95588038 Zlatar Muhamed Pravila Za Armiranje Prema DIN 1045

Embed Size (px)

Text of 95588038 Zlatar Muhamed Pravila Za Armiranje Prema DIN 1045

Interprojekt d.o.o. Mostar, 2007.

Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1: 2001-07

Prirunik

Interprojekt d.o.o. Mostar, 2007.

Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1: 2001-07

Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr Stahlbetonbewehrung e.V.

Prirunik

Preveli i obradili:mr. sc. Salko Kulukija, dipl.ing.gra. Mustafa Humo, dipl.ing.gra. prof. dr. sc. Muhamed Zlatar, dipl.ing.gra. Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1:2001-07, Prirunik

Naslov originala:Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr Stahlbetonbewehrung e.V

Izdava:

Interprojekt d.o.o. Mostar

tampa:

In COPY Mostar

Tira:

500 kom

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 006.44:693.55] Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1:2001-07, prirunik / [preveli i obradili Salko Kulukija, Mustafa Humo, Muhamed Zlatar] Mostar: Interprojekt, 2007. [48] str. : graf. prikazi; 24 cm Prevod djela: Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07 COBISS.BH-ID 15843590

Zahvalnost dugujemo saradnicima projektnog biroa Interprojekt d.o.o. Mostar koji su proveli zavrnu provjeru i poreenje s originalom svih oznaka i brojnih vrijednosti, te ukazali na tamparske greke i mogunosti jasnijeg prikaza. Posebno se zahvaljujemo saradnicama eniti Drljevi i Sijani Pirali na ueu u prevodu radnih listova br. 12 do 21 te pomoi pri prevodu i provjeri ostalih radnih listova. Izdavanje ovog prirunika pomogli su: Hidrogradnja d.d. Sarajevo Integra d.o.o. Mostar HP Investing d.o.o. Mostar IGH d.o.o. Mostar Autori se iskreno zahvaljuju donatorima na pomoi.

Interprojekt d.o.o. Mostar, 2007.

Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1 PredgovorIdeja da prevedemo i obradimo dio radnih listova1 vezano za pravila za armiranje prema njemakom standardu DIN 1045-1, prisutna je ve dui niz godina, a proistekla je iz potreba svakodnevne projektantske prakse. Osnovni cilj je da se pregledno i saeto prikau svi bitni elementi za konstruisanje i oblikovanje armature koji su propisani u novom njemakom standardu za betonske, armirano-betonske i prednapregnute konstrukcije DIN 1045 dijelovi 1 do 4. Ovaj novi DIN 1045 po konceptu, u svemu odgovara Eurocod-u 2. Pri prevoenju i obradi je, osim originalnih radnih listova i standarda, koritena i dodatna raspoloiva literatura2. Napominjemo da je raniji DIN 1045 iz 1988. godine obuhvatao samo betonske i armiranobetonske konstrukcije, a da su prednapregnute konstrukcije bile obuhvaene u standardu DIN 4227. Ovakva podjela, koja se sada moe smatrati zastarjelom, kod nas je u Bosni i Hercegovini jo uvjek na snazi i naalost uopte nije vidljivo kako i kada e na zakonodavac izvriti harmonizaciju nacionalnih propisa i standarda sa aktuelnim evropskim propisima i standardnima iz oblasti graevinarstva. U julu 2001. godine je nadleno tijelo u Njemakom zavodu za standardizaciju3 (ARGEBAU) donijelo odluku o proglaenju novog standarda DIN 1045 koji se sastoji iz etiri dijela. Takoer je istovremeno donesena odluka o proglaenju novog standarda za spravljanje betona DIN EN 206 koji je harmoniziran na nivou evropske zajednice. Zvanino odobrenje za primjenu novih standarda u Njemakoj donose nadlena pokrajinska ministarstva i ono je za navedene propise doneseno. Sa malim zakanjenjem, u odnosu na navedene standarde, u meuvremenu je donesen i novi standard koji definie koncept sigurnosti DIN 1055-100, a bez kojeg ne bi bila mogua primjena nove generacije propisa. Takoer su u meuvremenu doneseni novi standardi za analizu optereenja od vjetra, snijega, seizmika dejstva i drugo. Istiemo da se koncept sigurnosti u ovoj novoj generaciji standarda bazira na semi-probabilistikoj teoriji, dok se u prethodnoj generaciji koristio deterministiki pristup. Stari standardi su se mogli koristiti do 31.12.2004. godine , a novi su se mogli koristiti od uvoenja pa do 31.12.2004. godine alternativno, s tim da se zabranjuje istovremena upotreba starih i novih standarda na istom objektu. Izuzetak su montani elementi i njima slini elementi, koji se mogu projektovati i graditi u skladu sa drugim vaeim standardima, (i) ako nisu monolitno povezani sa ukupnom konstrukcijom, (ii) ako ne utiu na ukupnu stabilnost sistema i (iii) ako ne utiu na prenos presjenih sila u sklopu ukupnog sistema. Poslije isteka navedenog roka, tj. od 1.1.2005.g. u Njemakoj se mogu koristiti samo novi standardi za projektovanje i graenje betonskih, armirano-betonskih i pednapregnutih konstrukcija. Imajui u vidu da ponekad od projektovanja do poetka izvoenja radova moe proi dui vremenski rok, to se za projekte koji su raeni po starim standardima odobrava izvoenje u skladu sa tim standardima.4

Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr Stahlbetonbewehrung e.V 2 DIN 1045, Tragwerke aus Beton und Stahlbeton, Kommentierte Kurtzfassung, 2. berarbeitete Auflage 2005 3 Deutsche Institut fr Normung e.V. (DIN) 4 detaljnije vidi lanak od dr. U. Hartz, objavljeno u DIBt-Mitteilungen 1/2002

1

Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr Stahlbetonbewehrung e.V.

