5335-12_STYL domu a bytu 5-2012

  • View
    263

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Štýl domu a bytu, magazín o modernom bývaní

Text of 5335-12_STYL domu a bytu 5-2012

RELAXOddych v objat tepla a prrodytedroveern tradciedecember 2012058588001428457ZDRAV BVANIE ATEPLO DOMOVAINTERVIEWKristnadecember 2012 www.styldomuabytu.skINTERIRKpea, kuchyainpircie atrendyOsvetlenie domu a bytuTrendy vo vykurovanNzkoenergetick domEkologick a zdrav bvanie1,33 / ronk XVI .PrlohaVIZITKRFIRIEMDvakrt toko vnimonosti.Veakrt menej spotrebyPrka s automatickm dvkovanm i-Dos a suika so samoistiacim kondenztoromViac informci na www.komunal- energy.skalebo na linke QProgram je uren pre zamestnancov spolonost a organizci odoberajcich elektrinu alebo plyn od spolonostiKomunal Energy, s.r.o.QZamestnancom tchto partnerov ponka spolonos Komunal Energy, s.r.o. vemi vhodn podmienky, ktor mu by prezentovan ako beneft poskytnut zamestnvateomQVaka nzkym cenm spolonosti Komunal Energy, s.r.o. uetrilo mnostvo friem i domcnost nemal fnann iastkyza dodvku elektriny aplynuQV spoluprci so spolonosou Komunal Energy, s.r.o. zskava frma a jej zamestnanci percentulne spory a alie mnostvo vhod a bonusovVhody pre firmy a organizcie:QPozitvne oslovenie zamestnancov s vhodnou ponukouQZaisten spor pre svojich zamestnancov a ich rodinnch prslunkovQBudovanie imidu frmy starajcej sa o svojich zamestnancovQZava na dodvku energi pri odbere viac zamestnancov od spolonosti Komunal Energy, s.r.o.tandardn ponuka:Qspora na dodvke elektrick energie a zemnho plynuQNezvzn vpoet sporyQiadne aktivan i deaktivan poplatkyQSpolonos Komunal Energy, s.r.o. zaist vetky nleitosti zmeny dodvatea za klientovQPrehadn fakturciaQZkazncky portl s prehadnmi informciami o odberepecilna ponuka programovBENEFIT ZAMESTNANCI:QVhodnejie ceny elektriny a plynu pre zamestnancov spolupracujcich friemQGarancia cenyQTechnick asistencia s plnenm a 400 Eur zadarmoQPoukka na nkup vobchodnom reazci TESCO v hodnote a 20 EurProgram BENEFIT ZAMESTNANCIViac informci na www.komunal- energy.skalebo na linke Spolonos Komunal Energy, s.r.o. ponka svojim zkaznkom vhodn technick asistenciu asistenn sluby poskytujce nepretrit pomoc v prpade nhlych zvad a havri.V prpade, e v priestoroch frmy, organizcie i bytovho drustva djde k technickej zvade i havrii, je prostrednctvom linkytechnickejasistenciezaistenodstrneniepriny.AsistennlinkaKomunalEnergy,s.r.o.jevprevdzke24hodn denne 7 dn v tdni.Poistn udalosti, na ktor sa technick asistencia vzahuje:QTechnick havria (porucha technickho zariadenia)QZablokovanie dver (z dvodu straty i zlomenho ka, pokodenie vloky zmku alebo z dvodu zabuchnutia ka)Technick asistencia zahruje zaistenie aprchod remeselnka, prce pozostvajce v zisten priny havrie vedce kjej odstrneniu, drobn materil pouit na opravu.Plnenie Technickej asistencie je a do vky 220 Eur na jednu udalos. Celkov poskytovan ron limit je 800 Eur.POISTN PLNENIETechnick asistencia limity poistnho plneniazemn platnosSRCelkov ron limit poistnho plnenia800 Technick havriaprjazd dodvatea sluieb na miesto havrieNOzsah pecialistu intalatra zsah pecialistu elektrikrazsah pecialistu krenra200 zsah pecialistu plynrazsah pecialistu sklenraistenie kanalizcipouit drobn materil20 Zmoncke slubyprjazd dodvatea sluieb na miesto havrieNOotvorenie hlavnch vchodovch dver80 pouit drobn materil20 Technick asistencia je realizovan prostrednctvom zmluvnho partnera - poisovne AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.Technick asistenciaeditorialVianoce. Sviatky pokoja aradosti. Najdlhie vono celho roka, ak teda nepotame letn dovolenku, na ktor sa niektor zns ani nedostan. Na druhej strane vzdoba u od novembra, zveselch vianonch pes-niiek sa stan neustlym panm dookola odrhovaky, vobchodoch sa musme prediera masami ud, zfalo snaiacimi sa vymyslie zas nejak originlny darek na posledn chvu anaa vianon nlada nastolen poma-ly zaiatkom novembra sbliacimi sa Vianocami upad. Rozmali ste niekedy nad tm ak by to bolo ma zaiatkom decembra vetky dareky kpen, domov cel generlne vyupratovan avy sa pekne po prci zatvorte doma, pustte si neja-k dobr hudbu, alebo prjemn lm, uvarte si horcu okoldu, alebo varen vnko auvate si ten sprvny vianon pokojZnie to lkavo, e? Ale o by to bolo za dareky ak by neboli vybojovan napoli obchoku spoltuctom protiv-nkov, ktor si tie myslia, e je to ten prav prezent pre konkrtneho lena rodiny? Mono aj tento