603.83.672 Radio Croma NL - Fiat- .Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie

Embed Size (px)

Text of 603.83.672 Radio Croma NL - Fiat- .Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze...

De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld.

Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.Wendt u voor nadere informatie tot de Fiat-dealer.

Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.

NEDERLANDS

A U T O R A D I O

F I A T C R O M A

os CROMA RADIO NL 09-01-2008 14:35 Pagina 1

603.83.672 NL

FADER-regeling ....................................................................... 13Functie LOUDNESS ............................................................... 13Diefstalbeveiliging .................................................................... 13

RADIO (Tuner) ....................................................................... 14Inleiding ..................................................................................... 14Golfband selecteren ................................................................ 14Voorkeuzetoetsen .................................................................. 14Laatst beluisterde station opslaan ........................................ 14Automatische afstemming ..................................................... 14Handmatige afstemming ......................................................... 15Functie AUTOSTORE ............................................................ 15Ontvangst van alarmberichten ............................................. 16Functie EON ............................................................................ 16Uitzendingen in stereo ........................................................... 16Menu .......................................................................................... 16- Functies toets MENU .......................................................... 16- Functie AF SWITCHING .................................................... 17- Functie TRAFFIC INFO ...................................................... 17- Functie REGIONAL MODE ............................................... 18- Functie MP3 DISPLAY ......................................................... 18- Functie SPEED VOLUME ..................................................... 19- Functie EXTERNAL AUDIO VOL ................................... 19- Functie RADIO OFF ............................................................ 19- Functie RESTORE DEFAULT ............................................ 19

IIIINNNNHHHHOOOOUUUUDDDD

INLEIDING ............................................................................... 3Tips ............................................................................................. 3- Verkeersveiligheid ................................................................ 3- Ontvangstomstandigheden ................................................. 3- Voorzorgsmaatregelen en onderhoud ............................. 4- CD ........................................................................................... 4Technische gegevens .............................................................. 5

BEKNOPTE HANDLEIDING ............................................... 6Bedieningsknoppen op het stuurwiel .................................. 8Algemene aanwijzingen .......................................................... 9- Radio ....................................................................................... 9- CD-speler ............................................................................... 9- MP3 CD-speler ..................................................................... 10- Audiosysteem ........................................................................ 10

FUNCTIES EN INSTELLINGEN .......................................... 11Autoradio inschakelen ............................................................ 11Autoradio uitschakelen .......................................................... 11Functies Radio/CD-speler/CD-wisselaar selecteren ....... 11Geheugenfunctie audiobron .................................................. 11Volumeregeling ........................................................................ 11Functie SPEED VOLUME ....................................................... 11Functie MUTE/PAUSE ............................................................ 12Audio-instellingen .................................................................... 12Toonregeling ............................................................................ 12Balansregeling ........................................................................... 12

603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 1

CD-SPELER ............................................................................... 20Inleiding ..................................................................................... 20CD-speler selecteren ............................................................. 20Laden/uitwerpen van de CD ................................................. 20Eventuele foutmeldingen ........................................................ 21Informatie op het display ....................................................... 21Muziekstuk selecteren ............................................................ 21Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen ........................ 21Functie pause ............................................................................ 22Diefstalbeveiliging .................................................................... 22- Geheime code invoeren ...................................................... 22- Code Card ............................................................................. 22

MP3 CD-SPELER ..................................................................... 23Inleiding ..................................................................................... 23MP3-speler ................................................................................ 23Informatie op het display ....................................................... 23- ID3-TAG informatie weergeven ....................................... 23Volgende/vorige map selecteren .......................................... 24Diefstalbeveiliging .................................................................... 24

CD-WISSELAAR (CDC) ....................................................... 25Inleiding ..................................................................................... 25CD-wisselaar selecteren ........................................................ 25Eventuele foutmeldingen ........................................................ 25CD selecteren .......................................................................... 25

DIAGNOSE VAN STORINGEN ......................................... 26

603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 2

3

BEKN

OPTE

HA

NDLE

IDIN

GFU

NCTIE

S EN

INST

ELLIN

GEN

RADI

OCD

-SPELE

RMP

3 CD

-SPE

LER

CD-W

ISSEL

AAR

(CDC

)IN

LEIDI

NG

TIPS

Verkeersveiligheid

Voordat u gaat rijden, raden wij u aan omvertrouwd te raken met de verschillendefuncties van de autoradio (bijv. het opslaanvan stations).

Ontvangstomstandigheden

Tijdens het rijden wisselen de ont-vangstomstandigheden voortdurend. Deontvangst kan gestoord worden door deaanwezigheid van bergen, gebouwen ofbruggen, vooral als u ver verwijderd bentvan de zender waarnaar u luistert.

BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kanhet volume aanzienlijk toenemen in ver-gelijking tot de normale weergave.

IIIINNNNLLLLEEEEIIIIDDDDIIIINNNNGGGG

De autoradio van deze auto is uitgerust meteen CD-speler (autoradio met CD-speler)of een MP3 CD-speler (autoradio met MP3CD-speler). De vormgeving en specificatiesvan het systeem zijn aangepast aan het interieur en sluiten aan bij het ontwerp vanhet dashboard. De afmetingen van de vastingebouwde autoradio zijn afgestemd op deauto, waardoor de radio niet in een andereauto kan worden gebruikt.

De autoradio is op een ergonomische positie gemonteerd voor zowel de be-stuurder als de passagier en met de sym-bolen op het front kunnen snel de een-voudig te gebruiken bedieningsorganenworden herkend.

De CD-wisselaar is in het Fiat Lineacces-sori-programma opgenomen.

Hieronder zijn tips en aanwijzingen opge-nomen. Het verdient aanbeveling deze aan-dachtig te lezen. In deze aanwijzingen is ookde bediening van de CD-wisselaar (indienvan toepassing) via de autoradio opge-nomen. Zie voor het gebruik van de CD-wisselaar het betreffende instructieboek-je.

Een te hoog volume tijdenshet rijden kan zowel uw leven

als het leven van anderen in gevaarbrengen. Wij raden u dan ook aan omhet volume altijd zo te regelen dat ge-luiden van buiten (claxons, sirenes vanambulance, brandweer, politie e.d.)hoorbaar blijven.

ATTENTIE

603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 3

BEKN

OPTE

HA

NDLE

IDIN

G

4

FUNC

TIES E

N IN

STEL

LINGE

NRA

DIO

CD-SP

ELER

MP3

CD-S

PELE

RCD

-WISS

ELAA

R (C

DC)

INLEI

DING

verwijder vingerafdrukken en stof vanhet CD-oppervlak met een zachte doek.Houd de CD bij de randen vast en rei-nig vanuit het midden naar de randen;

gebruik voor het schoonmaken nooitchemische producten (bijv. antistatischesprays of thinner) omdat hierdoor hetoppervlak van de CD kan worden be-schadigd;

berg na het beluisteren de CD weer opin het doosje om te voorkomen dat ervlekken of krassen ontstaan die de weer-gave kun