of 26 /26
Muajt SHTATOR TETOR NËNTOR DHJETOR JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR GJITH. ORË LËND Orët mësimore Lënda mësimore Mës.plot s Mës. shtu Mës.plots Mës. Mës.plot Mës. shtu Mës.plot s Mës. shtu Mës.plot s Mës. shtu Mës.plot s Mës. shtu Mës.plot s Mës. shtu Mës.plot s Mës. shtu Mës.plot Mës. shtu Mës.plot Mës. shtu 1 GJUHË SHQIPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 MATEMATIKË 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3. Gj.angleze 1 1 1 1 1 1 6 4. Gj. maqedone 1 1 1 1 1 1 6 5. Natyrë 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6. SHOQËRI 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7. ARSIM FIGURATIV 1 1 1 1 1 1 6 8. ARSIM MUZIKOR 1 1 1 1 1 1 6 9. Arsim teknik 1 1 1 1 4 10. AFSH 1 1 1 1 4 11. Punë me kompjut. 1 1 2 Orë javore 72 Gjithsejt orë 72 SH.F.K. “ANTON ZAKO ÇAJUPI” F.HOTËL PLAN GLOBAL I ORËVE PËR MËSIM PLOTËSUES DHE SHTUES KLASA E KATËRT VITI SHKOLLOR 2014/15

72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

 • Upload
  vuthuy

 • View
  227

 • Download
  9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

№ Muajt

SHTATOR TETOR NËNTOR DHJETOR JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR

GJITH.

ORËLËND

Orët mësimore

Lëndamësimore M

ës.p

lots

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

t

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

Mës

.plo

ts

Mës

. sht

u

1 GJUHË SHQIPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112

2 MATEMATIKË 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110

3. Gj.angleze 1 1 1 1 1 1 6

4. Gj. maqedone 1 1 1 1 1 16

5.Natyrë

1 1 1 1 1 1 1 18

6. SHOQËRI 1 1 1 1 1 1 1 18

7. ARSIM FIGURATIV 1 1 1 1 1 16

8. ARSIM MUZIKOR 1 1 1 1 1 16

9. Arsim teknik 1 1 1 1 4

10. AFSH 1 1 1 1 4

11. Punë me kompjut. 1 1 2

Orë javore72

Gjithsejt orë72

SH.F.K. “ANTON ZAKO ÇAJUPI” F.HOTËL PLAN GLOBAL I ORËVE PËR MËSIM PLOTËSUES DHE SHTUES KLASA E KATËRT VITI SHKOLLOR 2014/15

Page 2: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

PLANIFIKIMI GLOBAL I ORËVE TË MËSIMIT PLOTËSUES VITI SHKOLLOR 2014/15

№ MUAJT SHTAT TETOR NËNTOR DHJET. JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSH.

GJI

TH

.

Orët mësim

Lëndamësimore

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

Mës

.plo

t.

Orë

reze

r.

1 GJUHË SHQIPE 1 1 1 1 1 16

2 MATEMATIKË 1 1 1 1 15

3 Gj.angleze 1 1 1 3

4. Gj. maqedone 1 1 13

5. Natyrë 1 1 1 14

6. SHOQËRI 1 1 1 14

7. ARSIM FIGURATIV 1 1 13

8. ARSIM MUZIKOR 1 1 13

9. Arsim teknik 1 1 2

10 AFSH 1 1 2

11 Punë me kompjut. 1 1

Orë javore 6 3 6 4 5 4 2 3 2 1 36Gjithsejt orë 36

Page 3: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

PLANIFIKIMI GLOBAL I ORVE TË MËSIMIT SHTUES VITI SHKOLLOR 2014/15

№ MUAJT SHTAT TETOR NËNTOR DHJET. JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSH.

GJI

TH

S.

Orët mësim

Lëndamësimore

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

Mës

.sht

u.

Orë

reze

r.

