of 108 /108
7 ซานเยวี่ยกั่ว เมื่อแรกที่เฟ้นหาผู ้ร่วมแต่งบันทึกคุนหยวนได้จัดการคัดเลือกเหล่า ทายาทจากตระกูลใหญ่กลุ ่มหนึ่งมา 'เสริมทัพ' อย่างเอิกเกริก เฉิงเสี่ยวเฟิ ่ง เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน นางกลับจากการออกท่องส�ารวจเร็วกว่าอี๋อวี้หนึ่งปี หลังจากไม่ต้องไปส�านักศึกษาหลวงนางก็ไม่ใคร่ได้ไปที่ส�านักอักษร สักเท่าไร เฉิงเสี่ยวเฟิ ่งเป็นคนมีน�้าใจรักพวกพ้อง เฉิงเหย่าจินบิดาของนาง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลูกั๋วกงขั้นหนึ่งเมื่อปีกลาย นางในฐานะคุณหนูใหญสายเลือดภรรยาเอกของจวนกั๋วกงกลับไม่วางอ�านาจไม่เย่อหยิ่งถือตน ส่งผลให้เด็กหนุ่มเด็กสาวจากตระกูลที ่พอมีชื่อเสียงบารมีในเมืองหลวง ล้วนชมชอบคบหากับนางอย่างยิ่ง เช้าวันนี้นางชักชวนสหายหลายคนไปดูม้าทางทิศใต้ของเมือง โดยนัดพบกันที่ถนนจูเชวี่ยตะวันตกสายที่สาม ทุกคนต่างเป็นคุณชาย 577 Page ��������� 11.indd 7 16/4/2563 BE 10:45

577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´...

Page 1: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

7

ซานเยวยกว

เมอแรกทเฟนหาผรวมแตงบนทกคนหยวนไดจดการคดเลอกเหลา

ทายาทจากตระกลใหญกลมหนงมา 'เสรมทพ' อยางเอกเกรก เฉงเสยวเฟง

เปนหนงในนนเชนกน นางกลบจากการออกทองส�ารวจเรวกวาออวหนงป

หลงจากไมตองไปส�านกศกษาหลวงนางกไมใครไดไปทส�านกอกษร

สกเทาไร

เฉงเสยวเฟงเปนคนมน�าใจรกพวกพอง เฉงเหยาจนบดาของนาง

ไดรบบรรดาศกดเปนหลกวกงขนหนงเมอปกลาย นางในฐานะคณหนใหญ

สายเลอดภรรยาเอกของจวนกวกงกลบไมวางอ�านาจไมเยอหยงถอตน

สงผลใหเดกหนมเดกสาวจากตระกลทพอมชอเสยงบารมในเมองหลวง

ลวนชมชอบคบหากบนางอยางยง

เชาวนนนางชกชวนสหายหลายคนไปดมาทางทศใตของเมอง

โดยนดพบกนทถนนจเชวยตะวนตกสายทสาม ทกคนตางเปนคณชาย

577

Page ��������� 11.indd 7 16/4/2563 BE 10:45

Page 2: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

8

นวลหยกงาม 11

คณหนทรกสนก พอคนมาครบกขอาชามงหนาสจดหมายปลายทาง

อยางคกคก

เมองฉางอนแบงออกเปนสองอ�าเภอเทานนแตแสนกวางใหญ

พวกเขามไดหอมาตะบงผากลางถนนอยางพวกลกหลานเศรษฐเสเพล

ดวยเหตนกวาจะถงปากทางออกทศใตดวงอาทตยกลอยสงโดงแลว

จะวาไปกชางบงเอญนก รถมาซงฉเจงนงมาท�างานใหออวจอดอยตรง

หวถนนตะวนออกของฟางน ดานเฉงเสยวเฟงพดคยยมหวกบสหาย

ขณะลอดผานใตปายชอฟาง หนศรษะไปโดยไมตงใจเลยเหนแผนหลง

ของเขาพอด

ในงานเลยงพธเสกสมรสของออว ตอนเฉงเสยวเฟ งออกไป

สดอากาศบรสทธทดานนอกโถง เขาเขาไปชวนนางสนทนา แมวานาง

มไดแสดงสหนาเปนมตรกบเขาจนแลวจนรอด แตทงสองก 'คย' กน

นานถงครงชวยาม ดชวกถอวารจกกนแลว

หากจะเอยถงนสยชอบยงเรองคนอน เชนนนเฉงเสยวเฟงจดไดวา

ไมเปนสองรองใคร เดมทนางรสกขวางหขวางตาฉเจงอยแลว พอเหนเขา

เลยวเขาตรอกสายหนงอยาง 'ลบๆ ลอๆ' ทาทางสอพรธนาสงสย นาง

ทกทกวาเขาจะกระท�าเรองเสอมเสยอะไรสกอยาง พลนบงเกดความสนใจ

ใครรเลยบอกกลาวคนทมาดวยกนวาใหลวงหนาไปกอน สวนตนเอง

หนหลงกลบตามเขาไป

ตรอกสายนกวางขวางพอด สองฝงลวนเปนบานชองเรอนชาน

คลายคลงกน ผ อาศยอย มใชผ มงมหรอสงศกด เฉงเสยวเฟ งนน

มวชายทธตดตว จะสะกดรอยตามบณฑตคนหนงโดยไมใหโดนจบได

Page ��������� 11.indd 8 16/4/2563 BE 10:45

Page 3: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

9

ซานเยวยกว

ยอมไมเปนปญหา กอปรกบฉเจงมความในใจหนกอง จงไมร ตววา

มคนตดตามอยขางหลงจองจบผดตน เขาหยดฝเทาหนาประตเรอน

หลงหนง จบสาบเสอใหเขาทกอนเคาะประต

เฉงเสยวเฟงจงมาหลบอยหลงตนไม เหนหญงออกเรอนแลวมนมวย

เรยบๆ สวมเสอคลมยาวสเขยวมาเปดประตรบเขาเขาไป นางนกยอนไปถง

ตอนพดถงกตตศพท 'คณหนเฉงวยสบแปดมตบแตง' ของตนในราตรนน

ฉเจงกลาววาในเรอนเขามเขาคนเดยวกเบอนหนาไปอกทางท�าเสยงจกจก

ในปาก หญงสาวโยงมาไวกบตนไมแลวเดนไปหนาเรอนหลงนน ประต

ไมไดงบปดเพยงชะเงอคอดกเหนเหตการณขางในได นางเลยยนกอดอก

พงก�าแพงขางประตชายหางตามองเขาไป

ลานเรอนไมใหญ แตอยในเมองฉางอนมเรอนอาศยแบบมลานโลง

เชนนกไมเลวแลว ฉเจงนงตรงโตะมานงหนในลานกบสตรทเปดประต

คนนน มสาวใชอมเดกไวดานขาง ใกลๆ กนมแมไกตวนอยหลายตว

เดนวนไปรอบๆ ตามพอไกหงอนแดงตวเดยว

"พหไมไดกลบเรอนมาสองวนแลว ทส�านกอกษรคงงานยงมากเลย

ฝากความทานมาบอกหรอ" สตรออกเรอนแลวพดตดส�าเนยงทองถน

ชดเจน ใบหนานางอบอนเปนมตรอยางมากยามรนน�าชาใหเขาอยาง

กระวกระวาด ดเหมอนวาจะไปมาหาสกนบอยๆ

"ทานพสะใภ" สมเสยงของฉเจงแฝงรอยหนกใจ เขาเหนนางเรมม

สหนาแคลงใจ ถงแยมมมปากออกท�าหนาตายมแยม "ใชแลว สองวนน

พหงานยงมาก พอดขามเวลาวางกเลยมาเยยมเยยน ทานปาสขภาพ

แขงแรงดหรอขอรบ"

Page ��������� 11.indd 9 16/4/2563 BE 10:45

Page 4: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

10

นวลหยกงาม 11

พอเอยถงมารดาสาม นางถอนใจเบาๆ แลวกลาว "ยงเหมอนเดม

ดมยาไมขาด ดทพวกทานไดเบยหวดเพม หาไมแลวคงชกหนาไมถงหลง"

"ปลอยทงไวอยางนกมใชทางออกทด ขาเพงรจกหมอเกงๆ ทานหนง

อกสกพกจะเชญนางมาตรวจอาการใหทานปา ไมแนวาอาจกระเตองขน"

ฉเจงรบถวยน�าชามากมไวในมอเฉยๆ โดยไมดม พลางคยเรองสพเพเหระ

กบนาง

เฉงเสยวเฟงฟงอยนอกประตยมเยาะไมหยด รอจนพวกเขาสนทนา

เรอยเปอยเปนนาน ยงเหนเขาเขาไปหองเลกตรงมมทศตะวนออกท

หนหนาไปทางดวงอาทตยแลวออกมากลาวอ�าลา กอนกลบเขาลวง

ตวเงนใบหนงจากแขนเสอสงใหพรอมพด

"เปนเบยหวดของเดอนน ขาน�ามามอบใหแทนพห"

"ตองรบกวนทานเปนธระใหอกแลว" ดวงหนาของสตรออกเรอน

แลวฉายแววยนด นางรบมาถอดวยสองมอคลออกด สดหายใจเฮอกใหญ

แลวกลาวทนท "หาสบต�าลง! ฉะ...ไฉนมากขนาดน"

เฉงเสยวเฟงทนอกประตหผงทนควน ไดยนฉเจงพดอธบาย "พกกอน

ทานอองทรงตกรางวลใหบณฑตทแตงต�าราหลายคน รวมอยในนดวย"

วาแลวเขากไมรงอยตอ

ถงอยางไรชายหญงไมพงใกลชดกน สตรออกเรอนแลวกไมชวนเขา

กนอาหารกลางวน นางเกบตวเงนเขาอกเสออยางระมดระวงแลวออกไป

สงเขาถงหนาประต

ฉเจงบอกใหนางสงถงแคน เขามองดนางลงดาลประตแลวคอย

กมหนาเดนๆ หยดๆ ไปทางปากตรอก พอผานใตตนไมตนหนงไปเลยว

Page ��������� 11.indd 10 16/4/2563 BE 10:45

Page 5: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

11

ซานเยวยกว

ตรงหวมมกถกกบเทามาคหนงขวางทาง

"อาว ชางบงเอญดแท"

เขาไดยนกเงยหนาขน แสงตะวนเจดจาสองกระทบรางสตรนางน

เปนประกาย นางขมาตวสงใหญสปลงแผงขนคอสเทา กมศรษะมองเขา

นยนตาเรยวดจตาหงสโคงขนดสงบนงแกมสดใสหาวหาญ จะบอกวา

นางยมอยทวากไมใครเปนมตรนก กระนนรางสตรใตแสงแดดและ

ดวงหนานท�าใหหวใจทหนาวเหนบดงเดอนสบสองในเสยวเวลานของ

ชายหนมกลบมาอบอนสบายอกครา ถงขน...รอนผะผาวขนทละนอย

เปนเหตใหเนนนานหลายปตอมาเขายงจดจ�ารอยยมนของนางไดแจมชด

ไมลมเลอน

ขางฝายเฉงเสยวเฟงเหนทาทางโศกาอาดรประหนงบพการลวงลบ

ของชายหนม และใบหนาทอปลกษณยงกวายามร�าไหนนเปนเหตใหนาง

เลกควขน พดเสยงแคนเยาะ

"เปนอะไรไป แสรงท�าใจกวางไปไมทนไรกนกเสยใจทหลงแลวหรอ"

มกแตสตรทอยเหยาเฝาเรอนถงหลอกลวงไดงาย ใครทไหนกน

จะใหเงนรางวลพรอมเบยหวด มองปราดเดยวกรเจาหนมคนนควกถงเงน

ตนเองจนเจอครอบครวนน ความประทบใจแรกทนางมตอฉเจงย�าแย

เกนไป สองครงทไดพบกน นางลวนไมมองเขาเปนคนด ครนความรสก

ทมตอเขาเพงเรมดขนเลกนอยเมอเหนเขาชวยเหลอเจอจานคนอนกบตา

เมอคร แตเพราะสหนา 'เสยใจทหลง' ของเขาตอนนความรสกนนกเลย

หดหายไปอก

"ทแทคณหนเฉงชอบแอบฟงขางก�าแพงเหมอนกน"

Page ��������� 11.indd 11 16/4/2563 BE 10:45

Page 6: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

12

นวลหยกงาม 11

"เจานกวาขาชอบแอบฟงร เจาปฏบตงานในส�านกอกษร แลว

ส�านกอกษรเปนของเวยออง แลวชายาเวยอองกเปนสหายสนทของขา

ขาเหนทาทางเจามพรธ กลวเจาแอบแฝงจดประสงครายไวถงไดตามมา

ด" เฉงเสยวเฟงกลาวอธบาย

"ชอบเอาชนะแลวยงปากแขงอก" ฉเจงโคลงศรษะ "โทษมไดท

ไมมใครกลาแตงทานเปนภรรยา"

"เจา!" เรยวควของหญงสาวกระตกรก แววตาวาวโรจนดวยความโกรธา

นางก�าสายบงเหยนในมอแนน กลาวเสยงลอดไรฟน "ไมมใครแตงขาเปน

ภรรยาร สนขผายลม ขาตางหากไมยนยอมออกเรอน"

ไดยนนางเปลงวาจาผรสวาท ฉเจงหยกยมพลางแหงนคอมองนาง

นยนตารยาวหรลง "สตรเตบใหญแลวพงออกเรอน เหตใดทานไมยอม

ออกเรอน หรอวาชายในดวงใจทานแตงผอนเปนภรรยา ท�าใหหวใจทาน

ตายดาน"

ถอยค�าเดยวนดบไฟโทสะของเฉงเสยวเฟงมอดลง ใบหนาราเรง

แจมใสเปนนจหมนเศรา นางกลาวคลายพมพ�ากบตนเองอยางเหมอลอย

ไปชวขณะ "หากวาเขา...แตงผอนเปนภรรยาไดกคงด"

ฉเจงเพยงพดไปอยางนน ไหนเลยจะคาดถงวามคนดงวาอยจรง

เขาอาปากแลวหบปาก จากนนโพลงขนโดยไมหยดคดใครครวญ

"เปนใครหรอ"

เฉงเสยวเฟงดงตวจากภวงค ปรายตามองเขา "กงการอนใดของ

เจาดวย กระท�าตนเยยงสนขจบหน*" มอยางทไหนมาสอดรสอดเหน

* สนขจบหน หมายถงท�าสงทไมใชหนาทของตน

Page ��������� 11.indd 12 16/4/2563 BE 10:45

Page 7: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

13

ซานเยวยกว

ความในใจของสตร วาแลวเชยววาเขามใชคนดบดอะไร

นางพดจบกชกสายบงเหยนหนหวมากลบ ตงทาจะตามไปสมทบ

กบพวกสหาย

ฉเจงเหนนางจะไปจงรบดงสายรดมาไว ลดสมเสยงลงบอกกอนนาง

จะเงอเทาเตะใสอก

"ทานยงไมรกระมงวาเกดเรองขนกบส�านกอกษรแลว"

เฉงเสยวเฟงชกทอนขายาวกลบมองเขาอยางฉงนใจ ความอยากร

อยากเหนถกกระตนขนแลว "เกดเรองอะไรขนกบส�านกอกษร"

"ทนไมเหมาะจะสนทนา พวกเราไปหาหอสราละแวกใกลๆ นงคยกน"

ฉเจงเหนแววลงเลบนหนานาง จงกลาวขนอก "ตอนนขาท�างานใหพระชายา

ทานอองอย ไมแนวาทานอาจใหความชวยเหลอได"

"เสยวอว?" เฉงเสยวเฟงไมสนใจเรองอนได แตเรองเกยวกบออว

กลบไมได

ดวยเหตนหญงสาวจงตดเบดของฉเจงโดยฉบพลน นางกระตก

สายบงเหยนอยางหงดหงด ถลงตามองเขาดวยสหนาเปนเชง 'กลาหลอกขา

เจาตายแน'

"น�าทาง"

วงเวยออง

ยามเยน อาหารถกจดวางขนโตะรอทาอยในโถงกนอาหาร สาวใช

สองนางยนอยขางโตะโบกพดไลแมลง สวนผงฮยกบผงอวนสองคน

ยนอยหนาหองโอสถทชนบนของเรอนตกเลก แลมองประตหองทปดสนท

Page ��������� 11.indd 13 16/4/2563 BE 10:45

Page 8: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

14

นวลหยกงาม 11

อยางกลดกลม เลยเวลากนขาวไปนานแลว คนในนนยงไมยอมออกมา

พวกนางไมกลาขดจงหวะดวยกลวจะรบกวนงานส�าคญของผเปนนาย

ไดแตรอคอยไปเรอยๆ เชนน ขาวปลาอาหารกอนไปหลายรอบแลว

ผงถงขนบนไดมาจากชนลางเหนทงคยนทออยหนาหอง จงมนหวคว

เดนผานขางตวพวกนางไปงอนวเคาะประตดงกอกๆ พอไมไดรบค�าอนญาต

นางกเคาะอกสองสามท ทวายงคงไมไดยนใครตอบ จงเปลยนเปนแบมอ

ตบประตพลางรองบอก

"นายหญง ถงเวลาเสวยพระกระยาหารแลวเพคะ เสวยเสรจคอย

ทรงงานตอเถด นายหญง? นายหญงทรงไดยนหรอไมเพคะ"

หนนมเสยงตอบจากอกฝงหนงของประตแลว "รอประเดยว"

นางพดผดอยางขอไปทตงแตตอนเทยงเรอยมาจนฟามด บนดาล

ใหผงถงมสหนาไมส ดจรงๆ "จากพระกระยาหารเชาจนบดนผานมา

กชวยามแลวเพคะ ไมทรงหวหรอ หากไมเสดจออกมา อยางนนกไดเพคะ

พวกหมอมฉนจะทนหวเปนเพอน ถงอยางไรไมกนขาววนเดยวไมถงกบ

ตายหรอกเพคะ"

ผงฮยเคยเหนพสาวของตนขดใจออวมากอนจงมองนางอยางนบถอ

ดานผงอวนกลบท�าคอยนอยางตกใจกบน�าเสยงของนาง เรองทออวสง

โบยแสสงสอนหวหนาสาวใชในวงทสวนดอกไมใหญวนกอนแพรกระจาย

กนปากตอปากในหมบาวไพรแลว เวลานหรงอผนนยงลกไมไหวตอง

นอนซมบนเตยง นางหวาดหวนวานายหญงโมโหขนมากจะใหพวกนาง

ไดลมรสแส

ภายในหองเงยบไปครหนงกไดยนเสยงฝเทาแผวเบาลอยแววมา

Page ��������� 11.indd 14 16/4/2563 BE 10:45

Page 9: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

15

ซานเยวยกว

บานประตเบองหนาคนทงสามถกเปดออก แสงสวางจาดานในสาด

กระทบระเบยงโถงมดสลว ออวยนอยหลงประต มวยผมคลายออกหลวมๆ

ดวงหนาขาวผองดออนลาอยางปดไมมด มอขางหนงยงสวมถงมอหนงงไว

"ไปยกเขามาเถอะ"

"เพคะ" ผงถงขานรบ นางสงสายตาบอกใหผงอวนกบผงฮยลงไป

สวนตนเองชะเงอคอมองหองโอสถทระเกะระกะไปดวยขาวของทถก

หยบมาใชปราดหนง คอยหมนกายไปยกน�ามาใหผเปนนายลางมอ

ออวกนอาหารแลวไมผลบกลบเขาหองโอสถอก การทดสอบและ

ผสมยาซ�าไปซ�ามาตลอดบายสนเปลองก�าลงความคดของนางไปไมนอย

พอไดพกผอนกงวงงน นางใหคนรบใชไปตามจาวชวนมาสงงานหลายอยาง

กอนจะช�าระกายและเขานอน

หญงสาวหลบรวดเดยวถงตนในวนรงขนตอนยงไมฟาสาง มใช

สาวใชปลกใหตน แตนางตกใจตนจากฝนราย นางจบศพมาตดๆ กน

สองวน ทงยงตองนอนคนเดยวจะไมฝนรายไดอยางไร ในหวงฝนเตมไปดวย

กระดกสขาวกองพะเนนเทนทกนาสะพรงกลว ซากศพเขยวซดยสบแปด

ศพโผลขนมาตะโกนรองทกขตรงหนานาง แตละศพอาปากเลอดไหลยอย

เหยยดมอทมเลบคมกรบมาหาราวกบจะฉกเนอนางกน

"กรด!"

ไดยนเสยงรองอยางตกใจกลวของผเปนนาย ผงถงผงฮยซงเพง

ลกจากเตยงยงไมทนรดสายคาดเอวกรบพรวดพราดเขามาในหองทนท

เหนดานหลงมานสแดงของหองหอใหมนนออวทเรอนผมแผสยายปดหนา

ปดตากอดเขางอตวเปนกอนกลมพงชดพนกเตยงหอบหายใจไมหยด

Page ��������� 11.indd 15 16/4/2563 BE 10:45

Page 10: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

16

นวลหยกงาม 11

"นายหญง!" ผงถงรบเขาไปรวบมานขน เหนใบหนาเลกๆ ทเงยขน

ขาวซดมเหงอกาฬผดพราย ดวงตาเลอนลอยยงหลงเหลอรองรอยหวาดผวา

หวใจของผงถงคลายถกบบรด นางรสกล�าคอตบตนอยางสดระงบ ขอบตา

แดงเรอ ขณะทผงฮยเรยกขานเสยงเครออยดานขาง

"คณหน..."

Page ��������� 11.indd 16 16/4/2563 BE 10:45

Page 11: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

17

ซานเยวยกว

ออวฝนรายจนหลงเหงอเยนกลางราตร หลงตนขนแลวไมใครสดชน

กระฉบกระเฉง นางกนอาหารเชาไดไมกค�า หวหนาจาวกหวกรงทมผาคลม

ไวสองใบเขามา นางยกกรงตรงเขาหองโอสถ ไมใหพวกสาวใชตามไป

เชนเดยวกบเมอวาน

ดวยเปนหวงสขภาพของนาง ผงถงกบผงฮยชวยกนรอคนตเกบของ

บ�ารงสารพดชนดในเรอนครวนานพกใหญ ไดของหายากมาไมนอยแลว

ปรกษากบหญงคนครววาจะตมน�าแกงอะไรทบ�ารงรางกายมากขน

พวกนางขบคดเรองนจนชวงเชาผานไปอยางรวดเรว ออวกเกบตว

อยในหองโอสถตลอดเวลาเชนกน ครนใกลถงเวลาอาหารกลางวน

ผงถงผงฮยหนกใจอยวาจะคะยนคะยอใหนางกนอาหารเชนไร อวทงท

ออวสงไปจบตาดความเคลอนไหวของส�านกอกษรสองวนนกมาขอพบ

"พอว นมนอะไรกนเจาคะ" ผงถงเหนเขาวงเหงอทวมหวเขามา

578

Page ��������� 11.indd 17 16/4/2563 BE 10:45

Page 12: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

18

นวลหยกงาม 11

ในลานเรอนกเอยถาม เขากบนางตางเคยเปนบาวไพรท�างานรบใช

ในสวนผเจนมากอนจงรจกมกคนกนด

อวทงยกแขนเสอขนเชดเหงอ ยนหอบหายใจแฮกๆ อยนอกประต

หองโถง ชะเงอชะแงเขาไปขางใน "คณหน...นายหญงละ"

"อยขางบน เกดเรองใดขนหรอ"

"รบไป...ไปทลนายหญง..." อวทงเอยเสยงกระหดกระหอบ "มคน

ลอมวงอยหนาประตส�านกอกษรมากมาย ทงลกศษยทงครอบครวของ

คนตายมาตะโกนเรยกรองใหกรมอาญาปดคดโดยไว จะไดรบศพกลบ

นะส"

ผงถงหนาเครยด จบแขนเสอเขาออกวงขนบนไดไปรายงานโดย

ไมสนใจธรรมเนยม

ทางดานออวซงเอาผาชบน�าทโรยผงเกสรงแดงปดปากไวปองกน

พษท�าหนานวควขมวดอยในหองโอสถ หยบชามใสน�าผสมยาสตางๆ ท

ไรปฏกรยาใดหลายชามเททงลงอางขางเทา จากนนใชชอนยาตกผงยา

สด�าบนกระดาษหนงลกววหลายแผนทวางแผอยใสลงไปทละชามใหม

อกครง ยงหยบกระบอกไมไผบนโตะมาเทน�าสะอาดลงไปแลวคนใหเขากน

ทางหนงดความเปลยนแปลงของสน�า ทางหนงถอตนรางต�าราสมนไพร

ทคดลอกและรวบรวมขนมานานหลายปนอานไปดวย หมายใจวาจะเสาะ

หาตนตอของยาพษทไมรชอนนไดจากเบาะแสเหลาน

นางคาดคะเนทมาของยาพษไดแลว แตจะพสจนจากศพทปราศจาก

รองรอยใดๆ เหลานนวาพวกเขาโดนวางยาพษกลบยงยากอยางยง เพอ

มใหถกคนตอกกลบ นางจ�าเปนตองเตรยมตวใหรดกมไรชองโหว ถงเวลา

Page ��������� 11.indd 18 16/4/2563 BE 10:45

Page 13: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

19

ซานเยวยกว

จะไดไมตกมาตาย

กอกๆ

เสยงเคาะประตดงระลอกหนง ออวคลบคลายไมไดยนกระนน

นางจองมองน�าผสมตวยาทเกดการเปลยนแปลงนอยๆ ชามหนงตาเขมง

พรอมกบถอพกนจดบนทก

"พระชายา! ทลพระชายา ไมเขาทแลวพะยะคะ! ตอนนทาง

ส�านกอกษรมคนกลมใหญปดลอมอยดานนอกสงเสยงเอะอะโวยวายให

กรมอาญาปดคด ครอบครวของผตายในเมองหลวงกรดมาทวงศพกนหมด

เจาหนาทของกรมอาญาและทหารคมกนของส�านกอกษรสกดขดขวาง

อยหนาประตไมใหพวกเขาเขาไป เลยท�ารายคนบาดเจบไปหลายคน

เปนตนเหตใหชาวบานละแวกใกลเคยงพากนมามงด ดานกรมอาญา

ถงกบมความคดจะตดสนคดตามความตองการของฝงชนแลว ใตเทาต

ก�าลงเจรจากบพวกเขาอย ใตเทาฉเลยใหกระหมอมมาทลเชญพระองค

เสดจไปโดยไวพะยะคะ"

เขาตะโกนบอกไปเรอยๆ เชนนไมรกรอบจนล�าคอแหบแหง ดานใน

ถงมความเคลอนไหว ประตเปดอาออก เหนออวถอดผาชนๆ บนหนาออก

เผยใหเหนสหนาเครงขรม อวทงจะพดซ�าอกหน นางกยกมอหาม

"ขาไดยนหมดแลว ไปเตรยมรถมา ผงถงเขาไปเกบกวาดแลวถอ

หบยากบกรงลงมา" ออวกลาวขนพลางมองดอวทงทไดรบค�าสงแลว

วงลวๆ ลงบนไดไป นางสงผาในมอใหผงถง นวดขมบทปวดตบๆ กอน

ยนมอใหผงฮยประคองกลบหองไปผลดเปลยนอาภรณ นางรแตแรกวา

อกฝายไมยอมปลอยใหไขคดงายๆ แตไมคดวาปญหาจะมาเยอนอยาง

Page ��������� 11.indd 19 16/4/2563 BE 10:45

Page 14: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

20

นวลหยกงาม 11

รวดเรวฉะน อกประเดยวมศกหนกตองรบมอเสยแลว

ผงถงเอาผาปดจมกกาวเขาหองเดนไปถงขางโตะ มองปราดแรก

กเหนกรงทเปดผาคลมออกสองใบนน นกกระจอกตวหนงกระพอปกบน

ชนซกรงไปมาเสยงดงพบพบ สวนอกตวหนงกลบยนเกาะบนคอนไซขน

อยางสงบนง

แสงอาทตยวนนรอนแรงเปนพเศษ เพงลวงพนยามเวยมา ไมมชวง

ใดของวนจะรอนอาวยงกวาเวลาน ทวาหนาประตส�านกอกษรแออด

ยดเยยดจนไมมทวาง คกคกยงกวาตลาดยามเชาของซซอเลยทเดยว

บนถนนสายยาวเตมไปดวยฝงชนเนองแนน ไมวาปญญาชนจากทอนซง

ไดยนขาวแลวรดมาทน บณฑตประจ�าส�านกอกษรทคางคนอยดานนอก

มาสองวน ครอบครวของผตายทร�าไหคร�าครวญขอทวงศพคน รวมถง

ชาวบานทยนลอมวงมงดจากหวถนนไปเกอบถงทายถนน กระทงใตรมไม

หลายจดกมพวกขนนางน�ารถมามาจอดเลกมานหนาตางบานเลกขน

ทอดสายตาขามกลมคนชมความครกครน เสยงคนองคะนงฟงไมไดศพท

ระงมไปทวบรเวณ เสยงรองไหเสยงเอะอะโวยวายทงดงทงเบา บาง

โกรธเกรยวบางคบแคนแกมเปนเดอดเปนแคนผสมปนเปกนไป

"อยาผลกขา! ถอยไป พวกขาจะดศพ อากาศรอนขนาดนวางทงไว

ขางนอก มใชเหยยบย�าเกยรตคนหรอไร"

"ฮอๆๆ... พวกเจาท�านาบนหลงคน ไยตองท�ากนใหถงตาย แลวจะ

ใหพวกขาหญงมายลกก�าพรามชวตอยอยางไร ฮอๆๆ..."

