71

;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

������� �

�������� � ��������

��������

� �� ��� ��� �����

� ������ ��������

� �������� ��������

������ �������

# ������!����

% ������ ��� "������ $���

��� � &���� � '��������

* ������(

, ��� �!�����

- .)� ������ �!����

+ ��!������� ��� ���������

Page 2: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

/01234 531467 52893:

;; /01234 531467 52893:

;< =73 /55 >3?@

;A /55 5399B?C8

DEF@9 GF::@?B619BF?8

;H IB?J K19903

;L IB?J =41M3

;N K19903 5OF9

;P QF?M34 =41M3

;R S1:3 G719

;T =41B?34 /U VBM3F

<W XY/FZ34

<; [F0F G18934

<< S=5

<A S1:3 52?6

Page 3: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

\] ^_`ab cad_ebaf

\g ha__ijk ladmn opqrds tsdnu

\v ha__ijk ladmn owj_abja_u

tsdnijk tqxyzqj{|zia

\} tqxyzqj{|zia

tsdnijk ~e�ab �bdijijk

\� ~e�ab �bdijijk

~e��qb_ wj�qbzd_iqj

\� �q� _q �qj_dr_ �f

Page 4: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

� ��������� �����������

����� ��� ��� ���� ¡¢�£ ¤��¥¦��§ ¨

��� ©¢�¡��ª� «¬­§®

¤����� ���ª ¡�¢� ¦�����  ��������

¯����� ��¢�£ ¡�¢� ���¡°���® ±� ¡��

���¡°��� ¢� ¡� ¯� ���ª ¯� ����£

 �¢�ª���² ¡�� ¦����� �����ª ¯� ���ª

��ª �³´��¢��ª ¡� ¡��¦ ¯� �� �ª��¡®

µ����� ���² ´����� ���� ���ª ¡��

¶´���¡¢��� ·����� ��� ����

©¢�¡��ª� «¬­ ���¡�¦® ±¡  ��¡�¢��

¢¦´��¡��¡ ¢����¦�¡¢�� ¡��¡ °¢�� ���´

��� ��¸�� ¡�¢� ���¡°���®

��¢� ���¡°��� ¢� ª��¢£��ª ���� ���

��� °¢¡� ¡�� ¹���´���º»��¡���¢��

¼���¢�� �� ¡�� ©¢�¡��ª� «¬­ ���¡�¦®

½ ¾����� �¡�¡�ª �¡���°¢��² ���

������� �� ¡� ¿©¢�¡��ª� «¬­¿ ¢�

¡�¢� ¦����� ����� ¡� ¯�¡�

©¢�¡��ª� «¬­ ��ª

©¢�¡��ª� «¬­§ ¨À ���¡�¦�®

±·¤¶Á�»©�

±¦´��¡��¡ ¢����¦�¡¢�� �¯��¡ ����

����¡� ��ª ����¡� ¢� �¼�¢��¯�� ¢� ¡��

Â���¡� ��ª ­���¡� ±����¦�¡¢��

�´´�¢ �¡¢�� �� ¡�� ¶·¹ ·���®

�� �  ��� ¡�¢� �´´�¢ �¡¢��² ¡�� � ¡��

¢ �� �� ¡�� ¶·¹ ·���² ¡���

¡�� � ¶¤¹© ��ª ���ª ¡��  ��¡��¡�

�� �� � �� ¡¢��  ��������® Ã��� ���

��¼� �¢�¢���ª² ´���� ¡�

��¡��� ¡� ¡�� ¶·¹ ·���®

ÄÅÆÇÈÉ ÆÊË ÌÆÍÅÈÎ ÏÊÍÐÑÒÆÈÓÐÊ

Page 5: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ÔÕÖ ×ØÕÖÙÚ ÛÙ×Õ ÜØÕÝÕÖÞØÙß ÝàÛÚ ÜØà

áâàÝÛÜãÕä× åÛäÖÛÙæ à×âàçãÛÙÙß ÜØà

èéàÛÙÜØ ÛäÚ êÛëàÜß ìäëÕÝíÛÜãÕäè

×àçÜãÕäæ îàëÕÝà Ö×ãäÞ ïãäÜàäÚÕ ðñê

×ÕëÜòÛÝàó

ôÕÝ âÝàçÛÖÜãÕä× ÝàÙÛÜàÚ ÜÕ òãÝàÙà××

çÕííÖäãçÛÜãÕä ÛäÚ ÕäÙãäà âÙÛßæ

âÙàÛ×à ÝàëàÝ ÜÕ ÜØà áâàÝÛÜãÕä×

åÛäÖÛÙæ èéàÛÙÜØ ÛäÚ êÛëàÜß

ìäëÕÝíÛÜãÕäèó

õØàä ×ØÛÝãäÞ çÕäÜàäÜ òãÜØ ÕÜØàÝ

Ö×àÝ×æ ÚÕ äÕÜ ÖâÙÕÛÚöà÷çØÛäÞàö×àäÚ

Ûäß çÕäÜàäÜ ÜØÛÜ ã× ãÙÙàÞÛÙ ÕÝ

Õëëàä×ãøàæ ÕÝ çÕÖÙÚ ãäëÝãäÞà Õä ÜØà

ÝãÞØÜ× Õë ÕÜØàÝ×ó ñÕ äÕÜ ãäçÙÖÚà

âàÝ×ÕäÛÙ ãäëÕÝíÛÜãÕä ÛäÚ íÛùà ×ÖÝà

ßÕÖ ØÛøà ÕîÜÛãäàÚ ÛÙÙ äàçà××ÛÝß

ÝãÞØÜ× ÛäÚ âàÝíã××ãÕä× ëÝÕí ÜØãÝÚ

âÛÝÜãà×ó

úûüýþÿ��ýû ���þû �þ�����ýû�

ôÕÝ ÛÞà ÝÛÜãäÞ ãäëÕÝíÛÜãÕä ëÕÝ ÜØã×

ÛäÚ ÕÜØàÝ ×ÕëÜòÛÝàæ âÙàÛ×à çÕä×ÖÙÜ

ÜØà ÝàÙàøÛäÜ òàî×ãÜà ëÕÝ ÜØà ÛÞà

ÝÛÜãäÞ ×ß×Üàí ãä ßÕÖÝ ÝàÞãÕäó

)*+ì ,*ÖÝÕâà-.

� � ���û úûüýþÿ��ýû

��û �� � ������ýû

/Øã× ÜãÜÙà ×ÖââÕÝÜ× ÜØà ëÕÙÙÕòãäÞ

ÙÛäÞÖÛÞà×. *äÞÙã×Øæ +àÝíÛäæ ôÝàäçØæ

êâÛäã×Øæ ìÜÛÙãÛäæ 0ÕÝàÛä ÛäÚ

1ÛâÛäà×àó

2 3äß çÕäÜàäÜ ßÕÖ ÖâÙÕÛÚö×àäÚ íÛß

îà Ýà4Úã×ÜÝãîÖÜàÚ îß ÕÜØàÝ Ö×àÝ×ó

Page 6: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

������������

��� ������� !"

����#$%�&�

'(�$$��5�6��� 7����6���$ 8���59

�:#$6��(��!"

����5(�$$��5�6������;��#

7<=' �>�� ?��(��&!"

