40
1 โโโ : โโโโโโโ โโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ (โ.โ.โ.)

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

  • Upload
    chaeli

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ. โดย : ชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 21 กุมภาพันธ์ 2556. 2. การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการ. เนื้อหา. 1. การปฏิรูประบบราชการไทย. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

1

โดย : ชั�ยย�ทธ กมลศิ�ริ�สก�ล ผู้��อำ��นวยก�ริส��น�กบริ�ห�ริก�ริเปล��ยนแปลงและนว�ตกริริม ส��น�กง�นคณะกริริมก�ริพั�ฒน�ริะบบริ�ชัก�ริ (ก.พั.ริ.)

21 ก�มภ�พั�นธ( 2556

Page 2: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

2

2. ก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ก�ริปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

3. ผู้ลก�ริด��เน�นง�น

1. ก�ริปฏิ�ริ�ปริะบบริ�ชัก�ริไทย

เน+,อำห�เน+,อำห�

Page 3: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

33

ก�ริปฏิ�ริ�ปริะบบริ�ชัก�ริก�ริปฏิ�ริ�ปริะบบริ�ชัก�ริ

Page 4: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

44

เจตน�ริมณ(ขอำงก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

1 สริ��ง กฎ เกณฑ์( และกลไกท��ด�ในก�ริบริ�ห�ริริ�ชัก�ริ

2 ท��ให�บ��นเม+อำงอำย�2อำย2�งส�นต� สงบส�ข

3 พั�ฒน�ริะบบริ�ชัก�ริให�ม�ปริะส�ทธ�ภ�พั ตอำบสนอำง คว�มต�อำงก�ริขอำงปริะชั�ชัน

Page 5: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

55

ก�ริบริ�ห�ริก�จก�ริบ��นเม+อำงท��ด�

เป3�หม�ยก�ริบริ�ห�ริก�จก�ริ

บ��นเม+อำงท��ด�

เป3�หม�ยก�ริบริ�ห�ริก�จก�ริ

บ��นเม+อำงท��ด�

เก�ดปริะโยชัน(ส�ขขอำง

ปริะชั�ชัน

เก�ดปริะโยชัน(ส�ขขอำง

ปริะชั�ชัน เก�ดผู้ลส�มฤทธ�5ต2อำ

ภ�ริก�จขอำงริ�ฐ

เก�ดผู้ลส�มฤทธ�5ต2อำ

ภ�ริก�จขอำงริ�ฐ

ม�ปริะส�ทธ�ภ�พัและเก�ดคว�มค��มค2�ในเชั�งภ�ริก�จขอำงริ�ฐ

ม�ปริะส�ทธ�ภ�พัและเก�ดคว�มค��มค2�ในเชั�งภ�ริก�จขอำงริ�ฐ

ไม2ม�ข�,นตอำนก�ริปฏิ�บ�ต�ง�นเก�นคว�มจ��เป7น

ไม2ม�ข�,นตอำนก�ริปฏิ�บ�ต�ง�นเก�นคว�มจ��เป7น

ม�ก�ริปริ�บปริ�งภ�ริก�จขอำงส2วนริ�ชัก�ริ

ให�ท�นต2อำเหต�ก�ริณ(

ม�ก�ริปริ�บปริ�งภ�ริก�จขอำงส2วนริ�ชัก�ริ

ให�ท�นต2อำเหต�ก�ริณ(

ปริะชั�ชันได�ริ�บก�ริอำ��นวยคว�มสะดวกและได�ริ�บก�ริตอำบสนอำงคว�มต�อำงก�ริ

ปริะชั�ชันได�ริ�บก�ริอำ��นวยคว�มสะดวกและได�ริ�บก�ริตอำบสนอำงคว�มต�อำงก�ริ

ม�ก�ริปริะเม�นผู้ลก�ริปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริอำย2�งสม���เสมอำ

ม�ก�ริปริะเม�นผู้ลก�ริปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริอำย2�งสม���เสมอำ

Page 6: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

66

ก�ริบริ�ห�ริริ�ชัก�ริเพั+�อำให�เก�ดปริะโยชัน(ส�ข ขอำงปริะชั�ชัน

1 .ปริะชั�ชันเป7นศิ�นย(กล�ง2. ก�ริก��หนดภ�ริก�จต�อำงม�เป3�หม�ยเพั+�อำคว�ม

ส�ขขอำงปริะชั�ชัน3. ม�คว�มซื่+�อำส�ตย(4. ก2อำนด��เน�นก�ริต�อำงว�เคริ�ะห(ผู้ลด� ผู้ลเส�ย5. ริ�บฟั:งคว�มค�ดเห;น และคว�มพั<งพัอำใจขอำง

ส�งคม6. แก�ไขป:ญห� อำ�ปสริริค จ�กก�ริด��เน�นก�ริ

โดยเริ;ว

Page 7: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

77

ก�ริบริ�ห�ริริ�ชัก�ริเพั+�อำเก�ดผู้ลส�มฤทธ�5 ต2อำภ�ริก�จขอำงริ�ฐ 1. จ�ดท��คว�มตกลงเพั+�อำแสดงคว�มริ�บผู้�ดชัอำบในก�ริ ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

