of 20 /20
EXAMPLE

$7 - images-se-ed.com

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of $7 - images-se-ed.com

Page 1: $7 - images-se-ed.com

EXAMPLE

Page 2: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 2 จาก 468

นยายเลมน เดมชอ รกรสละมนกบควนอลเวงนะคะ ทานใดอานเรองรกรส

ละมนกบควนอลเวง แลวก ไมตองซอเรองนนะคะ

ลนรกมายาลวง by คตะธารา

ประเภท : วรรณกรรมสาหรบผใหญ อายตงแต ปขนไป

สงวนลขสทธตามพระราชบญญตลขสทธ พ.ศ. หามลอกเลยนไม

วาสวนใดสวนหนงในหนงสอเลมนมฉะนนจะถอวามความผดตาม

กฎหมาย

จานวนหนา : หนา

ราคาขาย ebook : 1 บาท

บรรณาธการ : พเจยบ คตะธารา

ปก : พเจยบ คตะธารา (เครดตภาพจากอนเตอรเนต)

จดจาหนายในรปแบบ EBOOK , EPUB , หนงสอ

งานวรรณกรรม ภายใตนามปากกา “คตะธารา”

ไดจดลขสทธเอาไวทกเลม

หามมการคดลอก ดดแปลงหรอลอกเลยนไมวาจะดวยเทคนคการ ตดตอหรอ

ใด ๆ ทสอเจตนาวาละเมดผลงานทกกรณ แมจะเปน การคดลอกในบางสวน

ทชนชอบเอาไปใสในงานเขยนของตนลวนมความผดทางกฎหมายทงส น

EXAMPLE

Page 3: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 3 จาก 468

คานานกเขยน

ขอตอนรบทกทานเขาสประตแหงความสข ลนรกมายาลวง (เดมชอ..

