A tong quan

  • View
    428

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. T BT N V MN CON NG TI C CU 1

2. BO CO KINH T V M 2012:T BT N V M N CON NG TI C CUBn quyn 2012 thuc v y ban Kinh t ca Quc hi v UNDP ti Vit Nam.Mi s sao chp v lu hnh khng c s ng cay ban Kinh t ca Quc hi v UNDP l vi phm bn quyn.2 3. Ch bin: T TRUNG THNH - NGUYN TR DNGBO CO KINH T V M 2012: T BT N V MN CON NG TI C CU3 4. 4 5. Bo co Kinh t v m 2012 c thc hin trong khun kh D nH tr nng cao nng lc tham mu, thm tra v gim st chnh schkinh t v m do y ban Kinh t ca Quc hi ch tr, vi s ti tr caChng trnh Pht trin Lin hp quc ti Vit Nam (UNDP).Trng Ban ch o: Nguyn Vn GiuCh nhim y ban Kinh t ca Quc hiGim c:Nguyn Vn Phc Ph Ch nhim y ban Kinh t ca Quc hi Ph Gim c:Nguyn Minh SnV trng V Kinh t, Vn phng Quc hiQun c: Nguyn Tr Dng5 6. 6 7. MC LCLI GII THIU 17TNG QUAN 19CHNG 1. T BT N V M N CON NG TI C CUT Trung Thnh v Nguyn Ngc Anh 35CHNG 2. RI RO THM HT TI KHAPhm Th Anh 117CHNG 3. BT N TH TRNG TI CHNHinh Tun Minh 145CHNG 4. THCH THC THM HT THNG MI T Trung Thnh 183CHNG 5. BIN NG LAO NG V VIC LMNguyn Thng 213CHNG 6. NHNG NN TNG CA TNG TRNGV Tr Thnh v Nguyn Tr Dng 233CHNG 7. I MI T DUY V CI CCH TH CHL ng Doanh 267 7 8. 8 9. DANH MC CC CH VIT TTADBNgn hng Pht trin Chu ASEANHip hi cc quc gia ng Nam CPICh s gi tiu dngDNNN Doanh nghip nh ncDNNVVDoanh nghip nh v vaEU Lin minh chu uEVNTp on in lc Vit NamFDIVn u t trc tip nc ngoiFEDCc D tr Lin bang MFTAHip nh thng mi t doGDPTng sn phm quc niGNPTng sn phm quc dnHDICh s pht trin con ngiHNXS Giao dch Chng khon H NiICOR H s s dng vnIFSThng k Ti chnh Quc tILOT chc Lao ng Th giiIMFQu Tin t Quc tKTTN Kinh t t nhnLDRT l cho vay/huy ngMOFB Ti chnhMVAGi tr gia tng cng nghipNHLD Ngn hng lin doanhNHNN Ngn hng nh ncNHNNgNgn hng nc ngoi9 10. NHTM Ngn hng thng miNHTMCP Ngn hng thng mi c phnNHTW Ngn hng trung ngNICs Cc nc cng nghip miNSNN Ngn sch nh ncODAVin tr pht trin chnh thcOPEC T chc cc nc xut khu du mPVNTp on Du kh Vit NamR&DNghin cu v pht trinROAT sut sinh li trn ti snROET sut sinh li trn vn ch s huSXKD Sn xut kinh doanhTCTD T chc tn dngTCTK/GSO Tng cc Thng kTCTNNTng Cng ty nh ncTFPNng sut nhn t tng hpTLTS Tch ly ti snTPCP Tri phiu Chnh phTTCK Th trng chng khonUBGSTCQG y ban Gim st Ti chnh Quc giaUBKT y ban Kinh tUN Lin hp qucUNDP Chng trnh Pht trin Lin hp qucUNIDOT chc Pht trin Cng nghip Lin hp qucUSD la MVASS Vin Khoa hc X hi Vit NamVNDng Vit NamWB Ngn hng Th giiWTOT chc