����5��$��$9�����;6��@

ABCDEFGDHE

I9�$ $�6���� ���5(#&��� �� &���6�(

5��6��6 �� &�5#���6�6��� �#

&���(��& �� #$� �� 5����56��� ��69

69�$ $�6����! �$ (�5��$�& J

>��6��&�K ��( �� ���$���( ��&

���L5�����5��( #$� �� �#�

>��6��&� MN� $ $6��� O�#� #$� �

�� ��6���% $��;�5�$ � 69�$

$�6���� �$ $#JP�56 6� 69�

>��6��&� MN� ���;�5� �$��

:�������6 ��& Q��;�5 Q�(�5 R

�9�59 ��5(#&�$ 69� >��6��&� MN�

'�&� � '��&#56�

���#69���$�& �����&#56��� �� #$� �$

���9�J�6�&�

I9�$ $�6���� 5��6���$ 5��

���6�56��� 6�59��(�� 6� ���;��6

�����&#56��� ��& 5�� ��� �

5��6��6�

O�#� >��6��&� MN� $ $6�� ��&

$�6���� ��� ��6 &�$����& �� #$�

��69 �� �S�$6��� �� #6#��

#��#69���$�& 6�59��5�( ��&��5�6���

� 69� 9��&���� �� $�6���� �� 69�

#$� � �� #��#69���$�& &�;�5� ��

5����56��� ��69 �#� >��6��&� MN�

Page 7: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

TUTVWXY

Z[VW\ V]W ^_`VW`ab cde TUTVWX b\

f`U Tb[Vgf\W _T hiafVWaj f`U

Wk_TV_`l b\ [hVh\W h`fhV]b\_TWa

VWm]`_mfn Xba_[_mfV_b` b[ V]W

]f\agf\W b\ Tb[Vgf\W b[ Ubh\

^_ V̀W`ab cde TUTVWXj b\ V]W hTW b[

f`U h`fhV]b\_TWa aWo_mW _`

mb``WmV_b` g_V] Ubh\ ^_`VW`ab cde

TUTVWXj XfU \W`aW\ Ubh\

^_`VW`ab cde TUTVWX iW\Xf`W`VnU

h`infUfpnWY qb`VW`V aW\_o_`l [\bX

V]W h`fhV]b\_TWa VWm]`_mfn

Xba_[_mfV_b` b[ V]W ]f\agf\W b\

Tb[Vgf\W b[ Ubh\ ^_`VW`ab cde

TUTVWX XfU pW \WXboWaY

r]_T Tb[Vgf\Wj _`TV\hmV_b` Xf`hfn

f`a bV]W\ g\_VVW` XfVW\_fnT

fmmbXif`U_`l V]W Tb[Vgf\W f\W

i\bVWmVWa pU abXWTV_m f`a

_`VW\`fV_b`fn _`VWnnWmVhfn i\biW\VU

nfgTY

r\faWXf\sT f\W i\biW\VU b[ V]W_\

\WTiWmV_oW bg`W\TY ^_`VW`ab cde _T

f V\faWXf\s b[ ^_`VW`abY

t uvwc xbsyXb`Y

t wzz{|uvwc ^_`VW`ab qbYj }VaY ~

q\WfVh\WT �`mY ~ �Z�� ���Z� _`mY

r]_T i\bahmV hTWT V]W }q �b`V

pU e]f\i qb\ib\fV_b`Y }q��^rj

}q �b`V f`a V]W }q nblb Xf\s f\W

V\faWXf\sT b[ e]f\i qb\ib\fV_b`Y

qr�|x|���Z|���|vv

Page 8: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

� ������ ��� �����

���� ���� �� ������  ¡¢ ��� �£�¤¥

¦�§§�¤� �¨���£¨¥ �  ������  ¡ � ¦

������  ©ª �� ¦� £�� £¥«�� � ¦

¨���¨����¦ �§ ������  �««��¤� �¢

¬�­�®�¤ª ¥�¯ °�  ¯��

°���¯ �°�£��  §��£¯¤��ª ±�££¨�ª � ¦

£¤�¦� ������  ±�£­��  ������  ¡

� ¦ ������  ©¢

² ³��� �§ £��� ����´� §��£¯¤�� ­�¤�

£���£��¤ ­�£� £�� £��� ��££� �� � 

¥�¯¤ µ� £� ¦� ¶·³ �¥�£��¢ ¸§ ¥�¯

°�� �� ¥�¯¤ µ� £� ¦� ¶·³

�¥�£�� �¤ ³· ¹�¤¦ª �¤ ¥�¯

°�� �� £�� £��� �¤ °�¨� ¦�¤

��££� �� �  ¥�¯¤ µ� £� ¦� ¶·³

�¥�£��ª ¥�¯ ��¥ £��«�¤�¤�¨¥ ¨���

�°°��� £� £���� §��£¯¤��¢

² ¸§ ¥�¯ °�� �� µ� £� ¦� ¶·³

�¥�£��� �¤ ³· ¹�¤¦�ª £�� ¦�£� §�¤

¥�¯¤ º¤�� ¦� � ¦ »°¼¯�� £� °��

�  £�� �¨�¥�¤ ³��¤°� ³¥�£��

½�³³¾ ½«¢ ¿¿¾ ­�¨¨ °�� ��¢

² ���� ���� ¦���  �£ �¯««�¤£

°���¯ �°�£�� � ­�£� «¤�®��¯�

µ� £� ¦� ·³À ������  ����� �¤

�£��¤ ������  �����¢ ¸£ ��  �£

��¦� £� ­�¤� ­�£� � ¥ «�¤�«��¤�¨

�°°����¤���¢

Page 9: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

Á ÂÃÄÅÃÆ ÇÆÈÉÊËÆÌ

ÍÎÏÐ ÐÑÒÓÔÕÖ× ÐØÙÙÑÖÓÐ ÚÏÛÓ×ÛÜÑ

Ú×ÓÔÑÖÝÞß

ÚÏÛÓ×ÛÜÑ àáâ ãÑäÕå æåÕç ÕÛÜ

ÏÛÓ×ÖÛ×Ó äÑèèØÛÏäÕÓÏÑÛÐ ×ÛÕéå× çÑØ

ÓÑ ØÐ× ÓÎ× æåÕç×Ö â×ÕÖäÎ âçÐÓ×è

êæââë ÓÑ éÕÓÓå×ì ÓÖÕÜ×ì ÕÛÜ ÏÛÓ×ÖÕäÓ

ÔÏÓÎ ÑÓÎ×Ö ÙåÕç×ÖÐ êÙß ííë ÕÛÜ ÓÑ

Õää×ÐÐ ÓÎ× æÑÝîèÑÛïðèÏ× Ò×ÕÓØÖ×ì ÏÛ

ÔÎÏäÎ çÑØ ÙåÕç ÔÏÓÎ çÑØÖ æÑÝîèÑÛ

êÙß ñòëß óÐÏÛô âÓÖ××ÓæÕÐÐÞ ÕÛÜ

âÙÑÓæÕÐÐÞ äÑèèØÛÏäÕÓÏÑÛÐ ÕåÐÑ

ÕååÑÔÐ çÑØ ÓÑ Ö×ä×Ïõ× ÛÑÓÏÒÏäÕÓÏÑÛÐ

õÏÕ çÑØÖ öÑåÑ ÷ÕÐÓ×Ö êÙß ñíëß

ÚÏÛÓ×ÛÜÑ Ú×ÓÔÑÖÝ ÏÐ ÕÛ ÑÛåÏÛ×

Ð×ÖõÏä× ÔÎÏäÎ ÕååÑÔÐ çÑØ ÓÑ ÙåÕç

ÔÏÓÎ ÑÓÎ×Ö ÙåÕç×ÖÐ Õåå Ñõ×Ö ÓÎ×

ÔÑÖåÜì ÜÑÔÛåÑÕÜ Û×Ô ÐÑÒÓÔÕÖ×

ÕÛÜ ÕÜÜïÑÛ äÑÛÓ×ÛÓì ÓÖÕÜ×

õÏÜ×ÑÐì Ð×ÛÜ è×ÐÐÕô×Ð ÕÛÜ èØäÎ

èÑÖ×ø

ùúûüý þÿý�û þý�û �

. ÍÎ× ÒÖÏ×ÛÜ äÑÜ× ÏÐ Õ ÐÕÒ×Óç

ÙÖ×äÕØÓÏÑÛß æÑÐÓÏÛô çÑØÖ ÒÖÏ×ÛÜ

äÑÜ× ÑÛ ÕÛ ÏÛÓ×ÖÛ×Ó ÒÑÖØè ÑÖ

������ùþ�

. /ÑØÖ 0åÑéÕå ÍÖÕÜ× âÓÕÓÏÑÛ ê0Íâë

ÑÖ 1ÕÓÓå× 2ÏÜ×ÑÐ ÜÕÓÕ èÕç é×

×ÖÕÐ×Ü ÔÏÓÎÑØÓ ÔÕÖÛÏÛôß

Page 10: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

������� �� ���� ��������� ��� ������

�� ��������� �������� ���� ��

������� ��������� ���������

������ �� ��� ����� ��� ������

���� ���� !��!�� �� �� ���

"����

# $� ��� ������ �� ���������

!��������% ���� �� ����� ��� ����

����% ����� �� ����� ����&�� ���

��� ������ !�� ���� '� �� ���

����� �� ���� ������� �� ����

!��������% ��� ������ �� ����

������� �� &� ���!����� �� ��

�� ���� ����� �����!�����

��������

# (�� ���� ������ �� &�����

���!������ ��������&�� �������

�� �������% ��� �� �����������

��)����� ��� �� &��� �� ��� ��

����� ������� '� ���� �����%

����*������� �������� �� &�

������� �� ��� ������� +�� ����

�������% ����� ��� �������� ,�������

��&!����

# -� &��� �� ���!����&���� ��� ��

������ ���� ������ ��� �� ������

��� ���������� �� ��� �������� ��

&���� ���&�� �� ������� �� ���

���������

(��� �������� ������ �� �� �����

�����������% ���� �� ��� (������

,���% ��"3��� �����% &���� �������

��������% ����� ��������% ���

������ ��� ������ ���� �� ����

������� ������� ����� �������������

��� ������ ��������� ,��� ���

4567',8 9:;7 <:,(=,(

Page 11: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

>?@@?ABCD AEFC GHBCD IEBH H?>IAJKFL

M NEFC O?PPGCBOJIBCD ABIE ?IEFKHQ

IEF BC>?KPJIB?C R?G FCIFK S>?K

FTJPU@FQ IEF CJPFH ?> R?GK BCM

DJPF OEJKJOIFKHV PJR WF XBFAFY

WR PJCR UF?U@FZ [@FJHF Y? C?I GHF

UFKH?CJ@ BC>?KPJIB?C IEJI O?G@Y WF

GHFY I? BYFCIB>R R?GZ

M [@FJHF Y? C?I GHF JC?IEFK UFKH?C\H

CJPF ?K BPJDF ABIE?GI IEFBK

UFKPBHHB?CZ

M [@FJHF Y? C?I GHF ?>>FCHBXF

@JCDGJDF BC CJPFH ?K PFHHJDFHZ

M ]JII@F SJOOFHHBW@F >K?P IEF [^^

JCY IEF ]JII@F _JBH?CV

M `KJYF SJOOFHHBW@F >K?P IEF [^^V

M ]JII@F ^U?I SJOOFHHBW@F >K?P IEF

[^^V

M N?CYFK `KJYF SJOOFHHBW@F >K?P IEF

[^^V

M ^E?GIMaGI SJOOFHHBW@F >K?P IEF

[^^V

M b`^ SJOOFHHBW@F >K?P IEF [^^V

M bJPF ^RCO SJOOFHHBW@F >K?P IEF

[^^V

M aM[?AFK SJOOFHHBW@F >K?P IEF [^^V

M [K?>B@F SJOOFHHBW@F >K?P IEF [^^V

M `KJBCFK [c dBYF? SJOOFHHBW@F >K?P

IEF [^^V

M bJPF eEJI SJOOFHHBW@F >K?P IEF

[^^V

M [?fgP?C b@?WJ@ hBCf SJOOFHHBW@F

XBJ bJPF ^RCOV

M ]JII@F dBYF?H SJOOFHHBW@F >K?P dHZ

]F@?A BH J @BHI ?> J@@ >FJIGKFH GHBCD

IEF ?C@BCF >GCOIB?CHL

Page 12: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ijklmnjm opn qrst

u vwxyz {oyyxj| }okkj||z~xj �ml� q��

opn y�j {oyyxj voz|lpt

u ql���lpu��zj }okkj||z~xj �ml�

xl�jm |kmjjpt

u sz�j �l��jyzyzlp }okkj||z~xj �ml�

yzyxj �jpwt

Page 13: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

� �������� ��������

�������� ������ �� � ¡��� ��¢¡���

£�¡�   ¤ ���¡ �� ¥� ��� �¦ §�� ¢ �

���¡��¢¡ ¡�� ¨����£��¥ ¨��¢¡���� ©� 

ª ���¡ � ���¡����¦

« ¬�� ­��� ��¨��­ ¡���® ��¨�� ¡� ¡��

¯¤�� ¡���� ° �� �¦

± ²� ���¥ ³­ ¥�� ´ µ���� ´ ¶���� ´

·��¥ ¸�¹¡ º ¡ 

§�� ¢ � ���¡��¢¡ »��� ¢����¼�  ½���¡»

¡� ���� � ¡   � ¤ �¡ �¨ ¡����

¤��¨���® ��¢�����¥ ������¥ �­ ¥��

 �� ¤��¡�� ¾¤¦ ¿ÀÁ®  �� ��� ½��

 ­� �� ¡ ¾¤¦ ÃÄÁ¦

± ¯����� ³�¡�� ¢¡���

§�� ¢ �  ��� ���¡��¢¡ »��� ¢����¼�

 ½���¡» ¡� ��� ¡�� ��¡����¡ ¨��

¢�­­���¢ ¡��� �� ¡�� ª� »��

²� �¢� ²»�¡�­ ¾¤¦ ÃÃÁ¦

± ¬����� Å�¥��¡� ¡���

§�� ¢ � ���¡��¢¡ »��� ¢����¼�  ½���¡»

¡� ��¡�� ¢¡ £�¡� ¬������ ��¥��¡����

± ²¡���¡ª ��

§�� ¢ � ���¡��¢¡ »��� ¢����¼� ���

�¨ ²¡���¡ª �� ¨�� ¡�� Æ��� � �¡��

¨� ¡��� ¾¤¦ ¿ÃÁ¦

± ³�¡����¡ Ç��£��� È� ¥�

§�� ¢ � ���¡��¢¡ »��� ¢����¼�  ½���¡»

¡� �¤�� ¡�� ��¡����¡ ½��£���¦

± ɺ º��¤� »

§�� ¢ � ���¡��¢¡ ¡�� ���¤� » �¨ ɺ

�­ ¥�� �� ¡� ¡  �� ɺ �­ ¥�� £���

½� ���¤� »�� �� ¿º ���»¦

Page 14: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ÊË ÌÍÎ ÏÊËÌÎËÐÑ ÒÓÔ ÕÖÊÎËÐ× ØÊ×Ì

ÙÊÌÍÊË ÌÍÎ ÚÔÔ ÛÜÝ ÞÞßÝ

Page 15: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

à áâãäåæçèãéåâ

êëìíí îï ðñì ðòðóì íôëììïõ

öï÷ ðñì øöùì úòóó ûìøòïü ýþ ÿî� ñö�ì

öóëìö÷ÿ ùö÷ì ö íö�ì òï�øöùìõ ÿî�

ôöï ôîïðòï�ì þëîù úñìëì ÿî� óìþð îþþ

ûÿ íìóìôðòïø ÿî�ë íö�ì îï ðñì ðòðóì

ùìï�ü

�î�ì ô�ëíîë ���

�ö�ì ö

íìóìôðòîï

!öíòô "îïðëîóí

��� �� ���

����� � ��� ����

"öïôìó öï

öôðòîï#

$ôëîóó ðñëî�øñ

ðì%ð

!ìøòï ûÿ íìóìôðòïø ÿî�ë &ëìþìëëì÷

óöïø�öøìõ öï÷ ðñìï ôîïðòï�ì ðî ðñì

ðòðóì íôëììïü 'î� ôöïïîð íúòðôñ

óöïø�öøìí öþðìë ôëìöðòïø ö íö�ì÷�

øöùì þòóìõ �ïóìíí ÿî� ìëöíì ðñì

øöùì öï÷ íðöëð î�ìëü

Page 16: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

���� �

���� �( )*()�* +

,-. �/0

1)*. �.2

3�(4* �5* 67*�2

8*.-

9

,*�-:. �(

):*;7(-4

43:**.

<:*44 0 (: ��)

=74)��> �5*

,*�2>?@-��(.

8*.-AA

B

C5�:�3�*: C(.�:(�4

1�5*: C(.�:(�4

D�7) �5:(-E5

43:**.4 (. �5*

�(F*: 43:**.

<:*44 GHI (: ��)

H

J*�*3� �. 7�*8

6:(8 �5*

,*�2>?@-��(.