รกรสละมน กบ ควนอลเวง) เปนนยายโรมานซ แนวโรแมนตก คอมเมดทไม

เครยด และมความสนกสนานผอนคลาย เนอเรองทนสมย ครบรส ไดแงคด ม

สาระตามแบบฉบบของ คตะธารา

งานเขยนเลมน พขอบอกเลยวา เวลาเขยนกไมเครยด เวลาอานทบทวนกสบาย

ใจ พมความรสกวา การเขยนนยายเลมนมนสบายใจมาก ๆ

ในเมอพสบายใจและมความสข กอยากจะสงมอบความสขนใหกบทก

ทานทอานผลงานของพ หลาย ๆ เลมทผานมา มนอยเลมมากทพเขยนแนวคอม

เมด สวนมากจะเปนดรามาเขมขน ซงกมหลายคนทบอกวาอานแลวเครยดไป

หนอยถงแมวาจะมสาระทดกตาม

เพราะฉะนนเพอเปนการปลอบใจททกคนทตองเสยนาตาอน

เนองมาจากอนกบตวละครในเนอเรอง ผลงานของพหลาย ๆ เลม แมมนนา

ประทบแลวมหลายคนทอานหลายรอบ กขอขอบพระคณมาก ๆ ดงนนพจง

อยากสงมอบนยายเลมนใหกบทกทาน ทงทเคยอานงานของพมาแลว และทยง

ไมเคยอานเลย กขอฝาก “ ลนรกมายาลวง” ไวในออมใจอกเลมนะคะ

หากตองการพดคยกบพ กเขาไปท เฟซบคไดนะคะ เพยงเขาไปท

google แลวคยคาคนวา “คตะธารา” ขอขอบคณทกการสนบสนน ขอใหม

ความสขและสนกกบการอานนะคะ

ดวยรก

คตะธารา

EXAMPLE

Page 4: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 4 จาก 468

ÅØ�¹ÃÑ¡àÅ�Ë�ÁÒÂÒÅǧ

๑ สปอรตหร เบนท อคลาส สเทาของขวญช นแรกซงถก

สงมอบใหเจาของรางบางอรชรวยยสบหาทดสวยหวานและ

ออนเยาวราวสาวนอยอายไมเกนยสบ หลงจากเธอเรยนจบ

ปรญญาโทดานเทคโนโลยดานสารสนเทศ วนนเปนวนแรกท

เธอไดฉลองของขวญดวยการขบมายงหางสรรพสนคาชอดง

เพอซอของทจาเปนและกาลงวาดลวดลายการขบเคลอน แลน

ฉวออกจากหางดงแหงหนงในกรงเทพมหานคร มงหนาจะ

ไปสสถานทนดหมายของกลมเพอนในการเลยงฉลองการ

เรยนจบ

เมอขบมาสกพกใบหกแววไดยนโทรศพทซงดงแขง

กบเสยงเพลงทเธอเปดฟงไปรองคลอไป มอเรยวบางจงยนไป

หมายจะหยบโทรศพท แตวามนดนลนตกลงไปซอกขางเบาะ

“โอะ”

ทอแสงอทานเบา ๆ ครนจะจอดกไมใชทเพราะถนน

กาลงวารถไมตด จงคอย ๆ ชะลอความเรวแลวยนมอลงไป

ควานหาโทรศพทรนใหม

EXAMPLE

Page 5: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 5 จาก 468

แตวาเจาสมารทโฟนมนดนตกลกทาใหเธอไมสามารถ

จะหยบไดจงสอดสายสายตามอง แลวกเหนหมายจะควาแต

ทวา..

...ปง..

“โอะ!”

ทอแสง สาวนอยวยยสบหาถงกบสะดงเมอรสกวารถ

ของเธอกระแทกกบอะไรสกอยางเขาอยางจง แมวาเธอจะผอน

ความเรวลงแลวกตาม

เธอเงยหนาขนพรอมกบดงเบรกแลวสอดสายสายตา

งามมองไปยงบนทายของเบนทอคลาสรนเดยวกบของเธอทยง

ใหมปายแดงเชนเดยวกน แตรถฝาแฝดของเธอเปนสนาตาล

ทอง

“บาจงทาไมมาจอดเกะกะแบบนนะ”

เธอบนอบกอนจะหยบโทรศพทกดหมายเลขไปยงท

หนง

“นคณ”

เสยงหนงดงมาอยางหงดหงดหลงจากทเขาเปดประต

รถออกมาแลวเหนสภาพบนทายของรถ ถกจบเขาอยางจง เขา

EXAMPLE

Page 6: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 6 จาก 468

เดนตรงมาหารถคกรณพรอมกบทบกระจกใหเธอเปดประต

แตทอแสงแคเลอนกระจกลงแลวมองหนาเขาหมน ๆ

“แทนทคณจะดวาคนในรถมใครเปนอะไรไหม จะ

ชวยอะไรไดบาง คณกลบหยบโทรศพทมากดหาอะไร”

นาเสยงทมของหนมไทยวยสามสบทสงสงา หลอ

สมารท เจาของผวสแทน หนาเขม ตาคม จมกโดงปากแดง ผม

ตดสนไดรปทรงอยางประณต เขาสวมสทเนอดสกรมทาราคา

แสนแพง เขายนมอรงเจาสมารทโฟนในมอเรยวบางของเธอ

มาถอไว

“เอะ! กลาดยงไง เอามานะ”

ทอแสงพยายามจะยนมอไปแยงโทรศพทของเธอ

กลบคน ทาใหเธอเปดประตรถออกมาแลวกาวเขาไปหาเขา

แตทวาเพยงแคเขายกมอขนเธอกเขยงสดปลายเทากยงไม

สามารถควาโทรศพทคนมาได

“จะเอายงไง”

เธอแผดเสยงถามเขาอยางหวเสย

“พดมาเลยฉนรบ”

“มารยาทนะ มไหม”

EXAMPLE

Page 7: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 7 จาก 468

เธอเมมปากแนน

“คณชนรถผม อนดบแรกคณควรเปดประตออกไปด

วาคนในรถมใครบาดเจบหรอไม นอะไร กลบหยบโทรศพท

ขนมากดหาอะไรไมทราบ”