Thng mi Th giiXNKXut nhp khu10 11. DANH MC BNGBng 1.1. Mt s lin kt kinh t chnh ca Vit Nam50Bng 1.2. K hoch v thc hin ch tiu k hoch 54Bng 1.3. Tng trng GDP theo ngnh (2006-2011)58Bng 1.4. C cu GDP theo tng cu59Bng 1.5. Tiu dng cui cng trong GDP (2007-2011) 60Bng 1.6. Tch ly ti sn v GDP 61Bng 1.7. C cu vn u t x hi (2006-2011)62Bng 1.8. Bng cn cn thanh ton ca Vit Nam (2005-2010)72Bng 1.9. su ti chnh ca mt s nc nm 2010 73Bng 1.10. T trng ng gp ca cc yu t to ra tng trng91 GDP (1990-2008)Bng 1.11. ICOR theo thnh phn ca nn kinh t 92Bng 1.12. Cung tin v tn dng (2005-2011)96Bng 2.1. Thm ht ngn sch ca Vit Nam qua cc nm120Bng 2.2. N cng Vit Nam qua cc nm 120Bng 2.3. T trng cc loi thu trong tng thu thu v ph 125Bng 2.4. Thm ht ngn sch loi tr cc khon thu khng 126bn vngBng 2.5. Quy m chi tiu chnh ph mt s nc chu 128Bng 2.6. Chi tiu ngn sch nh nc cc nm129Bng 2.7. Tng vn u t ton x hi cc nm130Bng 2.8. u t ca khu vc nh nc132Bng 2.9. u t cng phn theo ngnh kinh t 132Bng 3.1. Tng trng cung tin m rng (M2), tng tn dng 148ni a v tng huy ng ca nn kinh t, 2008-201111 12. Bng 3.2. Ccu huy ng vn thtrng I vII so vi Tng 151ti snBng 3.3. Mt s ch tiu ti chnh ca cc ngn hng ang 154nim yt, 2010-2011Bng 3.4. N qu hn v n xu ton h thng, 2010-2011156Bng 4.1. Cc bin s thng mi Vit Nam v cc nc (trung 186bnh 2006-2010)Bng 4.4. GDP v gi tr gia tng cng nghip ca Vit Nam 198v cc quc giaBng 4.5. Ma trn v th th trng201Bng 4.6. So snh ch tiu tit kim, u t v thng mi 204gia cc quc gia trong khu vc (2006-2010)Bng 7.1. Xp hng nng lc cnh tranh ton cu282Bng 7.2. Ch s mi trng kinh doanh 283Bng 7.3. Ch s t do kinh t 283Bng 7.4. Ch s cm nhn tham nhng 284Bng 7.5. Ch s mi trng in t28412 13. DANH MC HNHHnh 1.1.Thm ht ngn sch mt s nc khu vc EU 38Hnh 1.2.N rng mt s nc khu vc EU39Hnh 1.3.Thm ht ti chnh cng v n cng M 42Hnh 1.4.Li sut ca FED v tri phiu 10 nm 42Hnh 1.5.Trin vng v m ca Nht Bn 43Hnh 1.6.Thm ht ti chnh cng Nht Bn v n cng 44Hnh 1.7.Gi du th gii46Hnh 1.8.Ch s gi lng thc 46Hnh 1.9.Ch s gi vng, kim loi 47Hnh 1.10. Ch s chng khon ti cc nn kinh t48Hnh 1.11. Tng trng vic lm ca Vit Nam (2006-2011) 63Hnh 1.12. Ty gia USD/VND (2005-2011)65Hnh 1.13. T gi USD/VND t do v lin ngn hng trong67 nm 2011Hnh 1.14. Can cn vng lai v cn cn ti khon vn cua Vit 68 Nam giai oan (1996-2010)Hnh 1.15. Thng mai quc t cua Vit Nam (2000-2011)69Hnh 1.16. Tc tng cung tin, tn dng v lm pht ca 74 Vit Nam (2006-2011)Hnh 1.17. Lm pht theo thng (2009-2012) 75Hnh 