6B -  a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona page 1
6B -  a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona page 2
6B -  a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona page 3
6B -  a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona page 4

6B - a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona

Embed Size (px)

Text of 6B - a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona

 • 1

  107.CASAMILPEDRERAGAUD

  (1.Presentaci i context. Identificaci icatalogacidelobraiContexthistric)LaCasaMilsuncompendidelesaportacionsmsrellevantsde l'arquitectura del segle XIX i un avan d'alguns delselements ms caracterstics del segle xx. En la construcci,Gaudvadeixarvolarenllibertat la imaginaci i la fantasia, sense oblidar, per,l'aspectefuncional.Lesrefernciesalanaturahisnconstantspotserperaix l'arquitectevadesterrarla lniarecta,exempledel'artificiositathumana.Declaradaedificidecarcterartsticabansque se'n finalitzslaconstrucci,constitueixunade lesobresclausdel'arquitecturamoderna.

  (1.1.Ttol.)CasaMilolaPedrera(1.2.Autor.):GaudiiCornet(Reus1852Barcelona 1926)(1.3.Localitzacicronolgica):19071910(1.4.Materialsconstructius)Pedra,ma, cermica iferro

  (1.5. Sistema constructiu .) : Es combinaarquitecturaarquitravadaIdevoltaambnousmaterials(1.6.Dimensions)(1.7.Ubicaci)Barcelona:EixampleCerdPasseigdeGrcia(1.8.Estil):artnouveauomodernisme(1.9.Funci.)(Tipus de construcci)Residencialilocalscomercialsalaplantadelcarrer

  (1.10. Contex histric )( biografia de lautor i elseuperode,tantartsticcomhistric.)Nascut a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura deBarcelona, on es va impregnar del corrent neomedievalista que s'hirespiravagrciesa arquitectes comEliesRogent. Linici de la sevaobrapertany a aquest moviment, Si b a poc a poc va emprendre un campersonalquevadesenvoluparenelmodernisme,unllenguatgeinnovadorgrciesalqualsinternacionalmentconegut,ambobrescomCasaBatll, la cripta de la colnia Guell , el Parc Guell, la Pedrera , la SagradaFamlia,lacasaBotinesdeLle,elCaprichodeSantander,etc

  *Context histric de lobra: A Catalunya, el modernisme s lestil artsticacceptatperuna burgesiaqueha vist comel seuprojectepera Espanyahaquedat redut a la defensa del proteccionisme, i que acabar articulant uncatalanismepoltic reformador.EssentBarcelona la ciutatms grandEuropaqueno s capital dun Estat, cases i palaus fan la funcidembelliment urbqueendaltresindrets,comelParsdHaussman,sdirigidaperlEstat.

  (2.Anlisiformal./Anlisiestructural.)

  (2.1.Plantaespai)

  Planta rectangularaixamfranadaamblesparetspenrimetralsondulants.L:edifici tdoscelobertsinteriorsdegransdimensions.Adifernciadelesconstrucionsqueesduienatermeenaquellmoment,Gaudvapreveured'lnstallarhiascensori vaferhiunaescaladevensredudaenbeneficidel'espaiilaclarordelsceloberts(2.2.Elementsdesuportisuportats).

  Pilars depedraque suporten jsseresdeferro,distribuidesde formaradialapartirdelspilars,soIuciquepermetunaplantalliure iirregular,senseparetsmestres.Lafaana s buida de carregues i els tancaments de pedra hi sn noms per unaconcepciescultricadeledifici.Elementssostinguts:Voltaanullard'arcsparablicsocatenaris.L'edifici se sustenta en una estructura de ferro queatorga una gran llibertata l'hora de distribuir la plantacombinadaamblautilitzacidepedranaturalimaons.La faana no actua de mur de crrega, sin queconstitueixunaestructuraautnomaconnectadaalcosdel'edificimitjanantuncomplexsistemade biguesitirantsdeferro.Vaserconstrudaambcarreusblocsenformadeparal.leleppederectangulardepedranaturaltalladaapeud'obra(d'aquelsobrenomdeLaPedrera).Lesplantes,lliuresdemursdecrrega,recolzenenpilarsi jsseres corbes (bigues gruixudes que en sostenend'altres), mentre que arcs parablics i columnesinclinades desafien l'equilibri i compensen, amb unacomplexatcnica,elsesforosverticalsihoritzontals.

