14
LEKSVO 3 A G BASAHON NGA GIHATAG SA DIOS KA ATO ------ -- ----- ----- I =:::.sa Biblia nga gigamit ni Jesus ~ ~ ............... ------......-........---- I ~~..-.- ............. ~ ~...........-.. ............-. -------...-. ~ --... 18

A G BASAHON NGA GIHATAG SA DIOS KA ATOcebuano.globalreach.org/cebuano/images/L2120ceb_L03.pdf · 2008. 11. 18. · ong kasabutan. Ika-26 nga Pangutana Ang mga tugon sa kasa-butan

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • LEKSVO 3A G BASAHON NGAGIHATAG SA DIOS KA ATO

  -------- ----------I =:::.sa Biblia nga gigamit ni Jesus~ ~ ............... ------......-........----

  I~~..-.- ............. ~~...........-.. ............-. -------...-. ~ --...

  18

 • Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

  . AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

  Ang Balaang BibliaAng Balaang Bibliamaoy usa ka hinug-pong sa 66 ka mgabasahon nga gihatag saDios kanato. Gitawagnato kini nga Biblia,Kasulatan, ug Pulongsa Dios.

  Tubag 17

  Ang Balaang BibliaAng pulong nga Biblianagakahulogan ngamga basahon. Ang pu-long Balaan nagpasa-bat nga kini atong pa-gatahuron tungod kaygikan man sa Dios.

  Tubag 18Ika-18 nga PangutanaAng ulohan nga "BalaangBiblia" nga maoy ginga-lan sa Ii nga gihatag sa.Dios agpa~otngaa) LibroRini sa mga bala-

  ang tawo.b) duha ka karaang mga

  libra.k) mga baSahon nga gikan

  sa Dios.

  19

 • AN lCI CORRESPONDENCE

  Diosnong Pagtu ga

  Kining 66 ka mga libromga balaan tungod kaygituga sa Dios.Ang tibuok nga kasu-latan gituga sa Dios.2 Timoteo 3:16.

  COURSE

  Ang Imong Biblia

  Ika-19 nga Buluhaton

  Sag-uloha kini:Tungod k wala mayprof iya nga miabuttungod sa kabubut-on satawo, hinunoa minan-doan sa piritu antonanagpanulti ang mgabalaan ta o Dios. 2Pedro 1 :21

  Diosnong PagtugaDihay mga 40 ka mgamagsusulat ang gituga-han sa Dios aron sapagsulat sa Biblia.Kini nagpasabot ngagihatagan sila sa Espi-ritu Santo sa mgahunahuna ug sa mgapulong nga buot ipa-sulat sa Dios kanila.

  20

  Ika-20 nga Pan t a

  S aton pagta va saBiblia nga tinuga nga pu-long s, kita nagpa-sabot ngaa) II l n a

  mahitu go'b) Gi ultih n Dios ang

  mga tawo sa ilang i u-lat,

  k) Makig ulti ang Dioska ato pinaagi niini.

  Tubag 20

 • COURSE

  Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

  AN ICI CORRESPONDENCE

  Diosnong Pagtu ga

  Ang unang bahin ni-ining mga basahonagisulat niadtong 1,500na ka tuig sa wala pamatawo si JesuCristo.Ug ang katapusang ba-sahon gisulat niadtongmga 100 katuig human .

  .sa pagkatawo ni Cristo.

  Diosnong PagtugaAng 40 ka mga magsu-sulat naglakip sa mgahari, mga mangingisda,mga mamumuo, mgasundalo, mga pari, mgam ag-u uma, m ag-babalak, ug mga negos-.yante.

  Ika-Z,2 nga Pangutana Tubag 22Kinsa ang gitugahanDios arop pagsulatBiblia? ~'"a) Ang 40. ka mga tawo

  nga nagIe ti~m \Ign aghiusa sa pagsulatniini.

  b) Ang 50 ka mga pan ugmga propeta,

  k) Ang 66 ka mga mag-uurna ug inilang mgapangulo.

  d) Ang 40 ka mgatawo ngad unay n~kalainlaingtrabaho ug gikan sanagkalainlaing pana-hon sa kasa sa an.