"อาศยอะไรไมใหพวกขาดศพ เจาหนาททางการท�ารายคนยงม

Page ��������� 11.indd 20 16/4/2563 BE 10:45

Page 15: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

21

ซานเยวยกว

เหตผลอกหรอไม"

"คราวนส�านกอกษรท�าเกนไปแลว เหนชวตคนเปนผกปลา ไดยนวา

ชวคนเดยวคนตายไปยสบกวาคน นผานมากวนแลว ไมมแมแตค�าอธบาย!"

"ชว...อยาเอะอะเสยงดง วนกอนมคนตะโกนอยางเปนเดอดเปน

แคนแทนผอนเพยงสองค�า ผลปรากฏวาถกวงอองจบตวกลบไปโบยต

ปางตายเลยนะ"

"อะไรกน ขากลาววาจาทเปนธรรมไมกค�ายงจะจบกมขาไปไดหรอ

อยใตเบองบาทโอรสสวรรคแทๆ บานเมองนยงมขอมแปหรอไม"

"เฮอ...พชายปลงๆ บางเถอะ เวยอองทรงอทธพล ทงการเรยบเรยง

บนทกคนหยวนนกเปนพระราชบญชาของฮองเต ขามสหายปฏบตหนาท

ในกรมอาญาอยคนหนง อนทจรงเรองนไมพงพดหรอกนะ คดนไมมอะไร

ใหสบสวนได ทงมใชโดนสงหารหรอวางยาพษ แตเปนคนนาสงสารกลมหนง

ทถกเรงใหท�างานจนเหนอยตายเพอสรางความชอบใหผบงคบบญชาชดๆ"

"นาชงๆ แตไรมาไดยนเสยงโจษขานวาเวยอองเปนผเกงกาจมาก

ความสามารถ ทแทกลบเปนพวกมงหวงแตคณความชอบถงเพยงน

นเปนความอปยศของหมปญญาชน ยงจะแตงต�าราอะไรกน เสยแรงท

เลาเรยนคมภรต�าราของนกปราชญ"

เสยงเอดตะโรดงขนทกท หากมใชดานหนามผคมกนกบเจาหนาท

ทางการสองกลมตงแถวสกดไว หวนใจวาประตใหญของส�านกอกษร

คงถกเบยดเสยดจนพงทลายไปแลว คนของกรมอาญาซงยนอยบนบนได

โดยมเจาหนาททางการคอยอารกขาเพยรพดโนมนาวฝงชนทอลหมาน

Page ��������� 11.indd 21 16/4/2563 BE 10:45

Page 16: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

22

นวลหยกงาม 11

วนวายใหสงบลง จนใจทไมมคนฟงพวกเขาพดเลย

หลเคอนงอยบนรถมาไมเดนสะดดตาคนหนง มองดสถานการณ

ขางนอกจากทางหนาตางดวยแววตาแฝงรอยยม

เสนมานอวนปลอมกายเปนบรษพงซบอกเขาพลางเอยอยางฉงนใจ

"ไหนตรสวาคนทกอความปนปวนเมอหลายวนกอนโดนชายาเวยออง

จดการไปแลวมใชหรอ นเปนเรองอะไรอกเพคะ"

หลเคอหยกแกมของหญงงามเฉดฉายยวนใจทหนงกอนเอยกลว

เสยงหวเราะเบาๆ "เจานกวาเวยอองของพวกเรามขาเปนคปรบคนเดยว

หรอไร ในเมองฉางอนนคนทเหนเขาขวางหขวางตามอยเยอะแยะ แควา

ปกตไมมผใดกลาปรปาก คราวนเขาโดนกกบรเวณในวงหลวง ดวแวว

ใกลสนทาเตมท คนทไดยนขาวลอคนใดจะไมอยากกระหน�าซ�าเตมเลา"

เสนมานอวนพยกหนาอยางเขาใจความหมาย นางครนคดแลว

ไตถามตออยางเปนหวง "คงไมเกดขอผดพลาดใดกระมงเพคะ เมอวาน

ไดขาววาชายาเวยอองผนนไปถงหอต�าราใหญดวยตนเอง เลาลอกนวา

ชายาทเพงเขาพธเสกสมรสนเปนคนฉลาดเจาปญญาและสายตา

เฉยบแหลม"

เขาแคนเยาะอยางดแคลน "สตรตวเลกๆ คนเดยวจะกอมรสม

อนใดได" วาแลวกเหยยดยมรายกาจบนหนา "เมอคดนจบลง หลไทตอง

แบกรบค�าประณามดาทอ ชอเสยงยอยยบเปนแนแท มสายตาจบจอง

มองอยมากมาย ซ�าเกดความวนวายในหมราษฎร เสดจพอทรงกลว

เสยพระพกตรเปนทสด คงไมปกปองเขาเชนเดยวกบตอนเบยดบง

คลงหลวงคราวกอน สวนบนทกคนหยวนนนเขากอยาหมายวาจะแตงตอ

Page ��������� 11.indd 22 16/4/2563 BE 10:45

Page 17: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

23

ซานเยวยกว

กไมรวาใครจะไดรบชวงแทน รอตอนเขารวาตวเองเหนอยยากล�าบาก

กลบเปนการเยบเสอคลมแตงงานใหคนอนแลว จะโกรธจนอกแตกตาย

หรอไมกสดร ฮาๆๆ..."

หลเคอหวรอพรอมกบปลอยมานหนาตางลง ไมรเขาฉกคดอะไรขนได

ลอบร�าพงในใจ

เทยบกบเรองน สถานการณทางวงหลวงนาเปนหวงมากกวา

เชาวนนเสดจแมสงขาวออกมาวาต�าหนกหานหลนคมกนอยางเขมงวด

แนนหนา ทางส�านกหมอหลวงกปดปากสนท ไมรเจาหาจะฟนหรอยง

ภายในส�านกอกษร ตฉเคอมองดภาพความโกลาหลดานนอกดวย

สหนาตงเครยด พอไดยนเสยงฝเทาขางหลงกหนไปเหนทางประตขาง

มคนผหนงรดมาถง เขาคอเสนาบดกรมอาญาเกาจอเสยน ญาตผพของ

จางซนฮองเฮาทลวงลบไปแลวและพอสามของจางซนเสยน

"พเกา" ตฉเคอประสานมอคารวะ เขาขมวดควมองไปทางดานนอก

อกครา "กระทงทานกตองพลอยวนวายไปดวย ทานเหนวาจะขบไล

ชาวบานโฉดเขลาพวกนเชนไรด"

"พต" เกาจอเสยนใหเกาจอเจยนยนอยขางหลง สวนตนเองสาวเทา

เปนจงหวะไมเรวไมชาไปหาอกฝายทวาไมกลาวตอบ เขาไดยนเสยง

เอดองขางนอกระลอกหนงกสายหนาเอยวา "เคราะหดทคดนจะยตลง

ในวนนแลว ไมเชนนนไมรจรงๆ วาสมควรท�าประการใดด"

ตฉเคอไดฟงแลวกองงนไปทนท กอนจะหนหนามากลาว "ทานวา

อะไร อะไรยตไดวนนนะ ยงไขคดไมไดเลยมใชหรอ"

Page ��������� 11.indd 23 16/4/2563 BE 10:45

Page 18: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

24

นวลหยกงาม 11

"ออ" เกาจอเสยนคลายยมอยางขอลแกโทษ เขายกมอตบหนาผาก

ทมรอยยบยนจางๆ ของตน "ขาถงกบลมบอกกลาวทาน มเรองหนงพต

ยงไมลวงร ตอนประชมขนนางเชาเมอวาน ฝาบาททรงเรยกขาเขาเฝา

มกระแสรบสงใหขาปดคดวนน"

ต ฉ เคอพดเสยงหลงอยางไมอยากเชอ "นะ...นไฉน...คดยงสบ

ไมกระจางแลวจะปดไดอยางไร"

เกาจอเสยนรวบแขนเสอ แลมองสตรออกเรอนแลวหลายคนรองไห

จนเปนลมอยบนพนกลางหมคนนอกประต เอยตอบเสยงเนบๆ "พต

เรองมาถงขนนแลว ถวงเวลาตอไปจะมความหมายใด คนจบชวตลง

เชนใด ทานขาตางประจกษแจงแกใจด การแตงต�าราเปนเรองด

การแสวงหาลาภยศชอเสยงกเปนธรรมดาของปถชน แตใจเรวดวน

ไดเกนไป สดทายยอมตองเกดเรองใหญ" เกาจอเสยนรวบแขนเสอหน

ศรษะกลบมา เปลยนสหนาเปนจนปญญา เขาชงตดหนากอนตฉเคอ

ชกสหนา เบาเสยงลงกลาวขน "เหนออนใด นเปนพระประสงคของฮองเต"

ไดยนค�ากลาวตรงไปตรงมาน ตฉเคอพลนหนาวเยอกในอก ใบหนา

เผอดลงเลกนอย เขานกถงคดในวงหลวงทยงไมคลคลายนนแลว บงเกด

ความตนตระหนกแกมแคลงใจไปในชวขณะ

ใชหรอไมวาสบพบอะไร หรอวาเวยอองสงคนไปท�ารายฉอองจรงๆ

ครนยงคดยงหวาดหวน ตฉ เคอเงยหนามองเกาจอเสยนทสงบ

เยอกเยนแวบหนงแลวไมรงรอตอ ตดสนใจเขาวงไปสบถามวาจรง

หรอเทจ เขากวกมอเรยกฉเจงทจบตามองอยไมไกลนก เอยงคอกระซบสง

สองสามค�าแลวกลาวอ�าลากบเกาจอเสยน จากนนออกไปทางประตขาง

Page ��������� 11.indd 24 16/4/2563 BE 10:45

Page 19: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

25

ซานเยวยกว

ตอนเขาคลอยหลงไปไมทนไร ออวกมาถงพอด

"ชายาเวยอองเสดจ"

ยามอยตอหนาธารก�านล ผรบใชทน�าทางใหออวยอมตองตะโกน

ขานขนเชนน ทกคนเขยงสนเทาเหลยวคอมอง เหนทหารคมกนประจ�า

วงอองสวมเสอเกราะวาววบสองแถวถอทวนเบกทางวงตงๆ กนไป

หนาประต

ไมนานนกฝงชนกแยกออกเปนทางโลงเดนเรยงหนากนไดสองคน

สายหนง สตรตวนอยโฉมงามพรมเพราสวมเสอสเงนยวงคกระโปรง

สด�าแกมเขยวหอยเชอกถกจหยก มนมวยทองส�าราญปกปนหวหงส

น�าหนาบาวไพรหลายคนเดนผากลางวงลอมเขามา เมอเหนผมาถง

เสยงตะโกนโหวกเหวกทเงยบไปกระเบงเซงแซขนอกค�ารบหนง ซ�ายง

ดงกวาเมอคร น กระนนใบหนาของหญงงามทเยองยางอยขางหนา

กลบไมแสดงอารมณใด นางกาวเขาประตหนาของส�านกอกษรโดย

ไมเหลอบซายแลขวา

"เสนาบดเกา" ออวไดยนถอยค�าใสรายปายสหลไทคละเคลาเสยง

รองไหฟมฟายโดยไมค�านงถงอะไรทงสนมาตลอดทาง ใบหนานางผดแปง

บางๆ กลบเกลอนรอยคล�าใตตา แตไมอาจปกปดรอยโทสะจากสวนลก

ในใจได นางทองค�าวา 'ใจเยนไวๆ' อยในใจหลายตลบถงกลาวทกทาย

คนดานหลงประต มไดสงเกตสงกาวาเกาจอเจยนทอยหางไปไมไกล

กวาดสายตามองนางอยางปงชา

เกาจอเสยนมองส�ารวจหญงสาวแรกรนซงเปนตวการท�าใหสกลเกา

เสอมเสยชอเสยงอยางยอยยบเมอพกกอนแลวค�านบตอบ

Page ��������� 11.indd 25 16/4/2563 BE 10:45

Page 20: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

26

นวลหยกงาม 11

ออวเหนฉเจงลอบท�าไมท�ามอสงสญญาณบอกทางหางตา กสนทนา

กบเกาจอเสยนตามมารยาทอกสองค�า จงเดนไปคยกบเขาอกทางหนง

"เปนอยางไรบาง" ออวเอยถาม

ฉเจงดคลายรอนใจอยบาง เขาเหลอบตามองรอบทศกอนกมหนา

ตอบค�าถามของนางอยางวองไว ระหวางทออวตรกตรองอย เขารบเอยตอ

"ใตเทาตฝากใหกระหมอมทลพระองควาตอนประชมขนนางเชาเมอวาน

ฮองเตมกระแสรบสงใหกรมอาญาปดคดวนน เขาเขาวงไปทลขอผดผอน

เวลา ขอใหพระองคทรงควบคมสถานการณไวรอเขากลบมา อยาปลอยให

กรมอาญาตดสนคด เรองเรงดวนยามนคอไขคดโดยไวทสด พระชายา...

ทรงสบพบอะไรแลวหรอไมพะยะคะ"

ออวนกฉงนในทแรก ตอมากกลายเปนตกใจ นางเปนคนทมความคด

ละเอยดออนกวาผอนมาตงแตเกด เมอตรตรองถงบทสนทนากบหลไท

ในวงหลวงวนกอน และหยบเลกผสมนอยเรองนนเรองนมาขบคดกคาดเดา

ไดวาหลซอหมนไมไดจะใชคดของหลโยวกดหลไทใหจมดนไมไดลมตา

อาปาก แตจะอาศยคดในหอต�าราใหญนก�าราบเขาตางหาก!

เหงอเยนเปยกซมแผนหลงนาง หากเปนอยางนจรง นางสมควร

ท�าอยางไรด! ตกลงวาคดนตองสบตอหรอไม สบตอกขดพระประสงค

ของฮองเต ไมแนวาวนหนาอาจจะตกทนงล�าบากยงกวาน แตไมสบ

แรงกายแรงใจของหลไทกสญเปลา ทงตองแบกรบตราบาปนอยาง

ไมเปนธรรม และโดนคนประณามสาปแชง

"พระชายาๆ ทรงไมสบายพระวรกายหรอพะยะคะ" ฉเจงเหน

สหนานางไมด จงเอยถามไถอยางลกลน

Page ��������� 11.indd 26 16/4/2563 BE 10:45

Page 21: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

27

ซานเยวยกว

"ขาไมเปนไร ทาน..." ออวยงกลาวไมจบความกไดยนเสยงองคะนง

ดานหนาดงขนปนเปกบเสยงตะโกนรองไหแหลมสงกะทนหน เขากบนาง

สบตากนแลวหมนกายเดนไปนอกประต

ไมวาอยางไรจะปลอยใหชาวบานบกเขามาไมได ถามคนสบชอง

ชลมนแฝงตวเขามาท�าลายหลกฐานในทเกดเหตหรอเอาศพไป แลวยง

จะสบอะไรอกเลา!

"ตคนตายแลว! มคนตาย! เจาหนาททางการเขนฆาชาวบาน!"

ดานนอกวงลอมหลายชนของทหารคมกน ฝงชนพากนถอยออก

เปดเปนทว างเลกๆ เบองหนา เดกหน มซบผอมนอนบนพนไมร ว า

เปนหรอตาย มหญงออกเรอนแลวโพกผาคลมศรษะคกเขากอดเขาไว

ในออมแขนแผดเสยงร�าไหไมหยด ภาพนเปรยบไดกบทมหนกอนใหญ

ลงบนผวน�า เมอทกคนตงสตได กอาศยวาพวกมาก กรกนเขาไปอยาง

ใจกลาบาบน

พวกกลมปญญาชนทเดอดดาลเตมอกดานหนาสดตะโกนเรยกรอง

ความยตธรรมใหครอบครวผตายกลมนนดวยวาจาฉะฉานคมคาย ยงม

ครอบครวของผ ตายทมไดทวงความเปนธรรมเพยงร�ารองขอศพคน

รวมถงชาวบานดานหลงทสงเสยงวพากษวจารณออองดงกระหม

บางอยากรความจรง บางตองการชมดใกลๆ ทงหมดพากนเบยดเสยด

แยงกนไปขางหนา ไดยนเสยงรองโหยหวนจากหลายจด ไมมใคร

น�าพาวาจะเหยยบเทาใคร ใครจะหวชนกบใคร ใครจะลวงถงเงนใคร

ขณะทสองแมลกซงท�าทาจะเปนจะตายอยดานหนาคนนกลบหายลบไป

Page ��������� 11.indd 27 16/4/2563 BE 10:45

Page 22: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

28

นวลหยกงาม 11

กลางหมคนเงยบๆ

ดานพวกเจาหนาททางการนนตกใจกบเสยงร�าไหแทบขาดใจของ

สตรออกเรอนนางนนจนไมกลาใชก�าลงขดขวาง ชวพรบตาเดยวกถก

คลนฝงชนทงผลกทงดนจนถอยรนไปหนงจง ปลอยใหพวกเขารกเขามา

เกอบถงหนาประตแลว

ขนนางผท�าหนาทไกลเกลยหลายคนพากนถอยกรดๆ เขาประตไป

อยางขวญเสย เกาจอเสยนขมวดคว เขาพยกหนากบองครกษทตดตาม

มาคราหนง กไดยนเสยงตะเบงดงกองกลบเสยงผคนลอยไปไกลถงถนน

อกสาย

"ใตเทาเกาเสนาบดกรมอาญาอยทน ผใดบงอาจก�าเรบเสบสาน!"

ชาวบานไมไดพบเจอขนนางใหญบอยๆ ทงไมเขาใจเรองของ

ราชส�านก แตยงรจกต�าแหนงเสนาบด แลวเสนาบดกรมอาญาซงควบคม

ดแลการตดสนโทษทณฑอาญานกเปนทหวาดกลวย�าเกรงในใจราษฎร

พอไดยนเสยงรองตวาดน กลมคนทเคลอนประชดมาดานหนากหยดชะงก

อยางรวดเรว

"ขาคอเสนาบดกรมอาญา..." เกาจอเสยนเดนเอามอไพลหลงมา

เบองหนาหมคน เขายนบนบนไดใหคนตรงรมก�าแพงฝงตรงขามมองเหน

รางของเขาได "ทกทานใจเยนกอน ยสบแปดชวตในหอต�าราใหญลวนตาย

อยางกะทนหนในราตรเดยว หาใชถกสงหารไม คดนใกลจะตดสนแลว

ขอเชญครอบครวผตายเขาไปดานในชตวขอรบศพได สวนผไมเกยวของ

โปรดกลบไปโดยไว"

ปดคดแลว?!

Page ��������� 11.indd 28 16/4/2563 BE 10:45

Page 23: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

29

ซานเยวยกว

ทกคนนงงนไป ทวาพวกเขายงคดตามไมทนกไดยนเสยงตะโกน

หนงดงขน

"ไมไดนะ! ทานเสนาบดเกา คดนยงสบไมกระจาง จะปดคดอยาง

ขอไปทไดอยางไรกน"

เกาจอเสยนหนกายมองออวทเดนเขามาดวยหนาตาเครงขรม

เขาลวงพระราชโองการเปนผาไหมสเหลองมวนหนงจากแขนเสอชขน

ท�าหนาตงเอยวา "พระราชโองการอยตรงน ฮองเตทรงบญชาใหขาปดคด

วนน ทางกรมอาญาไดไตสวนพยานของคดแลว การทชายาเวยออง

ทวงตงขน คดจะขดพระราชโองการหรอไร"

เมอถกตงขอกลาวหารายแรง ออวกมหนาพดวา "มกลาๆ" ซ�าๆ นาง

ยนสองมอออกไปพลางกลาว "เรองนเกยวพนถงชอเสยงของส�านกอกษร

หากไมเปนการละลาบละลวง ขอขาอานพระราชโองการไดหรอไม"

เกาจอเสยนลบหนวดตรงรมฝปาก กอนวางมวนผาไหมสเหลอง

บนมอนางอยางใจกวาง

ออวเปดออกอานจบ มนหวควทหนงแลวคลายออก นางเงยหนาขน

กลาว "ถาขาจ�าไดไมผด ในบทแทรกเพมเตมของตรากฎหมายใหมมขอหนง

ก�าหนดไววา 'การไตสวนคดเรมยามเฉนจบยามโหยว' นยงไมถงยามโหยว

ทานกจะปดคด เกรงวาไมชอบดวยเหตผลกระมง"

ดวงตาของเกาจอเสยนทอประกายคมปลาบวบหนง จองมองมา

จนหญงสาวชกเรมอดอดอยสกหนอย เขาถงเอยขน "คดไมถงวาพระชายา

จะทรงรอบรเรองบญญตกฎหมายเชนกน"

"เคยอานผานตาบางเลกนอย" ออวถอพระราชโองการไวไมรบรอน

Page ��������� 11.indd 29 16/4/2563 BE 10:45

Page 24: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

30

นวลหยกงาม 11

สงคน นางสะกดความอดอดนอยๆ นนไว สงบจตใจมองตอบขนนางขนสาม

ผทรงอ�านาจแหงราชส�านกผนพรอมพด "จากการตรวจสอบของขา ผตาย

ทงหมดมไดจบชวตกะทนหนตามธรรมดา แตโดนท�ารายดวยยาพษ

ใตเทาโปรดเปดศาลพจารณาคดตอนน และอนญาตใหขาเปนผไขขอกงขา

แทนเอง"

บางทการขดพระประสงคของฮองเตอาจตองตกทนงล�าบากยงขน

ในวนหนา ทวาจะใหนางทนดหลไทโดนก�าราบตอหนาตอตาเยยงน

อกทงปลอยใหคนพวกนนสนชพอยางไมเปนธรรม นนเปนไปไมไดอยาง

เดดขาด

"ขาฟงผดไปใชหรอไม พระชายาจะทรงไตสวนคดนหรอ" ไมรอ

ค�าตอบของออว เขากลาวตออยางไมยนดยนราย "อภยทขาไมอาจเหน

คลอยตามได คดของกรมอาญาเรา ยงไมถงขนตองใหชายาทานออง

ตองทรงมาดแล"

ค�ากลาวนเปนการปรามาสนางวาไมประมาณตนอยางตรงไปตรงมา

ออวไมเหนอคาดแตอยางใด นางแจมแจงอยางมากวาเมอตฉเคอซง

ไดรบค�าสงใหชวยสบคดไมอยทน ถงสถานะชายาอองของนางจะสงสง

แตไรพระราชโองการ จะอยางไรกยงเกยวกบคดของกรมอาญาไมได

เมอครทนางพดอยางนนกแคอยากหยงเชงเขาเทานน

ออวแลมองกลมคนทอยในความสงบไดไมนาน ใบหนานางเผยแวว

รอนรนครนมองดเกาจอเสยนแสดงทาทไมใหความรวมมอตรงหนาอกท

นางกท�าหนาขงตงเอยขน "เชนนนขอใหใตเทาเกาปฏบตหนาทตาม

กฎหมายบานเมองดวย ไมถงยามโหยว จะปดคดไมได"

Page ��������� 11.indd 30 16/4/2563 BE 10:45

Page 25: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

31

ซานเยวยกว

เกาจอเสยนนงเงยบไป ขณะออวเจยนอดรนทนไมไหว เขาถง

ยกมอชไปทางฝงชนทสงเสยงเอดองดงขนเรอยๆ กลาววา "ขายอมตอง

ปฏบตหนาทตามกฎหมายบานเมอง เพยงแตชาวบานก�าลงโกรธแคน

ขนประวงเวลาไปอก หวนเกรงวาจะกอใหเกดความวนวายครงใหญ

ถาพระองคทรงปลกปลอบใหพวกเขาสงบลงได จะรอถงยามโหยวคอย

ปดคดกใชวาจะกระท�าไมได"

"เรองนทานไมตองวตกกงวล" ออวเหนเขายอมรบค�ากยนมวน

ผาไหมสเหลองดวยสองมอสงคนให นางหมนกายไปประจนหนากบ

กลมคนทเรมเบยดผลกกนไปมาทางดานนอก สบเทาขนหนาหนงกาว

สดลมหายใจเขายาวๆ เฮอกหนงกอนกวาดตามองทกคน และตะเบง

เสยงพด

"ทกทานโปรดเงยบแลวรบฟงขาสกค�า!" นางหยดเวนจงหวะรอ

เสยงคนเบาลงนดหนง ไมแยแสพวกเหบหมดทรองแรกแหกกระเชอ

กลาวสบไปวา "ยสบแปดชวตทดบดนในหอต�าราใหญชวขามคนเปน

เรองนาเจบปวดโดยแท เมอเกดเรองขนทส�านกอกษร ส�านกอกษรกตองให

ค�าตอบกบทกคน"

"ค�าพดหวานห! พวกทานเปนตนเหตใหคนตาย ยงตองใหค�าตอบ

อะไร จะชดใชชวตคนใหพวกขากไมได รบคนศพพใหญขามาโดยไว

จะไดฝงลงดนใหดวงวญญาณเขาไปสสคตดกวาอยในททสกปรกโสมม

แหงน!"

บรษทยนเบยดเสยดอยกลางหมคนพดโวยวายผนมอายราวยสบเศษ

มอหนงโอบมารดาวยชราไวอยางปกปอง อกมอก�าเปนหมดชขนพลาง

Page ��������� 11.indd 31 16/4/2563 BE 10:45

Page 26: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

32

นวลหยกงาม 11

รองตะโกนเสยงแหบแหง กอนจะไดรบเสยงขานรบดงสนนกลบเสยงของ

ออวไปในพรบตา ปลกขวญก�าลงใจคนใหฮกเหมเหยมหาญจนนาประหวน

พรนพรงอยบาง

ความเคลอนไหวทส�านกอกษรเวลาน ในบรรดากลมคนทกสาย

ทกฝายทไดยนขาวแลวพากนมาเยอนถงทชมความครกครน มคนบางคน

ทจะไมเอยถงไมได เปนตนวาเฉงเสยวเฟงทนงอยบนหลงมาใตตนไม

ดวยสหนาหวงใย ตลอดจนคนสามคนบนรถมาทหางจากนางไปไมไกล

"ฮาๆ ชางครกครนเหลอเกนดแท มละครสนกๆ เรยงตอกนเปนชด

เลย" หลหยวนชงมองไปขางนอกทางหนาตางอกดานหนงพลางกลาวขน

"ไมคดวาภรรยาของเจาสคนนจะกลาหาญใจส เจาดส โดนคนลอมไว

ตงมากมายอยางนน นางกไมเกรงกลว"

หลหยวนจยานงอยฝงตรงขาม ดงสายตาเปลงประกายสกใสกลบมา

จากนอกหนาตาง เขากมศรษะลงหมนคลงหยกพกตรงเอวเลน "ทานร

ไดอยางไรวานางไมกลว"

"คกๆ พจยาไมรอะไร ชายาเวยอองคนนใจกลาบาบนยงนก" จางซนซ

ปลอยมานหนาตางลง เอยวคอมาแลบลนเลกๆ สชมพสดสวยใหพวกเขา

อยางซกซน "ซเออรใจเสาะ ไมกลาออกหนาออกตาแบบนหรอกเจาคะ"

หลหยวนชงเหนแววตานางหมนแสงลงนอยๆ เขาหวเราะรา ยนมอ

ลบหวนางอยางรกใครเอนดพลางเอยวา "เจายอมบอบบางนาทะนถนอม

กวานางเปนไหนๆ"

"เสดจอาเจดลอซเออรเลนแลว ซเออรจะเทยบกบชายาทานออง

Page ��������� 11.indd 32 16/4/2563 BE 10:45

Page 27: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

33

ซานเยวยกว

ไดเชนไร" จางซนซโคลงศรษะ

"เจา..."

