84. Kajet nr 84

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 3Kajet nr 84 (2/2010)

  Drodzy Czytelnicy,dni czowieka s jak trawa, kwitnie on jak kwiat na ce. Wystarczy, e wiatr

  go munie, ju znika i wszelki lad po nim ginie.(Psalm 103)Pisz te sowa w obliczu narodowej tragedii, gdy kwitn zniczami ciemne

  chodnikiDziesitki, setki, tysice zniczynikt ich nie zliczy.I brakuje kademu z nas sw, by wyrazi co czujemy. O czasie, jaki mamy

  przey na ziemi T. Browne powiedzia, e w kontekcie wiecznoci wyglda onjak krtkie, wtrcone zdanie, ktre stao si czci wielotomowego dziea.

  I chocia wiemy, e kady kiedy umrze, mier zawsze wydaje si czymnienaturalnym i niesprawiedliwym, zwaszcza gdy przychodzi znienacka. Nagleokazuje si, e wiele zaj, stara czy problemw, ktre wydaway si ogromniewane, ju nie maj znaczenia. Niektre ksigi ycia zamkny si.

  I On i Oniwszyscy byli przeznaczeni do szczciaprzez wszystkie donie przesypa si piasek (Ks. J.S. Pasierb)

  A nam, jak poecie, nasuwa si spniona refleksja, enie zd juzadouczyni skrzywdzonymani przeprosi tych wszystkichktrym wyrzdziem zodlatego smutna jest moja dusza (Z. Herbert)

  I smutna take dlatego, e tylko mier umie ludzi przybliy do ludzi

  Barbara Krlikowska-Wunderlich

  Nic tu nie pogrzebano

  zieleni bkitu

  soca oboku deszczu

  cudownego ziela

  pieni dziecistwa rzeki

  domu lampy miechu

  okna drzwi do ogrodu

  starodawnej ksigi

  jeziora borw lasw

  wiosny lata zimy

  czasu prawdy mioci

  nic tu nie pogrzebano

  wszystkoAnna Kamieska

 • Kajet nr 84 (2/2010)4

  TYM, CO ODESZLII TYM, KTRZY PAMITAJ

  Pomnik Katyskina Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie

 • 5Kajet nr 84 (2/2010)

  Wolno i prawdaPrzemwienie Lecha Kaczyskiego,

  ktre mia wygosi w Katyniu 10 kwietnia 20101. To byo 70 lat temu. Zabijano ich - wczeniej skrpowanych - strzaem w ty gowy. Tak by krwi byo mao.

  Pniej - cigle z orami na guzikach mundurw - kadziono w gbokich doach. Tu, w Katyniu takich mierci byocztery tysice czterysta. W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Misku - razem 21.768.

  Zamordowani to obywatele Polski, ludzie rnych wyzna i rnych zawodw: wojskowi, policjanci i cywile. Swrdnich generaowie i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele. S wojskowi kapelani rnych wyzna: kapanikatoliccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckokatolicki i naczelny kapelan prawosawny.

  Wszystkie te zbrodnie - popenione w kilku miejscach - nazywamy symbolicznie Zbrodni Katysk. czy jeobywatelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych sprawcw.

  2. Zbrodni dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyszych wadz Zwizku Sowieckiego: Biura Politycznego WKP(b).Decyzja zapada 5 marca 1940, na wniosek awrentija Berii: rozstrzela! W uzasadnieniu wniosku czytamy: tozatwardziali, nie rokujcy poprawy wrogowie wadzy sowieckiej.

  3. Tych ludzi zgadzono bez procesw i wyrokw. Zostali zamordowani z pogwaceniem praw i konwencjicywilizowanego wiata.

  Czym jest mier dziesitkw tysicy osb - obywateli Rzeczpospolitej - bez sdu? Jeli to nie jest ludobjstwo, toco nim jest?

  4. Pytamy, nie przestajemy pyta: dlaczego? Historycy wskazuj zbrodnicze mechanizmy komunistycznegototalitaryzmu. Cz jego ofiar ley tu obok, rwnie w katyskim lesie. To tysice Rosjan, Ukraicw, Biaorusinw,ludzi innych narodw.

  rdem zbrodni jest jednak take pakt Ribbentrop-Mootow prowadzcy do czwartego rozbioru Polski. S nimimperialne, szowinistyczne zamiary Stalina. Zbrodnia Katyska jest - pisa o tym wyczony w ostatniej chwili ztransportumierci prof. Stanisaw Swianiewicz - czci akcji (...) oczyszczenia przedpoli potrzebnych dla dalszej ekspansjiimperializmu sowieckiego.