8*.-

KH�

A �5*. >(- 2( .(� 5�;* ,(��*:

J���*4 (: 3�..(� -4* �5*8 7. �

E7;*. �(3��7(.L >(- F7�� F��� �4

-4-��M

AA N6 >(- (.�> 5�;* (.* 7�*8

O4* ,(��*:

J���*4AK

PQ�87.* �57.E4 +

Page 17: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

RSTUVWSRSX WY ZY[R \S]XZ ^[WWY_`

ZY[ aUbb ][WYc]WUd]bbZ [VS UW

aUWeY[W _SSXU_T WY VSbSdW ]_ UWScf

gh ZY[ iRSVV j ]W ] ieYWY ViYW`

keUb WeS keYWY l[Z ]RRUmSV` ]_X

ZY[ d]_ W]nS ieYWYV U_ WeS T]cSf

oeUV VYhWa]RS U_mYbmSV cYmU_T ZY[R

pU_WS_XY qrs VZVWSc WY YiSR]WS

WeS U_tT]cS d]cSR]f oeSRS ]RS

YWeSR U_tT]cS hS]W[RSV We]W aUbb

RSu[URS WeS cYmScS_W Yh ZY[R

pU_WS_XY qrs VZVWSc WY YiSR]WSf

oRZ WY hU_X ]bb Yh WeScv

w_V[RS We]W ZY[ e]mS ]XSu[]WS

Vi]dS ]RY[_X ZY[ ]_X We]W ZY[

eYbX WeS VZVWSc hURcbZ U_ ^YWe

e]_XV aeUbS ib]ZU_Tf x]UbU_T WY XY

VY dY[bX RSV[bW U_ U_y[RZ ]_XzYR

X]c]TS WY V[RRY[_XU_T Y^ySdWVf

Page 18: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

{ |}~��� }�� ��}���� �}�}

�� ��� ������ ���� �� ��� ����� ����

��� ��  ��� ¡��� ¢� £¢�� �� �£¤� ���¥

£�¤����¥� �� �� ��£� ������

¦ §�� �£� ���� ¨��� ��� �£¤��©

ª£�� �����

¦ �«�¥£ �£�£ �£¤�� �� ���¥ �¬ ­£¥�

�¥�� ¢��� ®�¨¯��� ° £��

®�¨¯��� §±���� £� ²£����

������ £�� ������� ¥����¤�� ��

���¥ ³��� ­£���¥ �����®£���±¡���

¢� �£¤�� ��ª����¥�

�� ��� ¡��� �� ��£¥� £ª£�� �¥�� ���

¢�ª�����ª  ��� ¡��� ��¥�� �£¤� ��

�¥£�� ���¥ �£¤��©ª£�� ����� ´���

��� ¡��� �� ���������� �¥£�� ���¥

�£¤�� �£�£  �¥��� µ ¶ · ¶ ¸

������£������� �¥�� ��� ����� ��¥����

¦ ¹��� ���¥ �£¤��©ª£�� ���� ��

�¥£���  �� �£���� ¢� ¥���¤�¥��� ���

�� ���¥ ®�¨¯��� £�� ����� ¡��� ¢�

����� ²� ¤�¥� ��¥� ��� ����¥��£��

��� ������£����� ¢���¥� �¥£���ª

���¥ ª£���

º»¼½¾¿ ÀÁÂà ĻÅÆ

ÇûȽ¾¿ ÀÁÂà ĻÅÆ

´��� �£¤��ª É£���

Page 19: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

Ê ËÌ ÍÌÎ ÎÏÐÍ ÎÑÒ ÓÌÔÒÐ ÌÕÕÖ ÐÒ×ÒÎ

ÎÑÒ ×Ø×ÎÒÙ ÌÐ ÐÒÙÌÚÒ ÛÜÙÒ

ÝÜÐÞ×ßàË ÝÜÐÞ× ÔÑáâÒ ×ÜÚáÍãä

åÜæÒ ×ÏÐÒ ÍÌÎ ÎÌ ãÒÎ ÞáÐÎ áÍ ÎÑÒ

ÎÒÐÙáÍÜâ×ä çÑÒ×Ò ÜèÎáÌÍ× èÌÏâÞ

ÐÒ×ÏâÎ áÍ ÓÒÐÙÜÍÒÍÎ ÞÜÎÜ âÌ××ä

Ê ËÌ ÍÌÎ Ï×Ò ÒéÎÒÐÍÜâ ÜèèÒ××ÌÐáÒ×

ÌÐ ×ÌÕÎÔÜÐÒ ÎÌ ÙÌÞáÕØ ØÌÏÐ ×ÜÚÒ

ÞÜÎÜÖ Ü× ÎÑá× èÜÍ âÒÜÞ ÎÌ ÜÍ

áÍÜêáâáÎØ ÎÌ ÓÐÌãÐÒ×× ÌÐ âÌ×× ÌÕ

×ÜÚÒ ÞÜÎÜä ëÍØ ÙÌÞáÕáèÜÎáÌÍ á×

ÓÒÐÙÜÍÒÍÎÖ ×Ì êÒ èÜÐÒÕÏâä

ìÕ ØÌÏ èÜÍÍÌÎ ×ÜÚÒ ØÌÏÐ ãÜÙÒÖ ØÌÏ

Ôáââ ÍÌÎ êÒ ÜêâÒ ÎÌ ÐÒÎÏÐÍ ÎÌ ÎÑÒ ÎáÎâÒ

×èÐÒÒÍä íÑÒÍ ØÌÏ ×ÒÒ ÎÑÒ ÜêÌÚÒ

×èÐÒÒÍÖ ÓÐÒ×× î ï ð ï ñ

×áÙÏâÎÜÍÒÌÏ×âØÖ ÜÍÞ ÕÌââÌÔ ÎÑÒ

ÞáÐÒèÎáÌÍ× ÎÑÜÎ ÜÓÓÒÜÐ ÌÍò×èÐÒÒÍä

óÌÎÒ× ÐÒãÜÐÞáÍã ÎÑÒ ÞÌÔÍâÌÜÞÜêâÒ

ÚÒÐ×áÌÍô

õÌÏ èÜÍ èÌÓØ ÌÐ ÙÌÚÒ ØÌÏÐ ÞÜÎÜ

ÎÌ Ü ÞáÕÕÒÐÒÍÎ àË ÝÜÐÞÖ êÏÎ ØÌÏ

èÜÍÍÌÎ Ï×Ò ×ÏèÑ ÞÜÎÜ Ü× Ü êÜèæÏÓ

ÌÕ ØÌÏÐ ×ÜÚÒ ÞÜÎÜä

Page 20: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ö ÷øùúûüøý

þÿ�� ��� �� ��ÿ� ��� � ������������������� ����� �� �������� þÿ������������ �� ����� �� �ÿ���������� �� �ÿ� ÿ� ����� �ÿ�� ����� ��� � ���� ��������� �� ÿ�������� �����ÿ�� ���ÿ ��� ������������ ����� ��� �� �ÿ��� �� ��� �����ÿ �ÿ�� �� � ��� ��������� ��� �ÿ��� ���� ��ÿ���� ������ÿ� ��� �������ÿ �ÿ��� ��������ÿ� ���� ������ � ���������!�������� "��������

#�� ���� ��� ��� �� ���� ��������� ������� ���� ����� ��������� ��� ��� �� � ���� ���������þÿ��� ������� ��� �������� �� ��� � ��������� "�������� $� ���������� �� � �� ��� �� ��������ÿ� �����% �� �� ������ � �������������� �������� ������� �� �ÿ����� ������� &��� ����� �� � ��� �� ����� ���ÿ ���� ������� ������� ����� ���'

(� ������ �� &��� !�������

)������ �ÿ����ÿ ����

Page 21: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

����*+�, -* .-/0 1234.2/ -* 0256-/ �/ 025, 7-82* 12349�: ;0�/625/+�,�/� -/9 6-+6<�/� .-/09�==�,�/+ +0>�* 2= 1234.2/? @<�* �*2/� 2= +<� ;�� �2-8* +2 62.>8�+� 2/025, A25,/�0B

C+ �* �.>2,+-/+ =2, - 1234.2/ @,-�/�,+2 �.>,2D� <�* 2, <�, *3�88*? E0;-++8�/� -�-�/*+ F�89 1234.2/ -/92+<�, @,-�/�,*G 025, 1234.2/ F�88�-�/ �:>�,��/6� -/9 ;�62.�*+,2/��,? C/ +<� 7-82* ,���2/G 0256-/ 6<-88�/�� 1234.2/ H0.* +2 +�*+025, *+,�/�+< -�-�/*+ +<-+ 2= 2+<�,*?I�=�-+ +<� >2F�,=58 H0. J�-9�,*F�+<�/ +<�.G -/9 F2,3 <-,9 +2;�62.� +<� *+,2/��*+ @,-�/�, 0256-/ ;�B

K��+ I�==�,�/+ 1234.2/

E�62.� +<� L+,2/��*+ @,-�/�,

M25 F�88 +,-D�8 F�+< 025, 1234.2/+<,25�< +<� �:>-/*�D� 7-82* ,���2/G- >8-6� �,-6�9 F�+< ;�-5+�=58 *3��*-/9 ,�6< =2,�*+*G -;5/9-/+ �//-+5,�N* ;25/+0? O* 025 �/625/+�,2+<�, >�2>8� -/9 �/+�,-6+ F�+< +<�/-+5,-8 F2,89G 025 -/9 025,1234.2/ F�88 ;2+< �,2F? @<-+ �* +<�,�-8 >5,>2*� 2= 025, A25,/�0B

Page 22: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù
Page 23: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

P QRST UVWTTXY

Z[ \]^ _`abb c defga fh iea [fagjk ieabl`aah mag]d dfgg ma jfb_gn\ajo

p qrsturv

wfad fh[]`xnif]h nm]^i iea q]yzx]hfh \]^` _n`i\k lenh{a ieaf` ]`ja`k{f|a ieax fiaxbk nhj x]`ao Z[ \]^gan`h x]|ab ieni lnh ma ^baj fh iea[fagj }gfya ~^i�k \]^ xn\ ngb] ^baieax [`]x ea`ao

� qrst���

�nin nm]^i iea q]yzx]h \]^ baa ]`ln_i^`a fb `al]`jaj fh \]^` q]yzja�o�a`a \]^ lnh `anj n jabl`f_if]h ][iea q]yzx]hk |fad fib �nmfinik gfbiahi] fib l`\k nhj x]`ao

� ���

��� ����� ����

� u]`a ]_if]hb dfgg n__an` ]h iefbbl`aah nb \]^ _`]{`abb ie`]^{e\]^` nj|ahi^`ao

p

Page 24: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

���� ���� � �¡¢ £¤¥ �¢�  ¦�¡ §��¡¦���¨ ©�� ª£¤ £«¢� ª¦£¤¬�  ¦� ��¥���¤ �¦�ª¦ ���� ­�ª®� ¢ £¯¯�£� °�¦�«¥�¤¬  ¦� ¢ �«�¢ ¥��¤ �¤ £¤ �ª�¤£¤¥ ¡�±�¤¬ � ¨ ©�� ª£¤ £«¢� ª¦£¤¬� ¦� ��¥�� �§ ���� � �¡¢ �� ¦�¤ �£ª¦­�ª®�  °� ¯��¢¢�¤¬ £   ¦� °�  �¡�§  ¦� ¢ª���¤¨

² ³�£�¤��´¢ µ¤§�

���� �¤§��¡£ ��¤ £°��  ����£¥±�¤ ���¶ £¤¥ ±���  ¦� ·�¡ ¸£¥¬�¢��� ¦£±� ��¤¨ ©�� ª£¤ ¹��¡ £¤¥�� £ � ���� ¯«£��� ª¦£�£ª �� °�¡�±�¤¬ º¨

» ¼½�¾

¼£±� ���� ¯��¬��¢¢ �¯  �  ¦� ª����¤ ¯��¤  ¿¯¨ ÀÁ¨

 í³µÃļ

Ŧ£¤¬� £ ±£��� � �§ ¢�  �¤¬¢  ¦£ £§§�ª  ���� ¬£¡� �Ư����¤ª�¨ Ǧ�¤��� ¦£±� §�¤�¢¦�¥ ¡£®�¤¬ ª¦£¤¬�¢¶¢�«�ª  ÅÃÄȵÉʨ