"นางมาจากตระกลอะไร เปรยบเทยบกบเจาไดอยางไรเลา"

หลหยวนจยาพดตดหนาพชาย เขาเงยหนาหวเราะแผวๆ กบจางซนซ

สหนาแววตาทออนโยนอบอนเปนเหตใหนางหนาแดงระเรอ หนหนาไป

เลกมานขนอกครง หลหยวนชงเลกควไมเออนเอยวาจาใด หลงจากนน

ทงสามคนกมองดดานนอกตอไป

"เวยอองละ ไฉนไมเรยกเวยอองเสดจออกมาอธบาย ทรงเปน

ตนเหตใหคนตายตงมากขนาดน พระองคทรงเปนสตรนางหนงจะ

ตดสนพระทยอะไรได"

ดวยสวนใหญมยศศกดตดตว ยามบณฑตกลาววาจาจงไมเปน

เชนชาวบานสามญชนทพดโดยไมยงคด

เหนคนทชมนมกนอยบนลานเบองลางแตละคนท�าหนาท�าตาดราย

ถาพดวาไมกลวคนกลมนลกฮอขน นนคงเปนค�าเทจ ตอใหมทหารคมกน

กองหนงขวางอยขางหนากขมความหวาดหวนไมอย ออวสบสายตา

กบบรษทกางแขนปกปองหญงชราไวคนนน แขงใจท�าสหนาเปนมตร

กาวขาเดนเขาไปใกลขนๆ แลวกลาวเสยงนมนวล

"คณชายทานนอยาเพงใจรอน ขาฟงส�าเนยงทานคลายเปนคนแดนใต

ทานปขาเคยโยกยายไปอาศยอยทหยางโจว ไมทราบวาบรรพบรษของทาน

เปนคนทใด"

คนผนนลงเลเลกนอยกอนกลาวตอบอยางไมสเตมใจ "ฝโจว"

Page ��������� 11.indd 33 16/4/2563 BE 10:45

Page 28: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

34

นวลหยกงาม 11

"ฝโจวหรอน" ออวพยกหนา "แลวทานยายมาเมองหลวงเมอไร"

คนผนนองงนไปอดใจหนง ขอบตาแดงเรอยามเอยตอบ "ปทแลว"

ออวพยกหนาอก นางมองคนอนๆ รอบขางทเงยบเสยงลงเพราะ

งนงงกบค�าถามน กอนจะชนวไปทางทศใต "เรอนของทานตอนนตงอย

บนถนนสายตะวนออกของชงหมงฟางใชหรอไม"

"...ใช...ใชแลว"

"อยางนนกถกตองแลว" ออวถอยหลงกาวหนง ผายมอไปรอบๆ

พดเสยงดงดวยสหนาออนละมน "ครอบครวของผตายซงอยทนเวลาน

คนใดทเพงยายมาฉางอนเมอไมนานมานแลวพ�านกอยบนถนนสาย

ตะวนออกของชงหมงฟางเหมอนกบคณชายทมารบศพทานน โปรด

ยกมอใหขาดสกหนอย"

ไมมคนขยบตว นานครใหญ ในหมคนนบรอยนกไมมใครยกมอขน

สกคน

ออวลอบยมเยาะ ถอยหลงสองสามกาวขนไปอยบนบนไดดงเดม

นางกมศรษะนดหนง เพงมองคนมากมายทตกอยในความเงยบ พลน

ลอบนกสงสารคนทยงถกกกตวอยในวงหลวงจบใจ หากสหนานาง

กลบฉาบรอยเยาะหยนหลายสวน ยามพดดวยสมเสยงทไมกองกงวาน

ทวาถอยค�าแหลมคมอยางยงยวด

"ใครๆ ตางรกนทววาส�านกอกษรรบคนสจรตมปณธานสงสงจาก

ครอบครวยากจน ขอแคเปนลกศษยทถอมตนใฝใจเรยนรและประพฤต

ตนอยในท�านองคลองธรรมลวนมโอกาสเขาสส�านก ไดรบเบยหวด และ

จดอาหารทพ�านกให นอกเหนอจากนยงมคนทเขารวมเรยบเรยงบนทก

Page ��������� 11.indd 34 16/4/2563 BE 10:45

Page 29: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

35

ซานเยวยกว

คนหยวนในชวงสองสามปนแลวไมอยากกลบบานเดม ทานอองทรง

เหนแกความขยนหมนเพยรของพวกเขา ใชเงนสวนพระองคซอเรอน

ของสามญชนแถบหนงไวใหครอบครวของคนเหลานโยกยายรกราก

มาอาศยอย เรยกไดวาทมเทเอาใจใสสดจะกลาว และรอหลงจากแตง

หนงสอส�าเรจ กจะใหพวกเขาไดจารกนามไวเปนอนสรณใหชนรนหลง

มค�ากลาววาพระคณในการสงเสรมเกอหนนเปรยบไดดงใหชวตใหม

แมเปนอาชากยงรจกแสดงน�าใจไมตรตอปอเลอ* กระนนกมชาวนา

กบงเหา อตสาหมอบไออนใหมนกลบถกแวงกด บดนเกดเรองขนกบ

ส�านกอกษร ทานอองโดนคนปรกปร�า ใสความวาเปนพวกมงหวงแต

คณความชอบ นาขน นาเวทนา! พวกทานกลบหลงเชอค�าพดเลอนเปอนน

ไมชวยเหลอไมขอบคณทานออง กลบแยงกนปายมลทนใหชอเสยงของ

พระองค แมแตยอมรบความโอบออมอารของพระองค พวกทานกยง

ไมกลา เลอดเยนแลงน�าใจดจเดยวกบอสรพษ เปนยงกวาเดรจฉาน!"

ค�าประณามดาทอดวยน�าเสยงหวนกระดางยกหนงจบลง รอบดาน

เงยบกรบไรสมเสยง ราวกบทกถอยทกค�าของหญงสาวท�าใหคนบนถนน

ทงสายลวนหนาวเหนบใจจนตวแขงทออยใตแสงตะวนแรงกลาน

เวลาผานไปนานเทาใดและใครเรมเปนคนแรกกสดร กลางฝงชน

มคนชมอขนสงๆ ตะเบงเสยงบอก "ขา...ขาพ�านกอยบนถนนสายตะวนออก

ของชงหมงฟาง ขาไมเชอวาสหายรวมส�านกพวกนนตายเพราะทานออง"

พอสนเสยงน หมคนเตมพดทวทงบรเวณพากนยกมอขนชสลอน

* ปอเลอ เปนคนในยคชนชว เชยวชาญการดลกษณะมาและฝกฝนมา ใชเวลาศกษาลกษณะมาหลายป จนสามารถเขยนต�าราเกยวกบมาเลมแรกของจนขน ภายหลงใชเปรยบเปรยถงคนทมสายตาเฉยบแหลม รจกดคน และใชคนเกง

Page ��������� 11.indd 35 16/4/2563 BE 10:45

Page 30: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

36

นวลหยกงาม 11

พลนนนบงเกดเสยงรองตะโกนตอกนเปนทอดๆ ดงสะเทอนเลอนลน

ประหนงแกวหจะแตกทะล

"เรอนขากตงอยบนถนนสายตะวนออกของชงหมงฟาง ขาเหนวา

การตายของคนพวกนนไมเกยวของกบทานออง!"

"ทานอองจะเปนคนทมงหวงแตคณความชอบไดอยางไร ขาไมเชอ!"

"ขากไมเชอ!"

...

"ฮอๆ" หญงชราทไดบตรชายชวยกนคนใหนางนนผลกเขาออกแลว

เดนงกๆ เงนๆ ไปดานหนา นางกมอกพดร�าพนแกมสะอนกบออว

"เกดน�าทวมครงใหญ บตรชายขาสอบขนนางไมผานตดกนหลายป

ถาไมไดทานอองประทานความเมตตา ครอบครวขาคงตองอดตายอย

ทแดนใตไปแลว บตรชายขาพดเสมอๆ วาทานอองมพระคณตอพวกขา

ลนฟา ถงตองทดแทนดวยชวตของเขากไมเกนเลยไป ขาไมรบศพกลบแลว

จะตองสบใหไดวาใครเปนคนใหรายทานอองและเอาชวตบตรชายขา"

เพลานเสยงผคนดงเซงแซ หากแตทศทางลมไดแปรเปลยนไป

ไมเหมอนเดมอก

ออวมองดแตละคนทหนาแดงดวยความละอายแกใจแลวกลางอก

รอนผะผาวขนทละนอยอกครา

"ทานผเฒารบลกขนเถอะ" นางแหวกตวผานทหารคมกนออกไป

ประคองหญงชราทจะคกเขาลง กมมออกฝายแนนๆ เอยเสยงออขนจมก

อยางชดเจน "ทานผเฒาวางใจได ยสบแปดชวตทโดนเขนฆาไปเหลานน

ทานอองกบขาจะไมใหพวกเขาตายโดยไรความเปนธรรมแน"

Page ��������� 11.indd 36 16/4/2563 BE 10:45

Page 31: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

37

ซานเยวยกว

"ฮ! นางท�าเสยเรองอกแลว"

หลเคอเหนชาวบานชนต�าทรวมใจตานศตรคนเดยวกนแลว พาย

อารมณกพลนตงเคาในดวงตา เขาปาถวยในมอกลบไปบนโตะ

เสนมานอวนกลกจอไปลบอกเขา พลางกลาวเสยงนม "องคชาย

อยากรวเลย ตอใหนางยยงปนหวคนไดเชยวชาญปานใด คดนกตองยต

ลงในวนน อกทงเปนไปไมไดทสงปดส�านกอกษรไปเรอยๆ เมอพวกเขา

หาหลกฐานไมได เวยอองยงคงตองแบกรบความผดจากการตายของ

ยสบแปดคนนนอยด"

"ใช เขาหนไมพนแลว" หลเคออารมณดขนเลกนอย เขาวาดแขน

โอบเอวเสนมานอวน กมหนากดจบบนกลบปากนางแลวเรมขบเมม

คลายระบายอารมณกไมปาน

ขณะทคนสามคนซงชมดเหตการณอยบนรถมาอกคนหนงกลบ

นงเงยบนานครใหญ ถงมคนเอยปากขน

"ชายาเวยอองคนน นาสนใจอยสกหนอย" หลหยวนชงตบเขา

พลางกลาว

หลหยวนจยาปลอยมอจากหยกพกตรงขางเอว รบถวยน�าชาท

จางซนซสงใหมาดมชาๆ ค�าหนง หลบเปลอกตาลงซอนประกายใน

ดวงตา "สตรชาญฉลาดชนนกลบหาพบไดนอยจรงๆ"

มอเลกทถอกาน�าชาอยของจางซนซสนกระตกทหนง นางหนหนาไป

มองเงารางไกลๆ เหนไมใครชดเจนทางนอกหนาตาง ลอบเอาฟนขบลน

ไวแนน

Page ��������� 11.indd 37 16/4/2563 BE 10:45

Page 32: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

38

นวลหยกงาม 11

ตฉ เคอออกจากเหยยนคงฟางรดไปถงวงหลวง รออยหนาหอง

ทรงพระอกษรหนงชวยาม ขารบใชกมาแจงเขาวาฮองเตก�าลงหารอ

งานราชกจกบใตเทาฝางอยขางใน แมนเขารอนใจดจไฟลนกจ�าตองคอย

อยดานนอก

หลซอหมนหารอเรองงานกบฝางเฉยวในหองทรงพระอกษรจรงๆ

ทวาไมใชงานราชกจ

"ฝาบาททรงโปรดใครครวญดวย มคนยสบแปดคนจบชวตลง

อยางพสดารในราตรเดยว ในเมอกรมอาญาสดปญญาจะสบใหกระจาง

หากค�าตดสนออกมาวาเปนคดฆาตกรรมทวาไรขอคลคลาย เมอแพร

ออกไปจะตองสรางความอกสนขวญแขวนใหปวงประชา ปญญาชน

ลกฮอขน ลวนไมเปนผลดตอการปกครองบานเมอง กระนนถาปดคด

โดยเรวทสด และสรปวาเปนการตายกะทนหนยอมดกวาเปนการฆา

579

Page ��������� 11.indd 38 16/4/2563 BE 10:45

Page 33: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

39

ซานเยวยกว

สงหาร เพยงแตวา..." ฝางเฉยวลอบเงยศรษะมองสพระพกตรฮองเต

หลงโตะทรงพระอกษรปราดหนง "เพยงแตวาแบบนจะสงผลเสยตอ

ชอเสยงของเวยออง สวนฆาตกรตวจรงกลบลอยนวลเหนอกฎหมาย

พะยะคะ"

"คนพวกนนมอนเปนไปในทของเขา เขาไมควรรบผดชอบหรอ"

หลซอหมนพลกเปดฎกาฉบบหนง กลาวโดยไมเงยหนาขน "ทานกไปด

ทหอต�าราใหญมาแลว พบเบาะแสรองรอยใดหรอไม"

"กระหมอมไรความสามารถ ยงไมพบสงผดปกตพะยะคะ" ฝางเฉยว

กลาวอยางฝดเฝอน นเปนคดพสดารคดหนง หากเขาคนพบอะไรบาง

คงไมตองเลนลนคารมอยในนอยางระมดระวง ถงบอกวาหลไทตอง

เสอมเสยชอเสยงคนเดยว แตเขารดกวาใครๆ วาทนททโยนขอกลาวหาน

ใหหลไทไปแลว หมายจะพลกคดนนเปนไปไมไดเดดขาด ผลลพธท

ตามมากคอการรมกระหน�าเหยยบย�าซ�าเตมจากกลมอทธพลทกสาย

อยางไมใหไดผดไดเกด เขาหาไดมเยอใยไมตรอนใดตอหลไท แตชายา

เวยอองคนนน เปนเลอดเนอเชอไขของเขาอยางแทจรง

"ไมเกยวกบทาน" หลซอหมนลงนามอนมตฎกา เขาขมวดควกลาว

"เปนคนของกรมอาญากลมนนทไรน�ายา ผผานการสอบเขารบราชการปน

หลายคนมหนวยกานดไมเลว เราใครครวญอยวาจะสงไปฝกฝนบมเพาะ

ทนนดหรอไม"

ฝางเฉยวเหนอกฝายหนเหหวขอสนทนากไมอาจไมคลอยตาม

เปลยนไปพดเรองคนเกงโดดเดนในการสอบขนนางปน จากเรอง

กรมอาญาไลไปถงกรมปกครอง ตอนทหลซอหมนเอยถงต�าแหนง

Page ��������� 11.indd 39 16/4/2563 BE 10:45

Page 34: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

40

นวลหยกงาม 11

เสนาบดกรมปกครองทยงวางอย ขนทนอยกสงเสยงรายงานจาก

นอกประต

"กราบทลฝาบาท เวยอองขอเขาเฝาพะยะคะ"

หลซอหมนชะงกพกน เงยหนาขนเลกควพรอมพดคลายพมพ�า

กบตนเอง "กถอนค�าสงกกตวเขาแลวมใชหรอ ไฉนยงอยในวงหลวงอก"

เขาชายตามองฝางเฉยวซงยนอยทเดมซ�าอกครากอนวางพกนลงพลาง

กลาว "เรยกตว"

"พะยะคะ"

ตฉเคอทสนทนากบหลไทอยางรอนอกรอนใจอยดานนอกยงพด

ไมกค�า กมองเขาเดนตามขนทนอยเขาสหองทรงพระอกษรตาปรบๆ

สวนตนเองยงยนกลางแดดทเดม ดทดวงอาทตยเรมคลอยต�าลง

ไมรอนอบอาวเชนเดยวกบยามเทยงวน ไมถงกบท�าใหเขาเปนลมแดด

หมดสตไป

ออวพดปลอบฝงชนทกอความวนวายอยหนาส�านกอกษรใหสงบลง

ไดชวคราว ทวานางเพยรเกลยกลอมอยหลายหน พวกเขากไมยอมแยกยาย

กลบไป เบองลางยงมเสยงกระซบกระซาบโตแยงไมลงรอยกนดงเกา เรอง

นนางกหมดปญญาจะท�าอะไรไดเชนกน ขอแคไมใชก�าลงบกเขาส�านก

อกษรอยางเมอครนอกกพอ นางบอกใหคนยกเกาอมาสองตวแลวนงคย

กบหญงชราทสญเสยบตรชายคนนน รอคอยต ฉ เค อกลบมาจาก

วงหลวง

มใชวานางชอบอวดโฉมตอหนาธารก�านล แตเกาจอเสยนเขาไป

Page ��������� 11.indd 40 16/4/2563 BE 10:45

Page 35: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

41

ซานเยวยกว

พกผอนดานในแลว ขนนางหายหนาหายตาไปอกคน ไมแนวาเกดม

คนยแยง ชาวบานทดภายนอกสงบลงแลวจะปนปวนขนมาอก นาง

กเลยนงเปนเทพเฝาประตส�านกอกษรเสย

ครนเหนดวงตะวนคอยๆ เคลอนลงทางทศประจม นางรอนรนยงขน

ทกท กระนนรอนใจไปกปวยการ ขอแรกนางไมมสทธไตสวนคด ขอสอง

นางบมบามววามไมได เกาจอเสยนไมเหน 'ชายาเวยออง' ผนในสายตา

สกนอยนด แมแตกฎบญญตขอทวายตการไตสวนคดในยามโหยวท

นางเอยถง กเปนการเดมพนวาเขาดถกดแคลนตนเองอยหลายสวนวา

คดทกรมอาญายงคลคลายไมไดจะมความคบหนาอนใดได หรอพดตรงๆ

คอเมอถอดยศน�าหนาชอซงมาจากบารมของหลไทออก นางผเปนชายา

ทานอองนไรความส�าคญใดๆ ทงสน

หญงชราขางกายพดพร�าร�าพนนานนบชวยาม ออวท�าทาท�าทาง

ตงใจฟง แตสายตากลบมองดฝงชนบนถนน รถมาสองสามคนฝงตรงขาม

รวมถงเงารางเลอนรางหลายสายในหอน�าชาอกฟากหนง ในหวคาดคะเน

เหตการณของคดสงหารคนนตงแตตนจนจบรอบแลวรอบเลา เมอคดถงวา

ฆาตกรอาจแฝงกายอยบนถนนสายนเฝารอดผลส�าเรจอย นางกรสก

แสบรอนทองไปหมด

"พระชายา ใกลถงเวลาแลวพะยะคะ"

เสยงนดงขนดานหลง ใบหนาของออวนงขงไป นางลกขนหมนตว

ไปมองเกาจอเสยนเดนน�าหนาขนนางทถอกระดาษพกนและมวนบนทก

หลายคนมาถงขางประต

"ใตเทาเกา..." เขากบนางยนหางกนไมไกล เบาเสยงลงกไดยนค�าพด

Page ��������� 11.indd 41 16/4/2563 BE 10:45

Page 36: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

42

นวลหยกงาม 11

ของกนและกนได ออวมองดฝงชนทเดมทนงอยตามถนนตรอกซอกซอย

เรมตนเตนคกคกขนอกคราเมอตะวนลบฟา กอนจะกลาวขน "ดทวาทาน

ยงไมเคยอานตนรางของบนทกคนหยวนทเขยนออกมาแลวหลายเลม

กระมง" กอนหนานหลไทใหคนคดลอกตนรางหลายฉบบสงไปใหทกๆ

กรมกองไดอานกน

"กระหมอมไรสามารถ ทงหาไดมความชนชอบในศาสตรวาดวย

พนทแผนดนพะยะคะ"

"กจรง" ออวพยกหนากลาว "วากนถงภมศาสตร โดยมากมกท�าให

คนรสกวานาเบอจ�าเจ แตกอนขากไมชมชอบศาสตรความรแขนงน

ดจเดยวกน"

เกาจอเสยนหนมามองนางพลางเอย "นาเบอจ�าเจ? อนทจรง

ถอยค�านไมนาจะเปนค�าตรสของพระชายาเลย"

ออวมองเขาแลวพดพลางถๆ จมกดวยทาทางคลายเปนเดกนอย

อยบาง "แรกเรมขาไมสนใจจรงๆ ขอบอกทานตามสตยจรง ขาชอบอาน

พวกหนงสอปกณกะ เชนจ�าพวก 'บนทกการเดนทางสขนเขาประจม'

สวนหนงสอวชาความรอนมสาระอยางสต�าราหาคมภร มครงหนงท

ขาอานนานๆ แลวปวดศรษะ สมยวยเยาวครอบครวขาอตคดขดสน

ไมมปญญาแมแตจะซอหนงสอสกเลม ตอมาความเปนอยดขน ไดรบ

เงนคาจางไมกมากนอยกลวนใชสอยไปกบการซอหนงสอปกณกะ"

เสยงเลาลอเกยวกบออวเรองทหลจงจอเปดศาลบรรพชนท�าพธ

รบครอบครวพวกนางสแมลกกลบเขาสตระกลอยางถกตองตามธรรมเนยม

ในครงนน สกลใหญโตมชอเสยงในเมองฉางอนลวนไดรบเชญไปงานเลยง

Page ��������� 11.indd 42 16/4/2563 BE 10:45

Page 37: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

43

ซานเยวยกว

เกาจอเสยนฉกคดบางอยางขนไดกพดตอบ

"ไดยนวาแตเดมครอบครวของพระชายาอยทสจง?"

"ถกตอง พดไปกบงเอญนก สวรรคทรงเมตตา บญพาวาสนาสงให

พวกขาไดกลบเขาสตระกลเดม หาไมแลวตอนนบางทขาอาจยงเปน

หญงชาวนาคนหนง" ออวเอยงคอมองเหนแววสนอกสนใจในดวงตาเขา

นางกบอกเลาความเปนมาเปนไปของการไดพบกบญาตพนองตลอดจน

ชาตก�าเนดของตนทนายทานผเฒาหลแตงเรองขนในยามนนใหเขาฟง

รอบหนงอยางละเอยดยบ ยงสอดแทรก 'เรองลบๆ' ของสกลหลบาง

เพอลอใจเขาใหฟงตอไป

เกาจอเสยนฟงอยางเพลดเพลน จวบจนเกาจอเจยนซงอยดานหลง

ไมไกลเหนเขากบนางสนทนากนออกรสออกชาตยงกสาวเทาเขามาอยาง

หงดหงดและตดบทการสาธยายของนาง

"ทานพอ เลยเวลาไปแลว รบปดคดใหคนรบศพกลบไปเถอะขอรบ"

ออวเลาถงหยกดบทไดมาตอนนางยอมรบหลจงจอเปนปอย ท�าเปน

ไมไดยนค�าพดของเกาจอเจยน เอยกบเกาจอเสยนตอวา "หยกชนนน

หาพบไดยาก จนบดนขากบอกไมถกวามนเปนหนหยกชนดใด แตไรมา

ไดยนวาใตเทาเกาหตากวางขวาง พอดวนนขาไมไดพกหยกชนนนตดตว

ไมเชนนนอยากขอใหทานชวยดใหขาสกหนอย"

"ออ? เปนหยกลกษณะใดหรอ" เกาจอเสยนไตถามอยางสนใจใครร

"ทานพอ ไดเวลาแลวขอรบ!" เกาจอเจยนสะกดอารมณไมอย ตะเบง

เสยงดงขน

ออวไมแยแสเขา ยกแขนท�าไมท�ามอบอกไปเรอยๆ พรอมกลาว

Page ��������� 11.indd 43 16/4/2563 BE 10:45

Page 38: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

44

นวลหยกงาม 11

"กอนใหญขนาดน เปนหยกดบสแดงยงไมผานการเจยระไน แตกระนน

ผวเนอหยกยงเนยนละเอยดกวาหนหยกทวไป"

"หยกสแดงหรอ อยางนน..."

"ทานพอ!" เกาจอเจยนถลงตาใสออว เขาอยากจะอดปากสตรผน

ใจจะขาด

เกาจอเสยนชงตดหนากอนออวจะเอยปากตอ ยกมอเปนเชงให

เกาจอเจยนหยดพด จากนนกลบมาตหนาขรมทาทางเหนหางดงเกา

เขาเบอนหนาผายมอเชญออวไปดานใน "กระหมอมเหนแกพระพกตร

ของเวยออง ถวงเวลาเปนเพอนพระองคมาครใหญแลว แตจะอยางไร

คดกตองปด พระชายาโปรดทรงถอยไปอยดานขาง ใหกระหมอมได

สะสางคดนเพอใหผคนทชมนมกนอยทนแยกยายกลบไป"

พอถกรเทาทน ออวกลบไมขยบเทาสกครงกาว นางเอยถามดวย

หนาตาจรงจง "ใตเทาเกามศกดฐานะเปนขนนางผปกครองกรมอาญา

เมอเผชญหนากบคดใหญเพยงน หรอไมอยากสบหาความจรงใหกระจาง

หากทานใหโอกาสขาสกครง ขาจะคลคลายคดใหจบสนแนนอน"

เกาจอเสยนสายหนา "กระแสรบสงของฮองเต กระหมอมมกลา

ขดขน"

"ยงไมผานพนยามโหยว ถาใตเทายอมใหเวลาขาครงชวยาม ขาก

จะใหความจรงของคดนไดเปดเผยออกมา" ออวลดศกดศรลงกลาววงวอน

"ขอเทจจรงของคดนเปนทประจกษแลว ทงมค�าใหการของบณฑต

ประจ�าส�านกอกษร กอปรกบศพยสบแปดศพทไรรองรอยบาดแผล

พสจนไดวามใชการฆาสงหาร แลวยงมอนใดนาสบอก"

Page ��������� 11.indd 44 16/4/2563 BE 10:45

Page 39: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

45

ซานเยวยกว

"ใตเทาไมตองการใหขาสบ หรอไมกลาใหขาสบ?"

เกาจอเสยนเหนนางตอแยไมเลกราเชนนกหนาบงตงไปถนดตา

หนหนาไปรองเรยกเจาหนาทเสยงกระดาง "ทหาร ถวายอารกขาพระชายา

ไปประทบพกผอนดานขาง"

ออวเหนเจาหนาทคาดดาบหลายคนเขามาลอมไว นางกท�าหนา

มนตงเชนกน สะบดแขนเสอพลางรองตวาดลน "ถอยไป!"

เสยงตะคอกดดนของหญงสาวทรงอ�านาจอยางยง เจาหนาทเหลานน

ไมกลาขยบเขาไปใกล แตกลบเปนเหตใหหมคนดานนอกส�านกรบรถง

ความผดปกตทหนาประตไดกเรมระส�าระสายอกครา เกาจอเสยนหรตาลง

เพงมองออวกลาววา "นพระชายาทรงหมายความวาอะไร"

"ใตเทาเกาแสรงถามทงทรอยแลว ในเมอทานไมยอมคนความ

เปนธรรมใหผตาย เชนนนขาคงตองกาวกายแลว" ออวไมแสดงความเปน

มตรกบเขาอก นางเชดปลายคางขนถอยหลงสองสามกาว เบยงกาย

ชมอซายขนพรอมตะโกนออกค�าสง

"ทหาร! เชญเหลาใตเทาจากกรมอาญาไปเปดการไตสวนคดใหม

ทหนาหอต�าราใหญ"

"พะยะคะ"

เสยงขานตอบดงกองสะเทอนห ทหารคมกนประจ�าวงอองทยน

เฝาทางเขาอยเบองลางในทแรกถอทวนหนหลงกลบมาตวงลอมขนนาง

กรมอาญาพรอมดวยเกาจอเสยนทตระหนกตกใจอยไวโดยไมรรอลงเล

มสองคนยนอยหนาออวคอยคมกนนาง สวนชาวบานดานนอกเหนเหต

พลกผนนกตะลงงนไปตามๆ กน

Page ��������� 11.indd 45 16/4/2563 BE 10:45

Page 40: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

46

นวลหยกงาม 11

"บงอาจเกนไปแลว!" เกาจอเจยนกางแขนหนงปกปองบดา ถลงตา

เปลงเสยงตะคอกลน "ทหาร จบกมคนทแขงขอตอตานพวกนไว!"

