of 62 /62

‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench
Page 2: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON SANAY‹ ve DIfi T‹CARET A.fi.

Market Elektrik Otomasyon Sanayi ve D›fl.Tic. A.fi. Aral›k 2006 tarihinde elektrik, elektronik ve otomasyon alan›nda hizmet vermek amac›yla kurulmufltur.

Ana Distribütörlüklerimiz:· Rockwell Automation (Allen Bradley) : AC sürücü ve Yumuflak Yolvericiler, PLC Sistemleri

· RS Automation Korea (RS Oemax): Servo Sistemleri, PLC Sistemleri

· Advantech LNC Co., Ltd. (Advantech LNC) : CNC Kontrol Cihazlar›, Robot control üniteleri

Firmam›z uzman ekibiyle elektrik, elektronik ve sektöründe malzeme sat›fl›, mühendislik, sistem tasar›m›, projelendirme, imalat, teknik servis, taahhüt ve dan›flmanl›k hizmeti vermektedir.

Sahip oldu¤u tecrübe, bilgi birikimi ve geliflmifl altyap›s› ile üretim, ihracat, ithalat yapar konuma ulaflan firmam›z, hizmet sahas›n› her geçen gün geniflletmektedir.

Günümüz koflullar›nda bir hizmetin ve beraberindeki ürünlerin sat›n al›nmas› aflamas›nda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sat›fl öncesinde, do¤ru proje ve ürünlerle müflteriyi yönlendirerek sorunsuz çal›flan bir sistem inflaa edebilme yeterlili¤i ve sat›fl sonras›nda da güvenilir bir hizmet anlay›fl›n›n oturmufl olmas›d›r.

Mevcut yap›m›z de¤erli imalatç› müflterilerimizin Elektrik ve Otomasyon sektöründeki tüm ihtiyaçlar›na en k›sa sürede ve uygun flartlarla cevap verecek teknik bilgi, da¤›t›m a¤› ve stok seviyesine sahiptir.

Page 3: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

01

‹ N D E K S

PowerFlex AC Sürücü Ailesi Avantajları

PowerFlex 4-Serisi Sürücü Özet Tablosu

PowerFlex 520-Serisi Sürücü Özet Tablosu

PowerFlex 7-Serisi Sürücü Özet Tablosu

PowerFlex 4M AC Sürücü

PowerFlex 40 AC Sürücü

PowerFlex 400 AC Sürücü

PowerFlex Sürücü Opsiyonları

PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler

PowerFlex 523 AC Sürücü

PowerFlex 525 AC Sürücü

PowerFlex 520 AC Sürücü Opsiyonları

PowerFlex 70 AC Sürücü

PowerFlex 700H AC Sürücü

PowerFlex 753 AC Sürücü

PowerFlex 755 AC Sürücü

PowerFlex Sürücü Opsiyonları

Sürücü Yaz›l›m›

SMC-3 Soft Starter

SMC-Flex Soft Starter

Micro 800 Kontrol Sistemleri

Micro 810 PLC

Micro 820 PLC

Micro 830 PLC

Micro 850 PLC

Micro 850 Geniflleme Modülü

Micro 800 Plug-in Modülleri

Connected Components Workbench Yaz›l›m›

Micrologix 1000 Serisi PLC

Micrologix 1100 Serisi PLC

Micrologix 1200 Serisi PLC

Micrologix 1400 Serisi PLC

Micrologix Geniflleme ve Haberleflme Üniteleri

Micrologix 1500 Serisi PLC

1769 CompactLogix I/O Modülleri

Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu

Kinetix 3 Servo Sürücüler

TL Serisi Kompakt Servo Motorlar

PanelView Component Grafik Terminaller

2

4

5

6

8

10

11

12

14

16

18

20

22

23

24

26

28

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

48

50

51

52

54

55

56

58

Page 4: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

02

PowerFlex AC Sürücü Ailesi Avantajlar›

Allen-Bradley® PowerFlex ailesi sürücüler, farkl› control modlar› ve genifl güç aral›¤› ile her türlü motor kontrol ihtiyac›na karfl›l›k vermek amac› ile tasarlanm›flt›r.Ek opsiyon, kasa, voltaj ve haberleflme seçeneklerine ek olarak, kolay kullan›m, h›zl› kablolama ve konfigürasyonu, de¤iflik uygulamalarda en optimum çözümü sunabilmektedir.PowerFlex ailesi , global voltaj çeflitleri ve güç aral›k ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilecek serilerde tasarlanm›flt›r. PowerFlex 4-Class sürücüler, basit ve ekonomik ayn› zamanda yüksek performansa ihtiyaç duyan, özellikle OEM ve genel maksat uygulamalar›na cevap vermemektedir.

PowerFlex 7-Class sürücüler, daha kompleks, uygulamaya özel parametre, haberleflme, ve yüksek güç gerektiren, daha büyük otomasyon sistemlerine entegrasyonu kolay olan uygulamalar için tasarlanm›flt›r.

Ölçeklendirilebilir Motor KontrolüMotor kontrol uygulamalar›ndaki ihtiyaçlar›n çeflitlili¤inden dolay› PowerFlex sürücüler, de¤ifl ik motor kontrol çözümleri sunmaktad›r.PowerFlex ailesi, en basit aç›k çevrim kontrolden bafllayarak a¤›r gereksinimler içeren hassas h›z ve tork kontrolüne kadar her türlü motor kontrol ihtiyaçlar›n› karfl›layacak model çeflitlili¤ine sahiptir. Tüm bu çeflitlilik ve seçenekler: Uygulaman›n duydu¤u ihtiyaçlar› tam olarak karfl›layarak uygulama maliyetini düflürür Uygulamaya uygun özellikleri ve fonksiyonlar› ile verimlili¤i artt›r›r (vinç uygulamas› için TorqProv™ , petrol kuyusu uygulamas› için Pump-Off, Fan/pompa ve HVAC uygulamalar› için s›ral› çal›flma... gibi) Geliflmifl diagnostik özellikleri ve uygun olmayan çal›flma verilerine karfl› uyar› ile planlanmam›fl durufl ve hata sürelerini en aza indirir PC yaz›l›mlar› ile kolay konfigürasyon ve devreye al›m› sa¤lamaktad›r.

Kesintisiz Motor Sürüflü ve Kontrol Sistemlerine EntegrasyonKonfigürasyon süresi ve hata zamanlar›n›n düflürülmesi ile kontrol sistemlerine kesintisiz entegrasyon sa¤lar.

Ethernet/IP™, DeviceNet™, ControNet™ ve di¤er veri a¤lar›na ba¤lanabilme özellikleri ile fabrika seviyesinden ofis seviyesine gerçek zamanl› veri iletimi sa¤lan›r.

Makina seviyesi yada sistem bilgi ve diagnostik verilerine kolay eriflim ile verimlili¤in artt›r›lmas›n› sa¤lar.

Güvenlik Fonksiyonlar› ile Verimin Artt›r›lmas›Endüstriyel güvenlik opsiyonlar› ile personel güvenlili¤i ve verimin artt›r›lmas›na yard›m eder.Safe Torque-Off (Drive Guard®) ve Safe Speed Monitoring seçenekleri personel güvenli¤i, ekipmanlar›n korunmas› ve özel güvenlik standartlar›n›n sa¤lanmas›na imkan verir. Patlamaya elveriflli cihaz yada ortamlar›na karfl› koruma sa¤lar Safe Speed Monitoring opsiyonu ile sistem karmafl›kl›¤›, fazla kablolama ve harici güvenlik rölesi kullan›m›n› gereksiz k›lar. Güvenlik sebebi ile durufl gerektiren zamanlarda üretimin daha h›zl› devreye al›nmas›n› sa¤lar Ple/SIL3, CAT3 ve CAT4 Güvenlik standartlar›n› temin eder

Sürücü Verimlili¤i ile Çal›flmaGelifltirilmifl kontrol motor performans› ve motor verimlili¤i toplamda üretim verimlili¤ini getirmektedir. PowerFlex sürücüler anl›k ve ölçülebilir enerji kullan›m ve verimli çal›flma etkisine sahiptir. Uygulamada PowerFlex sürücü kullan›m› enerji izleme ve düflürmeye yard›mc› olur. Diagnostic ve gerçek zamanl› veriler ile mekanik problemlerin önceden tespitine ve giderilmesine yard›mc› olur. Fabrika seviyesinden daha önceki verilere direk ulafl›lmas›n› sa¤lar

Dünya Standartlar› PowerFlex ailesi 100 y›l› aflan motor kontrol uygulama ve tecrübenin ürünüdür. Her türlü ortam gereksinimine uygun fabrika yada sahaya kurulabilecek standartta kasa, kabin opsiyonlar› ile ekstra güvenlik yada koruma gereksinimlerini karfl›lar UL, CE, cUL, C-Tick, RoHS gibi Dünya çap›ndaki standartlara uyumludur.

Yüksek performans. Esnek kullan›m.

Page 5: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

03 www.marketotomasyon.com

Motor KontrolüPowerFlex ailesi sürücüler, iyilefltirilmifl motor kontrol teknolojilerini kullanarak aç›k çevrimden hassas h›z ve tork kontrolüne kadar her türlü uygulama için çözümler sunar.

FORCE™ Teknolojisi - Patentli FORCE teknolojisi ve Vektör Kontrol birleflimi, mükemmel düflük h›z/s›f›r h›z performans›, kesin ve güvenilir h›z ve tork regulasyonu sa¤lar.

DeviceLogix™- DeviceLogix dahili bir kontrol teknolojisi olup, seçilen Allen-Bradley ürününde dahili olarak cihaz statüsünü denetleyerek ç›k›fllar›n› kontrol eder. Örnek olarak DeviceLogix özelli¤ine sahip bir sürücü sürücünün haberleflme deki yavafllamalardan etkilenmeden ana sistemden bilgi almadan gerekli h›z/tork ayarlamalar›n› kendisi dahili olarak yapma yetene¤ine sahiptir.PowerFlex 750 serisi bu teknolojiye sahiptir.

DriveLogix™- DriveLogix opsiyonuna sahip PowerFlex 700S AC sürücü, dahili Logix prosesörü ile otomasyon sistemleri yada yaln›z çal›flan uygulamalara kolay entegrasyonu sa¤lar. Ortak Logix platrofmunun ortak yaz›l›m imkanlar›n› kullanmas›n› sa¤lar.

SynchLink™- PowerFlex 700S veri hatt› ile, sürücüden sürücüye senkronize, yüksek h›zl› veri aktar›m› sayesinde senkron çal›flma gerektiren uygulamalara imkan verir.

Özel Uygulama KontrolüPowerFlex sürücüler, özel uygulamalar› desteklemek için uygulamaya özel parametreler ile güçlendirilmifltir. Uygulama setleri, kullan›c›lar›n kolay konfigüre edebilmeleri ve devreye alabilmeleri için standart sürücülerin parametrelerin basitlefltirilerek dizayn edilmesi ile oluflturulmufltur.

Pozisyonlama - PowerFlex 40P, 700, 700S ve 750 serileri tek eksen kontrolü için optimize edilmifltir. Bu sürücüler, basit pozisyonlamadan h›z profilleme uygulamalar›na kadar, h›z ve pozisyonlama uygulamalar› için idealdir.

TorqProv™- Kald›rma, vinç ve asansör uygulamalar›nda yükün kontrol

alt›nda olmas› önemlidir. FORCE™ ve TorqProve teknolojilerinin birlikte kullan›lmas›, kald›rma iflleminde frenleme ve çevre de¤iflikliklerinin kald›rma güvenli¤ine etkisini sürücüye devreder.Bu standart özellik PowerFlex 700 ve 755 serilerinde bulunmaktad›r.

Pump Off - Bu benzersiz özellik, petrol kuyusu uygulamalar› için gelifltirilmifl olup, motor torku ve ak›m›n› ölçüp de¤erlendiren ve kuyudan ak›fl› belirlemek için kullan›l›r. Geleneksel ak›fl metrelere alternatif olan bu özellik, pompa operatörlerinin üretimi optimize etmelerine ve durufl sürelerini azaltmas›na yard›m eder. Bu özellik PowerFlex 700 ve 753 serilerinde bulunmaktad›r.

Güvenlik - PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S ve 750 serisi AC sürücülerde Güvenli Durufl kontrolünü sa¤layan Safe Torque-Off (DriveGuard) opsiyonu bulunmaktad›r. Safe Torque-Off, güvenlik ile ilgili uygulamalarda, özellikle motora dönmeyi sa¤layan gücün sürücüyü kapatmadan kesilmesi gerekti¤i durumlar için idealdir.

Sürücü Kasalar›PowerFlex ailesi sürücüler, her ortamda çal›flabilecek koruma s›n›f›nda sürücü kasa opsiyonlar›na sahiptir. Aç›k kasa opsiyonu, ekstra koruma s›n›f›, flanfl ba¤lant› imkan› yada ekstra koruma s›n›f› duvar montaj tipleri ile zorlu ortamlardaki IP ve NEMA gereksinimlerine cevap vermektedir.• IP00/IP20 ve NEMA/UL Open Type• IP66 ve NEMA/UL Type 4X ve 12• IP54 ve NEMA/UL Type 12

HaberleflmeFabrika seviyesinden ofis seviyesine kolay, h›zl› veri ak›fl› ve ana sistemlere kesintisiz entegrasyon için önemlidir. Allen-Bradley® PowerFlex sürücü ailesi NetLinx aç›k a¤ yap›s›n› kullarak ortak endüstriyel protokoller olan Ethernet/IP™, DeviceNet™, ControNet™ ve di¤er veri a¤lar›n›n özelliklerini destekler. Bu a¤lar kullan›larak kontrol, konfigürasyon ve veri toplama basitlefltirilmifltir.

Page 6: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

04

Voltaj/Frekans

Aç›k çevrim h›z kontrolü

Yok

2.2kW ... 250kW

IP20 : -10...+50C°

IP30 : -10...+45C°

Harici

UL, CE, cUL, C-Tick

110% (60 sn)

0...320Hz

Dahili tufltak›m›

Harici tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Studio 5000, Drive Executive

Connected Component WorkBench

Dahili: RS485 (Modbus RTU,

Metasys N2, P1-FLN)

Opsiyonel haberleflme kiti ile:

DeviceNet , Ethernet,ProfibusDP,

ControlNet, Lonworks,Bluetooth

2 adet (1 bipolar , 1 unipolar) V yada I

2 adet (unipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (analog girifli kullanarak)

7 adet (24VDC , 4 adet programlanabilir)

2 adet (form C tip)

1 adet

***

***

PowerFlex 400

Voltaj/Frekans

Aç›k çevrim h›z kontrolü

0.2kW ... 2.2kW

0.4kW ... 11kW

IP20 : -10...+50C°

IP20 yanyana montaj: -10...+40C°

Dahili yada harici seçene¤i

UL, CE, cUL, C-Tick

150% (60 sn) , 200% (3sn)

0...400Hz

Dahili tufltak›m›

Harici tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Studio 5000, Drive Executive

Connected Component WorkBench

Dahili RS485 (Modbus RTU)

Opsiyonel haberleflme kiti ile:

DeviceNet , ProfibusDP,

ControlNet, Lonworks,Bluetooth

1 adet (unipolar voltaj)

***

1 adet (analog girifli kullanarak)

5 adet (24VDC , 2 programlanabilir)

1 adet (form C tip)

***

Opsiyonel modellerde dahili IGBT ile

***

PowerFlex 4M

PowerFlex 4 Serisi

AC Sürücüler

Motor Kontrolü

Uygulama

1 Faz 200...240VAC Girifl

3 Faz 380...480VAC Girifl

Koruma de¤erlerine göre

ortam s›cakl›¤›

EMC Filtre

Sertifikasyon ve standartlar

Afl›r› yük kapasitesi

Ç›k›fl frekans›

Kullan›c› arabirimi

Haberleflme opsiyonlar›

Analog girifl

Analog ç›k›fl

PTC girifl

Dijital girifl

Röle ç›k›fl›

Transistör ç›k›fl

Dinamik frenleme

Di¤er

Detaylar için sayfa 8’e bak›n›z.

Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü

Aç›k çevrim h›z kontrolü

0.2kW ... 2.2kW

0.4kW ... 11kW

IP20 : -10...+50C°

IP30 : -10...+40C°

IP66 : -10...+40C°

Flanfl tip: +50C°

Dahili yada harici seçene¤i

UL, CE, cUL, C-Tick

150% (60 sn) , 200% (3sn)

0...400Hz

Dahili tufltak›m›

Harici tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Studio 5000, Drive Executive

Connected Component WorkBench

Dahili RS485 (Modbus RTU)

Opsiyonel haberleflme kiti ile:

DeviceNet , Ethernet,ProfibusDP,

ControlNet, Lonworks,Bluetooth

2 adet (1 bipolar voltaj, 1 ak›m)

1 adet (unipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (analog girifli kullanarak)

7 adet (24VDC , 4 adet programlanabilir)

1 adet (form C tip)

2 adet

Dahili IGBT

***

PowerFlex 40

Detaylar için sayfa 10’a bak›n›z. Detaylar için sayfa 11’e bak›n›z.

Page 7: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

PowerFlex 520 Serisi

AC Sürücüler

Motor Kontrolü

Uygulama

1 Faz 200...240VAC Girifl

3 Faz 380...480VAC Girifl

Koruma de¤erlerine göre

ortam s›cakl›¤›

EMC Filtre

Sertifikasyon ve standartlar

Afl›r› yük kapasitesi

Ç›k›fl frekans›

Kullan›c› arabirimi

Haberleflme opsiyonlar›

Analog girifl

Analog ç›k›fl

PTC girifl

Dijital girifl

Röle ç›k›fl›

Transistör ç›k›fl

Dinamik frenleme

Di¤er

05 www.marketotomasyon.com

Detaylar için sayfa 16’ya bak›n›z.

Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü

Aç›k ve Kapal› çevrim h›z kontrolü

0.2kW ... 7.5kW

0.4kW ... 11kW

IP20 : -20...+50C°

IP20 S›f›r Y›¤ma : -20...+45C°

IP20 : -20...+60C° Ak›m düflürmesi ile

IP20 : -20...+70C° Ak›m düflürmesi ile

Dahili yada harici seçene¤i

UL,CE,cUL,C-Tick,ATEX, GOST-R,ACS156,RoHS, KCC

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn), 200% programl›

0...500Hz

Birden çok dil ile 5 basamakl› LCD Ekran ve tufl tak›m›

Uzak tufl tak›m›, USB arac›l›¤› ile MainsFree programlama

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Studio 5000

Connected Component WorkBench

Dahili RS485 (Modbus RTU)

Opsiyonel haberleflme kiti ile:

Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet

1 adet (1 bipolar voltaj yada ak›m)

***

5 adet (24VDC , 4 adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl

1 adet (form C tip)

***

Dahili IGBT

***

PowerFlex 523

Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü, Kapal› döngü h›z vektör kontrolü, sabit m›knat›s motor kontrolü

Aç›k ve Kapal› çevrim h›z kontrolü

0.4kW ... 2.2kW

0.4kW ... 22kW

IP20 : -20...+50C°

IP20 S›f›r Y›¤ma : -20...+45C°

IP20 : -20...+60C° Ak›m düflürmesi ile

IP20 : -20...+70C° Ak›m düflürmesi ile

Dahili yada harici seçene¤i

UL, CE, cUL, C-Tick,TVU, ATEX, GOST-R, Semi-F47, Marine (RINA), ACS156, REACH, RoHS, KCC

Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn), 200% progrml›

0...500Hz

Birden çok dil ile 5 basamakl› LCD Ekran ve tufl tak›m›

Uzak tufl tak›m›, USB arac›l›¤› ile MainsFree programlama

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Studio 5000

Connected Component WorkBench

Dahili RS485 (Modbus RTU)

Dahili EtherNet I/P

Opsiyonel haberleflme kiti ile:

Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet

2 adet (1 bipolar voltaj, 1 ak›m)

1 adet (unipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (analog girifli kullanarak)

7 adet (24VDC , 6 adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl

2 adet (1 form A, 1 form B tip)

2 adet

Dahili IGBT

Safe Torque-Off, SIL2, PLd,Cat3

PowerFlex 525

Detaylar için sayfa 18’e bak›n›z.