Page 25: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ËÌÍ ÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕ Ö×ÔÒ××Ð ÑÎØ××ÐÑ ÌÐÔÕ× ÙÌÒ×Ø ÑÎØ××Ð ÒÕÓÙ× ÚÌÛÓÐÜ ÏÖÌÍÔÔÕ× ÝÏÙÌÑ Ø×ÜÓÌÐÞ ßÌÍÎÕÓÐÜ ÔÕ×ÏØØÌÒÑ ÌÐ ÔÕ× ÔÌà Ìá ÔÕ× ÑÎØ××Ð ÒÓÙÙÏÙÙÌÒ âÌÍ ÔÌ ÚÌÛ× Ö×ÔÒ××Ð ÔÕ×ãÙÏâ×Ø ä×ÏØÎÕ äâÑÔ×Ú åàÞ ææçèãÌéêÚÌÐëìÚÓ× åàÞ íîçè ÏÐï äÍà×ØßØÏÓÐÓÐÜ åàÞ íðçÞ

ñòóôõö÷ øùòú ûó ÷üò ýûúòþ

ÿ�þòò�

Page 26: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

� ��� ������ ����

� ����� �� �������� �������

�!" ������� #$%# &�� $%'����'����!& (%�#���" %�� �%���" )�#$����"� #$��� �%���*

+� �� #$� ��%�������# �� %�������,� $�%!#$* $�� �# ��%($��-. #$� ������� �%��#� %�" (%� ��!����� "� �%##!�*

/ �������� �������,� +�

$�� % �%##!� �#%�#�. #$� ��������$�)� �� #$� #�� !��# �� #$�������� �(���� �� #$� ���!" ����)�!! %���%� ����#* 0!! �� #$� �������)$� #%�� �%�# �� % �%##!�1%�" %����# �%��#�"1(%� �%�� 23������(�����#� �� &�� )�� #$� �%##!� ����((�����!!& (%�#��� #$� ���������������* +�)�'��. �� %!! �� &���������� �%��#. &��,!! !��� #$� �%##!�.������# ���� �� &��� ����&. %�" ����#����" #� ��#$�� #$� !%�# �������4��#�� &�� ���" �� &��� $���*

5�"���#%�"��� #$� 6%##!� 7(����

8

9

:

;

<

/

8 %��. =��"��. %�" >�'�! ���������� �������

Page 27: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

?@ABC DEFGHIJKDGE JLGMK NGMH OJHKNPGCQIGER JES TUDKB@ K@AI DE JESGMK GF LJKKVAW

XVAA FHGI J LJKKVAW YKKAIOKDEZ KG HMEJUJN SGAT EGK JVUJNT TMBBAASR JESNGM BJEEGK HME FHGI J LJKKVA JZJDETKJEGK@AH [HJDEAHW

\TA TGIA GF K@A DKAIT DE NGMH ]JZW

^ ]Y_

`DHABK NGMH PGCQIGE KG MTA K@ADHIGaATW [@A EMILAH GF KDIAT NGM BJEMTA J ZDaAE IGaA DT VDTKAS JT PGUAHPGDEKT bPPcW d@AE J IGaAeT PPHAJB@AT fR DK BJEEGK LA MTAS JZJDEMEKDV DKT PP DT HATKGHASW

g hMILAH GF iGMH PJHKN PGCQIGE

d@AE K@A ZJMZA DT FDVVAS MOR NGMHPGCQIGE ZJDET J VAaAVW

j klOAHDAEBA PGDEKT _JMZA

mhJIAR _AESAHR JES nAaAV GF iGMHPGCQIGE

o iGMH PGCQIGEeT pP

q\hrs

Ptuvwthrr

rr

rs

^

x

xXy_p[

Page 28: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù
Page 29: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

z{ |}~������� }�� ���������

����� ��� ��� ����� �� ������������������� ��� ��������� �� ��� ������������ ��� ���� ������ �� � ����¡���� ���� ���� �� ��� ��� �� ��������� ���� �� ���� ��������� ������¡¢�� ��� £��� ����� ����  ��� �����������������¤

¥� ¦��§��� ¨������� ��� ���������� ���� ¦��§��� �� ���� ���������� ��� ¦¨� ������ �������� �������¡

����� ��� ����� ������� �� ¦��§���¨������¡ ���� ���� ���� ����� ����©��� ��� ��� �� ���� �� ������¡

¢�� ��� ���� �����ª��� ��� � ��������� �� ���� ��©�� ��� ������¡¢�� ��� ��� ����� ���� �������� ���

¦��§��� ¨������

¦��§ «����

¬����ª��� ��� ­����

Page 30: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

®¯°± ²³´ µ³¶´ ·®¯´¯·°¸´ ¯° ¹³¶°º»¶¸±¼½³¶ ·¯¾ ·®¯¾¿¸ °®¸¾ ¯¾À °®¸´¸Á ³´µ³¶ ·¯¾ ¯Âïµ± ·®¯¾¿¸ º¾ °®¸ ²º°°º¾¿´³³Ä± º¾ ųÆÇij¾ ȸ¾°¸´±¼É° °®¸ ±¯Â³¾Á µ³¶ ·¯¾ ·®¯¾¿¸ µ³¶´®¯º´±°µÂ¸ ¯¾À ·³Â³¶´¼

Page 31: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ÊÊ ËÌÍÎÏÐ ÑÏÍÐÒÓ ÑÎÔÕÏÖ

× ØÙÚÛÜÝÞ

ßÛàáâÛ ÙÛãÚÞäÛÙÛÝ àÜ åàæÙçÚÜäÛÜÝà èéê ÞåÞäÛëìÞ íÙÚÛÜÝ âÚÞäîááÛîÙ ïÛÙÛð ñàæ òîÜ îâÞà ÙÛãÚÞäÛÙáÛàáâÛ óïà óÛÙÛ Üàä áÙÛôÚàæÞâå àÜ

õïÛ ßâîåÛÙ êÛîÙòï êåÞäÛë ößêê÷ ÚÞ îÞåÞäÛë äïîä ïÛâáÞ åàæ íÚÜÝ àäïÛÙáâîåÛÙÞ óïà îÙÛ áâîåÚÜã ßàøùëàÜ úàÙ ßàøùëàÜ ñ îä äïÛ ÞîëÛ äÚëÛ îÜÝîââàóÞ åàæ äà áâîå äàãÛäïÛÙð ûàòîâóÚÙÛâÛÞÞ òàÜÜÛòäÞ åàæ äà ÜÛîÙüåáâîåÛÙÞý óïÚâÛ åàæÙ ÚÜäÛÙÜÛäòàÜÜÛòäÚàÜ âÛäÞ åàæ ÞÛÛ áâîåÛÙÞ íÙàëîÙàæÜÝ äïÛ óàÙâÝðõïÛ ßêê ÞòÙÛÛÜ óÚââ üÛ ÝÚÞáâîåÛÝ àÜåàæÙ âàóÛÙ ÞòÙÛÛÜ ÝæÙÚÜã äïÛ ãîëÛð

õîá î áâîåÛÙ îááÛîÙÚÜã àÜ åàæÙ ßêêÞòÙÛÛÜ äà ÞÛÛ äïÛ ÝÚííÛÙÛÜä óîåÞ äïîäåàæ òîÜ áâîå óÚäï äïîä áÛÙÞàÜð

õïÛ ßêê êòÙÛÛÜ

þ

ÿ +ïÛÜ åàæ îÙÛ æÞÚÜã äïÛ ßêêý îÜåêäÙÛÛäßîÞÞ íæÜòäÚàÜÞ öáð ,-÷ÙÛãÚÞäÛÙÛÝ äà åàæÙ çÚÜäÛÜÝà èéêÞåÞäÛë óÚââ Üàä üÛ òîÙÙÚÛÝ àæäð

.

/

×

0

1

2

Page 32: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

���� ������ ���� � ���� �� ��� ���

�� �� � �� � ���� ����� ��� �� ����

�� ������ � � � ����� � ������� ����

���� ���� �� � ��� ��� ������ ���

��� ����� �� ��� ���� �� �������� ����

����� �� � ���� �� ��� ������� ��

�������� ���� �� ���� ��� �� ��

���������� ��� � ���� ��� �� �����

�� !"�

# $�%��� �� ���

������ ��� ��� ���� �� ����������

� ���� &� �� �� '() ������

���� � ���� ��� ���� ������ �� �������

���� �� ����� � �� ��� ���������

�����

* ���������

$ � ������� ���� �� �� ��� � �� ���

����� ��� ���������� ��� ���������

�����

� ��� �� � �� ��������

��� �� ������ ������ ��� � �����

�������� � � ���� � ��� ��

�� ����� � ��� ��� ��� ��� �

����� ��������� ��� ���� ��� ���

��� � � � ��� ��� ��� ��� � ����

� ��� �� �� ����� � ��� ���� ��� ���

��� �

3 �)) 4� � �� 56"

7 8� �� 599 ������ ��� � �� ��

���������� ����� � ������ ���

� � ����� �� ��� ����� �� ���� ��

������� ��� ������ � ����

����� �

Page 33: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

: ;<=<>? @ABC

DEF?F GABC? =HHF=I JEFC = HFI?BC G?

K>?L K=<<MGCN BI <I=OGCNP BI JEFC =

HFI?BC G? ?FFQGCN = H=I<CFI <B HM=L

JG<ER

S T=N =CO U<EFI @ABC?

D=HHGCN <EF?F ?V=MM GABC? JGMM BHFC

<EF ?GVGM=I ?AIFFC? WIBV <EF WGFMO

VFC> XHR YZR

T=<<MF

DI=OF

[=VF \E=<

DI=GCFI ]^ _GOFB

;EB><`U><

TGI<EO=L

T>?La

a DEF T>?L GABC =HHF=I? JEFC

?BVFBCF G? >?GCN T=<<MF ;HB<P <EF

[D;P BI bBCOFI DI=OFR

Page 34: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

cd efg hii jgkl

mno pq rst uvv wxyttq rp potq

rst uvv ztq{|

} ~tr{yq rp rst uvv wxyttq

�nxs �xpq �p{ rno nxxtwwtw n

����tytqr �n� rp o�n�| ��wxp�ty �snr

tnxs �ptw pq rst on�tw �t�p��

� �xpqw

� �p�t rp qt�r wxyttq

� ��q� �nrr�t �o| ���

� ��q� myn�t �o| ���

� �nrr�t vopr �o| ���

� �pq�ty myn�t �o| ���

� vsp{r��{r �o| ���

� �p�p �nwrty �o| ���

�  mv �o| ���

�  nzt v�qx �o| �¡�

� ��up�ty �o| �¢�

� £n�py�rtw ��wr �o| ���

� uyp���t �o| ���

� uvv vtrr�q�w �o| �¡�

}

Page 35: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

¤¥ ¦§§ §¨©©ª«¬­

®¯° ±²³ ´µ¶ ·¸µ¶¸µ¹ º¯° ·¯°»¼ »½¾µ

¶¯ ¿»²º ·½¶¸ À¹½µ³¼´Á ±ð²½³¶²³±µ´Á

¯¹ IJ´´µ¹´ÅºÆ Ǻ ¹µÈ¯É½³Ê ¶¸µ ¶½±¾

³µË¶ ¶¯ ²³º ¯Ì ¶¸µ´µ ±²¶µÊ¯¹½µ´Á º¯°

·½»» ³¯ »¯³Êµ¹ ±¯ÈÈ°³½±²¶µ ·½¶¸

¿»²ºµ¹´ ̹¯È ¶¸²¶ ±²¶µÊ¯¹ºÆ

®¯° ±²³ ¼½´²Å»µ ²»» ±¯ÈÈ°³½±²¶½¯³´

̯¹ ¶¸µ ÄÍÍ Ì¹¯È ¸µ¹µÆ

®¯° ±²³ ±¸¯¯´µ ·¸µ¶¸µ¹ ¶¯ Ȳ¾µ

º¯°¹ ι²½³µ¹ ÄÏ Ð½¼µ¯ Ñ¿Æ ÒÓÔ ¿°Å»½±

¯¹ ¿¹½É²¶µÆ Õ¸µ³ º¯° ´µ¶ º¯°¹ ɽ¼µ¯

¶¯ ¿°Å»½±Á ¯¶¸µ¹ ¿»²ºµ¹´ ·¸¯ ·½´¸ ¶¯

ɽµ· º¯°¹ ɽ¼µ¯ ±²³ ´µ³¼ º¯° ²

¹µÃ°µ´¶ ¶¯ ´µµ ½¶Æ ®¯° Ȳº ´¸¯¯¶

º¯°¹ ¯·³ ι²½³µ¹ ÄÏ Ð½¼µ¯ ²¶ ¶¸µ

´¶°¼½¯ ¯³±µ º¯° ¸²Éµ ¹µ²±¸µ¼ ²

Ö×ØØÙÚÛÖÂÎÛ×ÚÜÏÝÞÙÝÍÎ

ÍÝÎÎÛÚßÍ

àÛÍÂÇáÝ ÄÍÍ Ö×ØØÙÚÛÖÂÎÛ×Ú

ÎÏÂÛÚÝÏ ÄÏ ÐÛàÝ×

â ®¯° ±²³³¯¶ Å»¯±¾ ±¯ÈÈ°³½±²¶½¯³´

̹¯È ¯³µ ´¿µ±½Ì½± ¯¹ ´µÉµ¹²»

´¿µ±½Ì½± ¿»²ºµ¹´Æ

Page 36: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ãäåæçèé êëèéæ èé ìëíå çîïäéæíåäð

ñëí ãçé ãòëëóä ôòäæòäå æë äéçõöä

ëå îèóçõöä ÷çøä ùòçæ úêð ûüýð

÷þÿ� ù þ!