  Jest kluczowym elementem planu zniszczenia wolnej Polski: pastwa stojcego - od roku 1920 - na drodze podbojuEuropy przez komunistyczne imperium.

  To dlatego NKWD prbuje pozyska jecw: niech popr plany podboju. Oficerowie z Kozielska i Starobielskawybieraj jednak honor, s wierni Ojczynie.

  Dlatego Stalin i jego Biuro Polityczne mszczc si na niepokonanych decyduj: rozstrzela ich. Grobami s doymierci w Katyniu, pod Charkowem, w Miednoje. Te doy mierci maj by take grobem Polski, niepodlegejRzeczpospolitej.

  5. W czerwcu roku 1941 Niemcy uderzaj na ZSRS: sojusznicy z sierpnia 1939 staj si miertelnymi wrogami.ZSRS zostaje czonkiem koalicji antyhitlerowskiej. Rzd w Moskwie przywraca - na mocy ukadu z 30 lipca 1941 -stosunki z Polsk. Stalin zasiada u boku Roosevelta i Churchilla w wielkiej trjce.

  Miliony onierzy Armii Czerwonej - Rosjan, Ukraicw, Biaorusinw, Gruzinw, Ormian i Azerw, mieszkacwAzji rodkowej - oddaj ycie w walce z Niemcami Hitlera. W tej samej walce gin te Amerykanie, Brytyjczycy,Polacy, onierze innych narodw.

  Przypomnijmy: to my, Polacy, jako pierwsi zbrojnie przeciwstawilimy si armii Hitlera. To my walczylimyznazistowskimi Niemcami od pocztku do koca wojny. Pod jej koniec nasi onierze tworz czwart co do liczebnociarmi antyhitlerowskiej koalicji.

  Polacy walcz i gin na wszystkich frontach: na Westerplatte i pod Kockiem, w bitwie o Angli i pod Monte Cassino,pod Lenino i w Berlinie, w partyzantce i w Powstaniu Warszawskim. S wrd nich bracia i dzieci ofiar Katynia.

  W bombowcu Polskich Si Zbrojnych nad III Rzesz ginie 26 letni Aleksander Fedoroko, najstarszy z synwzamordowanego w Katyniu Szymona Fedoroki - naczelnego kapelana wyznania prawosawnego Wojska Polskiego.Najmodszy syn, 22 letni Orest poleg - w szeregach Armii Krajowej - w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego.Jego 24-letni brat Wiaczesaw walczcy w Zgrupowaniu AK Gurt ginie 17 dni pniej.

 • Kajet nr 84 (2/2010)6

  W maju 1945 roku III Rzesza przegrywa wojn. Nazistowski totalitaryzm upada. Niedugo obchodzi bdziemy 65rocznic tego wydarzenia.

  Dla naszego narodu byo to jednak zwycistwo gorzkie, niepene. Trafiamy w stref wpyww Stalina i totalitarnegokomunizmu. Po roku 1945 Polska istnieje, ale bez niepodlegoci. Z narzuconym ustrojem. Prbuje si te zafaszowanasz pami o polskiej historii i polskiej tosamoci.

  6. Wan czci tej prby faszerstwa byo kamstwo katyskie. Historycy nazywaj je wrcz kamstwemzaoycielskim PRL. Obowizuje od roku 1943. To w zwizku z nim Stalin zrywa stosunki z polskim rzdem.

  wiat mia si nigdy nie dowiedzie. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej aoby, do opakania i godnegoupamitnienia najbliszych.

  Po stronie kamstwa stoi potga totalitarnego imperium, stoi aparat wadzy polskich komunistw. Ludzie mwicyprawd o Katyniu pac za to wysok cen. Take uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczan na lekcji prawd oKatyniudwudziestoletni ucze z Chema Jzef Baka wyrokiem wojskowego sdu trafia na trzy lata do wizienia.

  Czyby - przypomn sowa poety - wiadkiem miay pozosta guziki nieugite znajdowane tu, na katyskichmogiach? S jednak take nieugici ludzie i - po czterech dekadach - totalitarny Goliat zostaje pokonany. Prawda- ta ostateczna bro przeciw przemocy - zwycia. Tak jak kamstwo katyskie byo fundamentem PRL, tak prawda oKatyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To wielka zasuga Rodzin Katyskich. Ich walki o pami o swoichbliskich, a wic take - o pami i tosamo Polski. Zasuga modziey. Uczniw takich jak Jzef Baka. Zasuga tychnauczycieli, ktrzy - mimo zakazw - mwili dzieciom prawd. Zasuga ksiy, w tym ksidza praata ZdzisawaPeszkowskiego i zamordowanego w styczniu roku 1989 ksidza Stefana Niedzielaka - inicjatora wzniesienia krzyakatyskiego na cmentarzu powzkowskim. Zasuga drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zasuga wielu niezalenychinicjatyw i Solidarnoci. Milionw rodzicw opowiadajcych swoim dzieciom prawdziw histori Polski.

  Jak trafnie powiedzia tu przed kilkoma dniami premier Rzeczpospolitej, Polacy staj si wielk Rodzin Katysk.Wszystkim czonkom tej wsplnoty, w szczeglnoci krewnym i bliskim ofiar, skadam najgbsze podzikowanie.Zwycistwo w bitwie z kamstwem to Wasza wielka zasuga! Dobrze zasuylicie si Ojczynie!!

  Wielkie zasugi w walce z kamstwem katyskim maj take Rosjanie: dziaacze Memoriau, ci prawnicy, historycyi funkcjonariusze rosyjskiego pastwa, ktrzy odwanie ujawniali t zbrodni Stalina.

  7. Katy i kamstwo katyskie stay si bolesn ran polskiej historii, ale take na dugie dziesiciolecia zatruyrelacje midzy Polakami i Rosjanami.

  Nie da si budowa trwaych relacji na kamstwie. Kamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawi i zo. Dlategopotrzeba nam prawdy. Racje nie s rozoone rwno, racj maj Ci, ktrzy walcz o wolno. My, chrzecijaniewiemy o tym dobrze: prawda, nawet najboleniejsza, wyzwala. czy. Przynosi sprawiedliwo. Pokazuje drog dopojednania. Sprawmy, by katyska rana moga si wreszcie zagoi i zablini. Jestemy na tej drodze. Mimo rnychwaha i tendencji, prawdy o Zbrodni Katyskiej jest dzi wicej ni wier wieku temu. Doceniamy dziaania RosjiiRosjan suce tej prawdzie, w tym rodow wizyt premiera Rosji w lesie katyskim, na grobach pomordowanych.

  Jednak prawda potrzebuje nie tylko sw ale i konkretw. Trzeba ujawnienia wszystkich dokumentw dotyczcychzbrodni katyskiej. Okolicznoci tej zbrodni musz zosta do koca zbadane i wyjanione. Trzeba tu, w Katyniu,rozmowy modziey: polskiej i rosyjskiej, ukraiskiej i biaoruskiej. Wane jest, by zostaa potwierdzona prawnieniewinno ofiar, by kamstwo katyskie znikno na zawsze z przestrzeni publicznej.

  Drog, ktra zblia nasze narody, powinnimy i dalej, nie zatrzymujc si na niej, ani nie cofajc. Ta droga dopojednania wymaga jednak czytelnych znakw. Na tej drodze trzeba partnerstwa, dialogu rwnych z rwnymi, a nieimperialnych tsknot. Trzeba mylenia o wsplnych wartociach: o demokracji, wolnoci, pluralizmie, a nie - ostrefachwpyww.

  8. Tragedia Katynia i walka z kamstwem katyskim to dowiadczenie wane dla kolejnych pokole Polakw.Tocz naszej historii. Naszej pamici i naszej tosamoci. To jednak take cz historii caej Europy, wiata.Toprzesanie dotyczce kadego czowieka i wszystkich narodw. Dotyczce i przeszoci, i przyszoci ludzkiejcywilizacji.

  Zbrodnia Katyska ju zawsze bdzie przypomin