เอกสารแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ ๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

พระธรรมนูญ เรื่อง การเผยของพระเป็นเจ้า และ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ การแพร่ธรรมของฆราวาส เล่ม ๒

Text of เอกสารแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ ๒

 • !"#$ % &'(( )

  %

 • NIHIL OBSTAT ROBERT RATNA BAMRUNGTRAKUL CENSOR DEPUTATIS IMPRIMATUR + CLARENCE J. DUHART C. Ss. R. EP. UDONTHANI DIE 4 SEPTEMBRIS 1968

 • &E () apostle = %&'()* Christians = %0*1 covenant = &44 doctrine = &' % election = 67 gospel = 9:;< (7=%0*) inspiration = ;6> mystery = &', *BCD6E6F New Testament = &44>'9 Old Testament = &449 People of God = 1 Prophet = M Psalms = 6;B;< Revelation = O;, , PQ; Send = 9

 • Servant = )>1 Tradition = &'C< Theme = S'&D Word of God = : (GH&'(() lauds = (:*1*)9 prime = (:*1 terse = (:* sext = (:*(

 • 4 &')4 7= 'X(

  ((

 • ((

 • &')4 7= g6-_1-)>1Q9)>1(F6 !"#$HH'!J#E

  !"%K%'L! 'X(: Y. X%6'7= k`:;:%:'M(& Q6M;:%:''=> WS7*':(B4D(:(9(SE%D1

 • %:';Q6:P;'

 • E=;:6;

 • M>:9 %D(Q((1%Wm)WW

  0;;: (. Y\:q) ;Fm)E(( () 6B%:'W')CDFB;(g;M()9'BpDQ6Q;%D>>)W) g;M:Q60 '%4Q6MD90M:*9d o90=g;M0F1'DQ66%7100g

 • Q6(6t7O;7=19:>0%:''7;'Q6%:'*Q67=EF)9100g (Y (&. ^:Y\ (*. Z:Y[) ]. *'%:'17=*9)(Q;%DQ9 ('. Y^:Z^ Y:]. Z %. Yu:]-^) %:'''*:(F';g;n Q;9%D)(>)%DQ6'%D;:>< Q6'>. %:'17=P O;D**0k44Q6( lQ9(B%mE=0;

 • >%:'0()F:6EmEF0=d EF ^. M ('

 • ((F')CD (Z %. Y:Zu. [:Y^, \;^) '7=P;((> l9:;PM l9:;%(F6):9 l9:;

 • %&'()*Q6%7=>:>610;(9%'X

 • ;1Q91(BB9*9P(BB &'C%:'0'7*Q9_1. ;

 • Q6'0'0P;;. >()('69 W((:B*(

 • %'X1

 • ;F EW1;:9 *'Qe{';:'9 :'(F9:*9 d (B9:>769'F(F'; M;0c0(&0cQ6)9>

  %'X

 • ()0&DQ6('>Q9M>t(

 • (

 • %:':9&'C

 • H O ' Y\. (:QQ6*Q9%:'*'0P;%D g;;90Mp (671*0E=%D 7=%DP;(y44P:Q911*0

 • 'BpD(F6)SEQ6'BpD Q6:0&

 • 90M: :'%:':9QPS96E6F'7%'X'9Q6)'9m9>&44;0' Q6&44;0';0'1;Q>&44>'9 *B:9Q'%0*(S&44p>'9>g60*%D ( &44>'9 ('9Q6&0&44>'9;: H P Q

  Yf. : mE=|(&BX %:';'>(B%(

 • >7&44>'9 C (

 • Q6: >9:()9S)*SE0=(')CD0=EF M%:')(1'1

 • 9*BCDQ6::'(%&0g;%ESESCD>6B9'%0*1*9 d Q6BQ

  M9:;< g;'B9')9'(

 • *B:9 m))((S0*)9

  ;%&')*%D ;(

 • %'X%'X

 • ''Q6S)* g;oo;0'(49MW;: >(Q6%'X

 • X%1%:'6E6%0*F >Q:9Q9%:'17= %'X

 • M=: %:yk>yz>%'X>9 9>'* r WP;) k`:P'9 l *9:(D'M6Q9: 19;

 • X: k`%D'7=9: l (B4'g)