เกาจอเสยนไมทนหามปราม เจาหนาทกรมอาญาซงเหนวา

เหตการณไมเขาทกกรกนเขามาลอมรอบคนทงหมดรวมถงออวเอาไว

ทหารของวงเวยอองยอมมใชนกบวชถอศลเปนธรรมดา ยกปลายทวนขน

สกดขวางไวจนเจาหนาทเหลานนตองหยดอยไกลหนงจงไมกลาเขาใกล

คนสองกลมหนอาวธเขาใสกนในระยะประชด แยกแยะไมออกไปชวขณะวา

ฝายใดอยในสถานการณเปนตอ

"เสยวอว!" เฉงเสยวเฟงยนอยฝงตรงขามผละจากมาอยางลกลน

กระโจนตวลอยเหยยบผานศรษะคนดานหนาส�านกอกษรไปพลวกายลง

ยนบงอยขางหนาออว ไมทนไดกลาววาจากนกตวดแสฟาดใสเจาหนาท

ทจะเขามา นางคมครองสหายรกอยางระวงระไว ดวยหวนกลวอกฝาย

ถกคนท�ารายระหวางทชลมนกน

"เหนทวาชายาเวยอองจะฝาฝนไมท�าตามพระราชโองการแลว"

เกาจอเสยนผลกบตรชายทบงอยหนาตวออก จบจองไปทางออวทอย

กลางวงลอมของเหลาองครกษดวยสหนาถมงทง ส�าแดงบารมของขนนาง

ชนผใหญแหงราชส�านกออกมา

หากเปลยนเปนคนอนถกเขาจบจองอยางนคงไมกลาเงยศรษะขนแลว

ทวาออวนนอยขางกายคนเยนชาอ�ามหตอยางหลไทเปนประจ�า ซ�าเปน

ผทผานความเปนความตายมาแลวสองครง ไหนเลยจะหวาดกลวเขา

นางเอามอไพลหลงเหมอนกน สงสญญาณบอกใหผค มกนถอยออก

สบเทาขนหนาสองกาวจองมองเกาจอเสยนดวยแววตาคมปลาบ พดเสยง

Page ��������� 11.indd 46 16/4/2563 BE 10:45

Page 41: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

47

ซานเยวยกว

ปงชา "พดจาเหลวไหลสงเดช! ในพระราชโองการของฮองเตมบญชาให

ทานไขความกระจางของคดนใหเสรจสนในสามวน ทานกลบไมแยแส

ชวตคน ไมแยกแยะถกผด สะสางคดฆาตกรรมเฉกเชนคดธรรมดาสามญ

ครนขาตงใจชวยทานปดคด กลบถกทานขดขวางอยางเหนแกตน ตกลง

ผใดฝาฝนไมท�าตามพระราชโองการกนแน!"

"ดๆ" พอโดนผเยาวอยางนางขดแขงขดขาตอหนาผคน ใบหนา

ของเกาจอเสยนกฉายแววขงเคยด ไฟโทสะปะทขนสามสวน เขาโบกมอ

ตะโกนพด "ทหาร! จบกมพวกกอความวนวายกลมนไว"

ออวตกใจแกมฉงนหลงเสยงออกค�าสงของเขาดงขน มคน

หลายสบคนโผลจากมมใดของดานในส�านกอกษรกสดร โอบลอมคน

สองฝายซงคมเชงกนอยหนาประตแตเดมไวในพรบตา

ทหารคมกนประจ�าวงอองถกบบกระหนาบหนาหลงกะทนหน ตอง

รบศกแบบหนงตอสาม เสยงอาวธปะทะกนดงเครงคราง ประกายดาบเงา

ทวนไหววบวาบ ไมนานนกกโดนจบตวไวครงหนง สถานการณพลกกลบ

ในชวอดใจ

ชาวบานเบองลางตกอยในความโกลาหลเสยงดงอกทกครกโครม

ออวซงไดรบการอารกขาอยางแนนหนากดรมฝปากมองดความสบสน

อลหมานตรงหนา หากมใชถงคราวจ�าเปน นางจะใชก�าลงไดอยางไร

จนปญญาทยงดอยประสบการณทางการยทธ คาดไมถงวาเกาจอเสยน

จะเตรยมปองกนไวแตแรก นางลอบนกเสยใจสดจะกลาว ความรสก

นกคดหลายหลากประดงประเดเขามาในชวเสยวเวลาสนๆ คบแคนตนเอง

ทสดทายกชวยหลไทไมได นางก�ามอเปนหมดแลวคลายออก กอนจะ

Page ��������� 11.indd 47 16/4/2563 BE 10:45

Page 42: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

48

นวลหยกงาม 11

ตะโกนพดเสยงแหบพรา หมายกอบกสถานการณ

"หยดมอใหหมด! เปนความเขาใจ..." ยงตะโกนค�าวา 'เขาใจผด'

ไมจบดกพลนไดยนเสยงฝเทามาดงกกกองจากทไกลๆ ชาวบานท

เบยดเสยดเยยดยดกนพลนแหวกออกเปนทางสายหนง กอนจะไดยน

เสยงขานบอกแหลมสงดงขน

"เวยอองเสดจ! ใตเทาฝางมาถงแลว!"

Page ��������� 11.indd 48 16/4/2563 BE 10:45

Page 43: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

49

ซานเยวยกว

"เวยอองเสดจ! ใตเทาฝางมาถงแลว!"

พอมคนมาถงหนาประตส�านกอกษรอก ทหารทกนายพากนชะงก

อาวธในมอ เมอไดยนเสยงรองตะโกนของผมาถงชดเจน เหลาคนท

มองดอยบนรถมาและหอน�าชาตางประหลาดใจระคนสงสย รวาเกดเหต

เหนอความคาดหมายเปนค�ารบทสอง แตละคนพากนตนตวเฝาชมด

ออวทงตนเตนทงยนด นางแลมองทหารองครกษกองหนงเคลอน

ขบวนผากลางฝงชนเขามาใกลทกทแลวแยกออกทางดานขาง เผยใหเหน

หนงอาชาหนงรถมา ผสวมเสอคลมสมวงคาดสายรดเอวหยกขมาน�าอย

ขางหนาเดนสะดดตาคอหลไทซงเดมทสมควรถกกกบรเวณในวงหลวง

เหตการณตรงหนาประตทงหมดไมอาจหลดรอดสายตาของหลไท

ไปได เขามองเหนออวทไดเฉงเสยวเฟงคอยคมครองอยขางๆ หลงสบตากน

แวบหนง เขาเหนผบาดเจบบนพนหลายคน และเจาหนาทถอดาบอยซง

580

Page ��������� 11.indd 49 16/4/2563 BE 10:45

Page 44: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

50

นวลหยกงาม 11

ยางสามขมเขาไปใกลนางแลวชะงกคางไปชวคราว แววเหยมเกรยม

ผดวาบขนในดวงตา เขาเบนสายตามองหาสองพอลกสกลเกาแลวดง

สายบงเหยนหยดมา

"ถวายค�านบเวยออง" เกาจอเสยนไดยนมากอนวาหลไทถกกกตว

อยในวงหลวง พอเหนเขาปรากฏกายเบองหนาตอนน ถงจะแปลกใจ

และงนงงปานใด แตเมอถกอกฝายจองเขมงดวยใบหนาไรความรสก

อยางนน เขากปนหนาเครงกมศรษะประสานมอคารวะกอน

เจาหนาททางการทงสทศเหนผบงคบบญชาท�าแบบนกเกบดาบ

ประจ�ากายเขาฝกดงฉบๆ แลวคอมกายแสดงคารวะ ตอจากนนเปน

ทหารคมกนของวงเวยออง สดทายจงเปนปญญาชนและชาวบานบน

ถนนสายยาว

"ถวายค�านบเวยออง"

สนเสยงน รอบดานพลนเงยบเชยบลง หลไทไมเออนเอยวาจา

กวาดตามองทกคน ทายทสดกหยดสายตาอยทตวออวอกครา "ชายาขา

ไดรบบาดเจบหรอไม"

ออวเหนเขาแลวอนใจขน ทงคเพงแตงงานกนกไมไดพบหนากน

สองวน นางแทบจะละสายตาจากเขาไมไดเลย ยามนถงถกคนโอบลอม

ไวกปราศจากความกลวเกรงใดๆ อกสบไป ทงยงไดยนเขาไตถามถง

ความปลอดภยของตนเปนอยางแรก นางสายหนายมบางๆ อยางหาม

ไมอย พดปลอบใหเขาคลายใจ

"ไมเปนไรเจาคะ แคขวญเสยเลกนอยเทานน"

หลไทพยกหนา มลวงรวาปฏกรยาของเขากบนางตกอยในสายตา

Page ��������� 11.indd 50 16/4/2563 BE 10:45

Page 45: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

51

ซานเยวยกว

ทงไกลใกลหลายค และกอความรสกฉนใดขนในใจคนเหลานน ชายหนม

กวาดตามองไปทางเกาจอเสยนทกมหนาค�านบ เอยดวยน�าเสยงเฉยเมย

"การอวดศกดาทหนาประตส�านกอกษรในวนนของกรมอาญา ขาจดจ�า

ไวแลว"

นเปนการบดเบอนปายสกนชดๆ เกาจอเจยนโกรธเปนฟนเปนไฟ

เงยหนาตงทาจะโตแยง แตเกาจอเสยนตาไวมอไวดงรงไว ถงทสด

ผเปนบดากมเลหเหลยมชนเชงสงกวาบตรชาย ประการแรกเขาจ�าหนา

ขารบใชในวงทตดตามมาได จงฉกคดไดวาอกฝายมาพรอมพระราชโองการ

ประการทสองเขามใชไมเคยวสาสะกบหลไทมากอน รแจงแกใจดวา

ตอใหเรองการใชก�าลงหนาประตส�านกอกษรในวนน กรมอาญาของเขา

มเหตผลเหนอกวาสามสวน กระนนใชวาจะเปนฝายไดเปรยบเหนอ

หลไทได จะอยางไรตอนชายาเวยอองสงใหจบคน นางตะโกนพดวา

'เชญ' สวนเกาจอเจยนเอาแตตวาดลนว าอกฝายแขงขอตอตาน

ไมขาดปาก

ฝางเฉยวลงจากรถมา เหนเหตการณเบองหนาเกอบทงหมดเชนกน

เขาเหนหลไทไมบอกใหทกคนลกขนกไมลวงล�า พอเหลอบเหนออว

ปลอดภยสบายด จงเรยกขานหลไท "ทานออง?"

"ถายทอดพระราชโองการ" หลไทพลกกายลงมา ขารบใชทตามหลงมา

สองสามคนเดนไปขางหนา คนหนงคลมวนผาไหมสเหลองในมอออก

รอจนทกคนกมหวต�าลงคอยอานเสยงแหลม

"ฮองเตมพระราชด�ารสวาเนองจากไดยนวาคดตายหมในหอต�าราใหญ

มเบองหลงแอบแฝงอย ทวากรมอาญาบกพรองในหนาท หวนเกรงการตดสน

Page ��������� 11.indd 51 16/4/2563 BE 10:45

Page 46: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

52

นวลหยกงาม 11

ลงทณฑจะไมเปนธรรม บดนจงมอบหมายคดนใหราชมนตรฝายอกษร

สารฝางเสวยนหลงเปนผไตสวน และใหกรมอาญาชวยเหลอเรองคด

จบพระราชโองการ"

หลงฟงพระราชโองการจบ เกาจอเสยนแขงทอไปทงตว ถงในใจ

ไมอาจยอมรบได กจ�าตองขานรบค�าสงแตประการเดยว

ดานออวเงยหนาขนอยางประหลาดใจ มองไปทางฝางเฉยวใน

ชดขนนางไมไกลนก นางม นควนอยๆ ไมร ว าเกดจดพลกผนอะไร

ในระหวางนน ถงสงผลใหสถานการณแปรเปลยนเปนแบบน ฮองเตม

เจตนาก�าราบหลไทไมใชหรอ ไฉนใหฝางเฉยวมาชวยลางมลทนใหเขาอก

อ�านาจบารมของกษตรยไทจงมใชสงสงธรรมดาๆ ผคนเตมทองถนน

กลบไมมใครคนใดตงขอกงขา แมแตเกาจอเสยนกไมซกถามฝางเฉยว

สกครงค�า บณฑตซงถกกกตวไวสอบปากค�าในส�านกอกษรหลายคน

ออกมาตอนรบหลไท ตอจากนนกรมอาญากมอบพยานหลกฐานท

เกยวของกบคดนทงหมดใหแกฝางเฉยวตามระเบยบ ออวไดจงหวะ

เอยขนวาตนไขความกระจางไดแลว และเตมใจชวยทานราชมนตร

คลคลายคด

เกาจอเสยนแคนเสยงฮเบาๆ อยดานขาง สวนฝางเฉยวไตถามออว

อยางอารมณเยน

"พระชายาทรงทราบหรอไมวาการไตสวนคดมล�าดบขนตอนเปน

แบบแผนอย"

มาตรวาภายในใจออวจะรสกสบสนปนเปยามเผชญหนากบเขา

แตภายนอกนางยงกลาวกบเขาอยางหางเหนสามสวนระคนสภาพหาสวน

Page ��������� 11.indd 52 16/4/2563 BE 10:45

Page 47: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

53

ซานเยวยกว

"ใตเทาฝางวางใจได ขาเคยอานบทบญญตการไตสวนคดของกรมอาญา

มากอน"

ขณะฝางเฉยวตรกตรองอย หลไทเดนผละจากพวกผใตอาณต

มองส�ารวจนางรอบหนงดวยสหนานงสนท "สบไดเรองแลวหรอ"

เมอมเขายนอยเคยงขาง หญงสาวกบงเกดความมนใจเตมเปยม

อยางปราศจากเหตผล นางเงยหนามองบรษเรอนกายสงพนศรษะตน

ไปเปนคบ พลนนกถงถอยค�าทวา 'ฟาถลมลงมากมคนตวสงกวาค�าไว'

ความวตกกงวลทหลงเหลออยไมมากกพลอยอนตรธานหายไปดวย

นางพยกหนาอยางจรงจง

เกาจอเสยนอาจไมเหนแกหนาออวได นางจะพดตรงๆ หรอ

เปนนยๆ กครงกหนกไมยอมใหนางแตะตองคดน แตพอหลไทมาถง

กลบไมเหมอนกน หลงจากพดเจรจากนสนๆ ไมกค�า ฝางเฉยวกอนญาต

ใหออวสะสางคด และเพอมใหเสยเวลาจนฟามดจงไมยอนกลบไป

ทวาการ สงใหตงศาลเปดการไตสวนชวคราวทดานหนาหอต�าราใหญ

ไปเลย

ครนเหนทางนก�าลงจะเรมการไตสวน คนหลายกลมทมองชมอย

อกฟากหนงของถนนยอมไมอยากพลาดละครสนกฉากน พากนลงบนได

ลงรถมามาชมนมกนหนาประต

ออวมองเหนออองหลเคอผมรอยยมแผไปไมถงดวงตา ฉอองหลควน

ทท�าสหนาสภาพออนโยน ยงมพวกหลหยวนชงกบหลหยวนจยา สดทาย

ถงหยดสายตาทรางจางซนซซงคอมศรษะใหนางอยางส�ารวม พรอมกบ

คารวะตอบอยางเยนชา

Page ��������� 11.indd 53 16/4/2563 BE 10:45

Page 48: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

54

นวลหยกงาม 11

เมอมอบหมายคดของส�านกอกษรใหฝางเฉยวแลว หลไทกปลอยให

เขาเปนผตดสนใจทกอยางเพอกนค�าครหา กระนนไมร วาใตเทาฝาง

คดอะไรอย ถงกบอนญาตใหคนเหลานเขามาขางในรบฟงการไตสวนคด

ทาทปดตาขางหนงลมตาขางหนงนของเขาเปนเหตใหครอบครวของผตาย

ทมาทวงศพกบปญญาชนและชาวบานบางสวนกเดนปะปนเขามาดวย

คนกลมใหญยกขบวนกนเขาสส�านกอกษรอยางเอกเกรกโดยม

คนน�าทางดานหนาพาตรงไปยงหอต�าราใหญ ออวกบหลไทเดนอย

ใกลๆ กน เขาเลยฉวยมอของหญงสาวไปกมไว พอฝามออนจดประกบ

ทบบนหลงฝามอ นางลอบดงมอคนอยางเกอกระดากสองทกลบถกก�า

ไวแนนขน นางกลววายอยดกนไปมาจะถกคนเหนเขา เลยไดแตปลอยให

เขาจงมออยกลางหมฝงชน หญงสาวหนาแดงเรอๆ ลดสมเสยงลงพด

กบเขา

"ทานออกมาไดอยางไรเจาคะ"

"ฉอองฟนแลวความจ�าเสอม" ยามหลไทกลาวค�าน นกไปถงกอน

แตงงานนางกจบไขสงนานหลายวนจนสมองเกอบไดรบความกระทบ

กระเทอนแลว ไมอาจไมพดวายงหวาดผวาไมหายอยบาง

ออวองงนไปเลกนอยกอนจะรบกลาวขนทนท "คดนนจบลงแลวหรอ

เจาคะ"

หลไทเลาเรองทหลซอหมนยกเลกค�าสงกกบรเวณเขาในวงหลวง

หลงพระกระยาหารกลางวนใหนางฟง ออวกลบงนงงยงขน นางพยกพเยด

คางไปทางฝางเฉยวดานหนาทเดนไปเปดอานบนทกไป

Page ��������� 11.indd 54 16/4/2563 BE 10:45

Page 49: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

55

ซานเยวยกว

"ไฉนทานมาพรอมกบเขา"

"พบกนโดยบงเอญ"

ออวฟงออกวาเขาตอบอยางขอไปท ก�าลงจะถามตอกรสกจกจทใบ

ห เพราะเขาใชนวเกยวไรผมของนางไปเหนบไวหลงหพลางพดเสยงต�า

"เหนอยหรอไม" พออยใกลกน เขายอมตองเหนรอยคล�าใตตาทนาง

ผดแปงกลบเกลอนไวแนนอน

การแสดงความใกลชดกนนท�าใหนางลมเลอนค�าพด ครนคดถง

ทหลายวนมานตองอยอยางอกสนขวญแขวน นางเอยวคอมองใบหนา

หลอเหลาสงางามแกมเยอกเยนของเขาแลว ความคบของหมองใจ

กพลงขนฉบพลน นางกมหนามองพนพดเสยงเบาหววโดยไมน�าพาวา

เขาจะไดยนหรอไม

"ทานกลบมากพอแลว"

นวมอนางถกก�าแนนกะทนหนแลวปลอยออกในอดใจตอมา

ความเจบชวพรบตานนท�าใหนางประจกษแจงวาการแยกจากกนหลายวนน

เขานาจะทรมานใจยากทานทนดจเดยวกบตน หญงสาวรอนผะผาวในอก

ไมกลาววาจาตอกไดยนสมเสยงทมหาวของเขาคลบคลายดงแววอยรมห

"อกสกพกหนง พาเจาออกไปขางนอกผอนคลายจตใจ"

ไปขางนอกผอนคลายจตใจ? จะออกเดนทางไกลหรอ

ออวเงยหนาอยางฉงนใจ เหนแววออนโยนทเกบง�าไมทนในดวงตา

งดงามคนน นางมองสหนาสายตาทยากจะไดเหนสกครงของเขาน

อยางเคลมลอยเปนนานกวาจะดงสตกลบมา และเบอนหนาไปอกทาง

อยางขดเขนเหลอหลาย ลอบกนดาตนเองวาไมเอาไหน แลวกลมไปวา

Page ��������� 11.indd 55 16/4/2563 BE 10:45

Page 50: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

56

นวลหยกงาม 11

จะพดอะไรกบเขา

อากปกรยาเลกๆ นอยๆ นของคนทงสองมใชวาไมมคนสงเกตเหน

กลมของหลหยวนชงซงเดนรงทายอย มองลอดชองวางระหวางฝงชน

เหนสองสามภรรยาหนมสาวคนนลอบจงมอคยกระซบกระซาบกน เขา

หวรอขลกขลกพลางเบอนหนาไปเอยกบหลหยวนจยา

"เจาสเปนคนเงยบขรมเยนชาทสด คดไมถงวาจะมเวลาทออนโยน

ตอสตรปานน"

หลหยวนจยาไมกลาวตอบ กลบเปนจางซนซพดเสรมขนเบาๆ

"เสดจอาเจดไมรอะไร เวยอองโปรดปรานเอนดคณหนหลผนอยางยง

กอนทงสองแตงงานกนกไปทองส�ารวจดวยกนสองปถงกลบมา อะ...

วากนถงเรองน เดมทฮองเตทรงเลอกชายาเวยอองคนนเปนชายารอง

ไมรดวยเหตผลกลใด หลงออกเดนทางไปทตางๆ แลวกลบมาอกทก

กลายเปนชายาเอกของเวยอองเสยแลว"

"เอะ? เชนนนสตรผนคงมทเดดอยบาง" หลหยวนชงกลาว แมนตาถง

ไมเครงครดธรรมเนยมชายหญงไมพงใกลชดกน แตการลกลอบม

สมพนธกนกอนแตงงานยงเปนเรองตองหาม หากมใชหลไทกบออว

มสญญาหมนหมายกน การเดนทางรวมกนอยางนนตองถกคนตฉนนนทา

แมกระนนกตามท เหตผลเบองหลงของการทวาทชายารองคนหนงได

กลายเปนชายาเอกนนกลบนาขบคดตความยง ทงชวนใหผคนคดไป

ในเชงอกศลได

"พเจด" หลหยวนจยาขมวดควหนหนามา เขาเปนบรษยอมฟง

ความนยสปดนในถอยค�าของหลหยวนชงออก "ซเออรอยดวย ทาน

Page ��������� 11.indd 56 16/4/2563 BE 10:45

Page 51: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

57

ซานเยวยกว

ระวงค�าพดสกหนอย"

หลหยวนชงหยกยมอยางไมใสใจแตไมอาปากพดอก คนทงกลม

เดนไปตามระเบยงยาวตดผานสวนรกขชาตกมาถงหนาหอต�าราใหญ

อาณาบรเวณดานหนาของหอต�าราใหญเปนลานโลงผนหนง

ตงโตะปพรมรองไวสามดาน หลงฝางเฉยวกบเกาจอเสยนกลาวขอขมา

ตอองคชายทงหลายในทนนกนงลงฝ งทศเหนอ สวนคนอนๆ ทม

ยศถาบรรดาศกดเลอกทนงสองฝงซายขวา ขณะทกลมผชมเบยดเสยด

สงเสยงจอกแจกอยตามระเบยงยาวและหนาสวนดอกไม โดยมทหาร

คมกนยนเฝาอยทงหนาหลงเพอรกษาความสงบเรยบรอย ออวกบหลไท

นงอยดวยกนตรงหวแถวฝงซาย ไมนานนกกมบาวไพรในส�านกยกน�าชา

เขามาวางบนโตะ

'กฎบญญตเจนกวน' ทออกประกาศในปรชศกเจนกวนทสบเอดเปน

พวกฝางเฉยวกบเผยหงเซยนทรวบรวมประมวลขน ฉะนนใหเขาเปน

ผไตสวนกนบวาถกตองเหมาะสมด การพจารณาคดตองเรมตนใหม

ตามล�าดบขนตอน บณฑตของส�านกอกษรซงไดรบเชญไปดมชาท

กรมอาญาในวนแรกทเกดเหตการณขนหลายคนลวนถกเบกตวมา

สอบสวน ไมอาจไมพดวาพอมหลไทอยดวยเปนขวญก�าลงใจชนยอด

พวกปญญาชนทเดมโดนบบคนใหประทบลายนวมอบนค�าใหการปรกปร�า

หลไท เหนหลไทนงหนาตาเฉยชาอยทน แตละคนลวนกลาคดงางกบ

เกาจอเสยน หนาด�าหนาแดงพดเสยงแขงคอเปนเอนวาโดนกรมอาญา

บบใหรบสารภาพ และยนกรานวาหลไทไมเคยบงคบใหบณฑตเรง

Page ��������� 11.indd 57 16/4/2563 BE 10:45

Page 52: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

58

นวลหยกงาม 11

เรยบเรยงบนทกคนหยวนอยางหามรงหามค�า

เมอตองเผชญกบสายตาคลางแคลงใจทเพงมองมาจากทวทกทศ

เกาจอเสยนกลบอดทนขมกลนไวได กรมอาญาเคยชนกบการสะสางคด

ดวยความรวดเรวเดดขาด คนเหลานยงไมโดนทณฑทรมานจงนบวา

เบาแลว คนในทนซงหวไวสกหนอยยอมรแลววาอะไรเปนอะไร ถงหลไท

มไดท�าไดทขแพะไล แตกวางเฉยปลอยใหบณฑตใตอาณตกลมนน

ฉกหนากรมอาญายกหนง

ยงคงเปนฝางเฉยวเหนเกาจอเสยนเจยนเดอดดาลเตมทถงเปลงเสยง

ยบยงความวนวาย เรยกคนมาพาเหลาทานปราชญทดาทอจนเสยงแหบ

เสยงแหงไปพกผอนดานขาง

"จากการตรวจสอบของนกชนสตรของกรมอาญา ผตายยสบแปดคน

จบชวตในคนวนทสามเดอนส ศพไรบาดแผล ไรรองรอยยาพษ เปนลกษณะ

ของการตายอยางกะทนหน ไมอาจสบหาหลกฐานจากทใดซงบงบอกไดวา

เปนคดฆาสงหาร" ฝางเฉยวอานถอยความบนสมดบนทก กวาดตามอง

รอบหนงแลวหยดสายตาทตวออวพลางกลาว "พระชายาทรงมความคดเหน

ล�าเลศเชนใดบาง"

Page ��������� 11.indd 58 16/4/2563 BE 10:45

Page 53: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

59

ซานเยวยกว

"พระชายาทรงมความคดเหนล�าเลศเชนใดบาง"

พอฝางเฉยวขานชอออว ทกคนลวนหนสายตาไปทางนาง

ออวเบอนหนามองหลไท เหนเขาผงกหวถงลกขนยนแลวเหลยวมอง

ผคนในลานรอบหนง ไมวาจะเปนฝางเฉยวทท�าทาลางหนอมรบฟง

เกาจอเสยนทมสหนายงไมคลายโทสะ หลหยวนชงกบหลหยวนจยาท

คอยชมดอยวงนอก หรอหลเคอทหนาตาแฝงอารมณคลมเครอ ลวน

ไมหลดรอดสายตานาง พลางคดค�านงวาคนใดมาหวเราะเยาะพวกนาง

สองสามภรรยา หรอคนใดรอกระหน�าซ�าเตม ถงคอยเปลงเสยงพดเนบนาบ

"บณฑตยสบแปดคนทหอต�าราใหญในคนวนทสามเดอนสหาใช

ตายกะทนหนตามธรรมดา แตถกสงหารดวยยาพษ"

สนเสยงนาง เสยงกระซบกระซาบของชาวบานทงหลายดงระงมขน

ยงไดยนเสยงแคนหวรอมาจากเกาจอเจยนทรบต�าแหนงอยในกรมอาญา

581

Page ��������� 11.indd 59 16/4/2563 BE 10:45

Page 54: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

60

นวลหยกงาม 11

เวลาน "ฮาๆ ในหอต�าราใหญไรรองรอยยาพษ นกชนสตรของกรมอาญา

ตรวจศพถงสามครงลวนไมพบขอผดปกต ทงทเปนการตายกะทนหนชดๆ

ยงจะดงดนบอกวาเปนการสงหารดวยยาพษ มทราบวาชายาเวยออง

ทรงได 'ความคดล�าเลศ' นมาจากทใด"

ในทนมผ สงศกดหลายคน เกาจอเจยนมสทธพดทไหนกน แต

ไดยนค�ากลาวของเขาแลวกลบไมมคนแสดงสหนาร�าคาญ เหนไดชดวา

พอใจทมทวนเลมนอยตรงหนาใหใชประโยชนได

หลไทชายตามองบตรชายคนโตของสกลเกาทเสนอหนาไมเขาเรอง

แวบหนงแลวหลบเปลอกตาลงเปาลมใสผวน�าชาในถวย เกาจอเจยน

ไมลวงรวาทาท 'โอหง' นท�าใหตนโดนหลไท 'หมายหว' ไปแลว

ขางฝายออวกลบอยากใหมคนพดขดคอนางในเพลานใจจะขาด

นางกลาวตอบดวยสหนาขงขง

"การใชยาพษนพลกแพลงพลกพลน เปนวธการทรายกาจในยทธภพ

ล�าพงดจากลกษณะภายนอกของศพไมอาจบอกไดวาโดนยาพษหรอไม

มนเปนพษประหลาดทท�าใหคนหมดลมหายใจแลวมลกษณะการตาย

แบบกะทนหนชนดหนง ขาตรวจศพซ�าสองครง หากมใชโชคดไดเปดห

เปดตาในชวงทออกทองส�ารวจ กไมแนวาจะมองออกวาพวกเขาตาย

เพราะถกวางยาพษ หรออยางนอยทสด ทกคนลองตรองดวามคนตาย

กะทนหนยสบแปดคนในชวขามราตรนเปนเรองสมเหตสมผลหรอไร"

วนนนางแตงกายดวยเสอสเงนยวงคกบกระโปรงสด�าแกมเขยว

เหนบหยกพกเนอดสขาว เปนสพนๆ ละมนตา และเพอไวอาลยแก

ดวงวญญาณของผลวงลบ นางยงปลดสงทสวมเพอเปนสรมงคลตอ

Page ��������� 11.indd 60 16/4/2563 BE 10:45

Page 55: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

61

ซานเยวยกว

ผเพงออกเรอนออก กระนนอาภรณเครองประดบแบบเรยบงายทวาล�าคา

เหลานชวยเสรมสงประกายของผทเขาใจโลกไดเหนอกวาสตรแรกรน

วยเดยวกนใหแกนางจางๆ กลบจบตาจบใจผคน เปรยบกบการพดจา

ทาทายของเกาจอเจยน นางกลาววาจาเปนเหตเปนผล ไมหงดหงดงนงาน

อาศยเพยงทวงทกรยาหนกแนนมนคงกท�าใหคนอดเชอถอนางไปแลว

สามสวนไมได

หลไทฟงนางพดวา 'ตรวจศพ' หวควกขมวดมนแลว พอรมฝปาก

บางเมมนอยๆ กไดยนเกาจอเจยนทเหมอนคนกนรงแตนมาเอยเยาะ

ขนอก

"วาจาเลอนลอย พระชายาตรสอยางไรกตองเปนอยางนนหรอ

เชนนนคดนยงจะตดสนอะไรได หรอวาอกประเดยวทรงชตวใครสกคน

สงเดชเปนฆาตกรกพพากษาโทษเขาเลยใชหรอไม"

"ค�ากลาวของคณชายเกามเหตผล" ออวกลบเออออตามเขา นาง

หนหนาผายมอไปทางฝางเฉยว กลาวเปนเชงขออนญาต "ขาขอแสดง

ยาพษทผตายไดรบตอทกทานไดหรอไม"

หลเคอทางแถวทนงฝงตรงขามหรดวงตาทงคลงนอยๆ เขมนมองออว

ไมทนไร หลไทขางกายนางกตวดสายตาปงชาจองตอบทนควน นยนตา

ทเขยวใสเปนพเศษในยามเยนคนนละมายเหนทกสงไดทะลปรโปรง สงผล

ใหเขาหนาวเยอกตรงกลางอก รงสพฆาตทเพงแผออกมารางๆ สลาย

หายวบไป หลงเหลอแครอยยมคลายไรเจตนาพรอมผงกศรษะกบอกฝาย

หากในใจลอบร�าพง

ไมเปนไร สตรคลมหนาผนนมความเปนมาลกลบ วชายาพษก

Page ��������� 11.indd 61 16/4/2563 BE 10:45

Page 56: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

62

นวลหยกงาม 11

เปนเลศ อกทงทกอยางเตรยมการอยางรดกมไรชองโหว ชายาเวยอองผน

ออนดอยประสบการณจะดออกไดเชนไร คงวางทาอวดเกงไปอยางนนเอง

กระมง ฮ!