Page 37: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ���� ����

�� ��� ������ ����� ������� ����

��� ���� "�� �� � #�$����%

&��������� �� ������ ��'���� �����

�� $���� �$ �� ( �� )���� *������� ��

������ ������ ������( �� �� �� �

#������� &��������� �� ������ ������

$�� �+���

,�$��� �� �����( ���% -������

.��%� /)���� ����0 /�� 120 �� -������

.��%� /#�������0 /�� 130�

4 ������ ��� �������� �� +��� ��

������� 5� ��� ��6� ����( ������

,788)9( ���� &5:;#.<( ��%

$������ �9��

=>?>@A B C?BD>E F@GH IEGJ

AK> L== M@E>>H AG NBAA?>

)���� *������� /)���� ����0 O

5����� ,������ /#�������0

Page 38: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

PQRST UVWSXYZ ZTR[\] ZY\Y^S Q_``ab

cWRd STY eff dYg[h STYg Q_``ab

ij`k flmblnb nb_oQpq nYrSh

RgY UYWZRg d[ZS ZY\Y^S STY sVSS\Y

W[\YZq `TY RSTYW UYWZRg tX\\

^RgcXWd STY W[\YZh STYg UWYZZ pbfq

u QRST UVWSXYZ ZTR[\] ZY\Y^S

Q_``abh f`_o`vq _cSYW UX^wXgx

yR[W eRwzdRg cRW STY sVSS\Yh

ZY\Y^S {ln|jomq

}~�~�� ������ ���� ��~

�}} �~��

Q_``ab flmblnb jn `kb _ob_

�aR^V\ {RggY^SXRg�

u `TY ^TV\\YgxY] U\VyYW ZTR[\]

ZY\Y^S pbf Vg] WY�XYt STY sVSS\Y

cRWdVS Vg] W[\YZq iTYg sRST

UVWSXYZ VWY WYV]yh ZY\Y^S Q_``abh

f`_o`vq _cSYW UX^wXgx yR[W

eRwzdRg cRW STY sVSS\Yh ZY\Y^S

{ln|jomq

Q_``ab ij`k flmblnb nb_oQp

�jgcWVWY] {RggY^SXRg�

jgcWVWY] {RggY^SXRg �aR^V\ e\Vy�

aR^V\ iXWY\YZZ �aR^V\ e\Vy�

Page 39: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

� ������ ������ �� ¡ �¢� £��

¡�¤¥¦ �¢�¤ ������ §¨�©

�ª«�ª¬� ¨¬ �©� �­��¦ �¢�¤

®ª¬¯¨­«°

± ������ �¢�  ²² ¤�¤� ³ ¥ ´µ¶¢ � 

·¸���� �� ¡ �¢� £�� ¶����¤° �¢¸�

²�¸³�� ¶¢ ¥�¹ ¶����� º��° ¬�»�¦

� �� ´ �¢� ¶¸¡� ¶��²¶ ¸¶ ´¢�¤

¥¶µ¤¼ ¸¤ ¨¤��¸��¹ ® ¤¤���µ ¤°

§¢�¤ ¥¶µ¤¼ � �¸� £�¸³  � ¸¤

µ¤���¤�� � ¤¤���µ ¤¦ ³ ¥ �¸¤ µ¤½µ��

¸¤³ ¸½¸µ�¸·�� ¯�µ�¤¹¶ ¸¤¹

��¾¥¸µ¤�¸¤��¶ �  ·¸���� ´µ�¢ ³ ¥°

¿ �¶ ³ ¥ ¡¸À� ³ ¥� ´¸³ �¢� ¥¼¢

�¢� ¼¸¡� ¸¤¹ �¤��� �¢� ©¸��  �

¯¸¡�¦ ³ ¥ ´µ�� ·� ¸·�� �  ¼�� ¸

Á¶° ­�� �¹��° ¶µ¤¼ �¢µ¶ Á¶°

­�� �¹��¦ ³ ¥ �¸¤ ��� �¹ ¶ ¡�  �

³ ¥� ·¸����¶ ¸���� �¢�³ �¤¹°

²� ¸¹�¹ �¸���� Áµ¹� ¶ ´µ�� ·�

½µ¶µ·�� ½µ¸ �¢� µ¤���¤�� �  ¸¤³

¨¤���¤�� è¤���¤��Ä

������ §¨�© �ª«�ª¬� ¯�­

�§�º

è¤���¤��Ä

� ������ ������ �� ¡ �¢� £��

¡�¤¥¦ �¢�¤ ������ §¨�©

�ª«�ª¬� ¯�­ �§�º°

± ������ �¢�  ²² ¤�¤� ³ ¥ ´µ¶¢ � 

·¸���� �� ¡ �¢� £�� ¶����¤° �¢�

�¢¸���¤¼�¹ ²�¸³�� ¶¢ ¥�¹ ¶�����

º��° �¢� ²� ��¶¶ ¸���� �¢¸� µ¶ �¢�

¶¸¡� ¸¶ ´¢�¤ ¥¶µ¤¼ �¢� ¨¤��¸��¹

® ¤¤���µ ¤°

Page 40: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ÅÆÇÈÉÊ ÇÊËÌÍÎ ÏÐÉ ÑËÊÆÎ ÑÐË ÐÇÒ

Ç ÓÒÔ ÕÉÖËÊÎÉÊÔ

Page 41: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

×Ø ÙÚÛÜ ÝÞßàá

âãä åæç èéæêë ìãíîïãç ðñèò ãèòëé

óôæõëéö äöñç÷ èòë ìøøù úöë õãäé

ûçüéæéëê ýãççëåèñãç èã èéæêë ðñèò

óëãóôë ñç üéãçè ãü õãäþ äöë ÿãåæô

ñéëôëöö èã èéæêë ðñèò óëãóôë ñç èòë

æéëæþ ãé äöë õãäé ûçèëéçëè

ýãççëåèñãç èã èéæêë ðñèò óëãóôë üæé

æðæõù

!ëüãéë õãä "ë÷ñçþ éëæê #ëèèñç÷

$ëæêõ %ÿãåæô ìôæõ& %óù '(& ãé #ëèèñç÷

$ëæêõ %ûçèëéçëè& %óù ')&ù

* øëôëåè èòë óôæõëé õãä ðñöò èã

èéæêë ðñèòù +ç èòë çë,è óæ÷ëþ

öëôëåè -$./0þ èòëç â0øù

������ � ���� ��� ���

��� ��� ���� �� ����

1 -òë óôæõëé èòæè õãä òæ2ë æöíëê èã

ÿãåæô ñéëôëöö %ÿãåæô ìôæõ& 3

ûçèëéçëè %ûçèëéçëè&

Page 42: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

����� ������� ������ ����4� 56789

:��; ��� <== ;�>�? ���> 56789

@A5B =CD9CE9 E976�FG

H E�I�? 4����� ��� <�JK;�> L��

M���� ��J� �� ����� �>� ����4�

=BC@G 7:��� 4��4J�>N ���

<�JK;�> L�� M��� ����� :��? ����4�

COO96G

� =���4� 56789 :��; ��� <== ;�>�?

