of 78 /78
STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu –planiranje I organizacija TROŠKOVNIK (literatura 3, 4, 6, 9) Troškovnik je tekstualni opis radova i iskaz kolicina potrebnih za izgradnju, popravak ili preuredenje jedne gradevinske cjeline (zgrade ili dijela zgrade, objekta niskogradnje itd.). Troškovnik je dio projektne dokumentacije koji detaljno opisuje, pojašnjava i kvantificira pojedine radne procese potrebne kod gradenja zgrade / objekta. Troškovnik se koristi kod: 1. ugovaranja radova 2. planiranja i organizacije gradenja 3. operativnog provodenja radova ad. 1. Troškovnik je osnovni i cesto jedini dokument temeljem kojeg se ugovaraju radovi. Njega izraduje projektant kao tekstualnu interpretaciju projekta i njime predodreduje buduci odnos investitora i izvodaca. Dijelovi tehnickog rješenja zgrade/objekta koji nisu obuhvaceni troškovnikom nece biti ugovoreni, pa niti izvedeni, bez dopunskog obracunavanja naknadnih radova. Projektant može biti materijalno odgovoran za troškovnikom neobuhvacene radove (neophodne kod izgradnje projektirane zgrade). Troškovnik u najvecoj mjeri regulira obaveze izvodaca te time utice na kvalitetu odnosa investitora sa projektantom i izvodacem. ad. 2. Troškovnik je podloga za kalkulaciju potrebnog materijala i radne snage te za operativno planiranje gradevinskog procesa (uz podatke o specificnim uvjetima izvodenja vezanim na topografiju, klimu, mogucnost nabave materijala itd; te uz ostale tehnicke elemente odredene crtanim dijelom projekta odnosno tehnickim opisom.) ad. 3. Troškovnicki opis pojedine stavke je i neposredno uputstvo za izvršenje tog rada, koji je lociran projektnim rješenjem. STRUKTURA I SADRŽAJ TROŠKOVNIKA (Vidi: "Pregled radova u visokogradnji" ) Troškovnik je formalizirani dokument pisan uobicajenim rijecnikom (strucnim žargonom) i standardiziranog izgleda. Radovi su podjeljeni u grupe radova (oznaceni sa A, B, C...): A) gradevinski, B) zanatski, C) instalacijski, A) Gradevinski radovi ili grubi gradevinski radovi su oni kojima se definira volumen i nosiva struktura zgrade. B) Zanatski ili završni radovi su oni kojima se definiraju pregradni zidovi, podovi, prozori, pokrov, procelje i ostale završne obloge. C) Instalacijski radovi se odnose na ugradnju instalacijskih vodova, opreme i uredaja. U arhitektonskom projektu opisuju se grupa A i B dok je grupa C opisana u pojedinim instalacijskim projektima. Svaka grupa radova podjeljena je na vrste radova (oznacene sa I, II, III...) Vrsta rada je odredena jednom vrstom zanata ili obrta, ili jednom vrstom materijala. Svaka vrsta radova rasclanjuje se na pojedine pozicije ili stavke troškovnika (oznacene sa 1, 2, 3...). Stavke troškovnika definiraju pojedinu radnu djelatnost po kriteriju iste vrste materijala i istog tipa rada. Stavka troškovnika sastoji se od: - broja, koji govori u koju grupu i vrstu stavka spada i koja je u redosljedu unutar vrste radova (npr. B / III / 4), - opis rada i materijala, - kolicine iskazane u zapremini, površini, dužini, težini, komadu ili radnom satu - jedinicne cijene, - ukupne cijene Rekapitulacije cijene se rade po vrstama radova, po grupama radova i za cijeli troškovnik. "Opci uvjeti za izvodenje" odreduju se u uvodnom dijelu troškovnika i obvezuju izvodaca:

54473649 Standardni Opisi Objekata Visokogradnje Skripta Zagreb

Embed Size (px)

Text of 54473649 Standardni Opisi Objekata Visokogradnje Skripta Zagreb

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  TROKOVNIK(literatura 3, 4, 6, 9)Trokovnik je tekstualni opis radova i iskaz kolicina potrebnih za izgradnju, popravak ili preuredenje jedne gradevinske cjeline (zgrade ili dijela zgrade, objekta niskogradnje itd.). Trokovnik je dio projektne dokumentacije koji detaljno opisuje, pojanjava i kvantificira pojedine radne procese potrebne kod gradenja zgrade / objekta.Trokovnik se koristi kod:1. ugovaranja radova2. planiranja i organizacije gradenja3. operativnog provodenja radovaad. 1.Trokovnik je osnovni i cesto jedini dokument temeljem kojeg se ugovaraju radovi. Njega izraduje projektant kao tekstualnu interpretaciju projekta i njime predodreduje buduci odnos investitora i izvodaca. Dijelovi tehnickog rjeenja zgrade/objekta koji nisu obuhvaceni trokovnikom nece biti ugovoreni, pa niti izvedeni, bez dopunskog obracunavanja naknadnih radova. Projektant moe biti materijalno odgovoran za trokovnikom neobuhvacene radove (neophodne kod izgradnje projektirane zgrade). Trokovnik u najvecoj mjeri regulira obaveze izvodaca te time utice na kvalitetu odnosa investitora sa projektantom i izvodacem.ad. 2.Trokovnik je podloga za kalkulaciju potrebnog materijala i radne snage te za operativno planiranje gradevinskog procesa (uz podatke o specificnim uvjetima izvodenja vezanim na topografiju, klimu, mogucnost nabave materijala itd; te uz ostale tehnicke elemente odredene crtanim dijelom projekta odnosno tehnickim opisom.)ad. 3.Trokovnicki opis pojedine stavke je i neposredno uputstvo za izvrenje tog rada, koji je lociran projektnim rjeenjem.STRUKTURA I SADRAJ TROKOVNIKA(Vidi: "Pregled radova u visokogradnji" )Trokovnik je formalizirani dokument pisan uobicajenim rijecnikom (strucnim argonom) i standardiziranog izgleda.Radovi su podjeljeni u grupe radova (oznaceni sa A, B, C...):A) gradevinski,B) zanatski,C) instalacijski,A) Gradevinski radovi ili grubi gradevinski radovi su oni kojima se definira volumen i nosiva struktura zgrade.B) Zanatski ili zavrni radovi su oni kojima se definiraju pregradni zidovi, podovi, prozori, pokrov, procelje i ostale zavrne obloge.C) Instalacijski radovi se odnose na ugradnju instalacijskih vodova, opreme i uredaja.U arhitektonskom projektu opisuju se grupa A i B dok je grupa C opisana upojedinim instalacijskim projektima.Svaka grupa radova podjeljena je na vrste radova (oznacene sa I, II, III...)Vrsta rada je odredena jednom vrstom zanata ili obrta, ili jednom vrstom materijala.Svaka vrsta radova rasclanjuje se na pojedine pozicije ili stavke trokovnika (oznacene sa 1, 2, 3...).Stavke trokovnika definiraju pojedinu radnu djelatnost po kriteriju iste vrste materijala i istog tipa rada.Stavka trokovnika sastoji se od:- broja, koji govori u koju grupu i vrstu stavka spada i koja je u redosljedu unutar vrste radova (npr. B / III / 4),

  - opis rada i materijala, - kolicine iskazane u zapremini, povrini, duini, teini, komadu ili radnom satu

  - jedinicne cijene,- ukupne cijene

  Rekapitulacije cijene se rade po vrstama radova, po grupama radova i za cijeli trokovnik."Opci uvjeti za izvodenje" odreduju se u uvodnom dijelu trokovnika i obvezuju izvodaca:

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  da se pridrava zakonskih propisa o tehnickim elementima gradnje, administrativnoj proceduri, financijskom poslovanju, zatiti na radu i sl.-da prouci i prihvati projekte za izvodenje prije pocetka rada, odnosno da pravodobno iznese primjedbe,da ugraduje propisan, adekvatan i atestiran materijal,da koordinira radove svih sudionika,da poslove vezane za organizaciju gradilita i organizaciju gradenja ukljuci u cijenu (ograde, barake, privremeni prikljucci, skele, transporti),na davanje garancije za ukupan proizvod i za ugradene elemente i podsisteme,na posebne opce uvjete vezane na specificnost projektaOpci uvjeti (za svaku pojedinu vrstu radova) predhode opisu pozicija odnosno stavki trokovnika i svakako sadre:opis predradnji (npr: iskolcenje, kontrola mjera na gradilitu i sl.),vrsta materijala (npr: kategorija zemlje, MB, vrsta drveta i sl.),nivo obrade (npr: fino planiranje posteljice, zagladena glazura, i sl.),nacin ugradbe (npr: ugradnja betona vibratorima, suha ugradnja vrata i sl.).Izrada trokovnika ne ukljucuje davanje jedinicnih i ukupnih cijena, nego samo objektivnu tehnicku pripremu izvodacu da ponudi svoje cijene za projektirane radove. Projektant u nekim situacijama upisuje tzv. projektantske cijene, tj. Uobicajenu trinu vrijednost radova, da bi se mogla prije licitacije procijeniti vrijednost radova.Dokaznica mjera je aritmeticki ili graficko-aritmeticki proracun kolicina materijala i rada u pojedinoj stavci trokovnika. Dokaznica mjera je interni projektantski dokument koji za razliku od trokovnika nijeformaliziran jer nije niti javan.Dokaznica mjera mora osigurati tocnost iskaza kolicina na cca 5% i moe se raditi bilo kojom priblinom metodom koja osigurava takvu tocnost. Greke u proracunu opsega radova vrlo su rijetko posljedica netocnih dokaznica, a puno cece posljedica zaboravljenih trokovnickih stavki ili citavih vrsta radova koji nisu opisani, a moraju se izvesti zbog inheretnih tehnickih osobina projekta / zgrade.Napomena studentima:Za razumijevanje problema planiranja i organizacije gradenja nuno je potrebno sustavno znanje o: gradevinskim materijalima, zapremninskim (masenim) teinama, osnovnim i izvedenim mjernim jedinicama SI, svojstvima arhitektonskih i nosivih konstrukcija. Ta su znanja potrebna i za rad na vjebama i za uspjeno polaganje ispita.