ปรมตถ เจาของบรษทพเอมอนดสตรส ผผลตป ยท

ใหญทสดในเขตภาคใต วยสามสบป หนมโสดแตอาจจะไม

สด จบการศกษาระดบปรญญาโทดานภมสารสนเทศศาสตร

นกฉนกบคนตรงหนาทเขาคดวาเปนเดกทเพงเขาเรยน

มหาวทยาลย หรอเดกใจแตกลกคนรวยทไมยอมเรยน

“กเหนอยนวาคณไมเปนอะไร”

ทอแสงลอยหนาลอยตาพดแลวกใชจงหวะทปรมตถ

เผลอทาทาจะหยบโทรศพทกลบแตเขากเรวมากกวาทฉวย

ไปไวดานหลงของตน

“อะไรนะ”

เขาเขนเขยวเคยวฟนเอยถาม

“เอามา ฉนจะโทรเรยกประกน มนคอสงแรกทเรา

ตองทาเมอเกดอบตเหต” EXAMPLE

Page 8: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 8 จาก 468

เธอพดพรอมกบแบมอและกระดกน ว ทาใหเขานก

โกรธจนพดไมออก

“หรอคณจะซอมเอง ตามใจนะ แคโทรศพทเครอง

เดยว ซอใหมได”

เธอพดจบกเดนนวยนาดมาทประตเตรยมจะเปดออก

“ออ ถอวาโทรศพทนนเปนคาสกหรอกไดนะ”

เธอพดจบกย มแลวเตรยมเปดประต แตเขากเรวมาก

พอทจะกาวฉบ ๆ ไปดนประตไวแลวรงรางบางเหมอนจะ

โยนเธอออกไปจากรถของเธอกอนจะชหนาเธอ

“มนกจรงทคณควรเรยกประกน แตกอนทคณจะ

เรยกประกนเมอเกดอบตเหต ควรแสดงนาใจดวยการไปดวา

มใครเปนอะไรหรอไมและชวยเขากอน”

เธอเชดหนาขนพรอมกบมองสารวจดรางกายของเขา

ตงแตศรษะจรดปลายเทาทมนปลาบดวยรองเทาราคาหมน

“แลวคณบาดเจบตรงไหนละ”

ปรมตถวางมอลงทอกดานซายทนท

“ตรงนไง” EXAMPLE

Page 9: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 9 จาก 468

เธอเบปากแลวอาศยจงหวะทเขาเผลอมองหนาสวย

ๆ ของเธอในกรอบผมมาปดค วเรยวสนแคคอ หวเรยบ ๆ ลง

มาแบบไมมเครองประดบ กบสวมเสอสครมเปนผาซทร

พล วสบาย ๆ เขากบกางเกงขาสนสเขยวออน โชวเรยวขา

ขาวทเรยวสะอาดกบนองขาวกลมกลงไรไขมนสวนเกน

กระโดดแยงโทรศพทไปจากมอเขาแลวกดเบอรโทรหา

ประกนทนท

“เรยบรอย แตวา ฉนไมมเวลามาพดกบคนไมร

กาลเทศะหรอกนะ”

เธอพดจบกโบกมอเรยกแทกซทผานใหจอดแลวเปด

ประตกาวขนไปทนทพรอมกบสงจบมาใหปรมตถกอนจะ

ยกมอโบกแลวจากไป ทาใหปรมตถไดแตนกขนเคองอยใน

ใจกบเดกสมยน

เธอกลาท งรถราคาเปนลานทเพงถอยออกมาไดไม

นานเพราะยงตดปายแดงอย โดยไมสนใจวารถจะเปนอะไร

หรอไม เพยงแคโทรเรยกประกนแลว

“เดกสมยน จรง ๆ เลย พวกลกเศรษฐ ไมรจกไปเรยน

ดแตเทยวไปวน ๆ กบถลงเงนเลน”

EXAMPLE

Page 10: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 10 จาก 468

ปรมตถสายหนาไปมากอนจะเปดประตเขาไปในรถ

ของเธอ กมองเหนขาวของทเธอเพงซอมาจากหางดงและท

สะดดตาทสดกคอ สมดเลมหนงหนาปกเปนรปของเธอเอง

เขาหยบสมดเลมนนแลวปดประตรถของเธอกอนจะเดนไป

ยงรถของเขา

“บาจรงเลย อตาบาทาเราเสยเวลา”