4. จ�ดสริริงบปริะม�ณให�สอำดคล�อำงก�บแผู้น 5. จ�ดให�ม�ก�ริต�ดต�มผู้ล ปริะเม�นผู้ล และริ�ยง�นผู้ล

2. ก�ริห�ริ+อำริะหว2�งส2วนริ�ชัก�ริท��เก��ยวข�อำง (บ�ริณ�ก�ริ) 3. อำงค(ก�ริแห2งก�ริเริ�ยนริ��

Page 8: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

88

ก�ริบริ�ห�ริริ�ชัก�ริอำย2�งม�ปริะส�ทธ�ภ�พั และเก�ดคว�มค��มค2�ในเชั�งภ�ริก�จขอำงริ�ฐ

1. ก��หนดเป3�หม�ย แผู้นก�ริท��ง�น ริะยะเวล�แล�วเสริ;จ และงบปริะม�ณท��ใชั�2. จ�ดท��บ�ญชั�ต�นท�น ริ�ยจ2�ยต2อำหน2วย และแผู้นก�ริ ลดริ�ยจ2�ยต2อำหน2วย

3. ปริะเม�นคว�มค��มค2�ในก�ริปฏิ�บ�ต�ภ�ริก�จ

Page 9: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

99

ก�ริบริ�ห�ริริ�ชัก�ริอำย2�งม�ปริะส�ทธ�ภ�พั และเก�ดคว�มค��มค2�ในเชั�งภ�ริก�จขอำงริ�ฐ

4. ก�ริจ�ดซื่+,อำจ�ดจ��งไม2ต�อำงถื+อำริ�ค�ต���ส�ดอำย2�งเด�ยว

6. มต�คณะกริริมก�ริให�ผู้�กพั�นส2วนริ�ชัก�ริ ซื่<�งม�ผู้��แทนริ2วม7. ก�ริส��งริ�ชัก�ริด�วยว�จ�เป7นข�อำยกเว�น

5. หน��ท��ขอำงส2วนริ�ชัก�ริท��จะพั<งม�ต2อำส2วนริ�ชัก�ริด�วยก�น

Page 10: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

1010

ก�ริลดข�,นตอำนก�ริปฏิ�บ�ต�ง�น 1 .ก�ริกริะจ�ยอำ��น�จก�ริต�ดส�นใจ2. ก�ริควบค�มต�ดต�มและก��ก�บด�แล3. แผู้นภ�ม�ข�,นตอำนและริะยะเวล�ก�ริท��ง�น4. น��เทคโนโลย�ส�ริสนเทศิม�ใชั�5. จ�ดริะบบบริ�ก�ริส��หริ�บง�นท��เก��ยวข�อำงก�น

หล�ยส2วนริ�ชัก�ริให�ม�คว�มชั�ดเจน

6. แก�ไขหล�กเกณฑ์(ว�ธ�ก�ริ7. จ�ดต�,งศิ�นย(บริ�ก�ริริ2วมในกริะทริวง จ�งหว�ด

และอำ��เภอำ

Page 11: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

11

ก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

Page 12: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

12

ก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

Page 13: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

1313

ก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

Page 14: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

1414

ก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

Page 15: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

1515

ก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริก�ริปริ�บปริ�งว�ธ�ปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ

Page 16: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

16

ริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต�

16

ปริะเภทริ�งว�ล ปริะกอำบด�วย 6 ปริะเภทริ�งว�ล ได�แก2

1) ริ�งว�ลภ�พัริวมม�ตริฐ�นก�ริบริ�ก�ริท��เป7นเล�ศิ เป7นริ�งว�ลท��พั�จ�ริณ�จ�กก�ริขย�ยผู้ลก�ริพั�ฒน�ไปย�งหน2วยบริ�ก�ริส�ข�บริ�ก�ริไม2น�อำยกว2�ริ�อำยละ 80

2) ริ�งว�ลบ�ริณ�ก�ริก�ริบริ�ก�ริท��เป7นเล�ศิ เป7นริ�งว�ลท��พั�จ�ริณ�จ�กก�ริปริ�บปริ�งบริ�ก�ริโดยม�เป3�หม�ยเด�ยวก�นขอำงหน2วยง�นภ�คริ�ฐท��เป7นน�ต�บ�คคล ไม2น�อำยกว2� 3 หน2วยง�น

3) ริ�งว�ลนว�ตกริริมก�ริบริ�ก�ริท��เป7นเล�ศิ เป7นริ�งว�ลท��พั�จ�ริณ�จ�กก�ริสริ��งสริริค(ง�นบริ�ก�ริ หริ+อำผู้ล�ตภ�ณฑ์( หริ+อำริ�ปแบบก�ริให�บริ�ก�ริใหม2 ท��ย�งไม2ม�หน2วยง�นใดน��ม�ใชั�

Page 17: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

17

ริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต� (ต2อำ)

17

4) ริ�งว�ลก�ริพั�ฒน�บริ�ก�ริท��เป7นเล�ศิ เป7นริ�งว�ลท��พั�จ�ริณ�จ�กก�ริพั�ฒน�ก�ริให�บริ�ก�ริปริะชั�ชัน ด�วยก�ริน��หล�กก�ริ แนวค�ด เทคน�ค เคริ+�อำงม+อำต2�งๆ ม�ปริะย�กต(ใชั�ในก�ริพั�ฒน�บริ�ก�ริ

5) ริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐยอำดเย��ยม เป7นริ�งว�ลท��พั�จ�ริณ�จ�กก�ริพั�ฒน�ก�ริให�บริ�ก�ริท��ม�คว�มโดดเด2นโดยได�ริ�บริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต�ริะด�บด�เด2นอำย2�งน�อำย 3 ปริะเภทริ�งว�ล

6) ริ�งว�ลก�ริบริ�ก�ริอำย2�งย��งย+น เป7นริ�งว�ลท��พั�จ�ริณ�จ�กคว�มส�ม�ริถืในก�ริริ�กษ�ค�ณภ�พั และม�ตริฐ�นก�ริให�บริ�ก�ริขอำงส2วนริ�ชัก�ริท��ได�ริ�บริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต� ริะด�บด�เด2นต2อำเน+�อำง ไม2น�อำยกว2� 3 ปA

Page 18: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

1818

ต�วอำย2�งอำงค(กริภ�คริ�ฐท��ได�ริ�บริ�งว�ลค�ณภ�พัก�ริให�บริ�ก�ริปริะชั�ชัน

ริ�งว�ลค�ณภ�พัก�ริให�บริ�ก�ริปริะชั�ชันเป7นริ�งว�ลท��มอำบให�แก2ส2วนริ�ชัก�ริท��ส�ม�ริถืพั�ฒน�ค�ณภ�พัก�ริให�บริ�ก�ริ

โดยก�ริลดข�,นตอำนและริะยะเวล�ก�ริปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ และพั�ฒน�ค�ณภ�พัก�ริให�บริ�ก�ริในม�ต�ต2�งๆ เพั+�อำเป7นก�ริอำ��นวยคว�มสะดวกแก2ปริะชั�ชันซื่<�งเป7นส2วนหน<�งขอำงแนวท�งปฏิ�บ�ต�ริ�ชัก�ริ เพั+�อำให�เก�ดปริะโยชัน(ส�ขแก2ปริะชั�ชัน โดยม�เป3�หม�ยส��ค�ญ ค+อำ ปริะชั�ชันได�ริ�บบริ�ก�ริท��สะดวก ริวดเริ;ว ถื�กต�อำง เสมอำภ�ค เก�ดคว�มพั<งพัอำใจ ม�ข�,นตอำนก�ริให�บริ�ก�ริท��

ชั�ดเจน โปริ2งใส และส�ม�ริถืตริวจสอำบได�

กริมก�ริขนส2งท�งบก

ริ.พั.พัริะมงก�ฎเกล��

สน.บ�คคโล

สป.ก.พั�ณ�ชัย(เทศิบ�ลนคริ

อำ�ดริธ�น�

ต��ริวจภ�ธริจ.นนทบ�ริ�

ริ.พั.มห�ริ�ชัเชั�ยงใหม2

ริ.พั.ริ�ม�ธ�บด�

กริมพั�ฒน�ธ�ริก�จก�ริค��

Page 19: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

19

Public Service Improvement , Awards Public Service Improvement , Awards CeremonyCeremony

Page 20: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

20

Public Service Improvement , Awards Public Service Improvement , Awards CeremonyCeremony

Page 21: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

21

ผู้ลก�ริจ�ดง�นมอำบริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต�ภ�พับริริย�ก�ศิง�นพั�ธ�

มอำบริ�งว�ล

Page 22: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

22

ผู้ลก�ริจ�ดง�นมอำบริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต�ภ�พับริริย�ก�ศิก�ริ

เสวน�

Page 23: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

23

ผู้ลก�ริจ�ดง�นมอำบริ�งว�ลบริ�ก�ริภ�คริ�ฐแห2งชั�ต� ภ�พับริริย�ก�ศิก�ริ

เย��ยมชัมบ�ธ

Page 24: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

2424

ผู้ลก�ริด��เน�นก�ริผู้ลก�ริด��เน�นก�ริ

Page 25: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

2525

ริ�ยละเอำ�ยดก�ริปริ�บปริ�งบริ�ก�ริเพั+�อำเพั��มข�ดคว�มส�ม�ริถื ในก�ริปริะกอำบธ�ริก�จ (Doing Business)

ธน�ค�ริโลก (World Bank) ได�เผู้ยแพัริ2ริ�ยง�นผู้ลก�ริว�จ�ยเก��ยวก�บก�ริจ�ดอำ�นด�บคว�มย�กง2�ยในก�ริเข��ไปปริะกอำบธ�ริก�จขอำงปริะเทศิต2�งๆ ท��วโลก (Doing Business)

มต�คริม 20. ธค 48 ให�ส2วนริ�ชัก�ริท��เก��ยวข�อำงด��เน�นก�ริปริ�บปริ�งบริ�ก�ริฯ ต�มริ�ยง�นผู้ลว�จ�ยขอำงธน�ค�ริโลก และให�สกพัริ . ริ2วมก�บ ก.พั�ณ�ชัย(ปริะส�นหน2วยง�นท��เก��ยวข�อำงศิ<กษ�ริ�ยละเอำ�ยดและด��เน�นก�ริ

ปริ�บปริ�งบริ�ก�ริให�ส��เริ;จ

ท��ม�:

คณะทำ��ง�นด้�น หน�วยง�นหลั�กทำ��รั �บผิ�ด้ชอบ

1. ก�รัเรั��มต้นธุ�รัก�จ กรัมพั�ฒน�ธุ�รัก�จก�รัค�

2 . ก�รัขออน�ญ�ต้ (ก�อสรั�ง) กทำม .

