of 76 /76
AGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE TË DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSIË Nr. Rendor DREJTORIA Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Emri Atësia Mbiemri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ELBASAN FATMIR TAHIR SINANAJ 209 2654 2/40 277 2 ELBASAN FLAMUR RAMIS SELIMAJ 527 2654 2/41 183 3 ELBASAN HAZIZ OSMAN MUÇA 3118 2654 3/44 280 4 ELBASAN SHPËTIM HYSNI DERVISHI 6551 8523 27/244 47 5 ELBASAN HASAN KAMBER TAFAJ 8151 8524 4/569 28 NAFIJE MEHMET HAXHIJAHJA FLUTURA MEHMET HAXHIJAHJA GENTIANA MEHMET HAXHIJAHJA 6 ELBASAN HABIB HASAN DUKA 372 8527 2/206 491 7 ELBASAN MITAT NAZMI NUREDINI 3042 8527 7/132 262 8 ELBASAN ALBAN MITAT NUREDINI 3043 8527 7/133 207 9 ELBASAN YLBER QEMAL SALLIU 7022 8527 132/5 147 10 ELBASAN KUJTIM VELI NERGJONI 1347,6153 8527 162/64 332 11 ELBASAN NAIM VELI NERGJONI 1348,6154 8527 162/65 302 12 ELBASAN AGIM KURT NUREDINI 2293 8523 11/107 287 13 GJIROKASTER MITAT SHEFQET MALIQI 435(137) 2781 2050 300 14 GJIROKASTER DALAN TASIM VEDRA 435(139) 2781 2051 139 15 GJIROKASTER DALAN TASIM VEDRA 435(139) 2781 2052 450 16 GJIROKASTER ALBERT MASAR KULLA 435(140) 2781 2053 260 17 GJIROKASTER QAMIL FEJZO ÇOBANI 435(149) 2781 2054 350 18 GJIROKASTER FERDI SERVET DERVISHI 435(150) 2781 2055 420 19 GJIROKASTER KADRI AVNI BEQARI 435(144 2781 2056 450 20 GJIROKASTER METE ABAZ ISMAILATI 435(143 2781 2057 670 21 GJIROKASTER SHAHIN INE GABA 102 2392 3799 500 22 GJIROKASTER DAUT METAT POLLO 20 2392 3800 500 23 GJIROKASTER ADEM RAMADAN BASHA 89 2392 3801 500 24 GJIROKASTER AGRON AXHEM TOTO 115 2392 3802 600 25 GJIROKASTER ZYLIKTAR ABEDIN DERXHIA 103 8543 19/71 500 26 GJIROKASTER BUJAR MUHAREM SKENDERAJ 259 8541 22/52 200 27 GJIROKASTER GENTIAN BAME BOCI 85 8543 25/55 400 Zona Kadastrale Sipërfaqja e parceles Nr. i prot. te vetdeklarimi t

700 familjet që marrin tapitë

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legalizimet, 700 familjet që marrintapitë në të gjithë vendin