  Tubag 21

  21

 • AN ICI CORRESPONDENCE

  Diosnong Pagtuga

  Ang mga sinulat ni-ining 40 ka mga tawoadunay usa lamang ka-dugokan, nga mao angrelasyon taliwala saDios ug sa tawo. Nag-kauyon gayud angtanan tungod kay gi-sultihan man sila saDios sa ilang paga-sulaton.

  Ang Duha ka MgaPakigsaad

  Ang pulong Pakigsaad. nagapasabot nga kasa-butan. Gibahin sa duhaka pakigsaad angBiblia, ang Daan ugang Bag-o. Diha kanilanasulat ang mga kasa-butan, o pakigsaad ngagihimo sa Dios alang satawo.

  22

  COURSE

  Ika-24 ngaAng Daang Paki saad ugang Bag-ong Pakig a dnagapahayi g a kasay-say 1 ug mga tugon sa) Mga pa Igsaad sa Dio

  al ng sa tawo.b) Mga paldgsaad

  Ehipto g c Israel.) ga ka pu g t on

  a raan a hari.d) Kaagi 5 agtub ug

  P -u a tinoohansa tawo.

  Ang Imong Biblia

  Tubag 23

  Tubag 24

 • Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

  AN ICI CORRESPONDENCE .• COURSE

  Ang Duha ka MgaPakigsaad

  Ang Daang Pakigsaadgihatag sa Dios ngadto'sa mga Judio, nga gita-wag usab ug mga Heb-r e o h anon o mgaIsraelinhon. Gipili kinisila sa Dios aron moda-wat sa Iyang kama-tuoran ug aron sa pag-sulat ug pagtudlo niiningadto sa uban.

  Ika-25 nga Pc{ngutanainsang mga tawhana ang

  napili aron modawat sapinadayag sa Dios ug samga tugon nga anaa saDaang Pakigsaad?a) Ang mga Hebreohanon

  o mga Israelinhonb) Ang mga Cristohanonk).Ang mga Pilistiahanon

  Tubag 25

  Ang Duha ka Mga.Pakigsaad

  Ang Daang Pakigsaadnagalangkob sa kasay-sayan, ug sa relasyonsa Dios ug sa tawongadto sa pag-abot nasa Manluluwas' ngamaoy maghimo sa bag-ong kasabutan.

  Ika-26 nga PangutanaAng mga tugon sa kasa-butan taliwalii sa Dios ugsa tawo nga anaa saDaang Pakigsaad kina-anglan. magapadayon

  a) Sa kahangturanwalay pagka-usab

  b) Hangtud sa pagpadalasa Dios sa Iyang Anaknga mao ang Manlulu-was aron paghatag satawo ug bag-ong kasa-

  g sa pagtabanga pagtuman sa

  Tubag 26

  23

 • AN ICI CORRESPONDENCE

  Ang Duha ka Mga

  Pakigsaad

  Ang Bag-ong Pakigsaadnagapahayag sa kasay-sayan ug sa mga tugonsa bag-ong kasabutannga gihimo sa Diosalang sa tanang maga-dawat sa iyang anaknga si JesuCristo ingonnga ilang Manluluwas.

  Ang Duha ka Mga

  Pakigsaad

  Ang Bag-ong Pakigsaadgipasikad diha sa Daan.Kini nagapahayag sarelasyon tali sa duhaka pakigsaad ug naga-saysay sa katumanan sadaghang mga propesiyanga anaa sa DaangPakigsaad.

  24

  COURSE

  Ang Imong Biblia

  Tubag 27Ika-27 ga Pangutana

  ~s' ma n ma kita ang mgatugon sa pakigsaad ngagi tag sa Dios ngadto sanagadawat kang Jesu-Cristo ingon nga ilangManluluwas?a) Dih sa Daang

  Pakigsaadb) Diha s Bag-eng

  Pakigsaad

  I a-28 nga Buluhaton

  Ablihi ang imong Bibliangadto sa pahina diinnagasugod ang Bag-ongPakigsaad. Bansaya angimo ng kaugalingon sapagpakli a imo ng Bibli ang dto niining pahinaa.Ang Daang Pakigsaadtulo sa upat ka bahin saBiblia.

  DaangPakigsaad

  3~

  ~r

 • Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

  AN ICI CORRESPONDENCE :'l.:- COURSE

  Ang Duha ka Mga

  Pakigsaad

  Sanglit nasakop naman kita sa mga tugonnga anaa sa Bag-ongPakigsaad among gi-tambag nga basahonmo kini pag-una.Hinoon, ang DaangPakigsaad adunay dag-hang importante usabnga mga leksyon alangkanato.