1.18. Kho st tin t ca Vit Nam (2001-2011) 77Hnh 1.19. Ti sn nc ngoi rng trong h thng ngn hng78 (2001-2011)Hnh 1.20. T l tn dng trn tng huy ng giai on (2001-79 2011) 13 14. Hnh 1.21. T l cho vay/huy ng tin gi ca h thng ngn 80 hng cc nc (2009-2010)Hnh 1.22. Bin ng cc loi li sut trn th trng lin81 ngn hngHnh 1.23. N nc ngoi ca cc ngn hng thng mi 83 (2001- 2011)Hnh 1.24. T l n xu trong h thng ngn hng Vit Nam83Hnh 1.25. Tc tng trng kinh t v t trng vn u t/89 GDPHnh 1.26. So snh t l u t/GDP gia Vit Nam v mt 89 s quc giaHnh 1.27. C cu vn u t ton x hi theo thnh phn 90 kinh t (1986-2010)Hnh 1.28. T l tn dng/GDP cui nm 201097Hnh 1.29. Tnh trng cn i ngn sch ca Vit Nam v mt98 s ncHnh 1.30. Tng trng v lm pht cc nc trn th gii, 99 giai on (2001-2010)Hnh 1.31. Nhp siu, chnh lch u t - tit kim v thm 101 ht ngn schHnh 2.1.Thm ht ngn sch mt s nc chu (2009- 121 2010)Hnh 2.2.Cc ngun thu ca Vit Nam 122Hnh 2.3.Thu t thu v ph mt s nc chu 122Hnh 2.4.Chnh lch gia Tit kim v u t130Hnh 2.5.Tri phiu chnh ph pht hnh qua cc nm 137Hnh 2.6.Tit kim, u t v thm ht thng mi 139Hnh 3.1.Mi quan h gia M2 v CPI ca Vit Nam149Hnh 3.2.Bin ng doanh s tin gi rt trc k hn (t 150 ng)Hnh 3.3.Lai sut VND lin ngn hng nm 2011 15214 15. Hnh 3.4.Mi quan h gia cung tin (M2) v Tng trng 160 GDPHnh 3.5.T gi USD/VND lin ngn hng nm 2011 162 Gi tr xut nhp khu v cn cn thng mi hngHnh 4.1. 185 ha (1997-2011)Hnh 4.2.T l cc bin s thng mi quc t trn GDP185 (1997-2011)Hnh 4.3.Tng trng XNK hng ha v dch v (theo gi186 hin hnh v gi 2005)Hnh 4.4.Phn ng cng n ca cn cn thng mi i189 vi cc c scHnh 4.5.T gi danh ngha, t gi thc v nhp siu (2000- 192 2011)Hnh 4.6.Tc ng gp ca iu chnh 1% t gi n xut 193 nhp khuHnh 4.7.T trng gi tr cc mt hng nhp khu194Hnh 4.8.Tc ng gp ca c sc t gi n cn cn thng195 miHnh 4.9.C cu nhm ngnh hng xut khu Vit Nam200Hnh 4.10. C cu ngnh hng cng nghip ch bin xut200 khuHnh 4.11. Hm lng cng ngh hng cng nghip xut201 khu Vit Nam v cc ncHnh 4.12. V th cnh tranh ca mt s ngnh xut khu 202 chnh (2005-2010)Hnh 4.13. Nhp siu, chnh lch u t - tit kim v thm 203 ht ngn schHnh 5.1.C cu vic lm ca Vit Nam, 2006 v 2011 214Hnh 5.2.T l tht nghip (2006-2011)215Hnh 5.3.T l thiu vic lm (2006-2011) 215Hnh 6.1.S tin trin v t duy pht trin 237 15 16. Hnh 6.2. Mc tiu cui cng v mc tiu trung gian ca239tng trng kinh tHnh 6.3. ng gp ca cc nhn t ti tng trng kinh t 241(1991-2009)Hnh 6.4. Nhp siu so vi GDP v xut khu (2001-2010)250Hnh 7.1. Cc cng bin nc su ang c trin