Interprojekt d.o.o. Mostar, 2007.

Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1Smatramo da e ovaj prevedeni materijal, ukljuujui i dopunska objanjenja, biti koristan prirunik za svakodnevni rad kolega saradnika, kao i svih strunih lica, kojima njemaki jezik nije blizak. Postoje posebni radni listovi koji se odnose na proraun i oblikovanje betonskih, armiranobetonskih i prednapregnutih konstrukcija, te bi bilo korisno u budunosti i ove listove prevesti i prezentirati naoj ininjerskoj javnosti. Mostar, decembar 2007. godine Autori prevoda

Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr Stahlbetonbewehrung e.V.

Interprojekt d.o.o. Mostar, 2007.

Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1

Sadraj Kratak opis uz radne listove Oznake i terminologija . str. 1-4 Vrste, oblici isporuke i osobine armaturnog elika str. 5-10Opti podaci o eliku za armiranje .. Prelazne odredbe i oblici isporuke Povrina poprenog presjeka armature Najvei broj ipki u jednom redu u gredi . Karakteristike materijala za armaturni elik str.5 str.6 str.7-8 str.8-9 str.10

Osiguranje trajnosti str. 11-12Zatitni sloj betona, elik za armiranje i prednaprezanje Trajnost kod armiranja elikom (klase izloenosti) str.11 str.12

Prionljivost, sidrenje, preklop str. 13-25Prionljivost Sidrenje .. Preklop . str.13 str.14-15 str.16-25Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr

Pravila za armiranje i oblikovanje .. str. 26-35Prethodne napomene . Opta pravila za armiranje .. Savijanje armaturnog elika Grede i T-grede . Pune ploe betonirane na licu mjesta Stubovi Zidovi .. str.26 str.26 str.27 str.28-30 str.30-32 str.33 str.34-35

Prilozi str. 36-38Prilog 1: Oblik novih standardnih R-mrea . Prilog 2: Oblik novih standardnih Q-mrea . Prilog 3: Pravila za armiranje ploa protiv probijanja . str.36 str.37 str.38

Interprojekt d.o.o. Mostar, 2007.

Pravila za armiranje prema standardu DIN 1045-1 Kratak opis uz radne listoveU poglavlju Oznake i terminologija dat je pregled svih znaajnih oznaka i termina koje se koriste kod armature. Ovo poglavlje odgovara radnom listu broj 13 originala1. Poglavlje Vrste, oblici isporuke i osobine armaturnog elika obuhvata opis vrsta, oblika, naina isporuke i osobina elika za armiranje. Date su takoer i pomone tabele za laki izbor armature zavisno od prenika, osovinskog razmaka, irine grede i zatitnog sloja betona. Ovo poglavlje odgovara radnom listu broj 2 originala. Pregled mjera koje osiguravaju trajnost elika za armiranje dat je u poglavlju Osiguranje trajnosti. Ovo poglavlje odgovara radnom listu broj 6 originala. Pravila vezana za prionljivost, sidrenje i preklapanje armature data su u poglavlju Prionljivost, sidrenje, preklop. Ovo poglavlje sadri takoer razliite tablice sa duinama preklopa u zavisnosti od prenika armature i marke betona, podruja prionljivosti i udjela preklopa. Ovo poglavlje odgovara radnom listu broj 7 originala. U zadnjem, ovdje prevedenom poglavlju Pravila za armiranje i oblikovanje, data su sva vanija konstrukterska pravila i pravila armiranja; ovo ukljuuje takoer podatke o savijanju (previjanju) armature kao i najmanji i najvei stepen armiranja. Ovo poglavlje odgovara radnom listu broj 8 originala. Napomene i dopune prevodioca, istaknute su crtkanim okvirom i vezane su za izmjene i dopune standarda nastale nakon izdavanja originalnih radnih listova ili pak proirena objanjenja prevodioca u cilju lakeg koritenja radnih listova. Na dnu svakog lista data je, u uglastim zagradama i dopunska oznaka, npr. [7-65], gdje prvi broj znai poglavlje, a drugi broj, broj stranice originalnog radnog lista. Postoje posebni radni listovi koji se odnose na proraun i oblikovanje betonskih, armiranobetonskih i prednapregnutih konstrukcija, te bi bilo korisno u budunosti i ove listove prevesti i prezentirati naoj ininjerskoj javnosti.Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Arbeitsbltter, Institut fr Stahlbetonbewehrung e.V.

Autori originalnih radnih listova2 se zahvaljuju: Izradu originalnih radnih listova, ovdje prevedeni u poglavlju Vrste, oblici isporuke i osobine armaturnog elika, pomogla je radna grupa ISB-a3 u sastavu dr. ing. M. Schwarzkopf, dipl. ing. F. Schmitt, R. Bargtscheit i dipl.ing. J. Poulsen. Originalne radne listove, ovdje prevedene u poglavljima Osiguranje trajnosti i Prionljivost, sidrenje, preklop, provjerio je univ. prof. dr. ing. K. Zilch i dipl. ing. A. Rogge. Rukopis svih radnih listova su pregledali dr. ing. Otto Wagner i dipl. ing. J. Bro