Text of 700 familjet që marrin tapitë

LISTA E KALIMIT TE PRONESISE

AGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT T ZONAVE/NDRTIMEVE INFORMALET DHNAT SIPAS LISTS EMRORE PR KALIMIN E S DREJTS S PRONSINr. RendorDREJTORIA T dhnat e vetdeklaruesit Zona KadastraleNr. i pasurisSiprfaqja e parceles mLloji I pronesiseEmriAtsiaMbiemriNr. i prot. te vetdeklarimit123456789131ELBASANFATMIRTAHIRSINANAJ20926542/40277Shtet2ELBASANFLAMURRAMISSELIMAJ52726542/41183Shtet3ELBASANHAZIZOSMANMUA311826543/44280Shtet4ELBASANSHPTIMHYSNIDERVISHI6551852327/24447Shtet5ELBASANHASANKAMBERTAFAJ815185244/56928Shtet + Pron e vetNAFIJEMEHMETHAXHIJAHJAFLUTURAMEHMETHAXHIJAHJAGENTIANAMEHMETHAXHIJAHJA6ELBASANHABIBHASANDUKA37285272/206491Shtet7ELBASANMITATNAZMINUREDINI304285277/132262Pronar8ELBASANALBANMITATNUREDINI304385277/133207Pronar9ELBASANYLBERQEMALSALLIU70228527132/5147Pronar10ELBASANKUJTIMVELINERGJONI1347,61538527162/64332Pronar11ELBASANNAIMVELINERGJONI1348,61548527162/65302Pronar12ELBASANAGIMKURTNUREDINI2293852311/107287Pronar13GJIROKASTERMITATSHEFQETMALIQI435(137)27812050300Shtet14GJIROKASTERDALANTASIMVEDRA435(139)27812051139Shtet15GJIROKASTERDALANTASIMVEDRA435(139)27812052450Shtet16GJIROKASTERALBERTMASARKULLA435(140)27812053260Shtet17GJIROKASTERQAMILFEJZOOBANI435(149)27812054350Shtet18GJIROKASTERFERDISERVETDERVISHI435(150)27812055420Shtet19GJIROKASTERKADRIAVNIBEQARI435(14427812056450Shtet20GJIROKASTERMETEABAZISMAILATI435(14327812057670Shtet21GJIROKASTERSHAHININEGABA10223923799500Shtet22GJIROKASTERDAUTMETATPOLLO2023923800500Shtet23GJIROKASTERADEMRAMADANBASHA8923923801500Shtet24GJIROKASTERAGRONAXHEMTOTO11523923802600Shtet25GJIROKASTERZYLIKTARABEDINDERXHIA103854319/71500Shtet26GJIROKASTERBUJAR MUHAREMSKENDERAJ259854122/52200Shtet27GJIROKASTERGENTIANBAMEBOCI85854325/55400Shtet28GJIROKASTEREDUARTBAMEBOCI94854325/58150Shtet29GJIROKASTEREDUARTBAMEBOCI96854325/56400Shtet30GJIROKASTERVEZIRBAMEBOCI92854325/57400Shtet31GJIROKASTERKRISTOKLANTHIDUVLI7371162/281374Shtet32GJIROKASTERTHODHORIJORGOMILLO861476163/1016635Shtet33GJIROKASTERPETRAQSEVOZHAPA35200729/493300Shtet34GJIROKASTERKOSTA HARILLAOKSINGA14200729/494330Shtet35TIRANA 1NDOCREXHEPUKCAMAJ176081209/1072308Pronar36TIRANA 1MHILLZEFGECAJ22481209/1068433Pronar+ SHTET37TIRANA 1BUJARSHEFKIMIMINI38593866433/364500PRONARBARIJESHEFKIMIMINI38TIRANA 1RAMADANBESIMRAMA80781209/1079357PRONAR39TIRANA 1XHEZMIKAMBERSHEHAJ130581904/560411SHTET40TIRANA 1GEZIMSHEFQETSHAQELLI1037/0581703/71793PRONAR41TIRANA 1KUJTIMDALIPTOSKA6781402/63768SHTET42TIRANA 1FATMIRISASAKOLLARI161282403/57969SHTET43TIRANA 1GAZMENDXHEMALISHUPLI259382404/319171SHTET44TIRANA 1SABRISHABANNURI1213,32682403/805500SHTETILJAZSABRINURI45TIRANA 1XHEVAIRJONUSMARRA429/0539765/841203SHTET46TIRANA 1MHILLPRENDUSHDEDAJ116681209/1081500PRONARTIRANA 1ASTRITMHILLDEDAJTIRANA 1ILIRMHILLDEDAJ47TIRANA 1DYLBERBAJRAMMANAJ96082301/274293PRONAR48TIRANA 1BUJARIDRIZSHOKU6081807/619400SHTET49TIRANA 1ZEQIRLAHIMCAMI1738661/567263PRONAR50TIRANA 1RUZHDIMUSAMUSAJ64082607/411150SHTET51TIRANA 1NDONIPILONDREKO51082101/440499SHTET52TIRANA 1QEMALISLAMMATRAMA57983303/457300SHTET53TIRANA 1XHEVAHIRKADRIHAKA190582102/640500SHTET54TIRANA 1HANLIMANTUSHA256281202/503319PRONARTIRANA 1HAKIKHANTUSHATIRANA 1SELIMHANTUSHATIRANA 1ALFREDHANTUSHATIRANA 1DRITANHANTUSHATIRANA 1SHKELQIMHANTUSHA55TIRANA 1DASHNORAJDARPILLATI30133866433/284486PRONAR56TIRANA 1BASHKIMRAMAZANELMETA318982605/208112SHTET57TIRANA 1XHEMALSHABANMUA2609329234/319500SHTET58TIRANA 1PERPARIMSHERIFJOCA4625832012/11435SHTETTIRANA 1JETASHERIFBREGASI59TIRANA 1MUSAYMERBERISHA115081209/1078266PRONARTIRANA 1HENERIKMUSABERISHATIRANA 1ALBERTMUSABERISHA60TIRANA 1BEKESELIMGABRAJ115481209/1071375PRONAR811161TIRANA 1DRANEZEFGJINI197681209/1066500PRONAR62TIRANA 1QEMALNURIBARJAMLLARI13293866433/233294PRONAR63TIRANA 1NIKOLLVOGELZHIVANAJ18881209/1070323PRONARTIRANA 1GJEVALINNIKOLLZHIVANAJTIRANA 1KUJTIMNIKOLLZHIVANAJ64TIRANA 1SAZANMYZAFETKURTI25883866436/182202SHTETTIRANA 1ET'HEMRIZASHUKULLI65TIRANA 1AFMETSHAZPICI3144824034/365242SHTETTIRANA 1ISASHAZPICI66TIRANA 1SIMONGJERGJLALA9181808/600306PRONAR67TIRANA 1NDUEGJONGJOKA165383107/304278Pronar+ SHTET68TIRANA 1AVNI ISAGJIRANI190781201/226/1238PPV69TIRANA 1VEISRAKIPSULKA13583303/719195PRONAR70TIRANA 1DELIQERIMPAPLEKAJ2930832013/94343PRONAR71TIRANA 1FARIILMIGJONA178782403/680440SHTET72TIRANA 1KUJTIMXHEMALSALKU150081209/1189500PRONARFATMIRASEFERSALKU73TIRANA 1EMINKASEMSHIMA3002679440/663337SHTET74TIRANA 1JAHOOSMANBRAHAJ38081806/90190SHTET75TIRANA 1SEJDIFAHRIHYSA11183303/569330Pronar+ SHTET76TIRANA 1FETIGANIZENELI129382304/853426SHTETZAIMGANIZENELI77TIRANA 1AGIMVATHREXHA94682304/738500shtetVATHALLAMANREXHA78TIRANA 1DASHNORBILALHASA220581205/666/180PRONAR79TIRANA 1NOLIKAMBERKAZO2413386634/372212ShtetALBERTKAMBERKAZO80TIRANA 1HARILLAQNAPOLONLEPURI930/39783501/246111SHTET594581TIRANA 1QAMILSULOMEMISHAHI7142380111/674458ShtetVALENDINOFAIKSULAJ82TIRANA 1VANGJELKSENOFONGJOKA151982205/5883SHTET83TIRANA 1FLAMURNAKOSOTIRI128783306/72526SHTET84TIRANA 1LULASHNDOCPROGNI41483101/310500SHTET85TIRANA 1ERENIKBURHANBEHLULA78381405/45598SHTET+PRONAR86TIRANA 1BEHARZALOSHEHAJ344282403/67986SHTET87TIRANA 1SAMIDALIBEA6882607/521252PRONAR88TIRANA 1GJONZEFPAPUSHI298/0581702/326217SHTETDILEMARKPAPUSHI89TIRANA 1SEFEDINSHABANVRAPI157782404/625146SHTET90TIRANA 1BUJARILMIMEMISHA 713, 773, 733/18170111/675456SHTETDALIPAVNILIKAJ91TIRANA 1PELLUMBBEXHETSULOLLARI14643866436/107265PRONAR92TIRANA 1VELEDINRAMAZANTAFAJ55481704/750300SHTET93TIRANA 1QEFSERE BESIMKODRA90882502/90168SHTET94TIRANA 1PETRITMUSTAFAGOGA364882404/349142SHTET95TIRANA 1FIQIRETEHASANMANSAKU28681902/286216SHTET96TIRANA 1MUHARREMQAZIMDISHA17039764/511500SHTET97TIRANA 1HETEMMYSLIMZOTO108082403/846385SHTET98TIRANA 1ARBENZAIMVELIAJ142583108/65755SHTET99TIRANA 1ILIRJANZALOMESITI13482679440/397244PRONAR100TIRANA 1ISAHAMDIBOGDANI77839764/637340SHTET4836101TIRANA 1FLORENCGURTALIDERVISHI268181209/1116479PRONAR102TIRANA 1HAKIZEQIRALIKO3810831011/279500SHTETHERJONHAKIALIKO103TIRANA 1BORHANHASANLUKU2699832013/165187SHTET104TIRANA 1SHKELQIMTELHAMENKSHI94183104/196265SHTETAFRIMTELHAMENKSHI105TIRANA 1MENTORADEMMETA259182404/294493SHTETPETRITADEMMETA106TIRANA 1ZENELGANISHAHINI19178190470/202189SHTET107TIRANA 1FATOSFARIBARDHI52, 573976224/124500PRONAR108TIRANA 