  PREGLED RADOVA U VISOKOGRADNJIA. GRAEVINSKI RADOVI

  I Ruenja i demontae

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  II Zemljani radoviIII Betonski i armiranobetonski radoviIV Zidarski radoviV Izolaterski radoviVI Tesarske konstrukcijeVII Metalne konstrukcijeVIII Ostali gradevinski radovi

  B. ZANATSKI RADOVII Limarski radoviII Pokrivacki radovi i izolacija ravnih krovovaIII Stolarski radoviIV Bravarski radoviV Zavrni zidarski radoviVI Gipsarski radoviVII Montani zidovi i stropoviVIII Staklarski radoviIX Kamenorezacki radoviX Keramicarski radoviXI Soboslikarsko-licilacki radoviXII Parketarski radoviXIII Podopolagacki radoviXIV Ostali zanatski radovi

  C. INSTALACIJSKI RADOVII Hidrotehnicke instalacije

  vodovod (sanitarni, tehnoloki, hidrantska mrea)kanalizacija (fekalna, oborinska, tehnoloka)

  II Elektroinstalacije jaka struja slaba struja (telefon, zvono, interfon, antenski sustavi i tehnicka zatita) gromobran

  III Termotehnicke instalacije: grijanje i centralna priprema tople vode ventilacija klimatizacija

  IV PlinV Dizala (osobna, teretna i maloteretna)VI Ostali instalacijski radovi

  OPASKE:A, B, C... oznacava grupe radovaI, II, III..... oznacava vrste radova1, 2, 3.... oznacava stavke trokovnika

  TROKOVNIK GRAEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVAZgrada:Investitor:Projektant:A. GRAEVINSKI RADOVI REKAPITULACIJA:

  I Ruenja i demontae KnII Zemljani radovi KnIII Betonski i armiranobetonski radovi Kn

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  IV Zidarski radovi KnV Izolaterski radovi KnVI Tesarski radovi KnVII Metalne konstrukcije KnVIII Ostali gradevinski radovi Kn

  ukupno A. Gradevinski radovi: KMB. ZANATSKI RADOVI

  I Limarski radovi KnII Pokrivacki radovi i izolacija ravnih krovova KnIII Stolarski radovi KnIV Bravarski radovi KnV Zavrni zidarski radovi KnVI Gipsarski radovi KnVII Montani zidovi i stropovi KnVIII Staklarski radovi KnIX Kamenorezacki radovi KnX Keramicarski radovi KnXI Soboslikarsko-licilacki radovi KnXII Parketarski radovi KnXIII Podopolagacki radovi KnXIV Ostali zanatski radovi Kn

  ukupno B. Zanatski radovi KM

  UKUPNO A Gradevinski radovi KMB. Zanatski radovi KM

  OPCI TEHNICKI UVJETI UVJETI:1. Nacrti, tehnicki opis i ovaj trokovnik cine cijelinu projekta.Izvodac je duan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slucajunejasnoca traiti objanjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnickog opisa nece se prihvatiti kao razlog za povienje jedinicnih cijena ili greke u izvedbi.2. Izvodac je duan pridravati se svih vaecih zakona i propisa i to narocito Zakona o gradenju, Zakona o zatiti na radu, Hrvatskih normi itd.3. Izvodac je prilikom uvodenja u posao duan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavjestiti nadlene slube o otvaranju gradilita. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilita. Od ulaska na gradilite izvodac je

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljei opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljei i dokumentira mjerenja, sve faze izvrenog posla prema stavkama trokovnika i projektu. Izvodac je duan na gradilitu cuvati Gradevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlatenim inspekcijskim slubama.4. Izvodac je duan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvodac je takoder duan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.5. Za instalacijske sustave izvodac je duan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.6. Izvodac je u okviru ugovorene cijene duan izvriti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da omoguci kontinuirano odvijanje posla i zatitiu vec izvedenih radova. Sva otecenja nastala tokom gradnje otkloniti ce izvodac o svom troku.7. Izvodac je duan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilite od djelovanja vie sile i krade.8. Sav rad i materijal vezan vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilita, putevi na gradilitu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilita, spremita materijala i alata, telefonski, elektricni, vodovodni i sl. prikljucci gradilita kao i cijena koritenja prikljucaka ukljuceni su u ugovorenu cijenu.9. Izvodac je duan cistiti gradilite barem tri puta tokom gradenja a na kraju treba izvesti sva fina cicenja zidova, podova, vrata,prozora, stijena, stakala i dr. to se nece posebno opisivati u stavkama.10.Izvodac ce zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilitu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okoncane situacije izvodac ce predati zgradu investitoru ili po investitoru odredenom korisniku.

  OPCI UVJETI ZEMLJANIH RADOVAPrije pocetka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inenjera odrediti relativnu visinsku kotu 00, iskolciti zgradu (objekt) te provjeriti da li trase postojecih instalacionih vodova na gradilitu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije pocetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od iblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilita). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeavanja zgrade uracunati su u jedinicne cijene. Dunost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehnickog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog ininjera. Planiranje dna irokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa tocnocu od 3 cm, to je ukljuceno u jedinicnu cijenu. Primanje iskopa vri se u prisustvu nadzornog ininjera. Iskop na odredenu dubinu zavriti neposredno prije pocetka izvedbe temelja, da se leajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ce se prema stvarnim kolicinama. Ukoliko izvodac prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog ininjera. Iskop temeljnih jama obracunavati ce se prema etaama tj. po dubinama od 0 - 2 m, 2 - 4 m itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dode do zaruavanja. Podupiranja, razupiranja i zatita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom povrinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacena su jedinicnim cijenama. Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilitu prije pocetka iskopa. Ako se iskopane jame otete, odrone ili zatrpaju nepanjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodac ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade. Ukoliko je izvodac otkopao ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale upljine betonom MB 10, do projektirane kote.Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom ljunka. Kolicine iskopa, transporta i nasipa zemlje obracunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko trokovnickom stavkom nije drugacije navedeno odvoz zemlje ukljucuje transport na gradsku planirku.

  A. IIZEMLJANI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVA- Ruenje stabala tvrdog / mekog drveta

  -promjera &10-20/& 20-30/& 30-40/prek&50-ukljucivo kresanje i rezanje grana i stabla na duljinu-sa deponiranjem na gradilitu/ odvoz na gradsku deponiju/ostaviti na uporabu investitoru,

  kom- Vadenje korijenja /

  -promjer do & do 15/15-25/25-50/50-90/preko90 cm (mjereno pri dnu panja)-U stavku treba uracunati i potrebno otkopavanje zemljei zatrpavanje nastale rupe.)

  kom- Zatita stabala do visine 2m sa tri drvena stupica i drvenom

  oplatom ucvrcenom na njih / tri metalna stupa i metalnom mreomm2 / kom

  - Skidanje humusa dubinecm-sa deponiranjem na gradilitu

  m3- iroki iskop strojno / rucno

  - dubina - do 2,0 m/preko 2,0 m- kategorija tla /I/II/III/IV/V/VI/VII-stranice iskopa izvesti okomito/ koso pod kutem/ stepenasto-dno isplanirano-odvoz / deponiranje

  m3- Iskop temelja

  - trakastih / pojedinacnih-strojno/rucno-dimenzija,- dubine do 2 m / dubine preko 2 m )-sa razupiranjem /bez razupiranja-Kategorija tla I/II/III/IV/V/VI/VII-Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite,a dno ravno i nosivo-Ukljucivo odvoz na planirku / deponiranje na gradilitu

  m3Iskop zemlje u kampadama.

  -irina kampada ../../..-sa podupiranjem/bez podupiranja

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -kategorija tla I/II/III/IV/V/VI/VII-odvoz na planirku / deponiranje na gradilitu

  m3- Iskop instalacionih rovova

  -dimenzije -u padu.%- do 2 m dubine / preko 2 m dubine /-sa razupiranjem / bez razupiranja- kategorija tla I/II/III/IV/V/VI/VII-Zemlju deponirati uz iskop (udaljeno dovoljno dalekoda ne dode do uruavanja iskopa)

  m3- Iskop revizionih okana

  -dimenzije -do 2 m dubine / preko 2 m dubine-kategorija tla - I/II/III/IV/V/VI/VII- odvoz na planirku / deponiranje na gradilitu

  m3- Nasipavanje / razastiranje tamponskog sloja /

  - ljunak / drobljeni kamen-u sloju debljine

  m3- Nasipavanje pijeska u instalacione rovove tako da pijesak

  obavija cijev min 10 cm,osiguravajuci u pijesku padcijevi od 0,1, 2, 3%

  m3- Zasipavanja zemljom

  -zgrade / rovova-nabijanje u slojevima od max. 15 cm-Koristi se zemlja preostala od iskopa

  m3- Priprema podloge za humusni sloj

  -planiranje-razrahljenje

  m2- Razastiranje i planiranje humusnog sloja u sloju debljine debljine

  Koristi se humus deponiran na gradilitum2

  - Odvoz sve suvine zemlje sa gradilita na gradsku deponijuudaljenukm,po putu I / II / III kategorije , ukljucujuci utovar,prijevoz i istovar zemlje u sraslom stanju

  m3__________________________________________________________________II ZEMLJANI RADOVI ukupno ..

