หลักสูตรท้องถิ่นวิชาตัดผมชาย โรงเรียนเทศบาล ๒ จังหวัดนราธิวาส ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านบาเละฮิเล) เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Recommended

View more >