3 . ก�รัจ�งแลัะก�รัเลั�กจ�ง กรัมสว�สด้�ก�รัแลัะค�มครัองแรังง�น

4 . ก�รัจด้ทำะเบ�ยนทำรั�พัย'ส�น กรัมทำ��ด้�น

5 . ก�รัได้รั�บส�นเช)�อ สนง.เศรัษฐก�จก�รัคลั�ง

คณะทำ��ง�นด้�น หน�วยง�นหลั�กทำ��รั �บผิ�ด้ชอบ

6 . ก�รัค�มครัองผิ-ลังทำ�น สนง.คณะกรัรัมก�รัก��ก�บหลั�กทำรั�พัย'ฯ

7 . ก�รัช��รัะภ�ษ� กรัมสรัรัพั�กรั

8 . ก�รัค�รัะหว��งปรัะเทำศ กรัมศ�ลัก�กรั

9 . ก�รับ�งค�บใหเป2นไปต้�มขอต้กลัง แลัะก�รัป3ด้ก�จก�รั สนง.ก�จก�รัย�ต้�ธุรัรัม

ก�ริด��เน�นก�ริสกพัริ . ริ2วมก�บ ก.พั�ณ�ชัย( และ 47 หน2วยง�น จ�ดต�,งคณะท��ง�นต�มด�ชัน�ชั�,ว�ดขอำงธน�ค�ริโลก ริวม 9 คณะท��ง�น เพั+�อำด��เน�นก�ริปริ�บปริ�งบริ�ก�ริต�มมต�คริม . ด�งน�,

ป4 200

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

อ�นด้�บ 20

(145 ปทำ.)

20

(155 ปทำ.) 18

(175 ปทำ.) 15

(178 ปทำ.) 13

(181 ปทำ.)1 2

(183 ปทำ.)1 9

(183 ปทำ.)1 7

(183 ปทำ.)

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บคว�มย�ก-ง2�ยในก�ริปริะกอำบธ�ริก�จขอำงปริะเทศิไทยด�ข<,น ด�งน�,

Page 26: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

2626

1. Singapore 16. Georgia

2. Hong Kong SAR, China 17. Thailand

3. New Zealand 18. Malaysia

4. United States 19. Germany

5. Denmark 20. Japan

6. Norway 21. Latvia

7. United Kingdom 22. Macedonia, FYR

8. Korea, Rep. 23. Mauritius

9. Iceland 24. Estonia

10. Ireland 25. Taiwan

11. Finland 26. Switzerland

12. Saudi Arabia 27. Lithuania

13. Canada 28. Belgium

14. Sweden 29. France

15. Australia 30. Portugal

26

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บ 30 อำ�นด�บแริก ในปA 2012

ปริะเทศิไทยอำย�2ในล��ด�บท�� 17 จ�ก 183 ปริะเทศิท��วโลก และอำย�2ในอำ�นด�บท�� 6 ขอำงเอำเชั�ยตะว�นอำอำกและแปซื่�ฟัDก (28 ปท.)

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บปริะเทศิท��อำย�2ใน 30 อำ�นด�บแริก Doing Business 2012

Page 27: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

27

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บ Doing Business ขอำงปริะเทศิไทย ปA -2548

2555

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

20 out of 145

ThailandThailand

13 out of 181

20 out of 155

18 out of 175

15 out of 17812 out of

183 19 out of 183

2555

หม�ยเหต� ธน�ค�ริโลกท��ก�ริศิ<กษ�เพั+�อำจ�ดอำ�นด�บล2วงหน�� 1 ปA

17 out of 18317 out of 183

Page 28: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

2828

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บ 30 อำ�นด�บแริกขอำงโลก

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บขอำงปริะเทศิไทย ปA 2548 - 2556

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บขอำงปริะเทศิไทยใน Doing Business 2013

ผู้ลก�ริจ�ดอำ�นด�บขอำงปริะเทศิไทยในอำ�เซื่�ยนล��ด�บ เอำเชั�ย อำ�เซื่�ยน

1 ส�งคโปรั' ส�งคโปรั'2 ฮ่�องกง ม�เลัเซี�ย3 เก�หลั� ไทำย4 ม�เลัเซี�ย บรั-ไน5 ไต้หว�น เว�ยด้น�ม6 ไทำย อ�นโด้น�เซี�ย… … …

Page 29: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

29

ก�ริพั�ฒน�ค�ณภ�พัก�ริให�บริ�ก�ริปริะชั�ชันส�2คว�มเป7นเล�ศิ

Page 30: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

30

โล2และใบเก�ยริต�บ�ตริจ�กอำงค(ก�ริสหปริะชั�ชั�ต�มอำบให�แก2โริงพัย�บ�ลมห�ริ�ชันคริเชั�ยงใหม2