���> 56789 @A5B =CD9CE9 AE

5B9 7697G

PQRQST UVWXY Z[\] T^Q _PP

`Qab

����� ������ ����4� F9=G 5��>

c��� �: L�� ;��� ����4� �

<�JK;�> �� ��� :��M��� :�� �����

�>� ����4� =BC@G 7:��� 4��4J�>N

�: ��� <�JK;�> L�� M��� ����� :��

�� �>� L�� M�>�? ����4� COO96G

56789 @A5B =CD9CE9 E976�F

56789 @A5B =CD9CE9 AE 5B9

7697

A>:����� d�>>�4���> ef�4�� <��Lg

f�4�� @������� ef�4�� <��Lg

Page 43: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

h ijkjlm mnj okpqjr qst uvwn ms

mrpxj uvmny znpm okpqjr wnstkx

wjkjlm {|iy }~mjr mnpm osv�m� mnj

wmjow prj mnj wp�j pw unj� twv��

mnj ��~rprjx �s��jlmvs�y

�nj� twv�� �slpk �kpq sr p�

v�mjr�jm ls��jlmvs�� qst lp� v��vmj

p�q p�pvkp�kj �rvj�xw p�x

}l�tpv�mp�ljw ms mrpxj uvmn qsty

� ijkjlm z�}�| ~rs� mnj �ii �j�t�

mnj� z�}�| ��z� i��|��| �}�

}�}{y

h ijkjlm {|i s� mnj wlrjj� mnpm

poojprwy ijkjlm mnj okpqjr qst

uvwn ms mrpxj uvmny znpm okpqjr

wnstkx wjkjlm {|iy znj orsljww

p~mjr mnpm osv�m vw mnj wp�j pw

unj� twv�� mnj ��~rprjx

�s��jlmvs�y

z�}�| ��z� i��|��| �}�

}�}{

��mjr�jm ���mjr�jm�

Page 44: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ������ ����

� ¡¡¢£ ¤¥¦¡ §¨©ª«¬©«ª­

®¯°± ²³°°´µ ¶·¸°¹ º¸» ¼³½ »¾µ º¸»¿

¯½°µ¿½µ° ¼¸½½µ¼°¯¸½ °¸ À³°°´µ ·µ¸·´µ

Á¿¸Â ³¿¸»½Ã °±µ ĸ¿´ÃÅ

Ʊµ ¿µ¾»´°¾ ¸Á º¸»¿ À³°°´µ¾ į´´ ´¸Äµ¿

¸¿ ¿³¯¾µ º¸»¿ ¿³°¯½ÇŠȸ» ¼³½ ¼±µ¼É

°±µ ¿³½É¯½Ç¾ ¸Á ·´³ºµ¿¾ į°±¯½ ³

¼µ¿°³¯½ ·µ¿¯¸Ã ¸½ °±µ ʸÉ˸½

Ì´¸À³´ ͯ½É ÎÊÌÍÏ Î·Å ÐÑÏÅ Ò³½É¯½Ç¾

³¿µ õ¼¯ÃµÃ Àº º¸»¿ ¿³°¯½Ç¹ ¾¸ ɵµ·

¸½ į½½¯½Ç Ò³°¯½Ç ²³°°´µ¾ °¸ ³¼±¯µÓµ

³ ±¯Ç± ¿³½ÉÅ

ȸ» ¼³½ À³°°´µ į°± ïÁÁµ¿µ½° ·µ¸·´µ

Á¿¸Â ³¿¸»½Ã °±µ ĸ¿´ÃŠȸ»¿ į½¾

³½Ã ´¸¾¾µ¾ į́ ´ ½¸° Àµ ¿µ¼¸¿ÃµÃÅ

Ô½´¯½µ ո·µ°¯°¯¸½¾ ³¿µ ¼³¿¿¯µÃ ¸»°

»¾¯½Ç º¸»¿ ¯½°µ¿½µ° ¼¸½½µ¼°¯¸½Å Ʊµ

¿³½É¯½Ç¾ Á¿¸Â °±µ¾µ À³°°´µ

¼¸Â·µ°¯°¯¸½¾ ¼³½ Àµ Ó¯µÄµÃ ¸½ °±µ

ÊÌÍÅ Ò³½É¯½Ç¾ ³¿µ õ¼¯ÃµÃ Àº º¸»¿

¿³°¯½Ç¹ ¾¸ ɵµ· ·´³º¯½Ç ¯½ Ô½´¯½µ

ո·µ°¯°¯̧ ½¾ °¸ ³¼±¯µÓµ ³ ±¯Ç± ¿³½ÉÖ

Ò×ØÙÔÚ Ú×ÆÕÛÜÊ

ÝÒÞÞ ²×ÆÆÍÞ

Ò×ÆßØÌ ²×ÆÆÍÞ

ÔØÍßØÞ ÕÔÚÊÞÆßÆßÔØ

Page 45: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

à áâãä åãæäçèé êëì ëæíç èçîïéðçèçñ

ðëçïè òæóç ôäâõ ö÷ ìâ ðëç øòù

õæâ ðæúç åæèð ïâ ûæðïâî üæððãçé æâñ

áâãïâç ýìóåçðïðïìâéþ ÿïéïð ðëç øòù

êç"éïðç ðì íïçê èæâúïâîé æâñ

"æððãç èçé#ãðé$ æé êçãã æé ðì çâðçè

áâãïâç ýìóåçðïðïìâéþ %ìè óìèç

ïâ&ìèóæðïìâ$ íïéïð ðëç øòù êç"éïðç

æð ëððå'((êêêþåìúçóìâ)îãþõìóþ

à øãçæéç "ç æêæèç ðëæð éçèíïõç õæâ

"ç é#éåçâñçñ êïðëì#ð êæèâïâîþ

Page 46: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ������ ����

�� �� ��� � ����������

������ ��� � !�*+ �,� -�./0�� ��

1*� �+�2 34 3 �+35�6 3�5 7� ,7�� 8�

,274.�5 3,3! �� 8� �+35�5 ,7�2 �2�

-�./0�� � 4�0���� ��4� �*� 7� �2�

,�+�59 :2�+� 3+� �� 4���7�;4 ,7�2 �274

�+35�6 4� �2� -�./0�� !�* +���7<�

7� +��*+� 74 3 ���3� 0!4��+!9 =��.

�+,3+5 �� 7�57�; �*� ,23� !�* ;��>

Page 47: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

?@ ABCD EFBG

HIJK LMIN IOOPQR SPT NP NIOU QVNM

WXVKYZR QMVOK [INNOVY\ PX NXIZVY\]

^OKIRK ZP YPN TRK NMVR _KINTXK VY IYS

QIS NMIN QVOO JIUK PNMKXR _KKO

TY`PJ_PXNI[OK PX [IZ]

aK_PXK SPT [K\VYb XKIZ HKNNVY\

cKIZS deP`IO ^OISf dg] hif PX HKNNVY\

cKIZS djYNKXYKNf dg] hkf]

l WXPJ NMK ^mm R`XKKYb _VXRN `MPPRK

I WXVKYZ IYZ NMKY RKOK`N Hnop

Lqnr] j_ NMK PNMKX gIXNS RKOK`NR

spmb HIJK LMIN QVOO [K\VY]

t ^OKIRK RgKIU NPQIXZR SPTX

uVYNKYZP vwm RSRNKJxR

JV`XPgMPYK]

sPT `IY NTXY HIJK LMIN PY PX P__ [S

RKOK`NVY\ punaep Hnop Lqnr PX

wjmnaep Hnop Lqnr VY NMK ^mm

mKNNVY\R dg] yvf]

zMKY HIJK LMIN VR KYI[OKZb SPT

`IY NIOU QVNM I WXVKYZ QMVOK SPT

[INNOK PX NXIZK]

{|}~ ��|� ������ �����

�����������

Page 48: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ������� �� �����

�� ¡ ¢¡£¤¥¦¡ §¨ ©¤ª¦� ¤« £ ¬­

«¦®�¥ª ¯�¥° ±¤ª¦� ®¯¤² ³´£³ µ�  ®£¥

 «¦ ³� «´�¶ �·· ¶´£³ ¸¤¥ª �· ²¯£µ¦¡

µ�  £¡¦¹

��  ¶¤¯¯ º¦ £º¯¦ ³� «´��³ µ� ¡ �¶¥

¢¡£¤¥¦¡ §¨ ©¤ª¦� �¥®¦ µ�  ´£±¦

¡¦£®´¦ª £ ®¦¡³£¤¥ ²�¤¥³ ¤¥ µ� ¡

£ª±¦¥³ ¡¦¹

» ¼�¡ �³´¦¡« ³� «¦¦ µ� ¡ ¢¡£¤¥¦¡ §¨

©¤ª¦�½ µ�  ¾ «³ «¦³ ¤³ ³� ² º¯¤® ¤¥

³´¦ §¿¿ ¿¦³³¤¥°« À²¹ ¬Á¹

æ·�¡¦ µ�  º¦°¤¥½ ¡¦£ª Ħ³³¤¥°

¨¦£ªµ ÀÅ�®£¯ §¯£µÂ À²¹ ÆÇ �¡ Ħ³³¤¥°

¨¦£ªµ ÀÈ¥³¦¡¥¦³Â À²¹ Æɹ

ÊËÌÍÎÏË ÐË ÑÍÒÏÓ ÔÕÖ×ØÙ

ÐÙØÚÛ ÜÔÍÝÞßàÝßÞÛ

¼¡�¾ ³´¦ §¿¿ «®¡¦¦¥½ ·¤¡«³ ®´��«¦ £

·¡¤¦¥ª £¥ª ³´¦¥ «¦¯¦®³ ¢¨áÈâ㨠§¨

©Èäãå¹ È· ³´¦ �³´¦¡ ²£¡³µ £°¡¦¦« ³�

«´£¡¦ ´¤« �¡ ´¦¡ ±¤ª¦� ºµ «¦¯¦®³¤¥°

�㿽 ´¤« �¡ ´¦¡ ¢¡£¤¥¦¡ §¨ ©¤ª¦� ¶¤¯¯

º¦°¤¥¹

Page 49: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

æç èéêëìíî

ïðñ òóôõöñ÷ð øù ðñúñûüýþÿ

ü�ñ ýûõþ �÷õ� ü�ñ ô��

ðû÷ññþ

������ ��� ��� ������ ����

������ ����� ������ ����� ��� ���

�� ������ ����� � �������� ��� �!��

"���� �� ����� ��� ��� �� �� ����

#��������� ��$��� �%&��$���� ��

�������� ��� �� ��'�� ��������

%&��$��� ��#� $��' ��� ����� ��

��������� �������(��)� #�)��

��)*#�� ������ �� ����' ���

�+�#���� ,'� ����� ��� ��� ��

������� �-�� ��#��

. /�� ��� �������� �'� ��#�� ��

%&��$��� �-������ �� ���

������� �'���' �'� �#��

"����� �'� ������ ��� $��� �� ���

�� %&��$�� �� ���# �'� �"" �������

"����� �'� %&�%01� ��� $��� ��

��� �� �'� ��+� �������

����� 0������� ������ ����� 2

������� � ��������

Page 50: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

3456 789 :;; <=499>? @5A =B> BC<5

49=9DE9 FG:5H94< 78B7 57894< B49

5II94D>J 75 @5AK L M94<5> H85 D<

A<D>J 789D4 FG:5H94 HDCC N9

<A445A>O9O N@ B JC5HD>J CDJ87K

;9C9=7 B JC5HD>J =8B4B=794? B>O 789>

<9C9=7 FG:FPQR B>O ID>BCC@ RQSQTUQ

:FPQRVK W5A HDCC JBD> 789 N9>9ID7<

5I 78B7 FG:5H94K

P89> @5A 8BE9 O9=DO9O H8D=8 FG

:5H94 @5A H5ACO CDX9 75 A<9? <9C9=7

YTUQK

Z[\]^ _`abcde[ febg hid

ajj kd]l

m5=BC PD49C9<< nm5=BC :CB@o p

T>794>97 nT>794>97o

Page 51: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

qrsrtu vwxvyz{ |}~� u�r xqq �r��

�t}rr�� y�r� �~� ���r �rt��r�

���t� vwx~�r} �~� �~�s� s��r�

�rsrtu �qz ~} ���z�

Page 52: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ���� ������

����  �¡� ¢£¤¥¦� §��¨¤ §©¥ª «�¥ª

¬­�¥®£¤¤ £¯° ¬¥�¦¦¥®£¤¤± �¦²¦©³©¯´

°©µµ¦�¦¯¥ ¤¦�³©²¦¤ µ��¶ ¦£²ª·

¸ ¹²²¦­¥ ¥ª¦ º©¯¥¦¯°� »¼¬ ¬¦�³©²¦

½¤¦� ¹´�¦¦¶¦¯¥ £¯° ®�©³£²¾ ®�¡©²¾

¸ ¬¦¥ �­ £¯ ©̄ ¥¦�¯¦¥ ²�¯¯¦²¥©�¯

¸ ¿¯¤¦�¥ £¯ ¬¼ ¢£�° ©¯¥� ¥ª¦

º©̄ ¥¦¯°� »¼¬ ¤¾¤¥¦¶

À�� ©¯µ��¶£¥©�¯ �¯ ¥ª¦¤¦± �¦µ¦� ¥� ¥ª¦

Á­¦�£¥©�¯¤ £¯�£¡·

à ¹¯¾ °£¥£ ¥ª£¥ ¾�� �¦²¦©³¦ ³©£

¬­�¥®£¤¤ §©¡¡ «¦ ¤£³¦° �¯ ¾���

¬¼ ¢£�°· Ħ �¦²�¶¶¦¯° ¥ª£¥ ¾��

£¡§£¾¤ ¨¦¦­ £¯ ¬¼ ¢£�° ©¯ ¾���

¤¾¤¥¦¶·

ž ­�¥¥©¯´ ¾��� º©¯¥¦¯°� »¼¬

¤¾¤¥¦¶ ©¯¥� ¬¡¦¦­ Â�°¦ §ª¦¯ ¾��

£�¦¯Æ¥ ­¡£¾©¯´ ¾��� ´£¶¦± ©µ ¾���

¡�²£¡ §©�¦¡¦¤¤ ©¤ �¯± ©¥ §©¡¡

£�¥�¶£¥©²£¡¡¾ ¤¦£�²ª ��¥ §©�¦¡¦¤¤

£²²¦¤¤ ­�©¯¥¤± ²�¯¯¦²¥ ¥� ¥ª¦¶± £¯°

�¦²¦©³¦ ´£¶¦¸�¦¡£¥¦° ¯�¥©µ©²£¥©�¯¤

Ç©¯²¡�°©¯´ £¯¯��¯²¦¶¦¯¥¤ £¯°

£°³¦�¥©¤¦¶¦¯¥¤È·

¹²¥©³£¥©¯´ ¬­�¥®£¤¤

ÉÊËÊ ÌÍÎÏÐÑ ÒÎÓÔÕÖ×ØØÙ

Ú� �¤¦ ¬­�¥®£¤¤± ¾�� ¶�¤¥ µ©�¤¥Û

Page 53: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ÜÝÞ ßàáà âãäÜåæ çè éêë ìää íëèî

ïðñëëèò éêëè ãâÜóôãÜå äìàÜìãääò

éêëè õåäö

÷ëÝðéøùÝéøèú äÞçéìÝïï

óû üçî ÝðéøùÝéë äéñëëéìÝïï ûçñ éêøï

úÝíëò éêëè üçîñ úÝíë ýÝéÝ þïîðê Ýï

üçîñ ÜñÝøèëñ èÝíëò ó÷ò Ýèý ñëúøçèÿ

&ø'' (ë ë)ðêÝèúëý &øéê çéêëñï éêÝé

üçî ðçíë ð'çïë éçò ëùëè øû üçîñ

ïüïéëí øï øè ä'ëëÞ *çýëö õçî &ø''