  Ika-29 nga Pangutana Tubag 29-------"\Kita nasakop sa mga

  tugon sa Pakig-saad karon, apan mo basakita sa tibook Bibliatungod kay ang tanangituga man sa Dios.

  Sag-uloha kini:Kining mga butanga na-hitabo kanila ingon, ngapasidaan ug gisulat ingonnga tugon alang kanato. lCorinto 10;U

  Pagpakig-ambit sa

  Biblia

  Kinahanglan nga mag-mapasalamaton kitatungod sa mga tawo saDios nga midawat saPulong sa Dios ug nag-tipig ug nagpaambitniini ngadto sa ubangkanasuran lakip ka-nato.

  Ika-3D nga Pangutana Tubag 30

  Kinsa mang mga tawhanaang atong nautangan ugdaku nga pagpasalamat saBiblia?a) Ang mga escrib

  karaang Babilonyab) Ang mga tawo sa

  nga midawat niinir ntipig, ug nakig-niini sa uban

  R) Sa kinaadmanongnga Gtiego

  25

 • AN ICI ('ORRESPONDENCE

  Pakig-ambit sa Biblia

  Buot sa Dios nga kad-tong mga tawo ngadunay Biblia makig-ambit ngadto sa uban.Busa tun-an nato kiniI g itudlo, ug motabangkita sa mga kapuno-ngan nga magahubadsa Biblia ngadto saubang pinulongan ugmagpapatik niini.

  Ika-31 nga Pangutana Tubag 31

  Ngano nga tun-an mannato ug itudlo ang Bibliaug mo tabang a mgakapunungan nga nagpa-patik sa Biblia?a) tup od kay mao kiniy

  paagi sa pagpadaghansa ginsakopan sa atongimbahr

  b) tungod kay buot saDio nga ang tan gmay Biblia ma g-ambit sa uban sa ta-nang dapit.

  Ang Imong Biblia

  Mga Hubad

  Buot sa Dios nga angmatag tawo makaba-ton ug Bitia sa iyangkaugalingong pinulo-ngan aron iyang ma-sabtan kini. Gihatag saDios ang Daang Pakig-saad ngadto sa Heb-reohanon sa ilangkaugalingon nga pinu-longan.

  26

  Ika 32 nga Pangutana . Tubag 32

  Ub a p di og aBalaang ~ piritu, gi a-ulat ang daang pakigsaad

  a) sa pinulongan sa mgamanulonda.

  l:} sa pinulo an n ati,n.

  k) sa pinulo gan nga, Heb-eohfl.uon.a inl.lOl a

  11.

  OOURSE

 • Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

  AN ic: CORRESPONDENCE • COURSE

  Mga Hubad

  Miabot ang panahonnga ang Griego maoang nahimong pinulo-ngan sa kadaghanan samga nasud sa kalibu-tan. Gisulat ang Bag-ong Pakigsaad saGriego nga maoygigami t sa mga yanongtawo.

  Mga Hubad

  Tungod kay kadagha-nan kanato karon diliman makasabot sapinulongang Hebreoha-non ug Griego, gihu-bad ang" Biblia ngadtosa nagkalainlaing mgapinulongan sa mga ka-tawh an sa tibuo k kali-butan - moabut na sa1,300 ka mga pinulo-ngan.

  Tubag 33

  Tubag 34

  27

 • ANICICORRESPONDENCE COURSE

  Mga Hubad

  Mag-usab-usab ang mgapinulongan. Dili nato"masabtan pag-ayo angkaraang hubad, busaatong gi-usab sila uggihimo ang bag-ongpaghubad, .aron mapa-himu tang ang Bibliadiha sa mga pulong ngaatong masabtan pag-ayo ug atong gigamitkaron.

  Ika-35 nga Pangutana

  Dunay nagkalainlaingmga hubad s Bibliatungod raya) an g mg maghuhubad

  nagausab niinimahaum sa ilang dok-trina.

  b) a iha g dunamg au aban an

  in ulon 1, onb sa paghub d ang

  P long sa Dios ng. a mga pulon gaayon sabton s mg'a

  Ang Imong Biblia

  Tubag 35

  Mga Hubad

  Ang mga bersikulo saBag-ong Pakigsaad nganahipatik niining lib-roha kinutlo gikan sabag-ong hubad saBiblia ngadto sa pinu-longang Cebuano.