"ออ?" ใบหนาของฝางเฉยวเผยแววอศจรรยใจ "พระชายาทรง

ตรวจพบอาการจากยาพษแลวหรอ"

"ถกตอง" ออวตอบอยางมนใจ เปนเหตใหสายตาทกคในลาน

แปรเปลยนไปอก

ฝางเฉยวโบกมอพลางเอยขน "ถาอยางนนกรบกวนดวยพะยะคะ"

ต�าแหนงทนงอยตอนนเหมาะเจาะพอด ออวเลยมไดบอกให

ฝางเฉยวจดโตะกลางลาน ผงถงผงฮยซงตดตามอยขางหลงเอาหบยากบ

กรงนกมาวางแลวถอยออกไปรอรบค�าสงดานขาง ออวสวมถงมอหนงง

หยบของในหบยาอยางระมดระวงไปพลาง กลาวอธบายใหทกคนฟง

ไปพลาง

"มพชชนดหนงเรยกวาดอกฝน หรอในอกชอหนงวาเลหหญงงาม

การสบควนจากเปลอกผลฝนสามารถทะลวงชพจรหวใจ มสรรพคณ

ระงบความเจบปวด และชวยใหกระชมกระชวย" หญงสาวยนองมอ

ทวางดอกไมสสมเกอบแหงกงหนงไวออกมา นางเพงเดดมนมาจาก

แปลงสมนไพรในเรอนเฝยชยเมอเชา "ผงฮย น�าไปใหทานใตเทาทงหลายด"

"เพคะ" ผงฮยเอาผารองฝามอแลวถอประคองกงดอกไมทมรปทรง

สสนยวนใจไปตรงหนาพวกฝางเฉยวกบเกาจอเสยน ผทตดตามขบวน

มาดวยยงมหมอหลวงมากประสบการณ เขาเขามาดอยางพนจพจารณา

แลวพยกหนาหงกหงกกลาววา

Page ��������� 11.indd 62 16/4/2563 BE 10:45

Page 57: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

63

ซานเยวยกว

"เปนดอกเลหหญงงามอกพนธหนง พระชายาตรสไมผด"

ฝางเฉยวกลาวอยางฉงนใจ "ตามทพระชายาตรสไววาเลหหญงงามน

เปนสมนไพรรกษาโรคแลวเกยวของกบคดนเชนใด"

"มบางอยางทใตเทายงไมร" ออวหยบขวดใบเลกใสผงเปลอกไมท

ผานกรรมวธพเศษมา "ดอกฝนนถาใชมากเกนไปจะกอใหเกดอาการตางๆ

เชนงวงซมหรอปวดศรษะได มนจงเปนทงยาสมนไพรและพชมพษรายแรง

ชนดหนง"

กลาวจบนางเปดผาคลมกรงนกใบหนงออก เผยใหเหนนกกระจอก

ทไซขนอยตวหนง นางเทผงยาในกระดาษฟางแลวมวนเปนแทงกลม

ใชแทงไฟจดใหลกไหมแลวสอดเขาไปในกรงใหควนลอยอวลอยตรง

หนาเจาวหคนอย

"เชญทกทานด"

ทกคนมองดนกตวนนอยางสนใจใครร ไมนานนกกเหนมนกระโดด

โลดเตนอยในกรงอยางราเรงเบกบาน พอออวจดเพมอกมวนหนง มน

กลบรองจบๆ เสยงดงและบนเอาตวพงชนกรงไมหยดโดยไมน�าพาวา

จะเปนหรอตาย ทาทางราวกบคลมคลงไปแลว

แตละคนท�าสหนาแตกตางกนไป ออวก�าลงจะอธบายตอ ไดยน

เสยงหวานใสอทานขนทางฝงตรงขาม "ชะ...ชางโหดรายเหลอเกน"

จางซนซปดปากเบอนหนาไปอกทาง ท�าทาท�าทางตกใจเสยขวญ

ทใครเหนกตองสงสารเอนด ผทอยทนเกอบจะเปนบรษทงสน เรมแรก

พวกเขาไมเหนวาออวท�าอยางนกบนกตวหนงมอนใดผดแปลกไป แต

พอเหนกรยาอาการของจางซนซกพากนเผยสหนาไมเหนพองกบออว

Page ��������� 11.indd 63 16/4/2563 BE 10:45

Page 58: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

64

นวลหยกงาม 11

สามสวน

"ซเออรไมตองกลว" หลหยวนชงตบไหลจางซนซเบาๆ จากนน

ขมวดควหนไปพดกบออว "เรองโหดรายชนน เจาเรงมอใหจบโดยไวเถอะ"

ออวไมปรปาก นางลวงผงยาอกขวดหนงไปมวนดวยกระดาษ

ไดยนคนขางกายพดขนดวยน�าเสยงเรยบเรอยเฉยชา

"ใจออนเยยงสตร ยามอยซนโจวเสดจอาเจดยงไมมนสยผดบรษ

แบบนกระมง"

หลหยวนชงหนาเปลยนสเลกนอย เขาเหยยดปากยมอยางฝดเฝอน

"เจาสยงหไวตาไวดจเดม"

ทงสองพดจาเปนปรศนา คนรอบขางฟงแลวไมเขาใจ แตออว

กลบลอบกระตกยมมมปากกบนสยปกปองคนของตนเอง ไมยอมใหใคร

มาวากลาวนางของเขา นางโยนกระดาษทมวนเสรจแลวจดไฟในมอ

เขาไปในกรงเอาผาคลมปดไว ชวคร ตอมาจงเปดออก ทกคนเหน

นกกระจอกตวนนสงบลงมากอยางชดเจน ผานไปอกพกหนง มนก

กลบเปนปกต ใชองเทาเกาะคอนนงๆ อยางเกยจคราน

นางแสดงความสามารถเลกๆ นอยๆ นเพอใหใครๆ เลกดแคลน

ฝมอตน แนนอนวายอมตองมพวกคดไมซอลอบหมายตาดอกฝนนไว

"ตามความเหนของพระชายา คนในหอต�าราใหญไดรบพษดอกฝนน

จนตายหรอ" ฝางเฉยวตบโตะเบาๆ พลางเอยอยางพนจพเคราะห

" นกไม ถกต อง กระหมอมเหนจ�านวนผงยาทพระองคใช เมอคร

นกกระจอกตวหนงยงมอาการเพยงเทาน เชนนนเปนคนตองสดเอาพษ

เขาไปมากเทาใด และถาโดนพษนจรงๆ โดยมากมกไดรบพษผานควน

Page ��������� 11.indd 64 16/4/2563 BE 10:45

Page 59: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

65

ซานเยวยกว

จากการจดเตาเครองหอม แตกระหมอมอานจากบนทกคดของกรมอาญา

ราตรนนภายในหอต�าราใหญจดเครองหอมไลยงธรรมดา หากเปน

คนนอกเขาไปวางยาพษสงหารคนยสบแปดคน ตองน�ายาพษไปกขวด

จงจะพอ แลวฆาตกรใชวธใดบงคบใหคนตายสดเขาไป อม...เปนไปไมได

เปนไปไมไดกระมง"

หลเคอยกถวยชาขนบดบงรอยยม ฝายเกาจอเสยนปนหนาตง

เอยถามออว "ค�าพดของใตเทาฝางทรงไดยนหรอไม เขาบอกวาผตาย

โดนพษดอกฝนนเปนไปไมไดสกนด"

"ขาบอกเมอไรวาพวกเขาจบชวตเพราะพษน" ออวตระเตรยมชามยา

พดโดยไมเงยหนาขน

เกาจอเสยนกลาวอยางมน�าโหจนหนวดกระดก "ในเมอพวกเขา

มไดโดนพษน แลวชวครใหญนพระองคทรงท�าอะไรอย"

"ขาบอกเมอไรวาพวกเขาไมไดจบชวตเพราะพษน" ออวหยบ

กระบอกไมไผมาเตมผงยาแลวเขยาไปมา พลางเงยหนาขนกลาว

เกาจอเสยนไดยนวาจานแลวหนาตาบดบงไป "พระองคทรงลอ

กระหมอมเลนอยหรอ"

ฝางเฉยวกเอยปากพดขนอยางไมเขาใจจดประสงคของออวเชนกน

"นพระชายาทรงหมายความวาอยางไร"

"ใตเทาทกทานอยาเพงใจรอน" ออวพดปลอบอยางอารมณเยน

นางหนไปไตถามหมอหลวงทตดตามมาสองคน "ทงสองทานเคยไดยน

ยาสมนไพรชนดหนงชอวาหญาหนามเกลยงหรอไม"

พวกเขาตรกตรองพกหนงกอนสายหนา "กระหมอมความรตนเขน

Page ��������� 11.indd 65 16/4/2563 BE 10:45

Page 60: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

66

นวลหยกงาม 11

หตาคบแคบ พระชายาโปรดทรงชแนะดวยพะยะคะ"

"นเปนสมนไพรหาพบไดยากพนธหนง มกขนอยขางรงบนภเขาสง

เปนตนเดยวๆ มชอเรยกอกอยางหนงวาดอกจ�าพราก กลบเขยวเกสรขาว

มแคละอองนอยนดจากเกสรในชวงออกดอกทเกบมาท�าเปนยาได"

ออวเขยากระบอกไมไผในมอ "ในนคอน�าผสมละอองเกสรดอกจ�าพราก

ทวานน ดอกไมนไมมพษในตวของมนเอง ทวาใชเพมสรรพคณได

มนชวยใหดอกฝนสงกลนหอม พอสดเขาจมกฤทธยาจะทวความรนแรง

ขนเปนสบเทา เพยงสดดมเขาไปเฮอกเดยวในระยะหนงฉอ ชวลมหายใจ

แรกจะรสกงวงงน ชวลมหายใจทสองจะรสกออนเพลย ชวลมหายใจ

ทสามกจะหลบใหลเขาสหวงฝนไมยอมตน สดทายหมดลมหายใจตายไป

ไรความเจบปวดไรบาดแผล หากจะพดวาพษนมขอดอยใด นนกคอ

เมอถกกระตนใหออกฤทธแลวจะสลายไปอยางรวดเรวมาก ไมสามารถ

เกบรกษาไวไดนาน"

เสยงของนางดงกระทบหทกผทกคนดานหนาหอต�าราใหญอยาง

ชดเจนแจมแจง ครนมองกระบอกไมไผทพบเหนไดดาษดนทกหนแหง

ในมอนางอกครากพลนบงเกดความสะพรงกลวอยบาง ทกคนร สก

เยนวาบททายทอย หากผทสงเสยงพดเปนคนแรกกลบเปนหลไท

"ตนตอของพษมาจากทใด"

นตางหากคอจดส�าคญ ออวหนหนาไปมองหลไททเอยถามขน

อยางถกจงหวะ นางกระแอมไอใหคอโลง "ใตเทาฝางสงคนไปเกบ

กระบอกไมไผใสน�าส�าหรบผสมหมกในหอต�ารามาทงหมดไดหรอไม"

ฝางเฉยวชะงกไปเลกนอยกอนจะเขาใจ "กลาวเชนน ในพระหตถ

Page ��������� 11.indd 66 16/4/2563 BE 10:45

Page 61: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

67

ซานเยวยกว

พระองคเปน..."

"ไมผด ขาหยบกระบอกไมไผนจากหอต�าราใหญเอง นาจะเปนของท

หนงในผตายคนนนเคยใช" ออวช�าเลองมองหลไทปราดหนงอยางไมให

เปนทสงเกต นางลกขนเดนออมออกจากโตะ มมปากหยกยมเยาะหยน

ขณะไขความกระจางใหทกคน

"ฆาตกรผนคดอานวางแผนอยางรอบคอบรดกมยง หอต�าราใหญ

จะมคนเกบกวาดจากชนหนงถงชนสามตอนเยนทกวนจงไมมบณฑต

อยดานใน เมอทานอองมไดประทบอย กไมมคนกลาขนไปชนสจบตอง

ขาวของสงเดช เขาเพยงซอนตวอยบนนนลวงหนา รอจนปดกวาดเชดถ

เสรจสน สบชองกอนผปฏบตงานผลดดกจะกลบมา โรยผงเกสรดอกจ�าพราก

ลงไปตามกระบอกไมไผทคนรบใชเปลยนน�าใหมแลวกดไมผดแผก

จากน�าสะอาดทวไป คอยแสรงวามาถงกอนใครๆ จนกระทงคนมาถงครบ

ตกดกกเอาแทงหมกทเคลอบพษดอกฝนไวก�านลใหแตละคน เขาใช

หมกกอนใหมนกระตนความอยากรอยากเหนของคนอนๆ อาจจะอาง

เหตผลวาหมกนเกบนานไมไดหรออะไรท�านองน ราตรนนทกคนไดรบ

มอบหมายงานไปคดลอกบนทกแตละชน ยอมตองใชน�าผสมเกสรดอก

จ�าพรากในการฝนหมกใหม พอหมกสงกลนหอม ดมเขาไปกไดรบพษ

ชพดบในสามลมหายใจอยางไมทรนทราย นอนหลบฝนชวนรนดร กวาจะ

มคนพบศพ กลนหอมเจอพษนนกจางหายไปนานแลวเหลอแคคราบหมก"

ยามเสยงพดของนางสนสดลง เสยงสดลมหายใจเฮอกใหญดง

ประสานกนหนาหอต�าราใหญ หลไทบบถวยชาในมอทหนงแลวเงยหนามอง

แผนหลงของนาง ฝางเฉยวหลบตาตรกตรอง ขณะทเกาจอเสยนยนหวคว

Page ��������� 11.indd 67 16/4/2563 BE 10:45

Page 62: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

68

นวลหยกงาม 11

เขาหากนแนน

ออวท�าทปดผมบดบงสายตาทจบจองหลเคออย เหนเขาหนาเปลยนส

ไปดงคาด แตนางยงแสดงทาทางโศกเศราอาลยผตาย หากมใชเพอไมให

เปนการแหวกหญาใหงตน นางอยากกระชากหนากากจอมปลอมของเขา

จรงๆ และถามวาเขาไมกลววญญาณเหลานนตามอาฆาตหลอกหลอน

จนไมอาจขมตานอนไดในยามค�าคนหรอไร

เจาหนาทเกบกระบอกไมไผใสน�าหลายสบกระบอกในหอต�าราใหญ

ทงหมดมาวางบนโตะ ฝางเฉยวถอกระบอกหนงไวในมอ สวนเกาจอเสยน

เพยงมองดเฉยๆ เขาขบคดตามค�าพดของออวอยางละเอยดแลว อดใจ

ตอมากเอยถามขน

"แมพระชายาตรสไดเปนเหตเปนผล ทวาฟงจากททรงอธบาย

เมอคร น แทงหมกทผ ตายใชอาบยาพษไวแตเพยงภายนอก เมอ

กลนหอมจางหายไปกตองไมมหลกฐานนอยแลวมใชหรอ กระหมอม

งนงงยงนก ไมเขาใจวาทรงคนพบไดเชนไรวาหมกนมพษดอกฝนนนอย

หากไรหลกฐาน ขออภยทกระหมอมไมอาจเชอตามได"

"ขายอมตองมค�าตอบ" ออวสงกระบอกไมไผในมอใหผงถง

"ใตเทาฝางโปรดสงคนไปโยกยายศพทงยสบแปดศพนนออกมา และ

ขอใหขาไดชตวฆาตกร"

ฉเจงซงยนอยขางหลงหลไทไดยนวาจานแลวสะทานเยอก เขา

ไมกลาเงยหวขนดวยหวนเกรงจะเผยความรสกทางสหนา

ฝางเฉยวใหคนไปยกศพในเพงกลางแจงมาทนอยางรวมมอ

เปนอยางด กลนเหมนเนาฟงตลบไปทวทนใด ยกเวนครอบครวของผตาย

Page ��������� 11.indd 68 16/4/2563 BE 10:45

Page 63: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

69

ซานเยวยกว

ทมารบศพเรมรองไหสะอกสะอน คนอนๆ สวนใหญจะยกมอปดจมก

ดวงตาฉายแววรงเกยจ ทวาสตรเพยงสองนางในลานแหงน คนหนง

เบอนหนาไปอาเจยนลมอยางขยะแขยง อกคนกลบเดนเขาไปใกล

ดวยสหนานงสงบ เมอตกอยในสายตาของผจบจองอยยอมเกดการ

เปรยบเทยบกน

ฝางเฉยวมองออวเดนอยกลางหมซากศพยอบกายลงคนหาดวย

แววตาสบสนปนเป กบบตรสาวเชนนางน เขาทงสงสารเอนดทงบงเกด

ความภาคภมใจตามประสาผเปนบดาอยางชวยมได แตคดถงคนนน

ทตนรบปากพชายนองสาวสองคนนนวาตางฝายตางไปตามทางของ

ตนเอง ทงทเปนเลอดเนอเชอไขของตนกลบไมอาจนบเปนพอลกกน

ในอกกขมขนยากทานทน

หลไทเหนออวเรมพลกศพกมไดหามปราม เพยงดมน�าชาอกแลว

อกเลา นยนตาขนมวลงทละนอย

ออวพบศพทตองการในเวลาอนสน นางปลดของสงหนงจาก

อาภรณบนศพศพนน ใหคนเอาวางบนถาดไมยกไปตรงหนาฝางเฉยว

กบเกาจอเสยน

"นคอ?" ฝางเฉยวช ถงแทงหมกแบนๆ ใบหนงบนถาด มอง

ปราดเดยวกแจมแจง "ในนเดมทใสแทงหมกอาบยาพษพวกนนไวกระมง

ดไมแตกตางจากถงแทงหมกทวไป แลวพระชายาทรงคนพบไดอยางไร"

เกาจอเสยนฟงแลวนงงนไป จากนนเบกตากวางกลาวกบออวดวย

น�าเสยงตนตระหนก "เชนนฆาตกรกโดนยาพษตายไปแลวหรอ" ไมรอให

ออวอาปากพด เขาตบโตะอยางโกรธเกรยว ชไปทางซากศพมากมาย

Page ��������� 11.indd 69 16/4/2563 BE 10:45

Page 64: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

70

นวลหยกงาม 11

เบองหนา "ไปดวานนเปนใคร"

"เรยนใตเทา เปนบณฑตหของส�านกอกษรขอรบ"

"นาชง!" ตรงทนงฝงขวามคนสงเสยงบรภาษอยางขนเคอง ทกคน

หนไปทางตนเสยง เหนหลเคอเอยอยางโมโหโทโส "ฆาตกรตายไป

กสบหาวาเปนผใดบงการใหท�ารายบณฑตเหลานไมไดเชยวหรอ"

ดวงตาของหลไททอประกายวบ สวนรางของฉเจงสะดงนอยๆ

ขอบตาแดงเรอทวายงไมกลาเงยหนาขนดจเกา ขณะทเขาก�าลงเจบปวด

คบแคนอยางสดแสนกไดยนเสยงราบเรยบตดจะแหบของสตรผหนง

"ไม ฆาตกรมใชเขา"

ความเจบปวดใจของชายหนมแปรเปนตกตะลง เขาเงยหนามองไป

ตรงกลางลาน เหนรางรางหนงลกขนยนทามกลางศพเหมนเนาเรยงราย

เปนทวแถว พรอมกบไดยนเกาจอเสยนกลาวซกไซไลเลยง

"พระชายาจะทรงอมพะน�าอะไรอก หอต�าราใหญนมคนเฝายาม

ทงดานหนาดานหลง กรมอาญาเคยไลซกถามหมดแลวไมพบเหน

ผตองสงสย ถาเปนการวางยาพษดงทพระองคตรส ฆาตกรกตองเปน

หนงในผตายมใชหรอ"

ศพคนตรงขางเทาท�าใหออวหวนนกถงภาพความฝนเมอคน

สภาพนาเกลยดนากลวของดวงวญญาณของผตายเหลานนท�าใหมอเทา

นางเยนเฉยบ นางเหลยวมองไปรอบๆ อกค�ารบหนง สบตากบหลไท

เพอขอไออนสกนดกอนเบนสายตาออก อาปากพดกบฝางเฉยวและ

เกาจอเสยน

"ในหอต�าราใหญราตรนน จรงๆ แลวมคนอยทนนยสบเกาคน"

Page ��������� 11.indd 70 16/4/2563 BE 10:45

Page 65: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

71

ซานเยวยกว

"ตรสวาอะไรนะ" เกาจอเสยนลกพรวดขนยน

"พระชายาจะตรสวายงมอกคนหนงทนนหรอ แลวคนผนนกคอ

ฆาตกรใชหรอไม" ฝางเฉยวถามขนอยางเรงรอน แรกเรมเขานกวา

นคงเปนคดทปดไมลงอกคดหนง ใครจะร วาสถานการณพลกกลบ

ฆาตกรไมไดเปนหนงในผตาย

ออวไมรบกลาวตอบ นางหนศรษะไปหาหลไทพลางเอยวา "คนใน

ส�านกอกษรจะคางแรมขางนอกตองลงบนทกไวกบยามเฝาประต ทานออง

ใหคนไปเชญพวกบณฑตลกศษยทรวมแตงต�าราและพกอยในส�านก

คนวนทสามเดอนสไดหรอไมเจาคะ"

"อม" หลไทกวกมอเรยกผดแลซงตามมาฟงการไตสวนผหนงมา

กระซบสงสองค�า อกฝายกวงเหยาะๆ ออกไป

อนทจรงความเคลอนไหวทางนดงความสนใจใหลกศษยทพกอยใน

582

Page ��������� 11.indd 71 16/4/2563 BE 10:45

Page 66: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

72

นวลหยกงาม 11

ส�านกไมนอยรดมาชมดอยดานขางแตแรก ไมถงชวครใหญกตามคน

มาครบ พวกเขายนอยตรงมมทศตะวนออกเฉยงใตของลาน บางม

สหนาลกลน บางท�าหนาตางนงง นบดแลวทงหมดยสบสามคน

"พระชายาคงมใชจะตรสบอกวาฆาตกรผนนกคอหนงในพวกเขา?"