ïëë êç& íÝèü ÞëçÞ'ë üçî êÝùë

ÞÝïïëý Ýèý çéêëñ øèûçñíÝéøçèö

Üç ðçííîèøðÝéë îïøèú éêøï ûëÝéîñëò

Ý'' Þ'Ýüëñï íîïé ÝðéøùÝéë äéñëëéìÝïï

ûçñ éêøï ïçûé&Ýñë çè éêëøñ

+øèéëèýç -÷ä ïüïéëíïö

ãðéøùÝéøèú äéñëëéìÝïï

ßç&.Üç

ÜÝÞ ßàáà âãäÜåæ çè éêë ìää íëèî

ïðñëëèò éêëè ÷åãâÜóôãÜå

äìàÜìãääò éêëè õåäö

ßç&.Üç

���� ���� ��� ��������

Page 54: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

������������ ����������

������ � ! "#�$%, /� �0� ���

1��2 ������3 40�� 5/2 ��� ��6�7 �8

5/2 9/2�7 ��6� �/ �������� 8/�

����������: ������ ;%�3

�/9<$/

$/ 7��������� ����������: /=�� �0�

�5���1 �������� ��7 ������ �#$#

>#?#@%>%?$: �0�� �$,%%$�#��

>#?#@%>%?$3

$/2�0 �0� ��/� 8/� �/6A1/�: �0��

������ �%#"$BC#$% �$,%%$�#��3

�/9<$/

D;/2� ���������� �������� ���

�0���7 E��9��� �/6A1/� F ��7

�/6A1/� ;: �/ �8 5/2 ��� =��5���

E/�0 ��1�� /� �0� ��1� �5���1:

�0� 1/�� ������ �������� 5/2

�==���7 9��� �88��� E/�0 ��1��3

D;/2 9��� ������� 7��� 8�/1

���������� ���/ /��5 /�� ��1�

�� � ��1�3 B� 9��� �/� E�

7/9��/�7�7 �/ E/�0 ��1��3

B8 5/2 ��� =��5��� E/�0 �/6A1/� F

��7 �/6A1/� ;G

Page 55: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

HH IJK

LMN OPQRSTQSRU

VWXWYZ [ \]^_`]a Z] bWc]deZf [ab

dcWYegh ij[Z ^eab ]g \]^_`]a h]k

i]kXb Xe^W Z] lWYWemW ea lWZkla g]l eZn

o]k Y[a ZjWa bWc]deZ h]kl \]^_`]a

g]l Zl[beapn qjWa [ Zl[bW c[lZaWl ed

g]kabf h]kl \]^_`]a ieXX rW Zl[bWbn

sg h]kl \]^_`]a ed a]Z Zl[bWbf h]k

Y[a Z[^W h]kl \]^_`]a r[Y^ rh

dWXWYZeap tuvw xuyvn

VW[lYj g]l ZjW \]^_`]a h]k i[aZ

[`]ap ZjW \]^_`]a ]ZjWl cW]cXW

[lW ]ggWleap ]a ZjW ztVn qjWa h]k

geab [ \]^_`]a Zj[Z gkXgeXd h]kl

bWdelWb Y]abeZe]adf dWXWYZ ]aW ]g

h]kl \]^_`]a Zj[Z ieXX gkXgeX ZjW

]ZjWl c[lZh{d bWdelWb Y]abeZe]ad [ab

Zl[bW ZjW`n

| tjW aeY^a[`W ]g [ah \]^_`]a

bWc]deZWb ]a ZjW ztV ieXX rW

}Wc]deZ \]^_`]a

VWW^ \]^_`]a

Page 56: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

~������ �� �~������ ��� ��������

��� ���� ��� ���� �� ��� ������

��� ��������� �� ����� �������

����� ��� � ����� ������� ����

���� ��� ������� ���� ���� ��

~�������

Page 57: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� �� ¡ ¢£¤¥

¦§¨© ª«¬­ ­®¬¬©­¯° «®±² ³§¨© ¯®

¯´© µ®¶·¨®¬ ¦¸®¹§¸ º»¬¶ ¼µ¦º½¾ ¿´©

µ¦º À©¹°»¯© ­®¬¬©­¯° À»¯´

µ®¶·¨®¬ Á §¬Â µ®¶·¨®¬ þ

¼´¯¯ÄÅÆÆÀÀÀ¾Ä®¶©¨®¬Ç³¸¾­®¨½

î± ¨±°¯ ¹©­®¨© § µ®¶·¨®¬ ¿²§»¬©²

ȸ±¹ ¨©¨¹©² ¼¬® ²©³»°¯²§¯»®¬ É©© ®²

§¬¬±§¸ ¨©¨¹©²°´»Ä É©© ²©Ê±»²©Â½ ¯®

±°© ¯´© µ®¶·¨®¬ ¦¸®¹§¸ º»¬¶¾ î±

­§¬ ²©³»°¯©² É®² ¯´© µ®¶·¨®¬ ¿²§»¬©²

ȸ±¹ ɲ®¨ ¯´© ¨§»¬ ħ³© ®É ¯´© µ¦º

À©¹°»̄ ©¾

Ë ¿´© µ®¶·¨®¬ ¦¸®¹§¸ º»¬¶

IJ®Ì»Â©° §Â»¯»®¬§¸ ­®¬¯©¬¯ ¯®

»¬­²©§°© «®±² ©¬Í®«¨©¬¯ ®É

µ®¶·¨®¬ Á §¬Â µ®¶·¨®¬ à §¬Â »°

­®¨Ä¸©¯©¸« ®Ä¯»®¬§¸¾ ί ®©° ¬®¯

§ÉÉ©­¯ ¯´© IJ®³²©°°»®¬ ®É ¯´© ¨§»¬

°¯®²« »¬ §¬« À§«¾

Ë Ï°»¬³ ¦§¨© ª«¬­ ±Ä¸®§Â° §

Ä®²¯»®¬ ®É «®±² °§Ì©Â §¯§ ¯® ¯´©

µ®¶·¨®¬ ¦¸®¹§¸ º»¬¶¾

Ë ÎÉ «®± ²©­©»Ì© §¬ ©²²®² ­®Â©Ð

ĸ©§°© ­´©­¶ ¯´© ©²²®² ­®Â© §¯

°±ÄÄ®²¯¾¬»¬¯©¬Â®¾­®¨ É®² ¨®²©

ÑÒÓÔ ÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞÛÝÜß

Page 58: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

àáâãäåæçàãáè

éâ êãë ìãáçàáëí îíççàáî ìãááíìçàãá

íääãäïð ìñíìò çñí íääãä ìãóí æáó

çäê ãáí ãâ çñí âãôôãõàáîö

÷øääãä ùãóíïö

úûúüúýúú ü úûúüúýþþ

ÿñíïí íääãä ìãóíï àáóàìæçí æ

"äã#ôíå õàçñ çñí $ãò%åãá

&ôã#æô 'àáò ïàçí ãä õàçñ çñí

ïíä(íä õñàìñ æëçñíáçàìæçíï

ìãóíïè )ãä ñíô" õàçñ çñíïí íääãä

ìãóíïð "ôíæïí ìñíìò çñí $&'

õí#ïàçí æç

ñçç"ö**"ãòíåãáèìãå*$&' ãä (àïàç

çñí $ãò%åãá ìëïçãåíä ïë""ãäç

õí#ïàçí æç

ñçç"ö**"ãòíåãáèìãå*ïë""ãäçè

÷+çñíä øääãä ùãóíï

$ôíæïí äíâíä çã çñí àáïçäëìçàãáï

ãá çñí ïìäííáè

Page 59: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ����� ������

�� ��� ���� �� ��� �� ��������

�� ��� ����

��� !,� ! -.�/�� ����0 1

-2�������0

3��� ��� 4��5��� �5 4��4��

673�82!9� .2�! -.�/�� ����0 1

-2�������0

:�5��� ��; �����< ���= >������

8��=� -.�/�� ����0 -4� ?@0 ��=

>������ 8��=� -2�������0 -4� ?A0�

B�; /�� ����� ��C� 5����� �� ��;�

���;�,�;� ��= �� ��;� ���5����

���� � =� ��� ����� �������� ����

/�;�= D�E� ����� 5���

;�/�D5��������

F ���;�,�;� D� ��� ���� ��� ��

��� �� 4����� ��� ���� /�� ��

�� =� ���� /�DD;��/����� �� �����

��� ������ -4� GH0�

Page 60: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

IJKLMNJIJO LP QRSI TUVRILNJM WLMNX YRS

ZUP IJKLMNJI S[ NR \]] [JR[^JX _R

IJKLMNJI MR`JRPJ RP QRSI TUVRILNJM

WLMNa ZbRRMJ U [^UQJI LZRP cIR` NbJ

dee MZIJJPa NbJP MJ^JZN NbUN

[JIMRPfM PU`J RP NbJ PJgN MZIJJP NR

U[[JUIX hP bLM RI bJI [IRcL^J MZIJJPa

MJ^JZN ijj _h Tikhlm_ne Wme_X

_U[ QRSI RoP PU`Ja UPO QRS ZUP

ZbUPKJ NbJ LZRP NbUN QRS SMJ RP NbJ

deeX YRS ZUP U^MR SMJ UP L`UKJ RI

[bRNR MUVJO RP QRSI ej pUIO UM

QRSI [IRcL^J L`UKJX d^JUMJ OR PRN

SMJ U [bRNR RI L`UKJ NbUN LPZ^SOJM

[JIMRPU^^Q LOJPNLcQLPK LPcRI`UNLRP RI

NbUN ZRS^O `UqJ RNbJIM cJJ^

SPZR`cRINUr^JX

dlhTmWn sWRZU^ d^UQt u

smPNJIPJNt

v m`UKJM UPO [bRNRM oL^^ rJ MbRoP

YRS ZUP JOLN QRSI [IRcL^Ja obLZb oL^^

U[[JUI RP NbJ deea UPO [LZq U

`JMMUKJ NbUN oL^^ rJ MJJP rQ

JVJIQRPJ RP NbJ deeX

Page 61: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

wxyz {w |}~�x�� }��~�{�}�� {w zw�}

|}~�x� y~�{�

Page 62: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ������� ����� ������ �����

���� ����  ¡ �¢£ ¢�¤ ��¥ ¦¥§�¢

¨��� �¥© ª«¬ ­®¯£ �°�±�¥© ª«¬ ­²¯£ �¥±

³�´¦ µ��� ª«¬ ­¶¯ ·��� « �¢¦°¸

¥¦�°¨¢¬ ¹�¤ ��¥ � ¸� ¸��°¦ ¢�¤°

º°��¥¦° ¡» ¼�±¦� ª«¬ ­½¯£ ¾¿¡�·¦°¸

ª«¬ ÀÁ¯£ �¥± Â��¤�¿¾¤� ´¦¸¸�©¦¸

ª«¬ À®¯¬

¿ ¾¥¦ Ã�¥�¦¥±� ÄÅ ¸¢¸�¦´ «¦°

« �¢¦° ª¤« �� ®¯

¡ ¦�¸¦ Æ�¦· ��¦ °¦ ¦Æ�¥� «�©¦ Ç�°

¦��� Ǧ��¤°¦ Ç�° ´�°¦ ±¦��� ¸ �¥ ��·

�� ¨¦©�¥ « �¢�¥©¬

ÈÉÊÊËÌÍ ÎÉÏÐÑ ÒÓÔÕÏÖ ×ÖÏÑØ

¹�¤ ��   榱Ù

¿ ¾¥¦ ��«¢ �Ç ¡�ÚÛ´�¥ Ü �°

¡�ÚÛ´�¥ ¹ «¦° « �¢¦° ª¤« �� ®¯

Page 63: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ÝÞ ßàááâãä åàæçè éêãáàëãàáì