  A IIIBETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIOPCI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVESvi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema Pravilniku o tehnickim mjerama za beton i armirani beton (Pravilnik o BiAB, Sl. list br.11/87.), ostalim propisima i pravilima dobrog zanata.Materijali za beton

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvodaca, a agregat istog sastava tokom cijele gradnje da ne bi dolo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilitu uskladiten due od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije utvrdeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. Agregat za beton mora biti prirodni ljunak i pijesak ili agregat dobijen drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su slijedece:- Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ogranicena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veca od najmanjeg razmaka ipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona moe se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrdeno da ima svojstva prema Pravilniku o BiAB.- Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvodac radova duan je na gradilitu ispitati kolicinu vrlo finih cestica agregata kao i granulometrijski sastav. Voda za pice smatra se pogodnom za izradu betona.Za armirano-betonske konstrukcije morska voda se zbog korozije armature ne smije upotrijebiti za betoniranje. Armatura prije polaganja mora biti ocicena od hrde i necistoce. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava ef gradilita i nadzorni inenjer, te staticar po odluci nadzornog inenjera. Ugradena armatura obracunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mree po kg i po tipu mree. Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijeajti strojnim putem da bi se osigurala homogenost. Ako je temperatura zraka iznad 20C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili sa dodacima produiti vrijeme do pocetka vezanja. Beton treba transportirati na nacin i pod uvjetima koji sprecavaju segregaciju. Zemljovlani beton nabijati, a plasticni vibrirati (oplatni i iglicasti vibrator). Prekid betoniranja kod specificnih konstrukcija od betona i armiranog betona moe se vriti samo na onim mjestima kako je predvideno projektnim elaboratom. U slucaju da dode do prisilnog prekida betoniranja izvodac radova duan je poduzeti mjere da takav prekid tetno ne utjece na staticke osobine konstrukcije. Svjei beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u pocetnom periodu vezanja nakon ugradnje, zatititi od svih atmosferskih uticaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredvidenih opterecenja i potresa). Svjeem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati biti najmanje 7 dana od dana ugradivanja odnosno dok ugradeni beton ne postigne barem 70% predvidene cvrstoce. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji nia od 5C onda se beton ne smije ugradivati osim ako nisu poduzete posebne zatitne mjere. Zavrnu povrinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugacijepropisano. Dodaci betonu poboljavaju pojedine karakteristike:- ubrzavaju vezanje i ocvrcenje,- usporavaju vezanje i ocvrcenje,- otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura),- vodonepropustljivost, itd.Cvrstoca betona odredena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statickom proracunu, planu armature kao i stavci trokovnika, te ima svoju odgovarajucu marku betona (MB). Osim oznake marke u projektu se mogu traiti i posebni zahtjevi za druge karakteristike betona (otpornost protiv habanja, vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.). Najmanja kolicina cementa za izradu armiranog betona je 250 kg/m3 ugradenog betona, ako je beton izloen atmosferskim uticajima minimalna kolicina cementa je 300 kg/m3 ugradenog betona. Kolicina vode treba biti tolika da se s obzirom na uvjete ugradivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona. Tlacna cvrstoca betona ispituje se na kockama s bridom 20 cm koje su cuvane u vodi ili najmanje u 95-postotnoj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20C 3C. Karakteristicna tlacna cvrstoca jest vrijednost ispod koje se moe ocekivati najvie 10% svih tlacnih cvrstoca ispitanog betona (10-postotni fraktil).Marka betona (MB) jest normirana tlacna cvrstoca, u MPa koja se temelji na karakteristicnoj cvrstoci pri starosti betona 28 dana.U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlateni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogucnosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji cvrstoca. Montani i polumontani armirano-betonski elementi Minimalna marka betona za montane elemente je MB 20. Kvaliteta betonskih spojeva mora biti najmanje iste kvalitete kao i betonskih elemenata koji se spajaju. Montani elementi moraju biti tako uskladiteni i transportirani da se sprijeci

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  pretjerano naprezanje ili otecenje. Svi napukli elementi moraju se odstraniti. Za vrijeme montae elementi se moraju povezati i poduprijeti. Za polumontane stropove (omnia ploce, fert gredice i ispune, prerdnapregnute gredice i ispune i sl.) osigurati podupiranje ploca odnosno gredica prema uputstvu proizvodaca. Armaturu, beton tlacne ploce i rebra za ukrutu izvesti prema statickom proracunu. Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez tetnih deformacija mogu primati opterecenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro ocistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitet izrade. Oplata se smije skinuti tek poto ugradeni beton dobije odgovarajucu cvrstocu, po nalogu nadzornog ininjera. Skidanje oplata treba raditi paljivo da ne bi dolo do otecenja konstrukcije, a narocito tankih armirano-betonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda isl.). Obracun kolicine betona je zapremninski (m3), oplate u povrini (m2), a armature po teini (kg). Presjeci konstrukcije se dijele na male (do 0,12 m3 betona na m2 ili m3 konstrukcije), srednje (do 0,3 m3/ m2 ili m3 konstrukcije) i velike.(veci od 0,3 betona na m3 betona na m2 ili m3 konstrukcije) Grede se racunaju i preko stupova po duini. Nadvoji se racunaju u duini otvora ukljucujuci naleuci dio. Armirano-betonske ploce obracunavaju se od leaja do leaja tj. u svjetlom rasponu. Betonske podloge obracunavaju se u m3. Pri obracunu stijena odbijaju se svi otvori, bez obzira na velicinu, osim otvora za prolaz cijevi.

  A IIIBETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVABetoniranja

  - Betoniranje podlonog sloja,temelja / kanala / poda / okna,betonom MB 10/MB20,debljina 5, 10 ,15,cm

  m3- Betoniranje nearmiranih temelja,pojedinacnih / trakastih,srednjeg / velikog presjeka,MB 10/20.Ukljuciti i svu potrebnu oplatu

  a) beton m3b) oplata m2

  Betoniranje armiranih temeljapojedinacnih / trakastih,srednjeg / velikog presjeka,MB 20/30sa/bez dodataka za vodonepropusnostUkljuciti i svu potrebnu oplatu

  a) beton m3b)oplata m2

  - Betoniranje ab temeljne ploce,srednjeg / velikog presjeka, 15betonom MB 20,30,40sa / bez dodataka za vodonepropusnostUkljuciti svu potrebnu glatku/ neblanjanu oplatu.

  a) beton m3b) oplata m2

  - Betoniranje ab zidova,malog / srednjeg / velikog presjeka,betonom MB 20/30/40sa/ bez dodataka za vodonepropusnost

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  Ukljuciti svu potrebnu glatku / neblanjanu /..( posebnu) oplatuvisine podupiranja do 3m/ preko 3 m

  a) beton m3b) oplata m2

  - Betoniranje ab serklaahorizontalnih,/ vertikalnih/,kosihmalog / srednjeg / velikog presjeka,betonom MB 20/30/40sa/ bez dodataka za vodonepropusnostUkljuciti svu potrebnu glatku / neblanjanu /( posebnu) oplatuvisine podupiranja do 3m/ preko3 m

  a) beton m3b) oplata m2

  Betoniranje ab plocemalog / srednjeg / velikog presjeka,betonom MB 20/30/40sa/ bez dodataka za vodonepropusnostUkljuciti svu potrebnu glatku / neblanjanu /.. ( posebnu) oplatuvisine podupiranja do 3m/ preko3 m

  a) beton m3b) oplata m2

  Betoniranje ab greda i nadvoja-malog / srednjeg / velikog presjeka,-betonom MB 20/30/40-sa/ bez dodataka za vodonepropusnost-glatka / neblanjana / ..(posebna )oplata-visine podupiranja do 3m/ preko3 m

  a) beton m3b) oplata m2

  Betoniranje armiranobetonskih sloenih presjeka-malog / srednjeg / velikog presjeka,-betonom MB 20/30/40-sa/ bez dodataka za vodonepropusnost-glatka / neblanjana / ..(posebna) oplata-visine podupiranja do 3m/ preko3 m

  a) beton m3b) oplata m2

  Betoniranje armiranobetonskih stupova-okruglog /pravokutnog/ nepravilnog presjeka-dimenzije16-malog / srednjeg / velikog presjeka,-betonom MB 20/30/40-sa/ bez dodataka za vodonepropusnost-glatka / neblanjana / .(posebna) oplata

  a) beton m3b) oplata m2

  Betoniranje ravnih / zavojitih-jednokrakih / dvokrakih / trokraki / viekrakih stepenica-ravnog / stepenastog podgleda-nosiva konstrukcija ( kose ploce /stepenasta ploca, konzole ili dr.) d =-dimenzije (stube, irina kraka)-betonom MB 20/30/40-glatka/ neblanjana / ..(posebna) oplata-visina podupiranja dom.

  a)beton m3

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  b) oplata m2- Ugradnja oplatu dilatacionih traka od neoprenske gume, irine ..,tipa....

  m1- Izrada izravnavajuceg sloja od laganog betona..(vrsta betona),debljine,-MB 10/20.

  m3- Izrada padnog sloja od laganog betona ..(vrsta laganog betona) , debljine,-MB 10/20.

  m3Obrade

  - Zaribavanje gornje povrine betona istovremeno s betoniranjem (ceka glazura)m2

  Armiranje-Betonsko eljezo, srednje sloenosti,dobava, sjecenje, ispravljanje, cicenje,savijanje, postavljanje, i vezivanje- RA 400/500 / GA 240/360,

  a) profila 6 - 12 mm, kgb) profila 14 - 48 mm kg

  - Zavarene armaturne mree,dobava, cicenje, sjecenje, polaganje- MA 500/560

  kgOplate- Izrada posebnih oplata za vidljivi beton,

  -za betoniranje zida / ploce / stupa / grede / kasetiranog stropa / stepenitajednostrana / dvostrana / viestranaglatka / strukturirana ..,ravnog / lucnog /sloenog oblika,visina podupiranja do 3 m/iznad 3 m

  m2Montani i polumontani elementi-Izrada i montaa armirano-betonskih prefabriciranih elemenata

  - stupova/greda/nadvoja/ploca/stepeninih/tetiva/ nastupnih stepeninih ploha/ stepeninih krakova / poklopaca,- jednostavnog / sloenog presjeka,- MB 20/30/40,..- dimenzije- Nacin montae

  kom- Izrada i montaa armirano-betonskih prednapregnutih

  -stupova / greda / ploca,- jednostavnog / sloenog presjeka,- dimenzije,- MB 30/40/50- Nacin montae

  kom-Omnia strop - Izrada, dobava, postava, podupiranje ,

  - raspon 300cm/360 cm/540 cm/600 cm/ ..cm/max700cm- izrada, dobava, postava, podupiranje, betoniranje tlacne ploce,- debljine cm- MB, 20/,30/,40/,50,..- Visina podupiranja..

  m2-Izrada, dobava, postava, podupiranje fert stropa,

  - izrada oplate ukrutnog rebra,

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  - betoniranje tlacne ploce debljine .. i ukrutnih rebara,- raspona,

  o MB 20/ 30 m2

  Izolacione ploce- Dobava i postava u oplatu izolacionih ploca,- kombi / polistiren / ostalih- debljina 2,5 / 5,0 / 7,5 / 10 cm..- CN / PVC pricvrsna sredstava

  m2A. III BETONSKI i ARMIRANO BETONSKI RADOVI ukupno :

  A IVZIDARSKI RADOVIOPCI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE

  Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vaecim propisima i pravilima dobrog zanata.Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridravati slijedecih mjera:-zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu cetvrtinu duine zidnog elementa,-debljina leajnica ne smije biti veca od 15 mm, a irina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veca od 15 mm,ako se zida za vrijeme zime treba zidove zatiti od mraza,zidovi cije izvodenje nije zavreno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zatiti na odgovarajuci nacin,svako naknadno buenje ili izrada uljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno projektom, moe se izvoditi samo ako je prethodnim statickim proracunom utvrdeno da nosivost zida poslije tog buenja odnosno izrade ljeba nije manja od propisane nosivosti.poprecni i uzduni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke.zidove uz vertikalni serkla takoder zupcasto izvesti.vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu buke prigodom bukanja zidova-za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leati u vodi neposredno prije zidanja.reke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi racuna o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju ljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedinicnu cijenu). Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (bukanje liceva, ljebova i sl.) iza poloene instalacije. Zazidavanje (zatvaranje) ljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvodenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nacin, ne placa se posebno, ukoliko trokovnikom nije posebno propisano. Obracun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova i buka povrinski (m2).