1EDMONDFERHATBRAHJA1963266400/1194468SHTET109TIRANA 1FADILRAMIZQINAMI111283304/495212SHTET110TIRANA 1ZENELISLAMVATA67981808/619397SHTET111TIRANA 1XHEVDETSABRIGOXHARA3308180213/19219PRONAR112TIRANA 1MUHAMEDREXHEPREXHEPI24533321435/216425PRONAR113TIRANA 1BEQIRREXHEPMURASHI54133215/525500SHTETARBERBEQIRMURASHI114TIRANA 1FATMIRMALIQSMAI1028819015/790347SHTET115TIRANA 1SULEJMANSHERIFLAI119583401/796586SHTETBRUNILDAFERIDZORBA116TIRANA 1ARDIANLUANMUELLI723, 443397665/188441PRONARVLADIMIRLUANMUELLISULOLUANMUELLIEGLITONLUANMUELLI117TIRANA 1GEZIMSHEFQETKODRA136881907/769403SHTET118TIRANA 1QAMILASLLANBEERRI350329262/60500SHTET119TIRANA 1MIRANDABESIM 14, 145182302/78353.5PRONARALMAXHEMALKRASNIQI120TIRANA 1QERIMQAZIMMUA39881702/404500SHTET7664ARJANQERIMMUA121TIRANA 1HASANMEHMETKAJAI1372329234/33500SHTETGERTIHASANKAJAI122TIRANA 1JEMINHASANLILA46183106/759340SHTET123TIRANA 1PRENGENIKOLLETANUSHAJ420783106/722372.7PRONAR124TIRANA 1ZENELHALIMUKLALA8783303/657240.5SHTETASTRITZENELUKLALAGEZIMZENELUKLALA125TIRANA 1TEFTAALISHKUPI1279, 61581603/27275SHTET126TIRANA 1ISMAILABDULLATRIMI112082306/580184.4SHTET127TIRANA 1FATMIRIDRIZZENELI35382306/830358.7SHTET128TIRANA 1AJSHEZEJNELVLADI50683404/537358.8SHTET129TIRANA 1ILIRIBRAHIMNAZARI507583207/407454.2SHTET130TIRANA 1XHAFERIBRAHIMBOKA206483306/564312.9SHTET131TIRANA 1ILIRDAMAILMATA135281903/3222500SHTET + PRONAR132TIRANA 2PELLUMBSABRIELA30382405/59164SHTETFREDINOVRUSSPAHIU133TIRANA 2ZEFMARKPERSHQEFA185781802/38225SHTETMYZAFERADEMGJORRETAKRISTAQREFIKLAMAJBUKURIJEIBRAHIMZELABLENDISKENDERHYKAGENTIANASKENDERKRUTANI134TIRANA 2ENVERHAXHIDANI17382306/65661SHTET135TIRANA 2ALBANDALIXHEDIKU211081805/30057SHTETLEONARDTHANASGJOKAMUSTAFAGANIBICIEFTERPIIRAKLIKOIKUJTIMZURDISHEHAJ136TIRANA 2MARAQENDROANDONI930/43483803/45124SHTETMILORADSHYQYRIZALTADASHAMIRABDULLADEDEDUDIEISLAMNDREUTHANASDHIMITERNOTE137TIRANA 2XHEVATBRAHIMSHIMAJ133683308/75252SHTETREUFSHAQIRXHYHERIBAKIIBRAHIMDERVISHINEFIDEABASBORAARMANDBARDHYLBORAELONABARDHYLFEZOLLARIPAJTIMRUSTEMZEKAJ138TIRANA 2HALIMMESUTKOSOVA29982706/45187SHTET+PRONARKODHELTAIPISMAILAJPELLUMBNURIZAIMIHIDAIESTREFPULAVILSONMUHAMETSINAJ139TIRANA 2FATMIRAQANIHOXHAJ882305/44782SHTETQANIJASHARHOXHAJ140TIRANA 2ARTANILIAGAIA-184383807/62158SHTET141TIRANA 2 ESATHAMITPROJKO44281603/101444SHTETFADILKASEMFEJZOSELAUDINHEMSIONAVDIAADEMSHEMSIDURMAAFERDITABEDRILAZAJ142TIRANA 2SELAMIBAJRAMBURRI17983708/6037SHTET143TIRANA 2SELAMIBAJRAMBURRI17983708/6025SHTET144TIRANA 2MERITABEKTASHALUSHANI166582704/82218SHTETDRITANAJLIALUSHANI145TIRANA 2MERITABEKTASHALUSHANI166582704/8239SHTETDRITANAJLIALUSHANI146TIRANA 2LULZIMHILAMISHERIFI7781204/31519SHTETSKENDERHALITPASHA1493147TIRANA 2QAMILTOFIKMUKAJ134382707/47243SHTET148TIRANA 2XHEMALMUSTAFAKRROI130583305/65225SHTETNAIMSHABANKAPLLANIDODGJETEDEDAJ149TIRANA 2XHEMALMUSTAFAKRROI130583305/65130SHTETNAIMSHABANKAPLLANIDODGJETEDEDAJ150BERATTIMOTHEKOOALEKSI93123102/396500SHTET151BERATXHEVAIRHAZBIMETOHU77829181503/71315SHTET152BERATSHERIFESTREFCANKO22429181341/1460SHTET153BERATESTREFSHERIFCANKO68029181341/15190SHTET154BERATPLLUMB SHEFITSELAMAJ8729181/184171SHTET155BERATSELMANISUFELANJI11732271/210310SHTET156BERATENVERISUFELANJI11832271/211320SHTET157BERATGUXIMHAMZADAJA7613227338/23106SHTET158LEZHEPJETERGJONNDRECA3731711/108500SHTET159LEZHEDODFRROKTIRTJA6631716/13222OSHTET160LEZHEAURELGJOVALINMHILLI246132446/291113.3SHTET161LEZHEMARKZEFPERLEKA10532444/231284SHTET162LEZHEGJERGJNIKOLLPREI164218155/102277SHTET163LEZHEAGEGJINKABALI3,932248/29126SHTETPETRITNDUEDEDA164LEZHEPJETERMARKPREI221218165/2332SHTET165LEZHEZEFMARKLEKA206218181/1388SHTET166LEZHEARMANDOMHILLLEPURI253823644/96396SHTET167LEZHEGJINMARTINLEKA140023643/601185SHTET168LEZHENDERIMMUHARREMHYSA81623643/40148SHTET169LEZHEVITORGEGMHILLI118423644/96553SHTET170LEZHESIMONGJINLLESHI249023654/991300SHTET171LEZHEALEKSNIKOLLNDOJ155323654/859330SHTET172LEZHENDUEGJINGJECI136623654/981451SHTET173LEZHENDRECNDUEBIBA21202365185/80387SHTET174LEZHENDOCNDRECBIBA21192365185/82306SHTET175LEZHEMARKNDRECBIBA21212365185/81295SHTET176LEZHEDRITANLLESHMENGA9523642/103035SHTET177LEZHEAGIMPALTUCI171723642/2012343SHTET178LEZHELUSHMARTINDEDAJ215223642/90668SHTET179LEZHEDILAVERSAHIDZYBA179323647/301405SHTET180LEZHEVIOLETAFRROKFANI227723642/1014405SHTET181LEZHEMARKPJETERRICA864236411/301470SHTET182LEZHEANDREAGJINSHYTAJ14325861/615195SHTET183LEZHEENKELEDAGJUMASPAHO113325861/53174SHTET184LEZHEILIRHAMITPEPMARKU241676298/141260SHTET185LEZHEPERPARIMHAMITPEPMARKU251676298/142306SHTET186LEZHEEDUARTLEKSKURA194523643/63116SHTET187LEZHEMARKTOMGJINAJ282823643/50180SHTET7130.25188LEZHAARJANXHELALBAJRAMI32131264/31146SHTET189LEZHAAURELPJERINGOGA76231266/155500SHTETPJERINNDOCGOGA190LEZHAFRANKOLPERLEKA831266/15235.7SHTET191LEZHAFRANKOLPERLEKA831266/15312SHTET192LEZHALEKJAKNDOJ1401875279/3333SHTET193LEZHAPRENGPALNDOJ5971875120/102500SHTET194LEZHAGJERGJPRENGNDOJ1081875120/101252SHTET195LEZHATONINPRENGNDOJ551875120/104339SHTET196LEZHAFRAN GJONTOMA23086329/101423SHTET197LEZHAGJOVALINNIKOLLZEFI112863211/37473SHTET198LEZHAMARASHLLESHKOLA393256261/103309SHTET199LEZHASHKURTLLESHKOLA392256261/104349SHTET200SHKODERAGIMERAMADANELAJ270859211/26071.5Shtet201SHKODERZENELSHABANFANGAJ161105375/2200Shtet202SHKODERNAIMQERIMFANGAJ211105351/2300Shtet203SHKODERKUJTIMSELIMDANI401105417/1260Shtet204SHKODERAFRIMSELIMDANI421105418/2250 Pronar +Shtet205SHKODERXHEVATSELIMDANI411105156/4200Me pronar206SHKODERSEJDISHABANFANGAJ491105370/1250Shtet207SHKODERGJERGJMARTINGURI501105215/10460Shtet208SHKODERLAZERPJETERKODRA581105182/4320Shtet209SHKODERGJONDEDEKOSTERI33110525/15250Shtet210SHKODERNIKOLLMARKLEKNREAJ181105252/4250Shtet211SHKODERISLAMBEQIRLISAJ7110581/2360Shtet212SHKODERISMAILDERVISHLISAJ30110579/2300Shtet213SHKODERHALITDERVISHLISAJ22110584/3250Shtet214SHKODERPRENDUSHZEFLULI591105517/1200Shtet215SHKODERNIKOLLPRENDUSHLULI541105517/3230Shtet216SHKODERAISHEMETUSHMALAJ10110563/2140Shtet217SHKODERREXHEPHAJDARMALI32110586/2380Shtet218SHKODERNESTIPJETERNDREPEPAJ571105151/2250Shtet219SHKODERMARKKOLENONAJ461105515/2360Shtet220SHKODERBASHKIMBAJRAMPEPAJ511105114/3350Shtet221SHKODERMALIQBAJRAMPEPAJ521105114/4350Shtet222SHKODERGJOKPJETERPJETRI451105295/4280Shtet223SHKODERMARKPJETERPJETRI51105481/2250Shtet224SHKODERNDUEKOLRRASA341105185/1350Shtet225SHKODERNDOCMIRASHVATA481105154/2280Shtet226SHKODERNDUEKINVUKA44110597/2320Shtet227SHKODERBESNIK