íîï ðñï òóðïôóïð õöô ÷øððùòóú ûüý þÿ��

ðôø�òóú ûüý þ��� �øððùï �üöð ûüý þ���

�öó�ïô �ôø�ï ûüý þ��� øó� �ø ï

!ñøð ûüý þ"�# $ù%î &ö% 'øó îñøôï

&ö%ô �ôøòóïô $( )ò�ïö ûüý þ*��

+,$ö-ïôî ûüý ./�� øó� �ñö%ð,+%ð

ïîîøúïî ûüý .ÿ�� øî -ïùù øî ùòó0òóú

%ü ðö ðñï ��� ûüý ..� øó� �ø ï

�&ó' ûüý .1�#

2 3öô òóõöô øðòöó ø÷ö%ð 'öóóï'ðòóú

&ö%ô 4òóðïó�ö 16� î&îðï ðö ðñï

òóðïôóïð� ôïõïô ðö ðñï +üïôøðòöóî

7øó%øùý

, +óï 4òóðïó�ö 16� î&îðï üïô

üùø&ïô û%ü ðö ÿ�

$ùïøîï 8òï- ðñï ôïùï8øóð üøúï õöô

ïø'ñ õïøð%ôï õöô öôï �ïðøòùî öó ñö-

ðö ÷ïúòó üùø&òóúý

������� ��� � ��������

9ö% �òùù 4ïï�:

, +óï 'öü& öõ ðñï $ö0; öó < öô

$ö0; öó 9 îöõð-øôï üïô üùø&ïô û%ü

ðö ÿ�

Page 64: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

�� ������5=>�?@

ABC DE FD GHIFJK FD LDMNODPQ

ROIS DP FKS TDHSE GJESSP UEDO FKS

UISTV GJESSPW LDMNODPQROIS XEIPYG

ZD[ S\SP JTDGSE FD ZD[E UB\D[EIFS

LDMNODPW LIJM DPS DU FKS LDMNODP

UEDO ZD[E CBEFZ] BPV ZD[ JBP CTBZ

FDYSFKSE HKSPS\SE ZD[^V TIMSW

_U ZD[ FD[JK FKS LDMNODP GKDHP IP

FKS TDHSE GJESSP V[EIPY LDMNODPQ

ROIS] FKS UDTTDHIPY GJESSP HITT XS

VIGCTBZSVW

LTBZ HIFK ZD[E JKDGSP LDMNODP

KSESW `Z GTIVIPY ZD[E GFZT[G BJEDGG

FKS GJESSP] ZD[ JBP GFEDMS ZD[E

LDMNODPW

a LDMN L[UUG

bSSV K[PYEZ LDMNODP LDMN L[UUGc

dSTSJF B LDMN L[UU BPV GTIVS IF

LeRf

a g

Page 65: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

hijkll mno lijoop qrmn sktj lmsutl mk

qnojo mno vkwxykp yrznm mhwo h

{rmo|mnop loo qnhm nh}}opl~

��rprzhyol

vuhs yrprzhyol mkzomnoj qrmn sktj

vkwxykp� �no ms}ol k� vkwx vt��l

skt joior�o qruu �hjs {hlo� kp sktj

joltuml�

� �nop sktj vkwxykp rl ukkwrpz hm

skt� qruu h}}ohj kp mno ukqoj

lijoop�

� �nop skt loo mno rikp� yhwrpz

�r��ojopm �hiol qruu uhtpin mno

�hwrpz �hiol zhyo�

�hwrpz �hiol

� �plmjtimrkpl qruu h}}ohj rp h lyhuu

{t{{uo pohj sktj vkwxykp�l �hio�

hukpz qrmn rikpl mk lnkq qnhm

o�}jollrkpl sktj vkwxykp qhpml

mk loo� �tjp mkqhj� sktj

vkwxykp� hp� mjs mk yhwo mno

�hiol rm jo�tolml� �� sktj vkwxykp

rl nh}}s qrmn sktj }oj�kjyhpio�

skt qruu nh�o ltiioo�o��

Page 66: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

��� ��� ������ ��� ��������� ���

����������� ��  ��� ¡�¢£¤��¥¦¤��

�����§

¨����� ����� ¡�¢£¤��  �� ���

��� ��� ���� �� ¡�¢£¤��¥¦¤��§

©ª«¬­¦®ª

¨¯°®«±

²¡��  �� � ����¥��� ����§

²³���  ��� ´������� µ©¨ � ���¤

�¶��� � ·��� ·��¤  ��� ·���§

²¯��� �������  ��� ���� �� ���

����¸ ����  ��� ´������� µ©¨

��¹��¸ �� �� ���� ��� ����§

²¡���  ��� ���� ���  ·��¤  ���

·��� �� ����  ��� � �¶���� ���

¹���¶��§

²°· �������� ¸ ��¤�¹� �� 

� ����� �� �¤���¹� ·�����

�����������§

º�¢��� »���� ����  ���

´������� µ©¨ � ���¤¼� �����

��¤���§ ¡����� ·����� �����

���������� �� ���� ��� ��¤���

�������·���  ������  ���

�½���������¾

Page 67: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

¿À ÁÂÃÄÅ ÆÅÇÈÉÈÉÊ

ËÌÍ ÎÏ ÎÐ ÑÒÓ ÔÎÕÓÏ Ö×ÏÓÓÐ

ÕÒØÔÓ ØÐ ÑÒÓ ÙØÓÔÚ ÑÎ ÖÕØÑ×Ò ÑÎ ÛÜÍÓÏ

ËÏÌØÐØÐÝÞ ßÎÕ àÎÜÏ áÎâãäÎÐ ×ÌÐ

ÑÌâÓ ÍÌÏÑ ØÐ ÛÜÍÓÏ ËÏÌØÐØÐÝå Ì

×ÎäÍÓÑØÑØæÓ ÖÍÎÏÑ ÌÐÚ ÑÏÌØÐØÐÝ ÝÌäÓå

ÎÏ çÎÏÓ ËÏÌØÐØÐÝå ÕÒÓÏÓ àÎÜÏ

áÎâãäÎÐ ×ÌÐ ÍÎÜÐÚ ÌÕÌà ÌÑ ÑÏÌØÐØÐÝ

èÌÝÖÞ

éÙÑÓÏ ×ÒÎÎÖØÐÝ Ì ÑÏÌØÐØÐÝ èÌÝå ÑÌÍ

ÑÒÓ Ö×ÏÓÓÐ ÑÎ äÌâÓ àÎÜÏ áÎâãäÎÐ

ÖÑÏØâÓ ÑÒÓ ÑÏÌØÐØÐÝ èÌÝÞ êà ÕÎÏâØÐÝ ÌÑ

ÑÏÌØÐØÐÝ èÌÝÖå àÎÜÏ áÎâãäÎÐ ×ÌÐ

ÏÓÌÍ Ì æÌÏØÓÑà ÎÙ èÓÐÓÙØÑÖå ÖÜ×Ò ÌÖ

ÏÌØÖØÐÝ ØÑÖ èÌÖÓ ÖÑÌÑÖ ÎÏ ÝÌØÐØÐÝ

ÜÖÓÙÜÔ ÌÚæÌÐÑÌÝÓÖ ØÐ ØÑÖ ÐÓëÑ ÛÜÍÓÏì

ËÏÌØÐØÐÝ íÓÝØäÓÐÞ

îÙ àÎÜ ÚÎÐïÑ Ì×ÑØæÓÔà ÑÌÍ ÑÒÓ Ö×ÏÓÓÐå

àÎÜÏ áÎâãäÎÐ ÕØÔÔ ÖÑØÔÔ ÒØÑ ÑÒÓ

ÑÏÌØÐØÐÝ èÌÝ ÎÐ×Ó ÍÓÏ äØÐÜÑÓÞ

ð ÛÜÍÓÏ ËÏÌØÐØÐÝ

áÔÌà Ì ×ÎäÍÓÑØÑØæÓ ÖÍÎÏÑÖìÖÑàÔÓ

ÑÏÌØÐØÐÝ ÝÌäÓÞ ñØÐ ÑÒÓ ÝÌäÓ ÑÎ

ÏÓ×ÓØæÓ ÜÖÓÙÜÔ ØÑÓäÖ ÙÎÏ ÑÏÌØÐØÐÝ ÌÐÚ

çÎÏÓ ËÏÌØÐØÐÝ Û×ÏÓÓÐ

ð

ò

ó

ô

õ

Page 68: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

ö÷øøùúûüùüýþûþú

ÿ�þ � û�þ �úù�úþ�� ùø �ù�ú

�ù���ù��� ûú������ ù� �û� ÷øøùúûüùü

ýþûþú� �úþþ� úþ�úþ�þ�û� û�þ úþ��û��þ

�û�û �þ�þ�� øùú � ���þ� ���� ùø

�ù���ù� !���þ �þ��ù! ��ù!� �ù!

�� � �ù�ú ù!� �ù���ù� ���

���úù�þ� þ� � ùø �û� "��þ �û�û�� #�þ

"�ú ù� û�þ ú���û ��ù!� �ù�ú

�ù���ù�$� ù�þú��� �úù�úþ�� �� ú������

�û� �û�û�� %��� û��� "�ú ûù û�þ ûù� ���

�ù�ú �ù���ù� !��� "þ � %���� #ú���þ�

�ù���ù�&

�� úþ��þ û�þ "��þ �û�û� øùú �ù�ú

�ù���ù��

' ÿ�úúþ�û #þ��

(þ�þ û � �ù���ù� øúù� �ù�ú �úúþ�û

ûþ�� ûù ûú����

) (�ùû�

(�ù!� û�þ û��þ ùø ��ùû �ù�ú

�ù���ù� !��� ��þ ��ú��� (��þú

#ú������� #�þúþ �úþ ø��þ ��øøþúþ�û ��ùû

û��þ��

* ÿ�ùù�þ � #ú������ +��

(þ�þ û � ûú������ "�� øùú �ù�ú

�ù���ù� ûù ��þ�

(��þú #ú������ ( úþþ�

,

'

)

*

ö

-

Page 69: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

� �����

� ����� �./0 1��

2 3���45 6�.��

7�8� 9�:;��� <<8�8�.�0 ����45

�=�� .���> ?@ 5�8 @��� 0A�. BA��

5�8� 9�:;��� A0 ���84A ����45C

.A. 0A�. �0 D�B���EF8D 3���45

GA�.> �.A .A� <���8�0 �E 0D�<��

@�.8��0 �@ 3���45 GA�.0 E�@@�� @��

E�@@����. :��E0 �@ 9�:;���>

H 7�8� 9�:;���/0 1��

I G�4A.

G��E� 5�8� 0.5�80 <��00 .A� 0<����C

�E .A� 0�4A. �� .A� .�D 0<���� B���

������ 5�8� ��=����.0> �D .A�

7�8� 0<��� ��<��0�0 BA�� 5�8 4�.

0A�.0 ��.� .A� 4��0 �� @���. �@

����� �.0> ?@ 0<��� 4��0 �J8� .�

.A� �8�K�� �� .A� ��4A.C 5�8 B�� .A�

4�� �E 5�8� .�����4 �0 <��D��.�>

?@ �5 �@ .A� ����� �./0 0A�.0 4�

��.� 5�8� 9�:;���/0 4��C .A�84AC

5�8� 0<��� E��D0> 7�8 <� K��<:

�DD����./0 0A�.0 K5 D��00��4 L>

MA�� .��� �8�0 �8.C 5�8� G8D��F

������4 N�4���� �0 �=��O

I

P

Q G<���

Page 70: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

R STUVWT XYUUZ[

\]WTT[ UZ WT^T_\T _ \`ZUa

b_c U`V\ dYUUZ[ UeV]Tf _[g hZY ]_[

TiVU jYcTW bW_V[V[k VllTgV_UT^ha

Page 71: ;A · 2020-03-17 · ÔÕ Ö Õ Ø Ù × Ö Ú Û Õ Ù× Õ Ø Ü Ý Õ Þ Ö Ù Ø ß Ý àÚ Û Ü à Ø à áâ ÝÜ Û ãÕ × ä å Û Û Ö ä Ù æ à â × à ç ãÛ Ù

mn opq rp sptruvr wx

yz{ |{z}~�� ���z{����z�� |����� �����

��� ������}z ������� ���

����������}z��z�

yz{ ��������� �~||z{� ��}

�{z~�����zz����� |����� {���{ �z ���

�|�{���z�� ���~�� �z{ �z~{

������}z ��� ������ z{ ������

�~||z{��������}z��z