19

Page 31: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

3131

The number of agencies that sent proposals to the UN

Year 1st round 2nd round 3rd round Awards Won

2007 7 3 - -

2008 15 6 4 1*

2009 20 9 6 1**

2010 15 6 - -

2011 21 18 11 2***

2012 19 10 3 2****

* รัพั.ยโสธุรั ได้รั�บรั�งว�ลั Finalist ส�ข� Improving the delivery of services** รัพั.มห�รั�ชนครัเช�ยงใหม� ได้รั�บรั�งว�ลั Winner ส�ข� Improving the delivery of services*** 1. กรัมสรัรัพั�กรั ได้รั�บรั�งว�ลั 1st Place Winner ส�ข� Advancing knowledge management in government 2. กรัมชลัปรัะทำ�น ได้รั�บรั�งว�ลั 2 nd Place Winner ส�ข� Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms **** 1. กรัมชลัปรัะทำ�น ได้รั�บรั�งว�ลั 1st Place Winner ส�ข� Fostering participation … จ�กผิลัง�น ก�รัป8องก�นแลัะ“บรัรัเทำ� ภ�ยแลังแบบบ-รัณ�ก�รั โครังก�รัส�งน�9�แลัะบ��รั�งรั�กษ�แม�ยม จ�งหว�ด้แพัรั� ” 2. โรังพัย�บ�ลัรั�ชว�ถี� กรัมก�รัแพัทำย' ได้รั�บรั�งว�ลั 2nd Place Winner ส�ข� Advancing knowledge… จ�กผิลัง�น “โครังก�รัป8องก�นต้�บอด้ในผิ-ป;วยเบ�หว�น ”

United Nations Public Service Awards from 2007-2012

Page 32: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

32

ริ�ยง�นผู้ลก�ริด��เน�นก�ริขอำริ�บก�ริปริะเม�นเพั+�อำริ�บริ�งว�ลริ�ยง�นผู้ลก�ริด��เน�นก�ริขอำริ�บก�ริปริะเม�นเพั+�อำริ�บริ�งว�ลUnited Nations Public Service Awards 2011United Nations Public Service Awards 2011ส2วนริ�ชัก�ริท��เสนอำขอำริ�บก�ริค�ด

เล+อำกริอำบแริกส2วนริ�ชัก�ริท��ผู้2�นก�ริปริะเม�นเข��ส�2ริอำบสอำง

ส2วนริ�ชัก�ริท��ผู้2�นก�ริปริะเม�นเข��ส�2ริอำบส�ม

ส2วนริ�ชัก�ริท��ได�ริ�บริ�งว�ล

1 . กรัมสรัรัพั�กรั2. กรัมชลัปรัะทำ�น3. กรัมพั�ฒน�ธุ�รัก�จก�รัค�4. กรัมทำ�งหลัวงชนบทำ5. กรัมรั�ชทำ�ณฑ์'6. กรัมพั�ฒน�ส�งคมแลัะสว�สด้�ก�รั (บ�น

บ�งแค)7. ส��น�กง�นส�งเสรั�มแลัะพั�ฒน�ค�ณภ�พั

ช�ว�ต้คนพั�ก�รัแห�งช�ต้�8. ส��น�กง�นคณะกรัรัมก�รั

ส�งเสรั�มก�รัลังทำ�น9. ส��น�กง�นคณะกรัรัมก�รัก��ก�บแลัะส�ง

เสรั�มก�รัปรัะกอบธุ�รัก�จปรัะก�นภ�ย1 0 .สถี�น�ต้��รัวจนครับ�ลับ�คคโลั1 1 .ด้อยต้�ง ม-ลัน�ธุ�แม�ฟ้8�หลัวง1 2 .โรังพัย�บ�ลัส�ต้ว' มห�ว�ทำย�ลั�ย

เกษต้รัศ�สต้รั'1 3 .โรังพัย�บ�ลัค��ยวช�รัปรั�ก�รั1 4 .โรังพัย�บ�ลัเลัย1 5 .โรังพัย�บ�ลัส�รั�นทำรั'1 6 .คณะแพัทำยศ�สต้รั'

โรังพัย�บ�ลัรั�ม�ธุ�บด้�1 7 .จ�ฬ�ลังกรัณ'มห�ว�ทำย�ลั�ย หองสม�ด้

คณะรั�ฐศ�สต้รั'1 8 .เทำศบ�ลันครัลั��ป�ง1 9 .เทำศบ�ลันครัห�ด้ใหญ�2 0 .เทำศบ�ลันครัพั�ษณ�โลัก2 1 .เค�น'เต้อรั'บรั�ก�รัปรัะช�ชนจ�งหว�ด้

ก�ญจนบ�รั�

1 . กรัมสรัรัพั�กรั2 . กรัมชลัปรัะทำ�น3 . กรัมพั�ฒน�ธุ�รัก�จก�รัค�4 . กรัมทำ�งหลัวงชนบทำ5 . กรัมพั�ฒน�ส�งคมแลัะ