พอเกาจอเสยนเอยถามขน คนกลมนนกพากนตงเครยดทนควน ถงขน

มคนตะโกนเสยงดงวา 'เหลวไหล' แตพอเหนหลไทนงอยดวยจงไมกอ

ความวนวายขน

"เมอครใตเทาเกาถามขามใชหรอวาคนพบยาพษอยในแทงหมก

ไดเชนไร" ออวเปนพวกทนอยครงนกจะพดไปตามจงหวะของผอน

นางกบหลไทชมชอบควบคมทศทางการสนทนาดวยตนเองเหมอนกน

อกทงชวงหนงปทอยเมองผซาหลวยงตอกรกบจงจอกเฒาทเลหเหลยม

แพรวพราวอยางหานลบอยๆ ถงอยเบองหนาผทรงบารมนาเกรงขาม

อยางเกาจอเสยน นางกไมตกประหมา

เกาจอเสยนรตวเปนธรรมดาวาโดนนางจงจมกอย ในใจเขาโกรธกรนๆ

อาปากแลวหบลงดงเกาไมกลาวตอบนาง การชงไหวชงพรบซงซกซอน

อยในถอยวาจาทโตตอบกนของคนทงสองนกไมไรซงผทจบสงเกตได

ฝางเฉยวกคอหนงในนน

"พระชายาโปรดตรสใหความกระจางดวยพะยะคะ"

"ใตเทาเกรงใจไปแลว" ออวยกมอชถงทวางบนถาดตรงหนาเขา

พลางกลาว "ทานลองเปดออกดขางในใหละเอยดส"

ฝางเฉยวยนมอไปเปดปากถง เหนในนนวางโหรงเหรง มพกน

ขนกระตายดามเดยว เขานงคดแลวสอดมอเขาไปจบขางใน พอหงายมอขน

Page ��������� 11.indd 72 16/4/2563 BE 10:45

Page 67: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

73

ซานเยวยกว

กเหนผงหมกเปอนตดปลายนวมอชนหนง

"ผงยาจากกระเปาะดอกฝนมสสน สวนใหญเปนสเหลองอมน�าตาล

เวลาปนกบสด�ายอมไมเหนสแนนอน แตถาอยคกบสอนกจะเหนไดวา

แตกตางกนนดหนอย ทกทานดถงมอหนงสฟาอมเทาบนมอขาน มนท�า

จากหนงงยกษซงมคณประโยชนกนพษได ตอนตรวจศพวนนนขาลวงมอ

ไปในถงกสงเกตเหนสบนถงมอผดปกตไป นอกจากสเทาด�า ถงมอสฟาน

กลบมสเขยวออนปรากฏขนจางๆ

ถามผเชยวชาญการวาดภาพ จะรแนนอนวาสเหลองผสมกบสฟาเขม

กคอสเขยว ขาเลยสงสยวาในแทงหมกนมพรธ เมอพศดดๆ อกท

ดานในถงกลบเตมไปดวยคราบผงหมก เหนไดชดวาเคยใสแทงหมก

จ�านวนมาก ขาไดสอบถามนสยใจคอของใตเทาหผนแลว เขามธยสถ

มาแตไหนแตไร ทงเปนคนรกความสะอาด ชอบใชกระดาษหอหมก

ทเตรยมเผอไวกอนใสลงถง แลวเพราะเหตใดจๆ ถงมกงายเชนน แลว

แทงหมกทงถงหายไปไหน เขาคนเดยวใชตงมากขนาดนเลยหรอ ขายง

ไดรจากสหายสนทของใตเทาหวาพกนขนกระตายนนเปนของของเขา

เมอเปนอยางนกตงขอสนนษฐานไดสองอยาง หนงคอถงแทงหมกน

เปนของใตเทาห และเขาเปนฆาตกร เขาไดรบของมพษพวกนมา

ดวยเหตผลใดกสดร หลงท�ารายสหายรวมส�านกแลวกลวความผดจง

ฆาตวตาย"

ทกคนอดลอบอทานดวยความทงไมได เพยงถงแทงหมกเลกๆ

ใบหนงกบคราบผงหมกกสามารถจบความผดปกตไดจากสสนทตดกน

และสบสาวลกลงไปจนพบเบาะแส หากมใชผมความคดละเอยดออน

Page ��������� 11.indd 73 16/4/2563 BE 10:45

Page 68: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

74

นวลหยกงาม 11

เฉยบไวคงไมสามารถกระท�าได

ฝางเฉยวสะกดความตนตะลงไว พยกหนากลาว "การพนจ

พเคราะหนมเหตผลมหลกฐานยนยน แลวเหตใดพระองคยงตรสวา

เขาไมใชฆาตกรเลา"

เขาไตถามขอกงขาในใจใครตอใคร ออวมไดตอบตรงๆ "งายมาก

ทานดพกนขนกระตายในถงนนส"

ฝางเฉยวหยบพกนออกมาถอในมอพลกดไปมาอยางพนจเปนเวลา

สนๆ เหนรอยคราบหมกเปนดางเปนดวงบนนน ขณะเขาใชความคดอย

ออวหมนกายเดนไปหากลมลกศษยทพกอยในส�านกคนนน กวาดสายตา

เฉยเมยผานใบหนาของแตละคนพลางพด

"ราตรนนเขาพกถงแทงหมกอาบยาพษท�าลายชวตคนทงหมด

ในหอต�าราใหญไวตดตว ถงแทงหมกนนเปนของส�านกอกษรแจกจาย

ใหเปนแบบเดยวกน ทกคนจงมเหมอนกนหมดแทบจะไมแตกตางกน

สกเทาไร เพอปองกนมใหมคนสบคดสาวไปถงตวเขา หลงจากฆาคนแลว

รอจนไอพษสลายหายไป เขาเลอกซอน 'อาวธสงหาร' บนตวคนตาย

หนงในนนใหเปนแพะรบบาปโดยเอาถงแทงหมกมพษสลบกบอกฝาย

เพยงแตคนฉลาดมกพลงพลาดเพราะความฉลาด เขาไมตองการให

คนบงเกดความสงสย จงเอาพกนขนกระตายทผตายใชตอนยงมชวต

อยใสในถงแทงหมกเพอบงบอกวาเปนของของเขา ไหนเลยจะคาดถงวา

เปนพกนดามนนเองทท�าใหขามองออกวาฆาตกรเปนอกคนหนง ดวยถง

จะเปนผมความคดอยากตาย กไมมทางจะเอาของรกของหวงมาใสในถง

ตามมตามเกดอยางไมทะนถนอมเชนน"

Page ��������� 11.indd 74 16/4/2563 BE 10:45

Page 69: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

75

ซานเยวยกว

คนทนงอยในลานตางคนตางขบคดความหมายของวาจานาง

ฝางเฉยวพนจดพกนขนกระตายสกปรกเลอะเทอะดามนนอยางถถวน

อกรอบ ดามจบมรอยสกหรอเหนชดวาถออยในมอบอยๆ ทวาปลายขน

พกนตดเลมเรยบรอยเปนมนเงาดจเสนไหมราวกบพกนใหมกไมปาน

ไมคลายเปนสงทใชงานเปนประจ�า เชนนมค�าอธบายเดยว...

"พกนขนกระตายดามนเปนของทมารดาเขามอบใหตอนสอบเขา

รบราชการผานครงแรก พหกตญญตอบดามารดาและรกใครพนอง

มากทสด เขาพกมนตดตวไวเสมอ ยามปลอดคนถงหยบออกมาพศด

แตไมเคยเหนเขาใชมนมากอน" ฉเจงกาวออกมา นยนตาเขาแดงก�า

ผทไดยนตางนงเงยบไป ฝางเฉยวเปนบตรกตญญดจเดยวกน

จงเขาใจความรสกนนไดอยางลกซง เขาถอนใจเบาๆ คราหนง ลวง

ผาเชดเหงอมาเชดพกนดามนจนสะอาดสะอานแลววางลงดานขางพลาง

กลาวทอดถอนใจ "จตใจกตญญอยางหาไดยาก กลบไมอาจแสดง

ความกตญญคอยดแลบพการจนแกเฒา"

"พระชายาทรงทราบหรอไมวาฆาตกรเปนใครกนแน" เกาจอเสยน

กลาวถาม

"ออ" ออวสงเสยงตอบในล�าคอ นางเอยกบคนทพกในส�านกอกษร

คนวนเกดเหตกล มนนตรงหนา "เพอคนความเปนธรรมใหผลวงลบ

ขอลวงเกนทกทานแลว ทกคนโปรดเขาแถวเรยงหนากระดาน จากนน

หมนกายไปนงยองๆ กมศรษะลง"

คนทงกลมสบตากนอยางลงเลใจเปนเวลาสนๆ กอนจะพากน

หนหลงนงยองๆ

Page ��������� 11.indd 75 16/4/2563 BE 10:45

Page 70: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

76

นวลหยกงาม 11

ฝางเฉยวลกจากโตะเดนไปหาออวดวยความสนใจใครรเปนอนมาก

วานางจะหาตวฆาตกรดวยวธใด เขาเดนตามหลงนางจากซายไปขวา

พลางมองผานๆ รอบหนง สดทายหยดยนอยขางหลงคนผนน ดวงหนางาม

พรมเพราขรมลง นางชนวหนงขน

"จบกมเขาไว"

คนยสบกวาคนเหลยวหนามามองแทบจะพรอมเพรยงกน แตม

คนเดยวทเหนมอชจมกตนอย ชวอดใจตอมา แขนสองขางกถกยดตรงไว

"ปลอย...ปลอยขานะ เหลวไหลสนด ขาจะเปนฆาตกรไดเชนไร"

กระทงฉเจงยงตะโกนขนอยางประหลาดใจ "ฉวไหเหลยง เปนทาน

หรอกหรอ!"

"ไมใชขา คนนนขานอนพกอยในหองตลอดไมไดยางเทาออกนอก

ประตเลย แลวจะไปสงหารคนไดอยางไร" บรษหนมนามวาฉวไหเหลยง

ดนขดขน เขาพดกบออวอยางโกรธเคอง "เหตอนใดพระชายาตองทรงใสความ

ขาดวย หรอวาหาฆาตกรตวจรงไมไดกเลยจบคนสงเดชรบผดแทน"

"เปนเจา" ออวแปลกใจอยางมากทถงเวลานแลวเขายงกลาววาจา

ไดอยางสงบนงเพยงน "คนทมาหอต�าราใหญบอยๆ ลวนรวาดานนอกม

ทหารคมกนเดนลาดตระเวนรอบๆ ไมนอย ยามเขาออกจะถกคนพบเหน

ไดงายดาย ทวาเจาร วาแตไหนแตไรมาทหารคมกนไมเคยเขาใกล

หอต�าราใหญมากเกนไปจนเปนการรบกวน ดงนนหลงฆาคนตาย เจา

ซอนตวอยในพมไมนอกหอต�ารา สวนคนทเหนเจาอยในนนลวนจบชวตหมด

รอจนรงเชามคนพบศพ เจาคอยสบชองชลมนปะปนอยในหมลกศษยท

ไดยนขาวแลววงมาจากเรอนพกศษย แสรงท�าเปนเพงมาถงทเกดเหตแลว

Page ��������� 11.indd 76 16/4/2563 BE 10:45

Page 71: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

77

ซานเยวยกว

จากไปพรอมกบพวกเขาอกทเทานนเปนพอ"

คนผนนเลกควสง พดดวยความโกรธเปนฟนเปนไฟ "พระชายาทรง

ปรกปร�าขา อาศยการคาดเดาของพระองคแบบนกบอกวาขาสงหารคน

ไดหรอ ทรงมหลกฐานอะไร"

"ตนคอของเจา" ออวกลาว "สองวนนนมยงชม ในสวนดอกไมยงชม

มากขนไปอก หากมใครอยในนนทงคน ตอใหคลมหนาคลมตาไวมดชด

ตนคอกตองถกยงกดเปนลายพรอย แลวตนคอเจากเตมไปดวยจดสแดง

ผเปนหมอคนใดกตามยอมบอกไดวานเปนรอยบวมทยบลงหลงถกยงกด

มาแลวสามสวน มนจงเปนรองรอยทหลงเหลอมาจากคนนนนนเอง"

ฝางเฉยวยนมอกดศรษะทสะบดไปมาของฉวไหเหลยงไว ดงคอเสอ

เขาลง เหนจดสแดงทหายบวมหลงโดนแมลงกดเปนแถบ เขาหนาเปลยนส

ทนใดกลาวเสยงเยนขน "คนวนทสามเดอนส เจาอยทใด"

"ขาพกผอนอยในหอง ขาไมไดสงหารคน" ฉวไหเหลยงตะโกน

โวยวายจนหนาด�าหนาแดง หากแตหนาผากมเหงอเยนผดซม

"มใครเปนพยาน ใครเปนพยานไดวาเจามไดยางเทาออกนอกประต"

ฝางเฉยวคาดคน

"ขาพะ...พกอยคนเดยว จะไปหาพยานจากทไหน"

"ยงกลาแกตวอก" ฝางเฉยวสะบดแขนเสอแลวสาวเทาไปทางทนง

และพดอยางโกรธา "ทหาร โบยหนกๆ สามสบไม ดวาเขาจะรบสารภาพ

หรอไม"

"ประเดยวกอน" ออวมองส�ารวจบรษทจองมองตนอยางเดอดดาล

กอนหยดสายตาทจดหนง ดวงตาเปลงประกายวบ นางกาวเขาไปดง

Page ��������� 11.indd 77 16/4/2563 BE 10:45

Page 72: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

78

นวลหยกงาม 11

ถงใสแทงหมกตรงขางเอวเขามาเปดออกดขางในอยางละเอยด จากนน

แคนเยาะเสยงหนงทนท นางตวดขอมอโยนสงใหฉเจง

"ดซวานเปนสงของของใตเทาหใชหรอไม"

"...ใช เปนของพหจรงๆ พสะใภบอกวาเคยชวยปะใหเขาหนหนง

ดานนอกจะมองไมเหน เปนรอยรขาดตรงมมนพะยะคะ"

เสยงฮอฮาดงระงมขนในลานกวางฉบพลน ไดยนเสยงร�าไหดาทอ

ของครอบครวผตายดงขนกอน ตามมาดวยเสยงเอดองเซงแซของชาวบาน

และปญญาชน รมประณามเจาฆาตกรใจบาปใหจมน�าลายตายไปเสยได

กด

"เจาไมไดตายดแน!"

"เจาคนบดซบ!"

"ไยสวรรคไมลงทณฑคนชวชาเลวทรามทคราชวตบตรชายขา

อยางเจา!"

"คนชวตของสามขามา! คนมา!"

ดงวาคนตายไมอาจฟนคน ออวแลเหนใบหนาของแตละคนทฉาบ

ดวยความระทมหมนไหมระคนเจบแคนแลวปราศจากความปลาบปลม

ยนดทไขคดใหญไดแมแตนอย นางถอดถงมอหนงงสงใหผงถงดานหลง

ถอยกลบไปยงทนงอยางเงยบขรม

หญงสาวเพงนงลง มอหนงกวางทาบหลงฝามอ นางเบอนหนามองลก

เขาไปในประกายสเขยวกระจางโดยไมพดจา รวาเขาปลอบประโลมตนอย

หากมใชวาไมเหมาะกบกาลเทศะ นางอยากยนมอไปกอดเขาไวใหคลาย

Page ��������� 11.indd 78 16/4/2563 BE 10:45

Page 73: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

79

ซานเยวยกว

ความทกขในใจจรงๆ

เมอไดหลกฐานมดตวแนนหนา ตอจากนกเปนเรองของฝางเฉยว

กบกรมอาญาแลว

ปง!

ไมมคอนเบกศาล เกาจอเสยนเลยกระแทกถวยกบพนโตะ คดน

เปนตนเหตใหกรมอาญาของเขาไดรบพระราชโองการต�าหนตเตยนจาก

ฮองเต ยามนเขาเอาโทสะทงมวลไปลงทตวฆาตกร เปลงเสยงตะคอกดา

"เดรจฉาน! ฆาคนตายไปถงยสบกวาชวต บอกมา เจาเตรยม

แผนสงหารผอนโดยไตรตรองไวกอนเพอจดประสงคใด"

หลงเสยงตวาดน มมปากของฉวไหเหลยงมโลหตไหลซมออกมาชาๆ

แลวตวออนลมพบลงกบพน

เกาจอเสยนสงใหไปเอาน�ามาสาดเจาคนทเปนลมไปแลวนใหฟนขน

อยางไมสบอารมณ ทวาพอยกน�ามาถงกลบไมไดใชประโยชน

"แยแลว! ใต...ใตเทา เขาหมดลมหายใจแลวขอรบ!" เจาหนาท

ตะโกนอยางตกใจ

"อะไรนะ!" ฝางเฉยวกบเกาจอเสยนอทานเปนเสยงเดยวกน

เหตพลกผนเกดขนอยางกะทนหน ออวสะดงเฮอกแลวตงทา

จะลกขน แตหลไทจบมอนางไวแนนๆ ดงลงนงตามเดม "ทานออง ใหขา

ไปดสกหนอย"

"ไมตอง" หลไทมองนางนงๆ แวบหนงกอนหนศรษะไปมองทนง

ฝงตรงขาม มองสบดวงตาคลายยมไมยมคหนงไกลๆ เขากลาวเสยงต�า

"พอแลว เจาท�าไดดมากแลว"

Page ��������� 11.indd 79 16/4/2563 BE 10:45

Page 74: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

80

นวลหยกงาม 11

ดกวาทขานกภาพไวมากมายนก สวนทเหลอมอบเปนหนาทของ

ขาเอง

หลงจากเกดความระส�าระสายทหนาหอต�าราใหญพกหนง ทายทสด

ยนยนไดวาฉวไหเหลยงกดลนจบชวตตนเองดวยกลวความผด เคราะหด

ทความจรงของคดนเปดเผยแลว

เมอเหตการณนปดฉากลง ฝางเฉยวน�าหลกฐานและค�าใหการ

กลบไปเตรยมกราบทลรายงานฮองเตวนพรงน ครอบครวของผตายก

รบศพกลบไป หลไทยงจดแจงใหมอบเงนคาท�าศพใหครอบครวละ

หาสบกวน และยกเรอนทางทศใตของยานทอาศยอยใหดวยพรอมกน

บนดาลใหคนทตะโกนดาหลไทหนาประตทแรกเปลยนเปนรองสรรเสรญ

ความเมตตากรณาของเขา ยงมหลายๆ ครอบครวทรองไหคกเขาลง

ขอบคณออวกลางผคน นางปฏเสธไมทน ตองรบการโขกคารวะหลายท

โดยไมมทางเลอก กอนจะรบบอกใหคนประคองผเฒาผแกเหลานน

กลบไป

บรรดาคนทมงดและฟงการพพากษาคดวนนตางเลาเรองชายา

เวยอองไขคดกนปากตอปาก กระทงตวออวเองกไมคดวาบญกศลท

สรางไวน ภายภาคหนาจะออกดอกออกผลอยางทนางคาดไมถง

Page ��������� 11.indd 80 16/4/2563 BE 10:45

Page 75: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

81

ซานเยวยกว

ศพของฉวไหเหลยงถกกรมอาญาแบกออกไป ครอบครวผตาย

รองไหกนดาตลอดทางจากดานหนาหอต�าราใหญถงประตทางเขา

ส�านกอกษร ทวาอยางนอยๆ ความตายของฆาตกรทลงมอพราผลาญชวต

คนในครอบครวกพอจะชวยบรรเทาความแคนเคองของพวกเขาไดบาง

สวนทวาฉวไหเหลยงสงหารสหายรวมส�านกอยางเหยมโหดดวย

จดประสงคใดกนแน คนกลมนสดปญญาจะไลเลยงเอาความใหจะแจง

ยามนพวกเขาตองการเพยงทระบายความโกรธแคน เฉกเดยวกบท

พวกเขาดาทออยางสาดเสยเทเสยตรงหนาประตส�านกอกษรเพอคลาย

ความเจบปวดรวดราวในอก มาตรวาความจรงถกเผยออกมาครงเดยว

แตอยางนอยกมคนยนยอมทวงความยตธรรมใหพวกเขา ไมเพยงครอบครว

ของผ ตาย ยงมชาวบานสามญชนและปญญาชนทไรอ�านาจบารม

ในยคสมยทแบงชนชนวรรณะอยางเครงครดน ถงเปนแคทยดเหนยว

583

Page ��������� 11.indd 81 16/4/2563 BE 10:45

Page 76: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

82

นวลหยกงาม 11

ทางใจกท�าใหพวกเขารสกมนคงปลอดภยสดจะกลาว

แลวในเหตการณคราวน ออวสวมบทบาทนไดอยางพอเหมาะพอด

นางใชก�าลงทหารบบใหไตสวนคดทหนาหอต�าราใหญ แมไมสงผลให

เกาจอเสยนกบกรมอาญายอมจ�านน แตท�าใหผคนจดจ�าชายาเวยออง

ผลงมอท�าจรงเพอให 'ค�าตอบ' แกพวกเขาไดส�าเรจ

ทองฟาสลวลง หลงสงครอบครวของผเปนเหยอกลบ ถนนหนาประต

ส�านกอกษรยงพลกพลานดจเกา มคนเดนจบกลมเลกๆ ทยอยกนออกมา

ไดยนคนทโชคดไดเขาไปสงเสยงเลาเปนคงเปนแคววา 'คดพสดาร'

ในหอต�าราใหญครงนไดสตรนางหนงเปนผ คลคลายความกระจาง

เชนไรบาง

ฝางเฉยวกบเกาจอเสยนน�าพยานและค�าใหการพาก�าลงคนกลบไป

กอนแลว สวนหลไทยงจดการสะสางการงานอยในส�านก ดานออวกบ

บณฑตหลายคนออกไปสงพวกหลหยวนชงและหลเคอทหนาประตดวยกน

"สงถงตรงนเถอะ ไมตองไปไกล" นบกนตามศกดในทน หลหยวนชง

มอาวโสทสด เขายอมตองเปนคนเอยปากกอนเปนธรรมดา "วนนเปน

เพราะเจา พวกขาถงไดเปดหเปดตา ทแทการไขคดยงท�าแบบนไดดวย"

ออวเหนเขาท�าทายกตนเปนผอาวโส จงเอยอยางถอมตน "เสดจอา

เจดชมเกนไปแลว การทคดนสามารถเปดเผยความจรงได ขาอาศย

โชคดวงอยบางเจาคะ" นางหยดเวนจงหวะ กวาดสายตามองพวกเขา

"เชนเดยวกบผเปนฆาตกรทปราศจากโชคดวงอยหลายสวน"

หลหยวนชงจบความนยในวาจาของนางได กลบกลาวยมๆ "ใช

บางครงความโชคดโชครายสามารถก�าหนดผลแพชนะของเรองเรองหนง

Page ��������� 11.indd 82 16/4/2563 BE 10:45

Page 77: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

83

ซานเยวยกว

ไดโดยแททเดยว เพยงนาเสยดายวาคนรายกดลนฆาตวตาย สดทายเลย

ไมแจมแจงวาเขาฆาคนตายเพออะไร"

ออวพยกหนา นางบงเกดความคดหนงขนกมองไปทางหลเคอ

แสรงท�าทาอยากร อยากเหน "ตอนนนเสดจพสามพดวาคนรายผ น

อาจถกคนบงการมใชหรอ ทานมความคดอะไรอยหรอเจาคะ"

ครนไดยนค�าน หลายคนในทนนนกขนไดวาหลงจากดงถงหมก

จากตวฉวไหเหลยง ดเหมอนหลเคอจะตะโกนค�าวา 'บงการ' อะไรสกอยาง

กพากนท�าสหนาผดแปลกไป มเพยงหลเคอทท�าททบทวนความทรงจ�า

จากนนสงเสยงหวเราะขลกขลกขน กอนจะโคลงศรษะกลาว

"ขาเหนวาคนรายผนเปนคนของส�านกอกษร อยดๆ ไปปลดชวต

สหายรวมส�านก จะมความแคนลกล�าใหญหลวงอนใดได ดทวาคงมใคร

จางวานสงหารคน ขากเลยตะโกนค�าหนงดวยความโกรธเคองชววบ

ไหนเลยจะรฆาตกรเปนใคร นองสะใภส ขานะไมไดมสายตาเฉยบคม

ชางพนจพเคราะหอยางเจา แมแตเศษผงหมกเลกนอยกบพกนขนกระตาย

ดามหนงกสาวถงตวคนกระท�าความผดได"

ออวไมพดตอบเขา ใบหนานางไรรอยยมสกนด จองมองหลเคอ

ปราดหนงแลวจๆ กเอยถามหลหยวนชง "เสดจอาเจดทราบหรอไมวา

เหตไฉนขายนกรานจะสบคดนใหกระจางเจาคะ"

ยอมตองเพอชอเสยงของหลไท ส�านกอกษร และบนทกคนหยวน

ในใจพวกเขารค�าตอบนด แตพอนางไตถามซงๆ หนา จะบอกตามตรง

ไดถนดอยางไรกน ดวยเหตนหลหยวนชงจงกระแอมไอฝดๆ เสยงหนง

กอนจะผลกเรอตามน�าเอยถามขน

Page ��������� 11.indd 83 16/4/2563 BE 10:45

Page 78: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

84

นวลหยกงาม 11

"เพราะอะไรหรอ"

"พดไปพวกทานอาจไมเชอ เมอคนขาฝนเจาคะ" สมเสยงของออว

กดต�าลง ใบหนาขาวกระจางเผอดลงเพราะความเหนอยลา กลบเปนเหตให

รอบกายนางแฝงกลนอายลกลบวงเวงโดยไรสาเหต ยามนยนตาสด�าด

หมนมวคนนมองตวดมาทตวใคร กจะรสกหนาวยะเยอกชอบกลระลอกหนง

"ขาฝนเหนพวกคนตายในหอต�าราใหญขอใหขาเรยกรองความ

เปนธรรมใหพวกเขา ขาบอกวาคดนยากคลคลาย บางทฆาตกรอาจตาย

ไปแลว พวกเขากลบบอกขาวาฆาตกรยงอยดมสข ใหขาตองลากตวเขา

ออกมาใหได ถาขาท�าไมได พวกเขาจะตามหลอกหลอนคนคนนนเอง

ในเมอไมสามารถท�าใหเขาชดใชชวตคนได กใหเขาอยไมเปนสขทงวนทงคน

นอนไมหลบทกราตร และไมไดตายด ขากลววาดวงวญญาณผบรสทธ

นาสงสารเหลานจะสรางเวรสรางกรรมตอจนไมอาจไปเกดใหมไดอยาง

หมดหวง ถงไดใชวชาความรทมอยกบตวทงหมดไขคดนจนได เหนทวา

บดนดวงวญญาณเหลานนคงเขาแถวอยทสะพานไนเหอ* รอดมน�าแกง

ยายเมงเพอไปเกดใหม ไมวนเวยนอยในภพนท�ารายใครอก พวกทานวา

ใชไหมเจาคะ"

หลงสนเสยงนาง ทกคนนงเงยบไปชวเวลาสนๆ คนทพดท�าลาย

ความเงยบอนแฝงความพลกพลนไวอยบางนเปนคนแรกคอหลหยวนจยา

ซงไมแสดงปฏกรยาใดๆ ตงแตตนจนจบการตดสนคด

"เจาคงจะเหนอยเกนไป กลบไปพกผอนใหเตมทสกหลายๆ วนเถอะ"

* สะพานไนเหอ หรอสะพานอนจจง คอสะพานขามภพทเชอมแดนสวรรค มนษย และนรกตามความเชอ ของพทธศาสนานกายมหายาน คนทตายไปจะตองขามสะพานน เมอขามสะพานไปแลวจะพบยายเมง คอยยนน�าแกงลมรกใหดมเพอลบลางความทรงจ�าในอดตชาตกอนไปเกดใหม

Page ��������� 11.indd 84 16/4/2563 BE 10:45

Page 79: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

85

ซานเยวยกว

หลหยวนชงกระตกมมปาก พดผสมโรงค�าหนงถงกลาวลา "พวกขา

ขอตวกอนละ ออ อกอยางหนง ของขวญแตงงานของเจากบเจาส ขาจะ

สงคนถอไปมอบใหอกทวนพรงน"

สหนาของพวกเขาแตละคนไมหลดรอดสายตาของออวไปได นาง

พงพอใจแลวถงมองสงพวกเขากลบไป และยอมไมพลาดเหนจางซนซ

เหลยวหนามามองตนแวบหนง นางพดกบผงถงทอยเยองไปดานหลง

ดวยสมเสยงดงขนเลกนอย

"วนนไดกลนศพ กลบไปเอาผาแดงคลมคนฉองในหองขาดวย

ตอนค�าเขานอนกเหลอโคมไฟไวดวงหนงกนถกผหลอก"

หญงสาวตาไวเหนแผนหลงของจางซนซกบคนอกผหนงแขงเกรงไป

เมอมองดจนพวกเขาเดนไปไกลแลวถงหยกยมหนหลงกลบ กสบเขากบ

ดวงตาสเขยวทอยไกลออกไปคนนทนใด นางคดค�านงวาเมอครตน

กลนแกลงคนพวกนนคงถกคนหไวผ นไดยนหมดแลว จงยนบบนว

อยทเดมอยางกระดากใจเหลอหลาย รอใหเขาเดนมาหา

"กลบวงเถอะ" หลไทเดนมาถงขางกายนางแลวกมมอไวตาม

ความเคยชน จากนนสาวเทาไปทางรถมารมถนน

"ทานสงงานเรยบรอยหมดแลวหรอเจาคะ"

"ออ"

พวกผงถงเดนตามหลง พอถงขางรถมาเหนหลไทพยงออวขนไป

แลวหนหนามาบอกพวกนาง "รออยทน"

เขาแหวกชายเสอกาวขนรถมาแลวปลดมานประตลง สาวใชทงสาม

ยนอยขางทางอยางเชอฟงค�าสง มองสงพวกเขาจากไปไกล

Page ��������� 11.indd 85 16/4/2563 BE 10:45

Page 80: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

86

นวลหยกงาม 11

ออวแทบจะไมทนไดหยอนบนทายแตะเบาะรองนงกถกชอนตวขน

พอเหนหลไทอมนางนงบนตกไดอยางสบายๆ ประหนงวารางกายนาง

หนกไมกชงกระนน นางกหนาแดงผลกเขาออกแลวดนขลกขลกจะลกขน

พลางเอยบอกเสยงเบาๆ

"ตวขาสกปรกเจาคะ"

นางยนอยกลางศพเปนเวลานาน ซ�ายงเอามอจบตอง แมจะ

พดวาสวมถงมอไว อกทงหลงจบเรองกลางมอแลว นางกยงกลววา

จะน�าสงอปมงคลมาตดตวเขา

หลไทใชมอหนงรวบขาสองขางทขยบยกยก อกมอประคองทายทอย

ของนางไวบบนวดตนคอเบาๆ ความรสกชาๆ และจกจนนท�าใหเรยวแรง

ของนางหดหายไปเจดสวน ตวออนระทวยพงกบอกกวาง วางศรษะเลกๆ

ลงซบหวไหลเขา

"เมอวานฝนรายหรอ" เขาเอยงคอนดหนงเอาปลายคางเกย

หนาผากนาง ไตถามเสยงต�า

ออวอยากใหเขากอดไวตงนานแลว ตอนนตกอยในออมแขนเขา

และสแรงไมไหว นางกเลยเลกถอเรองเปนมงคลไมเปนมงคลอะไรไปเสย

ปลอยตวตามสบายองแอบเขาและพดกระซบ

"เปลาเจาคะ ขาหลอกพวกเขา"

