8 Osmo Predavanje

  • View
    1.876

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

8

Transcript

KLASINE KROVNE KONSTRUKCIJEKrov je kontruktivni sklop koji predstavlja zavrni deo neke graevine (zgrade, hale, i sl.)

Ima funkciju: da zavri graevinu u visinskom pogledu, da je titi od atmosferilija (kie, snega, vetra), da je u izvesnoj meri titi od toplote i hladnoe.

Prema vrsti krovnog pokrivaa krovne ravni se izvode sa veim ili manjim nagibom (padom). Nagibi krovnih ravni mogu biti: strmi, sa padom veim od 1:3 (33%) blagi, sa padom manjim od 1:3 vrlo blagi, sa padom manjim od 1:20 (5%) - kose krovne ravni - ravni krovovi

Oblik krova zavisi od oblika osnove, broja krovnih ravni i njihovog nagiba. Nad parvilnom etvorougaonom osnovom moe se izraditi:

Kvadratna osnova Vieugaona osnova Kruna osnova Razuena osnova

sloeni (vievodni) krov atorast krov

piramidalan krovkupolasti krov

Elementi krova:

Krovni pokrivai

Proraun elemenata krovne konstrukcije

OPTEREENJA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Teina krovnog pokrivaa (g) po m2 kose krovne povrine Sopstvena teina konstrukcije (g1) po m2 osnove krova Optereenje snegom (s) po m2 osnove krova Optereenje vetrom (w) po m2 krovne povrine, upravno na krov Optereenje koncentrisanom silom (P) Eventualno korisno optereenje

Teina krovnog pokrivaa (g) po m2 kose krovne povrineUzima se prema vaeoj tehnikoj regulativi ili prema preporukama proizvoaa, a obuhvata teinu krovnog pokrivaa, teinu letava ili oplate i teinu rogova

Sopstvena teina konstrukcije (g1) po m2 osnove krovaObuhvata teinu glavnog nosaa, ronjaa, spregova i ukruenja: za lake krovne pokrivae blagog nagiba za strmije nagibe krovova sa teim pokrivaem za reetkaste glavne nosae blagog nagiba g1 0,15 kN/m2 g1 0,25 0,45 kN/m2 g1 0,15 0,20 kN/m2

Optereenje snegom (s) po m2 osnove krova

Optereenje vetrom (w) po m2 krovne povrine, upravno na krovDefinisano je vaeom tehnikom regulativom JUS U.C7.110 113 (preko 100 strana) Za male krute zgrade, koje treba da ispunjavaju sledee uslove: a) b) c) d) da je zgrada visine h 15m da je irina zgrade b 2h da zgrada nije posebno izloena vetru da je glavni nosei sistem zgrade takve krutosti da je ugib usled optereenja vetrom u h/250

Optereenje koncentrisanom silom (P = 1 KN)Ovo je optereenje od prisustva jednog oveka na krovu

Eventualno korisno optereenjeRauna se po vaeoj tehnikoj ragulativi (teina nekog naroitog tereta na krovu, optereenje od dizalica, i dr.

LETVE

KROVNA KONSTRUKCIJA

KROVNI VEZAI U ZGRADARSTVUPrema obliku krovne ravni postoje: 1. 2. 3. 4. Jednovodni krovovi Dvovodni krovovi etvorovodni krovovi Vievodni krovovi

Prema konstrukciji krovnih vezaa (nosaa) razlikuju se sledee vrste krovnih konstrukcija: 1. 2. 3. 4. Krovovi od rogova (prosti krovovi) i krovovi na raspinjae, Krovovi sa stolicama, Krovovi sa vealjkama Krovovi sa reetkastim glavnim nosaima

JEDNOVODNI KROVOVI Prost jednovodni krov

Jednovodni krov sa pravim stolicama

1 stubac; 2 kljeta; 3 rog; 4 greda tavanjaa; 5 kosnik

Jednovodni krov sa dve prave stolice

1 stubovi; 2 kljeta; 3 rog; 4 kosnik; 5 - pajante

Jednovodni krov sa kosim stolicama

1 stubovi; 2 kljeta; 3 rog; 4 kosnik; 5 - pajante

Jednovodni krov sa vealjkama

1 stub; 2 pajante; 3 zatega; 4 tavanjaa; 5 kljeta; 6 kosnik;Uslovi: sistemne linije seku se u jednoj taki osovine kosnika i zatege seku se iznad zida na osloncu nagib kosnika vei od 300

DVOVODNI KROVOVIProst dvovodni krov

1 rogovi; 2 tavanjnaa; 3 ukruenje, 4 - naronjak

Prost dvovodni krov sa raspinjaom

DVOVODNI KROVOVI SA KROVNIM VEZAIMADvovodni krov sa pravim jednostrukim stolicama

1 stub; 2 pajante; 3 slemenjaa; 4 rog; 5 tavanjaa; 6 kljeta; 7 kosnik;

Dvovodni krov sa pravim dvostrukim stolicama

1 stub; 2 pajante; 3 ronjaa; 4 rog; 5 kljeta.

Dvovodni krov sa pravim trostrukim stolicama

Dvovodni krov sa kosim stolicama jednostruke dvostruke (dvojne) trostruke

1 ronjaa; 2 - stub; 3 pajante; 4 kljeta.

Dvovodni krov sa vealjkama1. jednostruke (proste) vealjke; 2. dvostruke (dvojne) vealjke; 3. trostruke (trojne) vealjke 4. viestruke vealjke

1 vertikalni zategnuti stub; 2 kosnik; 3 zatega (tavanjaa); 4 slemenjaa; 5 pajante; 6 rog RASPON 5 do 7,5m

1 vertikalni zategnuti stub; 2 kosnik; 3 zatega (tavanjaa); 4 raspinjaa; RASPON 7 do 12m

RASPON vie od 12m

ETVOROVODNI I VIEVODNI (SLOENI) KROVOVI

REETKASTI NOSAI

Principi kod projektovanja i konstruisanja reetkastih nosaa: primenjivati statiki sistem proste grede (gde je mogue) nosae postavljati na konstantnom meurazmaku (2,5 5m) to manje tapova treba da se sustie u jednom voru dui tapovi treba da su zategnuti, a krai pritisnuti treba postaviti odgovarajui broj spregova i ukruenja za obezbeenje stabilnosti

Proraun Pretpostavke: svi tapovi reetke su pravi ose tapova koji se spajaju u jednom voru seku se u jednoj taki sve spoljne sile deluju u vorovima reetke veze u zglobovima tretiaraju se kao vorovi