สว�สด้�ก�รั (บ�นบ�งแค)6 . ส��น�กง�นส�งเสรั�มแลัะ

พั�ฒน�ค�ณภ�พัช�ว�ต้คนพั�ก�รัแห�งช�ต้�

7 . ส��น�กง�นคณะกรัรัมก�รัส�งเสรั�มก�รัลังทำ�น

8 . ส��น�กง�นคณะกรัรัมก�รัก��ก�บแลัะส�งเสรั�มก�รัปรัะกอบธุ�รัก�จปรัะก�นภ�ย

9 . สถี�น�ต้��รัวจนครับ�ลับ�คคโลั

1 0 .ด้อยต้�ง ม-ลัน�ธุ�แม�ฟ้8�หลัวง

1 1 .โรังพัย�บ�ลัส�ต้ว' มห�ว�ทำย�ลั�ยเกษต้รัศ�สต้รั'

1 2 .โรังพัย�บ�ลัเลัย1 3 .โรังพัย�บ�ลัส�รั�นทำรั'1 4 .คณะแพัทำยศ�สต้รั'

โรังพัย�บ�ลัรั�ม�ธุ�บด้�1 5 .จ�ฬ�ลังกรัณ'มห�ว�ทำย�ลั�ย

หองสม�ด้คณะรั�ฐศ�สต้รั'1 6 .เทำศบ�ลันครัลั��ป�ง1 7 .เทำศบ�ลันครัห�ด้ใหญ�1 8 .เทำศบ�ลันครัพั�ษณ�โลัก

1 . กรัมสรัรัพั�กรั2 . กรัมชลัปรัะทำ�น3 . กรัมพั�ฒน�ธุ�รัก�จก�รัค�4 . กรัมทำ�งหลัวงชนบทำ5 . ส��น�กง�นส�งเสรั�มแลัะพั�ฒน�

ค�ณภ�พัช�ว�ต้คนพั�ก�รัแห�งช�ต้�6 . ส��น�กง�นคณะกรัรัมก�รั

ส�งเสรั�มก�รัลังทำ�น7 . ส��น�กง�นคณะกรัรัมก�รัก��ก�บ

แลัะส�งเสรั�มก�รัปรัะกอบธุ�รัก�จปรัะก�นภ�ย

8 . สถี�น�ต้��รัวจนครับ�ลับ�คคโลั9 . โรังพัย�บ�ลัส�รั�นทำรั'1 0 .คณะแพัทำยศ�สต้รั'

โรังพัย�บ�ลัรั�ม�ธุ�บด้�1 1 .เทำศบ�ลันครัพั�ษณ�โลัก

1 .กรัมสรัรัพั�กรั : ส��น�กง�นสรัรัพั�กรัภ�ค 7

(1st Place Winner)

2 .กรัมชลัปรัะทำ�น : โครังก�รัส�งน�9�แลัะบ��รั�งรั�กษ�กรัะเส�ยว อ.ด้��นช�ง จ.ส�พัรัรัณบ�รั�

(2nd Place Winner)

32

Page 33: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

3333

United Nations Public Service Awards 2012

ส2วนริ�ชัก�ริท��เสนอำขอำริ�บก�ริปริะเม�นริอำบแริก

ส2วนริ�ชัก�ริท��ผู้2�นก�ริปริะเม�นเข��ส�2

ก�ริพั�จ�ริณ�ริอำบสอำง

ส2วนริ�ชัก�ริท��ผู้2�นก�ริปริะเม�นเข��ส�2

ก�ริพั�จ�ริณ�ริอำบส�ม(ริอำบส�ดท��ย)

ส2วนริ�ชัก�ริท��ได�ริ�บริ�งว�ล

 1 . กรัมปศ�ส�ต้ว'2 . กรัมสรัรัพั�กรั3 . กรัมชลัปรัะทำ�น4 . ส��น�กง�นส�ธุ�รัณส�ขจ�งหว�ด้สรัะแกว5 . ส��น�กง�นเกษต้รัแลัะสหกรัณ'จ�งหว�ด้

ก�ฬส�นธุ�'6 . โรังพัย�บ�ลัจ�ต้เวชสรัะแกวรั�ชนครั�นทำรั'

กรัมส�ขภ�พัจ�ต้7 . โรังพัย�บ�ลัรั�ชว�ถี� กรัมก�รัแพัทำย'8 . กรัมโรังง�นอ�ต้ส�หกรัรัม9 . กรัมก�รัปกครัอง1 0 .กรัมรั�ชทำ�ณฑ์'1 1 .กรัมต้รัวจบ�ญช�สหกรัณ'1 2 .สถี�นสงเครั�ะห'เด้?กอ�อนพัญ�ไทำ กรัม

พั�ฒน�ส�งคมแลัะสว�สด้�ก�รั1 3 .ศ-นย'บรั�ก�รัรั�วมจ�งหว�ด้ก�ญจนบ�รั�1 4 .ส��น�กง�นทำ��ด้�นจ�งหว�ด้ขอนแก�นส�ข�ช�มแพั 1 5 .โรังพัย�บ�ลัช�มพัรัเขต้รัอ�ด้มศ�กด้�@ จ�งหว�ด้

