Click here to load reader

838399 03 DKSENO 072007 - · PDF file4 Betjeningsvejledning ecoTEC exclusiv / 838399_02 2 Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsforskrifter 2.1.1 Installation, indstilling og

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 838399 03 DKSENO 072007 - · PDF file4 Betjeningsvejledning ecoTEC exclusiv / 838399_02 2...

 • ecoTEC exclusiv

  DK; SE; NO

 • For brugeren

  Betjeningsvejledning

  ecoTEC exclusiv

  Kondenserende vghngte gaskedler

  DK

 • Betjeningsvejledning ecoTEC exclusiv / 838399_022

  Inholdsfortegnelse

  Henvisninger vedrrende dokumentationen .......... 2

  1 Generelt ............................................................ 31.1 Typeskilt .................................................................... 31.2 CE-mrkning ............................................................ 31.3 Gaskedlens anvendelse ......................................... 31.4 Garanti ....................................................................... 3

  2 Sikkerhed ......................................................... 42.1 Sikkerhedsforskrifter ............................................. 42.1.1 Installation, indstilling og vedligeholdelse ........ 42.1.2 Gaslugt ....................................................................... 42.1.3 ndringer p/omkring gaskedlen ...................... 42.1.4 Eksplosive og let antndelige materialer ........ 42.1.5 Installation i skab eller skabslignende forhold 42.1.6 Korrosionsfare ......................................................... 42.1.7 Kontrol af vandstanden ......................................... 42.1.8 Ndstrmsaggregat ................................................ 42.1.9 Prventiv vedligehold ........................................... 4

  3 Betjening .......................................................... 53.1 Oversigt over betjenings panelet ......................... 53.1.1 Betjeningselementer .............................................. 53.2 Kontrol fr idriftstningen .................................. 53.2.1 Afsprringshaner bnes ....................................... 53.2.2 Kontrol af vandtry .................................................. 63.3 Varmtvandsopvarmning ........................................ 63.3.1 Varmtvandsopvarmning ........................................ 63.3.2 Tapning af varmt vand .......................................... 63.4 Centralvarmedrift ................................................... 63.4.1 Indstilling af fremlbstemperatur ....................... 63.4.2 Indstilling af rumtermostat eller vejrkom-

  penserende regulering........................................... 73.5 Statusvisning ............................................................ 73.6 Servicehenvisninger ............................................... 83.6.2. Frostsikring ............................................................... 83.6.3 Rengring .................................................................. 83.7 Fejl/reset .................................................................. 83.7.1 Fejl ved tndingen ................................................. 83.7.2 Fejl i luft-/rggassystemet ................................... 93.7.3 Andre fejl/fejlsgning ............................................ 93.8 Skorstensfejerdrift (for VVS-installatrens

  mlinger og kontroller) .......................................... 93.9 Udkobling .................................................................. 93.9.1 Udkobling af centralvarme (sommerdrift) ........ 93.9.2 Udkobling af varmtvandsopvarmning (kun ved

  gaskedler med ekstern varmtvands beholder) . 93.10 Vandpfyldning af gaskedlen/centralvarme-

  anlgget ............................................................................ 103.11 Aftapning af gas kedlen/centralvarme-

  anlgget .................................................................. 10

  4 Energisparetips ............................................... 11

  Henvisninger vedrrende dokumentationen

  De flgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betje-ningsvejledning glder der ogs andre bilag.

  a Advarsel!Vi ptager os intet ansvar for skader, der opstr, fordi disse vejledninger ikke overholdes.

  Opbevaring af bilageneOpbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldi-ge bilag, s de er til rdighed, nr der er brug for dem.Giv bilagene til efterflgeren i tilflde af flytning eller salg.

  Anvendte symbolerUndladelse af at iagttage disse henvisninger medfrer fare for liv og lemmer eller for beskadigelse af gaskedlen.

  H Fare!Umiddelbar fare for liv og legeme.

  a Avarsel!Mulig farlig situation for anlg og milj.

  h Henvisning!Anbefalinger angende anvendelse.

  I det flgende forklares symbolerne, der er anvendt i teksten: Symbol for en ndvendig aktivitet

 • 3Betjeningsvejledning ecoTEC exclusiv / 838399_02 DK

  1 Generelt

  1.1 Typeskilt

  Fig. A.1: Typeskilt (eksempel/DK)

  Typeskiltet (fig. A.1) p Vaillant ecoTEC exclusiv er fra fabrik ken anbragt p gaskedlens underside og p bagsi-den af styrekassen/elektronikboksen.

  1.2 CE-mrkning

  Med CE-mrkningen er det dokumen teret, at denne gaske-del opfylder kravene, der er stillet i gasapparat direktivet (90/396 EF) og krav stillet i EMC direktivet (89/336 EF). Gaskedlen opfylder grundlggende krav stillet i nyttevirk-nings-direktivet (92/42 EF) som kondenserende gaskedel.

  1.3 Gaskedlens anvendelseVaillant ecoTEC exclusiv gaskedlerne er opbygget med de mest moderne komponenter og op fylder de strengeste miljkrav. Der kan dog ved uhensigtsmssig eller forkert anven delse opst fare for brugeren eller tredje person hhv. opst skade p anlgget og andre materielle vrdier. Gaskedlen er beregnet til opvarmning af lukkede vandbr-ne centralvarmeanlg og varmt brugs vand. En hver anden anvendelse regnes som uhensigts mssig. Producenten/le-verandren er ikke ansvarlig for skader, der mtte opst som flge af forkert anvendelse. Risikoen bres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hrer ogs overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt overhol-delse af service- og vedligeholdelsesbetingelserne.

  1.4 GarantiVaillant yder p styringen en garanti p to r regnet fra op-startsdatoen. I denne garantiperiode afhjlper Vaillant kun-deservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl p styringen. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. p grund af en usagkyndig installation eller ureglemente-ret anvendelse ptager Vaillant sig ikke noget ansvar.Fabriks-garantien dkker kun, nr installationen er udfrt af en vvs-installatr /el-installatr. Hvis der udfres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice bortfalder garantien, med-mindre dette arbejde udfres af en vvs-installatr. Fabriksga-rantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i an-lgget, som ikke er godkendt af Vaillant.

  Generelt 1

 • Betjeningsvejledning ecoTEC exclusiv / 838399_024

  2 Sikkerhed

  2.1 Sikkerhedsforskrifter2.1.1 Installation, indstilling og vedligeholdelseInstallation, indstilling og vedlige holdelse af Deres gas-kedel m kun udfres af en VVS-installatr. Denne tager sig ligeledes af eftersyn/service, reparation og vedlige-hold af gas kedlen samt eventuelle ndringer af den ind-stillede gasmngde.

  a Advarsel!Kedlen m kun anvendes permanent med et ke-delkabinet, der er lukket korrekt! Ellers kan der - under uheldige driftsbetingelser - opst mate-rielle skader eller endda farer for personers liv og helbred.

  2.1.2 GaslugtVed gaslugt skal flgende sikkerhedsforskrifter flges: ingen elektriske installationer m anvendes i fareomrdet ryg ikke i fareomrdet brug ikke (mobil) telefon i fareomrdet hovedgashane (1) lukkes (se Fig. S.1) fareomrdet udluftes tilkald Deres gasselskab eller VVS-installatr

  1

  Fig. S.1: Gashanen lukkes

  2.1.3 ndringer p/omkring gaskedlenDe m ikke foretage forandringer p: gaskedel gas-, vand- og elinstallation aftrkssystem kondensaflb fra gaskedel sikkerhedsventil for henholdsvis centralvarmeanlg

  og varmtvands beholder omforandringer i opstillingsrum og ved udmunding af

  aftrks system, der har indflydelse p tilfrsel af for-brndingsluft til gaskedlen.

  2.1.4 Eksplosive og let antndelige materialerUndg anvendelse eller opbevaring af eksplosive eller let antndelige materialer (f.eks. benzin, papir, maling) i det rum, hvor gaskedlen er installeret.

  2.1.5 Installation i skab eller skabslignende forholdInstallation af gaskedlen i skab eller skabslignende forhold skal opfylde forskrifterne. Sprg Deres VVS-installatr.

  2.1.6 KorrosionsfareAnvend aldrig sprayflasker, klorhol dige rengringsmid-ler, oplsnings midler, maling, lim osv. i nrheden af ga-skedlen. Disse materialer kan under visse forhold fre til korrosion - ogs i aftrkssystemet.

  2.1.7 Kontrol af vandstandenKontrollr med regelmssige mellem rum vandstanden (driftstrykket) i anlgget.

  2.1.8 NdstrmsaggregatEl-installatren har ved installationen tilsluttet Deres ga-skedel til strmnettet. Hvis anlgget ved strmsvigt skal holdes funktionsdygtigt med et nd strmsaggregat, s skal dette i sine tekniske data (frekvens, spnding, jordforbindelse) svare til strmnettets og mindst opfyl-de varmeanlggets strmforbrug. Rdfr Dem i dette tilflde med Deres El-installatr.

  2.1.9 Prventiv vedligeholdKedlen analyserer konstant et stort antal driftsparame tre. Hvis arbejder p kedlen bliver ndvendige uden for den planlagte vedligeholdelse, vises dette p kedeldisplayet.I de tilflde er det tilrdeligt at kontakte en VVS-instal-latr og lade denne gennemfre en vedligeholdelse:Vedligeholdelse: CO-flerVedligeholdelse: BlserVedligeholdelse: Forbrnding

  Hvis systemet vrnetDIALOG benyttes, sendes meldinger-ne ogs til det oprettede telefon- eller faxnummer eller til email-adressen.

  a Advarsel! idriftsttelse kontrolforml vedvarende driftm kedlen kun anvendes med lukket kammer-dksel og fuldstndigt monteret og lukket af-trkssystem.

  a NB!Alle Vaillant gaskedler skal efterses mindst en gang hvert andet r. Eftersynet skal udfres af en kvalificeret tekniker med A-certifikat. Sfremt kedlen ikke efterses med det foreskrevne