodziejczak m, sudo-szopiska i: diagnostyka i leczenie

ropni i przetok odbytu. wydawnictwo medyczne Borgis, war-szawa 2008.

19. Parks aG, Gordon PH, Hardcastle jd: a classification of fistula---in-ano. Br j surg 1976; 63: 1-12.

adres/address: *krzysztof Bielecki

oddzia chirurgii oglnej z Pododdziaem Proktologii szpital na solcu

ul. solec 93, 00-382 warszawatel.: +48 (22) 250-62-68

e-mail: prof.bielecki@gmail.com

otrzymano/received: 15.05.2013 zaakceptowano/accepted: 26.06.2013

Postpy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 8, 2013

531

Borgis

p r a c E o r y g i n a l n E o r i g i n a l p a p E r S

*agnieszka Brodzisz1, czesaw cielecki2, Pawe nachulewicz2, Pawe wieczorek1

the use of transperineal ultrasound and endosonography using H2o2 in the diagnosis of perianal abscesses and fistulas in children

zastosowanie ultrasonografii przezkroczowej i endosonografii z zastosowaniem H2o2 w diagnostyce ropni i przetok okooodbytniczych u dzieci

1department of Pediatric radiology, medical university, lublin Head of department: prof. Pawe wieczorek, md, Phd 2department of surgery and Pediatric traumatology, medical university, lublin Head of department: Pawe nachulewicz, md, Phd

s u m m a r y

Introduction. Perianal abscesses are not uncommon pathology in children, while the ethiopathology of perianal fistula still need to be determined. surgical treatment involves abscess incision and evacuation usually without the need for imaging. transperineal ultrasound (tPus) and endorectal ultrasound (erus) enable the assessment of the distribution and penetra-tion of perianal abscesses and fistulas.

Aim. aim of this study is the evaluation of usefulness of the intrasurgical tPus and H2o2 enhanced endosonography in the assessment of the distribution and penetration of perianal abscesses and fistulas in children.

Material and methods. us examination was performed in 9 children (aged 2 month to 8 years old) with perianal abscess and fistula. the examination was performed before abscess incision in order to assess its distribution, as well as after surgical incision, and H2o2 injection to visualise fistulous tract. the us examinations were performed with the use of Philips iu22 ultra-sound scanner with high frequency transducers (l 12-5 mHz and l 15-7 mHz) and Bk-medical Profocus ultrasound scanner with high frequency (16-9 mHz) 360 degrees rotational transducer with automatic 3d data acquisition (type 2050).

Results. the measurements of perianal abscesses and fistulas in all patients taken at B-mode us were statistically signifi-cantly lower than that ones taken after H2o2 injection. H2o2 enhanced us examination enabled precise assessment of ana-tomical relations between abscesses and fistulous tracts towards external and internal anal sphincters influencing widening of the extent of surgery. surgical treatment was successful in all patients. no recurrence was noticed in short time follow-up.

Conclusions. transperineal and transanal us with the use of high frequency transducers and H2o2 injection enabled pre-cise assessment of the distribution of perianal abscesses and fistulas, and had an impact on the surgery extent.

key words: transperineal ultrasound, endorectal ultrasound, perianal abscesses and fistula in children

s t r e s z c z e n i e

Wstp. ropnie okooodbytnicze u dzieci nie s zmianami rzadkimi, a patogeneza przetoki nie jest do koca wyjaniona. najczciej leczenie chirurgiczne polega na naciciu ropnia i ewakuacji jego treci oraz rewizji jamy ropnia bez stosowania metod obrazowych. ultrasonografia przezkroczowa, jak i badanie endosonograficzne wysokiej czstotliwoci w trybie obra-zowania 3d pozwalaj na ocen rozlegoci i penetracji ropni oraz przetok okooodbytniczych.

Cel. celem pracy jest ocena przydatnoci ultrasonografii przezkroczowej oraz endosonografii z zastosowaniem wody utlenionej w ocenie rozlegoci ropni i przetok okooodbytniczych u dzieci.

Materia i metody. Badanie usG wykonano u 9 dzieci w wieku od 2 miesica do 8 lat z ropniem i przetok okooodbyt-nicz. Badanie wykonywano przed naciciem ropnia, oceniajc jego rozlego oraz po jego naciciu po podaniu wody utlenionej w celu oceny kanau przetoki. Badanie wykonywano aparatami usG: Philips iu22 gowicami wysokiej czstotliwo-ci l 12-5 mhz i l 15-7 mhz oraz Bk profocus gowic rotacyjn 20-52 o czstotliwoci 16-9 mhz z 360-stopniow akwizycj danych pracujc w trybie 3d.

Wyniki. u wszystkich badanych pacjentw ropnie i przetoki okooodbytnicze w badaniu usG w skali szaroci byy sta-tystycznie istotnie mniejsze anieli po badaniu z uyciem H2o2. Badanie kontrastowe u wszystkich badanych pozwolio na

532

Agnieszka Brodzisz et al.

introductionthe exact incidence of perianal abscesses (perineal-

abscess, Pa) and fistulas (fistula-in-ano, fia) in the pe-diatric population is not known. large statistical reports, including both adults and children indicate that children constitute between 0.5 and 4% of all patients (1). more than 80% of all patients with Pa/and the fia are children under one year of age, boys: girls 9:1 (1). the etiol-ogy of perianal abscesses/fistulas is not entirely clear. there are several theories explaining the development of the Pa/fia: anal gland inflammation, anoderm infec-tion, anal fissure infection, congenital abnormal cells of the intestinal wall anchor in the anoderm (2). the pres-ence of perianal abscesses and fistulas in childhood almost exclusively concern boys to 1 year of age, and therefore emphasizes the influence of prenatal andro-gens on the development of abnormal glands of mor-gagni of the anal canal designed to deepen and cause thinning of the anal crypts (3). compared to adults, there are significant differences in anatomy, etiology, statistics