NUHHOXHAJ67385947/55353.4Shtet228SHKODERDONIKAPANDIPIRANEJ 99985942/127145.2ShtetMUHAMETXHEMALPIRANEJ 229SHKODERRIDVANFAHRIBUSHATI53485941/9429.3Shtet230SHKODERMERITAPJETERBUSUKJA14585946/607315Shtet231SHKODERSKENDERTEUFIKLOPI99085927/1107273Shtet/Pronar232SHKODERJAKEMARKMARKU116/82008398/15400Shtet233SHKODERGJOKMARKVATA1193859313/431217Shtet234SHKODERGASPRPRELDODAJ31185936/101043Shtet235SHKODERZYHRAMUSLI BARSAKU64185924/97446.2Shtet/Me PronarERMIRAHASANBARSAKUSTIVAGRONBARSAKU236SHKODERSADIKAHMETHOTAJ18685944/772500Shtet237SHKODERANGELOCOSIMOMASSAFRA65585936/10071420Shtet238SHKODERZEFKOLKOPSHTARI 69385936/1006347Shtet239SHKODERSHANDEDGURI468/46985936/1014390Shtet240SHKODERAIDANDOCNDOJA13885936/1008102Shtet241SHKODERSILVAKOLEQERRAXHIJA61885936/1015235Shtet242SHKODERTOMNIKOLLKOCI57585936/1003174Shtet243SHKODERVASELPJETER(MARKU)IAJ72985936/1012500ShtetPETRITPJETER(MARKU)IAJ244SHKODERNEZIRMUSASHEGAJ1860859117/1404440Shtet245SHKODERSULEJMANOSMANDRESHAJ71485927/1008141ShtetARBENSULEJMANDRESHAJ246SHKODERMUSTAFYMERZEKAJ109985929/860408Shtet/Pronar247SHKODERSUZANAKOLCUFI82685929/863295Shtet248SHKODERNIKOLLDODVESHTA57179037/112380Shtet249SHKODERAVNIHAXHIBUSHAJ941790118/21350Shtet250SHKODERGJELOSHLULASHPREKA76179033/91170Shtet251SHKODERDEDELULASHPREKA74179033/90350Shtet252SHKODERMARIOKOLEDELIJA811790243/102350Shtet253SHKODERKUJTIMMARKDELIA821790243/101460Shtet254SHKODERPASHKONIKESUKA64179043/63420Shtet255SHKODERGJELOSHKOLEPINIQI301790244/8070Shtet256SHKODERDEDEGJELOSHPINIQAJ281790244/79450Shtet257SHKODERFRANGJELOSHPINIQI291790244/78450Shtet258SHKODERTOMGASPERMARKU361790244/75400Shtet259SHKODERPASHKOGJERGJ LISI33179037/107300Shtet260SHKODERPREKEGJELOSHAMAJ236179037/101350ShtetGJELOSHNIKEAMAJ158261SHKODERFATIMEBRAHIMRAMOLLAJ222179037/115360Shtet262SHKODERBARDHEPLLUMBSHELNA10179037/10585Shtet263SHKODERGJINNIKOLLESHELNA11179037/104330Shtet264SHKODERLULASHBALEBRIGJEJA47179037/103350ShtetBALEELBRIGJEJA48265SHKODERNIKEGJONFUSHA68179037/106500Shtet266SHKODERSADIK MARKTHANA70179042/92400Shtet267SHKODERLEKEMARTIN MARKU72179037/110400Shtet268SHKODERKUJTIMMARKKOEKU46179037/109200Shtet269SHKODERPELUMIGJONBRIGJA24179037/102310Shtet270SHKODERMIRASHZEFMHILLI2561790114/45350Me Pronar271SHKODERPJETERZEFMHILLI2211790114/46180Me Pronar272SHKODERMIRUKMARTIN PISHA2651790114/47430Me Pronar273SHKODERNDUEPJETERPISHA321790114/48450Me Pronar274SHKODERKOLEPRENDUSHVATA4541790114/49350Me Pronar275SHKODERPINENDUEKRONI841790114/50350Me Pronar276SHKODERSERVETE OMERBAJRI3851495280/85366.8Shtet/Pronar277SHKODERFADILMEHMETIVZIKU1029859212/538404Shtet278SHKODERPREKEDEDEBUNGU749859212/540415Shtet279SHKODERVUKSANZEFSOKOLI1242859310/506350ShtetSHKODERZEFLULASHSOKOLI280SHKODERZEFGJERGJRRAHI660859310/520290Shtet/Me Pronar281SHKODERLULPALMARKU408859310/515150Me Pronar282SHKODERGJOVALINLAZERFOLEJETA506859310/510381Shtet283SHKODERGJELOSHTOMEKUMBULLAJ507859310/511220Shtet284SHKODERNDOCMARKLUFI1182859310/513240Shtet285SHKODERPELLUMBGJONKEQI1150859310/525500ShtetGJONNDOKEKEQI989286SHKODERALFREDMHILLZEFI5859310/527290Me Pronar287SHKODERDRITANLAZERFOJLETA1088859310/523370Shtet288SHKODERPJETERZEFZEFI1106859310/517275Shtet/Me Pronar289SHKODERLUIGJPJETERZEFI10859310/51889.2Shtet290SHKODRAFERDINANDTISHBABA188985934/637110SHTET291VLORASHEFQETXHEMILJAHAJ756/1860135/203347SHTET292VLORAENVERQEMALGREBESHI379/1860133/263484SHTET293VLORAKALORAPOZENELAJ498/1860111/350500SHTET294VLORAGEZIMVEIPGRABOVA1135/186012/30784 SHTET295VLORAALIQEMALGREBESHI378/1860133/369435 SHTET296VLORAHALILDERVISHZOTAJ1216/1860119/222324 SHTET297VLORALEFTERISAKDULAJ1159/1860119/347500 SHTET298VLORAMBARIMEPELLUMBMUCO1402/1860119/356127 SHTET299VLORAKUJTIMOSMENOSMENI1593/1860119/352232 SHTET300VLORAKADRIFILEKALEMI1596/1860119/370344 SHTET301VLORAASQERIHAXHIHOXHAJ627/1860125/451298 SHTET302VLORASINANMYDEIALIAJ519/1860119/333488 SHTET303VLORAREMZIBARJAMGOGA409/1860119/130300 SHTET304VLORAALEKSANDERXHELADINCANAJ327/1860119/236248 SHTET305VLORAVLADIMIRVASOMECAJ36/1860119/396472 SHTET306VLORAXHULIETASELAMETXHAFERI165/1860119/371291 SHTET307VLORAHAIRTEKIKANAJ185/1860119/372362 SHTET308VLORABARDHILAVDOSHSELIMAJ108/1860123/353199 SHTET309VLORALAVDOSHPETREFSELIMAJ107/1860123/354454 SHTET310VLORAVASILLUTOBONAJ731/1860133/560260 SHTET311VLORAALFONSLEFTERDULAJ1158/1860119/452261 SHTET312VLORARAZIFADILSULCAJ121/1860125/450332 SHTET313VLORAQEMALLIKMUSTAFA1008/1860118/951297 SHTET314VLORAPERPARIMDEMIRDEVOLLAJ207/1860125/345390 SHTET315KUKESBASHKIM
hartografia: vetedeklaruesi eshte Bashkim. Toka eshte ne bashkepronesi me Arifen.MUSTAFGJOKA1781333
hartografia: Sipas dok te pronesise se pas.14 qe eshte prone e vetedeklaruesit, ky objekt rezulton ne ZK nr.1333 Bushtric.Ne dwg rezulton ne ZK2535 Lusn.14/1820Shtet
hartografia: sipas statusit nr.2867/1 prot dt.29.102014 te ZVRPP Kukes: nuk ka informacion per pasurine qe ndodhet ne veri-jug-lindje dhe perendim te pasurise nr.14.ARIFEIBRAHIMGJOKA316KUKESSHYQYRIARIFGECA62228317/17489Shtet317KUKESSHABANSHEMSIBILALI301178425/373.44Shtet
gis: sipas 2849/1 prot dt.29.10.2014,pas.nr.425=shesh,shtet.318KUKESKOMUNITETI
hartografia: Xhami e fshatit KolshMUSLIMANSHQIPTAR2172208228/6256.43SHTET
gis: Sipas 3028/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: pas.nr.228/6=180 m2 Truall=shtet.Sipas nr.3117/1 prot dt.27.11.2014 te ZVRPP Kukes Pasuria nr.228=nuk eshte e regjistruar.319KUKESRAMAZANRIZADOI14; 187
hartografia: nr.14 prot. dt.30.10.2006 (1 Kat)dhe nr.187 prot dt.18.11.2014 (2 Kat).2208417/2324.49SHTET
gis: Sipas 3028/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: nuk ka informacion per pasurine mbi te cilen eshte obj.informal.(eshte zone pyll).320KUKESHAKIKDAUTBILALI158231545/7624.54Shtet
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014321KUKESHAKIKDAUTBILALI157231545/77321.48Shtet
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014322KUKESRAMAZANDAUTBILALI159231545/78361.71Shtet
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014323KUKESGAZMENDAUTBILALI156231545/79389.80Shtet
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014324KUKESLULZIMMEHMETPACI8258416/6300SHTET
gis: Sipas 3029/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: pas.nr.16/4=shtet.