ทอแสงบนอบเมอนงรถมาไดสกคร

“ตายแลว! ลมของไวในรถ”

เธอยกมอทบทศรษะ

“พคะ เลยวรถกลบไปทเดมคะ”

เธอบอกคนขบกอนจะโทรศพทไปหาเพอนเพอบอก

วาเธอคงไปสายเพราะเกดอบตเหตนดหนอย แตวาเมอรถ

เลยวไปยงทเกดเหตเธอกไมเหนทงรถของเธอและรถของ

ชายคนนน

“บาจรง”

เธอกดเบอรหาประกนเพอสอบถามรถ กรวาบรษท

ไดใหคนทอมาลากรถเธอไปแลว เธอจงตามไปทนนเพอเอา

EXAMPLE

Page 11: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 11 จาก 468

ของในรถ แตวา มนมสงหนงทหายไป ไมวาเธอจะคนหา

เทาไหรกหาไมเจอ

“พคะ”

เธอตรงไปหาชางซอมรถ

“เหนสมดโนตของฉนหรอเปลา”

หวหนาชางเดนเขามา

“มอะไรหรอครบ”

“สมดโนตหายคะ”

หวหนาชางหนไปมองลกนองคนทลากรถของเธอ

มาแลวไตถามสรปกคอพวกเขาไมไดเอาไป

“แลวหายไหนนะ”

ทอแสงครนคดกทาใหนกถงเจาของใบหนาสเหลยม

ไดรทคมขรมคนนนขนมา

“ไอหมอนนแนเลย จะเอาไปทากระดาษเชดตดหรอ

ไง บาทสด อยาใหเจอนะ”

เธอหมายมาดในใจ ทแรกกชว ๆ ครนเดนมาถงรถ

แทกซ เธอกหงดหงดขนมาทนทเมอนกถงเนอหาในสมด

เลมนน

EXAMPLE

Page 12: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 12 จาก 468

“อาย สมดโนตของฉน บนทกทกอยางไวในนน บา

จรงเอาไปทาไมนะ”

ทอแสงรบหยบขาวของทซอมาเอาไปใสรถแทกซ

แลวตรงไปหาเพอนยงทนดหมายแมในในยงกรนอยกบ

ใบหนาทาทางทยยวนของเจาของรางกายาสงใหญและสงา

งามคนนน เจาของดวงตาททรงพลงจนทาใหเธอจาไดตดตา

ปรมตถขบรถเลยวผานประตทางเขาทสงตระหงาน

ของตวคฤหาสนทกวางใหญบนเนอทกวาหาไรใจกลางกรง

เขาไปจอดยงหนาประตบาน แลวกาวลงจากรถ

“คณปลายหนาว”

นายยทธชายวยเกอบสามสบซงเปนคนขบรถประจา

บานวงเขามาหาเขาแลวทกทาย

“สงรถไปอดวย”

ปรมตถหนมามองนายยทธททาหนาฉงนพรอมกบ

สารวจมองดรถจนทวคนจนไดเหนความผดปกต ในขณะท

ปรมตถเดนเขาไปดานใน ซงเปนหองโถงรบแขกทอลงการEXAMPLE

Page 13: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 13 จาก 468

ดวยเฟอรนเจอรและของตกแตงทหายากและมราคา บงบอก

ถงรสนยมของผอยอาศยวาชอบสะสมของเกา

ทนททปรมตถเดนเขาไปในดานใน เจาสวเตมยศ

ชายวย หกสบปทกาลงใหความสนใจกบพระเครองรนเกาก

เงยหนาขนแลวมองตรงมายงลกชายคนเดยวของเขาทไมได

เจอหนามาเกอบสองเดอน ปรมตถนงลงตรงขามกบพอพรอม

ยกมอไหว

ชายหนมรปรางสงใหญดวยความสงเกอบรอยเกาสบ

เซนฯ จากคนทเคยผวขาวกลบกลายเปนคลา ดคมขรมนามอง

ไปอกแบบ รปรางกายาสมสดสวนสมกบอปนสยเปนคนชอบ

ออกกาลงกาย

“มาแลวหรอ”