1 GJUHË SHQIPE 1 1 1 1 1 16

2 MATEMATIKË 1 1 1 1 15

3 Gjuhë angleze 1 1 1 3

4. Gj. maqedone 1 1 13

5. Natyrë 1 1 1 14

6. SHOQËRI 1 1 1 14

7. ARSIM FIGURATIV 1 1 13

8. ARSIM MUZIKOR 1 1 13

9. Arsim teknik 1 1 2

10. AFSH 1 1 2

11. Punë me kompjut. 1 1

Orë javore 36Gjihsejt orë 6 3 5 4 4 4 3 3 3 1 36

Page 4: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

PLANIFIKIM PËR MESIM PLOTËSUES GJAT VITIT SHKOLLOR 2014/15 KLASA E KATËRT

Organizimi i mësimit plotësues

Mësimi plotësues do të organizohet për ata nxënës që vështirë e zotrojnë materialin mësimor.për ata nxënës që tregojnë sukses të dobët,per nxënësit që karakterizohen për koncentrim të dobët gjat kohes së mësimit,për nxënësit që për shkaqe të mungesës me arsye, për shkaqe të sëmundjes nxënësi nuk ka mund të përcjell procesin edukativo-arsimor.

Përfshirja e nxënësve në mësimin plotësues

Grupet për mësim plotësues do të formohen ne perioda të ndryshme,mvarsisht se si parqiten dobësi tek nxënësit e caktuar . Në periodën e caktuar kur nxënësi arrin të percjell në mënyrë normale atherë nxënësi do të trajtohet si nxënësit tjerë që përcjellin mesimin në mënyrë normale.

Përmbajtjet qe do të planifikohen në mësimin plotësues

Zgjedhja e përmbajtjeve mësimore do të zgjedhet mvarsisht nga nevojat e nxënësve që kan nevojë për lëndë tëcaktuara,respektivisht caktohen nxënësit në mënyrë individuale të çdo nxënësi.

Koha e mbajtjes së mësimit plotësues

Mësimi plotësues do të mbahet një herë në javë,nëse nxënësit shprehin dëshirë ky numër i orëve mund të shtohet.

MËSIM PLOTËSUES NGA GJUHA SHQIPE KLASA E KATËRT VITI SHKOLLOR 2014/15

Mësimi plotësues është pjesë e punës edukativo-arsimore,të cilën shkolla e organizon për nxënësit që kan nevoj për kësi lloj ndihme,gjat përvetsimit të përmbajtjeve,të cilat nuk kan mund ti përvetsojnë gjat mësimit të rregullt në orën e gjuhës shqipe.

Qëllimet e Përgjithshme :

-Përsëritja dhe përvetsimi I përmbajtjeve mësimore të cilat gjat mësimit të rregullt nuk kan arrit ti përvetsojnë ose më pak i zotrojnë.

Page 5: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Qëllimet arsimore në gjuhë shqipe Klasën e katërt

1Nxënësit të njoftohen për punën dhe qellimin e mësimit shtues. Të bëjë renditjen e drejt të fjalëve në fjali: Të bëj dallimin e emrave të pervecem dhe te pergjithshem

të dallojë emrat e përgjithshëm nga emrat e përveçëm të dallojë mbiemrat dhe numrorët . Të njihen me foljet me kategoritë e kohës dhe me foljet kam dhe jam. Të dallojë emrat e gjinisë mashkullore dhe femrore, Të dallojë emrat që emërtojnë një dhe shumë sende të dallojë fjalët që emërtojnë cilësi të dallojë fjalët që emërtojnë cilesi sipas gjinisë ,sipas numrit. Të di të tregoj një përjetim të shkurtër nga jeta personale; Të ndjek emisionet e radios.

Format dhe metodat e punës;Frontale individuale,grupe ,puna me çifte,biseduese,illustrative-demonstrueseMetoda tekstuale,skjaruese dhe metoda e punës së pavarur.

Mjetet e punësDoracakë të ndryshëm shkrime të ndryshme,mjete audio vizuele mvarsisht nga nevoja,internet softver arsimor dhe burime tjera që gjenden ne mjedisin e afërt.

Mënyra e vlersimit të arriturave.Ushtrime gojoreUshtrime gojore dhe me shkrim;Detyra shtëpie dhe Përpunimi teksteve.