325KUKESDREJTORIASHENDETITPUBLIK 102584118/486.8SHTET
gis: Sipas 3031/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: pas.nr.154/1=kullote shtet.

326KUKESSHEFQETMETTODAJ1127595/1140.53SHTET
gis: Sipas 3031/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: nuk ka informacion per pas. Mbi te cilen ndodhet obj. inf.

327KUKESDREJTORIASHENDETITPUBLIK 62759154/7111.55SHTET
gis: Sipas 3031/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: pas. Nr.154/1=kullote-shtet

328KUKESZAIMTEMSPAHIA52759301/4316SHTET
gis: Sipas 3031/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: pas. Nr.301=are -shtet329KUKESGANITEMSPAHIU72759313/2300SHTET
gis: -Sipas 3206/1 prot dt.11.12.2014 te ZVRPP Kukes: pas. Nr.313=shtet.-Sipas 3031/1 prot dt.20.11.2014 te ZVRPP Kukes: pas. Nr.278=shtet.330KUKESEMINNEXHIPONUZI2327627/273421.05Pronar
gis: pas. Nr.nr.7/106=pronar ligjor=ferit zenel shehu=duhet kompensuar.331KUKESZYLFIIBRAHIMONUZI20276269/6324.64Shtet
gis: sipas 2848/1 prot dt.29.10.2014,pas.nr.69=shesh,shtet.332DURRESHARUNIRFANSINA3289851130/9484SHTET333DURRESKLEMENTSTIRINAKUCI315785113/385338SHTET334DURRESALFREDSHKURTNDOJ344685111/723500SHTET335DURRESDEMEBAJRAMNGJECI21585113/240284SHTET336DURRESHALIMATEMALLAJBEJ293785112/529354SHTET337DURRESEDMONDPETRO(PJETER)KOCI379385112/114519SHTETDHIMITERPETRO(PJETER)KOCI338DURRESTEREZINAMARKVOJA10179851129/16678SHTET339DURRESXHEMALIMUHARREMXHANI84085114/252554SHTET340DURRESSHAHINRAMISTRINGAJ8576851125/41278SHTET341DURRESINSTITUTI BIBLIK SHQIPTAR5812851127/110139SHTET342DURRESSULEJMANALIZENELI877585112/952500SHTET343DURRESPASHK GJONPRENGA651285111/522244SHTETPETRIT GJONPRENGA344DURRESKUJTIMFADILBALLA1397285113/241500SHTET345DURRESLUTFISHABANDERVISHI4938493985113/295417SHTET346DURRESISAIBRAHIMTHACI2685112/957212SHTET347DURRESGENTIANIBRAHIMTHACI2185112/958136SHTET348DURRESFERDINANTIBRAHIMTHACI2285112/959136SHTET349DURRESSINANIBRAHIMTHACI2385112/960146SHTET350DURRESARBENMURATSALILLARI888685112/968423SHTET351DURRESEDMONDADILXHENGO2931851116/418288SHTETLIRIJEKASEMXHENGO352DURRESISAISLAMTROPLINI212851130/245377SHTET353DURRESALIOSMANDOMI7382851116/22445SHTET354DURRESFIQIRIALIDERVISHI711785111/904570SHTET355DURRESLUANIMERLUKU5243851218/330288SHTET356DURRESRAMAZANARAPTEKU2575851213/213500SHTETGENTIANRAMAZANTEKUFLORIANRAMAZANTEKULEONARDRAMAZANTEKU357DURRESYLLIIBRAIMVELIAJ283485121/169556SHTET358DURRESARJELIDRIZELMADHI713185122/4599SHTET359DURRESARBERIDRIZELMADHI360DURRESNDRICIMRRAPUSHSHEGA156185126/20999SHTET361DURRESFATMIRMURATBEGA79185127/161522PRONAR362DURRESEDMONDISMAILGASHI16475851217/15678SHTET363DURRESIRFANHYSNIMUSA370485124/354154SHTET364DURRESXHEMALIBRAHIMBALLIU985685133/64846.8SHTET365DURRESXHEVAHIRESEITALIMERI720085133/64399SHTET366DURRESAGIMSEFERLEKLI695785133/66119.4SHTET367DURRESDILAPRENGEPRENGA9634851312/117360SHTET
hartografia: sipas statusit nr.2867/1 prot dt.29.102014 te ZVRPP Kukes: nuk ka informacion per pasurine qe ndodhet ne veri-jug-lindje dhe perendim te pasurise nr.14.DODEPRENGEPRENGA368DURRESKUJTIMPRENGEPRENGA9420851312/91625SHTET
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014369DURRESPRENGENDUEPRENGA9356, 1343851312/93326SHTET
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014GEZIMPRENGEPRENGA
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014370DURRESARBENFEJZULLAGERMANI882685132/111064SHTET
hartografia: statusi nr.3236/1 prot. dt.15.12.2014371DURRESASQERIKADRIPEQINI1894851313/264290SHTET372DURRESYMERDALIPBALLA978885135/109530SHTET373DURRESELSALLAZARLLUCA139085156/131375SHTET374DURRESALBERTLLAZARDAFA139185156/528117SHTET375DURRESPETRIT QAZIMLACI94385155/289500SHTET376DURRESRUZHDIQAZIMLACAJ94485155/290474SHTET377DURRESRAKIPDANEKAPTELLI704185155/895233SHTETSOKOLRAKIPKAPTELLI378DURRESBESIMAHMETCARJA871485151/686371PRONAR379DURRESBESIMYMERBOGDANI871285151/687285PRONAR380DURRESAGRONYMERBOGDANI949585151/69670PRONAR381DURRESZYHDIZYBERLALA332685154/208620SHTET382DURRESMYNIRSALIKARABOJA544851613/15542SHTET383DURRESADEMMUSABERISHA899685135/1083175SHTETRABIJEZENELBERISHA384DURRESRUSHEFEJZIMEHMETI477, 681985166/206634SHTETISMAILFEJZIMEHMETISHPETIMFEJZIMEHMETIENGJELLUSHEFEJZIKASAARTURFEJZIMEHMETIARTANFEJZIMEHMETI385DURRESSKENDEREMINOSMANI1518885168/181387SHTET386DURRESEMINQANIOSMANI1518985168/182693SHTET387DURRESZHUJESELIMMAZRREKU75318517149/30476SHTET388DURRESNDRECDODNDRECA8008517157/138315PRONAR389DURRESEMINBILALRUCI794285185/12178SHTET390DURRESATLIEHASANTABAKU8868851841/34306SHTETJULIABARDHYLKARAJJURGENBARDHYLTABAKU391DURRESNIKOLLAKOCOBERBERI2294851823/29361SHTET392DURRESSHPETIMPELLUMBMUGA517285136/567617SHTET393DURRESAMARILDOADILHASKO9186851831/30519SHTET394DURRESKRENARADILHASKO15833851831/209509SHTET395DURRESBETIMKAMBERSALILLARI4214851831/49500SHTET396DURRESARIFKAMBERSALILLARI4215851831/52476SHTET397DURRESTAFIL ZENELSHERA9380851831/297500SHTET398DURRESRAMAZANVELIBALLIU9385187/223363PRONAR+SHTETBERTJANRAMAZANBALLIUENDRITRAMAZANBALLIU399DURRESSALVATORKRISTOSOTIRI6107851844/164251SHTET400DURRESHARUNQAMILZEQIRI5208851827/214449SHTET401DURRESSHPRESAYZEIRDERVISHAJ7005851850/69279SHTET402DURRESERJONHAKIBACI640851831/306332SHTET403DURRESTAULANDHAKIBACI639851831/308433SHTET404DURRESEDIPACK sh.a.3969157444/76842SHTET405DURRESMIRSADRRUZHDIVOKSHI8004851827/272169SHTET406DURRESALMAMEXHITTOTOKOCI49661914143/46580SHTET407DURRESABEDINFARIHALILAJ7775103135/117438SHTET408DURRESBRIKENA, ELINORENVER, ENVERFARRUKU, FARRUKU8579259050/61270SHTET409DURRESXHAVITDALIPDOMI14013255186/67500SHTET410DURRESTIXHEALIGOLEMI487985172/226595SHTET411DURRESHYSNISULEJMANGOLEMI1507085172/227517SHTET412DURRESARTANSULEJMANGOLEMI1506985172/228624SHTET413DURRESSKENDERSULEJMANGOLEMI1506885172/229554SHTET414DURRESFATMIRYMERKACMOLI31101031100/62728PRONAR415DURRESSKENDER, EDUARTRAMIS, SKENDERSTOJKU, STOJKU1147632156/147719SHTET416DURRESDEMIRSELIMPLAKU27593236221/28994SHTET+PRONAR417DURRESFLAMURRAMAZAN KACMOLI57851031120/7239PRONAR418DURRESSOKOLVATHGJECI483796347/46415PRONAR419DURRESGENCNABITROPLINI26551256341/9716PRONAR420DURRESLUANISMAILBERMUCA453236180/14112PRONAR421DURRESNAIMQAZIMPLAKU103236222/15104SHTET422DURRESDEDEZEFNIKOLLA14543385180/13575SHTET423DURRESSABRINARAHMANKAPLLANI114733255178/5295SHTET424DURRESALEKSANDERTODIJOSIFI334685135/108427.7SHTET425DURRESMIKELASTIPEPA520085135/106738SHTETMAGDALENAXHELALCARA426DURRESANDREASTEFANMICO707885135/107075.7SHTETSOTIRILOLOLIANDREASTEFANMICOSAIMIRDEMIRALITEROLLI427DURRESSHKELQIMENVERHAXHIAJ197185133/65639.5SHTET428DURRESMARELAPJETERLLANA753885141/80321SHTETMAKBULERESHITDELIAMARELAPJETERLLANABENIAMINSHABANCICEKURUDINANAPOLONCICEKU429DURRESZAMIRAHASHIMZENELI1892851610/29064SHTETZAMIRAHASHIMZENELI430DURRESAGUSTINPJETERCARA5199851826/22519SHTET431DURRESAGIMSEFERVRANA108485132/1099107SHTETXHAVIT