  (2.3.Espaiexterior:volums,faanes,urbanisme,.)Volums: l'edifici va ser concebut per ocupar la parcella d'eixample que teniaassignada, i respectava la formaquepredeterminavael plaCerd pel que feia alsedificisresidencials.

  Faanes: Launitat formal de la faanano s simtrrca peraconsegueix ungranequilibriIharmomagrciesalesfileresdebalconsques'ondulenalternativamentIirregularment.EIcoronamentsenrajolatblanc.

  *Urbanisme: Tot Ique respecta lesnormesurbanstiquesde l'Eixamplebarcelon,lasevairregulantatfaqueledificidestaquipersobredelaresta.Semmarcadinselprojectede leixampledeCerd iniciat el1859 i lesmansanesaixamfranadesdegran visi de futur .Undels carrers principals seria elPaseigdeGrciaones concentresels edificis ms representatiusdelmodernismebarcelonrepresentatsemelquadratdor.

  Vistadesdel'exterior,laCasaMilsemblaunamuntanyadepedrade formes capricioses.La lnia rectahi s absent en el seu lloc,corbes iparbolesdominen totselscontoms, totcreantunefectenic.Lesoberturesdelesfinestresilesportes2ibalconades,fetesambferroforjatimodelatenformademotiusvegetals,segueixenlamateixatnica.L'edifici es compon d'una planta baixa, cinc pisos i un ticdominat per arcs parablics i revestit totalment de tesselles decermica blanca. Arran de carrer uns pilars 4 en forma d'arbresinclinatsenllacenexteriormentambelsvolumsdepedradelspisossuperiors.Al terrat,unescapricioses formesescultriques querecordenelspaisatgesdelaCapadcia(Turquia)acullenelsdipsitsdel'aiguailes capses de les escales i dels ascensors, i es converteixen enalguns delsclementsmsemblemticsdel'edifici.

  (2.4.Espaiinterior:illuminaci.(llumicolor)

  Il.luminaci:LafaanailaplantaIliuresdeparetsdecrregafanpossiblesunesbonesoberturesextenorspera IentradadellumElsceloberts,degransdimensions,contribueixenalail.luminaciinteriordetoteslesplantesEn travessar la llinda de l'accs principal A, a la planta baixa,s'arribaaundelsdosceloberts6Bquecontl'edificiiqueaportenventilaciillumnaturalal'interior.sentornd'aquestsespaisques'articulaladistribucidelesplantes,compartimentadesdemanerairregularisenseunordreaparent,fetquednacomaresultatunshabitatges amb cambres de formes poligonals C que oblig amoblarlosambunmobiliariadaptatalespeculiaritatsde l'espai,dissenyatpelmateixGaud.Laprofusadecoraciinteriorsegueixuna lnia modernista, amb estucs als sostres, panys amb motiusflorals...L'artistainnovtambenelsaccessosalshabitatges,prescindintdeles habituals escales (noms conserv unes escales de servei) idisposant un sistema d'ascensors que porten directament acadascundelshabitatges.

  (2.5.Elementsdecoratius).LadecoracistambobradeGaudamblaIntervencidelseucol.laborador,iarquitecteJosepMariaPujol,*BonapartdelmobiliariespottrobartambalMNAC.