spsob prpravy na Vianoce m nieo do seba, hoci by sme to asi vivote nepripustili aneust-le na to freme. Ak patrte do prvej, poda mjho nzoru mizncej skupiny ud, i druhej, stresujcej sa a do poslednho okam-iku, poksime sa Vm navodi aspo chvkov pocit, e sa mete zaobera niem inm ako Vianocami. Trendy, trendy, trendy. Tie pre Vs pravidelne objavujeme. Tak ako sa menia tie vobliekan, nezaostvaj ani tie vbvan. Tentoraz sme sa peciali-zovali na efektvne zdrav vykurovanie, kuchyne akpene anezabudli sme ani na osvetlenie. Okrem toho sme stihli vyspoveda aj ndejn slovensk spe-vku Kristnu. Zaujali sme Vs?Tak si teda dajte tak desamintov pauzu vloven vianonch darekov apuste sa do tania.Vesel predvianon obdobie Vm elVaa redakciaeditorialinteririnterirOsvetlenieSvietidlo netradin dizajnov ksok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122iarivku za iarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Ke tmav apochmrne priestory zaplav denn svetlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 128KuchyaChyby kuchynskch liniek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130Vinotka, ako na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138www.styldomuabytu.skTrendy, inpircie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86Originlny darek pre kad prleitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88tlov doplnok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Kpea inpircie atrendyKpe vrytme Charlestonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92Slasti astrasti panelkovch kpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Koncepcia kpen pre domcnosti ihotely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97Kvalita ukryt pod povrchom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Predstenov intalan systmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102Zima bez baktri, alebo stop plesniam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Nao si dva pozor pri vbere krovacej malty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108Podlahy, podlahov krytinyTepl, zvukotesn avodotesn podlaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Koberce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1205 t l d o mu a b y t uobsahZdrav bvanie a teplo domovaVizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163tmadecember 2012Sen na ostrove Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Zimn zhrada relaxujte vobjat prrody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Vianoce klop na dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Strechy, stren krytinyCementobetnov stren krytiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66Oceov stren krytina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68Rekontrukcie striech rodinnch domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Zelen strecha roku 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72relax, exterirrelax, exterirInpircie a trendyZdrav bvanie ateplo domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Teplo domovaVykurovanie vzornom uhle spornosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Ako uetri na vykurovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Kompaktn kozubov stavebnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Oceov kotly na tuh paliv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Podpora zvyovania energetickej efektvnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Diakov monitoring technolgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Vhody temperovanch plch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Slnen kolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Tepeln erpadl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Inteligentn podlahov vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Pohodln akvalitn rieenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Zdrav, ekologick anzkoenergetick bvanieEkologick bvanie vnzkoenergetickch domoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Zvstavby priatestvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Stavebn kontrukcia nzkoenergetickch budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Okn, okenn systmyDoprajte si teplo aatmosfru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Okn pre pasvne anzkoenergetick domy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Kristna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii