Click here to load reader

821201 General Physiology - Burapha chalee/subject/physiology/phy... 821201 General Physiology สมด ลกรด-ด าง (Acid-base balance) อ.ดร.ชล ไพบ ลย

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 821201 General Physiology - Burapha chalee/subject/physiology/phy... 821201 General Physiology...

 • 821201 General Physiology สมดุลกรด-ดาง

  (Acid-base balance)

  อ.ดร. ชลี ไพบูลยกิจกุล

 • สมดลุกรด-ดาง (Acid-base balance)

  หมายถึง การควบคุมความเขมขนของไฮโดรเจน ไอออน [H+] ในรางกายใหมีคาคอนขางคงที่ ~ 40 nEq/l

  pH = -log[H+] = -log(4.0*10-8) = 7.4

 • ชนิดของกรดที่เขาสูรางกาย

  1. volatile acid --> CO2 กํ าจัดออกทางปอด CO2 + H2O H2CO3

  2. nonvolatile acid --> H2SO4, HCl, H2PO4 - ไมสามารถกํ าจัดออกทางปอด - กํ าจัดทางไต

 • ระบบ buffer CO2/HCO3-

  - เปน buffer สํ าคัญใน ECF ควบคุมโดยปอดและ ไต

  CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3-

  pH = 6.1 + log[HCO3-] 0.03 PCO2

  - metabolic acid-base disorders - respiratory acid-base disorders

 • กรด-ดางในรางกาย

  - lipid, carbohydrate metabolism จะได CO2 (volatile acid) กํ าจัดทิ้งทางปอด

  - protein metabolism cysteine, methionine --> H2SO4 lysine, arginine, histidine --> HCl aspartate, glutamate --> HCO3-

 • - ได nonvolatile acid เพิ่มขน และถกู buffer โดย HCO3- ใน ECF

  H2SO4 + NaHCO3 NaSO4 + 2CO2 + 2H2O HCl + NaHCO3 NaCl + CO2 + H2O - ไตขับเกลือโซเดียมทิ้งไปกับปสสาวะ

 • การขับกรดทิ้งโดยไต

  - ไตขับ nonvolatile acid เทากับกรดที่ผลิตขึ้นมา - ปองกันไมใหสูญเสีย HCO3- ไปกับปสสาวะ - ดูดกลับ HCO3- ทีถู่กกรอง และกํ าจัดกรดทิ้ง พรอมหลั่ง H+ เขาทอไต

  - ไตขับกรดทิ้งในรูปเกลือ - การสรางและขับทิ้งของแอมโมเนียม (NH4+)

 • การดูดกลับของ HCO3- ที่ทอไตและการควบคุม

  - HCO3- ถูกดูดกลับที่ทอไตสวนตน ประมาณ 80% - การดูดกลับ HCO3- ที่ทอไตสวนตน

  - หลั่ง H+ เขาทอไตโดย Na+-H+ antiporter H+ - ATPase

 • - carbonic anhydrate - การดูดกลับ HCO3-

  Na+-HCO3- symporter Cl--HCO3- antiporter

 • - การดูดกลับของ HCO3- ที่ทอไตรูปตัวยูสวนหนา - ไมมี carbonic anhydrate ที่เยื่อเซลลติดทอ ไต

  - การดูดกลับ HCO3- ที่ทอไตสวนปลาย, ทอไตรวม - intercalated cell ดูดกลับ HCO3- และหลั่ง

  H+

 • - การหลั่ง H+

  –H+-ATPase –H+-K+ ATPase

  - การหลั่ง HCO3-

  –Cl--HCO3- antiporter –metabolic alkalosis

 • ปจจัยควบคุมการหลั่ง H+ ของทอไต

  - pH ของของเหลวภายในทอไต HCO3- เพิม่, PCO2 ลด --> acidosis HCO3- ลด, PCO2 เพิม่ --> alkalosis