HYSENMURRJATHOMABANISTERJOPERPARIMMASARSKENDOENVERMURATTHARTORI432DURRESPETRITSADIKIBRAHIMI4478104286/31/11220PRONAR433DURRESALKETAHYSENSYLAJ139253784/6/1400SHTET434DURRESFREDIXHUMALICANI8641042334/3/1300SHTET435DURRESENVERHAMDIULLIRI102102795143/3/1750SHTET436DURRESSHKELQIMXHEMALMIRI67016642/77/1155SHTET437DURRESZAMIRABEDINTAGA492386213/126/1153SHTET438DURRESSAJMIRBEKTASHMUKA48843096107/15/1500SHTET439DURRESMEHMETMYRTEZAZHILLI5303192125/4/11000SHTET440DURRESNIKOOSMANXHEPI460216642/216/177SHTET441DURRESBESIMRAMAZANSALLAKU564886221504/1300SHTET442DURRESASTRITSELIMELEZAJ45071921106/1/1300SHTET443DURRESBASHKIMBAJRAMDENJELI287253788/8/1300SHTET444DURRESRAMIZHAXHIHUSHI4971921118/1500SHTET445DURRESQAMILVESELKULLAJ319192131/7/1300SHTET446DURRESENGLISEFERDEMERXHIU92386215/18/160SHTET447DURRESBESNIKNDUEGJINI164788517158/398431PRONAR448FIERMUSTAFAADEMKALLOPI190485721/551850SHTET449FIERHAXHIHAJRISSHKRELA5532303000388PRONAR450FIERJORGJILLAZISHEQI11332303001181PRONAR451FIERRAMADANIBRAHIMBOSNJA4032303002157PRONAR452FIERSOKRATUANIPRIFTI10232303003275SHTET453FIERBLEDARHAJRISSHKRELA823230300459PRONAR454FIERBESNIKHASANSHKRELA9332303005382SHTET455FIERQEMALQERIMSHKRELA15432303007297SHTET456FIERTHOMAKOZMAKOLA1932303008111PRONAR457FIERSPIRONIKOLLAQJANO3732303009338PRONAR458FIERRAJMONDAJANIDAVIDHI8532303010288PRONAR459FIERADEMSEFERSHKRELA532303011338SHTET460FIERAGIMSADIKBREGU6032303012198SHTET461FIERSKENDERQAMILMETUSHI5932303013482SHTET462FIERBUJARMURATSHKRELA10932303014322SHTET+PRONAR463FIERASTRITDERVISHTUSHE7932303015143PRONAR464FIERZABITDEMIRSHKRELA432303016362SHTET465FIERMEHMETVESELSHKRELA11132303017192SHTET466FIERGJENALLAZISHYTI9832303018400PRONAR467FIERFATOSKUJTIMTAFA7632303019244SHTET468FIERYLLIHASHARARAPI9632303020171PRONAR469FIERMYRTEZAHAMITBREGU11732303021124PRONAR470FIERROLANDKOLILALA12132303022379PRONAR471FIERKUJTIMPASHKOBREGU2332303023300SHTET472FIERBURHANNEBIMETUSHI8732303024304PRONAR473FIERELTONKUJTIMTAFA1132303025385SHTET474FIERNIKOLLAQNASISIMAKU12432303026333PRONAR475FIERARQILETASIMISHTAKU2532303027345PRONAR476FIERVANGJELGORIMISHTAKU1732303028262PRONAR477FIERKUJTIMSULOTAFA7532303029377SHTET478FIERKOLITHEMILALA5132303030424SHTET479FIERVIKTORJORGJIMISHTAKU2432303031245SHTET480FIERVULLNETHASANTAFA14332303032296SHTET481FIERNAZIFHAMITBREGU5232303033318SHTET482FIERMIRSINMURATSHKRELA10832303034309SHTET483FIERILIAMITRONDREU14632303035409PRONAR484FIERBASHKIMSELIMMETUSHI61032303036194SHTET485FIERILIRHASHARARAPI4932303037165PRONAR486FIERPELLUMBISMETDULEVIC4632303038293SHTET487FIERXHEVAHIRISMETDULEVIC4732303039300SHTET488FIERFLETERANHAJDARMETUSHI6432303040228SHTET489FIERREFATQEMALMETUSHI10032303041435SHTET490FIERPELLUMBSHYQYRIBREGU7332303043184SHTET491FIERJASHARNEBIMETUSHI13932303044216PRONAR492FIERISMETLLUKMANDULEVIC7132303045500SHTET493FIERBARJAMMAHMUTJAKUPI4332303046472SHTET494FIERISAKMAHMUTJAKUPI4432303047420SHTET495FIERPIROTASIMISHTAKU2632303048390SHTET496FIERRAKIPRIZABREGU223230304980SHTET497FIERGORIMIHALMISHTAKU2732303050338PRONAR498FIERKLODIANLATIFBELBA2832303051357SHTET499FIERMUSTAFAYZEIRDULLA1332303053136SHTET500FIERLEKSIKOZMASIMAKU5332303054299SHTET501FIERBASHKIMELMAZKERLICI11532303055382SHTET502FIERLULZIMNAZIFBOSNJA13532303056152PRONAR503FIERANILSOKRATSHEQI1832303057353SHTET504FIERMYSLIMMURATSHKRELA11032303058162SHTET505FIERZENELMUSTAFADULLA1632303059294SHTET506FIERPELLUMBSHYQYRISENKAFR14615MB205056/200407PRONAR507FIERALKETNADIRBUZIFR14581MB205071/205383PRONAR508FIERGEZIMTAFILKAPIDANIFR14564MB205095/20651PRONAR509FIERHAJDARYMERBUZIFR14591MB205098/250140PRONAR510FIERDURIMISAALAFR14654MB2050113/204255shtet+pronar511FIERFATOSJASHARBUZIFR14627MB2050113/205240SHTET512FIERSHYQYRIGANIKUMANAKUFR14471MB205110/200283SHTET513FIERHAMZAGANIKUMANAKUFR14474MB205110/201419SHTET514FIERAGRONJAHJABUZIFR14480MB205117/200226SHTET515FIERKASTRIOTQANIBUZIFR14446MB205122/200307SHTET516FIERSOKOLRAMETSIFR14502MB205125/200299SHTET517FIERKASTRIOTVELIBUZIFR14442MB205165/200282SHTET518FIEROSMENARIFGREMIFR14447MB205170/200440SHTET519FIERBUJARQEMALGREMAJFR14273MB29448/300314SHTET520FIERFLAMURNAZIFAZGJENIFR14281MB29448/301220SHTET521FIERSHKELQIMMEHDIGREMAJFR14302MB29449/350278SHTET522FIERSADIKQAMILGREMAJFR14299MB29449/351394SHTET523FIERARBENBEKTASHKOCIFR14340MB29449/352388SHTET524FIERKUJTIMHAJDARGREMAJFR14300MB294412/500293SHTET525FIERBASHKIMHAJDARGREMAJFR14306MB294412/501412SHTET526FIERPETRITSHABANLIKAFR14354MB294414/350394PRONAR527FIERTHEMILIKOKOROVESHIFR14360MB294414/351499SHTET528FIERBEQIRAVDULXHELOFR14335MB294425/300328SHTET529FIERBAKIQAMILGJOJDESHIFR14314MB294425/301380SHTET530FIERELMASSHAQIRGJOJDESHIFR14293MB294435/350317SHTET531FIERLLAZARRRAPOUJANIKUFR14283MB294447/400183SHTET532FIERFATOSSALIHBUZIFR14278MB294447/401328PRONAR533FIERXHEVAIRFERIKSKENDERASIFR14345MB294462/350115SHTET534FIERILIRJANMITATAGOLLIFR14346MB294462/351209SHTET535FIERLAVDARGANIBULLAFR14411MB294470/400132SHTET536FIERBARDHYLVELIBEHARIFR14313MB294470/401441SHTET537FIERBARJAMHARISBEHARIFR14338MB294470/40292SHTET538FIERIZETFERIKDASHIFR14350MB294481/300371PRONAR+SHTET539FIERMISIRSHABANGREMIFR14417MB294490/350383SHTET540FIERMYFTARSHERIFTAFAFR14277MB294490/35193SHTET541FIERILIRJANBAJRAMPETOVAFR14365MB294491/400288SHTET542FIERFERDINANDENVERBUZIFR14427Mb294495/400347SHTET543FIERASTRITAZMIMETUAFR14325MB294495/401437SHTET544FIERGRAMOSKOVACSERJANAJFR14397MB2944106/304316SHTET545FIERLUANRIZASKENDERASIFR14344MB2944107/300278PRONAR546FIERARTANRIZASKENDERASIFR14347MB2944107/301278PRONAR547FIERMANEMYSLYMSENKAFR14380MB2944108/300404SHTET548FIERSOKOLBAJRAMPETOVAFR14407MB2944110/300355PRONAR549FIERSABRIHYSENJLIKAFR14342MB2944111/300214SHTET550FIERBAFTJARSHABANRAKIPIFR14392MB2944118/304281SHTET551FIERKUJTIMHEKURANXHAFA301336120/300290PRONAR552FIERIZETFASLLIMETAJ204336186/300300SHTET+PRONAR553FIERENVERISLAMKOCAQI555336189/300283SHTET554FIERGEZIMHASANGREMBI527336191/301254PRONAR555FIERILIRBRAHIMKOCAQI542336191/302282PRONAR556FIERARBENASQERIKOCAQI540336191/303270.1PRONAR557FIERPERPARIMBRAHIMKOCAQI541336191/304125.9PRONAR558FIERDRITANTHOMABUBULLIMA548336191/305277PRONAR559FIERALBERTLEKSIKOCO134336192/300301PRONAR560FIERARQILEPETIFERRO135336192/301285SHTET561FIERROBERTLONISEMANJAKU3336193/30049.3PRONAR562FIERARQILETODIPRIFTI2623361123/300107.1SHTET563FIERORMIRYMERHEBEJA153192829/300266PRONAR564FIERSABAHGJYSHOHAJDARAJ27192871/300359PRONAR565FIERFERDINANTSELIMGURGURI137192879/300300SHTET566FIERAGIMABASCELIBASHI185335/830124.2SHTET567FIERARDIANJANAQBUDO416853310/1031187SHTET568FIERSOKRATHASANKOCIAJ243853310/1032308SHTET569FIERARQILETHOMARISTANI432