1Mesimi plotesues kl.e katërt- Gjuhë shqipe

Page 6: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Gjat vlersimit shfrytzohen edhe instrumente te ndryshme edhe nga mesimi I rregullt (fletza pune,informata kthyese gojore,informacione kthyese me shkrim etj.)PROPOZIM PËRMBAJTJET

SHTATOR Analiza e tekstit f.14 Ushtrime :Teksti dhe fjalia

NËNTOR

1Ushtrime: Bisedë-debat f.452 Aktivitete: Analiza e përmbajtjeve sipas rradhës së ngjarjeve f.43DHJETORAktivitet; Bisedojmë kompjutori

Ushtrime në FP faqe 20

SHKURT

Ushtrime – Analiza e fabulësAnaliza e tekstit f.108

PRILLUshtrime : Leximi itekstit faqe….Aktivitet: Perforcim;analizë f.154

QERSHOR

Temat për kët muaj do të përcaktohen në përpilimin e planifikimit mujor ose në planifikimin ditor.

Qëllimet në lëndën e matematikës

Nxënësit të njohtohen për qëlllimin e mësimit plotësues;

Page 7: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Të aftësohet për të lexuar dhe shkruar numrat deri 1000;

Të aftësohet t’I krahasojë numrat deri 1000;

Të aftësohet të njohë,emërtojë dhe dallojë vijën e drejt ,pikën dhe segmentin.

Të aftësohet për të mbledhur,selektuar,rradhitur të dhënat në tabelë,e për ti lexuar;

Të mësojë për paraardhësit dhe pasardhësit,të aftësohet numrat rendor;

T’i përdor në shembuj praktik;

T’i mbledh dhe zbret qindshet der 1000;

Të mbledh numra dyshifror dhe treshifror (pa kalim);

Të aftësohet ti zgjidh problemet nga jeta e përditshme,të aftësohet të zgjidh shprehje me shumë opercione.

Format dhe metodat e punës në lëndën e matematikësMetoda e formës së punës individuale frontale (puna e përbashkët)Illustrative ,demonstruese,skjaruese dhe metoda e punës së pavarur.

Mjetet e punësDoracakë të ndryshëm shkrime të ndryshme,mjete audio vizuele mvarsisht nga nevoja,internet softver arsimor dhe burime tjera që gjenden ne mjedisin e afërt.Mënyra e vlersimit të rezultateve.AktiviteteUshtrime gojore dhe me shkrim;VlersimiDetyra shtëpie,përpunimi teksteve.Gjat vlersimit shfrytzohen edhe instrumente te ndryshme edhe nga mësimi i rregullt (fletëza pune,informata kthyese gojore,informacione kthyese me shkrim etj.)

Page 8: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Propozim temat ;

Tetor1 Ushtrime mbledhje dhe zbritja deri 1000

2 Ushtrime :f.55

Nëntor1 Ushtrime:Barazimet f.46

2 Përsërisim ,ushtrojmë

Janar

1.Përsërisim,ushtrojmë;katrori,drejtkëndëshi ,trekëndashi

Shkurt

Aktivitete:f.80Ushtrime Shumzim me numer njeshifror me kalim f.90

Mars

Pjestimi I shumës dhe ndryshimitAktivitete me pjestim

Qëllimet sipas lëndëve;

NATYRA

Page 9: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Të mesoj ato permbajtjet mësimore që nuk ka mund nxënësi ti përvetsoj gjat mësimit të rregullt. Të;njihet me nocionet themelore ne natyre Të zhvillojë vetbesimin në aftësitë e veta dhe mundësitë , Të kuptojë rëndësinë e materialeve,relievit,atmosferës etj. T’i njohë njerëzit që jetojnë dhe punojnë që së bashku vendosin kontakte.

SHOQËRIATë dijë për familjen,amvisërinë

Të njihet me menyren e funksionimit të familjes dhe amvisërisëT’i njohë njerëzit që jetojnë dhe punojnë që së bashku vendosin kontakte.Të zhvillojë orientim në harten gjeografike ku jeton;Të shohë më gjërë harten gjeografike te RM-sëTë njohë kulturën si kriter per bashkëjetesë.