  A IVZIDARSKI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVA-Zidanje nosivih zidova opekom NF,

  -debljina zida -punom / rupicastom opekom/upljom -sa horizontalnim upljinama/upljom sa vertikalnim upljnama-obicnom/posebnom (klinker/ amotom /silikatnom) opekom-MO 7,5/10/15/20/30-produeni / cementni mort--MM 2,5 / 5 / 10

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  m3-Zidanje nosivih zidova blokovima

  -debljine zida -uplja opeka sa horizontalnim upljinama/ vertikalnim upljinjama/ posebni -..blokovi (TI blok sa koncentricnim upljinama/"stibo" TI blok ili dr.)/betonski blok/ljako betonski blok/blok od laganog betona/bet.blok sloene grade-dimenzije bloka .( duina ,irina,visina)-MO 7,5/10/15/20/30-u produeni / cementni mort--MM 2,5 / 5 / 10

  m3-Zidanje nosivih zidova betonskim blokovima

  -debljine zida ..-od laganog betona/od ljako betona/od obicnog betona-MB 10/20-dimenzije bloka (duina, irina, visina),-produenom / cementnom mortu-MM 2.5/5/10

  m3-Zidanje nosivih zidova porobetonskim blokovima

  -debljine zida -dimenzije bloka -u gradevinskom ljepilu

  m3-Izvedba vertikalnih serklaa od potresnih blokova

  -betonskih/opecnih-dim.bloka -Ukljucivo dobava i postava armature,-betoniranje betonom MB.

  m1-Izvedba horizontalnih serklaa elementima

  -opecnim/betonskim-L oblika/U-oblika-dim.x xcm.-Ukljucivo dobava i postava armature,te betoniranje betonom MB .

  m1-Dobava i ugradanja montanih nadvoja od tankostjene opeke, 20

  -visoki nadvoj/niski nadvoj,-dim. x.cm,-Ukljucivo postava armature-Zaljevanje betonom MB .-Zaljevanje cem.mortom.

  m1-Izrada /dobava i ugradnja montanih ab nadvoja

  -dim.. x .cm.m1

  -Zidanje oblonih zidova debljinepunom / upljom / drugacijom opekomdimenzije MO, 2/5/7,5/10/15/20/30u vapnenom / produenom / cementnom / amotnom mortuMM 2,5 / 5 / 10.U stavku ukljuciti i sponke kojima se zid vee za nosivu konstrukciju(5 kom/m2) i sav poreban materijal za noenje obloge.

  m2

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  - Zidanje ventilacionih kanala od-opecnih / betonskih /ljako-betonskih/. elemenata- dimenzija .. ( duina,irina,visina)- u produenom mortu MM,- pojedinacni / sabirni,kanal- broj otvora - dimenzije

  m3-Zidanje ventilacionih kanala od

  -opecnih elemenata,/betonskih elemenata/ljako-bet.el./.elemenata-dimenzija-u produenom mortu MM,-tip kanala :pojedinacni / sabirni,-broj otvora-Reke irine ,obradene ,(bijeli cement, oksidne boje ili sl.)u vapnenom / produenom / cementnom mortuMM 5 / 10 /15a) zidanje m3b) fugiranje m2

  - Zidanje dimnjaka od pune opeke, u produenom mortu sa-( jedan, dva, vie) dimovodnih kanala-dimenzija dimovodnog kanala- MO,- MM 5/25/50/100-Sljubnice zagladiti u ravninu zida.

  m3- Zidanje zida lomljenim kamenom

  -debljina zida .-sa jednim licem / dva lica,-s priblino izravnatim leajnicama ,od-pjecenjaka/brece/travertina/vapnenca.-dimenzije kamena

  m3-Zidanje mjeovitog zida od lomljenog kamena i betona,ukupne debljine

  -od pjecenjaka/brece/travertina/vapnenca. 21-dimenzije .-sa horizontalnim i vertikalnim sljubnicama/ciklopskim vezom-u vapnenom/produenom/cementnom. mortu-MM 5 / 10 / 15-MB 10/20/30-Reke irine ,obradene ,(bijeli cement, oksidne boje ili sl.)a) zidanje m3b) fugiranje m1

  - Zidanje zida od klesanog kamena debljine ..-od ; granita/gabra/pjecenjaka/brece/travertina/vapnenca/mramora-sa elementima velicine i debljine ... cm.-obradenih : poliranjem/bruenjem/paljenjem/tokanjem/picanje/rusticno-u vapnenom/produenom/cementnom. mortu-MM 5/10/15-Reke irine ,obradene ,(bijeli cement, oksidne boje ili sl.)a) zidanje m3b) fugiranje m

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -Dobava i postava temeljne kanalizacije-od keramickih / betonskih /Pe cijevi- & 125 mm, & 150 mm, & 175 mm, & 200 mm, & mm,- u posteljicu od pijeska , u padu .%- u stavku ukljuciti brtvljenje i ispitivanje postavljene kanalizacijeprema postojecim propisima.cijev & 125 mm m1cijev & 150 mm m1cijev & 175 mm m1cijev & 200 mm m1cijev..mm m1koljena kom

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A IV ZIDARSKI RADOVI ukupno .:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  A VIZOLATERSKI RADOVIOPCI UVJETI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVEOvi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim cvorovima na katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvacene su u pokrivackim, limarskim i drugim zanatskim radovima. Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i strucno prema vaecimpropisima i pravilima dobrog zanata. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama). Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm iroki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrucom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vie slojeva izolacionih traka ili ploca preklopi ne smiju leati jedan na drugom, vec moraju biti pomaknuti.Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat irine od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova. Povrine na koje se polae izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocicene od praine i necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrinu ravno, bez nabora i mjehura. Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada sa vrucim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slucaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Hidroizolacije na bazi penetrirajucih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlanost i kiselost betonske podloge treba izvodac provjeriti i uskladiti recepturu premaza sakvalitetom podloge. Onecicene podloge (zemlja, ulje i sl.) cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac premaza. Broj i nacin nanoenja premaza prema uputstvu proizvodaca. Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrecim kitovima, nakon izvedbe oba premaza. Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajucim premazima obracunavaju se po m2 povrine, osim za ugradnju bubrecih kitova koja se obracunava po m1.

  A VIZOLATERSKI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVA

  -Izvedba HI trakama - protiv procjedne vode i vlage

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -horizontalne HI zidova / podova /vertikalneHI zidova.-na podlogu od ,koju treba(priprema podloge),postavlja se : HI koja se sastoji od : jednog/dva/tri/cetiri/..sloja-sinteticke trake .( naziv) /bitumenske trake (naziv) sa ulokom od kartona/jute/staklenog voala/aluminijske folije/bakrene folije/poliesterskog filca/polietilentereftalne folije /-islojeva hladnog premaza /. slojeva vruceg premaza/ slobodnim polaganjem / koje se vare-ostaviti prepuste za spoj sa horizontalnom HI podova/ vertikalnom HI zidova-irina prepusta 10 cm/20 cm/30 cm.

  m2-Izvedba HI premazima podova/zidova sa

  -vrucim bitumenskim premazom(plastificirani bitumeni dodatkom polimera ili elastomera) ..(navesti proizvodni naziv i nacin izvedbe)/hladnim bitumenskim premazom (polimerbitumen). (navesti proizvodni naziv i nacin izvedbe ) / penetrirajucim silikatnim premazom(naveti proizvodni naziv i nacin izvedbe) / penetrirajucim premazom (navesti prozvodni naziv i nacin izvedbe)-na suhu povrinu / na vlanu povrinu-Podlogu od betona/ buke / prethodno treba pripremiti /

  m2

  -Izrada spoja vertikalnog i horizontalnog penetrirajuce hidroizolacijebubrecim kitom nanoenjem na cistu, formiranu i prethodnopenetrirajucim premazom obradenu reku,- dimenzije 2 x 2 cm/ dim..

  m1

  -Dobava i postava cep trake ( polietilen visoke gustoce) za drenau iizolaciju od vlage,tip

  -Traka se postavlja na podlogu od , cepovi su okrenuti ..m2

  -Dobava i postava toplinske izolacije podova / zidova-Na podlogu od betona/HI / postavlja se sloj :extrudiranog polistirena/mineralne vune/poliuretana/ploce od d= .. cm.TI zatititi slojem PVC trake/ ..

  m2

  - Dobava i postava PE/betonskih/keramickih drenanih cijevi 100/ & 150/ &200 mm,- u padu od 1, 2, 3%-sa nasipom ljunka granulacije 8 - 60 mm.- sa zatitom geotekstilom razvijene irine 2.5 m.- postava drenanih cijevi na posteljicu od gline/betona24-dimenzija presjeka iskopa posteljice m1 drenane cijevi m1 koljena kom geotekstil m2 ljunka m3

  A V IZOLATERSKI RADOVI ukupno :

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  A VITESARSKI RADOVIOPCI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE

  Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vaecim propisima i pravilima dobrog zanata. Tesarski radovi obuhvacaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova izvedene od standardne rezane grade tj. platica i greda. Drvene konstrukcije od ljepljenih nosaca, prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije od reetkastih nosaca opisuju se u A VIII (Ostali gradevinski radovi).Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo cetinara (jela, smreka, bor), II klase, a izuzetno, ako je tako propisano trokovnickom stavkom, drvo tvrdih licara (hrast).Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane grade (do 30% tehnicke vlage). Dimenzije presjeka odredene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane grade, tj. za grede od dimenzija 10 x 10 cm saprirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm; za konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26 cm. Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanataza svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, cavlani spojevi, cvorni limovi). Tesarski radovi se obracunavaju po m2 tlocrtne povrine konstrukcije i to obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod konstrukcija sa reetkastim nosacima gdje se obracunava po m1 nosaca, tj. prema zbroju vertikalnih projekcija nosaca na ukupnoj povrini krovita. Izvodac je duan sam iz nacrta i opisa izracunati potrebnu kolicinu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jedinicnu cijenu. Grada se isporucuje nezaticena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija grade. Grada se isporucuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate od dasaka, ukocenih ploca i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grade propisane vlanosti te povezivati nehrdajucim galvanski zaticenim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukocenih ploca, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platiceako je tako zahtijevano projektom konstrukcije.