  ()>17%'X'9Q6:0Mp _1 (()X06*BBpQ6%0*1(B1F(BtQ967%'X

 • MP;66'QW0=EF MM17=

 • !"#$ 9:' H'!J#E

  !"WXE%'L! H:

  Y. X% B%90'(B0=(;)(04:

  Z. l PS9'BpD%:'WM0&')1'0m ;F 0&

 • 9P 6pC%40=MW%7 ' Q*9W'B9W44CX: )9>g6 M'B9PQ66pCQ

  9:(:0M;0c0(&0c Q6>*>0* (`.Z : ZY -ZZ ) SEF*0g**W'(:6;

 • [. ;F X% E%0;:9 7=90'Q6QP:0&t)0 >%)m6W'S(

 • (F6>(:%D '7=Q;%:'S7;B4(00g%D;: (;) `6.[ : Zu ,%6 . [ :\ )

  q. 0'(F';M'0>1'1%PM ? l ('. Yu :Y\ -Y] )

  oF M EM9:;1g(p (;): Yf : [ , 6. Z\ :Zf , . Z :[s ) M *(MD=)(7=Q6(>1g(p*9P

 • *

 • a`b&44:9'BpDW;E;);*BBp>'>%:'9%0*Q6B;P`Q9%:'>6Bg6>> ;Fp(E6=6'70&'BpDM;0c0(&0c>%0* Q6S:(('' 0*>*

 • YZ. 9PW;< 1 l S:0; l %D ((X:7%7=)1 >'0m:(Dt':0**%')

  Y[ .0M(&mE=%0*10'w0*0F %:P;90'9' Q*9>P*':0Q6CDM o90= '7=0M(&((

  0M(&(

 • %=_1 g;S7*'C7=>>9('C6 Q6MEp :1Q6>%C(:M*D>':0(6 *S7:9:01:01E= (F*:010&;';: 0=:9F D7= d r '7='&0&'%0*Q6:*0Q9

 • %:';>(MoQ*96:01(((

 • P;%:'19:67>;1*BBp(%:'%;)Q6*FP;;19:'0&;0*>Q6X(F7=19;:%);(9F r Q*9;:Q

  9(

 • ZY. 7=>%0*1P;p(9B;'Q6Q90=EF0&

 • ZZ ( Z ) ;:(0&'9:9%BC'%:';00='>9>Q

  >'9 d

 • (9(**9 d >6%

 • 1M;0c0(&0c:'E=;*;_1

  oF 0&

 • 0)9Q6(>9:;>*Q*9X

 • ( ) _X`EV KV%]X Q'$H%H%HWW]

  [[. Q':90&

 • oF '7=BQP0& F 1; P'9'610;

  ( Y ) >0&

 • ( [ ) %:>'(1Xp7F'7'>1Xp7F'7P;9::0=EF o90=>9Q6w0*0 >(X:Q6(6( (F

 • ( [ ) '7=S7CD691>0&&'

 • M'>1>0&'' o90=9Q6%;):9 ';

 • >C1>%:0*9P; B>; d (1P;

  ( Z ) 7=>(B6B9'%

  6B9'X>:6(1B%%6(

 • 90=>:0(9 (B%**Q9:9 M Q;*:9;91;0= >'7=1M;0c0(&0c(F';'9:'0&((

 • \[. S)*(;'

 • MEpQ6(;6(;0&6

 • %D04Q6%BC %D((19S:)1;)9*6;P(BM*:p :9%D;W'0'M;0c0(&0c9mmEFM(&Q6QW P;'g; k`: Q61B6

 • \q. oF 7=>S:)1'0m0;69*W'((>W1;0=EF:9 X%*9 d >'0mQ*96X%'

 • ]Z. *6;e0&M )'1Xp7F'7>'0m9:::9S7*'44*0P:> \u Q9_&')4*BBp'Q

  (

 • (B:'0m(1B'_'C6

  %. >'0mX0p&0'|p< Z. F >(P;g;B4*'C'B

  (('0m%C|p'0m:; 7=g1D*BBpP'9*>_D('0m(

 • ( Z ) 9PW*' >_D(B%D*9'