ARSIM FIZIK DHE SHËNDETSOR

Të aftësohet të mbajë trupin drejtë përmes ushtrimeve adekuate; Të dijë dhe respektojë rregullat e lojrave të ndryshme ; Të nxitet për pjesmarrje në aktivitete sipas zgjidhjes së tij.

ARSIM FIGURATIV

I. Të dijë të bëjë zgjidhje të ideve të aktiviteteve, mjeteve dhe të bëjë krijim figurative;II. Të dijë të tregojë emocione të ndryshme përmes materialeve dhe teknikave ilustruese;

III. Të njihet me teknikën kompjuterike për vizatimin e vijave dhe formave të ndryshme.

ARSIM MUZIKOR

Të mësoj ato gjëra që nuk ka mund ti mësoj gjat mësimit të regullt Të zhvillojë ndjeshmëri për ritëm;Të inkuadrohet në veprimtarinë muzikore;Ta dëgjojë dhe njohë muzikën klasike ,popullora dhe muzikën për fëmij,IMF

Arsim teknik;

Page 10: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Të mësoj per lenden Arsim teknik;Të kuptoj rendesine e vizatimit ne kompjuter;Të vlerësoj situatën reale ne komunikacion kur duhet te kaloj udhëkryq të pa rregulluar

Puna me kompjuter;

1. Të arrijë njohuri themelore informative për zgjedhjen e problemeve

2.Të njihet me elementet themelore të sistemit kompjuterik

3.Të arrin aftësi për përdorimin e programit TOOLKID

№ Lëndët mësimore Përmbajtjet mësimore 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

M u a j t e v i t i t sh k o llo r1 NATYRË Aktivitete

Toka është planet active f.35Përsëritje tematike f.66Ushqehu dhe jeto shëndetshëm f.85

Orët e parapara për mësim plotesues

1 1 1 1

2 SH0QËRI 10.Ushtrime f.17Llojet e vendbanimeve dhe 12.mirëmbajtja dhe mirëmbajtja e tyre1.Jeta në lagjen time6.Bisedë: dhuna

1 1 1 1

Page 11: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

3 ARSIM FIGURATIV 9.Rendi dhe harmonia11.NGJYRAT PRIMARE DHE SEKONDARE

1 1 1

4 ARSIM MUZIKOR 10.Kori f.181.Letër deri te babadimri4.Ushtrime

1 1 1

5 ARSIM TEKNIK 1.Llojet evijave5.Rregulat për qarkullimin e këmbësorëve në komuikacion f.48

1 1

Page 12: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

6PUNË ME KOMPJUTER

5. Ushtrime praktike 1

AFSH 11.Ushtrime të kombinuara1.Teknikat e ngjitjes ,varjes

1 1

Page 13: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Mësimi shtues

Mësimi shtues organizohet me ata nxënës që gjat mësimit të rregullt dukshëm kan përparuar.Mësimi shtues organizohet me qëllim që nxenësit të thellojnë edhe më shumë njohuritë e tyre. Realizimi i orëve mësimore ka për qëllim që të ju mundësojë nxënësve ,ti zgjerojnë njohuritë e tyre në lëndët përkatëse.Në orët e mësimit shtues marrin pjesë nxënësit të cilët tregojnë interes për njohuri shtuese në lëndët përkatëse,respektivisht nxënësit të cilët në orët e rregullta mësimore tregojnë sukses të shkëlqyeshëm dhë shumë të mirë.Në orët e mësimit shtues shfrytzohen metoda dhe forma të ndryshme mësimore të nevojshme për realizimin e orës mësimore. Nga mjetet mësimore që përdoren në realizimin e orëve mësimore jan libri, resurse të ndryshme arsimore, programe të ndryshme arsimore,softverët arsimor fletza pune etj.