  A VITESARSKI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVA- Izrada krovita

  -jednostrenog / dvostrenog / viestrenog-od cetinjaca/ .(licara),-I klase/ II klase,-sa gradom dimenzija, nazidnice..., podronice..., rogovi..., stupovi..., ruke.... klijeta..., vezne grede..., mijene..-Konstruktivni sistem je : stolica/ visulje / roenicko krovite-sa osnim razmacima gl. nosaca....-Nazidnice ucvrcene na ubetonirano sidro i postavljene na bitumensku ljepenku.-Obracun po m2 razvijene povrine krova

  m2

  - Izrada krovita reetkastim nosacima od platica,-Krovite je jednostreno / dvostreno / viestreno-Izrada od cetinjaca/ (licara) .....klase,-spojevi cavlani / cvorni limovi.-Dimenzije, donjeg pojasa / gornjeg pojasa / dijagonala, -Obracun po m1 reetkastog nosaca

  m

  - Izrada grednika od rezane grade cetinjaca / .(licara).klase...,-dimenzije grade....,-razmak greda....

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -Na leaju u zidanoj konstrukciji glavu grede bitumenizirati ili postaviti na krovnu ljepenku

  m2

  - Izrada stropa od platica od cetinjace,klase/ (licara), ....klase,-dimenzija....,-sa osnim razmakomcm,-Rad ukljucuje i izvedbu ukruta krinim letvama/ ukladama. ( koje sprecavaju bocno izvijanje)

  m2

  - Oplata jednostrenog / dvostrenog / viestrenog krovita-neblanjanim / blanjanimdaskama-spojenim na sudar /utorenim-debljine.. cm-od cetinjace,. klase /( licara)....klase.-Nacin ucvrcenja

  m2- Oplata krovita plocama

  Krovite je : jednostreno / dvostreno / viestrenoOplata : ukocenim plocama od bukovog furnira /ukocenim plocama odfurnira topole/ vodootpornim ivericama. Debljina ploce...Nacin ucvrcenja

  m2-Oplata grednika daskama

  neblanjanim / blanjanim,spojenim na sudar/utorenimdebljine....,od cetinjaca... / ..(licara.)..Nacin ucvrcenja

  m2-Oplata grednika plocama

  -oplata ukocenim plocama od bukve / ukocenim plocama od topole / vodootpornim ivericama. Debljina ploce... Nacin ucvrcenja

  m2-Oplata stropa od platica daskama:

  neblanjanim / blanjanim,obicnim / utorenimdebljine....Nacin ucvrcenja

  m2-Oplata stropa od platica plocama

  -oplata od : ukocene ploce od bukve / ukocene ploce od topole / vodootpornim ivericama.-Debljina ploce...-Nacin ucvrcenja

  m2-Izrada opava strehe blanjanim daskama

  -obicnim / utorenim ,-debljine...,-sa izradom podkonstrukcije od letava dimenzija, pricvrcenih na svaki rog na razmaku

  m2

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  A VI TESARSKI RADOVI ukupno :

  A VII METALNE KONSTRUKCIJEOPCI UVJETI ZA METALNE KONSTRUKCIJE :

  Nakon izrade leaja I prije montae treba izvrii geodetsku kontrolu koja obuhvaca :- osovinske mjere , pravokutnost, visinksi poloaj I vertikalnost- odnos prema stalnim geodetskim tockamaPrije pocetka radova na montai, izvodac radova treba nadzornom organu staviti nauvid slijedecu dokumentaciju:- plan organizacije I uredenja gradilita,- popis opreme za izvodaca radova na montai,- projekt za montau celicne konstrukcije, koji mora sadravati dokaz stabilnosti elementa u pojedinim fazama montae, s tim da garantira nosivost pri opterecenju, kao I nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije u svim fazama montae,- plan kontrole u svim fazama montae (geodetska kontrola),- kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjema) ime I strucnu spremu s poloenim strucnim ispitom osobe odgovorne za montau zavarivanjemb) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri izradi celicne konstrukcije),- projekt skele- vremenski plan izvodenja radova na montai.Prije pocetka radova na montai izvodac radova treba izvriti pregled dopremljene celicne konstrukcije na gradilitu, te ustanoviti da li je dolo do otecenja prilikom transporta, te dijelove koji su neznatno oteceni popraviti, a kod vecih otecenja dijelove ojacati ili zamjeniti. Za dijelove celicne konstrukcije I sidarakoji se ugraduju u beton, treba nakon montae izvriti geodetsku kontrolu poloaja I vertikalnosti. Zapisnicki se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera I oblikaprema propisima, te konstatirati prijem ugradenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvodac radova I nadzorni organ. Kod celicnih konstrukcija koje se postavljaju na leita, izvodac radova treba izvriti dotjerivanje celicne konstrukcije u poloaj koji je predviden projektom, te pozvati nadzornog organa da izvri pregled konstrukcije, s tim da mu se stavi na uvid rezultate mjerenja I kontrole. Nadzorni organ upisom u gradevinski dnevnik (dnevnik montae) utvrduje da je dotjerivanje celicne konstrukcije ili dijela celicnekonstrukcije zavreno I dozvoljava ugradivanje mikrobetona (MB30) ispod leaja stupova I oko sidra.

  ZATITA CELICNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE

  Prije pocetka radova izvodac je duan nadzornom organu staviti na uvid:- podatke o sredstvima za cicenje povrina- tehnologiju cicenja- mjesto cicenja- nacin I mjesto uskladitenja ocicenih dijelova.

  B ZANATSKI RADOVI

  B ILIMARSKI RADOVI

  OPCI UVJETI

  Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vaecim propisima i

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  pravilima dobrog zanata. Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opivanja limom, kao i izradu i montau ljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi.Dijele se prema vrstama lima:- pocincani lim 0,50 - 1 mm,- cincani lim 0,50 - 2 mm,- cinkotit ( cink titanij ) 0,5- 0,8 mm- cink kositar 0,50 - 1 mm,- bakreni lim 0,50 - 2 mm,- olovni lim 0,50 - 3 mm,- aluminijski lim 0,50 - 1,5 mm, eloksiran ili plastificiran,- polietilenski tipski elementi za ljebove i vertikalne odvodne cijeviIzvodac je duan prije pocetka radova provjeriti sve gradevinske lemente na koje, ili za koje se se pricvrcuje limarija i da pismeno dostavi narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slucaju: neodgovarajuceg izbora projektiranog materijala i loe rijeenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove. Dijelovi razlicitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doci do korozije. Elementi od celika za pricvrcivanje cincanog ili pocincanog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga zatita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luine). Za bakreni lim treba primjeniti ucvrcivanje od bakra ili bakrenog celika.Za ucvrcivanje (kuke, zakovice, jahaci, cavli, vijci i sl) treba primjeniti:- za celicni lim - celicna spojna sredstva,- za pocincani,cinkotit,cink kositar i olovni lim - dobro pocincana spojna sredstva,- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,- za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.Sastav i ucvrcenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od otecenja koje moe izazvati vjetar i sl.Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili buku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, cija su dobava i postava ukljucene u jedinicnu cijenu.Pokrivacki radovi limom Stojeci spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. sa dva prijevoja visine minimalno 25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i poloeni. Kod ravnih pocincanih limova (nagib krova ispod 15) moraju se lemiti 25 mm iroki preklopi. Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje. Kod pokrivanja krova pocincanim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim kutom. Poprecni spojevi moraju se izvesti kao poloeni minimalno 20 mm irine. Valoviti lim za pokrivanje moe se izradivati od cincanog, pocincanog ili alu lima minimalne debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm. Vece krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi. Kod duina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm iroki preklopi.Probijanja u metalnom pokrivacu (ucvrcivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno paljivo izvedena kod pocincanog lima pomocu lemljenja, a kod bakrenog pomocu dvostruko poloenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom. Obracun po povrini ili duini uz iskaz razvijene irine, te komadu za dimnjacke kape, sloene opave i sl.

  B ILIMARSKI RADOVI

  PREGLED POJEDINIH RADOVA

  -Izrada i postava polukrunog / sanducastog, viseceg / leeceg ljeba,-velicina presjeka,-od pocincanog / aluminijskog /cinkovog / bakrenog lima,-debljine ... mm,-razvijene irine ... cm,-nacin postave kuka.., (materijal, dimenzija i razmak)

  m1

  -Izrada, postava i pricvrcenje vertikalnih odvodnih cijevi

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -krunog / kvadraticnog presjeka,-iz pocincanog / cinkovog / bakrenog /aluminijskog lima,-debljine ...mm,-razvijene irine ....cm,-nacin postave obujmica..,( materijal, dimenzija i razmak)

  m1-Dobava i pricvrcenje polukrunih / kvadraticnih ljebova i

  -visecih / leecih od PE tipdkih elemenata-dimenzije-Nacin postave kuka i razmak

  m1-Dobava i pricvrcenje vertikalnih odvodnih cijevi, od PE tipskih elemenata, profila

  -nacin postave obujmica.(materijal, razmak)m1

  -Izrada i postava krovnog rukavca u formi "labudeg vrata" za spoj ljeba i vertikalnih odvodnih cijevi, duine. Izvodi se iz

  -pocincanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima,-debljine ... mm,-razvijene irine ... cm.-kvadraticni / kruni,-dimenzije..

  kom.-Izrada i postava sakupljaca vode (vodokotlica)

  -kvadraticnog / trapeznog / polukrunog oblika,-velicina...,-sa dijelom ravne / savijene cijevi za spoj na vertikalnu odvodnu cijev,-profil.-iz pocincanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima,-debljina..mm

  kom.-Izrada i postava ventilacione cijevi pravokutnog / krunog presjeka,

  -velicine presjeka..,- iz pocincanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima,- debljine....mm-razvijene irine cm cijev m1 kape kom

  -Pokrivanje vijenca / nadozida / klupcice / prozorske klupcice od-betona / opeke / kamena / drveta sa pocincanim / cinkovim / bakrenim / aluminijskim limom,

  -debljinemm-razvijene irine...cm-lim zavrava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm.-Nacin postave kuka,( materijal, dimenzije i razmak).

  m2-Izrada opava uvale (lijeba) kod pokrova ....,

  -iz pocincanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima,-debljine... mm,-razvijene irine .... cm,-Nacin postave..

  m1-Izrada opava prodora dimnjaka,/ ventilacije,/ antene,/ vodolovnog grla, kroz krovnu plohu izvedenu od .....,

  -vrsta lima....,-debljina lima ... mm,-razvijene irine... cm,

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -dimenzija ...,-nacin postave..

  m1/kom.-Izrada opava spoja kose krovne plohe pokrivene .... i nadozida od ..... Izvodi se iz

  -pocincanog / cinkovog /bakrenog / aluminijskog lima,-debljina ... mm,-razvijene irine ... cm.

  m1-Zatitni opav podnoja zida na sudaru sa ravnim krovom pokrivenim vieslojnom hidroizolacijom.