853310/1033300SHTET570FIERHAMITHASIMMUHAJ46853311/611371SHTET571FIERSPIROKOCIZHAVARI34853311/612500SHTET572FIERGJERGJIRRAPOKOLICI256853311/613268SHTET573FIERRRAPOBANIKOLICI255853311/614268SHTET574FIERNAMIKRAMIZFERKO22853311/615389SHTET575FIERNAUNKEJORGJICALA516163816/300500PRONAR576FIERPETROVASILRAMA517163822/300102PRONAR577FIERNIKOLLAMINANUSHI362163837/300500PRONAR578FIERTHANASLOMIDUDA276163837/301248SHTET+PRONAR579FIERARTURLIKORAMA2163850/300330PRONAR580FIERKRISTAQNIKOLLARAMA275163851/300391SHTET581FIERANDONPALIRAMA183163851/301357SHTET582FIERSOTIRUANIDUDA89163852/300230PRONAR583FIERVILSONKRISTAQPRIFTI212163852/301267SHTET+PRONAR584FIEREDMONTSOTIRDUDA224163852/302123.7PRONAR585FIERPILOPETRAQPRIFTI124163852/303199.7PRONAR586FIERSOTIRPETROJOSIFI196163857/300450SHTET587FIEREDUARTMARKOCUKO328163858/300230SHTET588FIERALEKSANDERLIKORAMA123163859/300281PRONAR589FIERTAULANTLIKORAMA122163859/301299PRONAR590FIERARBENMITIKOLA49585323/1321347SHTET591FIERALBERTRUSTEMDYRMISHAJ2685328/1246446SHTET592FIERSKENDERGANIHEBEJA64085328/1247500SHTET593FIERHAXHIHYSENPENEZI41285329/1298265SHTET594FIERVALTERVELOMYRTAJ41385329/1299294SHTET595FIERENVERGANIOCELLI21585329/1300215SHTET596FIERROBERT LULJETAKOSTANDIN SOKRATCUPA67185329/1302301.6SHTET597FIERRUSTEMQANIKALEMAJ17685329/1303215SHTET598FIERLLAZILILIGJIKA50485329/1304302SHTET599FIERCENOSINANDORDA44160938/304482SHTET600FIERNIKOLLDEDEGJELOSHGJOKA30160940/304500SHTET601FIERPETRAQ DRITANLUCIPETANI106160954/300500SHTET+PRONAR602FIERAHMETEQEREMBEJDAJ51160983/300250SHTET603FIERNOVRUSDAHRIALIAJ17160983/301482SHTET604FIERASQERIHEKURANSHAMETI112160990/300419SHTET605FIERMINEMUSAMEMIKO119160990/301302SHTET606FIERBEQIRSAMIKADRI211609100/300476SHTET607FIERMEHMETSAMIKADRI231609100/301369SHTET608FIERHODOSAMIKADRI1281609100/302500SHTET609FIERALUSHHARUNKADI901609100/303500SHTET610FIERMELEQEVEISSULAJ851609100/304303SHTET611FIERKOVACBAROBANA241609101/306500PRONAR612FIERSULEJMANMUSTAFARAKIPI221609101/307454SHTET+PRONAR613FIERTOMCAKSHKOZA331609103/300457SHTET614FIERGRAMOSREFITTROKA321374374/300481PRONAR615FIERLAVDIMIRGRAMOSTROKA322374374/301460PRONAR616FIERPELLUMBALISALIAJ158374375/300177.2SHTET+PRONAR75/30123.2617FIERALTIN MIHALLAQBUBULLIMA373374387/301422PRONAR618FIERMIKAIL PROFIKALIVACI499374387/304213.7PRONAR619FIERVASILNASIKOLA509374387/305351.9PRONAR620FIERGJERGJINDINOCUCA182374387/306295.8PRONAR621FIERRAMAZANQAZIMAZIZAJ53374388/301372PRONAR622FIERGANIRRAPUSHHOXHA3443743105/300290SHTET623FIERBESNIKSABEDINQERIMAJ1133743105/301433SHTET624FIERARBENSABEDINQERIMAJ1053743105/302318SHTET625FIERCAUSHFAIKZORBAJ2093743226/300355SHTET+PRONAR626FIERILIRSKENDERTOSKA3683743226/301346PRONAR627FIERAJETBARJAMTOSKA2373743226/302257PRONAR628FIERYLLIQEMALCEPELE63743226/303255PRONAR629FIERPELLUMBBARJAMAZIZAJ2563743226/304235PRONAR630FIERARTURHAMZAHOXHA1203743227/301341.00PRONAR631TIRANA 3ELIDONJEMINKOCI10153164949/25286.00PRONAR632TIRANA 3XHEVAHIRENEZIRTOPUZI9932164969/57249SHTET633TIRANA 3ALESJOIMERLIABDIJA3242066140/120500SHTET634TIRANA 3SUDEQAZIMHAXHIMALI12947163/1/28115SHTETXHAFERZENELIHAXHIMALI635TIRANA 3YLVIIBRAHIMDISHA15162460496/85297.00SHTET636TIRANA 3HASANXHELALSHIMA15172460496/86210SHTET637TIRANA 3RAMAZANASIMGJUZI54381170367/25500SHTET638TIRANA 3AVNIMALIQPASHKAJ13442066203/300408PRONAR639TIRANA 3VJOLLCAHALILPASHKAJ14102066203/301342PRONAR640TIRANA 3HALITEMINMATA33521066457/55297SHTET641TIRANA 3TAHIRSALIMETOLLARI12/11066460/56367SHTETARBENTAHIRMETOLLARIBARDHYLTAHIRMETOLLARI642TIRANA 3SHYQRIRAMAZANDOCI2442679192/250321PRONAR643TIRANA 3AVNISHYQYRICARJA2427855217/248243SHTET644TIRANA 3SERVETEHAXHIMUCA683855217/253500SHTET645TIRANA 3SKENDERXHEMALALLMETAJ1642105223/155243SHTET646TIRANA 3RIZAQAMILCENI5259206638/305184PRONAR647TIRANA 3ELMAZELMAZBAJA6381164950/195294SHTET648TIRANA 3LAZAMSHERIFBAJA3774164950/196228SHTETKRISTAFLAZAMBAJAHATEOSMANBAJA649TIRANA 3AGRONABASMALLAJ255164950/117279SHTET650TIRANA 3ASTRITSEFEDINDEMA91220668/551264SHTET651TIRANA 3AGIMVEISJAUPI9449164965/265315TRETEVE652TIRANA 3MERSINKADRICERA44442066201/40405TRETEVEBLERIMMERSINCERAKADRIMERSINCERA653TIRANA 3KURTISHSEJDIDURAKU1732164938/138447TRETEVE654TIRANA 3ILJASILJASDANI1315164969/32330TRETEVE655TIRANA 3NDUEPJETERNDREU2743164942/256252SHTET656TIRANA 3MIRERROKPJETRI4283164951/257273TRETEVE657TIRANA 3NAIMHANVISHAJ9669164938/275285TRETEVE658TIRANA 3AGIMFERITRAMCI9253164938/191309SHTET659TIRANA 3ABDISAHITLUSHI68002066202/154267TRETEVE660TIRANA 3DASHAMIRMALKACELI8419164937/901246TRETEVE661TIRANA 3BATOMUSAKACIQI1788164952/115228TRETEVE662TIRANA 3TOFIKHALITDOCI7763164965/268288SHTET663TIRANA 3ILIRSALITOTA6922206678/121303SHTET664TIRANA 3KADIFESHYQYRIHASMUCA7573471127/10404SHTET665TIRANA 3ROBERTLLUKAPALLA74371294/51500SHTET666TIRANA 3NAIMMERSINSHIMA1283866192/60420SHTET667TIRANA 3MIRUSHNDUEMHILLI34072066203/353270SHTET668TIRANA 3SELIMSABRIBAJA9622066202/214258PRONAR669TIRANA 3SAMIHALITBILLA79452066202/205375PRONAR670TIRANA 3FADILISMAILTHACI47462066207/133213PRONAR671TIRANA 3XHEMALPAJAZITKRASNIQI47492066207/114500PRONARRIZAPAJAZITKRASNIQI672TIRANA 3GEZIMISMAILVIEZI77662066207/159302PRONAR673TIRANA 3ISMENLIMANMICI15502066207/139396PRONARLIMANISMENMICI674TIRANA 3HILMIRUFATNOKA5847164939/265183PRONAR675TIRANA 3HAXHISHEMSICENA25/72884514/2267SHTET676TIRANA 3HANEASLLANDODA114855218/469288PRONAR677TIRANA 3MUHAMERSAMIMETALLARI5/11066343/165363SHTET678TIRANA 3BESNIKSULOMILLOSHI211164965/177376SHTETDASHNORSULOMILLOSHINAXHIJEDINEMILLOSHI679TIRANA 3HAXHIMUSTAFASHELQIZI25922529497/50500SHTET680TIRANA 3ENVERIMERBUCI2196, 2195, 2193164942/175570SHTETZAIMIMERBUCISHIMEMASLLANBUCI681TIRANA 3TAHIRIMERBUCI2197, 2190164942/176570SHTETAZEMIMERBUCISHIMEMASLLANBUCI682TIRANA 3SAMIIMERBUCI2194164942/178481SHTET683TIRANA 3TAHIRIMERBUCI2199164942/1771022PRONAR+ SHTET684TIRANA 3ENIOFERIZJAHELEZI73682402/301600TRETEVE685TIRANA 3HAJDARMEHMETBRAHAJ8826164965/91366SHTET686TIRANA 3OSMANUKECEKA57282066202/197321TRETEVE687TIRANA 3ENVEREMINUTA23722066201/52294TRETEVE688TIRANA 3KOLMARKNDOCI24420668/413240SHTET689TIRANA 3SABRIJEBAJRAMVOGLI453117091/100300TRETEVE690TIRANA 3RENATOAGUSTINXUKTHI8232119134/150500TRETEVE691TIRANA 3MEVLANSALILASHI2192884441/4414SHTET692KORCAARTUR REXHEP KREKAA1 - 84485646/101899.9SHTET693KORCALULZIM MEDI SHAHUA1 - 86285643/99011.4Me pronar3/9911.8694TIRANA 4YMERSKENDERKOPLIKU1210307268/3480.58SHTETALMAHAJRULLAKOPLIKU1205695TIRANA 4ARBENIBRAHIMALIAJ1206307268/4550.35SHTETLUANSKENDERKOPLIKU1211696TIRANA 4SHKELQIMZIJAKOPLIKU1207307268/1342.33SHTET697TIRANA 4DRINISIRRIHOTI1991307241/3227.63SHTET698TIRANE 4FATOSZIJAKOPLIKU1209307268/2327.17SHTETGENCZIJAKOPLIKU1208699TIRANE 4ASTRITSKENDERBEI1198307238/1499.5SHTET