Page 8: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

06

PowerFlex 7 Serisi

AC Sürücüler

Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile)

Sensörsüz vektör kontrolü, Voltaj/Frekans

Kapal› çevrim h›z kontrolü

Hassas tork kontrolü

0.37kW ... 18.5kW

0.37kW ... 37kW

0.37kW ... 37kW

***

IP20 : 0...+50C°

Flanfl tip: +50C°

IP66: 0...+40C°

Dahili

UL, CE, cUL, C-Tick,RINA, Lloyd Registry, ABS,

SEMI F47, TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)

Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (3sn)

0...500Hz

Opsiyonel ç›kar›labilir tufltak›m›

Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Drive Explorer (yaz›l›m)

Connected Component WorkBench

Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,

Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC

(Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1)

Profibus DP, Interbus, Bluetooth, CANopen,

External SCANport, MODBUS/TCP, LonWorks

2 adet (1 bipolar, 1 unipolar)

1 adet (unipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (analog girifli kullanarak)

6 adet (24VDC yada 115VAC)

2 adet (Form C tip)

***

Standart dahili

Harici

Safe Torque-Off SIL CL2, Plt, Cat 3

PowerFlex 70

Motor Kontrolü

Uygulama

3 Faz 200...240VAC Girifl

3 Faz 380...480VAC Girifl

3 Faz 500...600VAC Girifl

3 Faz 690VAC Girifl

Koruma de¤erlerine göre

ortam s›cakl›¤›

EMC Filtre

Sertifikasyon ve standartlar

Afl›r› yük kapasitesi

Ç›k›fl frekans›

Kullan›c› arabirimi

Haberleflme opsiyonlar›

Analog girifl

Analog ç›k›fl

PTC girifl

Dijital girifl

Röle ç›k›fl›

Transistör ç›k›fl

Dinamik frenleme

Ortak mode Choke

Di¤er

PowerFlex 700

Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile)

Voltaj/Frekans, Ayarlanabilir voltaj kontrolü

Kapal› çevrim h›z kontrolü

Aç›k çevrim h›z kontrolü

Hassas tork kontrolü

Hassas tork&h›z kontrolü

0.37kW ... 75kW

0.37kW ... 500kW

0.75kW ... 132kW

45kW ... 132kW

IP00/Flanfl Tip: +40C°

IP20: Frame 0-6 için 0...+50C°

IP20: Frame 7-10 için 0...+40C°

Frame 0-6 için dahili, di¤er harici

UL, CE, cUL, C-Tick,RINA, Lloyd Registry, ABS,

SEMI F47, ATEX (Frame 7-10 haricinde)

Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (3sn)

0...420Hz

Opsiyonel ç›kar›labilir tufltak›m›

Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Drive Explorer (yaz›l›m)

Connected Component WorkBench

Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,

Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC

(sadece Modbus RTU)

Profibus DP, Interbus, Bluetooth, CANopen,

MODBUS/TCP, LonWorks (sadece DC)

2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)

2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (atanm›fl girifl)

6 adet (24VDC yada 115VAC)

3 adet (1 form A, 1 Form B, 1 Form C tip)

***

Standart dahili (sadece 0-6 framelerde)

Standart dahili (sadece 0-6 framelerde)

***

Detaylar için sayfa 22’ye bak›n›z. Detaylar ve fiyat bilgisi için aray›n›z.

PowerFlex 700H

Voltaj/Frekans

Sensörsüz vektör kontrolü

Aç›k çevrim h›z kontrolü

***

132kW ... 1600kW

160kW ... 2000kW

160kW ... 2000kW

IP21: Normal fiart 0...+40C°

IP21: A¤›r fiart 0...+40C°

Dahili

UL, CE, cUL, C-Tick

ATEX (Safe-off opsiyonu ile)

TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)

Normal fiart: 110% (60sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (2sn)

0...320Hz

Opsiyonel ç›kar›labilir tufltak›m›

Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Drive Explorer (yaz›l›m)

Connected Component WorkBench

Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,

Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC

(Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1)

Profibus DP, Interbus, Bluetooth, CANopen,

External SCANport, MODBUS/TCP, LonWorks

2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)

2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (analog girifli kullanarak)

6 adet (24VDC yada 115VAC)

3 adet (1 form A, 1 Form B, 1 Form C tip)

***

Sadece frame 9 da opsiyonel

Dahili

Safe Torque-Off SIL CL2, Plt, Cat 3

Detaylar için sayfa 23’e bak›n›z.

Page 9: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

07 www.marketotomasyon.com

Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz)

Voltaj/Frekans

Permanent Magnet motor kontrolü

Kapal› çevrim h›z kontrolü

Hassas tork kontrolü

Hassas tork&h›z kontrolü

Hassas pozisyon kontrolü

0.75kW ... 66kW

0.75kW ... 800kW

75kW ... 1500kW

75kW ... 1500kW

IP20 : 0...+50C°

IP21: Normal fiart 0...+40C°

Dahili

UL, CE, cUL, C-Tick

TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)

(Frame 1-6 için geçerlidir)

Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (3sn)

0...400Hz

Dahili ç›kar›labilir tufltak›m›

Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Drive Explorer (yaz›l›m)

Connected Component WorkBench

Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,

Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC

(sadece Modbus RTU)

Profibus DP, Interbus, Bluetooth

3 adet (2 bipolar voltaj , 1 unipolar ak›m)

2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)

1 adet (analog girifli kullanarak)

6 adet (3 adet 24VDC yada 115VAC,3 adet 24VDC )

1 adet (Form C)

2 adet

Standart (Frame 1-6) , Opsiyonel (Frame 9)

Dahili (Sadece Frame 1-9)

Safe Torque-Off SIL CL2, Plt, Cat 3

PowerFlex 753 PowerFlex 755PowerFlex 700S

Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz)

Voltaj/Frekans

Sensörsüz vektör kontrolü, ayarlanabilir voltaj kontrolü

Hassas tork kontrolü

Hassas tork&h›z kontrolü

Hassas Indeks posizyonlama

***

0.75kW ... 250kW

***

***

IP00/IP20 : 0...+50C°

IP00/IP20 Flanfl Tip(Ön): +50C°

IP66 Flanfl Tip(Arka): 0...+40C°

IP54 : 0...+40C°

Dahili

UL, CE, cUL, C-Tick

TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)(Safe Torque

Off ve H›z izleme için) , ROHS uyumlu materyal

Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn)

0...325Hz @ 2Hz PWM , 0...650Hz @ 4kHz PWM

Dahili ç›kar›labilir tufltak›m›

Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Drive Explorer (yaz›l›m)

Connected Component WorkBench

Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet,

Remote I/O, RS485 DF1, Interbus, Profibus DP,

RS485 HVAC (sadece Modbus RTU), Bluetooth

CANopen, Modbus/TCP

7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)

7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)

3 adete kadar

21 adete kadar (21 adet 24VDC, 19 adet 115VAC)

7 adete kadar

7 adete kadar

Standart (Frame 2-5) , Opsiyonel (Frame 6-7)

Harici opsiyonel

Safe Torque-Off SIL CL3, Ple, Cat 3

Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CAT4

Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz)

Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü

Permanent Magnet motor kontrolü

Hassas tork kontrolü

Hassas tork&h›z kontrolü

PCAM ile hassas indeks posizyonlama

Spindle oryantasyon, Elektronik gearing

***

0.75kW ... 450kW

***

***

IP00/IP20 : 0...+50C°

IP00/IP20 Flanfl Tip(Ön): +50C°

IP66 Flanfl Tip(Arka): 0...+40C°

IP54 : 0...+40C°

Dahili

UL, CE, cUL, C-Tick

TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)(Safe Torque

Off ve H›z izleme için) , ROHS uyumlu materyal

Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)

A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn)

0...325Hz @ 2Hz PWM , 0...650Hz @ 4kHz PWM

Dahili ç›kar›labilir tufltak›m›

Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)

RSLogix5000 (yaz›l›m)

Drive Explorer (yaz›l›m)

Connected Component WorkBench

Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet,

Remote I/O, RS485 DF1, Interbus, Profibus DP,

RS485 HVAC (sadece Modbus RTU), Bluetooth

CANopen, Modbus/TCP

10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)

10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)

5 adete kadar

31 adete kadar (24VDC yada 115VAC)

10 adete kadar (Form C)

10 adete kadar

Standart (Frame 2-5) , Opsiyonel (Frame 6-7)

Harici opsiyonel

Safe Torque-Off SIL CL3, Ple, Cat 3

Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CAT4

Detaylar ve fiyat bilgisi için aray›n›z. Detaylar için sayfa 16’ya bak›n›z. Detaylar için sayfa 18’e bak›n›z.

Page 10: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Allen-Bradley PowerFlex 4M AC Sürücüleri kullan›c›lara, güçlü motor kontrol imkan›, yerden tasarruf sa¤layan kompakt yap›s› ve PowerFlex AC sürücü ailesi içinde en ekonomik çözümü sunmaktad›r.

Özellikle makina seviyesi motor kontrol ihtiyaçlar› için ideal olan PowerFlex 4M AC sürücüler, global OEMlerin ihtiyac› olan kolay kullan›m ve programlama, genifl kullan›m alan›, yer tasarrufu ihtiyaçlar›na göre dizayn edilmifltir.

Ürün Özellikleri

V/Hz Kontrolü, 0-400Hz ç›k›fl frekans› 5 dijital girifl, 1 analog girifl, 1 röle ç›k›fl Otomatik restart ve flying start özelli¤i Dahili tufl tak›m› ve potansiyometre Küçük fiziksel boyut ve feed-through kablolama (Y›ld›z/Üçgen kontrol yerine direk kullan›m) Dahili EMC Filtreli ve filtresiz modeller Dahili RS485 Haberleflme portu ile multi-drop ba¤lant› imkan›, Modbus RTU DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan› Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj

PowerFlex 4M Monofaze, 200...240VAC, 50/60Hz, IP20, (EMC Filtresiz)

Ürün Kodu

22F-A1P6N103

22F-A2P5N103

22F-A4P2N103

22F-A8P0N103

22F-A011N103

kW

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

Hp

0,25

0.5

1

2

3

Ç›k›fl Ak›m› (A)

1.6

2.5

4.2

8

11

Boyut

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x100x136 mm

174x100x136 mm

Kasa Tipi

A

A

A

B

B

Fiyat (Euro)

104

112

143

189

232

Sürücü Oranlar›

PowerFlex 4M Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20, (EMC Filtresiz)

Ürün Kodu

22F-D1P5N103

22F-D2P5N103

22F-D4P2N103

22F-D6P0N103

22F-D8P7N103

22F-D013N104

22F-D018N104

22F-D024N104

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5(1)

7.5(1)

11(1)

Hp

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

Ç›k›fl Ak›m› (A)

1.5

2.5

4.2

6

8.7

13

18

24

Boyut

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x100x136 mm

174x100x136 mm

260X130X180 mm

260X130X180 mm

260X130X180 mm

Kasa Tipi

A

A

A

B

B

C

C

C

Fiyat (Euro)

197

226

267

316

388

513

646

802

Sürücü Oranlar›

(1) 5,5-7,5-11kW sürücülerde dahili fren k›y›c› mevcuttur.

PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.

OEM ‹htiyaçlar›na uygun, kompakt, ekonomik tasar›m

PowerFlex 4M AC Sürücü

08

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

Haberleflme

Kullan›c› Arabirimi

Kasa

Sertifikalar

100…120V

200…240V

380…480V

0.2…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 1.6…6 A

0.2…7.5 kW / 0.25…10 Hp / 1.6…33 A

0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.5…24 A

V/Hz Kontrolü

Dahili RS 485, Modbus RTU

Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display

IP20

UL , CE , cUL , C-Tick

Page 11: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

PowerFlex 4M Monofaze, 200...240VAC, 50/60Hz, IP20, EMC Filtre

Ürün Kodu

22F-A1P6N113

22F-A2P5N113

22F-A4P2N113

22F-A8P0N113

22F-A011N113

kW

0,2

0,4

0,75

1,5

2,2

Hp

0,25

0,5

1

2

3

Ç›k›fl Ak›m› (A)

1,6

2,5

4,2

8

11

Boyut

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x100x136 mm

174x100x136 mm

Kasa Tipi

A

A

A

B

B

Fiyat (Euro)

114

126

157

206

244

Sürücü Oranlar›

PowerFlex 4M Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20, EMC Filtre

Ürün Kodu

22F-D1P5N113

22F-D2P5N113

22F-D4P2N113

22F-D6P0N113

22F-D8P7N113

22F-D013N114

22F-D018N114

22F-D024N114

kW

0,4

0,75

1,5

2,2

3,7

5,5 (1)

7,5 (1)

11 (1)

Hp

0,5

1

2

3

5

7,5

10

15

Ç›k›fl Ak›m› (A)

1,5

2,5

4,2

6

8,7

13

18

24

Boyut

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x72x136 mm

174x100x136 mm

174x100x136 mm

260X130X180 mm

260X130X180 mm

260X130X180 mm

Kasa Tipi

A

A

A

B

B

C

C

C

Fiyat (Euro)

220

251

293

353

413

540

696

868

Sürücü Oranlar›

(1) 5,5-7,5-11kW sürücülerde dahili fren k›y›c› mevcuttur.

PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.

09

Opsiyonel EMC Filtre (Monofaze 220 VAC)

Ürün Kodu

22F-RF010-AL

22F-RF025-BL

Aç›klama

0,2/0,4/,75 kW Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

1,5/2,2 kW Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

29

47,30

Fiyat (Euro)

Ürün Kodu

22F-RF6P0-AS

22F-RF6P0-AL

22F-RF012-BS

22F-RF012-BL

22F-RF026-CS

22F-RF026-CL

Aç›klama

0,4/0,75/1,5 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

0,4/0,75/1,5 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

2,2/3,7 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

2,2/3,7 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

5,5/7,5/11 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

5,5/3,7/11 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için

29

34,20

34,20

47,30

71,30

87

Fiyat (Euro)

Opsiyonel EMC Filtre (Trifaze 480 VAC)

www.marketotomasyon.com

Page 12: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Vektör kontrollü kompakt ve ekonomik tasar›m

PowerFlex 40 AC Sürücü

10

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

Haberleflme

Kullan›c› Arabirimi

Kasa

Sertifikasyon

100…120V

200…240V

380…480V

500…600V

0.4…1.1 kW / 0.5…1.5 Hp / 2.3…6 A

0.4…7.5 kW / 0.5…10 Hp / 2.3…33 A

0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.4…24 A

0.75…11 kW / 1…15 Hp / 1.7…19 A

V/Hz Kontrolü , Sensörsüz Vektör Kontrolü

Dahili RS 485 , Endüstriyel protokoller, Modbus RTU

Dahili programlama tufl tak›m› ve LED Display

IP20, IP30, IP66/NEMA 4X

UL , CE , cUL , C-Tick

Allen-Bradley PowerFlex 40 AC Sürücüleri, güçlü motor kontrol imkan›n› yerden tasarruf sa¤layan kompak yap›s›na ek olarak, girifl/ç›k›fl kanallar›, sensörsüz vektör kontol özelli¤i ile düflük h›zda yüksek tork gerektiren uygulamalardaki performans› ile daha ileri seviye kontrol ihtiyaçlar› için çözümler sunar.

Ürün Özellikleri

V/Hz ve sensörsüz vektör kontrolü, 0-400Hz ç›k›fl frekans›, Auto Tune özelli¤i 7 dijital girifl, 2 analog girifl, 1 analog ç›k›fl, 1 röle ç›k›fl, 2 opto ç›k›fl Step Logic özelli¤i ile AND/OR ve say›c›/zamanlay›c› lojik fonksiyonlar› programlama imkan› MOP (Motor Potansiyometre Özelli¤i) Otomatik restart, fllying start, S-rampa özelli¤i Dahili EMC Filtre ve filtresiz modeller mevcuttur Dahili RS485 Haberleflme portu ile multi-drop ba¤lant› imkan›, Modbus RTU DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan› Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir) , DIN ray montaj› (B tip kasada) Tüm modellerde dahili fren k›y›c› IP20 Aç›k tip, Flanfl montaj tipi, IP66 NEMA/UL Type 4X kasa modelleri mevcuttur

PowerFlex 40 Monofaze, 200...240VAC, 50/60Hz, IP20

Ürün Kodu

22B-A2P3N104

22B-A5P0N104

22B-A8P0N104

22B-A012N104

kW

0,4

0,75

1,5

2,2

Hp

0,5

1

2

3

Ç›k›fl Ak›m› (A)

2,3

5

8

12

Boyut

180x100x136 mm

180x100x136 mm

180x100x136 mm

260x130x180 mm

Kasa Tipi

B

B

B

C

Fiyat (Euro)

222

258

339

402

Sürücü Oranlar›

PowerFlex 40 Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20

Ürün Kodu

22B-D1P4N104

22B-D2P3N104

22B-D4P0N104

22B-D6P0N104

22B-D010N104

22B-D012N104

22B-D017N104

22B-D024N104

kW

0,4

0,75

1,5

2,2

4

5,5

7,5

11

Hp

0,5

1

2

3

5

7,5

10

15

Ç›k›fl Ak›m› (A)

1,4

2,3

4

6

10,5

12

17

24

Boyut

180x100x136 mm

180x100x136 mm

180x100x136 mm

180x100x136 mm

180x100x136 mm

260x130x180 mm

260x130x180 mm

260x130x180 mm

Kasa Tipi

B

B

B

B

B

C

C

C

Fiyat (Euro)

354

368

422

505

612

766

925

1130

Sürücü Oranlar›

PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.

Page 13: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Endüstriyel Fan-Pompa ve HVAC uygulamalar›na özel tasar›m

PowerFlex 400 AC Sürücü

11

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrol

Haberleflme

Kullan›c› Arabirimi

Kasa

Ek özellikler

Sertifikalar

200…240V

380…480V

2.2…37 kW / 3…50 Hp / 12…145 A

2.2…250 kW / 3…350 Hp / 6…460 A

V/Hz Kontrolü

Dahili RS 485 , Endüstriyel protokoller

Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display

IP20, IP30

Fan ve Pompa uygulamas› için PID/ PIP

UL , IEC, CE , cUL , C-Tick, UL508C Plenum Rating

Allen-Bradley PowerFlex 400 serisi AC sürücüler, özel olarak tasarlanm›fl dahili fonksiyonlar› ile, fan-pompa, kompresör, HVAC ve bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaflt›r›r. Özellikle kompresör uygulamalar›na özel tasar›m› sayesinde dünya genelinde ileri gelen kompresör üreticilerinin tercihi olmufltur. Genifl güç seçenekleri, esnek ve yerden tasarruf sa¤layan tasar›m›, kolay devreye al›m ve kullan›m özellikleri ile de¤iflken torklu fan-pompa uyglamalar›n›n ideal çözümüdür.

Ürün Özellikleri

2,2kW...250kW @ 400VAC Trifaze ile genifl güç aral›¤› V/Hz Kontrol , 0-320Hz ç›k›fl frekans› Endüstriyel Fan-Pompa, HVAC ve Kompresör uygulamalar›na uygunluk Seçilebilir fan ve pompa e¤rileri, Slip kompanzasyonu Uyku Fonksiyonu (demand düflümünde sürücüyü uyku moduna geçirme, art›m›nda otomatik çal›flma) Yard›mc› motor kontrol seçene¤i, artan/azalan demande göre fan-pompalar›n s›ral› çal›flma imkan› 7 dijital girifl, 2 röle ç›k›fl, 2 analog girifl, 2 analog ç›k›fl, Opsiyonel röle ç›k›fl kart›, 1 opto ç›k›fl Dahili PID kontrolü ile ç›k›fl h›z›n›, ortam parametrelerine ba¤l› olarak otomatik de¤ifltirme Bina otomasyon sistemleri için özel fonksiyonlar Dahili Modbus RTU,Metasys N2 ve P1-FLN protokolleri ile bina otomasyonuna entegrasyon, RS485 ile multi-drop ba¤lant› imkan› DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›

PowerFlex 400 Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20

Ürün Kodu

22C-D6P0N103

22C-D010N103

22C-D012N103

22C-D017N103

22C-D022N103

22C-D030N103

22C-D038A103

22C-D045A103

22C-D060A103

22C-D072A103

22C-D088A103

22C-D105A103

22C-D142A103

22C-D170A103

22C-D208A103

22C-D260A103

22C-D310A103

22C-D370A103

22C-D460A103

kW

2,2

4

5,5

8

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

Hp

3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

350

Ç›k›fl Ak›m› (A)

6

10,5

12

17

22

30

38

45,5

60

72

88

105

142

170

208

260

310

370

460

Boyut

260x130x180 mm

260x130x180 mm

260x130x180 mm

260x130x180 mm

260x130x180 mm

260x130x180 mm

436x250x206 mm

436x250x206 mm

436x250x206 mm

606x370x260 mm

606x370x260 mm

606x370x260 mm

606x370x260 mm

850x425x280 mm

850x425x280 mm

892x425x264 mm

892x425x264 mm

1364x530x359 mm

1364x530x359 mm

Kasa Tipi

C

C

C

C

C

C

D

D

D

E

E

E

E

F

F

G

G

H

H

Fiyat (Euro)Sürücü Oranlar›

571

678

786

867

1080

1350

1710

2080

2520

3160

3750

4550

5400

6630

7600

8980

10800

12600

14400

Opsiyon Modülü

Ürün Kodu

AK-U9-RLB1

Aç›klama

Yard›mc› Röle Kart›, sürücü ç›k›fl kapasitesini artt›r›r (Sadece D,E,F,G,H Frameler için) 103

Fiyat (Euro)

Di¤er PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.

www.marketotomasyon.com

Page 14: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

12

PowerFlex 4-Class Sürücü Opsiyonlar›

HMI Arabirimleri ve Aksesuarlar

Aç›klama

Panoya monte edilebilir LCD display., Dijital H›z Kontrol,CopyCat özellikli. 2m kablosu ile birliktedir.IP66, NEMA Type 4X/12.

Uzak El Paneli, LCD Display, Numerik Tufl Tak›m›, Dijital H›z Kontrolü, CopyCat Özellikli. 1.0 metre kablosu ile birliktedir. IP30, NEMA Type 1. Pano montaj› opsiyonel Bezel Kit ile dir.

Bluetooth® teknolojisi içeren Kablosuz Uzak El Terminali. IP30, NEMA Type 1. Pano montaj› opsiyonel Bezel Kit ile.

Panoya monte Bluetooth Teknolojisi içeren kablosuz ba¤lant› adaptörü.IP66, NEMA Type 4X/12 - Bina içi kullan›m› için.

Bezel Kiti. LCD panel yada el terminali için pano montaj kiti.IP30, NEMA Type 1. 22-RJ45CBL-C20 kablosu dahil.