 • 2

  Exterior: Les ondulacions dels balcons concebudes com un elementescultric sn dinmiques I provoquen un joc de clarobscurs moltdecoratius.Lespedresdels balcons van ser tallades,precisament ,in situper picapedrers, motiu pel qual alg va batejar, sarcsticament l'edificiamb el nom de la Pedrera. Les baranes de ferro forjat simulen formesvegetats entrellaades i a la cornisa superior en relleu de pedra hi hainscrita la invocacimariana : Ave GratiaM (monogramadeMaria) / (larosa d'un rosari) / plena, Domnus tecum. EI terrat superior, els dipsitsdaigua,lesescalesilesxemeneiestenenformesorgniquesiestanrecobertes de trencads. D'acord amb el projecte inicial, a la part superior hihavia d'anar una torratxa coronada per una esculturamonumental de laMare de Du del Roser (1226). *Lesclat de la Setmana Trgica aBarcelona (1909),per,vainterrompreaquestprojecte,ijanoesvaarribarafermai.

  Interior: liinterior esbasaenel traatpoligonal irregularde lesestances,parets irregulars i falsos sostresambformesd'onadessinuoses.Aqueststrets obligaven a tenir mobles fets a mida que van ser dissenyats perGaudmateix,amblaqualcosaesgarantialacohernciatotaldel'edifici.Malauradament per, quanGaud vamorir i lamodadelmodernismeesvaabandonar, els interiors van ser remodelats i s'hi imposaren les Iniesrectes.

  (2.6.Elements propis de lestil.) .(Assenyalarelsgenerals ielsquees trobenpresentsa lobratotargumentantlos).La creativitat personal de l'arquitecte i la sinuositat de les formes ambtotalmancanadeIniesrectes,consideradesalienesalanaturalesa,sndos dels elements ms caracterstics del modernisme catal. EI treballartes (balcons de ferro forjat trencads ... ), oposat a l'industrial, es fapalsenaquestedifici,malgrat lautilitzaci de jsseresdeferro colat deproducci industrialquepermeten sostenir tot l'edifici ideixar lesplanteslliures. Aquesta combinaci de tcnica i artesania fou bsica en elmodernisme.La Casa :Mil s'emmarca plenament en l'estil modernista.

  Constitueix,enaquestsentit,unclarexponentdelareaccien

  contradel'uniformismearquitectnicimposatperlaRevoluci

  Industrial. Gaud apleg els elements fonamentals que

  conformavenlasevaconcepciorgnicadel'arquitectura.Toti

  quenohiutilitzpolicromiaexterior(comalaCasaBatll,per

  exemple), la combinacientre la forma sinuosa dels blocsde

  pedra iel ferroutilitzata les balconadesatorgaa l'edificiuna

  gran fora expressiva, fins al punt que autors com Oriol

  Bohigas l'han considerat un dels antecedents de l'arquitectura

  expressionista alemanya com desprs farien els

  expressionistes amb el formig, Gaud usa la pedra amb

  finalitatescultrica.

  (3.Comentari de lobra./Interpretaci:significat de laconstrucci.)

  (3.1.Relacientrelaformailafunci./Valoracidellloci espai que ocupa/Clientela:finalitat i recepci delencrrec)

  Comaedifici residencial,Gaud l'adaptalscriteris funcionalsde l'poca: vadeixarlaplantaprincipalperalafamniaMil,ilaresta,peralloguer.Tot i que actualment algunes parts de l'edifici s'hanrecuperatperaactivitatsculturals,lasevafuncioriginaleraexclusivamentresidencial.Encaraavuesconservenalguns dels apartaments originals, amb el mobiliaridissenyatperl'arquitecte.

  (3.2.Elements simblics: (explicaci dels significatsaparentsisimblics.)

  *Ledifici havia de ser coronat per una escultura dedicada a la Mare de Du delRoserde4m,sostingudaenlacornisa,propd'onencarahiconstenlesinscripcionsmarianes.S'hadeteniren compteque la senyoraMilesdeiaRoser.Malgratqueaquestdetallreflecteixlareligiositatdelaburgesiacatalana,totl'edificissmboldelpoder econmicde la famliaMil, queencarreg l'obraaundels arquitectesmscontrovertitsdel'poca.

  La Casa Mil constitueix l'exponent ms clar del'arquitectura orgnica de Gaud el qual, en l'intent derebutjar tota noci d'uniformitat, desterr completa