evidenca e kalimit te pronesise EVIDENCA SIPAS DREJTORIVE PR KALIMN E S DREJTS S PRONSIS ME VENDIM T KSHILLIT T MINISTRAVE Nr. Rendor Nr.DrejtoriveDrejtoriaQarku / Bashkia / Komuna / Fshati / Zona kadastrale / BllokuNr. i parcelave t objekteve informaleSiprfaqet e parcelave ndrtimore pr kalim pronsie (m)123456

11BERATQ. Berat, Z.K. 231015002BERATQ. Berat, Z.K. 291847363BERATQ. Berat, Z.K. 32273736TOTALI DREJTORIA BERAT81972

42LEZHEQ. Lezhe, Q, Reps, Z.K. 317127205LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 218139976LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 3224126.47LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 2364122305.158LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 2365620699LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 25862269.410LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 1676256611LEZHEQ. Lezhe, Z.K. 32442397.312LEZHEQarku Lezhe, Z.K. 31264693.713LEZHEQarku Lezhe, Z.K. 18754142414LEZHEQarku Lezhe, Z.K. 8632289615LEZHEQarku Lezhe, Z.K. 25622658TOTALI DREJTORIA LEZHE4211021.95

163TIRANA 1 Q.TIRANE,B.TIRANE.ZK. 8120134,677.7017TIRANA 1Q.TIRANE, B.TIRANE, Z.K 817051565.818TIRANA 1Q.TIRANE, B.TIRANE Z.K 386672221.519TIRANA 1Q.TIRANE, B.TIRANE Z.K 819062066.620TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 81402165.621TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 824010267322TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 397651983.623TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 823061815.624TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 82603513.625TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 8210299926TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 833071615.227TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 32661467.728TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 33212925.329TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 83402944.830TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 32923150031TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 831072310.432TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 83204101933TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 2679258134TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 8250167.735TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE Z.K 83501110.936TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE ZK.2380145837TIRANA 1Qarku Tirane,Bashkia TiraneZ.K.8220183.338TIRANA 1Qarku Tirane,Bashkia TiraneZ.K.816017539TIRANA 1Q.TIRANE,B.TIRANE ZK.818051412.9TOTALI DREJTORIA TIRANA 19730,253

404ELBASANQ.ELBASAN, Z.K 2654 374041ELBASANQ.ELBASAN, Z.K 852412842ELBASANQ.ELBASAN, Z.K 85276174143ELBASANQ.ELBASAN, Z.K 85232334TOTALI DREJTORIA ELBASAN122,843.00

445GJIROKASTRA Q.GJIROKASTER, Z.K 278183,03945GJIROKASTRAQ.GJIROKASTER, Z.K 23924210046GJIROKASTRAQ.GJIROKASTER, Z.K.85435185047GJIROKASTRAQ.GJIROKASTER, Z.K.8541120048GJIROKASTRAQ.GJIROKASTER, Z.K.3711137449GJIROKASTRAQ.GJIROKASTER,Z.K 1476163550GJIROKASTRAQ.GJIROKASTER, Z.K 20072630TOTALI DREJTORIA GJIROKASTER228,828.00

516TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 8240163.552TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 8180281.953TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 82704156.454TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 82302143.155TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 8160143.856TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 8370212.6157TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 8120119.158TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 83803133.659TIRANA 2 Q.TIRANE, Z.K. 8330255TOTALI DREJTORIA TIRANA 218709.36

607DURRES Q.DURRES,B.DURRES.ZK. 8511,8512,8513,8515,8516,8518,15747825,109.1061DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 1914158062DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 10313140563DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 2590127064DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 3255259565DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 85177351266DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 3215171967DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 851412168DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 32363121069DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 3796141570DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 1256171671DURRESQ.DURRES, B.DURRES, Z.K 3385157572DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 2537270073DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 10422152074DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 2795175075DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 1664223276DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 8621221377DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 3096150078DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 19214210079DURRESQ.DURRES, B.KRUJE, K.NIKEL Z.K 86221300Totali Drejtoria DURRES 11541,442

808KUKES Q.KUKES,K.BUSHTRICE.ZK. 1333182081KUKESQ.KUKES, K.CANAJ, Z.K 1178 173.4482KUKESQ.KUKES, K.KOLSH Z.K 22082580.9283KUKESQ.KUKES, B.KUKES Z.K 231541097.5384KUKESQ.KUKES, B.KRUME Z.K 22283148985KUKESQ.KUKES, K.MYC-MAMEZ Z.K 27594868.0886KUKESQ.KUKES, K.NANGE Z.K 27622745.6987KUKESQ.KUKES, K.MAMEZ Z.K 25842386.8Totali Drejtoria KUKES174,241

889VLORA Q.VLORE,B.VLORE. Z.K.8601248,029.00Totali Drejtoria VLORE248,029

8910SHKODER Q.SHKODER,B.SHKODER.ZK. 859282,053.7090SHKODER Q.SHKODER,B.SHKODER.ZK. 8593216693.291SHKODERQ.SHKODER, K.RRETHINA Z.K 110526739092SHKODER Q.SHKODER,B.SHKODER.ZK. 8594,859161462.993SHKODER Q.SHKODER,K.GOLEM.ZK. 179028954594SHKODER Q.SHKODER,F.JUBAN.ZK. 2008140095SHKODERQarku Shkoder,Qyteti Shkoder, Z.K.8593,Bll 4111096SHKODER Q.SHKODER,F.DOBRAC.ZK. 14951366.8Totali Drejtoria SHKODER 9228,022

9711FIERQarku FIER Bashkia LUSHNJE Z.K.8572 BLL.1185098Qarku FIER KOMUNA LIBOFSHE, Z.K 3230 Libofshe571648899Qarku FIER KOMUNA MBROSTAR Z.K 2050, Bll 56,71,95,98,113;61476100Qarku FIER KOMUNA MBROSTAR Z.K. 2051 Bll10,17,22,25,65,7072256101Qarku FIER KOMUNA MBROSTAR, Z.K 2944 Bll.8,9,12,14,25,35,47,62,69,70,81,90,91,95,106,107,108,110,111,118329762102Qarku FIER KOMUNA ZHARRES, Z.K. 3361 Bll 20, 86, 89, 91, 92, 93, 123122824.4103Qarku FIER KOMUNA DERMENAS, Z.K 1928 Blloku 29,71,793925104Qarku FIER Bashkia FIER Z.K.8533, Blloku 5,10,1192715.2105Qarku FIER KOMUNA ZHARRES Z.K. 1638 Blloku 16, 22, 37, 50, 51, 52, 57, 58, 59154508.4106Qarku FIER Bashkia FIER Z.K 8532 Blloku 3,8,992885.6107Qarku FIER KOMUNA LEVAN Z.K.1609,Blloku 38,40,54,83,96,100,101,103 156494108Qarku FIER KOMUNA ZHARRES Z.K 3743 Blloku 74, 75, 87, 88, 102, 105, 226, 227175626.8Totali Drejtoria FIER 18356811

10912KORCAQarku KORCE,Bashkia KORCE Z.K 8564, Lagja 17199.9110Qarku KORCE Bashkia KORCE Z.K. 8564, Lagja 8113.2Totali Drejtoria KORCE 2113

11113TIRANA 3Qarku Tirane, Bashkia Kamez ZK. 1649,227877112Qarku Tirane, Komuna Kashar ZK. 2105;1243113Qarku Tirane, Bashkia Kamez ZK. 2066; 185842114Qarku Tirane, Komuna Petrele ZK.2947; 1115115Qarku Tirane, Komuna Dajt ZK. 2460; 2507116Qarku Tirane,Bashkia Kavaje ZK. 8552; 31031117Qarku Tirane, Komuna Berzhite ZK. 1170; 2800118Qarku Tirane, Komuna Paskuqan ZK.1066;31027119Qarku Tirane, Komuna Paskuqan ,2884; 2681120Qarku Tirane, Komuna Farke ZK. 2529;1500121Qarku Tirane, Bashkia Tirane, ZK. 8240;1600122Qarku Tirane, Komuna Kashar ZK. 2119; 1500123Qarku Tirane, ZK. 2679; 1321124Qarku Tirane, ZK. 3866; 1420125Qarku Tirane, ZK. 3712; 1500126Qarku Tirane, ZK. 3471; 1404Totali Drejtoria TIRANA 36121368

12714TIRANA 4Qarku Shkoder ,Qyteti Shkoder,PULAJ-PLAZH Z.K.307262427.56Totali Drejtoria TIRANA 462428

TOTALI699218083Punoi:Iva MANUSHILubjana NANOIv BEQARIPranoi:Gentian MEAJ

Miratoi:Ardian MURZAKU