DSI HIM Kablosu, 1.0 Metre (DSI HIM - RJ45 kablosu)

DSI HIM Kablosu, 2.9 Metre (DSI HIM - RJ45 kablosu)

Ürün Kodu

22-HIM-C2S

22-HIM-A3

22-WIM-N1

22-WIM-N4S

22-HIM-B1

22-HIM-H10

22-HIM-H30

Kullan›labilir PowerFlex Sürücü

4M 4 40 40P 400Fiyat (Euro)

144

90,90

206

237

35

10,70

13,40

Haberleflme Opsiyonlar›

Aç›klama

BACnet® MS/TP RS485 Haberleflme Adaptörü

ControlNet™ Haberleflme Adaptörü

DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü

EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü

LonWorks® Haberleflme Adaptörü

PROFIBUS™ DP Haberleflme Adaptörü

Seri Çevrim Modülü (RS485 - RS232). DF1 protokolü üzerinden seri

haberleflme ile DriveExplorer ve DriveExecutive™ yaz›l›mlar›na ba¤lant›

sa¤lar.‹çeri¤inde DSI - RS232 seri çevirici, 1203-SFC seri kablosu,

22-RJ45CBL-C20 kablosu ve DriveExplorer Lite CD'si bulunur.

Seri Null Modem Adaptörü.

USB Konvertör (2m USB, 20-HIM-H10 & 22-HIM-H10 kablolar› ile

birliktedir)

DSI Kablosu (2.0 metre RJ45 - RJ45 kablo)

Splitter Kablosu. RJ45 1-2 port splitter kablosu

Terminal Blok.RJ45 iki konumlu terminal blo¤u (6 adet) 120 Ohm

terminasyon direnci ile (2 adet) birlikte.

Terminasyon direnci.RJ45 konnektör içerisinde 120 Ohm direnç (2 adet)

PowerFlex 40 Frame B Cover Kit

PowerFlex 40 Frame C Cover Kit

PowerFlex DSI Harici Ba¤lant› Kiti

Ürün Kodu

22-COMM-B

22-COMM-C

22-COMM-D

22-COMM-E

22-COMM-L

22-COMM-P

22-SCM-232

1203-SNM

1203-USB

22-RJ45CBL-C20

AK-U0-RJ45-SC1

AK-U0-RJ45-TB2P

AK-U0-RJ45-TR1

22B-CCB

22B-CCC

22-XCOMM-DC-BASE

Kullan›labilir PowerFlex Sürücü

4M 4 40 40P 400Fiyat (Euro)

237

206

151

224

287

206

194

25,40

301

8,06

8,06

10,70

2,68

10,70

10,70

142

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) PowerFlex 4 & 4M Sürücüler Harici DSI Haberleflme Kiti gerektirir. Haberleflme modülleri sürücüye monte edilemez.

(2) Frame B & C PowerFlex 40/40P sürücüler yada Frame C PowerFlex 400 sürücüler için Haberleflme Adaptör kapa¤› gereklidir.

Page 15: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

13 www.marketotomasyon.com

Dinamik Frenleme Dirençleri

Girifl Voltaj›

200…240V, 50/60 Hz,

Monofaze

380…480V, 50/60 Hz,

Trifaze

kW

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

0.4

0.75

1.5

2.2

4.0

5.5

7.5

11

Hp

0.25

0.5

1

2

3

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

Ohm ±10%

48

48

48

48

32

97

97

97

97

77

55

39

24

Ohm ±5%

91

91

91

91

47

360

360

360

120

120

120

120

120

AK-R2-091P500

AK-R2-091P500

AK-R2-091P500

AK-R2-091P500

AK-R2-047P500

AK-R2-360P500

AK-R2-360P500

AK-R2-360P500

AK-R2-120P1K2

AK-R2-120P1K2

AK-R2-120P1K2

AK-R2-120P1K2

AK-R2-120P1K2 (1)

Ürün Kodu4M

4

40

40P

400

Minimum Direnç Direnç Kullan›labilir PowerFlex SürücüSürücü Oranlar›

(1) ‹ki direncin paralel ba¤lanmas› gereklidir.

200…240V, 50/60 Hz,

Monofaze

200…240V,50/60 Hz,

Monofaze

FRENS‹Z

380…480V,50/60 Hz,

Trifaze

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

S Tip Filtre

ÜRÜN KODU (1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

22F-RF6P0-AS

22F-RF6P0-AS

22F-RF6P0-AS

22F-RF012-BS

22F-RF012-BS

22F-RF026-CS

22F-RF026-CS

22F-RF026-CS

L Tip Filtre

ÜRÜN KODU (3)

22F-RF010-AL

22F-RF010-AL

22F-RF010-AL

22F-RF025-BL

22F-RF025-BL

22F-RF6P0-AL

22F-RF6P0-AL

22F-RF6P0-AL

22F-RF012-BL

22F-RF012-BL

22F-RF026-CL

22F-RF026-CL

22F-RF026-CL

S Tip Filtre

ÜRÜN KODU (1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

22-RF5P7-AS

22-RF5P7-AS

22-RF5P7-AS

22-RF012-BS

22-RF012-BS

L Tip Filtre

ÜRÜN KODU (3)

22-RF010-AL

22-RF010-AL

22-RF010-AL

22-RF018-BL

22-RF010-AL

22-RF010-AL

22-RF010-AL

22-RF018-BL

22-RF025-CL

22-RF5P7-AL

22-RF5P7-AL

22-RF5P7-AL

22-RF012-BL

22-RF012-BL

Sürücü Oranlar›

S Tip Filtre

ÜRÜN KODU (1)

(2)

(2)

(2)

(2)

22-RF012-BS

22-RF012-BS

22-RF012-BS

22-RF012-BS

22-RF012-BS

22-RF018-CS

22-RF018-CS

22-RF026-CS

L Tip Filtre

ÜRÜN KODU (3)

22-RF018-BL (4)

22-RF018-BL (4)

22-RF018-BL (4)

22-RF025-CL (4)

22-RF012-BL

22-RF012-BL

22-RF012-BL

22-RF012-BL

22-RF012-BL

22-RF018-CL

22-RF018-CL

22-RF026-CL

IP00 (NEMA/UL Aç›k Tip)

ÜRÜN KODU (1)

22-RF018-CS

22-RF018-CS

22-RF018-CS

22-RF018-CS

22-RF026-CS

22-RFD036

22-RFD050

22-RFD050

22-RFD070

22-RFD100

22-RFD100

22-RFD150

22-RFD180

22-RFD208

22-RFD208

22-RFD323

22-RFD480

22-RFD480

22-RFD480

0.25

0.5

1

2

3

0.25

0.5

1

2

3

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

350

PowerFlex 4M

Girifl Voltaj› kW Hp

PowerFlex 4 PowerFlex 40/40P PowerFlex 400

EMC Filtreler

(1) Bu filtrenin, 10m. kabloya kadar Class A ve 1m’ye kadar Class B ortamlarda kullan›lmas› uygundur.

(2) Sürücü dahili “S Tip” filtre içermektedir.

(3) Bu filtrenin, 100m. kabloya kadar Class A ve 5m’ye kadar Class B ortamlarda kullan›lmas› uygundur.

(4) Sadece PowerFlex 4 için geçerlidir.

121

121

121

121

121

121

121

121

168

168

168

168

168

Fiyat (Euro)

Page 16: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler

14

Kolay kullan›m ve esnek kurulum için tasarlanm›fl olan PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler verimlili¤inizi maksimum düzeye ç›karman›za yard›mc› olur.

Güçler, 0,2...22 kW / 0,25...15 Hp, 120, 240, 480 ve 600 volt

Modüler tasar›m, verimi artt›rmaya yard›mc› olacak flekilde kuruluma ve yap›land›rmaya ayn› anda imkân veren, yenilikçi ve tafl›nabilir bir kontrol modülüne sahiptir

PowerFlex 525 AC sürücüye ait EtherNet/IP için bir entegre port Logix ortam›na ve EtherNet/IP a¤lar›na kusursuz entegrasyonu destekler

Opsiyonel iki portlu EtherNet/IP kart› a¤ esnekli¤i sa¤lanmas›na yard›mc› olan halka topolojilerini ve saha elemanlar› seviyesi halka (DLR) ifllevselli¤ini destekler

PowerFlex 525 AC sürücüler entegre Safe Torque-Off ile personeli korumaya yard›mc› olabilir

Software ve araçlar programlaman›n basitlefltirilmesine yard›mc› olur

Entegre operatör arayüzü modülü (HIM), parametrelerin ve kodlar›n aç›klanmas›na yard›mc› olarak yap›land›rmay› kolaylaflt›rmak için birden fazla dili destekler

ve aç›klay›c› QuickView™ kayar metin özelli¤ine sahiptir

AppView™ uygulamas› parametre gruplar› birçok yayg›n uygulamada h›zl› parametre yap›land›rmas›na yard›mc› olur

CustomView™ yap›land›rmas›, kendinize ait tan›ml› parametre gruplar› ile makinenin devreye al›nmas›na yard›mc› olur

Ekonomizör kontrol modu ve enerji izleme özellikleri enerji maliyetlerinin azalt›lmas›na yard›mc› olabilir

Sürücüler -20°C (-4°F) ila 50°C (122°F) ortam s›cakl›klar›nda çal›fl›r. Ak›m düflümü ve bir kontrol modülü fan kiti ile, 70°C (158°F)’ye kadar ortam s›cakl›klar›nda çal›flabilir.

Motor kontrol opsiyonlar› yelpazesi çeflitli uygulamalar› destekler

Kompakt boyut esnek kurulum opsiyonlar› sunar ve pano içinde daha az yer kaplar.

YEN‹

Modüler tasar›m ayn› anda bir güç modülünü takman›za ve bir kontrol modülünü yap›land›rman›za olanak sa¤lar. Aksesuar kartlar› ile

kompakt boyut.

MainsFreeTM programlama, USB ba¤lant›s› arac›l›¤›yla yap›land›rma dosyalar›n›n yüklenmesi ve kontrol modülüne indirilmesine olanak sa¤lar.

Page 17: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Programlama Kolayl›¤›

15

PowerFlex 520 Serisi AC sürücüleri, h›zl›ca ve kolayca yap›land›rman›n birkaç yolu vard›r. Entegre operatör arayüzü modülünden (HIM), Connected Components

Workbench™ yaz›l›m› veya Studio 5000 Logix Designer™ uygulamalar› ile daha h›zl› ve etkili gelifltirme süresi sa¤lan›r.

Kayan aç›klay›c› metniyle befl

haneli ve 16 segmentli s›v›

kristal ekrana (LCD) sahip HIM.

Çok dilde destek.

Entegre tufl tak›m› ile

menülerde ve h›z

yap›land›rmas›nda h›zl› bir

flekilde dolafl›n.

PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler, kayan metinde basit aç›klamalar eflli¤inde parametre numaralar›n› ve di¤er kodlar› gösteren bir entegre LCD operatör arayüzü modülü(HIM) ile yap›land›rman›n kolaylaflt›r›lmas›na yard›mc› olur. QuickView ayr›nt›lar›, anlaml› aç›klamalar sunarak, el kitab›ndaki parametrelere ve kodlara bakma gereksinimini azalt›r ve böylece zamandan tasarruf sa¤lar. HIM ayr›ca entegre tufl tak›m› ile h›zl› bir flekilde seçilebilen birden fazla dili destekler. Çal›flmas›na iliflkin etkileflimli bir gösterim için, www.ab.com/powerflex525 adresini ziyaret edin.

Entegrasyon

Haberleflme

PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler, kayan metinde basit aç›klamalar eflli¤inde parametre numaralar›n› ve di¤er kodlar› gösteren bir entegre LCD operatör arayüzü modülü(HIM) ile yap›land›rman›n kolaylaflt›r›lmas›na yard›mc› olur. QuickView ayr›nt›lar›, anlaml› aç›klamalar sunarak, el kitab›ndaki parametrelere ve kodlara bakma gereksinimini azalt›r ve böylece zamandan tasarruf sa¤lar. HIM ayr›ca entegre tufl tak›m› ile h›zl› bir flekilde seçilebilen birden fazla dili destekler. Çal›flmas›na iliflkin etkileflimli bir gösterim için, www.ab.com/powerflex525 adresini ziyaret edin.

Sürücüler ve operatörler aras›ndaki kusursuz bilgi al›flverifli, zamandan tasarruf sa¤lar ve verimlili¤i art›r›r, PowerFlex 523 ve 525 AC sürücüler çal›flman›z süresince kolayca veri yönetimi yapman›za yard›m edebilecek baz› özellikler sunar. A¤ ba¤lant›l› uygulamalar için, PowerFlex 525 AC sürücülerde a¤ üzerinden kolayca yap›land›rman›za, kontrol gerçeklefltirmenize ve veri toplaman›za olanak sa¤layan EtherNet/IP için bir entegre port bulunur. PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler için opsiyonel iki portlu EtherNet/IP kart› do¤rusal ve halka a¤ topolojilerini destekler.

Entegre DSI portu standartt›r , PowerFlex 525 AC sürücülerde EtherNet/IP için bir entegre port bulunur.‹ki portlu Ethernet/IP opsiyon kart›. DeviceNet haberleflme opsiyon kart›

CompactLogix Controller

PanelView PlusCompact Terminal

1783-ETAPEthernet/IP Tap

ArmorBlock®1/0

‹ki portlu EtherNet/IPkartl› PowerFlex 525 AC sürücü

Point I/0

Page 18: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

PowerFlex 523 AC Sürücü

16

Güçler, 0,2...22 kW / 0,25...15 Hp, 120, 240, 480 ve 600 volt global

gerilim de¤erlerinde. Dört ayr› pano boyutunda tedarik edilebilir (A, B,

C ve D).

Genifl bir uygulama yelpazesini karfl›lamak için v/f sensörsüz vektör

kontrolü ve sensörsüz vektör kontrolünde Ekonomizör modu.

v/f kontrol

Sensörsüz vektör kontrolü

Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu

Entegre DSI portu standart olarak sunulur. Haberleflme adaptörü kart› ile

PowerFlex 523 AC sürücüler çoklu sürücü a¤› yap›land›rmas›n› destekleyerek

bir adrese befl PowerFlex AC sürücüye kadar ba¤lanmas›na olanak sa¤lar.

5 dijital girifl (24 V DC, 4 programlanabilir)

1 analog girifl (1 tek kutuplu gerilim veya ak›m)

1 röle (C türü)

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

Haberleflme

Kullan›c› Arabirimi

Kasa

Ek Özellikler

Sertifikalar

100…120V

200…240V

380…480V

525…600V

0.2…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 2.5…6 A

0.2…2.2 kW / 0.5…3 Hp / 2.5…11 A

0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 1.4…24 A

0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 0.9…19 A

V/Hz Kontrolü , Sensörsüz Vektör Kontrolü

Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu

Dahili RS 485 , Opsiyonel protokoller

Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display

IP20 NEMA OPEN, IP30 NEMA/UL Tip 1

PID, Flying Start, PTC Girifl uyumluluk

Çoklu sürücü ba¤lant› imkan› (haberleflme kart› ile)

Dahili 8 ayarl› h›z, Tekstil-iplik fonksiyonlar›

UL , CE , cUL , C-Tick, RoHS, ACS156, GOST-R,KCC

PowerFlex 523 AC sürücüler, uygulaman›z için ihtiyaç duydu¤unuz kontrolü sunarken, kurulum ve

yap›land›rma süresinin azalt›lmas›na yard›mc› olmak üzere tasarlanm›flt›r. Bu sürücüler düflük maliyetli

bir çözümde elveriflli programlama özellikleri ve kurulum esnekli¤i sunar.

YEN‹

Page 19: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

17

1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz

Ürün Kodu

25A-A1P6N104

25A-A2P5N104

25A-A4P8N104

25A-A8P0N104

25A-A011N104

kW

0.2

0.40

0.75

1.5

2.2

Fiyat (Euro)

146

157

198

296

337

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0,25

0.5

1

2

3

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.2

0.40

0.75

1.5

2.2

Hp

0,25

0.5

1

2

3

1.6

2.5

4.8

8

11

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

180x87x172 mm

A

A

A

B

B

3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz

Ürün Kodu

25A-D1P4N104

25A-D2P3N104

25A-D4P0N104

25A-D6P0N104

25A-D010N104

25A-D013N104

25A-D017N104

25A-D024N104

25A-D030N104

kW

0.4

0.8

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

Fiyat (Euro)

269

311

361

437

541

686

831

1030

1260

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0.5

1.0

2

3

5

7.5

10

15

20

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

11

Hp

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

15

1.4

2.3

4

6

10.5

13

17

24

30

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

220x109x184 mm

220x109x184 mm

260x130x212 mm

260x130x212 mm

A

A

A

A

B

C

C

D

D

1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli

Ürün Kodu

25A-A1P6N114

25A-A2P5N114

25A-A4P8N114

25A-A8P0N114

25A-A011N114

kW

0.2

0.40

0.75

1.5

2.2

Fiyat (Euro)

155

166

214

305

349

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0,25

0.5

1

2

3

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.2

0.40

0.75

1.5

2.2

Hp

0,25

0.5

1

2

3

1.6

2.5

4.8

8

11

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

180x87x172 mm

A

A

A

B

B

3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli

Ürün Kodu

25A-D1P4N114

25A-D2P3N114

25A-D4P0N114

25A-D6P0N114

25A-D010N114

25A-D013N114

25A-D017N114

25A-D024N114

25A-D030N114

25A-D037N114

25A-D043N114

kW

0.4

0.8

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

Fiyat (Euro)

296

333

378

450

573

718

864

1070

1180

1610

2060

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0.5

1.0

2

3

5

7.5

10

15

20

25

30

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.4

0.8

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

11

15

18.5

Hp

0.5

1.0

2

3

5

7.5

10

15

15

20

25

1.4

2.3

4

6

10.5

13

17

24

30

37

43

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

220x109x184 mm

220x109x184 mm

260x130x212 mm

260x130x212 mm

300x185x279 mm

300x185x279 mm

A

A

A

A

B

C

C

D

D

E

E

PowerFlex 520 Serisi Opsiyonlar› için sayfa 20-21’e bak›n›z.

Page 20: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

PowerFlex 525 AC Sürücü

18

Güçler, 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp, 120, 240, 480 ve 600 volt global

gerilim de¤erlerinde. Befl ayr› pano boyutunda (A, B, C, D ve E).

Genifl bir uygulama yelpazesini karfl›lamak için h/f, sensörsüz vektör

kontrolü, kapal› döngü h›z vektör kontrolü ve sabit m›knat›sl› vektör

kontrolü*.

Bir entegre DSI portu çoklu sürücü a¤ yap›land›rmas›n› destekleyerek bir

adrese befl PowerFlex AC sürücüye kadar ba¤lanmas›na olanak sa¤lar.

EtherNet/IP için bir entegre port Logix ortam›na ve EtherNet/IP a¤lar›na

kusursuz entegrasyonu destekler.

Entegre Safe Torque-Off personelin korunmas›na

yard›mc› olur.

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

Haberleflme

Kullan›c› ArabirimiKasaGüvenlik

Ek Özellikler

Sertifikalar

100…120V

200…240V

380…480V

525…600V

0.4…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 2.5…6 A

0.4…15 kW / 0.5…3 Hp / 0.5…20 A

0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 1.4…43 A

0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 0.9…32 AVoltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü,

Kapal› döngü h›z vektör kontrolü, sabit m›knat›s motor kontrolü

Dahili Ethernet TCP/IP , RS 485 ve opsiyonel protokoller

Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display

IP20 NEMA OPEN, IP30 NEMA/UL Tip 1

Dahili ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat3 Safe Torque-Off

PID, Flying Start, PTC Girifl uyumluluk

Çoklu sürücü ba¤lant› imkan› (haberleflme kart› ile)

StepLogic fonksiyonlar›, 16 dahili ayarl› h›z, Tekstil fonksiyonlar›

UL , CE , cUL , C-Tick, RoHS, ACS156, GOST-R,KCC

Semi F47, ATEX, CE Marine (Lloyds)

PowerFlex 525 AC sürücüler daha fazla motor kontrol opsiyonu, entegre EtherNet/IP, enerji tasarrufu

ve standart güvenlik özelli¤i gerektiren a¤ ba¤lant›l› uygulamalar için idealdir. PowerFlex 525 AC

sürücüler ile EtherNet/IP'yi bir araya getirdi¤inizde, kusursuzca sisteminizin mimarisine entegre edebilir

ve tek bir yaz›l›m arac› ile standart hale getirebilirsiniz.

h/f kontrolSensörsüz vektör kontrolüSensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör moduKapal› döngü h›z vektör kontrolüSabit m›knat›sl› motor kontrolü

7 dijital girifl (24 V DC, 6 programlanabilir)

2 analog girifl (1 çift kutuplu gerilim, 1 ak›m)

2 dijital ç›k›fl

1 analog ç›k›fl (1 tek kutuplu gerilim veya ak›m)

2 Röle (1 tip A röle ve 1 tip B röle; 24 VDC, 240 VAC)

YEN‹

Page 21: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

19

PowerFlex 525 AC Sürücü Opsiyonları

1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz

Ürün Kodu

25B-A2P5N104

25B-A4P8N104

25B-A8P0N104

25B-A011N104

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

Fiyat (Euro)

246

286

377

447

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0.5

1

2

3

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

Hp

0.5

1

2

3

2.5

4.8

8

11

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

180x87x172 mm

A

A

B

B

3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz

Ürün Kodu

25B-D1P4N104

25B-D2P3N104

25B-D4P0N104

25B-D6P0N104

25B-D010N104

25B-D013N104

25B-D017N104

25B-D024N104

25B-D030N104

kW

0.4

0.8

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

Fiyat (Euro)

396

411

471

565

660

794

962

1160

1360

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0.5

1.0

2

3

5

7.5

10

15

20

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

11

Hp

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

15

1.4

2.3

4

6

10.5

13

17

24

30

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

220x109x184 mm

220x109x184 mm

260x130x212 mm

260x130x212 mm

A

A

A

A

B

C

C

D

D

1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli

Ürün Kodu

25B-A2P5N114

25B-A4P8N114

25B-A8P0N114

25B-A011N114

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

Fiyat (Euro)

253

305

386

458

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0.5

1

2

3

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

Hp

0.5

1

2

3

2.5

4.8

8

11

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

180x87x172 mm

A

A

B

B

3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli

Ürün Kodu

25B-D1P4N114

25B-D2P3N114

25B-D4P0N114

25B-D6P0N114

25B-D010N114

25B-D013N114

25B-D017N114

25B-D024N114

25B-D030N114

25B-D037N114

25B-D043N114

kW

0.4

0.8

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

Fiyat (Euro)

425

430

489

580

692

832

994

1200

1420

1760

2240

Normal fiartÇ›k›fl Ak›mlar› (A)

Sürücü Oranları

Hp

0.5

1.0

2

3

5

7.5

10

15

20

25

30

A¤›r fiartBoyut Kasa Tipi

kW

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

11

15

18,5

Hp

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

15

20

25

1.4

2.3

4

6

10.5

13

17

24

30

37

43

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

152x72x172 mm

180x87x172 mm

220x109x184 mm

220x109x184 mm

260x130x212 mm

260x130x212 mm

300x185x279 mm

300x185x279 mm

A

A

A

A

B

C

C

D

D

E

E

PowerFlex 520 Serisi Opsiyonlar› için sayfa 20-21’e bak›n›z.