Page 14: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Propozim përmbajtjet –Gjuhë shqipe

Nr Tema mësimore Përmbajtja mësimore Objektivat Koha e realizimit

Nr. i orëve

1Gjuhë

Shenjat e piksimit Të dallojë tekstin dhe fjalinë;të renditë fjalitë sipas kuptimit në një tekst të shkurtër;të dallojë fjalitë për të treguar dhe pyetur

shtator1

Gjuhë;teksti dhe fjalia

2 Lexim,letërsi dhe lektyra Lexim në role Të lexojë tekstin e dramës duke imituar gjuhën e personazheve;ta dallojë vargun nga strofa;ta kuptojë rimën si perputhje tingullore midis vargjeve të strofës.

Tetor1

Dalojmë vargun strofën

3 Të shprehurit dhe krijimtaria

Bisedojmë ,recitojmë Të aftësohet që në mënyrë të pavarur të ndërtojë strukturën e përmbajtjes së tekstit;të aftësohet që në mënyrë të pavarur ti dallojë personazhet kryesore dhe jokryesore.

Nëntor1Aktivitete; mirë se erdhe në klubin e miqve të

mirë

4 Të shprehurit dhe krijimtaria

Ushtrime me shkrim: ese tema… Të shkruaj letër,urim ;ftesë lajmërim;të përshkruaj frymorë sende ,bimë,dukuri,Të komunikojë me shkrim.

Janar1Ushtrime;Përshkrim i stinës së dimrit

5 Të shprehurit dhe krijimtaria

Ushtrime leximi ;teksti nga revista për fëmijë Të lexojë ,të ritregoj dhe të bartë informacone të shkurtra nga shtypi për fëmijë dhe ai ditor;të përdorë kompjuterin për thellimin e njohurive të veta

Shkurt1Aktivitet; të shkruarit e tekstit-përdorimi i

kompjuterit TIK

6Të shprehurit dhe krijimtaria

Ushtrime me shkrim;Marsi sjell shumë gjëra Të shkruaj letër,urim ;ftesë lajmërim;të përshkruaj frymorë sende ,bimë,dukuri,Të komunikojë

Mars1Ushtrime;shkruajmë pasurojmë këndet tona

në klasë

Page 15: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

me shkrim.

Propozim përmbajtjet -Matematikë

Nr Tema mësimore Përmbajtja mësimore Objektivat Koha e realizimit

Nr. i orëve

1 Mbledhje dhe zbritje deri 1000 Ushtrime f.27

Të mbledh dhe zbret deri 1000 Tetor 1

2 Mbledhje dhe zbritje deri 1000

Mbledhja (167+256)f.40 Të mbledh dhe zbret deri 1000 Nëntor 1

Page 16: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

3 Figurat gjeometrike në rrafsh

LLOJET E TREKëNDSHAVE SIPAS BRINJEVE F.74

Të mësojë llojet e trekëndshave Janar 1

4 Shumzimi dhe pjestimi I numrave deri më 1000

Te shumzoj numra me njëshe dhe qindeshe;Të pjestojë numra derei 1000Të kuptojë mbetjen ne pjestim

Shkurt 1Ushtrime f.89

5 Matja puna me të dhëna Përforcim Thyesat,një e treat nga e tëra Të aftësohet për të vlersuar kohë te kaluar me orë dhe minutaTë aftësohet të krahasojë dhe vlerësojë

Mars 1Ushtrime me operacione te ndryshme

1Aktivitete:shqisat Shtator 1Toka(trualli) f.39

2 Planeti I tokës është system I ndryshueshëm

Te kuptoj termin reliev;te kuptoje se natyra eshte me ajer:te dije se toka ka me shume uje se toke

Nëntor 1Toka(trualli) f.39

Page 17: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

3 Bota e gjallë në natyrë

Uji ne natyre qarkulon f.61 Te kuptoje termin bota e gjallë;Të dallojë ushqimin e bimëve dhe kafshëve;Të dijë për sëmundjet infektive

Janar1

4 Bota e gjallë në natyrë

Rritja dhe shumimi I bimëve te shtazët f.77

Të dijë rëndësinë e kontrollimeve mjeksore;Të dij për rëndësinë e higjienës personale.