เจาสวเตมยศเอยทกเมอลกชายยกมอไหว เขาละสายตา

จากพระเครองมองหนาลกชายตรง ๆ

“ถาแกไมไดเขามาประชมทกระทรวงเทคโนโลย คง

ไมไดมาบานสนะ”

ปรมตถย มกวาง

“ครบ”

EXAMPLE

Page 14: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 14 จาก 468

เขาตอบรบสน ๆ ทาใหเจาสวเตมยศตองผอนลม

หายใจออกมาพรอมกบตวดสายตาขวางคอนใหเขาเสยวงใหญ

ทาใหปรมตถเปลงเสยหวเราะออกมากบทาทางของพอ กอน

จะขยบเขาไปนงใกล ๆ แลววางมอบบนวดทขา

“พอ ๆ ฉนไมไดเมอย เพราะไมไดขายป ย”

เจาสวเตมยศกยงอดทจะแขวะลกชายเสยไมได

“มาอยกวน”

“รอรถเสรจครบ”

“ทาไม”

“ถกชนครบ”

เจาสวเตมยศพยกหนา

“ใครชน”

ปรมตถขบกรามแนนเมอนกถงใบหนาทสวยสะอาด

ดวงตากลมโตของสาวนอยคนนน

“คงลกคนมเงนครบ”

“นาเสยดาย ถาจนจะไปขอมาเปนลกสะใภ”

ปรมตถมองหนาพอนง EXAMPLE

Page 15: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 15 จาก 468

“กเพราะเธอสามารถทาใหแกอยบานไดหลายวนไง ถา

เธอไมขบรถชนรถแก แกคงจะนงอยตรงนตดไมทนรอนกคง

ตองไป”

ปรมตถเปลงเสยงหวเราะออกมาเบา ๆ อยางอารมณด

พรอมกบมองไปรอบตว

“ผมไดขาววา ตนฝนกลบมาแลว”

เจาสวเตมยศพยกหนาแลวหยบพระมาสองเมอชาเลอง

สายตาไปเหนอรวรรยา ภรรยาใหมของเขาเดนนวยนาดเขามา

พลางกวาดสายตามองดปรมตถนง

“สบายดไหมครบ”

ปรมตถเอยทก

“ไมเจบไมไข มกนมใชอยางสะดวกสบาย”

เจาหลอนตอบอยางฉาดฉานทาให เจาสวเตมยศชอน

สายตามองหนาภรรยาพลางย มทมมปากอยางนกหมนไส

“ตนฝนไปไหนละ ปลายหนาวอยากเจอ”

เพยงแคเจาสวเตมยศเอยถงลกสาวคนเดยวของอรวรร

ยา ซงหลอนมลกตดมาหนงคนกอนจะมาแตงงานกบเขาเมอ

สบกวาปกอน ทาใหอรวรรยาถงกบกามอแนนขนมาทนท

EXAMPLE

Page 16: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 16 จาก 468

“มอะไรหรอครบ”

แทนคาตอบของปรมตถ ชายหนมวยยสบหาป ผมตด

สนเกรยนดสะอาด เผยใบหนาทหลอเหลาหมดจด ประดบ

ดวยหนวดและเคราบาง ๆ ผวขาวสะอาดรปรางแบบบางชะ

โอดชะองเดนเขามา

“พปลายหนาว”

เสยงเรยกทเปนเสยงของชายหนมดงขน พรอมกบ

เรยกชอเลนของปรมตถอยางคนเคย ทาใหปรมตถจองมอง

พลางขมวดค วมนดวยความฉงน ในขณะทเจาสวเตมยศ

หวเราะห ๆ ในลาคอเมอมองเหนหนมนอยคนนนเดนเขามา

ดวยสหนาทสดใสแตตรงขามกบอรวรรยา ซงมสหนาบดบง

จนเหนไดชด

“ดใจจงเลยทไดเจอพ ผมตงใจวา จะไปหาพอยเชยว”