Page 22: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

20

PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler Opsiyonları

HMI Arabirimleri ve Kablo

Aç›klama

Panoya monte edilebilir LCD display., Dijital H›z Kontrol,CopyCat özellikli. 2m kablosu ile birliktedir.IP66, NEMA Type 4X/12.

Uzak El Paneli, LCD Display, Numerik Tufl Tak›m›, Dijital H›z Kontrolü, CopyCat Özellikli. 1.0 metre kablosu ile birliktedir. IP30, NEMA Type 1. Pano montaj› opsiyonel Bezel Kit ile dir.

Bezel Kiti. LCD panel yada el terminali için pano montaj kiti.IP30, NEMA Type 1. Includes a 22-RJ45CBL-C20 cable.

DSI HIM Kablosu (DSI HIM ile RJ45 aras› kablosu)

1.0 Metre (3.3 Feet)

2.9 Metre (9.51 Feet)

Ürün Kodu

22-HIM-C2S

22-HIM-A3

22-HIM-B1

22-HIM-H10

22-HIM-H30

Fiyat (Euro)

Haberleflme Opsiyonlar›

Aç›klama

DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü

EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü - Çift port

PROFIBUS™ DP Haberleflme Adaptörü

Seri Çevrim Modülü (RS485 - RS232). DF1 protokolü üzerinden seri haberleflme ile DriveExplorer ve DriveExecutive™ yaz›l›mlar›na ba¤lant› sa¤lar.‹çeri¤inde DSI - RS232 seri çevirici, 1203-SFC seri kablosu, 22-RJ45CBL-C20 kablosu ve DriveExplorer Lite CD'si bulunur.

Serial Cable. 2.0 meter with a locking low profile connector. Connects the serial converter to a 9-pin sub-miniature D female computer connector.

Seri Null Modem Adaptörü.PCden Drive Explorer ile seri konvertör ile ba¤lan›ld›¤›nda kullan›l›r.

USB Konvertör (2m USB, 20-HIM-H10 & 22-HIM-H10 kablolar› ile birliktedir)

DSI Kablosu (2.0 metre RJ45 - RJ45 kablo)

Splitter Kablosu. RJ45 1-2 port splitter kablosu

Terminal Blok.RJ45 iki konumlu terminal blo¤u (6 adet) 120 Ohm terminasyon direnci ile (2 adet) birlikde.

Terminasyon direnci.RJ45 konnektör içerisinde 120 Ohm direnç (2 adet)

DSI Harici Haberleflme kiti. 22-COMM Haberleflme adaptörü montaj kiti.

Harici haberleflme adaptörü için opsiyonel güç kayna¤›.

Compact I/O Modülü (3 Kanal)

Ürün Kodu

25-COMM-D

25-COMM-E2P

25-COMM-P

22-SCM-232

1203-SFC

1203-SNM

1203-USB

22-RJ45CBL-C20

AK-U0-RJ45-SC1

AK-U0-RJ45-TB2P

AK-U0-RJ45-TR1

22-XCOMM-DC-BASE

20-XCOMM-AC-PS1

1769-SM2

Fiyat (Euro)

IP20 Sürücüyü IP30 s›n›f›na çevirmek için NEMA/UL Tip 1 Kabin

Aç›klama

Frame A, NEMA/UL Tip 1 Kabin

Frame B, NEMA/UL Tip 1 Kabin

Frame C, NEMA/UL Tip 1 Kabin

Frame D, NEMA/UL Tip 1 Kabin

Frame E, NEMA/UL Tip 1 Kabin

Ürün Kodu

25-JBAA

25-JBAB

25-JBAC

25-JBAD

25-JBAE

Fiyat (Euro)

144

90,9

35

10,70

13.40

139

174

153

194

139

25,40

301

8,06

8,06

10,70

2,68

142

46,60

340

12,40

13,40

15,70

19,10

25,30

Page 23: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

21

PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler Opsiyonları

EMC Filtre

Girifl Voltaj› Ürün Kodu Fiyat (Euro)

0.20.40.751.52.20.40.751.52.23.75.57.51115

18.522

kW

0.250.5123

0.51235

7.51015202530

Hp

AABBBAAAABCCDDEE

Kasa

32

45,40

43,50

56,40

78,30

99,30

255

25-RF011-AL

25-RF023-BL

25-RF7P5-AL

25-RF014-BL

25-RF018-CL

25-RF033-DL

25-RF039-EL

200…240V, Monofaze 50/60 Hz

380…480V, Trifaze, 50/60 Hz

Sürücü Oranlar›

Dinamik Fren Direnci

Girifl Voltaj›Ürün Kodu Fiyat (Euro)

0.40.751.52.20.40.751.52.24

5.57.51115

18.522

kW

0.5123

0.51235

7.51015202530

Hp

606048329797979777555550503030

Ohm,±10%

121121121121121121121168168168168168168168168

AK-R2-091P500AK-R2-091P500AK-R2-091P500AK-R2-047P500AK-R2-360P500AK-R2-360P500AK-R2-360P500AK-R2-120P1K2AK-R2-120P1K2AK-R2-120P1K2AK-R2-120P1K2

AK-R2-120P1K2 (1)AK-R2-120P1K2 (1)AK-R2-120P1K2 (2)AK-R2-120P1K2 (2)

200…240V, Monofaze 50/60 Hz

380…480V, Trifaze, 50/60 Hz

Sürücü Oranlar› Minimum Direnç

Direnç

Ohm,±5%

9191914736036036012012012012060604040

(1) ‹ki Direncin paralel ba¤lanmas› gereklidir

(2) Üç Direncin paralel ba¤lanmas› gereklidir

Page 24: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Optimize güç ve kolay kullan›m

PowerFlex 70 AC Sürücü

22

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

Haberleflme

Kullan›c› ArabirimiKasa

Güvenlik

Ek özellikler

Sertifikalar

200…240V

380…480V

500…600V

0.37…18.5 kW / 0.5…25 Hp / 2.2…70 A

0.37…37 kW / 0.5…50 Hp / 1.1…72 A

0.37…37 kW / 0.5…50 Hp / 0.9…52 A

V/Hz Kontrolü , Sensörsüz Vektör KontrolüFlux Vektör KontrolüEndüstriyel protokollerOperatör paneli (opsiyonel)IP20, Flanfl montaj, IP66 / NEMA 4XDriveGuard Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3Enkoderli geri beslemeli h›z kontrolü‹plik uygulamalar› için Pjump ve Traverse fonksiyonlar›UL , IEC, CE , cUL , C-Tick, UL508C Plenum RatingNSF Certified (IP66, NEMA/UL Type 4X/12 only)TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1), RINA CertifiedABS, Lloyd's Register, SEMI F47

Allen-Bradley PowerFlex 70 serisi AC sürücüler, özellikle dinamik yük uygulamalar› ve orta seviye güçlü motor uygulamalar› için dizayn edilmifl olup,

voltaj/frekans ve vektör kontrol özelliklerini bir arada sunarlar.

PowerFlex 70 serisi, IP66 ve flanfl ba¤lant› modelleri ile korozif, nemli ve tozlu ortamlarda problemsiz çal›flma sa¤lar.

Ürün Özellikleri

V/Hz Kontrol , Sensörsüz vektör ve Flux vektör kontrolleri

Enkoderli H›z ve tork kontrolü

6 dijital girifl, 2 röle ç›k›fl›, 2 analog girifl, 1 analog ç›k›fl (V/I)

Dahili PID

Ekstrüder, mikser, sar›c› ve çözücü uygulamalar için uygundur.

IP20 ve IP66 (NEMA/UL Tip 4X/12) koruma s›n›f›nda modeller

Dahili EMC filtre ve fren direnci

Drive Guard Safe-Off opsiyonu

DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›

Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir)

PowerFlex 70 Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtre, IP20

kW

0,37

0,75

1,5

2,2

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

kW

0,25

0,55

1,1

1,5

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

Nominal

1,3

2,1

3,5

5

8,7

11,5

15,4

22

30

37

43

60

72

60 sn

1,4

2,4

4,5

5,5

9,9

13

17,2

24,2

33

45

56

66

90

3 sn

1,9

3,2

6

7,5

13,2

17,4

23,1

33

45

60

74

90

120

235x171x180 mm

235x171x180 mm

235x171x180 mm

235x171x180 mm

235x171x180 mm

300x185x180 mm

300x185x180 mm

350x220x180 mm

350x220x180 mm

350x220x180 mm

350x220x180 mm

556x280x207 mm

556x280x207 mm

Normal fiart A¤›r fiart Ç›k›fl Ak›m› (A)

B

B

B

B

B

C

C

D

D

D

D

E

E

540

563

595

652

750

900

1080

1330

1610

2010

2520

3030

3820

Ürün Kodu

20AC1P3A0AYNANC0

20AC2P1A0AYNANC0

20AC3P5A0AYNANC0

20AC5P0A0AYNANC0

20AC8P7A0AYNANC0

20AC011A0AYNANC0

20AC015A0AYNANC0

20AC022A0AYNANC0

20AC030A0AYNANC0

20AC037A0AYNANC0

20AC043A0AYNANC0

20AC060A0AYNANC0

20AC072A0AYNANC0

Boyut Kasa Tipi Fiyat (Euro)

PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.

Page 25: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Yüksek güç ve a¤›r flart uygulamalar›

PowerFlex 700H AC Sürücü

Allen-Bradley PowerFlex 700H serisi AC sürücüler, özellikle yüksek güçlerde, yüksek performans ihtiyac› için dizayn edilmifltir.Uygulama alanlar›; pompalar,

fanlar, ekstrüder, konveyor, mikser, k›r›c›lar, santrifüj uygulamalar›. Ayr›ca ATEX sertifikasyon opsiyonu ile exproof ortamlarda kullan›lma olana¤›

bulunmaktad›r.

Ürün Özellikleri

V/Hz Kontrol , Sensörsüz vektör kontrolleri

Aç›k çevrim h›z kontrolü

6 dijital girifl, 3 röle ç›k›fl›, 2 analog girifl, 2 analog ç›k›fl (V/I)

Rittal TS-8 kabinli (Kasa tipi 10 ve üzeri)

Dahili besleme reaktörü ve EMC Filtre

Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri, opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)

DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›

23 www.marketotomasyon.com

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrol

Haberleflme

Kullan›c› Arabirimi

Kasa

Güvenlik

Sertifikalar

380…480V

500…600V

690V

132…1200 kW / 200…1900 Hp / 261…2150 A

160…2000 kW / 250…900 Hp / 261…820 A

160…2300 kW / 150…2400 Hp / 170…2250 A

V/Hz kontrol, Sensörsüz Vektör Kontrol

Endüstriyel protokoller

Operatör paneli (opsiyonel)

IP21

DriveGuard Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3

UL, cUL, CE, C-Tick, ATEX Certified,IEC Rittal Pano ile

Safe Torque-Off opsiyonu ile TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)

PowerFlex 700 Trifaze, 400VAC, 50/60Hz, EMC Filtre, IP21

kW

132

160

200

250

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

1000

1200

kW

110

132

160

200

250

250

315

355

400

450

500

560

630

710

900

1100

Nominal

261(205)

300(245)

385(300)

460(385)

500(420)

590(520)

650(590)

730(650)

820(730)

920(820)

1030(920)

1150(1030)

1300(1150)

1450(1200)

1770(1600)

2150(1940)

60 sn

287(308)

330(368)

424(450)

506(578)

550(630)

649(780)

715(885)

803(975)

902(1095)

1012(1230)

1133(1370)

1265(1545)

1430(1725)

1595(1800)

1947(2400)

2365(2910)

2 sn

410(410)

450(490)

600(600)

770(770)

750(840)

956(956)

1062(1062)

1095(1170)

1230(1314)

1380(1476)

1555(1600)

1620(1620)

2079(2079)

2175(2400)

2655(2880)

3225(3492)

Boyut

1150x480x363 mm

1150x480x363 mm

2275x597x632 mm

2275x597x632 mm

2275x597x632 mm

2275x797x622 mm

2275x797x622 mm

2275x797x622 mm

2275x1196x633 mm

2275x1196x633 mm

2275x1196x633 mm

2275x1412x620 mm

2275x1412x620 mm

2275x1412x620 mm

2275x2397x620 mm

2275x2397x620 mm

Normal fiart A¤›r fiart Ç›k›fl Ak›m› (A) (1)

Kasa Tipi(2)

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

Fiyat (Euro)

11700

14300

17800

21300

25000

29300

32800

37000

43100

51800

59100

78600

84100

92200

151300

182000

Ürün Kodu

20CC261A0ANNBNA0

20CC300A0ANNBNA0

20CC385A0ANNBNA0

20CC460A0ANNBNA0

20CC500A0ANNBNA0

20CC590A0ANNBNA0

20CC650A0ANNBNA0

20CC730A0ANNBNA0

20CC820A0ANNBNA0

20CC920A0ANNBNA0

20CC1K0A0ANNBNA0

20CC1K1A0ANNBNA0

20CC1K3A0ANNBNA0

20CC1K4A0ANNBNA0

20CC1K7A0ANNENA0

20CC2K1A0ANNENA0

(1) Baz› sürücülerin iki çal›flma ak›m› vard›r. Normal fiart çal›flma ak›m› ve A¤›r flart çal›flma ak›m› (parantez içerisinde). Sürücü her iki ak›mda da çal›flabilir.

(2) Kasa tipi 10 ve üzeri modeller RITTAL Kabin içerisindedir.

PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.

Page 26: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Genel amaçl› uygulamalara yönelik ekonomik model

PowerFlex 753 AC Sürücü

24

Genel amaçl› uygulamalar için dizayn edilmifl olan PowerFlex 753 AC sürücü,basit yap›s›n›n üzerine eklenebilen birçok opsiyon ve özellik sunar. PowerFlex

753 OEM gereksinimlerini ekonomik olarak karfl›layan,daha güvenli makinalar temin etmek ve mühendislik masraflar›n› düflürmek için, dahili fonksiyonlar

ve standart özellikleri bar›nd›r›r.

Ürün Özellikleri

Genifl güç aral›¤› 0.75kW...250kW @ 380...480VAC Trifaze

0-650 Hz Ç›k›fl frekans›

FORCE teknolojisi ile seçilebilir yüksek performansl› motor algoritmalar›

Enkoderli yada enkodersiz h›z ve tork kontrolü

DeviceLogix ile dahili PLC fonsiyonlar› ve kullan›c› kütüphaneleri

Real-Time Clock (Gün : Ay : Y›l) Fonksiyonu

Slot yap›s› sayesinde I/O geniflleme kart›, haberleflme kart› tak›labilir

3 Adet 24VDC (21 Adete kadar geniflleyebilir) Programlanabilir dijital girifl

1 Adet (10 Adete kadar geniflleyebilir) programlanabilir röle ç›k›fl, 1 Adet Transistör Ç›k›fl

1 Adet (7 Adete kadar geniflleyebilir) analog girifl (Voltaj yada ak›m)

1 Adet (7 Adete kadar geniflleyebilir) analog ç›k›fl (Voltaj yada ak›m)

3 Adet’e kadar geniflleyebilir PTC girifl

3 Adet geniflleme Modülü Tak›labilir

0...325Hz @ 2kHz PWM, 0...650Hz @ 4kHz PWM ç›k›fl frekans› aral›¤›

Dual enkoder kart› ile ayn› anda çift enkoder ba¤lanabilme (sadece incrimental enkoder destekler)

55 kW’a kadar dahili frenleme IGBT standart

Elektronik Gearing özelli¤i

Conformal coating ile PCB korumas› standart

Geliflmifl haberleflme opsiyonlar› ile birçok endüstriyel haberleflme a¤›na entegrasyon

Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri , opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)

DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›

Dahili besleme reaktörü

Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir)

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

Haberleflme

Kullan›c› Arabirimi

Kasa

Güvenlik

Ek Özellikler

Sertifikalar

380…480V 0.75…250 kW / 1…350 Hp / 2.1…456 A

V/Hz Kontrol, Ayarlanabilir Voltaj Kontrolü

FORCE Teknolojili Vektör Kontrol

Sensörsüz Vektör Kontrol

Endüstriyel protokoller

Operatör paneli (opsiyonel)

IP00/IP20, Flanfl ba¤lant›, IP54/NEMA/UL Type 12

Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3

Safe Speed Monitor PLe/SIL3 Cat. 4DeviceLogix , Koruyucu diagnostikIndeksleme fonksiyonuPetrokimya uygulamalar› için Pump Jack ve Pump Off fonksiyonuTekstil ve iplik uygulamalar› için Pjump ve Traverse fonksiyonlar›Koruyucu kaplama

UL, cUL, CE, C-Tick, SEMI F47, GOST-R, ROHs uyumlu malzeme,Safe Torque-Off opsiyonu ile TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)

Page 27: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

25 www.marketotomasyon.com

PowerFlex 753 Trifaze, 380...400VAC, 50/60Hz, IP00/IP20, NEMA Type Open

kW

0.75

1,5

2,2

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

kW

0.75

1,5

2,2

4

5,5

7,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

Nominal

2,1

3,5

5

8,7

11,5

15,4(11,5)

22(15,4)

30(22)

37(30)

43(37)

60(43)

72(60)

85(72)

104(85)

140(104)

170(140)

205(170)

260(205)

302(260)

367(302)

456(367)

60 sn

3,1

5,2

7,5

13

17,2

16,9(17,3)

24,2(23,1)

33(33)

40,7(45)

47,3(55,5)

66(66)

79,2(90)

93,5(108)

114,4(127,5)

154(156)

187(210)

225,5(255)

286(307,5)

332,2(390)

403,7(453)

501,6(550,5)

3 sn

3,7

6,3

9

15,6

20,7

23,1(23,1)

33(33)

45(45)

55,5(55,5)

64,5(66,6)

90(90)

108(108)

127,5(129,6)

156(156)

210(210)

255(255)

307,5(307,5)

390(390)

453(468)

550,5(550,5)

684(684)

Boyut

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

454x190x212 mm

454x190x212 mm

454x190x212 mm

474x222x212 mm

474x222x212 mm

550x270x212 mm

550x270x212 mm

666x309x346 mm

666x309x346 mm

666x309x346 mm

666x309x346 mm

882x430x351 mm

882x430x351 mm

882x430x351 mm

Normal fiart A¤›r fiart Ç›k›fl Ak›m› (A) (1)

Kasa Tipi (2)

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

Fiyat (Euro)

807

807

807

899

1090

1120

1360

1650

2060

2580

3080

3870

4650

5390

5880

6550

7550

9830

10800

13300

16000

Ürün Kodu

20F11NC2P1JA0NNNNN

20F11NC3P5JA0NNNNN

20F11NC5P0JA0NNNNN

20F11NC8P7JA0NNNNN

20F11NC011JA0NNNNN

20F11NC015JA0NNNNN

20F11NC022JA0NNNNN

20F11NC030JA0NNNNN

20F11NC037JA0NNNNN

20F11NC043JA0NNNNN

20F11NC060JA0NNNNN

20F11NC072JA0NNNNN

20F11NC085JA0NNNNN

20F11NC104JA0NNNNN

20F1ANC140JN0NNNNN

20F1ANC170JN0NNNNN

20F1ANC205JN0NNNNN

20F1ANC260JN0NNNNN

20F1ANC302JN0NNNNN

20F1ANC367JN0NNNNN

20F1ANC456JN0NNNNN

(1) Baz› sürücülerin iki çal›flma ak›m› vard›r. Normal fiart çal›flma ak›m› ve A¤›r flart çal›flma ak›m› (parantez içerisinde). Sürücü her iki ak›mda da çal›flabilir.

(2) Frame 2...5 aras› IP20 , Frame 6...7 aras› IP00 koruma s›n›f›d›r.

PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.

Page 28: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Uygulama esnekli¤i, yüksek performans ihtiyaçlar›na uygun

PowerFlex 755 AC Sürücü

26

Kolay entegrasyon, uygulama esnekli¤i ve yüksek performans için dizayn edilmifl olan PowerFlex 755 AC sürücü,artt›r›lm›fl fonksiyonelli¤i ile birçok üretim

birimine çözümler sunar.PowerFlex 755 AC sürücü, güvenlik ve yüksek motor performans› gerektiren ancak bunun yan›nda uygulama esnekli¤i ve

ekonomik çözüm ihtiyac› duyulan gereksinimler için idealdir.