  -iz pocincanog, cinkovog, bakrenog, aluminijskog lima,-debljina ... mm,-razvijene irine ... cm,-nacin postave m1-Opav ruba ravnog prohodnog / neprohodnog krova-iz pocincanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima,-debljina ... mm,-razvijene irine .... cm,-nacin postave.

  m1-Izrada opava zabata kosog krova,

  -iz pocincanog /cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima,-debljina ... mm,-razvijene irine ... cm,-nacin postave

  m1-Zatvaranje krovne dilatacije na prohodnom / neprohodnom ravnom krovu trakom od

  -bakrenog / olovnog lima,-debljina ... mm,-razvijena irina .... cm,sa prijevojem. izvesti prema detalju.

  m1-Pokrivanje ravnog / lucnog krova na podlozi od dasaka i krovne ljepenke

  -pocincanim / cinkovim /cinkotit/ bakrenim/olovnim limom,-debljina ... mm,-nacin pokrivanja.

  m2B I LIMARSKI RADOVI ukupno :

  B IIPOKRIVACKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVAOPCI UVJETIPokrivacki i izolaterski radovi obuhvacaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim krovnim povrinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaceni u limarskim radovima).U ovim radovima su takoder opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajuceg sloja ispod crijepova, ugradnja termoizolirajuceg sloja kod integriranih ravnih krovova i tsl.). Prije pocetka radova izvodac je duan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.Pokrivacki radovi - kosi krovovi Izvode se opekarskim (kanalice, biber crijep, tlaceni crijep, mediteran),betonskim, azbest-cementnim, metalnim, kamenim, drvenim, te elementima od bitumenske indre. Boju pokrivnih elemenata odreduje projektant. Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvodac doputa, te ugradivati prema uputstvima proizvodaca, vaecim propisima i pravilima dobrog zanata. Izvodac ovih radova ce u okviru jedinicne cijene izvesti, ukoliko je tako

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  trokovnicki opisano, i potrebnu podlogu zavrnog pokrova tj. letvanje, oplatu i dodatnu hidroizolaciju slobodno poloenom ljepenkom ili folijom.Izolaterski radovi - ravni krovoviSve izolaterske radove treba izvesti solidno i strucno prema vaecim propisima i pravilima dobrog zanata. Izolaterski radovi obuhvacaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i potivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm iroki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrucom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vie slojeva izolacionih traka ili ploca preklopi ne smiju leati jedan na drugom, vec moraju biti pomaknuti. Povrine na koje se polae izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocicene od praine i necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione.Izolacija treba prilegnuti na povrinu ravno, bez nabora i mjehura.Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada sa vrucim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slucaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Kod ravnih krovova koji su konastruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije moguca se dva slucaja : a) hidroizolacija se polae natvrdu termicku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad ( prema vodolovnim grlima), b) hidroizolacija se polae na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti tockasto i omoguciti mu ozracivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide. Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije sprecava se pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije. Parna brana i parorasteretni sloj polau se isto kao kod integriramih krovova.To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.Bitumenske hidroizolacije obracunavaju se po m2 povrine, vodolovna grla obracunavaju se po komadu, a zavrni profili po m1. Beton za pad i eventualnu postavu termoizolacije ispod njega opisani su i obracunavaju se u zavrnim zidarskim radovima.

  B IIPOKRIVACKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

  PREGLED POJEDINIH RADOVA-Pokrov biber crijepom

  -opecnim/betonskim-jednostruko / dvostruko-obicno / krunsko-Nagib krova ..(30. 60) (vezivanje crijepa),-U stavku ukljuciti i adekvatno letvanje letvama 28/48 mm-U stavku ukljucena postava posebne opreme :-krovnih stepenica (crijepa nosaca i stepenica dim.)-tipskih PVC elemenata za antenu-tipskih PVC element sa nastavkom za ventilacijsku cijev i kapu-tipski pleksiglas element-komplet reetke za hodanje po krovu-tipski PVC prozor , dim..-snjegobran pojedinacnikom /m2 / snjegobran linijski m1 krovnog pokrova m2 Posebna oprema (navesti el.) kom/m1-Pokrov utorenim crijepom.-opecnim/betonskim-nagib krova .. (23-40)-U stavku ukljuciti i letvanje letvama 28/48 mm.

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  -Svaki treci crijep vee se pocincanom icom za letve.-U stavku ukljucena postava posebne opreme :-krovnih stepenica (crijepa nosaca i stepenica dim.)-tipskih PVC elemenata za antenu-tipskih PVC element sa nastavkom za ventilacijsku cijev i kapu-tipski pleksiglas element-komplet reetke za hodanje po krovu-tipski PVC prozor , dim..-snjegobran pojedinacnikom /m2 / snjegobran linijski m1 krovnog pokrova m2 Posebna oprema (navesti el.) kom/m1

  -Prekrivanje grebena i sljemena krova utorenim sljemenjacima-opecnim /betonskim-poloenim u produeni mort 1:2:6, sa zamazivanjem spojeva/ventiliranim,sa ugradnjom zavrne sljemene plocice (suha izvedba sljemena -bez buke)

  m1-Pokrivanje krova ljebnjacima u suho / u vapnemom mortu 1:3,

  nagib (18- 30,-na letvama dim. / na dacanoj oplati d= ..cm uracunato u ovoj stavci)

  m2-Izrada hidroizolacije na koju ce se postaviti pokrov

  - od opecnog / od betonskog crijepa-polaganjem ljepenke / armirane folije na postojecu drvenu oplatu, te postava -ventilacionih letava dimenzija ...., prema padu krova.

  m2-Pokrivanje krova bitumenskom indrom sa izradom podloge od vodootporne iverice d= 12 mm

  -i trakama od bitumenske ljepenke/podlone trake od indre sa nosivim vlaknom od poliesterske vune/ podlone trake od .. nagiba .(11 - 90 ) Tip indre : .. U stavku ukljucena postava posebne opreme :-Pe/bakrenih zracnika kom-tipskih ventilac.cijevi sa kapom kom-tipskih krovnih prozora dim.. kom-snjegobrana, kom /m2 pokrov m2 posebna oprema (navesti el.) kom/m1. Pokrivanje krova valovitim plocama od salonita / eternita /poliestera, visine vala ... mm, debljine ... mm, sa preklopom... cm. krov je u nagibu ..( 7- 75)-potrebno je / nije potrebno brtviti preklope.-konstrukcija krova je drvena -letve 5/8 na razmaku prema uputi proizvodaca/ metalna- letve obracunate ( u st. .). U stavku ukljucena postava posebne opreme :-Pe/bakrenih zracnika kom-tipskih ventilac.cijevi sa kapom kom-tipskih krovnih prozora dim.. kom-snjegobrana kom /m2

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  pokrov m2 posebna oprema (navesti el.) kom/m1.-Pokrivanje krova valovitim/traperznim aluminijskim / celicnim /cinkotit/ cinkovim limom u nagibu 13% do 130% debljine ... mm, visine vala ... mm, sa rjeenjem i izvedbom rubova zabata,strehe, sljemena i uvala. Preklopi jesu /nisu brtvljeni. Lim je / nije jednostrano / obostrano, gore / dolje zaticen. Konstrukcija je obracunata.(u st.). U stavku ukljucena postava posebne opreme :-Pe/bakrenih zracnika kom-tipskih ventilac.cijevi sa kapom kom-tipskih krovnih prozora dim.. kom-snjegobrana, kom /m2 pokrov m2 posebna oprema (navesti el.) kom/m1.-Pokrivanje ravnog krova bez toplinske brane HI trakama ( pad ..%)-na podlogu od betona /.podlogu od .. koju treba pripremiti-postavlja se HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja-sinteticke trake.(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije- i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vruceg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem.-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova bez toplinske brane HI premazima ( pad ..%)-na podlogu od betona /.podlogu od .., koju treba pripremiti,izvesti-HI sa vrucim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekuce gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nacin izvedbe )-sa ulokom od ../sa ulokom od gumene trake ( PENNKOTE)/ bez uloka-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene

  opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova HI trakama, sa postavom TI ispod sloja za pad ( .%) Na podlogu od ..postavlja se sloj za izjednacavanje parnog tlaka,parna brana.. i TI ploce od extrudiranog polistirena/mineralne vune/poliuretana/.ploce-d = cm,-sloj za odvajanje .,-sloj za pad d ..,-sloj za izjednacenje parnog tlaka .-HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja-sinteticke trake.(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije-i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vruceg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem.-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0cm /nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova HI premazima, sa postavom TI ispod sloja za pad ( .%) Na podlogu od ..postavlja se sloj za izjednacavanje parnog tlaka,parna brana.. i TI ploce od extrudiranog polistirena/mineralne vune/poliuretana/.ploce-d = cm,-sloj za odvajanje .,-sloj za pad d ..,-sloj za izjednacenje parnog tlaka .-HI sa vrucim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekuce gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nacin izvedbe )-sa ulokom od/sa ulokom od gumene trake (PENNKOTE) / bez uloka-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova HI trakama, sa postavom TI iznad sloja za pad ( .%) Na sloj za pad . postavlja se:- sloj za izjednacenje parnog pritiska ..- sloj za parna brana - TI od ploca extrudiranog polistirena / mineralne vun /poliuretana/ .ploca, d= . cm-HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja sinteticke trake