ปลายนวของหลไทนวดคลงตนคอแขงตงไปเรอยๆ เขาสะกด

อารมณชววบอยากคลอเคลยใกลชดนางเหลอเกนไว หลบตาลงหาเรอง

ชวนสนทนาเพอเบยงเบนความสนใจของตน

"เจาเปนคนจดการใหพวกศษยทคางแรมนอกส�านกเขาพกในโรงเตยม

Page ��������� 11.indd 86 16/4/2563 BE 10:45

Page 81: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

87

ซานเยวยกว

ละแวกใกลๆ หรอ"

ออวไดเขาบบนวดใหจนผอนคลายสบายไปทงตว พาความงวงงน

เขามาเกาะกมฉบพลน นางปดปากหาวแลวกลาวตอบ "ขาเบกเงน

จากคลงในวง ตอนนอากาศรอน ปลอบใหพวกเขาสงบสตอารมณลง

ชวยขจดความยงยากไดไมนอย"

"ท�าไดดมาก"

นเปนครงทสองของวนนทไดยนเขากลาวชมตนเอง ปกตแมแต

ค�าวา 'ไมเลว' ยงยากจะหลดจากปากเขา ตอนนถงกบพดวา 'ดมาก'

ไดเลอนล�าดบรวดเดยวสองขน ในใจออวแสนยนดปรดา ความขนของ

หมองใจทไมสามารถลากตวผบงการอยเบองหลงออกมาใหผลวงลบได

กบรรเทาเบาบางลง นางพดถอมตนอยางกระดากอายเลกนอย

"วนนโชคดอยสกหนอยจรงๆ เจาคะ ขาเหนคนรายลงมอกอเหต

อยางระมดระวงและใชวธการทเหนอความคาดหมายของผอน ขาจง

คาดคะเนวาเขาไมกลาท�าลายถงใสแทงหมกทแจกใหทกคนทง แต

นกไมถงวาเขาจะใจกลาพกตดตวจนถกขาจบได ไมตองเสยแรง

ตฝปากกน นาเสยดายวาตอนทายเขาจบชวตตวเอง"

"ไมเปนไร ถงเขาไมตายกถามไมไดความใด"

"เอะ?" ออวแหงนหนาขนอยางฉงนใจ

"คนนนหลเคอกลาวางยาขา กตองมความมนใจสบสวนวาสบสาว

ไปไมถงตวเขา คนรายนาจะไมรจนตายวาเปนใครบงการเขากนแน"

ลมหายใจแผวเบาของหญงสาวเปารดไออนตรงปลายคาง หลไทเลอน

ฝามอใหญทยดขานางไวแตเดมไปกมขางเอวนางอยางหามใจไมอย

Page ��������� 11.indd 87 16/4/2563 BE 10:45

Page 82: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

88

นวลหยกงาม 11

ผวเนอเตงตงกลางองมอปลกความทรงจ�าอนงดงามเหลอแสนบางอยาง

ขนมา ทงทเรอนรางหอมหวนนมนมอยในออมอก กลบเพราะอยาก

ทะนถนอมนางเลยกลายเปนความทรมานใจอยางหนง

ออวไมรบรวาชายหนมผดปกตไป นางจมอยในภวงคความคด

เพราะค�ากลาวของเขา เนนนานกวาจะเปลงเสยงพดอกครา "เมอวาน

ฮองเตทรงใหเสนาบดเกาปดคด ทงทตงพระทยจะ...เออ..." นางเกอบพด

ความจรงออกมา

มไยวาหลซอหมนเปนบดาแบบใด หลไทกบเขากเปนพอลกกน

นางไมอยากพดอะไรทจะเปนการท�ารายจตใจของเขาแมสกเศษเสยว

จงกลนถอยค�าดงเชนวา 'ก�าราบทาน' กลบลงคอ และเปลยนค�าพดเปน

อกอยางกะทนหน

"ทงทตงพระทยจะปลอยใหเรองเงยบไปเอง ไฉนตอนเยนยงสง

ราชมนตรฝางมาไตสวนคดเจาคะ"

หลไทชะงกนวมอทลบไลตนคอนางอย นงใครครวญกอนเอยตอบ

"ขารบปากเขาเรองหนง เจาคดเสยวามนเปนการแลกเปลยนกแลวกน"

ระหวางพอลกยงตองใชค�าวา 'แลกเปลยน' นอกหรอ แลวเบองหลง

ของความโปรดปรานคอการใชประโยชนและกลลวงอบายอยางเลอดเยน

เชนใดกนเลา ถาหลไทออนแอกวา จะไมกลายเปนหนเชดใหชกใยตามใจ

ชอบหรอกหรอ

ออวฟงเขากลาวดวยน�าเสยงราบเรยบ ในอกกเรมเจบแปลบๆ นาง

นงตวตรง ยกแขนสองขางวางพาดหวไหลชายหนมโอบรอบล�าคอเขา

นางเพงเอยงแกมวางทาบขางหเขา วงแขนดจปลอกเหลกคหนงกรด

Page ��������� 11.indd 88 16/4/2563 BE 10:45

Page 83: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

89

ซานเยวยกว

บนเอวจนแนน การสวมกอดแนบสนทเชนนราวกบวาทงสองไมอาจ

ขาดซงกนและกนได นางอยากถอนหายใจดวยความปลอดโปรงใจ

ความกลดกลมหนกอกใดๆ ลวนปลวหายไปสน หญงสาวเอาแกมถไถกบ

หเขาเบาๆ อยางออดออน ผลกลบกลายเปนนางหวเราะคกๆ อยางจกจ

เสยเอง กอนจะกระซบขางหเขาอยางกระมดกระเมยน

"ทานไมไดกลบเรอนหลายวน ขาคดถงทานแลว"

ยามตกอยในหวงอารมณลกซง จะสายตาแวบหนงหรอวาจาค�าหนง

ลวนเปนการปลกเรา ออวยงไมประจกษแจงวาหลไทหวงแหนนางอยาง

รนแรงถงขนไหน ความปรารถนาในรสเสนหาของบรษกบสตรแตกตาง

กนมาก นางสามารถมความรกโดยไรความใครได สวนเขาถงครอบครอง

นางโดยไมบนยะบนยงอยางขาดสตในคนนนแลวยงคงไมอมเอมหน�าใจ

ดานหญงสาวนนกแสนใสซอในเรองพรรคน กสมควรดแลวทนาง

ไมส�าเหนยกเลยวาบดนในสายตาของสตวกนเนออยางหลไท ตนเอง

แทบไมตางอนใดกบกระตายตวหนงทสามารถจบมาเขมอบลงทองได

ซ�าแลวซ�าเลา ดงนนการจะหกหามใจไมกนเปนเรองยากเยนปานใด

หลไทเหนนางเปนฝาย 'ทาทาย' กอนกไมเกรงใจนางอกตอไป

เขาดนตวนางออกหาง พอนางมองมาดวยสายตางนงงกตรงศรษะนาง

ไวแลวกมหนาเอาปากประกบลงไป ลมรสหอมหวานจากปากและลน

ของนางจนทวทกซอกมม ยงนางไมกลาสงเสยงดงดวยความอาย

มอของเขากฉวยโอกาสไดไมนอย

รอเมอรถมาจอดลงตรงประตขางของวงเวยออง เขาถงขบตงห

กลมมนอยางตดอกตดใจ กอนดงเสอผาไหมทถกเปลองออกขน คอยดง

Page ��������� 11.indd 89 16/4/2563 BE 10:45

Page 84: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

90

นวลหยกงาม 11

กระโปรงทถกถกขนลง จากนนกอดออวทโดนเลาโลมจนหวหมนตาลาย

เอนหลงพงกบผนงรถมารอจนอาการตนตวทล�าตวทอนลางสงบลง

ถงหยบเสอคลมมาหอตวหญงสาวทกดฟนกรอดๆ ดวยความอบอายแลว

อมลงไป เขาสบจงหวะเปนยามค�ามดอมนางไปตลอดทางจนกลบถง

เรอนเฝยชย

Page ��������� 11.indd 90 16/4/2563 BE 10:45

Page 85: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

91

ซานเยวยกว

อกดานหนง หลงเสรจสนการไตสวนคด เฉงเสยวเฟงบอกลาออว

แลวกลบไปเงยบๆ ไมกลาปรากฏตวตอหนาผคนนานเกนไป ดวยเกดร

ไปถงหของมารดานาง คงไมแคลวโดนบนวาไมจบไมสน

ฉเจงกบภรรยามายของหจอเจยผลวงลบพารางทไรวญญาณของ

เขาขนเกวยนเทยมลาออกไปทางประตขาง ครนฟามดลง เขายอนกลบไป

เรอนพ�านกช�าระกายแลวเอนกายนอนเหมอบนเตยง จวบจนทองรอง

เสยงดงโครกครากถงลกขนนง จากนนผลดอาภรณออกไปดมสรา

เพราะเกดคดสงหารคนในส�านกอกษร หอน�าชารานสราละแวกใกลๆ

พากนปดรานแตหววน เขาจ�าตองขมาไปไกลขน ถงเสาะหาหอสราท

เปดรานตอนดกพบในตรอกสายหนงทางทศใตของเหยยนคงฟาง เขา

กาวเขาประตหาทนงตรงมมราน กลบเหนมมทดทสดมคนนงอยแลว

ซ�าเปนคนคนเคย เขาแยมปากยมแลวยางเทาเขาไปนงลงฝงตรงขาม

584

Page ��������� 11.indd 91 16/4/2563 BE 10:45

Page 86: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

92

นวลหยกงาม 11

คนผนนตามสบาย

"คณชายเฉง บงเอญดแท"

เฉงเสยวเฟงในชดบรษเงยหนาขน ตวดตามองชายหนมทถอวสาสะ

นงเอง นางขมวดควพลางหยบจอกใบใหมบนโตะ รนสราจากกาในมอซาย

ลงไปจนเตมแลววางตรงหนาเขา

"เอาไป ขาเลยงสราทานหนงจอก"

หลเคอโหมดมสราอยในหอผนหงดวยอารมณขนมว มเศษจอกสรา

แตกหลายใบตกอยบนพรม เสนมานอวนคอยรบใชอยขางๆ โดยไมกลา

หายใจเสยงดง

เทยบกบทาทางระมดระวงของนาง สตรคลมหนาทเดนออกจากหอง

ไปกอนหนานไมนานกลบไมไดยนวาจารนแรงจากหลเคอแมสกครงค�า

พอสตรนางนนรวาวธการใชพษของตนถกเปดโปง นางไตถาม

เรองราวโดยละเอยด กลบหวเราะเยาะวาหลเคอใชคนผดพลาด หาใช

พษของนางสอพรธ คนในยทธภพสวนใหญไมเตมใจของแวะกบราชส�านก

สามารถเชญนกปรงพษเกงกาจสกคนอยางนเปนเรองทหาไดยากจรงๆ

มาตรวาหลเคอจะโยนความผดทมผไขคดหอต�าราใหญไดครงหนงไป

ทตวนาง แตกลบยงคงใหความเกรงใจตอนางสามสวน จงมไดเอย

ถอยค�าระคายหใด

เพลง!

หลงจอกสราถกปาลงพนอกใบหนง เสยงเคาะประตอยางถกระชน

อยบางดงขนอยางถกจงหวะ

Page ��������� 11.indd 92 16/4/2563 BE 10:45

Page 87: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

93

ซานเยวยกว

"เขามา"

"...องคชาย" ผดแลซงแตงกายเปนลกคาวงเหยาะๆ เขามาดวย

หนาตาซดเผอด เขาลวงกระดาษปกหนงในแขนเสอกวางใหญออกมาถอ

ดวยสองมอยนไปเบองหนาหลเคอ "นะ...นเปนสงทพบตอนปดกวาด

หองหนงสอตอนบายพะยะคะ"

อกษรด�าบนกระดาษเหลองเขยนดวยลายมอเปนระเบยบแปลกตา

ไลเรยงเปนขอๆ อยางละเอยด มทงเขาลอบตดสนบนขนนางในราชส�านก

เขารบของก�านลใตโตะ ยงมอกแผนหนงเขยนเรองลบๆ บอกใครไมได

หลายเรองทเขากระท�าในอนโจว หลเคอพลกฉบๆ ไปถงหนาสดทาย

ดวยสหนาง�างอ อานถอยความเดยวโดดๆ สะดดตาประโยคนน

'สบหมน สงมาภายในสามวน ไมรบแพรพรรณ'

กลามเนอใบหนาหลเคอสนระรก เขาตบโตะดงปงใหญ

"ทานออง" เสนมานอวนเหนหลงฝามอเขาโดนเศษกระเบองบาดเปน

รอยแผล จงลกลนลวงผาเชดหนาไปพนให กลบโดนเขาผลกลมลงบนพน

"เจาอานหมดแลวหรอ" หลเคอท�าหนาเครยด เงยศรษะขนเอยถาม

ผดแล

"กะ...กระหมอม" ผดแลเหงอแตกพลก เขากลาวตอบ "กระหมอม

อานผานๆ โดยไมตงใจ สวนคนทพบสงน กระหมอมกรอกยาใหเปนใบ

แลวขงในหองฟนหมดแลวพะยะคะ"

"ออกไป ถาแพรงพรายเพยงครงค�า เจารวธการของขาด"

Page ��������� 11.indd 93 16/4/2563 BE 10:45

Page 88: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

94

นวลหยกงาม 11

"พะยะคะ" ผ ดแลโคงตวต�าสาวเทาเรวรลาถอยไป หลงนกวา

รอดจากเภทภยแลว หาไดลวงรไมวาตนออกไปไมพนกระทงหอผนหง

แหงน

ทองฟาเพงสวาง ดานนอกมฝนพร�าลงมาเบาๆ เมดฝนรวงกระทบ

ผวทะเลสาบเปาะแปะๆ ปลกคนบนเตยงจากนทรา

ออวพลกตวสงเสยงละเมอ หลไทกลมตาขน ในดวงตาแฝงแวว

เฉอยชาตามประสาแรกตน ฝามอทโอบรอบไหลนางลบไลเบาๆ ผาน

ผาตวนทขวางกนอย จนกระทงนางเงยบเสยงไปเอาแขนขากอดกาย

ตวเขาตามเดม ถงหนศรษะไปมองใบหนายามหลบใหลทซบอกตนอย

ตอนกลางดก นางนอนกระสบกระสาย พดละเมอแลวยงเตะ

ผาหมออก เขาปลกนางตนหลายหน คอยตบหลงกลอมนอนจนหลบไป

อยางงวเงย ชายหนมวนวายอยทงคนจนใกลฟาสาง ทาทางกลอม

คนอยางเงอะๆ งะๆ ในตอนแรกกเปลยนเปนช�านาญคลองแคลว

ความงวงงนไมเหลออยแลว เขากลบไมอยากลกจากเตยง เลย

กอดนางนอนหลบตาท�าสมาธจนเมอเสยงสายพรณขางนอกดงขนเรอยๆ

ทอนแขนเลกทวางอยบนเอวเขาเรมกระดกกระดก เขากรวานางตนแลว

"ตนแลวหรอ" หลไทลบเสนผมนมละเอยดของนาง

"ออ...เปนยามใดแลว"

"ยงเชาอย นอนเถอะ"

พอออวพบวาแขนขาของตนเองพาดปายบนรางเขากตนเตมตา

แตแรก นางยงนอนหลบไดอกทไหนกน หญงสาวหนาแดง หมายใจ

Page ��������� 11.indd 94 16/4/2563 BE 10:45

Page 89: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

95

ซานเยวยกว

จะดงขาทวางกายล�าตวทอนลางของเขากลบโดยไมใหผดสงเกต แต

ยงไมไดขยบสกนดกโดนฝามอใหญกดไวผานผาหม วงแขนรอบไหล

กระชบแนน

"อยาขยบ"

นางไดยนเสยงต�าพราของเขา พรอมกบรสกถงบางอยางทแขงขง

สมผสกบขอพบขา ดชวนางกรวามนคออะไร บนดาลใหใบหรอนวบวาบ

ระลอกหนง

เมอคนเขากบนางแนบชดคลอเคลยกนบนรถมากท�าใหนาง

อกสนขวญแขวน นกวาตอนดกตองถกเขารงแกหนหนงอยางหนไมพน

ใครจะรวากลบถงเรอน เขากผลบเขาหองหนงสอ รอจนนางช�าระกายแลว

เขาถงกลบหองมาสางผมลางหนา กวาเขาจะกาวออกจากหองช�าระกาย

นางกงวงงนจนทนไมไหวเลยเขานอนกอน จ�าไดรางๆ วาเขาเปลอง

อาภรณนาง 'ส�ารวจตรวจตรา' ตงแตศรษะจรดเทารอบหนง แตมได

รกล�าไปมากกวาน กอนนางหลบใหลไป เขากสวมเสอกบกางเกงตว

ในกลบใหนางตามเดม

กลางดกนางฝนเลอะเทอะไมปะตดปะตอกนจนจ�าไมใครชดเจนแลว

จ�าไดแคเขาแตะจบตามหนาผากหางตา ยงมฝามอใหญทตบหลงเบาๆ

และเสยงหวใจเตนเปนจงหวะหนกแนนชดรมหเคยงขางนางกลบเขาส

หวงนทราหนแลวหนเลา ถงจะฝนตลอดคนกลบเปนการนอนหลบสบาย

ทสดในหลายวนมาน

"ฝนตกแลวหรอ" สงแปลกปลอมตรงขอพบขายงไมถอยหาง

นางกไมกลาขยบตว ไดแตหนเหความสนใจไปทางอน

Page ��������� 11.indd 95 16/4/2563 BE 10:45

Page 90: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

96

นวลหยกงาม 11

"ออ"

"วนนเปนวนทเจดกระมง" สาบเสอเขาแบะออกเปนรอยแยก

อวดผวเนอสน�าผงออน แผงอกแนนกระเพอมขนลงบงบอกถงเรอนกาย

แขงแรงสมสวนของชายหนม ออวจองมองนานครใหญถงละสายตาออก

ใบหแดงก�ายงขน

"ออ"

"วนทสามกบวนทหกลวนไมไดกลบเรอนเดม ขาใหคนไปต�าบล

หลงเฉวยนสงขาวใหทานแมหายหวงแลว บอกวาจะกลบไปตอนวนทเกา

เจาคะ" อากาศในวนฝนตกเยนเยอกอยบาง ไดซกตวใตผาหมกอดกบเขา

แนบแนนอยางนทงสบายทงอบอน พาใหเฉอยชาไปทงสรรพางคกาย

"ออ"

"อาหารเชาเมอวานมผดเหดหหนจานหนงกนลนคอมากเจาคะ

ประเดยวใหผงถงไปก�าชบเรอนครวใหเอามาแชแลวปรงเปนอาหาร

จานเยน ทานมอะไรอยากกนไหม" ตนเชาขนมาไดนอนคยกบเขา

บนเตยง เปนความรสกทยอดเยยมจนนางยมตาโคง

"หนอไม"

"ย�าหนอไมเยน? อม...ทงดานนอกดานในเรอนลวนยงโตไมเตมทเลย

ถาทานอยากกนใหเรอนครวใหญสงเครองปรงมา" นางอยากกนของทตน

ลงมอขดเอง ตนไผในเรอนเฝยชยงอกงามดอยางยง เหนเพยงหนอออน

ทแทงยอดขนมากชวนใหน�าลายสอ

"อยางนนอกสองสามวนกได"

"เจาคะ" นางขานรบอยางดใจ เอาหนาถไถกบอกเขาอยางอดไมอย

Page ��������� 11.indd 96 16/4/2563 BE 10:45

Page 91: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

97

ซานเยวยกว

ไมลวงรเลยวาดวงตาททอประกายเขมจดเหนอศรษะคนนก�าลงจบอารมณ

ความรสกเลกๆ นอยๆ ทกอยางบนหนาตนเอง

ทงค คยสพเพเหระไปเรอยเป อยเชนน พวกสาวใชนนตนนอน

นานแลว ไดยนเสยงสนทนาดงแววๆ จากในหอง ผงถงสงสายตาบอก

คนอนๆ กถออางน�า กอนไขสตวหอม และผาเชดหนารออยขางนอก

ไมไดเคาะประตรบกวน

ฝนตกจนเยนย�ากยงไมหยด บนตงกยเฟยทตงอยรมหนาตางทศใต

หลไทนงเอนหลงอยรมดานนอกอานหนงสอ สวนออวสวมเสอคลม

สน�าเงนตวนนของเขา นงขดสมาธอยขางในเกาะขอบหนาตางมอง

ทวทศนทะเลสาบ หยาดฝนโปรยปรายกระทบผวน�าแตกกระเซนเปน

ละอองฝอย ทงดอกบวตมบวบานชชอสลอนเลยบรมตลงเปนผนใหญ

แนวตนหยางกบตนหลวเขยวชอ มบนฝ งเลอนรางกลางสายหมอก

มเรอส�าราญขนาดเลกกะทดรดล�าหนงจอดอยรมน�า

ออวเอานวโปงกบนวชของสองมอประกอบกนเปนกรอบลอม

ภาพทวทศนไกลออกไปจงหนงใหยอสวนเลกลงดนารก

"ฝนเบาลงแลวเจาคะ" นางเหลยวหนามาพดหยงเชงดวยนยนตา

เปนประกาย "ทวทศนทะเลสาบก�าลงงาม พวกเราไปนงเรอกนดหรอไม

เจาคะ"

"ไมด" หลไทไมเงยหนาขน อากาศเยนยะเยอกอยางน ปลอยใหนาง

นงรบลมขางหนาตางเปนเพราะเขาใจออนแลว ขนยอมใหนางไปพายเรออก

ไมโดนความเยนจนปวยสถงแปลก

Page ��������� 11.indd 97 16/4/2563 BE 10:45

Page 92: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

98

นวลหยกงาม 11

"ออ" ออวสงเสยงตอบในล�าคอค�าหนงอยางผดหวง วนนนาง

เพงเหนว ามเรอส�าราญจอดอย รมฝ ง มหรอคนทชอบนงเรอแต

ไมมโอกาสไดนงอยางนางจะไมคนยบยบในใจ

"พรงนฟาใสแลวคอยนง"

"ดเจาคะ" มใหนงอยางไรกดกวาอดนง เสยงตอบของออวดงขน

นางเกาะขอบหนาตางตออกครหนงจนชกรสกคนๆ จมก ถงปดหนาตาง

อยางอดออดเสยดายเพอจะไดไมโดนความเยน

เพราะตงตารอนงเรอทองทะเลสาบ พอทางเรอนครวเลกยก

น�าแกงยาบ�ารงอะไรมา นางกกนหมดเกลยงอยางวางาย กอนนอน

ยงดมชาซงหลน* อกสองถวยเพอกนมใหจบไข นางยงคะยนคะยอให

หลไทดมถวยหนงดวย

รอจนพวกสาวใชจดตะเกยงแลวออกจากหองไป ตอนแรกนาง

ยงหวนใจนอยๆ วาคนนหลไทจะรวมหอกบนาง ถงอยางไรเวลาท�าเรอง

พรรคอยางวา นางรสกทงเจบทงแปลก ไมถงกบเกลยดแตบอกวาชอบ

กไมใชเดดขาด ไหนเลยจะรวาอกฝายไมมความคดนเลยสกนอยนด

เขากอดนางไวในออมแขนแลวหลบไปกอนนางดวยซ�า

หญงสาวแลมองใบหนาสขสงบยามนทราของเขา พลางสะกด

อารมณแปลกๆ ชอบกลในใจไว เอามอโอบเอวเขาหลวมๆ หลบตาลง

สดกลนเครองหอมรวยรนนน ไมนานนกกเขาสหวงนทราตามไป

ฝนหยดฟาโปรง ออวไดพกผอนหนงวนเตมๆ วนทแปดนางตน

* เปนพชลมลกชนดหนง ใชในการสกดสน�าเงน ยงมสรรพคณทางยา ชวยลดไข ขบพษได

Page ��������� 11.indd 98 16/4/2563 BE 10:45

Page 93: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

99

ซานเยวยกว

แตเชาตร ลางหนาบวนปากแลวนงอยหนาโตะเครองแปงใหผงฮยสางผม

ดานหลไทไมใหใครดแลรบใชสวมเสอผาอาภรณดวยตนเองเรยบรอยแลว

นางมองเรอนผมด�าขลบเรยบตรงตามธรรมชาตของชายหนมอยางอจฉา

ท�าตาปรบๆ มองเขาหยบเชอกผาไหมมามดรวบผมไวตรงหลงคอเทานน

เขารบรถงสายตาของนางกชายตามองปราดหนงกอนกาวออกจากประต

ไปหองหนงสอ

"มนมวยเรยบๆ กพอ วนนมไดออกไปทใด อกประเดยวจะไปนง

เรอนอกเรอนเทานน"

"เพคะ"

การจดทรงผมของสตรนถงมนมวยแบบงายๆ กตองนานครใหญ

ออวนงเฉยๆ ไมตองท�าอะไรกเปดกลองไมจนทนขนาดใหญหลายใบหนา

โตะเครองแปง รอหาเครองประดบเงนทองเพชรพลอยละลานตาในนน

นอกจากสนเจาสาวทนางน�ามา อกครงหนงเปนทางเวยอองจดเตรยมให

นางเปนพเศษ ทกชนลวนเปนของชนดท�าดวยฝมอประณตบรรจงทงสน

ตามค�าบอกกลาวของผงฮย นเปนชางทองประจ�าวงอองทท�าปนกบ

เกยวครอบผมใหหลไทโดยเฉพาะ แมแตรานอญมณในตงตฮยกไมม

ของซ�าแบบกนวางขาย

นางเลอกปนสองขารปผเสอแดงประดบขนนกกระเตนคหนงให

ผงฮยเสยบบนมวยผม คกบมกเสยบผมใหญเทาขอนวหลายแทง สวน

ปนดอกไมไหวกบหวสบลายดอกไมลวนไมใช นางสองคนฉองกเหน

ดวงหนาพรมเพราขาวผองใส เปนผลมาจากรงนกเลอดของบรรณาการ

ซงมสรรพคณดจรง เมอวานนางกนไปสองชาม วนนสหนากเปลงปลง

Page ��������� 11.indd 99 16/4/2563 BE 10:45

Page 94: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

100

นวลหยกงาม 11

ดงเดมแลว

"นายหญง พวกหวหนาสาวใชทางเรอนตะวนตกมาถวายค�านบ

รออยนอกเรอนเพคะ" ผงอวนแหวกมานเขามาในหอง

ออวไมเปลงเสยงตอบ

ผงฮ ยวางหวลง ขมวดควหนไปบอก "นายหญงยงไมเสวย

พระกระยาหารเชา ไมรจกกาลเทศะ บอกพวกนางใหรออยขางนอก"

Page ��������� 11.indd 100 16/4/2563 BE 10:45

Page 95: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

101

ซานเยวยกว

เมอวานฝนตก หลไทนงอยในหองเปนเพอนออวมาหนงวน พอวนน

ฟาใส เขากไปหองหนงสอสะสางงานราชการทคงคางสะสมในชวง

หลายวนทถกกกตวอยในวงหลวง เมอจดอาหารเชาขนโตะพรอมแลว

นางสงผงอวนไปไตถามทางเรอนตะวนออก หลไทตอบกลบมาวาใหนาง

กนกอน เวลานยงเชาอย นางกไมรบเราเขาใหรวมโตะ เพยงใหผงอวน

ยกน�าอนกาหนงไปให

ดวยนางเจตนาท�าเมนเฉยกบพวกสาวใชทรออยนอกเรอน จงกน

อาหารอยางละเลยดเกอบครงชวยาม ถงบอกใหสาวใชไปเรยกพวกนาง

เขามารอในโถงใหญของเรอนตกเลกตดกน พอลางมอบวนปากแลว

คอยพาสาวใชคนสนทสองสามคนเดนเลยวไปทหองโถงอยางเชองชา

หวหนาสาวใชทงสมากนพรอมหนาในเครองแตงกายของสาวใช

แบบสามญทวไป เปนเสอตวในสชมพมเสอคลมผาหนาตวสนคลมทบ

585

Page ��������� 11.indd 101 16/4/2563 BE 10:45

Page 96: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

102

นวลหยกงาม 11

ชนนอกคกบกระโปรงยาวรดเอวเหมอนกนหมด ไมสวมชดโดดเดนเฉก

ทเหนในวนทสองหลงงานเสกสมรสของนาง ดทวาเรองทนางสงลงแส

หรงอเปนบทเรยนใหพวกนางไดบาง ดานขางอกสคนเปนพวกเฉนชว

ทนางพามาจากสวนผเจน

"ถวายค�านบพระชายา ขอพระองคทรงพระเกษมส�าราญมพระวรกาย

สมบรณแขงแรงเพคะ"