Ürün Özellikleri

Genifl güç aral›¤› 0.75kW...450kW @ 380...480VAC Trifaze

0-650 Hz Ç›k›fl frekans›

FORCE teknolojisi ile seçilebilir yüksek performasnl› motor algoritmalar›

Enkoderli yada enkodersiz h›z ve tork kontrolü

Device Logix ile dahili PLC fonsiyonlar› ve kullan›c› kütüphaneleri

Real-Time Clock (Gün : Ay : Y›l) Fonksiyonu

1 Adet 24V DC Dijital Girifl

Geniflleme Modülleri ile 31 Adet’e kadar 24V DC Girifl, 15 Adet’e kadar Röle ve Transistör ç›k›fl

5 Adet geniflleme Modülü tak›labilir

Dahili Ethernet/IP Portu

Kompakt kasa içerisinde dahili EMC filtre (2-5 Frame aras›)

0...325Hz @ 2kHz PWM, 0...650Hz @ 4kHz PWM ç›k›fl frekans› aral›¤›

CIP motion

Servo motor sürebilme özelli¤i

Incrimental ve universal enkoder kart› tak›labilir

55 kW’a kadar dahili frenleme IGBT standart

Elektronik Gearing özelli¤i

Conformal coating ile PCB korumas› standart

Geliflmifl haberleflme opsiyonlar› ile birçok endüstriyel haberleflme a¤›na entegrasyon

Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri, opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)

DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›

Dahili besleme reaktörü

Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir)

Sürücü Oranlar›

Motor Kontrolü

HaberleflmeKullan›c› ArabirimiKasaGüvenlik

Ek Özellikler

Sertifikalar

380…480V 0.75…450 kW / 1…630 Hp / 2.1…832 A

V/Hz Control, Ayarlanabilir Voltaj KontrolüFORCE Teknolojili Vektör KontrolSensörsüz Vektör KontrolEndüstriyel protokollerOperatör paneli (opsiyonel)IP00/IP20, Flanfl ba¤lant›, IP54/NEMA/UL Type 12Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3Safe Speed Monitor PLe/SIL3 Cat. 4DeviceLogix , Koruyucu diagnostikIndeksleme fonksiyonu, TorqProveKoruyucu kaplamaUL, cUL, CE, C-Tick, SEMI F47, GOST-R, ROHs uyumlu malzeme,Safe Torque-Off opsiyonu ile TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)

Page 29: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

27 www.marketotomasyon.com

PowerFlex 755 Trifaze, 380...400VAC, 50/60Hz, IP00/IP20, NEMA Type Open

kW

0.75

1,5

2,2

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

250

kW

0.75

1,5

2,2

4

5,5

7,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

Nominal

2,1

3,5

5

8,7

11,5

15,4(11,5)

22(15,4)

30(22)

37(30)

43(37)

60(43)

72(60)

85(72)

104(85)

140(104)

170(140)

205(170)

260(205)

302(260)

367(302)

456(367)

60 sn

3,1

5,2

7,5

13

17,2

16,9(17,3)

24,2(23,1)

33(33)

40,7(45)

47,3(55,5)

66(66)

79,2(90)

93,5(108)

114,4(127,5)

154(156)

187(210)

225,5(255)

286(307,5)

332,2(390)

403,7(453)

501,6(550,5)

3 sn

3,7

6,3

9

15,6

20,7

23,1(23,1)

33(33)

45(45)

55,5(55,5)

64,5(66,6)

90(90)

108(108)

127,5(129,6)

156(156)

210(210)

255(255)

307,5(307,5)

390(390)

453(468)

550,5(550,5)

684(684)

Boyut

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

424x135x212 mm

454x190x212 mm

454x190x212 mm

454x190x212 mm

474x222x212 mm

474x222x212 mm

550x270x212 mm

550x270x212 mm

666x309x346 mm

666x309x346 mm

666x309x346 mm

666x309x346 mm

882x430x351 mm

882x430x351 mm

882x430x351 mm

Normal fiart A¤›r fiart Ç›k›fl Ak›m› (A) (1)

Kasa Tipi (2)

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

Fiyat (Euro)

1300

1300

1300

1400

1590

1620

1870

2150

2590

3120

3620

4440

5230

5990

6460

7160

8180

10600

11500

14000

16400

Ürün Kodu

20G11NC2P1JA0NNNNN

20G11NC3P5JA0NNNNN

20G11NC5P0JA0NNNNN

20G11NC8P7JA0NNNNN

20G11NC011JA0NNNNN

20G11NC015JA0NNNNN

20G11NC022JA0NNNNN

20G11NC030JA0NNNNN

20G11NC037JA0NNNNN

20G11NC043JA0NNNNN

20G11NC060JA0NNNNN

20G11NC072JA0NNNNN

20G11NC085JA0NNNNN

20G11NC104JA0NNNNN

20G1ANC140JN0NNNNN

20G1ANC170JN0NNNNN

20G1ANC205JN0NNNNN

20G1ANC260JN0NNNNN

20G1ANC302JN0NNNNN

20G1ANC367JN0NNNNN

20G1ANC456JN0NNNNN

(1) Baz› sürücülerin iki çal›flma ak›m› vard›r. Normal fiart çal›flma ak›m› ve A¤›r flart çal›flma ak›m› (parantez içerisinde). Sürücü her iki ak›mda da çal›flabilir.

(2) Frame 2...5 aras› IP20 , Frame 6...7 aras› IP00 koruma s›n›f›d›r.

PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.

PowerFlex 755 Trifaze, 380...400VAC, 50/60Hz, IP00/IP20, NEMA Type Open

Nominal

540

585

612

750

796

832

60sn

594

644

673

825

876

915

Ürün Kodu

20G1ABC460JN0NNNNN

20G1ABC540JN0NNNNN

20G1ABC567JN0NNNNN

20G1ABC650JN0NNNNN

20G1ABC750JN0NNNNN

20G1ABC770JN0NNNNN

3sn

-

-

-

-

-

-

kW

315

315

355

400

450

450

Nominal

460

540

567

650

750

770

60sn

506

594

624

715

825

847

3sn

693

821

851

975

1125

1155

kW

250

315

315

355

400

400

Nominal

385

456

472

540

585

642

60sn

578

684

708

810

878

963

3sn

693

821

851

975

1125

1155

kW

200

250

250

315

315

355

Fiyat (Euro)

17300

18800

20300

23200

29600

32000

Ç›k›fl ak›mlar› Ç›k›fl Ak›mlar› Ç›k›fl Ak›mlar›

Hafif fiart (-LD) Normal fiart (-ND) A¤›r fiart (-HD)

LD : Hafif fiart , %100 Sürekli ak›m, 1 dakika süre ile %110 ak›m ND : Normal fiart , %100 Sürekli ak›m, 1 dakika süre ile %110 ak›m , 3 sn. süre ile %150 ak›m HD : A¤›r fiart , %100 Sürekli ak›m, 1 dakika süre ile %150 ak›m , 3 sn. süre ile %200 ak›m

Page 30: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

28

PowerFlex 7-Class Sürücü Opsiyonlar›

Aç›klama

Bofl Panel Kapa¤›

LCD Panel, Numerik Tufltak›m›, El Tipi/Lokal

LCD Panel, El Tipi/Lokal

Geliflmifl, LCD Panel, Numerik Tufltak›m

Uzak (Panele Ba¤lant›) LCD Panel, Numerik Tufltak›m›

Uzak (Panele Ba¤lant›) LCD Panel, Sadece Program

Geliflmifl, LCD Panel, Numerik Tufltak›m›

Kablosuz Arabirim Modülü, El Tipi/Lokal

Kablosuz Arabirim Modülü, Uzak (Panele Ba¤lant›)

Ürün Kodu

20-HIM-A0

20-HIM-A3

20-HIM-A5

20-HIM-A6

20-HIM-C3S

20-HIM-C5S

20-HIM-C6S

20-WIM-N1

20-WIM-N4S

Kullan›labilir PowerFlex Sürücü

70 700HFiyat (Euro)

700 700S 753/755

7,33

114

153

94,10

179

179

145

251

277

HMI Arabirimleri

Aç›klama

LCD Paneller için Bezel Kiti, NEMA Type 1

PowerFlex HIM Arabirim Kablosu1 m (39 inch)

Comm Opsiyonu Kablo Kiti (Male-Male)

0.33 Metre (1.1 Feet)

1 Metre (3.3 Feet)

3 Metre (9.8 Feet)

9 Metre (29.5 Feet)

Kablo Kiti (Male-Female)

0.33 Metre (1.1 Feet)

1 Metre (3.3 Feet)

3 Metre (9.8 Feet)

9 Metre (29.5 Feet)

Ürün Kodu

20-HIM-B1

20-HIM-H10

1202-C03

1202-C10

1202-C30

1202-C90

1202-H03

1202-H10

1202-H30

1202-H90

Kullan›labilir PowerFlex Sürücü

70 700HFiyat (Euro)

700 700S 753/755

49,20

46,60

102

109

139

202

102

109

139

202

HMI Aksesuarlar›

Page 31: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

29 www.marketotomasyon.com

Haberleflme Opsiyonlar›

BACnet® MS/TP RS485 Haberleflme Adaptörü

ControlNet™ Haberleflme Adaptörü

ControlNet™ Opsiyon Modülü

DeviceNet Opsiyon Modülü

DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü

EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü

HVAC Haberleflme Adaptörü Modbus (RTU) Metasys N2 P1FLN

CANopen® Haberleflme Adaptörü

LonWorks® Haberleflme Adaptörü

Modbus/TCP Haberleflme Adaptörü

PROFIBUS™ DP Haberleflme Adaptörü

ControlNet™ Haberleflme Adaptörü (Fiber)

Remote I/O Haberleflme Adaptörü

RS485 DF1 Haberleflme Adaptörü

Harici Haberleflme Kiti beslemesi

PowerFlex 750 Profinet IO Kit

PowerFlex 750 2-port Profinet IO Kit

PowerFlex 750 Ser Profibus DPV1 Adapter

20-COMM-B

20-COMM-C

20-750-CNETC

20-750-DNET

20-COMM-D

20-COMM-E

20-COMM-H

20-COMM-K

20-COMM-L

20-COMM-M

20-COMM-P

20-COMM-Q

20-COMM-R

20-COMM-S

20-XCOMM-AC-PS1

20-750-PNET

20-750-PNET2P

20-750-PBUS

Kullan›labilir PowerFlex Sürücü

70 700HFiyat (Euro)

700 700S 753/755

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

308

308

277

190

218

319

130

438

488

314

319

337

648

200

46,60

322

348

212

(1) Sadece Modbus RTU kullan›labilir

(2) Communication Carrier Kart› (20-750-20COMM) gerektirir

Haberleflme Aksesuarlar›

Aç›klama Ürün KoduKullan›labilir PowerFlex Sürücü

70 700HFiyat (Euro)

700 700S 753/755

25,40

418

301

27,90

Seri Null Modem Adaptörü

Seri Konvertör (RS232)

USB Konvertör

Communication Carrier Kart›

1203-SNM

1203-SSS

1203-USB

20-750-20COMM

Ürün KoduAç›klama

Page 32: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

30

I/O Opsiyonlar›

Aç›klama Ürün KoduKullan›labilir PowerFlex Sürücü

70 700HFiyat (Euro)

700 700S 753/755

196

283

62,20

139

139

139

90,20

Geri Besleme Opsiyonlar›

Aç›klama Ürün KoduKullan›labilir PowerFlex Sürücü

70 700HFiyat (Euro)

700 700S 753/755

(3)

86,60

86,60

680

725

570

725

83,30

159

414

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) PF700 kontrolü kullan›ld›¤›nda geçerlidir.(2) PF700S kontrolü kullan›ld›¤›nda geçerlidir.(3) Sadece PF755 için geçerlidir.

6 Dijital Girifl (24VDC) , 4 Analog I/O , Slot A

6 Dijital Girifl (115VAC) , 4 Analog I/O , Slot A

3 Dijital Ç›k›fl (115VAC) , Slot B

6 Dijital Girifl (24VDC) / 2 Röle Ç›k›fl / 2 Analog Girifl / 2 Analog Ç›k›fl

6 Dijital Girifl (115VAC) / 2 Röle Ç›k›fl / 2 Analog Girifl / 2 Analog Ç›k›fl

6 Dijital Girifl (24VDC) / 1 Röle , 2 Transistör Ç›k›fl / 2 Analog Girifl / 2 Analog Ç›k›fl

Powerflex 70 Driveguard Board Kiti

20C-DA1-A

20C-DA1-B

20C-DO1

20-750-2262C-2R

20-750-2262D-2R

20-750-2263C-1R2T

20A-DG01

5V/12V Enkder

12V/5V Enkoder

Çoklu cihaz arabirimi

Resolver

Stegmann Yüksek Çözünürlüklü Enkoder

Heidenhainn Yüksek Çözünürlüklü Enkoder

Incremental Enkoder

Dual Enkoder

Universal Geri Besleme ( Stegmann, Heiden hain, SSI, Biss, 5V incremental)

20A-ENC-1

20B-ENC-1

20D-MDI-C2

20D-RES-A1

20D-STEG-B1

20D-HEID-D0

20-750-ENC-1

20-750-DENC-1

20-750-UFB-1

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

400 & 480V

Motor Gücü

HPVoltaj

Minimum Frenleme Direnci (Ohm)

kW PF70 PF700/700S PF700H PF753/755

0.5

1

2

3

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

350

0,37

0,75

1,5

2,2

3,7

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

150

185

200

250

61,70

61,70

61,70

61,70

61,70

66,90

66,90

39,90

27,80

24,60

25,10

18,70

18,70

63,10

63,10

63,10

63,10

63,10

63,10

63,10

43,30

40,20

28,20

21,70

18,70

18,70

15,40

9,20

9,20

4,40

4,40

3,30 3,25

3,25

31,60

31,60

31,60

31,60

31,60

31,60

22,60

31,60

31,60

16,60

15,80

15,80

7,90

7,90

7,90

3,30

3,30

3,30

2,40

2,40

1,65

Dinamik Fren Direnci Tablosu

Page 33: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Sürücü Yaz›l›m›

31 www.marketotomasyon.com

Fiyat (Euro)

DriveTools SP Yaz›l›m›

DriveTool SP yaz›l›m ailesi, Microsoft Windows 2000/XP/Vista iflletim sistemleri üzerinde çal›flmak için tasarlanm›fl bir yard›mc› yaz›l›md›r.PowerFlex AC ve DC sürücülerin programlanmas›, ar›za takibi ve giderilmseine yard›mc› olmas› için basitlefltirilmifl programlama arac›d›r.Kolay kullan›ml› menüler, dialoglar, konfigürasyon tablolar› ve grafik ekranlar PowerFlex sürücülerin h›zl› bir flekilde devreye al›nmas›na yard›mc› olur. Güçlü diagnostik özellikleri ile sistem problemlerinin çabuk tespitini ve giderme imkan› sa¤lar. DriveTools ve DriveExplorer yaz›l›mlar›n›n ana avantajlar›: Offline konfigürasyon RSLink ba¤lanabilirli¤i Trend grafikleri (DriveObserver) Genel görünüfl diagramlar

DriveExecutive, Windows Explorer stili arama, dahili html yard›m dosyalar› ve kullan›fll› diagnostik yap›s›nda tasarlanm›fl online/offline sürücü ve arabirim konfigürasyon yard›mc› yaz›l›m›d›r.

DriveObserver, sürücü uygulamas› verilerinin gerçek zamanl› izlenebildi¤i, sürücü performans ayarlar› ve hata gidermeye yard›mc› bir yaz›l›md›r.

Connected Component Workbench Yaz›l›m›

Connected Components Workbench Standart USB haberleflmesi ile küçük makineniz içinde sadece Micro800 kontrol cihaz›n›z› de¤il ayn› zamanda Allen-Bradley komponent s›n›f› sürücüleri,

HMI, yap›land›r›labilir güvenlik rölesini, yumuflak yolvericileri ve hareket ürünlerini de destekleyen tek yaz›l›m platformudur.

Destekledi¤i cihazlar:

Micro800 Kontrol cihazlar› PowerFlex 4-Serisi, 520-Serisi ve 7-Serisi Sürücüler PanelView™ Component Operatör Arayüzü Kinetix® 3 Servo Sürücüler Guardmaster® Yap›land›r›labilir Güvenlik Rölesi 440C-CR30 SMC™-50 ve SMC Flex I/O Yumuflak Yolvericiler

RSLogix 5000 Yaz›l›m›

RSLogix 5000, PowerFlex ailesi sürücülerin konfigürasyonu ile ilgili hertürlü deste¤i içerir.Bu sayede, Rockwell Automation ürünü di¤er otomasyon sistemlerine EtherNet/IP ve ControlNet üzerinden kolay ve h›zl› entegrasyonu sa¤lanabilir. EtherNet/IP ve DeviceNet üzerindeki PowerFlex sürücüler RSLogix 5000 V16 ve üstü yaz›l›m ile uyumludur Dinamik olarak seçilen sürücü parametreleri, network I/O olarak iletilir Wizard pencereleri ile sürücü parametreleri konfigüre edilir Diagnostik, hata, alarm ve durum bilgileri RSLogix 5000 içine entegre edilmifltir DriveLogix ve DriveTools SP içinden import/export imkan› vard›r Otomasyon kontrol sistemi içerisinden, sürücü bilgilerine eriflim, de¤ifliklik ve saklama imkan› vard›r

9303-4DTE01ENE

9303-4DTS01ENE

9303-4DTE2S01ENE

DriveExecutive Yaz›l›m›

DriveTools SP Suite Yaz›l›m› (DriveExecutive ve Drive Ovserver yaz›l›mlar› dahildir)

DriveExecutive yaz›l›m›ndan DriveTools SP Suite Yaz›l›m›na yükseltme

377

757

482

Page 34: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

SMC-3 Soft Starter

SMC-3 solid-state motor kontrolörü, trifaze motorlara yumuflak yol verme için tasarlanm›fl olup kompakt, kullan›m› kolay yap›ya sahiptir.

Dahili afl›r› yük rölesi ve yine dahili SCR bypass kontaktörü bulunmaktad›r.

Genifl kullan›m alan› bulunan SMC-3 , kompresör, chiller,pompa, konveyor ve k›r›c› uygulamalar› için ekonomik ve optimum bir çözümdür.

Ürün Özellikleri

1 ... 480 Amp Ak›m kontrol aral›g›

4 Farkl› yol verme modu : Soft Start, Ak›m Limitli Start, Kick Start, Soft Stop

Dahili SCR Bypass/Run kontaktörü

Dahili elektronik motor koruma

32

SMC-3 400-480VAC Motor Voltaj›

Maks. Motor Gücü (kW)

Fiyat (Euro)Motor Ak›m› (A)

Maks. Motor Gücü (kW)

Motor Ak›m› (A)

100...240VAC Kontrol Voltaj›

24VAC/DC Kontrol Voltaj›

1,1

4

7,5

7,5

11

15

18,5

22

30

45

55

75

95...110

95...132

95...160

110...200

160...250

1...3

3...9

5,3 ...16

6,3 ..19

9,2...27,7

10...30

12,3...37

14,3...43

20...60

28,3...108

27...108

24...135

67...201

84...251

106...317

120...351

160...480

0,55…2,2

2,2…7,5

4…11

4…15

5,5…22

7,5…22

7,5…30

11…37

15…55

22…75

90

132

160

250

315

355

450

1,7…5,1

5,1…16

9,1…27,6

10,9…32,8

14,3…43

17,3…52

21…64

25…74

34,6…104

50…147

47…187

59…234

116…348

145…435

183…549

208…625

277…831

150-C3NBD

150-C9NBD

150-C16NBD

150-C19NBD

150-C25NBD

150-C30NBD

150-C37NBD

150-C43NBD

150-C60NBD

150-C85NBD

150-C108NBD

150-C135NBD

150-C201NBD

150-C251NBD

150-C317NBD

150-C361NBD

150-C480NBD

150-C3NBR

150-C9NBR

150-C16NBR

150-C19NBR

150-C25NBR

150-C30NBR

150-C37NBR

150-C43NBR

150-C60NBR

150-C85NBR

150-C108NBR

150-C135NBR

150-C201NBR

150-C251NBR

150-C317NBR

150-C361NBR

150-C480NBR

Y›ld›z Ba¤lant› Üçgen Ba¤lant› Ürün Kodu Ürün Kodu

335

361

442

478

492

600

742

942

1230

1610

2170

2640

3130

3650

3780

4080

5630

Page 35: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

SMC-FLEX Soft Starter

Allen-Bradley SMC-FLEX Soft Starter, 3-fazl› sincap kafes indüksiyon yada Y›ld›z/Üçgen tip motorlarda mikroprosesör kontrollü yol verme olana¤› sa¤lar.

Yol vericilerde stadard olarak yedi çal›flma modu bulunmaktad›r, ayr›ca motorlar›n y›ld›z yada üçgen ba¤lanmas›na olanak verir.

SMC-FLEX Soft Starter, elektronik afl›r› ak›m korumas› , dahili by-pass, geliflmifl haberleflme ve diagnostik imkanlar› ile hassasiyet, kolay kullan›m ve servis

imkan› sunar.

Yenilikçi kompak dizayn› ile yerden ve maliyetten tasarruf sa¤lar.

Kullan›m›n ideal oldu¤u yerler:

Motor kalk›fl›n›n aktarma kay›fl›, diflli yada zincir hasarlar›n›n olabilece¤i yerlerde.

Ani kalk›fllarda malzemenin zarar görebilece¤i uygulamalarda.