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  (naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije- i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vruceg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem.-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1 -Pokrivanje ravnog krova HI premazima, sa postavom TI iznad sloja za pad ( .%) Na sloj za pad . postavlja se: - sloj za izjednacenje parnog tlaka .. - sloj za parna brana - TI od ploca extrudiranog polistirena / mineralne vun /poliuretana/ .ploca, d= . cm-HI sa vrucim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekuce gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nacin izvedbe )-sa ulokom od/sa ulokom od gumene trake (PENNKOTE) / bez uloka-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova HI trakama, sa postavom TI iznad HI ( .%) Na sloj za pad . d= .-. cm, postavlja se:- sloj za izjednacenje parnog laka ..-HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja sinteticke trake .(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije- i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vruceg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem. TI od ploca extrudiranog polistirena / mineralne vune /poliuretana/ .ploca, d= . cm-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova HI premazima, sa postavom TI iznad HI ( .%) Na sloj za pad . d= .-. cm, postavlja se:- sloj za izjednacenje parnog laka ..-HI sa vrucim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekuce gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nacin izvedbe )-sa ulokom od/sa ulokom od gumene trake (PENNKOTE) / bez uloka TI od ploca extrudiranog polistirena / mineralne vune /poliuretana/ .ploca, d= . cm-zavrni sloj : .ploce na podmetacima/ ploce na pijesku/.ploce u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuciti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nacin ugradnje. pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Pokrivanje ravnog krova sa slojevima, prema rjeenju proizvodaca pokrov m2 spoj na rubne limove m1 obrada nadozida h= cm m1-Dobava i ugradnja zavrnih zidnih / rubnih profila za ravne krovove. U rad ukljucena postava, pricvrcenje i spajanje sa hidroizolacijom krova. Proizvodni naziv (Alwitra, Bitumenka ili ...). Tip: prema detalju i proizvodnom programu.

  m1 Napomena: kod pisanja stavki navesti sve slojeve krovne konstrukcije prema redosljedu izvedbe i napomenuti koji su drugdje opisani i obracunati.

  B II POKRIVACKI RADOVI I POKRIVANJE RAVNIH KROVOVA ukupno :B III

  STOLARSKI RADOVIOPCI UVJETIStolarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vaeim propisima i pravilima dobrog zanata.Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od cetinjaca i, odnosno II klase (bor, ari, jela smreka), te u izuzetnim slucajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd. Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao jednostruka, dvostruka (spojni prozor, sa razmaknutim krilima ), puna (vrata), jednostruko ostakljena ili ostakljena izo-staklom.Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. Moe biti puna, (glatka ili ukladena), te ostakljena. Rukohvati i ograde takoder mogu biti dio gradevne stolarije i u nacelu se izvode od masivnog ili ljepljenog drveta. Prozor/vrata su jednokrilni ili viekrilni elementi unutar jednog okvira. Stijena je viedijelna ploha vezana na sloenu okvirnu konstrukciju. Vrste vrata prema nacinu otvaranja:- zaokretna,- mimokretna,- kruna,

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  - podizna klizna,- ovjeena klizna,- teleskopska,- harmonika sa rubnim ovjeenjem,- harmonika sa sredinjim ovjeenjem,- podizna,- podizna lamelna,- rolo.Vrste prozora prema nacinu otvaranja:- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),- otklopni (oko donje vodoravne osi),- zaklopni (oko gornje vodoravne osi),- prevrtni (oko srednje vodoravne osi),- zavrtni (oko srednje vertikalne osi),- klizni,- vertikalno posmicni.Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznacavaju se kao fiksna.Zatita stolarije: licenjem (impregnacija, kitanje, bruenje, nalic, emajl lak) ilipremazima (2 x lazur, 1 x zatitni premaz).Okovi prozora i vanjske stolarije:- nasadne petlje,- francuske petlje,- cilindricne petlje,- roto okovi,- okov za podizna balkonska vrata,- okov za podizne klizne stijene,- okov za visee klizne stijene,- poluolive (brave sa jeziccem),- olive,- zasuni,- ventusi,- usadne brave- kvake, rozete, titovi,- cilindar brave.Okovi unutranjih vrata:- nasadne petlje,- francuske petlje,- cilindar petlje,- arnir petlje,- klavir petlje,- podne pumpe,- bomer petlje,- visee vodilice,- usadne brave- kvake, rozete, titovi,- cilindar brava.Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili ekspandirajuom pjenom). U slucaju mokre ugradnje stolariju treba zatititi (PE folijom).Izrada i dobava slijepih okvira, te izrada dobava i montaa dovratnika i doprozornika , kao i pripasivanje krila uracunato je u stolarskim stavkama, a ugradivanje slijepih okvira i mokro ugradivanje dovratnika i doprozornika opisano je i obracunato u zavrnim zidarskim radovima.Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi bukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuvom(bitrax) i trajno elasticnim kitovima.Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moe biti tvornicki zavrno obradena.

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  Kod mokrih postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasicne mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montane moe biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedee greke:- usukanost iznad 3 mm na duini od 1 m (3%),- pukotine srca zbog osuivanja i mraza.Dozvoljene greke drveta su:zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki pocetni metar ili najvie do1/3 debljine elemenata,-male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duni metarzdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod cetinara ili 10 mm kod liara, neograniceno,male smoljnjace do 5 mm irine i 50 mm duine po 1 m sa jedne strane,male uzdune napukline koje ne smiju tei koso kroz element i ne smiju biti due od 50mm,modricavost do 25% povrine,usukanost do 2%.Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a oznacavaju brojem trokovnicke stavke, Obracun po komadu.

  B IIISTOLARSKI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVAIzrada, montaa i pripasivanje vrata,

  - vanjskih/ unutarnjih- jednikrilna/ dvokrilna/ ...krilna- suhomontanih/ mokromontanih (sa izradom slijepog okvira od drveta / celika dim...),- sa nadsvjetlom/ bez nadsvjetla ,- zaokretna/ mimokretna/ kruna/ podizno - klizna/podizno zaokretna/ ovjeena klizna/ teleskopska/ harmonika sa rubnim ovjeenjem/ harmonika sa sredinjim ovjeenjem- zidarske mjere/modularne mjere./ stolarske mjere/ svjetli otvor.- sa dovratnikoom dimenzije..- Konstrukcija krila : jednostruko /dvostruko ( spojni prozor/ razmaknuta krila)- Krilo izvesti: puno glatko, ispuna..., obloga .../ ukladeno.../ ostakljeno

  prozorskim staklom d=...mm/ ostakljeno ornament staklom... d= ..mm/ ostakljeno float (kristalnim) staklom d=...mm/ ostakljenim IZO staklom d= ...+...+...mm/ ostakljeno kaljenim staklom d=...mm/ ostakljeno neprobojnim

  lameliranim staklom d= ...mm(broj slojeva i debljina svakog sloja)/ ostakljeno armiranim staklom d= ..mm/ ostakljeno termoreflektirajucim staklom d=...mm/ ostakljeno ... staklom d=...mm/ ostakljeno lijevano akrilnim staklom d=..mm/ ostakljeno polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ...mm- Vrsta materijala:cetinjaca CPC, masiv/ cetinjaca CPC , lamelirana/ cetinjaca I klase masiv/ cetinjaca I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrast I klase lameliran/ dr...- povrinska obrada: impregnacija za licenje/ lazurni premaz 2 x i zavrni premaz lak-lazurom (ukljuceno u stolarsku stavku); / dr...

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  - sa flos roletom od cvrste tkanine u boji po izboru projektanta/ sa eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije.../ sa eslinger roletom od plastikei i izoliranom kutijom dimenzije ... u boji po izboru projektanta/ sa eslinger roletom od ... aluminija i kutijom za roletu dim.../ sa zaokretnim rebrenicama sa fiksnim rebrima izradene od...dim.../

  sa kliznim rebrenicama sa okretnim rebrima od ... dim.../- dobava i ugradnja okova: ..kom francuskih petlji/ ...kom cilindricnih petlji/ ...kom bommer petlji / ...m gornje vodilice sa kotacicima/ ...m donje vodilice sa kotacicima /...m vodilice sa trnom ...kom kvaka sa titovima (rozetama) / ...kom kugla sa titovima (rozetama)/...kom prihvatnika.../ ...kom usadna obicna brava/ ... kom usadna cilinder brava / ... kom nasadna brava ...kom uputenih zasuna/ ...kom podnih zaustavljaca lijevih / desnih

  komIzrada montaa i pripasivanje prozora

  -suhomontanog / mokromontanog (sa izradom slijepog doprozornika od drveta/ od celika dim...)

  - jednostrukog / dvostrukog (krilo na krilo, sa razmaknutuim krilima)- zaokrteni / otklopni / zaokretno otklopni / zaklopni / prevrtni / zavrtni / klizni / vertikakno posmicni- jednokrilni /dvokrilni / ...krilni- sa doprozornikom dimenzije...- Zidarske mjere / modularme mjere / stolarske mjere / svijetle mjere,- Vrsta materijala:cetinjaca CPC, masiv/ cetinjaca CPC , lamelirana/ cetinjaca I

  klase , masiv/ cetinjaca I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrast I klase lameliran/ dr...

  - Krilo ostakljeno prozorskim staklom d=...mm/ ostakljeno ornament staklom ... d = ...mm / ostakljeno float (kristalnim) staklom d=...mm/ ostakljenim - Povrinska obrada: impregnacija za licenje/ lazurni premaz 3 x i zavrni premaz lak-lazurom (ukljuceno u stolarsku stavku)u tonu po izboru projektanta;/ dr- sa flos roletom od cvrste tkanine u boji po izboru projektanta/ sa eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije.../ sa eslinger roletom od plastikei u boji po izboru projektanta i izoliranom kutijom dimenzije ... / sa eslinger roletom od ... aluminija i kutijom za roletu dim.../ sa zaokretnim / kliznim / fiksnim rebrenicama sa fiksnim / okretnim rebrima izradene od...dim...- Ukljuciti i potreban okov ..kom francuskih petlji/ ...kom cilindricnih petlji / ... kom roto okova

  ...kom poluoliva sa bravicom / ...kom oliva sa ulonom ipkom / kom ventus mehanizma ...kom univerzalnih petlji, ...kom unikum zatvaraca

  kom Izrada i ugradivanje unutarnje drvene prozorske klupcice, dimenzije...