 • การสราง HCO3- ขึ้นใหม - เนื่องจากการดูดกลับ HCO3- ไมพอตอการเสีย

  HCO3- ไปจากการ buffer 1. การสราง HCO3- ใหมพรอมกับมีการขับทิ้งของ H+ ไปกบัฟอสเฟทบัฟเฟอรในปสสาวะ

  - ปริมาณ phosphate ที่ใชเปน buffer ไมเพียงพอตอ การสราง HCO3-

  - จุดประสงคหลักของการขับทิ้ง phosphate เพือ่รกัษา สมดุลของ phosphate

 • 2. การสราง HCO3- ใหม โดยการสรางและขับทิ้ง NH4+

  - glutamin metabolism ที่ทอไตสวนตน - Na+-H+ antiporter - NH4+ ถูกดูดกลับที่ทอไตรูปตัวยูสวนหนาโดยทาง

  1Na+-1K+-2Cl- symporter - NH3 หลั่งเขาทอไตรวมโดย nonionic diffusion และ diffusion trapping

 • - ภาวะที่ไตขับทิ้งกรด nonvolatile ไมได เรียกวา renal tubular acidosis (RTA)

  - เกิดที่ทอไตสวนตน เรียกวา proximal RTA - เกิดที่ทอไตสวนปลายเรียกวา distal RTA

 • กลไกในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง pH ใน ECF

  1. การใช buffer ใน ECF และ ICF 2. ปรับ PCO2 ในเลือด โดยปรับ ventilation rate ที่ ปอด

  3. ปรับการขับทิ้งของกรดที่ไต

 • การใช buffer ใน ECF และ ICF

  - CO2/HCO3-

  - phosphate - plasma protein

 • การปรับ PCO2 ในเลือดโดยปรับ ventilation rate

  - ventilation rate เพิม่ --> PCO2 ลด --> pH เพิม่ - ventilation rate ลด --> PCO2 เพิม่ --> pH ลด

 • การปรับการขับทิ้งของกรดที่ไต

  - การสราง NH4+

  - acidosis --> NH4+ เพิ่มขึ้น, หลั่ง H+ เพิ่มขึ้น, ดูด กลับ HCO3- เพิ่มขึ้น

  - alkalosis --> NH4+ ลดลง, หลั่ง H+ ลดลง, ดูดกลับ HCO3- ลดลง

 • ชนิดของความผิดปกติของกรด-ดาง

  1. metabolic acidosis: HCO3- ลด, pH ลด 2. metabolic alkalosis: HCO3- เพิม่, pH เพิม่ 3. respiratory acidosis: PCO2 เพิม่, pH ลด 4. respiratory alkalosis: PCO2 ลด, pH เพิม่

  821201 General Physiology ÊÁ´Øšô-´èÒ§ (Acid-base balance) ª¹Ô´¢Í§¡Ã´·Õèà¢éÒÊÙèÃèÒ§¡Ò Ãкº buffer CO2/HCO3- ¡Ã´-´èÒ§ã¹ÃèÒ§¡Ò ¡ÒâѺ¡Ã´·Ôé§â´Âäµ ¡Òôٴ¡ÅѺ¢Í§ HCO3- ·Õè·èÍäµáÅСÒäǺ¤ØÁ »Ñ¨¨Ñ¤Ǻ¤ØÁ¡ÒÃËÅÑè§ H+ ¢Í§·èÍäµ ¡ÒÃÊÃéÒ§ HCO3- ¢Öé¹ãËÁè ¡Åä¡ã¹¡ÒõͺʹͧµèÍ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ pH ã¹ ECF ¡ÒÃãªé buffer ã¹ ECF áÅÐ ICF ¡ÒûÃѺ PCO2 ã¹àÅ×Í´â´Â»ÃѺ ventilation rate ¡ÒûÃѺ¡ÒâѺ·Ô駢ͧ¡Ã´·Õèäµ ª¹Ô´¢Í§¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§¡Ã´-´èÒ§