Kalk›fl torkundaki ad›m›n cihazlara hasar verebilece¤i uygulamalarda.

Demeraj ak›m›n›n tesisde yarataca¤› sorunlara karfl›.

Ürün Özellikleri

1 ... 1,250Amp Ak›m kontrol aral›¤›

7 Farkl› yol verme modu

Soft Start : Bafllang›ç torkunu düflürerek yumuflak ve ad›ms›z h›zlanma sa¤lar.

Ak›m Limitli Start : H›zlanma s›ras›nda düflük demeraj ak›m› istenen uygulamalar için

Çift Rampa Start : ‹ki de¤isik bafllang›ç profili ile de¤iflik yüklere yol verme imkan›.

Tam Voltaj Start : Solid state kontaktör gibi kalk›fl verme imkan›

Lineer h›zl› Start/Stop : Geri beslemeli kapal› çevrim kalk›fl ile sabit h›zlanma (harici takometre ile)

Preset Düsük H›zl› Start : Düsük h›z ile materyal pozisyonlamas› gerektiren uygulamalar için.

Soft Stop : Durma süresinin ayarlanmas› istenen uygulamalar için. (Durma süresi 0-120 saniye)

Dahili SCR Bypass/Run kontaktörü

Dahili programlanabilir elektronik motor koruma (Koruma s›n›f› Class 10,15,20,30 ve yük özellikleri seçimi ile)

LCD ekran. 3 Sat›r/ 16 Karakter, arka ayd›nlatmal›.

Alarm kontaklar› (Afl›r› yük,düflük yük, yüksek voltaj, dengesizlik, rotor kilitlenme (durma/s›k›flma) ve topraklama hatas›)

Motor parametresi izleme (A,V, kW, kWH, mW, mWH, çal›flma süresi, güç faktörü, motor termik kapasitesi)

Harici girifller. (PTC, Tako ve toprak hatas›)

Konfigüre edilebilir yard›mc› kontaklar(Normal/H›za göre/Hata/Alarm/Network[N.O./N.C] yada Harici N.O)

Seri Haberleflme portu ile operatör paneline ba¤lanabilme yada 20-COMM haberleflme modülleri ile de¤iflik protokollerde

haberleflme imkan› (Remote I/O, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, ProfiBUS, Interbus ve RS485-DF1)

Drive Tools program› ile parametre girifl imkan› (20-COMM… DPI Modülü ile)

33 www.marketotomasyon.com

Page 36: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

34

SMC-FLEX Opsiyonlar›

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

20-HIM-A3

20-HIM-A5

20-HIM-H10

Operatör Paneli, Tam nümerik LCD (20-HIM-H10 Gereklidir)

Operatör Paneli, Sadece Programlama , LCD(20-HIM-H10 Gereklidir)

Operatör Paneli, DPIPORT Cablosu, 1M

114

153

44,60

De¤iflik networkler için adaptör modülleri mevcuttur

SMC-FLEX 400-480VAC Motor Voltaj›

Maks. Motor Gücü (kW)

Fiyat (Euro)Motor Ak›m› (A)

Maks. Motor Gücü (kW)

Motor Ak›m› (A)

100...240VAC Kontrol Voltaj›

24VAC/DC Kontrol Voltaj›

2.2

11

22

30

45

55

75

110

132

160

200

250

Y›ld›z Ba¤lant› Üçgen Ba¤lant› Ürün Kodu Ürün Kodu

1...5

5...25

8,6...43

12...60

17...85

54...108

68...135

100...201

125...251

158...317

180...361

240...480

4

22

37

55

75

90

132

160

250

315

355

450

1,7...8,7

8,7...43

14,9...74

20,8...74

29,4...147

47...187

59...234

116...348

145...435

183...549

208...625

277...831

150-F5NBD

150-F25NBD

150-F43NBD

150-F60NBD

150-F85NBD

150-F108NBD

150-F135NBD

150-F201NBD

150-F251NBD

150-F317NBD

150-F361NBD

150-F480NBD

150-F5NBR

150-F25NBR

150-F43NBR

150-F60NBR

150-F85NBR

150-F108NBR

150-F135NBR

150-F201NBR

150-F251NBR

150-F317NBR

150-F361NBR

150-F480NBR

1330

1440

1520

1680

1820

2390

3220

3650

3960

4160

4480

6290

355

450

560

710

Max. Motor Gücü (kW)

Motor Ak›m› (A)

208...625

260...780

323...970

416...1250

500

500

710

900

283...850

300...900

400...1200

533...1600

-

-

-

-

150-F625NBA

150-F780NBA

150-F970NBA

150-F1250NBA

10800

11900

14800

18700

Max. Motor Gücü (kW)

Motor Ak›m› (A)

Ürün Kodu

100...240VAC Kontrol Voltaj›

Ürün Kodu

230/240VAC Kontrol Voltaj›

Fiyat (Euro)

Y›ld›z Ba¤lant› Üçgen Ba¤lant›

SMC-FLEX 400-480VAC Motor Voltaj›

Page 37: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micro800 Kontrol Sistemleri

35

Micro800 Kontrol Sistemleri kolay kurulum ve bak›m sa¤lar.Birtek yaz›l›m paketi ile tüm kontrolör ailesinin programlanmas› imkan› vard›r. Kolay kullan›m, ekonomik ve esnek yap›n›n hedeflendi¤i Micro800 Kontrol Sistemleri ile bu fonkisyonel yap› sa¤lanm›flt›r. Geniflleme ihtiyac› duyuldu¤u durumlarda plug-in modülleri ile sadece ihtiyaç duyulan fonkisyonel girifl ç›k›fl ihtiyac› sat›n al›narak ekonomik bir konfigürasyon oluflturulabilir.

Ak›ll› röle boyut ve özelliklerinde ancak yüksek ç›k›fl kapasitesi ve programlama kabiliyetlerinde yenilikçi kontrolör.

Plug-in modülleri ile esnek geniflleme imkan›na sahip, yüksek h›zl› say›c›, basit motion, haberleflme gibi güçlü fonksiyonlar içeren kompakt kontrolör.

Micro 830

USB Port

Seri Port

100 kHz Yüksek H›zl› Say›c›

Ç›kar›labilir Terminaller 100 kHz PTO

Maks. 5 Plug-in Modülü

USB Adaptörü

OpsiyonelLCD

4 KanalAnalog Girifl 12/24/120/240 V

Besleme Seçenekleri

Micro 810

www.marketotomasyon.com

3 eksene kadar hareket kontrol

özelli¤i

Maks. 2 plugin Modülü

Ethermet TCP/IP

RS232/485

SD Kart Yuvas›

Micro 8204 termistör s›cakl›k girifli

5 KHz PWM Ç›k›fl

100 KHz YüksekH›zl› Say›c›

Maks. 5 plugin Modülü

100 kHz PTO4 adete kadar

geniflleme modülü

3 eksene kadar hareket kontrol

özelli¤i

Ethermet TCP/IP

RS232/485USB Port

Micro 850

Yan tarafa tak›labilen LCD Ekran Modülü

Küçük makine ve RTU projeleri için optimize edilmifl kontolör.

Ek geniflleme, motion ve haberleflme özelliklerini bünyesinde toplayan makine ve otomasyon projelerine uygun güçlü kontolör.

Page 38: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micro810 Programlanabilir Kontrolör

36

Genel özellikler

120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri

Maks. 12 I/O ( 8 Girifl / 4 Ç›k›fl)

8A Ç›k›fl ak›m› ile ekstra ç›k›fl rölesi ihtiyac› yoktur

DC modeller de , 4 girifl 0-10V analog girifl olarak kullan›labilir

Opsiyonel adaptör ile USB üzerinden program yükleme

Opsiyonel 1.5” LCD ile uygulama datalar›n› izleme/düzelte imkan›. LCD ile haf›za yedekleme

LCD üzerinden Fonksiyon bloklar› ile programlama gerektirmeden konfigürasyon ve çal›flt›rma

Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama

Dahili gerçek zaman saati , 32-bit ve 64-bit kayan nokta aritmeti¤i ve PID fonsiyonu

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick sertifikalar›

2080-LC10-12QWB

2080-LC10-12AWA

2080-LC10-12QBB

2080-LC10-12DWD

120/240VAC

-

8

-

-

-

-

-

8

4

4

-

4

Fiyat (Euro)Ürün Kodu

Girifl

24VDC/VAC 12VDC Röle 24 VDC SRC

8

-

8

-

-

-

4

-

4

-

4

4

57,7

57,7

57,7

57,7

(DC Girifl ile ortak)

Analog Girifl0-10V

Aksesuarlar

2080-LCD

2080-USBADAPTER

20,4

13,6

Micro810 1.5" LCD , tufl tak›m› ve haf›za backup modulü

Micro810 USB adaptörü

Ç›k›fl

Micro 810 Kontrolör Modelleri

Ürün Kodu Aç›klama Fiyat (Euro)

Page 39: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micro820 Programlanabilir Kontrolör

37

Genel özellikler

Baz ünitelerde 24VDC besleme seçene¤i. Opsiyonel harici 110/240VAC güç kayna¤› (2080-PS120-240VAC)

Baz modellerde 12 Dijital Girifl / 7 Dijital Ç›k›fl ve 4 Analog Girifl (0-10V)/ 1 Analog Ç›k›fl (0-10V)

2 Plug-in Slotu ile Girifl/Ç›k›fl yada özel modül ile geniflleme imkan›.

Dahili Ethernet/IP Class 3, Modbus TCP/IP

Dahili RS232/485 portu , CIP seri, Modbus RTU/ASCII

Program transferi, datalog yada reçete saklama için Maks. 32 GB MicroSD kart. (FAT32/16, Class 6 ve 10 SDCS/SDHC)

5kHz PWM Ç›k›fl (Selenoid yada valf kontrolü için)

4 adet termistor s›cakl›k girifli ile Bina Kontrol Sisteml (BMS) için dijital kontrol fonksiyonu.

Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama

Dahili gerçek zaman saati , 32-bit ve 64-bit kayan nokta aritmeti¤i ve PID fonsiyonu

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick sertifikalar›

2080-LC20-20QWB

2080-LC20-20QBB

2080-LC20-20AWB

2080-LC20-20QWB(R)

2080-LC20-20QBB(R)

2080-LC20-20AWB(R)

120V AC

-

-

8

-

-

8

4

4

4

4

4

4

7

-

7

7

-

7

Fiyat (Euro)Katalog No

Girifl

24V DC/V AC Analog 0-10V Röle 24V DC SRC

12

12

4

12

12

4

-

7

-

-

7

-

1

1

1

1

1

1

178

178

178

199

199

199

Analog 0-10V

Ç›k›fl

Ürün Modelleri

Aksesuarlar

2080-PS120-240VAC

2080-REMLCD

32,6

101

Harici 120/240V AC güç kayna¤›

3.7" uzak ba¤lant› LCD paneli, 24V DC besleme, 4 yada 8 sat›r ASCII karakter

Ürün Kodu Aç›klama Fiyat (Euro)

Micro800 Uzak Ba¤lant› LCD Paneli : Program yükleme için USB portu içerir. IP65 Koruma s›n›f›. Konfigüre edilebilir aç›l›fl ekran›.

Plug-in modülleri için sayfa 41’e bak›n›z.

YEN‹

Ç›kabilir tafl›nabilir klamens

Page 40: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

38

Genel özellikler

Baz üniteler dahili 24VDC güç kayna¤› içerir. Opsiyonel harici 110/240VAC güç kayna¤› vard›r.

10 , 16, 24, 48 Girifl/Ç›k›fl içeren modeller

Baz ünitelerde plug-in modül slotlar: 10 I/O’da 2, 16 I/O’da 2 , 24 I/O’da 3 , 48 I/O’da 5 slot

Plug-in modülleri ile Maksimum 88 girifl/ç›k›fl , 20 analog girifl/ç›k›fla kadar geniflleme.

Dahili USB programlama portu , RS-232/485 seri port

Dahili 3 eksen hareket kontrolü

o 3 adete kadar 100KHz PTO ç›k›fl ile (Step yada servo motor kontrolü)

o 6 adete kadar 100KHz Yüksek H›zl› Say›c› girifli

o Dahili Hareket Fonksiyon Bloklar› ile tek eksen hareketi.

o Basit hareket komutlar› Home, Stop, MoveRelative, MoveAbsolute, MoveVelocity

o Asenkron durumlar için gerçek konumu kay›t etmek amac› ile TouchProbe komutu

Seri port üzerindenModbus RTU (Master/Slave) , ASCII/Binary

Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama

Dahili gerçek zaman saati , 32-bit ve 64-bit kayan nokta aritmeti¤i ve PID fonsiyonu

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC sertifikalar›

Micro830 Programlanabilir Kontrolör

2080-LC30-10QWB

2080-LC30-10QVB

2080-LC30-16AWB

2080-LC30-16QWB

2080-LC30-16QVB

2080-LC30-24QBB

2080-LC30-24QVB

2080-LC30-24QWB

2080-LC30-48AWB

2080-LC30-48QBB

2080-LC30-48QVB

2080-LC30-48QWB

110 VAC

-

-

10

-

-

-

-

28

-

-

-

4

-

6

6

-

-

-

10

20

-

-

20

-

-

-

-

-

10

-

-

-

20

-

-

Fiyat (Euro)Ürün Kodu

Girifl

24VDC/VAC Röle 24V Source

6

6

-

10

10

14

14

14

-

28

28

28

Ç›k›fl

Micro 830 Kontrolör Modelleri

www.marketotomasyon.com

-

4

-

-

6

-

10

-

-

-

20

-

24V Sink

-

1 PTO

-

-

1 PTO

2 PTO

2 PTO

-

-

3 PTO

3 PTO

-

Hareket Ekseni

Yüksek H›zl› Say›c›

2 YHS

2 YHS

-

2 YHS

2 YHS

4 YHS

4 YHS

4 YHS

-

6 YHS

6 YHS

6 YHS

Plug-in modülleri için sayfa 41’e bak›n›z.

124

124

165

165

165

213

213

213

336

336

336

336

Page 41: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

39

Genel özellikler

Baz ünitelerde 24VDC besleme seçene¤i. Opsiyonel harici 110/240VAC güç kayna¤› vard›r.

24 ve 48 Girifl/Ç›k›fl içeren modeller.

Plug-In modülleri ve geniflleme modülleri ile 132 Girifl/Ç›k›fla geniflleme.

Dahili USB Portu, RS-232/485 portu ve Ethernet Portu

Dahili 3 eksen hareket kontrolü

o 3 adete kadar 100KHz PTO ç›k›fl ile (Step yada servo motor kontrolü)

o 6 adete kadar 100KHz Yüksek H›zl› Say›c› girifli

o Dahili Hareket Fonksiyon Bloklar› ile tek eksen hareketi.

o Basit hareket komutlar› Home, Stop, MoveRelative, MoveAbsolute, MoveVelocity

o Asenkron durumlar için gerçek konumu kay›t etmek amac› ile TouchProbe komutu

Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama

c-UL-us Class 1 Div 2, CE, C-Tick, KC

Micro850 Programlanabilir Kontrolör

2080-LC50-24QWB

2080-LC50-48QWB

2080-LC50-24QBB

2080-LC50-48QBB

2080-LC50-24QVB

2080-LC50-48QVB

2080-LC50-24AWB

2080-LC50-48AWB

110 VAC

-

-

-

-

-

-

14 (Sadece 120VAC)

28 (Sadece 120VAC)

10

20

-

-

-

-

10

20

-

-

10

20

-

-

-

-

Fiyat (Euro)Ürün Kodu

Girifl

24VDC/VAC Röle 24V Source

14

28

14

28

14

28

-

-

Ç›k›fl

Micro 830 Kontrolör Modelleri

www.marketotomasyon.com

-

-

-

-

10

20

-

-

24V Sink

-

-

2 PTO

3 PTO

2 PTO

3 PTO

-

-

Eksen Kontrol (1)

HSC(2)

4 HSC

6 HSC

4 HSC

6 HSC

4 HSC

6 HSC

-

-

Plug-in modülleri için sayfa 41’e bak›n›z.

306

448

306

448

306

448

306

448

Aksesuarlar

2080-PS120-240VAC 32,6Harici 120/240V AC güç kayna¤›

Ürün Kodu Aç›klama Fiyat (Euro)

(1) Her pulse ç›k›fl ekseni 2HSC giriflini ortak kullan›r. Maksimum say›da PTO konfigüre edildiyse HSC say›s› 0’d›r.

(2) 2-kablolu yüksek h›zl› say›c› gösterilmifltir, 2 ye bölünerek 4-kablolu yüksek h›zl› say›c› bulunur

(3) 12/24VDC ve 24VAC desteklenir

YEN‹

Page 42: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

40

Genel özellikler

Micro 850 geniflleme modülleri, Micro 850 serisi kontolörlere 4 adet modül ile 128 dijital, analog I/O ve RTD/TC eklenmesini sa¤lar.

Yüksek adetli I/O modülleri ile yerden tasarruf sa¤lar.

Ç›kart›labilir terminaller ile kolay montaj, kurulum ve kablolama sa¤lar.

Micro850 Geniflleme Modülleri

www.marketotomasyon.com

2085-IQ16

2085-IQ32T

2085-OV16

2085-OB16

2085-OW8

2085-OW16

2085-IA8

2085-IM8

2085-OA8

2085-IF4

2085-IF8

2085-OF4

2085-IRT4

2085-ECR

Kategori

Dijital I/O

Analog I/O

Özel Modül

Hat sonland›r›c›

Ürün Kodu Açıklama Fiyat (Euro)

16Dijital girifl, 12/24VDC, Sink/Source

32Dijital girifl, 12/24VDC, Sink/Source

16Dijital ç›k›fl, 12/24VDC, Sink

16Dijital ç›k›fl, 12/24VDC, Source

8Röle ç›k›fl, 2A

16Röle ç›k›fl, 2A

8 , 120 VAC girifl

8 , 240 VAC girifl

8 , 120/240 VAC ç›k›fl

4-kanal Analog girifl, 0 - 20mA/4 - 20mA, -10V ~ +10V,izoleli, 14-bit

8-kanal Analog girifl, 0 - 20mA/4 - 20mA, -10V ~ +10V,izoleli, 14-bit

4-kanal Analog ç›k›fl, 0 - 20mA/4 - 20mA, -10V ~ +10V,izoleli, 12-bit

4-kanal RTD ve TC , izoleli, ±0.5 °C

Hat sonland›r›c›

YEN‹

95,1

156

119

119

78,1

115

74,7

74,7

95,1

149

258

149

231

10,2

(1) Ba¤lant› aksesuar› gerekli.

Page 43: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

41

Genel özellikler

Micro820, Micro830 ve Micro850 serisi programlanabilir kontrolörler ile kullan›m

Standart dijital ve analog girifl/ç›k›fl, haberleflme, haf›za yedekleme ve ek haf›za üniteleri

DeviceNet Scanner, Micro800 haberleflme kapasitesini 20 node PowerFlex AC sürücü ve CompactBlock LDX I/O’a geniflletir.

Rockwell Automation Encompass Partner ürünleri ile de¤iflik uygulama ve fonksiyonlar (Loadcell, SMS Modülü, BACNet habberleflme...)

Kolay montaj sa¤layan ve montaj alan›n› geniflletmeyen üstten tak›lan modüller

-20 ... 65°C (-4 ... 149 °F) çal›flma s›cakl›¤›

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick sertifikalar›

Plug-in Modulleri, uygulama ihtiyaçlar›na uygun olarak kolay ve ucuz geniflleme imkanlar› sa¤lar. Kolay ve üstten tak›lan modüller, PLC montaj alan›n› geniflletmeden girifl/ç›k›fl gibi fiziksel eklentilerin yan›nda haberleflme, haf›za ve gerçek zaman saati ile fonksiyonel genifllemede sa¤lar.

YEN‹ Micro800 Plug-in Modülleri

Micro 810 Kontrolör Modelleri

2080-IQ4

2080-OB4

2080-OV4

2080-OW4I

2080-IQ4OB4

2080-IQ4OV4

2080-IF4

2080-IF2

2080-OF2

2080-SERIALISOL

2080-DNET20

2080-TRIMPOT6

2080-RTD2

2080-TC2

2080-MOT-HSC

2080-MEMBAK-RTC

ILX800-SMSG

HI-2080-WS

2080sc-IF4u

2080sc-OW2IHC

2080sc-NTC

2080sc-BACNet

Kategori

Dijital Girifl/Ç›k›fl

Analog Girifl/Ç›k›fl

Haberleflme

Özel Modül

Ürün Kodu Desteklenen Kontrolör Açıklama Fiyat (Euro)

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro820, Micro830, Micro850

Micro830, Micro850

Micro830

Micro830, Micro850

Micro830, Micro850

Micro830, Micro850

Micro830, Micro850

Micro830, Micro850

4 Dijital Girifl, 12/24VDC, Sink/Source, Tip 3

4 Dijital Ç›k›fl, 12/24VDC, Source

4 Dijital Ç›k›fl, 12/24VDC, Sink

2 Röle Ç›k›fl, herbiri izoleli, 2A

8 kar›fl›k: 4 Dijital Girifl 12/24VDC, Sink/Source, 4 Dijital Ç›k›fl Source

8 kar›fl›k: 4 Dijital Girifl 12/24VDC, Sink/Source, 4 Dijital Ç›k›fl Sink

4-Kanal Analog Girifl, 0-20 mA, 0-10V, izolesiz 12-bit

2-Kanal Analog Girifl, 0-20 mA, 0-10V, izolesiz 12-bit

2-Kanal Analog Ç›k›fl, 0-20 mA, 0-10V, izolesiz 12-bit

RS232/485 izoleli seri port

DeviceNet Scanner, 20 Node

6-Kanal Trimpot Analog Girifl

2-Kanal RTD, ‹zolesiz, ±1.0 °C

2-Kanal TC, ‹zolesiz, ±1.0 °C

Yüksek H›zl› Say›c›, 250KHz, Line Receiver, 1 Dijital Ç›k›fl

Haf›za yedekleme ve Yüksek hassasiyetli gerçek zaman saati

850/900/1800/1900 MHz ,·2 W - 850/900 MHz ·1 W - 1800/1900 MHz

16 Bit, Sinyal: -0.3mV ile +15.3mV aras›, 55 ölçüm/sn

4-kanal voltaj - akım / Termocupl / RTD / Rezistans analog girifller

2 kanal 10Amp. Ç›k›fl, LED indikatörlü

4 kanal termistör girifli, LED ‹ndikatörlü

Seri BACNET bina otomasyon arabirimi

Yedekleme Haf›zas›

SMS Modülü

Loadcell Modülü

Üniversal Analog Mod.