ช�มพัรั1 6 .โรังพัย�บ�ลัส�งเสรั�มส�ขภ�พัต้��บลัน�แวง

อ.เขมรั�ฐ จ.อ�บลัรั�ชธุ�น�1 7 .คณะแพัทำย'ศ�สต้รั' ศ�รั�รั�ชพัย�บ�ลั

มห�ว�ทำย�ลั�ยมห�ด้ลั1 8 .โรังพัย�บ�ลัมห�รั�ชนครัเช�ยงใหม� คณะ

แพัทำย'ศ�สต้รั' มห�ว�ทำย�ลั�ยเช�ยงใหม�1 9 .สถี�บ�นก�รัแพัทำย'ฉุ�กเฉุ�นแห�งช�ต้�

1 . กรัมปศ�ส�ต้ว'2 . กรัมสรัรัพั�กรั3. โครังก�รั ส�งน�9�แลัะบ��รั�งรั�กษ�

แม�ยม จ�งหว�ด้แพัรั� กรัมชลัปรัะทำ�น

4 . ส��น�กง�นส�ธุ�รัณส�ขจ�งหว�ด้สรัะแกว

5 . ส��น�กง�นเกษต้รัแลัะสหกรัณ'จ�งหว�ด้ก�ฬส�นธุ�'

6 . โรังพัย�บ�ลัจ�ต้เวชสรัะแกวรั�ชนครั�นทำรั' กรัมส�ขภ�พัจ�ต้

7 . โรังพัย�บ�ลัรั�ชว�ถี� กรัมก�รัแพัทำย'

8 . กรัมโรังง�นอ�ต้ส�หกรัรัม9 . กรัมก�รัปกครัอง1 0 .สถี�บ�นก�รัแพัทำย'ฉุ�กเฉุ�นแห�ง

ช�ต้� 

1. โครังก�รั ส�งน�9�แลัะบ��รั�งรั�กษ� แม�ยม จ�งหว�ด้แพัรั� กรัมชลัปรัะทำ�น2. โรังพัย�บ�ลัจ�ต้เวชสรัะแกว รั�ชนครั�นทำรั' กรัมส�ขภ�พัจ�ต้3. โรังพัย�บ�ลัรั�ชว�ถี� กรัมก�รัแพัทำย' 

1. (1st Place Winner) Integrated Drought Prevention and Mitigation: The Mae Yom Operation and Maintenance Office Muang District, Phrae Provinceกรัมชลัปรัะทำ�น

2. 2 nd Place Winnerโรังพัย�บ�ลัรั�ชว�ถี� กรัมก�รัแพัทำย'

Page 34: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

3434

UN Public Service Awards 2009

Innovative Solution: Reducing the amount of paper work and simplifying the patient

referral process were used to improve the hospital efficiency. T hrough heath care network, the hospital has initiated training c

ourses for community, district and provincial hospitals to assist them in improving their medical personnel skills and knowledg

e in managing complicated conditions by themselves before ref erring patients.

ASIA AND THE PACIFIC Winner : Thailand-- Improving Public Medical Service through Collaborative Networks, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

Puzzle: The Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, alsoknown to the locals as “Suandok Hospital”, serves large segments of population who live in remote rural are

as in Northern Thailand. About 30% of the patients are referred from hospitals in Chiang Mai and a bout 70% from hospitals in other northern provinces. Without an efficient communication and refe rring system, patients waste valuable time and money finding a hospital that is available to admit t hem. Even when they eventually arrive at the hospital, it often takes long time to receive medical c

are due to shortage of medical personnel and a large number of patients requiring treatment. Thus , few patients receive adequate care because of delays in referral processes fueled by

complicated internal administrative procedures.

Outcome: The trainings help to reduce costs for patients seeking medical care from the Maharaj Nakorn Chian

g Mai Hospital and to improve patients’ access to quality health care from their local hospitals. Aver age service time in outpatient and emergency departments decreased considerably, the latter comi

- ng down to no waiting time at all in 2008. Pre hospital death rates also decreased, especially for pat ients with cardiac problems. Through knowledge transfer and academic support from the Maharaj N akorn Chiang Mai Hospital, many community and provincial hospitals both in Chiang Mai and other

provinces are able to develop their own Fast Track programs. Finally, patient satisfaction surveys y ielded positive results.

Page 35: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

3535

ก�ริเข��ริ�บริ�งว�ลคริ�,งน�, ม� ริศิ.นพั.น�เวศิน( น�นทจ�ต คณบด�คณะแพัทยศิ�สตริ( มห�ว�ทย�ล�ยเชั�ยงใหม2 ริศิ.นพั.ว�ฒน� น�ว�เจริ�ญ ผู้��อำ��นวยก�ริโริงพัย�บ�ลมห�ริ�ชันคริเชั�ยงใหม2 และ ผู้ศิ.ล�ดด� เฉลยก�ตต� ริอำงคณบด� และเลข�ธ�ก�ริ ก.พั.ริ . ริ2วม

เด�นท�งไปริ�บริ�งว�ลด�วย

ศิ.ดริ.พังษ(ศิ�กด�5 อำ�งกส�ทธ�5 อำธ�ก�ริบด�มห�ว�ทย�ล�ยเชั�ยงใหม2 ริ�บริ�งว�ลด�เย��ยม United

Nations Public Service Awards 2009 ในส�ข�ก�ริปริ�บปริ�งก�ริให�บริ�ก�ริ (Improving the

delivery of service) จ�กน�ยบ�น ค� ม�น (Ban Ki-moon) เลข�ธ�ก�ริสหปริะชั�ชั�ต� ในง�น United

Nations Public Service Awards Day เม+�อำว�นท�� 23 ม�ถื�น�ยน 2552 ณ ส��น�กง�นใหญ2อำงค(ก�ริ