  - iz cetinjaca CPC, masiv/ cetinjaca CPC , lamelirana/ cetinjaca I klase masiv/ cetinjaca I klase lamelirana/ hrasta I klase masiv/ hrasta I klase lameliran/ od medijapana / dr...- Povrinu obraditi impregniranjem za licenje(a samo licenje ukljuceno je u sobosliko-licilacke radove) / lazurnim premazima 2 x i zavrno premaz lak-lazurom (ukljuceno u ovu stolarsku stavku) / dr....

  Izrada i ugradnja vanjske/ unutarnje stijene- suhomontane / mokromontane (sa izradom slijepog okvira od drveta / celika dim...),

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  - jednostruke / dvostruke (krilo na krilo),- dvodjelna/ trodjelna/ ...djelna,- Sastoji se od ...vrata, .... prozora, ...fiksnih polja- Zidarske mjere / modularne. / stolarske / svjetle mjere.- Krila izvesti: puna glatka, ispuna..., obloga .../ ukladena.../ ostakljena prozorskim staklom d=...mm/ ostakljena ornament staklom... d= ..mm/ ostakljena float (kristalnim) staklom d=...mm/ ostakljena IZO staklom d= ...+...+...mm/ ostakljena kaljenim staklom d=...mm/ ostakljena neprobojnim lameliranim staklom d= ...mm (broj slojeva i debljina svakog sloja) / ostakljena armiranim staklom d= ..mm/ ostakljena termoreflektirajucim staklom d=...mm/ ostakljena ... staklom d=...mm/ ostakljena lijevano akrilnim staklom d=..mm/ ostakljena polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ...mm- Dimenzije okvira ...- Vrsta materijala:cetinjaca CPC, masiv/ cetinjaca CPC , lamelirana/ cetinjaca I klase , masiv/ cetinjaca I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrast I klase lameliran/ dr...- Povrinu obraditi impregniranjem za licenje(a samo licenje ukljuceno je u sobosliko-licilacke radove / lazurnim premazima 2 x i zavrno premaz lak- lazurom (ukljuceno u ovu stolarsku stavku) / dr....- sa flos roletom od cvrste tkanine u boji po izboru projektanta/

  sa eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije.../ sa eslinger roletom od plastikei u boji po izboru projektanta i izoliranom kutijom

  dimenzije ... / sa eslinger roletom od ... aluminija i kutijom za roletu dim.../ sa zaokretnim / kliznim / fiksnim rebrenicama sa fiksnim / okretnim rebrima izradene od...dim...- Ukljuciti i potreban okov: ..kom francuskih petlji/ ...kom cilindricnih petlji/ ...kom bommer petlji / ...m gornje vodilice sa kotacicima/ ...m donje vodilice sa kotacicima /...m vodilice sa trnom

  ...kom kvaka sa titovima (rozetama) / ...kom kugla sa titovima ( rozetama)/...kom prihvatnika.../ ...kom usadna obicna brava/ ... kom usadna cilinder brava / ... kom nasadna brava ...kom uputenih zasuna/ ...kom podnih zaustavljaca

  ...kom roto okova ...kom poluoliva sa bravicom / ...kom oliva sa ulonom ipkom / ...kom univerzalnih petlji, ...kom unikum zatvaraca

  kom-Dobava i ugradnja vanjske zatite od sunca sa pokretnim aluminijskim lamelama

  - irine 40mm/ 60mm/ 80mm- profiliranim / dr.- obradenim termolakiranjem/ eloksiranim /dr.- Ukljuciti vanjsku kutiju dim odaluminija/dr/bez kutije- Dizanje, sputanje i zaslon lamela izvodi se rucno / pomocu elektromotora.

  m2-Izrada i montaa drvenog stepenita,

  - ravnog/ zavojitog- jednokrakog/ dvokrakog/ trokrakog/ ..krakog- irine kraka...- od smreke.../ bora.../ aria.../ hrasta.../ bukve.../ jasena.../ javora.../ od egzoticnog drveta ...- Konstrukcija se sastoji od stupova dim... , tetiva....,dim..., nastupne plohe... dim..., ceone plohe ...,dim....- Nacin spajanja i montae....- Povrinska obrada mocenjem u tonu po izboru projektanta i zavrno premaz lakom (mat/ polusjajnim/ sjajnim) / Povrinska obrada impregnacijom za licenje

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  koje je opisano i obracunato u licilackim radovima/ Povrinu obraditi...Kom

  -Izrada i ugradnja drvene ograde, visine...- od smreke.../ bora.../ aria.../ hrasta.../ bukve.../ jasena.../ javora.../ od egzoticnog drveta ...- Ograda se sastoji od stupova dim... na razmaku...,a izmedu njih su horizontalno postavljene daske dim... na razmaku/ a izmedju njuh su postavljeni....- Nosivu konstrukciju ugraditi celicnim sidrima, a medusobne spojeve vezovima/ Nosivu konstrukciju ucvrstiti..., a drvene spojeve ...- Rukohvat izvesti...- Povrinska obrada mocenjem u tonu po izboru projektanta i zavrno premaz lakom (mat/ polusjajnim/ sjajnim) / Povrinska obrada impregnacijom za licenje koje je opisano i obracunato u licilackim radovima/ Povrinu obraditi... a) kosi dio ograde m b) ravni dio ograde m

  -Izrada i ugradnja rukohvata, pravokutnog presjeka sa zaobljenom gornjom plohom, dim..../ profiliranog prema detaljnom nacrtu, dim...- Izvesti od jele.../ bora.../ aria.../ hrasta.../ bukve.../ jasena.../ javora../ od egzoticnog drveta .../ izvesti od...- Povrinska obrada mocenjem u tonu po izboru projektanta i zavrno premaz lakom (mat/ polusjajnim/ sjajnim) / Povrinska obrada impregnacijom za licenje koje je opisano i obracunato u licilackim radovima/ Povrinu obraditi... Ugraditi na ogradu s donje strane... vijcima kontinuirano, na razmaku.../ na .....konzole, koje su na razmaku... preko podlonih plocica..., sa vijcima... a) kosi dio rukohvata m b) ravni dio rukohvata m

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B III STOLARSKI RADOVI ukupno :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B IV

  BRAVARSKI RADOVIOPCI UVJETIBravarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vaecim propisima i pravilima dobrog zanata.Gradevinska bravarija izvodi se od standardnih celicnih vucenih cijevi i L profila kao i CN profila formiranih prema tvornickim detaljima, te CN limova d = 0,7 4 mm, Gradevinska bravarija se izvodi od aluminijskih vucenih profila formiranih prema tvornickim detaljima koji omogucavaju izradu prozora sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i od aluminijskih limova d = 0,7 - 3 mm. Gradevinska bravarija rjede se izvodi od mesinga i nehrdajuceg celika (inox). Vanjska bravarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, aluzina, roleta i kutija za rolete i aluzine. Izvodi se kao jednostruka sa prekinutim toplinskim mostom (samo aluminijska konstrukcija) ili bez prekinutog toplinskog mosta (aluminij i celik). Ostakljuje je jednostrukim ili izo staklom. Unutarnja bravarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena, te ograda, rukohvata, reetki, poklopaca za reviziona okna, konzole za zastave i sl. Prozor/vrata sujednokrilni ili viekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moe imati jednu vertikalnu i jednu vodoravnu precku. Stijena je viedijelna ploha vezana na sloenu okvirnu konstrukciju. Ovjeena procelja su cijelovita tehnolokla rjeenja zatite procelja koja se vjeaju ispred nosive konstrukcije i opisuju se u B XIV.Vrste vrata prema nacinu otvaranja:- zaokretna,

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  - mimokretna,- kruna,- podizna klizna,- ovjeena klizna,- teleskopska,- harmonika sa rubnim ovjeenjem,- harmonika sa sredinjim ovjeenjem,- podizna- podizna lamelna- roloVrste prozora prema nacinu otvaranja:- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),- otklopni (oko donje vodoravne osi),- zaklopni (oko gornje vodoravne osi),- prevrtni (oko srednje vodoravne osi),- zavrtni (oko srednje vertikalne osi),- klizni,- vertikalno posmicni.Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznacavaju se kao fiksna.Zatita CN bravarije: cincanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama (radionica ili gradilite). Zatita aluminijske bravarije: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici. Zatita mesinga: poliranjem i lakiranjem. Zatita nehrdajuceg celika nije potrebna. Okovi prozora i vanjske bravarije:- cilindricne petlje,- roto okovi,- okov za podizna balkonska vrata,- okov za podizne klizne stijene,- okov za visece klizne stijene,- poluolive (brave sa jeziccem),- olive,- zasuni,- ventusi,- usadne brave- kvake, rozete, titovi,- cilindar brave.Okovi unutranjih vrata:- cilindar petlje,- podne pumpe,- bomer petlje,- visece vodilice,- usadne brave- kvake, rozete, titovi,- cilindar brava.Vanjska CN bravarija moe se ugradivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opavom nakon izvedbe buke i trajno elasticnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuvom (bitrax) i trajno elasticnim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugraduje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u nacelu od pocincanih CN profila. Unutarnju bravariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Vanjska aluminijska bravarija je tvornicki zatitno obradena (eloksirana ili termo lakirana) i treba je zatititi PE folijom do zavretka svih radova na zgradi.Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Bravarska mjera je stvarna vanjska mjera bravarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla bravarska mjera koristi se kod vrata i oznacava cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 - 2 cm, a kod montane moe biti i 0. Razlika izmedu

 • STANDARNI OPISI - Skripta arhitektonskog fakulteta u Zagrebu planiranje I organizacija

  modularne i bravarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Bravarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a oznacavaju brojem trokovnicke stavke, te se obracunavaju po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i po teini.

  B IVBRAVARSKI RADOVIPREGLED POJEDINIH RADOVA-Izrada i ugradnja vanjskih/ unutarnjih vrata

  - jednokrilnih/ dvokrilnih/...krilnih- zaokretnih/ mimokretnih/ krunih/ podizno-kliznih/ ovjeeno-kliznih teleskopskih/

  harmonika sa rubnim ovjeenjem/ harmonika sa sredinjim ovjeenjem/ podiznih ...- od CN.../ aluminija.../ mesinga.../ inoxa.../ plastike....- Zidarske mjere/ modularne mjere/ bravarske mjere/