Yüksek Ak›ml› Röle Mod.

4 Kanal Termistör Girifl

BACNet Haberleflme

33,3

33,3

33,3

46,9

53,6

53,6

101

60,4

60,4

46,9

101

67,2

74

74

67,2

67,2

327

412

210

88

210

210

Page 44: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

42

Connected Components Workbench™ programlama ve konfigürasyon yaz›l›m› Micro800 serisi kontrolörler ve birçok Allen-Bradley komponent s›n›f› ürünü destekler. Makina üzerindeki Allen-Bradley markal› PLC, AC sürücü, Servo sürücü ve operatör paneli tekbir yaz›l›m ile kolayca birbirine entegre edilebilir, devreye al›n›r ve izlenebilir.

Destekledi¤i Kontrolörler

Programlama Dilleri

Kullan›c› Tan›ml› Fonksiyon Bloklar›

Cihaz Konfigürasyonu

Çal›fl›rken Program ‹ndirme

Kontrolör Simülasyonu

Ürün Kodu

Fiyat (Euro)

Gelifltirme SürümüÖzellikler

Tüm Micro800 Kontrolörler,PowerFlex

AC Sürücüler, PanelView Component Serisi HMI

Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama

Blok oluflturma ve kullan›m

Destekler

Destekler

Destekler

9328-CCWDEVENE

Fiyat Sorunuz

Tüm Micro800 Kontrolörler,PowerFlex AC Sürücüler,

PanelView Component Serisi HMI

Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama

Blok oluflturma ve kullan›m

Destekler

Desteklemez

Desteklemez

9328-SO001A-EN-C

Ücretsiz (Web sitesinden indirilebilir)

Standart SürümConnected Components Workbench Yaz›l›m›

Allen-Bradley ürünlerinin tek bir platform üzerinden entegrasyonunu sa¤lar.USB port üzerinden kolay ve h›zl› ba¤lant› kurulmas›n› sa¤lar. Grafik arabirim ile kolay ve anlafl›l›r menülerden oluflur.

Microsoft ve IEC-61131 standartlar›n›n kullan›m› ile endüstri standartlar›nda yap›. Ladder, Fonksiyon Blok ve text programlama. PLC ve Operatör panelleri aras›nda sürükle/b›rak flekline kolay de¤iflken kullan›m›. Çal›flma s›ras›nda programlama imkan›.

Cihaz Konfigürasyonu

Programlama

‹zleme PanelView Component yaz›l›m›, Connected Components Workbench program› içerisinde çal›fl›r. PanelView Componente USB üzerinden trasfer gerektirmeksizin direkt ba¤lant›. Alarm mesaj›, geçmifl kayd› ve basit reçeteleme fonksiyonlar›n› içerir.

Connected Components Workbench Yaz›l›m›

www.marketotomasyon.com

Page 45: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micrologix 1000 Serisi PLC

43

Genel özellikler

120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri 10 , 16 , 20 yada 32 Girifl / Ç›k›fl I/O kombinasyonlar› H›zl› CPU (500 komut program iflleme süresi 1,5 ms) 1kB Program haf›zas› Dahili EEPROM haf›za ile harici pil yada haf›za modülü gerektirmez 20 Girifl / Ç›k›fll› modellerinde 4 analog girifl ve 1 analog ç›k›fl DC giriflli modellerde dahili H›zl› Say›c› (6,6kHz) Haberleflme:

Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile) DF1 Protokolü

DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile) DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile) Ethernet/IP (1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW modülleri ile)

Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj› CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›

Micrologix 1000 Kontrolör Modelleri:

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Girifl Ç›k›fl Yüksek H›zl› Girifl

1761-L10BWA

1761-L16AWA

1761-L16BWA

1761-L16NWA

1761-L20AWA-5A

1761-L20BWA-5A

1761-L32AAA

1761-L32AWA

1761-L32BWA

6 (24VDC)

10 (120VAC)

10 (24VDC)

10 (24VAC/DC)

12 (120VAC) , 4 (Analog)

12 (24VDC) , 4 (Analog)

20 (120VAC)

20 (120VAC)

20 (24VDC)

4 (Röle)

6 (Röle)

6 (Röle)

6 (Röle)

8 (Röle) , 1 (Analog)

8 (Röle) , 1 (Analog)

10 (Triac) , 2 (Röle)

12 (Röle)

12 (Röle)

1 (6,6kHz)

-

1 (6,6kHz)

-

-

1 (6,6kHz)

-

-

1 (6,6kHz)

131

233

201

252

502

486

388

341

287

120/240VAC Besleme Gerilimi

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Girifl Ç›k›fl Yüksek H›zl› Girifl

1761-L10BWB

1761-L10BXB

1761-L16BBB

1761-L16BWB

1761-L16NWB

1761-L20BWB-5A

1761-L32BBB

1761-L32BWB

6 (24VDC)

6 (24VDC)

10 (24VDC)

10 (24VDC)

10 (24VAC/DC)

12 (24VDC) , 4 (Analog)

20 (24VDC)

20 (24VDC)

4 (Röle)

2 (MOSFET) , 2 (Röle)

4 (MOSFET) , 2 (Röle)

6 (Röle)

6 (Röle)

8 (Röle) , 1 (Analog)

10 (MOSFET) , 2 (Röle)

12 (Röle)

1 (6,6kHz)

1 (6,6kHz)

1 (6,6kHz)

1 (6,6kHz)

-

1 (6,6kHz)

1 (6,6kHz)

1 (6,6kHz)

109

75,80

194

201

233

465

276

276

24VDC Besleme Gerilimi

Analog girifller : Voltaj (±10V), ak›m (0…20 mA) / Analog ç›k›fllar: voltaj/ak›m (0…10V, 4…20 mA)

Page 46: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

44 www.marketotomasyon.com

Aksesuarlar

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

1761-CBL-AC00

1761-CBL-AM00

1761-CBL-AP00

1761-CBL-HM02

1761-CBL-PM02

1761-HHM-K64

1761-HHP-B30

1761-NET-AIC

1761-NET-ENI

1761-NETENIW

1761-RPL-RT00

1761-SIM-B16

1761-NET-AIC (9-Pin)/ PC Kablosu (9-Pin) , 45cm

1761-NET-AIC (9-Pin) / Micrologix 1000 (8-Pin DIN) Kablosu , 45cm

1761-NET-AIC (9-Pin) / Micrologix 1000 (9-Pin) Kablosu , 45cm

El Programlama Cihaz› / Micrologix 100 Kablosu , 2 metre

PC / Micrologix 100 Kablosu , 2 metre

El Programlama Cihaz› 64K Haf›za Modülü (8 Program saklama)

El Programlama cihaz› (Micrologix 100 için, 1761-CBL-HM02 kablosu dahil)

AIC+ Geliflmifl Çevirici.( RS-232/RS-485 , 2 adet RS232 Portu)

ETHERNET Arabirimi (Micrologix ve Compactlogix için)

ETHERNET Arabirimi (WEB Server dahil)

Yedek DNET Terminal blok (1761-NET-DNI için)

Micrologix 1000 girifl simülatörü

27,70

26,10

26,10

41,60

40,90

95,70

200

157

545

714

19,10

57,30

Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.

Page 47: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micrologix 1100 Serisi PLC

45

Genel özellikler

120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri Dahili 16 I/O, 144 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 4 adet 1762 MicroLogix I/O ile) 8 kB haf›za (4 kB kullan›c› program, 4 kB kullan›c› data haf›zas›) ‹zoleli RS-232/RS-485 portu ile seri yada network haberleflmesi Dahili RJ45 portu ile 10/100 MBps Ethernet/IP haberleflmesi ve dahili WEB Server Dahili LCD display ile I/O izleme, say›c›/zamanlay›c› de¤eri girifli Online-edit özelli¤i ile program çal›fl›rken modifikasyon imkan› 2 adet dijital potansiyometre ile hassas data bölgesi de¤ifltirme Dahili gerçek zaman saati, Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan› 1 adet 20kHz yüksek h›zl› say›c› girifli (DC giriflli modellerde), 2 adet 20 kHz yüksek h›zl› PTO/PWM ç›k›fl› (DC ç›k›fll› modelde) Haberleflme:

Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile) Modbus RTU (RS232/RS485) DF1 Protokolü DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile) DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile) Ethernet/IP (dahili RJ45 portu ve 1761-NET-EN/1761-NET-ENIW modülleri ile)

Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›, ç›kar›labilir terminal bloklar› ile kolay montaj ve servis CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›

Di¤er Aksesuarlar

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

1763-BA

1763-MM1

1763-NC01

1761-CBL-PM02

Micrologix 1100 Yedek Pil

Micrologix 1100 Haf›za Modülü

Micrologix 1100 RS485 Haberleflme Kablosu

PC / Micrologix Programlama Kablosu , 2 metre

25,20

100

27,40

40,90

Micrologix 1100 Kontrolör Modelleri:

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Besleme Girifl Ç›k›fl Yüksek H›zl› Girifl

1763-L16AWA

1763-L16BWA

1763-L16BBB

1763-L16DWD

120/240VAC

120/240VAC

24VDC

12...24VDC

10 (120VAC), 2(Analog,V)

6 (24VDC), 4 (H›zl› 24VDC),2(Analog,V)

6 (24VDC), 4 (H›zl› 24VDC),2(Analog,V)

6 (12/24VDC), 4 (H›zl› 12/24VDC),2(Analog,V)

6 (‹zole Röle)

6 (‹zole Röle)

2 (‹zole Röle), 2(TR), 2(H›zl› TR)

6 (‹zole Röle)

YOK

4 (20kHz I/P)

4 (40kHz I/P) 2(40kHz O/P)

4 (20kHz I/P)

344

344

344

344

Analog girifller (0…10V)

1762 Micrologix geniflleme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z. Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.

DahiliEthernet

Portu

Page 48: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micrologix 1200 Serisi PLC

46

Genel özellikler

120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri

Dahili 24 yada 40 I/O

232 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 6 adet 1762 MicroLogix I/O ile)

6 kB haf›za (4 kB kullan›c› program, 2 kB kullan›c› data haf›zas›)

‹zoleli RS-232/RS-485 portu ile seri yada network haberleflmesi

Opsiyonel çift portlu modeller ile ayn› anda PC ve HMI’ya ba¤lan›labilir

2 adet dahili analog potansiyometre set noktalar›n›n kolay ayar›

Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan›

Opsiyonel gerçek zaman saati ve haf›za modülü

1 adet 20kHz yüksek h›zl› say›c› girifli (DC giriflli modellerde)

1 adet 20 kHz yüksek h›zl› PTO yada PWM ç›k›fl› (DC ç›k›fll› modelde)

Haberleflme:

Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile)

DF1 Protokolü

Modbus RTU slave ve RTU master protokolü (RS-232 portu üzerinden)

ASCII haberleflme (RS-232 portu üzerinden)

DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile)

DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)

Ethernet/IP (1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW modülleri ile)

Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›

Ç›kar›labilir terminal bloklar› ile kolay montaj ve servis

CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›

www.marketotomasyon.com

Page 49: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

47

Micrologix 1200 Kontrolör Modelleri:

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Girifl Ç›k›fl Yüksek H›zl› Girifl

1762-L24AWA

1762-L24AWAR

1762-L24BWA

1762-L24BWAR

1762-L40AWA

1762-L40AWAR

1762-L40BWA

1762-L40BWAR

14 (120VAC)

14 (120VAC)

10 (24VDC),4 (FAST DC)

10 (24VDC),4 (FAST DC)

24 (120VAC)

24 (120VAC)

20 (24VDC),4 (FAST DC)

20 (24VDC),4 (FAST DC)

313

379

263

327

464

525

449

502

120/240VAC Besleme Gerilimi

10 (Röle)

10 (Röle)

10 (Röle)

10 (Röle)

16 (Röle)

16 (Röle)

16 (Röle)

16 (Röle)

YOK

YOK

4 (20kHz I/P)

4 (20kHz I/P)

YOK

YOK

4 (20kHz I/P)

4 (20kHz I/P)

-

-

-

-

HMI Port

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Girifl Ç›k›fl Yüksek H›zl› Girifl

1762-L24BXB

1762-L24BXBR

1762-L40BXB

1762-L40BXBR

10 (24VDC),4 (FAST DC)

10 (24VDC),4 (FAST DC)

20 (24VDC),4 (FAST DC)

20 (24VDC),4 (FAST DC)

255

317

439

498

24VDC Besleme Gerilimi

5 (Röle),4 (TR), 1 (H›zl› TR)

5 (Röle),4 (TR), 1 (H›zl› TR)

8 (Röle),7 (TR), 1 (H›zl› TR)

8 (Röle),7 (TR), 1 (H›zl› TR)

4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)

4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)

4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)

4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)

-

-

HMI Port

Di¤er Aksesuarlar

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

1762-MM1

1762-MM1RTC

1762-RTC

1761-CBL-PM02

Micrologix 1200 haf›za modülü

Micrologix 1200 haf›za modülü ve gerçek zaman saati

Micrologix 1200 gerçek zaman saati modülü

PC / Micrologix Programlama Kablosu , 2 metre

47,10

69,30

37,70

40,90

1762 Micrologix geniflleme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.

Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.

Page 50: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

www.marketotomasyon.com

Micrologix 1400 Serisi PLC

48

Genel özellikler

120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri

Dahili 32 I/O

256 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 7 adet 1762 MicroLogix I/O ile)

20 kB haf›za (10 kB kullan›c› program, 10 kB kullan›c› data haf›zas›)

128 kB’a kadar data logging ve 64 kB reçete haf›zas›

2 adet RS-232/RS-485 portu ile seri yada network haberleflmesi

Dahili RJ45 portu ile 10/100 MBps Ethernet/IP haberleflmesi, dahili WEB Server

Dahili LCD display ile I/O izleme, say›c›/zamanlay›c› de¤eri girifli

Online-edit özelli¤i ile program çal›fl›rken modifikasyon imkan›

2 adet dijital potansiyometre ile hassas data bölgesi de¤ifltirme

Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan›

Dahili gerçek zaman saati

6 adet 100kHz yüksek h›zl› say›c› girifli (DC giriflli modellerde)

3 adet 100 kHz PTO yada 3 adet 40 kHz PWM ç›k›fl› (DC ç›k›fll› modellerde)

Dahili PTO ile çift eksen servo kontrolü

Haberleflme:

Point-to-point

DF1 Protokolü, DNP3 Protokolü

Modbus RTU slave ve RTU master protokolü

ASCII haberleflme

DH-485

DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)

Ethernet/IP (dahili RJ45 portu ve 1761-NET-EN/1761-NET-ENIW modülleri ile)

E-mail gönderme özelli¤i

Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›

Ç›kar›labilir terminal bloklar› ile kolay montaj ve servis

CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›

DahiliEthernet

Portu

Page 51: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

49

Ürün Kodu

1766-L32BXB

1766-L32BXBA

Girifl

12 (24VDC)

8 (H›zl› DC)

12 (24VDC)

8 (H›zl› DC)

PWM/PTO

3 Kanal PTO (100kHz)

/ PWM (40kHz)

3 Kanal PTO (100kHz)

/ PWM (40kHz)

24VDC Besleme Gerilimi

Ç›k›fl

6 (Röle), 3 (H›zl› DC)

3 (Normal DC)

6 (Röle), 3 (H›zl› DC)

3 (Normal DC)

Analog I/0

YOK

4 Girifl (V)

2 Ç›k›fl (V)

6 Kanal (100kHz)

6 Kanal (100kHz)

HS Girifl

458

571

Fiyat (Euro)

Micrologix 1400 Aksesuarlar›

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

1766-MM1

1761-CBL-PM02

Micrologix 1400 Haf›za Modülü

PC / Micrologix Programlama Kablosu , 2 metre

110

40,90

Micrologix 1400 Kontrolör Modelleri:

Ürün Kodu PWM/PTOGirifl Ç›k›fl Analog I/0

1766-L32BWA

1766-L32AWA

1766-L32BWAA

1766-L32AWAA

12 (24VDC) 8 (H›zl› DC)20 (120VAC)

12 (24VDC) 8 (H›zl› DC)

20 (120VAC)

120/240VAC Besleme Gerilimi

HS Girifl Fiyat (Euro)

12 (Röle)

12 (Röle)

12 (Röle)

12 (Röle)

YOK

YOK

4 Girifl (V)2 Ç›k›fl (V)4 Girifl (V)2 Ç›k›fl (V)

6 Kanal (100kHz)

YOK

6 Kanal (100kHz)

YOK

-

-

-

-

458

458

571

571

Analog girifller (0…10V), analog ç›k›fllar (0…10V)

1762 Micrologix geniflleme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z. Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.

Page 52: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

50 www.marketotomasyon.com

Dijital Girifl / Ç›k›fl Modülleri

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Girifl Ç›k›fl Voltaj Kategorisi

1762-IA8

1762-IQ8

1762-IQ16

1762-IQ32T

1762-OA8

1762-OB8

1762-OB16

1762-OW8

1762-OW16

1762-OX6I

1762-OV32T

1762-OB32T

1762-IQ8OW6

8

8

16

32

-

-

-

-

-

-

-

-

8

96,20

94,70

117

194

127

99,90

144

99,40

144

101

236

236

168

-

-

-

-

8

8

16

8

16

6

32

32

6

100/120V AC

24VDC NPN/PNP

24VDC NPN/PNP

24VDC NPN/PNP

100…240VAC

24V DC source

24V DC source

AC/DC N.A. röle

AC/DC N.A. röle

AC/DC Type C Relay

24V DC sink

24V DC source

Girifl:24VDC NPN/PNP Ç›k›fl:N.A. röle

Micrologix 1100-1200-1400 Serisi PLC Geniflleme Üniteleri

Analog Girifl/Ç›k›fl Modülleri

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Girifl Ç›k›fl Analog Limitler

1762-IF4

1762-OF4

1762-IF2OF2

1762SC-IF8U

1762SC-IF4OF4

1762SC-OF8

4

-

2

8

4

-

200

189

200

702

702

702

-

4

2

-

4

8

Voltaj: ±10V Ak›m: 4…20 mA

Voltaj: 0…10V Ak›m: 4…20 mA

Voltaj: 0…10V Ak›m: 4…20 mA

Voltaj, Ak›m, Thermocouple, RTD Girifl

Voltaj, Ak›m, Thermocouple Girifl, Voltaj Ak›m Ç›k›fl

Voltaj, Ak›m, Bipolar Ç›k›fl

15 bit

12 bit

12 bit

Hassasiyet

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama/Özellikler

1761-NET-AIC

1761-NET-ENI

1761-NET-ENIW

AIC+ Geliflmifl Arabirim Çevirici

• Micrologix PLC'nin yada di¤er DH-485 özellikli RS-232 cihaz›n DH-485 a¤›na ba¤lanma

• Micrologix PLC'nin di¤er cihazlarla iletiflim bafllatmas› yada cevap vermesini sa¤lama

EtherNet/IP RS-232 Arabirimi

• Micrologix PLC'nin yada DF1 full duplex adresli RS-232 cihaz›n Ethernet/IP a¤›na ba¤lama

• Program izleme, yükleme ve indirme

• PC'ler ve ana bilgisayarlar aras› veri al›flverifli

• Peer-to-peer haberleflme

• SMTP üzerinden e-mail mesajlaflma

EtherNet/IP RS-232 Arabirimi (Dahili WEB Server)

• 1761-NET-ENIW Web özellikli modülserver üzerinden data tablolar›na ulaflarak yazma/okuma

157

545

714

Micrologix Haberleflme Modülleri

Haberleflme cihazlar›ndan biri , MicroLogix 1000, 1200, yada 1500 PLC’ye ba¤land›¤›nda gerekli olan güç Micrologix PLC haberleflme portundan sa¤lan›r. MicroLogix 1100 ve 1400 PLC’ler bu gücü sa¤lamazlar, harici olarak 24V DC güç kayna¤› kullan›lmas› gereklidir.