หนมนอยทมชอเลนวาตนฝนนงลงขางปรมตถพรอม

กบวางมอตบทเขาของเขาหนก ๆ ในขณะทปรมตถหนไปมอง

หนาพอทอมย มกอนจะปรายตาไปหาอรวรรยาทนงหนาบดอย

เหมอนเดม

EXAMPLE

Page 17: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 17 จาก 468

“สงสยหรอวามนเปนใคร”

อรวรรยากระแทกเสยงออกมาพลางมองคอนเจาหนม

นอยคนนน ทาใหปรมตถตองหนกลบไปพจารณาชายหนมท

อยขาง ๆ เขาอกครง

“แลวนายเปนใคร”

แทนคาตอบ หนมนอยคนนนยกมอกอดคอปรมตถ

แลวหอมแกมเขาเสยฟอดใหญ ทาใหปรมตถโดดผางลกพรวด

ขนทนท พรอมกบยกมอกอดอกไวแนนเมอจองมองเจาหนม

นอยทนงย มเผลคนนน

“เฮย!น..น น.”

ปรมตถยกมอชมาทหนาของหนมนอยคนนน ทลกขน

แลวยนตรง

“ผม ชอนางสาววรณโปรย ครบผม”

“หา! ตนฝนหรอน”

ปรมตถอทานออกมาราวกบไมอยากเชอสายตาของ

ตนเอง พรอมกบมองสารวจหนมนอยตรงหนา ซงกอนหนาน

เจาหลอนคอหญงสาวแสนสวยคนหนง ทอรวรรยาหมายมนEXAMPLE

Page 18: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 18 จาก 468

ไววาจะใหแตงงานกบเขาเพอทสมบตเงนทองจะไมรวไหลไป

ทางไหน

จากนองสาวกลบกลายมาเปนวาทภรรยา เปนสาเหต

ใหปรมตถลาบากใจจนตองขอผนตนเองไปเปดบรษทผลตป ย

อยทภาคใต ซงอยในทดนซงเปนของแมผจากไปของเขา

“เราตองไปคยกนสองคนครบพ”

ตนฝนหรอนางสาววรณโปรยเดนเขาไปหาปรมตถ

แลวกอดคอเขาโนมเขามาใกล ๆ ดวยความสงทตางกนสบกวา

เซนฯ จากนนวรณโปรยกรงปรมตถใหเดนตามตนออกไปยง

สวนหยอมหนาบาน ปลอยใหผเปนแมทเหมอนถกตแสกหนา

ดวยไมคมแฝก ตองนงหนาบดอยตรงนนกบสามทแสรงทาไม

สนใจ แตแอบชาเลองสายตามองบอย ๆ

“เกดอะไรขนหรอครบคณวรณโปรย”

ปรมตถถามหลงจากทมองสารวจเรอนรางของอดต

นางสาววรณโปรยอยชวคร

“กผมไมไดชอบพปลายหนาวแบบสามนะสครบ แตวา

ผมเหนพเปนไอดอลของผม ผมอยากเปนผชายทม

EXAMPLE

Page 19: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 19 จาก 468

บคลกลกษณะเหมอนพ และผมอยากไดภรรยา ผมไมอยากม

สามครบ กเลยทาใหผมตดสนใจ”

“บนไปเมองนอก โดยอางวาอยากไปเรยนตอ หายไป

เกอบสามปกลบมาแบบน”

ปรมตถพดพลางกวาดสายตามองดวรณโปรยตลอด

ราง

“ทาอะไรบาง”

“หมดเลย”

“หา!”

ปรมตถอง เขามองมาจดยทธศาสตรทนท

“แลว..”

“เหมอนพเลยครบพปลายหนาว ผมมเหมอนพทก

อยาง”

วรณโปรยอธบาย

“ฉนไมเชอ”

ปรมตถเอยออกมาพลางสายหนา

“ตองพสจน” EXAMPLE

Page 20: $7 - images-se-ed.com

คตะธารา ลนรกเลหมายาลวง

หนา 468 จาก 468

EXAMPLE