ผงถงประคองออวนงลงบนแทนยกพนสงสามฉอท�าจากไมแดง

ยงหยบหมอนองกบเบาะนมมาวางรองเพมใหนางนงสบายมากขน

จากนนเดนออมไปยนคกเขาขางหลงบบนวดไหลให สวนผงฮยถอด

รองเทาผาไหมของนางออกและจบชายกระโปรงใหเรยบ รบน�าชาจาก

สาวใชตวนอยประคองดวยสองมอสงใหถงมอนางแลวนงคกเขาอย

ขางปลายเทาเอาก�าปนทบขาใหนางเบาๆ

การวางทาเปนผสงศกดเยยงน แมนจะสขสบาย แตหาใชความ

สมครใจของออว วงอองยอมมกฎเกณฑของวงออง หลไทกมนสย

ประหลาดมากพอแลว หากนางยงวางตวไมเหมาะสม ใหพวกขาทาส

บรวารเหนเขา นนจะมใชอยดไมวาดหาเรองใหคนเกบไปตฉนนนทา

หรอกหรอ ฉะนนพฤตกรรมทผดแปลกจากผ อน กระท�าใหนอยลง

เปนการด

"ลกขนเถอะ" ออวกวาดตามองสาวใชทยอบกายแสดงคารวะ

อยเบองลาง "กนอาหารเชากนแลวหรอยง"

"ทลพระชายา พวกหมอมฉนยงไมไดกนเพคะ"

ทงสคนนเปนระเบยบพรอมเพรยงกนอยางมาก ออวมองส�ารวจ

Page ��������� 11.indd 102 16/4/2563 BE 10:45

Page 97: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

103

ซานเยวยกว

พวกนาง ยกเวนหรงอทใบหนาใตแปงประทนโฉมยงซดขาวเลกนอย

อกสามคนลวนไมมทาทางผานการโดนลงทณฑใหเหน เหนทวาค�าสง

โบยแสยสบทของหลไทคงแกลงท�าตบตาเอาตวรอดไปแลว นางคดแลว

ทงฉวทงขน ฉวทสาวใชพวกนถอด แมแตพอบานยงตองใหเกยรต

สามสวน ขณะเดยวกนกนกขนทพวกนางส�าคญตนผด ในสวนดอกไม

วนนนนางจบตวมาลงโทษคนเดยว คนอนๆ กนกวาตนเองไมเปนไร

แมกระนนถงจะท�าตามหนาทพอเปนพธ กยงดกวาหนาไหวหลงหลอกให

นางจบผดได

"เฉนชวละ ยงไมกนอาหารเชากมาทนหรอ"

ไดยนออวขานชอ เฉนชวปลมปตแทบตวลอย นางกมศรษะ

สบเทาขนหนาหนงกาว กลาวตอบเสยงนอบนอม "ทลพระชายา พระองค

ยงไมเสวย หมอมฉนจะบงอาจกนกอนไดอยางไร เมอวานฝนตก ตอนแรก

จะมาถวายค�านบ แตเดนมาถงดานนอกเรอน ผดแลหลหามไวกเลย

กลบไป โปรดทรงประทานอภยดวยเพคะ"

เฉนชวพกอยในวงมาตลอดหลายวนน ไดประสบพบเหนแลววาอนใด

คอเจานายเชอพระวงศ วงอองหลงใหญโตขนาดน มคนอยนบรอยคน

ไมวาเสอผาอาภรณ อาหารการกน หรอขาวของเครองใช สวนใหญ

ลวนเปนสงทนางไมเคยไดยนไดฟงมากอน ธรรมเนยมกมากมายจน

นาตกใจ แตเพราะนางไดรบการอบรมสงสอนจากโจวฮหยนถงได

ไมประหมาตนกลว ดวยอาศยฐานะของสาวใชตดตามออกเรอน

พวกผดแลยงนบวาใหความเกรงใจนาง ตอนแรกเหนบาวไพรหลายคน

ท�างานผดพลาดโดนลงทณฑ นางตกใจจนท�าอะไรกระวงแจ จงเรม

Page ��������� 11.indd 103 16/4/2563 BE 10:45

Page 98: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

104

นวลหยกงาม 11

แจมแจงวาเหตใดตอนนนหลซอไมเรยกใหนางตามมารบใชออว แต

หลงจากท�างานพลาดหลายครงกไดรบละเวนโทษ ยงท�าใหนางลวงรวา

ภายในวงอองอนกวางใหญแหงน มแตออวเปนทพงของนาง

"ไมเปนไร" ออวจบน�าชาค�าหนง กลบดอกไมทเดดจากพระราช

อทยานฝหรงตอนร งเชาจะหอมหวนเปนพเศษ ชงดวยน�าฝนกรอง

ดมชมคอเปนอนมาก "พวกเจามาดวยกนแตเชาปานน มอะไรอยาก

รายงานหรอ"

เฉนชวยงไมกลาวตอบกถกหรงฉนดานขางชงตดหนา "หลายวน

กอนเกดเรองขนในวง พวกหมอมฉนตางรอนรมใจมาก แตหวนกลว

จะเปนการกวนพระทย จงไดแตรอจนไดยนวาเรองราวยตแลวถงกลา

มาถวายค�านบ หวงวาพระชายากบทานอองจะทรงปลอดภยดเพคะ"

"ขอบใจทพวกเจามน�าใจ" สาวใชนางนกลาววาจาไดเขาท ออว

พยกหนาเอย กอนจะหนไปกลาวกบผงถง "ของขวญทฮนอองมอบให

เมอวาน ขาเหนสรอยมกปะการงหลายเสนนนไมเลวเลย ยงมพดกลม

ตดพหอยกปกลายไดงามประณต อกสกครใหคนไปหยบมาตกรางวล

ใหพวกนางทงสองอยาง"

"เพคะ"

"ขอบพระทยเพคะ"

ของประเภทนจะซอหาจากขางนอกตองจายเงนสงถงหลายสบต�าลง

ซ�ามใชจะมขายเสมอไป ออวจบตาดอย คนทไดรบรางวลนแลวกลาว

ขอบคณอยางดอกดใจจรงๆ กคอสาวใชสคนทนางพามาจากสวนผเจน

ขณะทอกสคนของวงเวยอองนน ชะรอยวาเหนแกวแหวนเงนทองจนชนตา

Page ��������� 11.indd 104 16/4/2563 BE 10:45

Page 99: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

105

ซานเยวยกว

มสามคนปนหนายมแยม สวนคนหนารปไขนามวาหรงซงไมแมแต

จะเผยรอยยมเสแสรงใหเหน เมอคดถงตรงน ออวกมองดเครองประดบ

บนตวพวกนาง เดมเพยงนกสนใจขนมาเฉยๆ ไหนเลยจะคาดวาพอพศดดๆ

แลวแทบท�าใหนางโกรธจนลมตว!

ยงไมเอยถงคนอน ล�าพงแคป นผเสอกางปกสเขยวตดขนนก

กระเตนทยงนบวาดเรยบงายซงโผลอยบนกระหมอมของหรงซงอนนน

กบปนผเสอแดงทนางเสยบบนมวยตรงทายทอยคนนเปนแบบเดยวกน

ทกประการ หากนางไมรวาเครองประดบชดนเปนหลไทใหชางทองของ

วงเวยอองท�าขนเพอนางโดยเฉพาะกอนแตงงานกแลวกนไป คงนกแควา

ซอแบบซ�ากน แตนเปนของทมอยค เดยวชดๆ กลบเหนอกอนหนง

บนศรษะคนอน ทงทเปนของทหลไทเตรยมไวใหนางเทานน แตแททจรง

คนอนกไดรบแบงเหมอนกน นมนเรองเหลวไหลอะไรกน!

ครนยงคดยงโมโห นางหบยม วางถวยน�าชาลงบนโตะเสยงดง

ผงถงผงฮยเหนดงนน หลงมองหนากนไปมาแลวตางมองลงไป

เบองลาง ผงฮยเปนคนสางผมใหออว มองปราดแรกกเหนปนผเสอเขยว

อนนน นางเบกตากวางทนใด ผงถงสงเกตเหนปนอนนนชากวากาวหนง

พอเขาใจเรองราวกระจางกหนาเปลยนสฉบพลน ลอบกนดาสตร

สมควรตายกล มน ถงกบอาจหาญหยามน�าหนาผ เปนนายแบบน

พรอมกบร สกโชคดทนายหญงของตนเสยบป นอนนในเรอน ถาให

คนนอกเหนวาชายาวงเวยอองตดเครองประดบเหมอนกบบาวไพร

จะไมถกคนหวเราะเยาะยกใหญหรอกหรอ

นเปนสวนทพวกนางมองเหน ยงไมรวาสวนทมองไมเหนยงมของ

Page ��������� 11.indd 105 16/4/2563 BE 10:45

Page 100: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

106

นวลหยกงาม 11

เหมอนกบเจานายอกเทาไร

ทวาออวไมปรปาก พวกนางจะโกรธแทบตายอยางไรกไมพดขนกอน

ภายในหองเลยตกอยในความเงยบ ดวยเหตนสาวใชทยนอยเบองลาง

ตางรบรไดวาไมปกต มคนใจกลาเงยหนามอง แตไมมคนใดสงเกตเหน

ปนผเสอแดงบนมวยผมออวคนน

หลไทออกมาจากหองหนงสอ ไดยนคนรบใชบอกวาออวอยใน

โถงใหญ เขาสงอาเซงออกไปท�างานแลวพาซนเตอไหลรองหวหนาผดแล

ตามไปทนน ทนททกาวเขาประตกพบวาบรรยากาศในหองตงเครยด

ผงถงผงฮยเหนเขามาถงกขยบไปดานขางลกขนคารวะเขา

"ทานออง"

ไดยนค�าน สาวใชทงกลมพากนหนหนาไปแลวโคงกายต�า ใบหนา

ของแตละคนบางประดบรอยยมบางทอแววตนเตน "ถวายค�านบทานออง

ขอพระองคทรงมพระพลานามยแขงแรงเพคะ"

ออวมองหนาพวกนางอย ย อมเหนแววลงโลดในดวงตากบ

ความสะเทนอายบนใบหนาของหรงอกบหรงซงไดไมพลาด ทงยงไดยน

เสยงทออนหวานมากกวาตอนเรยกขานทกทายตนเองอยางชดเจน พาให

นกถงสถานะ 'สตรในเรอนหลไท' ของพวกนางขนได พอมองปนผเสอ

แบบเดยวกนนนอกท กรสกปวดมวนทองคลายถกบดไสระลอกหนง

ขนทนามซนเตอไหลหยดยนกมหนาหลบตาต�าอยขางเสานงๆ

ดานหลไทสาวเทาตรงไปหาออว ชายหนมตวสงขายาว ทรดตวลงนงบน

แทนยกไมแดงเคยงขางนางไดโดยไมตองถอดรองเทาออก สหนานาง

Page ��������� 11.indd 106 16/4/2563 BE 10:45

Page 101: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

107

ซานเยวยกว

เหมอลอยอยางเหนไดชด เขาเอยถามขน "คดอะไรหรอ"

ออวสดลมหายใจเฮอกหนง สะกดอาการพะอดพะอมระลอกนนไว

กระตกมมปากยมพลางสนศรษะกบเขา "ไมมอะไรเจาคะ เมอครใจลอยไป

ทานเสรจงานแลวหรอ"

หลไทรวานสยชอบเกบค�าพดไวในใจของนางนมใชจะแกใหหายได

ในวนสองวน เขาไมถามซกไซนางตอ หนคอมองผงถงแวบหนง "มอะไรกน"

"ทลทานออง" ผงถงตงทาจะตอบ เหนออวเหลยวมาสงสายตาให

นางละลาละลงครหนงกอนฝนกลนค�าพดทมารออยตรงปลายลนกลบไป

แลวกลาวเสยงขนมว "ไมมอะไรเพคะ"

พวกนางนายบาวสองคนพดเปนเสยงเดยวกน ทวาหลไทไมคด

จะใหแลวกนไปเทาน เขาหนศรษะไปมองกลมคนเบองลาง "พวกเจาพด"

สาวใชแปดนางงนงงเชนกน พวกเฉนชวสงเสยงตอบพนอบพเทา

"หมอมฉนไมทราบเพคะ"

ขณะทกลมหวหนาสาวใชของวงอองมคนกาวออกมาพดเสยงนม

"ทลทานออง พวกหมอมฉนมาถวายค�านบทานอองกบพระชายาเพคะ

ตอนแรกพระชายายงประทานรางวลใหพวกหมอมฉนหลายชน ชวประเดยว

ตอมากกรวแลว พวกหมอมฉนไมทราบเหมอนกนวาพระชายาทรงเปน

อะไรเพคะ"

บงเอญวาผ กลาววาจานคอหรงซงทเสยบปนผเสอคนนนพอด

ตอนนยงกลาใสไฟออวซงๆ หนาเชนน นายบาวสามคนลวนเปนคนฉลาด

จะฟงไมออกไดอยางไรวานางจะชเปนนยวาออวคมดคมราย

นเปนเหตใหออวขมวดคว ผงถงท�าหนาบง สวนผงฮยถลงตา แลว

Page ��������� 11.indd 107 16/4/2563 BE 10:45

Page 102: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

108

นวลหยกงาม 11

หลไทยงเลอกถามผงถงผงฮยในเวลาน

"เปนอยางทนางพดหรอ"

ถาจะวากนถงเลหเหลยม คนทงวงอองนรวมกนกเอาชนะหลไท

คนเดยวไมได ใชวาจาสองค�ากยวยใหพวกนางอาปากพดได

ผงฮยขมใจไมอย ยกชายกระโปรงทงตวลงคกเขาดงตบตรงหนา

หลไท "ทานอองโปรดทรงตดสนใหดวยเพคะ"

ออวพดปราม "ผงฮ ย นเจาจะท�าอะไร รบลกขน" ผงฮ ยไมฟง

เสยงนาง คกเขารอหลไทเปดปากอยางดอดง

"พด" หลไทเอยขน

"หมอมฉนทราบวานายหญงของพวกหมอมฉนไรทพงพาอาศย

ออกเรอนมาทวงอองดวยศกดฐานะทต�าตอยกวา แตไมวาอยางไรกเปน

เจานายในวงแหงน พงไดรบการเคารพนบถอ แตหมอมฉนเหนได

จะแจงวาทนมไมกคนทเหนนายหญงของพวกหมอมฉนเปนเจานาย

ค�าพดของนายหญงยงไมศกดสทธเทาบาวคนหนง ในชวงเสกสมรสใหมๆ

กมคนกลาสวมรองเทาแดงลวงล�าคณหน" ผงฮยเอยเสยงขน คดไปถง

หลายวนกอนออวยงวนวายจนไมไดหลบไดนอน พรอมกบภาพนาสงสาร

ตอนผเปนนายตกใจตนจากฝนในเชาวนนนผดขนในหว นางพดไมกค�า

กตาแดงเรอ

"นายหญงไมถอสาหาความพวกนาง เลยถกเหนเปนมะพลบนม*

จะบบเคนอยางไรกได นเพงผานไปไมกวน แม...แมแตบาวคนหนงก

แตงตวเหมอนกบนายหญงแลว นมใชเปนการเหยยบหวกนหรอไร"

* มะพลบนม อปมาถงคนทออนแอไรอ�านาจ ตองตกเปนเบยลางถกคนอนขมเหงรงแก

Page ��������� 11.indd 108 16/4/2563 BE 10:45

Page 103: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

109

ซานเยวยกว

ในใจออวก�าลงคบของหงดหงดอยบาง นางหลบตาลงเพงมอง

ลายดอกบวบนกระโปรงโดยไมเปลงวาจาใดอก นางไมเหนหลไทดานขาง

มองส�ารวจเสอผาอาภรณของตน แลวกไมเหนหรงซงมองเครองแตงกาย

ของพวกพองอกสามคน จากนนกาวออกมากลาวกบผงฮยอยางโกรธเกรยว

"นองผงฮยพดอยางนหมายความวาอะไร ก�าลงชตนหมอนดา

ตนไหว* กบพวกขาอยใชหรอไม วนนนนองหรงอผดทสวมรองเทาสแดง

แตมไดท�าไปดวยเจตนา พระชายาเปนนาย พวกขาเปนบาว มหรอ

จะกลาเหยยบหวผเปนนาย จะยดเยยดขอกลาวหาเลอนลอยใหเยยงน

พวกขาไมยอมหรอกนะ ทานอองเพคะ" หรงซงเรยกขานอยางนอยเนอ

ต�าใจ และถลนเขาไปคกเขากบพน "พวกหมอมฉนปรนนบตขางพระวรกาย

ตงแตในวงหลวง จากสรางวงจนบดนกเปนเวลาเจดแปดปแลว เคยไดรบ

ความไมเปนธรรมแบบนทไหนกน ทานอองโปรดทรงใหความยตธรรมกบ

พวกหมอมฉนดวยเพคะ"

"ทานอองโปรดทรงใหความยตธรรมกบพวกหมอมฉนดวยเพคะ"

เมอมหรงซงเปนทพหนา หรงอคกเขาตามทนททนใด สวนอกสองคนชงใจ

ชวครแลวไมขยบตว

"เจายงมเหตผลหรอไม" ผงฮยถลงตาใส "พวกเจาลวนถกจบได

คาหนงคาเขาสองหน ยงกลาแกตว อยางนนเจาบอกมาสวา บนหวเจา..."

"ผงฮย!" ออวตะคอกดเปนการตดบทผงฮย นางเบอนหนาไปเอยกบ

หลไท "ทานออง ทานกนอาหารเชากอนเถอะ ทางนมอบหมายใหขา

สะสางเองนะเจาคะ"* ชตนหมอนดาตนไหว เปนส�านวน หมายถงภายนอกดเหมอนตอวาคนผหนง แตแทจรงแลวตองการตอวา อกคนหนง

Page ��������� 11.indd 109 16/4/2563 BE 10:45

Page 104: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

110

นวลหยกงาม 11

"ทานออง ทานอองอยาเสดจออกไปนะเพคะ หากพระองค

ไมประทบอยทน ยงไมรวาพวกหมอมฉนจะโดนพระชายาโบยตจนเปน

เชนไร" ผกลาวค�านคอหรงอทยงไมหายหวาดผวาหลงโดนลงโทษวนนน

ออวรสกวาลดตวลงไปโตแยงกบบาวไพรพวกนเปนการเสยศกดศร

โดยแท แตไดยนถอยค�านแลว ตอใหเปนตกตาดนปนกตองถกยวโทสะ

ขนมาสามสวน จะมสตรคนใดเลาทยนยอมใหคนอนพดใหรายตนเอง

ตอหนาผเปนทรก

"ผงฮย ไมตองคกเขาแลว ไปตามหลตงมา เจาบอกเรองทางน

กบเขาเทานนเปนพอ" อนวาฤกษดไมสฤกษสะดวก ขยะทซกไวใตพรม

ของวงเวยออง วนนนางจะกวาดออกมาสะสางใหหมดเสย

"เพคะ" ผงฮยถลงตาใสสตรสองนางทคกเขากบพนอกท กอนจะ

ยกชายกระโปรงวงเหยาะๆ ไป

ออวเหนนางออกจากหองไปแลวจงหนหนากลบไปทางหลไท

ก�าลงหนกใจวาจะอธบายเรองราวกบเขาอยางไร จๆ เขากวาดมอปดผาน

ทายทอยนาง ตอนดงแขนคนไปมของชนหนงปรากฏขนในมอสะดดตา

มใชปนผเสอตวตนเหตนนแลวจะเปนสงใดได!

"ทานออง?!" ออวองงนไป นางเหนเขาหมนปนผเสอแดงอนนน

ในมอเลนดวยสหนาดจปกต

"ซนเตอไหล ไปเรยกคนมาใหหมด" สมเสยงของหลไทราบเรยบ

เฉยเมยจนจบอารมณไมออก แตออวรวาเพลานเขาหวเสยแลว และ

หวเสยอยางมากดวย

ขนทชราประสานมอคารวะแลววงออกไปดวยฝเทาปราดเปรยว

Page ��������� 11.indd 110 16/4/2563 BE 10:45

Page 105: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

111

ซานเยวยกว

พวกหรงอหรงซงเหนปนผเสอแดงในมอหลไทอนนนแลวเชนกน หลงจาก

ตะลงพรงเพรดชวอดใจกหนาถอดสไปถนดตา หรงซงยกมอขนจบๆ

ขางศรษะอยางลกลน พอแตะถกตวผเสอกสนสะทานไปทงราง ดวงตา

หลกหลกกลอกไปมา นางกดรมฝปากสดแรง ท�าหนาสลดเดนเขา

ขนหนาสองกาว โขกศรษะพรอมพดกบหลไทเสยงเศราสรอย

"ทานอองโปรดประทานอภยใหดวย หมอมฉนไมทราบจรงๆ วาปนน

เปนแบบเดยวกบของพระชายา คอวาเดอนทแลวตอนไปตรวจงานท

หนวยภษาของกองงานในกบนองหรงอ หมอมฉนเหนปนอนนงามด

กเลยรบไว ไมรเลยสกนดวามนจะเหมอนกบของทเตรยมใหพระชายา

หากหมอมฉนร ตองไมกลารบไวเดดขาด"

หรงซงผนเปนคนเจาคารมจรงๆ พดไมกค�ากโยนความผดไปให

กองงานใน แตการณกลบกลายเปนว าพอหลไท กบออวฟ งแลว

ความหมายของมนกผดเพยนไปจากเดม

"ทานออง" ออวรดวาไมควรพาลพาโล แตคดถงวาสาวใชตวดคน

ลวนเปนหลไทใหทายจนเหลง ในใจกขดเคองเหลอแสน นางกลาว

อยางไมสบอารมณ "ทแทสงของทใหขาใชเปนของเหลอเดนเองหรอน"

ปง!

หลไททบก�าปนกบโตะน�าชาเตมแรง เสยงดงสนนจนทกคนในโถง

หนาวสะทานตรงกลางอก ออวตกใจสะดงโหยงเปนคนแรก สตของนาง

แจมแจงดวาเขาไมไดตบโตะใสนาง แตอารมณกลบไหวสะเทอนไป

กอนแลว หญงสาวรสกล�าคอตบตน เหยยดสองขากาวลงจากแทนยก

ไมแดงทงทเทาเปลา ตงทาจะออกเดนตรงดงไปทหนาประต ชวพรบตา

Page ��������� 11.indd 111 16/4/2563 BE 10:45

Page 106: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

112

นวลหยกงาม 11

เดยวกถกทอนแขนขางหนงรวบเอวไว ควาตวกลบไปนงบนตกเขา

จนฝาเทาลอยจากพน แผนหลงแนบชดแผงอกล�าสน

"จะไปไหน"

ในหองมคนยนอยมากมาย ออวอยในออมกอดเขามองเหนแวว

ตกตะลงในดวงตาทกค นางทงโกรธทงอาย แตไมกลาขยบตวสงเดช

ท�าไดเพยงเบาเสยงลงเอยกบเขา "ระ...รบปลอยส แบบนดไมงามนะ

เจาคะ"

หลไทไมแยแสสนใจสกกระผก เขากวาดตามองคนเบองลาง

อยางเยนชา เอยงคอพดขางหนางเสยงแผวเบา "คบของหมองใจแลวหรอ"

"คบของหมองใจอะไร ปลอยขาลงเรวเขา" กลาวจบไมทนไร

เอวเลกกโดนรดแนนขน พรอมกบไดยนเขากระซบอยรมใบห "ยงไมอย

นงๆ อก"

หลไทพดจบแลวไมทดสอบความหนาบางของหญงสาวตอ

จบเอวนางยกตวไปวางลงขางกายแลวกมมอซายของนางไวเทานน

ไมใหเดนหนไปอยางแงงอนอก

ตอนแรกผงถงยงโมโหพวกสนขอาศยบารมเจาของเหลานน

แตพอเหนกรยาอาการของคนทงสองกลอบยมราแตแรก นางรนน�าชา

ยกไปใหคนละหนงถวยอยางรจงหวะอยางยง

ทางดานสาวใชทยนอยเบองลาง อยาวาแตสาวใชทตดตาม

ออกเรอนมาอยางเฉนชว กระทงพวกหรงอทวากนวาอยมาเจดแปดป

กไมเคยเหนหลไทเปนอยางน ถงขนาดนแลวยงดไมออกวาเขาโปรดปราน

พระชายาคนน เชนนนกมตาหามแววไม คนอนๆ ยงไมเทาไร แตหรงอ

Page ��������� 11.indd 112 16/4/2563 BE 10:45

Page 107: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

113

ซานเยวยกว

กบหรงซงหนาซดเผอด พวกนางเคยอยในวงหลวง ไดฟงกบห ไดดกบตา

จงประจกษแจงทสดวาความโปรดปรานทบรษผหนงมตอสตรหมายถง

อะไร

"นายหญง ทรงระงบโทสะดวยเพคะ" ผงถงหยบเกาอพกเทามาวาง

รองใตขาสองขางทหอยโตงเตงอยขางแทนไมแดง "หมอมฉนไปดวา

ทางเรอนครวตมโจกรงนกเสรจแลวหรอยง จะไดตกมาใหพระองค

ชามหนงเพคะ"

"...ไปเถอะ ตกมาเพมอกชามหนง"

วงอองกวางขวางใหญโต จะตามหาใครสกคนมใชเรองงาย กระนน

ซนเตอไหลกลบใชเวลาเพยงหนงเคอเศษกพาคนกลบมาจนครบ ไดแก

หวหนาผดแลสามคน ผดแลทรบผดชอบงานภายในสองคน ชางทอง

ประจ�าวงอองสองคน เปนเหตใหในโถงใหญแออดไปในชวขณะ นยง

ไมนบหญงรบใชกบทหารคมกนทยนอยนอกประตอกหลายคน ตอนน

จงรอแคหลตงคนเดยวแลว

เมอเหนคนมากนเปนขบวนใหญ ผมชนกตดหลงยอมหวาดกลว

หลไทไมพดจา หรงซงซงยงท�าปากเกงกอนหนานกไมกลาเปลงวาจา

ออวแลมองนางกมหนาคดอะไรอยบางกสดร พลางรบชามหยกใบเลก

จากมอผงถงสงใหหลไท กอนจะจงใจพดวา

"รบไวสเจาคะ ทานกคลายโทสะลงดวย ประเดยวโกรธเปนฟน

เปนไฟขนมาอก จะเปนความผดของขานะเจาคะ"

หลไทรบชามมาดม ปลอยใหนางเหนบแนมโดยไมวากระไร ขณะ

ออวใชชอนคนน�าแกงอย หลตงกกมหนากาวเขาประตมา มคนรบใช

Page ��������� 11.indd 113 16/4/2563 BE 10:45

Page 108: 577 - images-se-ed.com€¦ · 9 ¿¦Ë¯´ÂÓ¯ ¾¾Ó´ ย่อมไม่เป็นปัญหา กอปรกับฉีเจิ้งมีความในใจหนักอึ้ง

114

นวลหยกงาม 11

หอบสมดบญชสองกองไวดวยสองมอตามหลงมาสองคน

"ทานออง พระชายา"

เมอไดมอฉมงอยางหลตงมาตรวจทานบญชแลวจาระไนใหฟง

เผยใหเหนรโหวในบญชของวงเวยอองอยางชดเจนแจมแจงตอหนาทกคน

ถงออวเตรยมใจไวแตแรกกยงอดตกใจไมได

ไมนาเชอ! หวหนาสาวใชสคนนนอกจากเสอผาอาภรณเครองประดบ

ทกๆ เดอนยงใชสอยเงนถงหกรอยกวน ซงเปนจ�านวนหนงในสามของเงน

ทจายออกเดอนละหนงพนแปดรอยกวน เมอครงทนางอยจวนกวกง

แตละเดอนไดรบเงนแคยสบต�าลง ในวงอองนเลยงดคณหนสงศกดสคน

ตางหาก ใชชบเลยงบาวไพรทไหนกน

ออวตกตะลงในทแรก ตอมากคดอยางปวดใจวามเงนจายออกจาก

บญชกอนโตขนาดน หากหลไทไมอนญาตอยลบหลง มหรอจะรวไหล

ออกไป

หรอวาเขามใจตองการประคบประหงมสตรหลายคนน

(ตดตามอานตอไดในฉบบเตม)

Page ��������� 11.indd 114 16/4/2563 BE 10:45