Özel Modüller

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

1762-IT4

1762-IR4

1492-CAB025P62

1492-CAB025U62

277

277

128

128

4 Kanal Termocupl: J,K,T,E,R,S,B,N,C / Milivolt: ±50mV yada ±100mV)

4 Kanal RTD: ±0.2…±0.6 °C (25°C’de do¤ruluk) / Direnç giriflleri: ±0.5…±1.5 Ohm

1762-OB32T için 2,5m kablo

1762-IQ32T için 2,5m kablo

Page 53: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Micrologix 1500 Serisi PLC

51

Genel Özellikler

120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri Dahili 24 yada 28 I/O, 540 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 16 adet 1769 CompactLogix I/O ile) 1764-LSP CPU / 7kB haf›za, 1764-LRP CPU / 14kB haf›za ‹zoleli RS-232 portu ile seri yada network haberleflmesi Opsiyonel Data Access Tool (1764-DAT) ile CPU de¤iflkenlerini de¤ifltirme imkan› 2 adet dahili analog potansiyometre set noktalar›n›n kolay ayar› Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan› Opsiyonel gerçek zaman saati ve haf›za modülü 20kHz yüksek h›zl› say›c› girifli, 20 kHz yüksek h›zl› PTO yada PWM ç›k›fl› Haberleflme:

Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile) DF1 Protokolü Modbus RTU slave ve RTU master protokolü (RS-232 portu üzerinden) ASCII haberleflme (RS-232 portu üzerinden) DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile) DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile) Ethernet/IP (1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW modülleri ile)

CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›

Ürün Kodu

1764-24AWA

1764-24BWA

1764-28BXB

Besleme Voltaj›

120/240VAC

120/240VAC

24VDC

Girifl

12 (120VAC)8 (24VDC)

4 (24VDC, h›zl›)

8 (24VDC)8 (24VDC, h›zl›)

Ç›k›fl

12 (Röle), her modülde 2 izole

12 (Röle), her modülde 2 izole

6 (Röle), her modülde 2 izole2 (24VDC FET)

2 (24VDC , h›zl›, FET)

HS Girifl

-

4 (20Khz) H›zl› girifl

8 (20KHz) H›zl› girifl2 (20KHz ) H›zl› ç›k›fl

Fiyat (Euro)

390

388

388

Micrologix 1500 Baz Üniteleri

Micrologix 1500 Aksesuarlar›

Ürün Kodu

1764-DAT

1764-MM1

1764-MM1RTC

1764-MM2

1764-MM2RTC

1764-RTC

Aç›klama

MicroLogix Data Access Tool

MicroLogix 1500 8 KB Haf›za ünitesi

MicroLogix 1500 8 KB Haf›za ünitesi ve gerçek zaman saati

MicroLogix 1500 16 KB Haf›za ünitesi

MicroLogix 1500 16 KB Haf›za ünitesi ve gerçek zaman saati

MicroLogix 1500 16 KB gerçek zaman saati modülü

105

96,8

114

148

166

43

Fiyat (Euro)

Ürün Kodu

1764-LRP

1764-LSP

Ç›k›fl

MicroLogix 1500 CPU ünitesi (RS-232 Portlu), çift port

MicroLogix 1500 CPU ünitesi, tek port

Fiyat (Euro)

257

179

Micrologix 1500 CPU Üniteleri

1769 CompactLogix geniflleme modülleri için sayfa 52-53’e bak›n›z. Haberleflme modülleri için sayfa 39’a bak›n›z.

Page 54: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

52

1769 CompactLogix I/O Modülleri

1769 Compact Güç Kayna¤›

Ürün Kodu

1769-PA2

1769-PA4

1769-PB2

1769-PB4

Aç›klama

Compact 124-240VAC geniflleme güç ünitesi (2Amp@5VDC , 0.8Amp@24VDC)

Compact 124-240VAC geniflleme güç ünitesi (4Amp@5VDC , 2Amp@24VDC)

Compact 24VDC geniflleme güç ünitesi (2Amp@5VDC , 0.8Amp@24VDC)

Compact 24VDC geniflleme güç ünitesi (4Amp@5VDC , 2Amp@24VDC)

165

274

165

274

Fiyat (Euro)

1769 Compact Dijital AC Girifl Modülleri

Ürün Kodu

1769-IA8I

1769-IA16

1769-IM12

Kanal Say›s›

8 (her kanal izoleli)

16

12

Fiyat (Euro)

161

171

157

Voltaj Tipi

100 - 120VAC

100 - 120VAC

200 - 240VAC

1769 Compact Dijital AC Ç›k›fl Modülleri

Ürün Kodu

1769-OA8

1769-OA16

Kanal Say›s›

8

16

Fiyat (Euro)

181

262

Voltaj Tipi

100 - 120VAC

100 - 120VAC

1769 Compact Dijital DC Girifl Modülleri

Ürün Kodu

1769-IQ16

1769-IQ16F

1769-IQ32

1769-IQ32T

Kanal Say›s›

16

16 (yüksek h›zl›)

32

32 (terminasyonlu)

Fiyat (Euro)

146

174

256

251

Voltaj Tipi

24VDC, NPN/PNP

24VDC, NPN/PNP

24VDC, NPN/PNP

24VDC, NPN/PNP

1769 Compact Dijital DC Birleflik Modül

Ürün Kodu

1769-IQ6XOW4

Kanal Say›s›

6 girifl

4 N.O. Ç›k›fl

Fiyat (Euro)

148

Voltaj Tipi

24VDC, NPN/PNP

AC/DC Röle

1769 Compact Dijital DC Ç›k›fl Modülü

Ürün Kodu

1769-OB8

1769-OB16

1769-OB16P

1769-OB32

1769-OB32T

1769-OV16

1769-OV32T

Kanal Say›s›

8

16

16 (korumal›)

32

32 (terminasyonlu)

16

32 (terminasyonlu)

Fiyat (Euro)

155

190

230

311

291

180

316

Voltaj Tipi

24VDC, PNP

24VDC, PNP

24VDC, PNP

24VDC, PNP

24VDC, PNP

24VDC, NPN

24VDC, NPN

Ürün Kodu

1769-OW8

1769-OW8I

1769-OW16

Kanal Say›s›

8 N.O.

8 N.O. (Her kanal izoleli)

16 N.O.

1769 Compact Dijital Röle Ç›k›fl Modülü

Fiyat (Euro)

130

177

242

Voltaj Tipi

AC/DC Röle

AC/DC Röle

AC/DC Röle

www.marketotomasyon.com

Page 55: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

53

1769 Compact Analog Girifl Modülleri

Ürün Kodu

1769-IF4

1769-IF4I

1769-IF8

1769-IF16V

1769-IF16C

Kanal Say›s›

4

4 her kanal izoleli

8

16 single-ended

16 single-ended

Fiyat (Euro)

295

553

471

698

690

Hassasiyet

14 bit unipolar

16 bit (unipolar)15 bit + iflaret (bipolar)

16 bit (unipolar)

16 bit (unipolar)15 bit + iflaret (bipolar)

16 bit (unipolar)

Sinyal Alan›±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC, 1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC, 1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA

±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC, 1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA

±10V DC, 0…10V DC, 0…5V DC,1…5V DC

0…20 mA, 4…20 mA

1769 Compact Analog Ç›k›fl Modulleri

Ürün Kodu

1769-OF2

1769-OF4

1769-OF4CI

1769-OF8C

1769-OF4VI

1769-OF8V

Kanal Say›s›

2

4

4 her kanal izoleli

8

4 her kanal izoleli

8

Fiyat (Euro)

296

457

672

880

684

886

Hassasiyet

14 bit (unipolar)

14 bit (unipolar)

16 bit (unipolar)

16 bit (unipolar)

16 bit (unipolar)

16 bit (unipolar)

Sinyal Alan›

±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC, 1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC, 1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA0…20 mA, 4…20 mA

0…20 mA, 4…20 mA

±10V DC, 0…10V DC, 0…5V DC,1…5V DC

±10V DC, 0…10V DC, 0…5V DC,1…5V DC

1769 Compact Analog Birleflik Modüller

Ürün Kodu

1769-IF4XOF2

1769-IF4FXOF2F

Girifl Kanal Say›s›

4

4 yüksek h›zl› yada tek tarafl›

Fiyat (Euro)

354

597

Ç›k›fl Kanal Say›s›

2

2 yüksek h›zl› tek tarafl›

Hassasiyet

8 bit + iflaret

Girifl:14 bit (unipolar)14 bit + iflaret (bipolar)Ç›k›fl:13 bit (unipolar)13 bit + iflaret (bipolar)

Sinyal Alan›

0…10V DC0…20 mA

±10V, 0…10V0…5V , 1…5V

0…20 mA, 4…20 mA

1769 Compact Özel Modüller

Aç›klamaÜrün Kodu

1769-ARM 1769-ASCII 1769-BOOLEAN 1769-HSC 1769-SM1 1769-SM2 1769-SDN 1769-ADN

Adres rezerve modülüCompact 2 kanal ASCII arabirim modülü 2 full duplex (RS-232, RS-422) 2 half duplex (RS-485)Compact 24V I/O Boolean kontrol modülüCompact I/O Yüksek h›zl› say›c› modülü (1 MHz)Compact I/O'dan DPI/SCANport'a modülüCompact I/O'dan DSI haberleflme modülüCompact DeviceNet Scanner modülüCompactLogix DeviceNet adaptörü , seri B

83,10423301542397340519409

Fiyat (Euro)

1769 Compact Aksesuarlar

Aç›klamaÜrün Kodu

Compact I/O Sa¤ blok-sol blok geniflleme kablosu (1m)Compact I/O Sa¤ blok-sol blok geniflleme kablosu (3m)Compact I/O Sa¤ blok-sa¤ blok geniflleme kablosu (1m)Compact I/O Sa¤ blok-sa¤ blok geniflleme kablosu (3m)Compact I/O Sol sonland›rma modülüCompact I/O Sa¤ sonland›rma modülü

10210910110826,620,50

Fiyat (Euro)

1769-CRL1 1769-CRL3 1769-CRR1 1769-CRR3 1769-ECL 1769-ECR

Page 56: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

www.marketotomasyon.com54

Mic

rolo

gix

Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu

Katalog No 1764-LRP1761 1763 1762 1766 1764-LSP

Tip Micrologix 1000 Micrologix 1100 Micrologix 1200 Micrologix 1400 Micrologix 1500

Haf›za

Dijital Girifl/Ç›k›fl

4K/4K konfigüre edilebilir

Data logging: Max 128kB

Reçete: Maks. 64kB

4K/2K konfigüre edilebilir 10K/10K konfigüre edilebilir

Data logging: Max 128kB

Reçete: Maks. 64kB

3.6K/4K Konfigüre edilebilir

Reçete:

Kullan›c› haf›za bölgesi

Ek fonksiyonlar

Analog

Ayar trimpotu

PID

Yüksek H›zl› Say›c›

Gerçek zaman saati

PWM (pulse ç›k›fl› ile)

Tek Eksen Servo Kontrolü

Ekrandan data eriflimi

Kayar nokta aritmeti¤i

Programlama yaz›l›m›

RSLogix 500 ve RSLogix Micro

Haberleflme

Besleme

120/240V AC ve 24VDC

Sertifikasyon

1 adet 8-Pin Mini DIN1 adet 8-Pin Mini DIN

1 adet 9-Pin D-Shell

CE, cUL, Class 1 Div.2

1 adet 9-Pin D-Shell1 adet 8-Pin Mini DIN(RS-485 ile ayn› port)

144 256232

Page 57: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Kinetix 3 Servo Sürücüler

55

Kinetix 3 Komponent Servo Sürücüler , düflük güçlü uygulamalarda basit çözüm sunarak geleneksel servo çözümlerinin karmafl›kl›¤›n› ortadan kald›r›r. Kompakt tasar›m› ile 1.5 kW ve alt›ndaki uygulamalar için idealdir.

Genel Özellikler

Tek faz ve üç faz besleme 170…264V AC 50 W…1.5 kW güç aral›¤› Otomatik motor tan›ma ve kazanç ayar› Dahili Modbus-RTU ile tüm parametreleri de¤ifltirebilme ve izleyebilme imkan›. Kolay kablolama için çift konnektörlü haberleflme portu. Haz›r kablolar ile sürücüler aras› kolay kablolama UltraWare yaz›l›m› ile h›zl› ve kolay konfigürasyon. Yaz›l›m ile ile ayn› anda birden çok sürücüye online olabilme Sürücü üzerindeki programlanabilir 10 adet dijital girifl ve 6 adet dijital ç›k›fl. 64 adet Index (Dahili pozisyonlama) ile Pick&Place , Saç sürme vb. uygulamalar için ideal Sürücü üzerinden referansa gönderme (Homing) Dahili pozisyonlamada 64 adet index için ayr› h›z, pozisyon , accel ,decel tan›mlayabilme. Her bir index için mutlak (absolute) yada art›msal (incremental) çal›flma imkan› Yaz›l›m üzerinden dahili pozisyonlama çal›flt›rma, indexleme de istenilen index numaras›na gönderme , homing yapabilme mümkündür. c-UL-us, CE, C-Tick

Uygulamalar

Kinetix 3 Servo sürücler ile yap›labilecek baz› uygulamalar: Dikey paketleme , vidal› besleme Saç sürme Pick&Place uygulamar› Döner tabla Laboratuar otomasyon ekipmanlar› Medikal teknoloji ve üretim Solar panel izleme Elektronik montaj Yar›iletken iflleme

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Güç Ç›k›fl Voltaj/Ak›m›

2071-AP0

2071-AP1

2071-AP2

2071-AP4

2071-AP8

2071-A10

2071-A15

50W

100W

200W

400W

800W

1000W

1500W

1 Faz , 220VAC , 0.6Amp

1 Faz , 220VAC , 1.1Amp

1 Faz , 220VAC , 1.7Amp

1 Faz , 220VAC , 3.3Amp

1-3 Faz , 220VAC , 5Amp

3 Faz , 220VAC , 7Amp

3 Faz , 220VAC , 9Amp

428

449

465

491

571

598

781

Kinetix 3 Modelleri:

Page 58: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

56

TLY TL-Serisi Servo Motorlar düflük atalet ve yüksek performansa ihtiyaç duyan makine tasar›mc›lar› için kayda de¤er bir çözüm sunmaktad›r. 230V motorlar yüksek çözünürlükte mutlak enkoder yada 2000 PPR art›msal enkoder içerebilir.

E¤er uygulaman›zda kompakt , güçlü , geri besleme opsiyonlar› olan ve fiyat odakl› bir motora ihtiyac›n›z var ise , Allen-Bradley TL-Serisi (TLY) Motorlar sizin için uygun çözüm olabilir.

TL-Serisi (TLY) Motorlar, TL Serisi motorlar ile ayn› özellik ve fonksiyonlar› sunarlar. Ek olarak, bir metre kablolu dayan›kl› konnektöre sahiptirler. Motorlar standart IP43 korumaya sahiptir . Opsiyonel kit ile sadece yüzeyde IP65 sa¤lanabilir.

Genel Özellikler

17-bit hassasiyetle pozisyon kontrolu Çok turlu, yüksek hassasiyetli , pil yedeklemeli, mutlak geribesleme Motor üzerindeki haf›za ile motor tan›ma Seri haberleflme ile sürücüye otomatik motor tan›m› gönderebilme 46 mm, 70 mm, 90 mm and 100 mm gövde Opsiyonel dahili 24V fren

TL-Serisi Kompakt Servo Motorlar

TL Serisi Katalog Numaras› Seçimi

www.marketotomasyon.com

Page 59: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

57

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Tork (Nm) Enkoder

TL-A120P-BJ32AA

TL-A130P-BJ32AA

TL-A220P-BJ32AA

TL-A230P-BJ32AA

TL-A2530P-BJ32AA

TL-A2540P-BJ32AA

TLY-A230P-BJ62AA

TLY-A2540P-BJ62AA

TLY-A310M-BJ62AA

TL-A410M-BJ32AA

0,18

0,325

0,836

1,30

2,60

2,94

1,3

2,94

3,61

5,42

222

229

254

276

328

343

496

602

654

541

TL/TLY Frensiz Motorlar:

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4500

4500

Devir (devir/dakika)

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Tork (Nm) Enkoder

TL-A110P-BJ34AA

TL-A120P-BJ34AA

TL-A130P-BJ34AA

TL-A220P-BJ34AA

TL-A230P-BJ34AA

TL-A2530P-BJ34AA

TL-A2540P-BJ34AA

TLY-A230P-BJ64AA

TLY-A2540P-BJ64AA

TLY-A310M-BJ64AA

TL-A410M-BJ34AA

0,086

0,163

0,293

0,757

1,16

2,6

2,94

1,16

2,94

3,61

4,86

265

274

282

466

341

636

442

599

762

825

673

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

17-Bit Absolute

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4500

4500

Devir (devir/dakika)

Kablo/Aksesuarlar:

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

2090-DANFCT-S03

2090-DANFCT-S05

2090-DANFCT-S09

2090-DANPT-16S03

2090-DANPT-16S05

2090-DANPT-16S09

2071-TBIO

2071-TBMF

CON50

2090-DANBT-18S03

2090-DANBT-18S05

2090-DANBT-18S09

2090-CFBM6DF-CBAA05

2090-CPBM6DF-16AA05

Enkoder kablosu, 3mt

Enkoder kablosu, 5mt

Enkoder kablosu, 9mt

Güç Kablosu, 3mt

Güç Kablosu, 5mt

Güç Kablosu, 9mt

I/O adaptör kart›

Motor geri besleme kart›

I/O Konnektörü 50 Pin

Fren Kablosu, 3 mt

Fren Kablosu, 5 mt

Fren Kablosu, 9 mt

TLY motor enkoder kablosu

TLY motor güç kablosu

74,10

88,6

112

38,20

47

67,40

75,50

75,50

40

28,70

36,90

47

64,70

81,10

TL/TLY Frenli Motorlar:

Güç (kW)

Güç (kW)

0,086

0,14

0,35

0,44

0,69

0,86

0,44

0,86

0,95

2,0

0,037

0,077

0,13

0,24

0,32

0,55

0,66

0,32

0,66

0,9

1,8

2000PPR enkoderli motor tipleri mevcuttur.

Page 60: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

www.marketotomasyon.com

PanelView Component Grafik Terminaller

58

PanelView Component serisi Grafik Terminaller, C200 (2”) , C300 (3”) , C600(5.7”) ve C1000 (10.4”) seri ve boyutlar›nda monocrome yada renkli modelleri içeren ürünlerdir. Operatör girifllerimodele ba¤l› olarak tufl tak›m› yada dokunmatik ekran ile yap›labilmektedir. Ürün içine gömülü bulunan PC tabanl› dizayn yaz›l›m› sayesinde PC’ye yaz›l›m yükleme ihtiyac›n› ortadan kald›rmaktad›r.USB yada Ethernet portlar› üzerinden konfigürasyon yap›labilmektedir. Ayr›ca dahili haberleflme portlar› sayesinde de¤iflik haberleflme a¤lar›na ba¤lanma imkan› bulunmaktad›r.

Genel Özellikler

SLC500, Micrologix ve yeni Micro800 PLC serileri ile DF1, DH-485 ve Ethernet haberleflmesi bulunmaktad›r. Di¤er firmalar›n haberleflme protokollerini de destekler.( Modbus, Modbus/TCP ve Siemens MPI) Dil seçenekleri ile Latin alfabesi d›fl›nda Rusça, Yunanca, Çince , Japonca ve Korece gibi dilleride desteklemektedir. Dahili tan›ml› de¤iflkenler ile alarm mesajlar› Reçete fonksiyonu ile grup halinde veri ve parametre yükleme/çekme. Reçeteler .cvs format›nda saklanarak offline de¤ifltirilebilir. USB Flah bellek kullan›m› ile uygulama, reçete ve alarm loglar› yedeklenebilir.C600 ve C1000 modellerinde SD kart da kullanarakda yap›labilir. Kullan›c› ad›/flifresi ile ekran bilgisi ve yaz›l›m›na eriflimi k›s›tlama imkan› Panele gömülü dizayn yaz›l›m› ile PC’ye yaz›l›m kurulum gerektirmez. Ayr›ca ücretsiz Connected Component Workbench PC’tabanl› yaz›l›m› da ayr›ca mevcuttur.

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Ekran Boyu Çözünürlük Renk

2711C-F2M

2711C-K2M

2711C-T3M

2711C-K3M

2711C-T6M

2711C-T6T

2711C-T10C

2" (49x14mm)

2" (49x14mm)

3" (67x33mm)

3" (67x33mm)

5.7" (115x86mm)

5.7" (115x86mm)

10.4" (211x158mm)

142

173

195

242

367

436

925

PanelView Component Grafik Terminaller:

Arabirim

122x32 piksel

122x32 piksel

128x64 piksel

128x64 piksel

320x240 piksel

320x240 piksel

640x480 piksel

Monocrom STN

Monocrom STN

Monocrom STN

Monocrom STN

Monocrom STN

Renkli TFT

Renkli TFT

Fonsiyon/Nümerik Tufl

Fonsiyon/Nümerik Tufl

Tufl ve dokunmatik ekran

Tufl ve dokunmatik ekran

Dokunmatik Ekran

Dokunmatik Ekran

Dokunmatik Ekran

RS232,RS422/485,USB

RS232,RS422/485,USB

RS232,RS422/485,USB

RS232,RS422/485,USB

RS232,RS422/485,RJ45,USB

RS232,RS422/485,RJ45,USB

RS232,RS422/485,RJ45,USB

Haberleflme/Programlama Portu

Ürün Kodu Fiyat (Euro)Aç›klama

2711C-CBL-AB03

2711C-CBL-UU02

2711C-RJ422

RS485 (5-PIN) / RJ45 Kablosu

USB Programlama Kablosu

RS422/485 Konnektörü

38,30

19,50

34,80

Aksesuarlar:

Page 61: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench
Page 62: ‹NDEKS · Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plug-in Modülleri Connected Components Workbench

Yetkili Sat›c›

MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON SANAY‹ ve DIfi T‹CARET A.fi.

Abdi ‹pekçi Caddesi No: 129/5 34040 Bayrampafla / ‹STANBULTel: +90 212 674 80 60 (PBX) Faks: +90 212 674 80 65

[email protected]

www.marketotomasyon.com