  28

  a nga Pangut Tubag 36

 • Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

  ANICICORRESPONDENCE

  Mga Hubad

  Ang tanang hubad saBiblia, bag-o o daan,iya sa protestante o saCatolico mao ra ngaBiblia. Sa pipila kamga bahin niini nag-kalahi ang mga pulongnga gigamit sa pag-hubad apan mao raygipasabot. Kini silangtanan gihubad gikan saorihinal nga DaanPakigsaad sa pinu-longang Hebreohanonug sa Bag-ong Pakig-saad sa pinu longangGriego.

  Ang Apocrypha

  Ang ubang mga hubadnga Catolico naga-apilsa mga librong gitawagug apocrypha. Kiningmga .libroha dunaymga butang mahi-tungod sa kasaysayanapan wala kini silamagapakita sa tanangmga ilhanan sa mgabasahong gituga gayudsa Dios.

  • COURSE

  Tubag 37

  Tubag 38

  29

 • AN ICI CORRESPONDENCE COURSE.

  \"Tungod kay wala may profesiya nga miabut pinaagi

  sa kabubut-on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritusainanagpanulti ang ffi\alaang lawo sa D~O;~:ro I:21

  Mga Pahayag

  Ang ubang mga Bibliaadunay mga pahayagaron makasabot kita salisod nga mga bersi-kulo. Ang maong mgap ahayag maayo manapan dili nato pag-sabton nga kini gitugausab sa Dios. Ang mgapahayag mahimongrrasayop,

  J

  Ang Imong Biblia

 • AN ICI CORRESPONDENCE .- COURSE

  Ika-26 nga Tubag

  b) Hangtud sa pag-padala sa Dios saIyang Anak nga maoang Manluluwasaron paghatag satawo ug bag-ongkasabutan ug sa pag-tabang sa' tawo sapagtuman sa mgatugon niini

  Ika-27 nga Tubag

  b) Diha sa Bag-ongPakigsaad

  Ika 29 nga Tubag

  Bag-o

  Ika 30 nga Tubag

  b) Ang mga tawo .saDios nga midawatniini, nagtipig, ugnakig-ambit niini sauban

  Ika-31 nga Tubag

  b) Tungod kaybuot sa Dios nga angtanang may Bibliamakig-ambit sa ubanSa tanang dapit.

  Ika 32 nga Tubag

  k) sa pinulongannga Hebreohanon

  I

  Ika-33 nga Tubag

  k) Griego nga giga-mit sa yanong mgatawo

  MGA HUSTONG TUBAG SA LEKSYON 3

  Ika-17 nga Tubag

  k) 66

  Ika-18 nga Tubag ,

  k) mga basahon ngagikan sa Dios

  Ika-20 nga Tubag

  b) Gisultihan saDios ang mga tawosa ilang isulat.Ika- 21 nga Tubag

  k) mga 1,600 kamga tuig

  Ika-22 nga Tubag

  d) ang 40 ka mgatawo' nga dunay nag-kalainlaing trabahoug gikan' sa n ag-kalainlaing panahonsa kasaysayan.

  Ika23 nga Tubag

  a) Ang Dios maoman ang matuod

  r nga Tag-iya ug nag-paluyo niini ug igolamang sila sa pag-sulat sa Iyang gisultikanila.

  I Ika-24 nga Tubag

  a) Mga pakigsaad saDios alang sa tawoIka 25 nga Tubag

  a) Ang mga Hebre-ohanon o mgaIsraelinhon

  Ika34 nga Tubag

  a) ang Pulong, saDios 'alang man satanan nga ania ningkalibutan. . Buotniyang makabatonsila niini sa pinulo-ngan nga ilang ma-sabtan.

  Ika35 nga tubag

  b) sa dihang dunanay mga kausabanang mga pinulongan,usbon usab pag-hubad ang Pulong saDios ngadto sa mgapulong nga sayonsabton sa 'mga ka-tawhan.

  Ika-36 nga Tubag

  b) bag-ong hubad

  Ika 37 nga Tubag

  HebreohanonGriego

  Ika38 nga Tubag

  b) wala kanila angtanang timailhan samga basahon ngagituga sa Dios. 31-