Mars

Nr Tema mësimore Përmbajtjet mësimore Objektivat Koha erealizimit Nr.i orëve

Propozim përmbajtjet- NATYRË

Propozim temat Shoqëri

№ Tema mësimore Përmbajtje mësimore objektivat Koha e realizimit

1 Familja dhe mjedisi jetesor

Perseritje f .20 Të zgjerojë njohuritë për familjen e gjërë

Tetor 1

2 Jeta në vendbanime Perseritje f .35-36 Të thellojë njohuri rreth regullave të shtëpisë

Dhjetor 1

3. Komuna Harta gjeografike f .47-49 Te njoh funksionin e njerëzve në vendbanime

Shkurt 1

Page 18: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Të dij relievin;Te dij te orientohet me shenja hartografike

4. Jeta në vendbanime Zgjidhja e problemeve f.81 Maj 1

Propozim përmbajtjet Arsim figurativ

Nr. Tema mësimore Përmbajtjet mësimore Objektivat Koha erealizimit Nr.i orëve

1 Pikturim Ushtrime pika -vija Të përdorë ngjyrat kryesore dhe sekondare dhe ti zbatojë në kompozicionin figurative;Të krijojë kompozicionin figurative me ngjyra të ftohta dhe të ngrohta.

Shtator 1

Rendi dhe hrmonia f.8

Page 19: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

2 Formësim në hapsirë modelim dhe krijim

Vizatim ne kompjuter Të dijë të përdorë TIK për qëllime arsimore

Nëntor 1

Ushtrime ne paint

3 Grafika Monotopia bardh e ziPerseritje

Te dijë të ruaj kontrastin:driten ,hijën;Të rradhit vija të errta

Shkurt 1

Propozim temat Arsim muzikor

Nr. Tema mësimore Përmbajtjet mësimore Objektivat Koha erealizimit Nr.i orëve

1 Degjim I muzikes Zerat e vjeshtes Të zhvillojë ndjenjën për ritëm ;Të njihet me mënyrën e ekzekutimit të instrumenteve të caktuara muzikore për fëmijë.

Tetor 1Muzika per mbremje te mire f.10

2 Muzika dhe levizjet Kenga e vitit te ri Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1Të dijë të shkruaj çelsin e muzikor;

Janar 1Celesi I violines

Page 20: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Të dijë te shkruaj çelësin e violinës.3 Ekzekutim I

instrumenteve I IMFKëndojmë –ekzekutojmë f.67 Të nxitet për shprehje muzikore me

zë ,ekzekutim,lëvizjePrill 1

Propozim përmbajtjet Arsim teknik

Nr. Tema mësimore Përmbajtjet mësimore Objektivat Koha erealizimit Nr.i orëve

1 Arsimimi grafik Rregullimi I vendit te punës Te kuptoj rendesine e vendit te vet te punes

Shtator 1

2 Materiale per ndertim dhe modelim

Ushtrime Te kuptoj dhe ta perdor shkallenMaj

1

Propozim temat AFSH

Nr. Tema mësimore Përmbajtjet mësimore Objektivat Koha erealizimit

Nr.i orëve

1 3.Ushtrime rrotullimi Ta mbaje trupin drejt;te përsosë :fuqine ,koordinimin e levizjeve

MARS 1

2 5.Hendbolli Re zhvilloje aftesite psikomotorike ,shkathtesite ne lidhje me ritmin e muzikes

MAJ 1

Page 21: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Nr. Tema mësimore Përmbajtjet mësimore Objektivat Koha erealizimit Nr.i orëve

1 Punë me kompjuter Dallimi I programeve kompjuterike Të arrin njohuri themelore informative per zgjedhjen e problemeve.

Dhjetor 1

SHFK “Anton Zako Çajupi” f.Hotël

VITI SHKOLLOR 2014/15

PALANIFIKM VJETOR PËR MËSIM PLOTËSUES DHE SHTUES

Page 22: 72 Web viewTë di të tregoj një ... Ta dëgjojë dhe njohë ... Të njoh shenjat e alfabetit muzikor pesërreshti,çelësi I violinës,shenjë për nota,sol1 dhe mi 1

Arsimtar:Z.LATIFI