สหปริะชั�ชั�ต� นคริน�วยอำริ(ก สหริ�ฐอำเมริ�ก�

ริ�งว�ล UN Public Service Awards 2009

Page 36: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

36

ริ�งว�ล United Nations Public Service Awards 2011

น�ยส�ธ�ต ริ�งคส�ริ� อำธ�บด�กริมสริริพั�กริ ข<,นริ�บริ�งว�ลชันะเล�ศิ (1st Place Winner) United Nations Public Service Awards 2011 ในส�ข�ก�ริเสริ�มสริ��งก�ริจ�ดก�ริคว�มริ��ในภ�คริ�ฐ (Advancing Knowledge Management in Government ) ด�วยง�นบริ�ก�ริ ส��น�กง�น“ขว�ญใจบริ�ก�ริปริะชั�ชัน จ�กริอำงปริะธ�น�ธ�บด�”ส�ธ�ริณริ�ฐแทนซื่�เน�ย ในง�น 2011 United Nations and Africa Public Service Day เม+�อำว�นท�� 23 ม�ถื�น�ยน 2554 ณ เม+อำง Dar es Salaam ส�ธ�ริณริ�ฐแทนซื่�เน�ย

น�ยชัล�ต ด��ริงศิ�กด�5 อำธ�บด�กริมชัลปริะท�น ข<,นริ�บริ�งว�ลริอำงชันะเล�ศิ (2st Place Winner) United Nations Public Service Awards 2011 ในส�ข�ก�ริส2งเสริ�ม สน�บสน�น ก�ริม�ส2วนริ2วม ในกริะบวนก�ริต�ดส�นใจเก��ยวก�บนโยบ�ยผู้2�นกลไกด��นนว�ตกริริม (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms ) ด�วยง�นบริ�ก�ริ “ก�ริบริ�ห�ริจ�ดก�ริชัลปริะท�นแบบม�ส2วนริ2วม โดยคณะกริริมก�ริภ�คปริะชั�ชันและอำงค(กริผู้��ใชั�น�,� ขอำงโคริงก�ริส2งน�,�และ”บ��ริ�งริ�กษ�กริะเส�ยว อำ��เภอำด2�นชั��ง จ�งหว�ดส�พัริริณบ�ริ�

Page 37: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

37

UN Public Service Awards 2012

Category 3 : Fostering participation in public policy-making decisions throughinnovative mechanisms

Thailand - 1ST PlaceInitiative: Integrated Drought Prevention and Mitigation: The Mae Yom Operation andMaintenance OfficeInstitution: Royal Irrigation Department

In 2005, drought and water shortages affecting agricultural productivity was addressed by implementing a participatory irrigation management model by arranging a series of community meetings to brainstorm and listen to farmers’ recommendations. Geographical Information Systems (GIS) and other technologies were used to improve community understanding and make the decisions more fair and efficient. Farmers, moreover, cooperatively monitored work procedures with related public agencies, thus promoting transparency.

As a result, the initiative increased transparency in water management and facilitated water delivery to farmers in a fair and equal manner, thus decreasing water complaints from farmers. Additionally, the initiative helped farmers to extend their dry-season agricultural areas from 12,846 acres in 1993 to 36,364 acres in 2010, generating agricultural income from US$5.1 million to US$18.4 million. As aresult, the seasonal migration of local farmers in the areas was greatly reduced.

37

Page 38: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

38

Thailand – 2nd PlaceInitiative: Preventing Diabetic BlindnessInstitution: Rajavithi Hospital

In Thailand more than 3 million people have diabetes, a lifelong illness that can cause blindness. Many patients live in rural areas about 100 kilometers away from provincial hospitals where ophthalmologists practice. To address this issue, a cooperative effort was made with provincial health care officers in Tak, establishing local community health care teams in rural areas to assist the ophthalmologists.

They were trained to interpret digital retinal images to identify patients with diabetes who were at risk of blindness and refer them to the ophthalmologist. Implementation of the first pilot project for preventing blindness from diabetic retinopathy in rural areas of Tak province was launched in 2007. The initiative was shown to be a success, decreasing the number of people becoming blind by detecting and treating in time (5% in the first year compared to 3.7% in the second year. Ongoing discussions are underway with other countries to adapt the initiative. One of the most important elements that made this initiative a success was giving the opportunity to local community health care personnel in rural areas to solve a problem in public health ophthalmology for their own people.

UN Public Service Awards 2012

Category 4Advancing Knowledge Management in Government

38

Page 39: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

39

United Nations Public Service Awards 2012

Category 3: Fostering Participation in Policy-making Decisions through Innovative Mechanisms1st Place WinnerInitiative: Integrated Drought Prevention and Mitigation: The Mae Yom Operation and Maintenance OfficeInstitution: Royal Irrigation Department

39

Category 4: Advancing Knowledge Management in Government2nd Place WinnerInitiative: Preventing Diabetic BlindnessInstitution: Rajvithi Hospital

Page 40: การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

40

Q & A

ชั�ยย�ทธ กมลศิ�ริ�สก�ลผู้��อำ��นวยก�ริส��น�กบริ�ห�ริก�ริเปล��ยนแปลงและนว�ตกริริม

[email protected]@yahoo.com