 • *

 • 9S)*E'B9P%:'M;0c0(&0c'BpDQ604

  ^Z. Q*9'7=w0*0 W';%6%:'*Q*96((_&')4

 • 96:(7F a`b49 mE=Q961F Q6*0*0*'%:00o'C'B((

 • Q69Q'9(): *6;(W1;>1 '7='%>6*Q6P'9'< _D7B_D

  ^q. Q((

 • %0*&'(F';9P oF9MQP

 • >X0p_1 B4*>_1(Wp(MSE() MM:9'0m '7=9:Q6(MDQ6: 9:;( l X:*BBp l (X:B(0MQ9:(W:9%)99::''9

  F >Q*9

 • w04C:1 %:(>:9'0m;7=0&'g6S0=(M1%''BpDF9:'> 04;:

  Q(0 %D(w0*0(

 • Q6:0:%D7=%:';g6(Fg6 (FQ

  (:6(F:(F%7M;0c0(&0cP;:04 '7=>;_D7)7=(

 • FWQ60;6 l *':%D:9 l P'919: (9(PP'9P;6 l (.Y] :] ) oF :6*F_B;%&')*E69::9 l 9: '=X:Q6((MD*9P l (. ^ :\ )

  sf. Q*97=>_D7'107= d M0*0(

 • 61=:g'7= d E*S71=:g'(FQ

  (1:;P;*6;:P'9:91=:g'P Q

  >'9'60;1=:g'E=>:'t(g':0*>>

 • %:MEp0&Q

  (1g;6g1DP;9::Q69EF

  qY. 7=>S71=:g':;(1 sq P;9Q(0 P'9'

 • %. :*0(''*'%:90=(

 • :07:;(; d (

 • 19;S7:9(X:9::'M S:;((:*04Q

  F *':0%C Q*9((:*F*Q*9*')((:*04Q6*P;

  qq. 7=((:*04gSDW;< 7 :;9:W;< %:((gSD 7:;9:'%:(Q

  '7=(P;

  Yuu. )X06*BBp%:>>9>'

 • Q6>:o6>49 Q*7_:>:;((:*04g;:;9:'_D 7:;>')9:;1Xp7F'7>(:*04 Q'0&gSDWP; Q*9%Q6F*%Q6(

 • H P !k

  YuZ. M S7:9(6ESE&'PS9;Q9*BBp |(&0cQ6B4BM669

 • Yu[. '7=o6&'*9 d %0**'6;e19:o6B4 M M&'kmE=WP>B469

 • 0=EF;:0M(&'1g(pQ60'**

  oF X% EW%:44*0;*9P%p

 • 6pCo(M6*9 d P:7=6960=EFQ6:P;o6&'k9;< (F>0&% >&01>19:(

 • . 9:1g(pW19 :6&0%*Q*BBp>> '0>19Q*96

  >;%'(9F Q*9>>*6;SE6pC%4>1g(pmE=P;Q9619Q*9X>Q6*9%*9((9F Q*9%:'1g(p>Q

  (B%*'S0=*9 d Q6*'C

 • %0*((>*:0%DQ6:Q

  o''>*BBp9

  9PW;< :o6B4P'9%:S7:9%4:9:o6(6B9'%0*171*07%C:1g;oQ9(o6 M6%:o6Q*9B4(M

  6 :9B'(D'

 • g;o*eg(>1

  oF 0=;*

 • YY\. ;*

 • YYf. ;*W F 7(;1>0&'

 • oF :6'&')*(;*< :;>'S90';*C0&1>%:0Q6S(;*19Q*9>%C>49P;(9FQ*9>%C6W d >1P;;: Q6>1*BBp(F';'

 • 7F6M*'%:0(

 • 'M06O7=B;%D

 • 9:'

 • YZf. :00oM06' 'B((>9M06O90Mp Q6'>'' 7M_D(M *;M

 • YZq. 'Q6%M%:0 o90=(

 • P: Q6'S>%Q''Q9M06O>M06'

  Y[Y. '%:(1%7='M_1P:)>49yzM(%0Mp9

  Gm%

  H#$L !_ %6:*0('gX1k*:(0*D:E=**:Q6>0(0Q

  ;0(0g

 • Z. F %QS6:9 P'9';*9g%(1>%'

  '7

  Q

  *9 d (17=