khai276Hnh 7.2. So snh cht lng th ch chnh sch ti mt s 281ncHnh 7.3. Hiu qu ca Chnh ph v cht lng php quy28416 17. LI GII THIU Nm trong k hoch cc hot ng phc v y ban Kinh t caQuc hi trong vic chun b Bo co thm tra v nh gi b sung ktqu thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi v ngn sch nh ncv tham gia kin v n tng th ti c cu nn kinh t gn vi imi m hnh tng trng, D n H tr nng cao nng lc tham mu,thm tra v gim st chnh sch kinh t v m, do UNDP ti tr v yban Kinh t ch tr thc hin, vi s h tr ca Nhm T vn chnh schkinh t v m (MAG), xy dng Bo co Kinh t v m thng ninnm 2012. Bo co Kinh t v m thng nin l n phm do Nhm T vnchnh sch kinh t v m xy dng hng nm vi cch vit thn thinvi cc i biu Quc hi v cc nh hoch nh chnh sch nhm tngkt v nh gi din bin tnh hnh kinh t v m Vit Nam v th gii,phn tch chuyn su mt s vn v chnh sch kinh t v m ni bttrong nm, ng thi tho lun nhng vn mang tnh trung v dihn i vi nn kinh t, t a ra cc khuyn ngh chnh sch thitthc. Bo co ny hi vng s cung cp ti cc v i biu Quc hi vcc nh hoch nh chnh sch mt bc tranh ton cnh v tnh hnhkinh t ca mi nm, ng thi thng qua nhng phn tch chuyn suv nhng vn kinh t v m trong ngn hn v di hn s gp phnnng cao c kh nng nhn bit cc vn v thay i mt cch tchcc t duy chnh sch ca gii lm chnh sch. Bo co Kinh t v m nm 2012 la chn ch T bt n v mn con ng ti c cu vi mc ch phn tch nhng bt n kinh tv m nm 2011, gn kt vi c cu v c im m hnh tng trng,t t ra nhu cu bc thit hay cng chnh l c hi khng th b l ti c cu nn kinh t v i mi m hnh tng trng, ng thi 17 18. cp n nhng nn tng tng trng v tho lun nhng iu kin tin quan trng cho qu trnh ti c cu. Nhn nh, phn tch v nh gitrong bo co ny th hin quan im ca cc tc gi, m khng phnnh quan im ca y ban Kinh t cng nh ca Ban Qun l D n. Xin trn trng gii thiu cng qu v c gi. BAN QUN L D N18 19. TNG QUAN Vi vai tr tham mu, thm tra, v gim st chnh sch kinh t vm, trong nm 2011, y ban Kinh t ch tr thm tra K hoch phttrin kinh t - x hi v c bit l K hoch pht trin kinh t - x higiai on 2011-2015, v bo co trc Quc hi ti k hp th 3kha XIII vi nhng ni dung chnh sau:Tng trng kinh t nm 2011 t 5,89%, thp hn so vi khoch, tuy nhin y l mc tng trng tng i cao so vi cc qucgia khc trong khu vc. Khu vc nng nghip duy tr c mc tngtrng tt, bo m vng chc an ninh lng thc quc gia. Ch s gitiu dng tng mnh cc thng u nm, nhng cng gim dn(tnh theo thng) k t thng 5/2011, sau nhng n lc chnh sch nnh v m v kim ch lm pht k t Ngh quyt 11. Vi s h tr cayu t gi th gii, kim ngch xut khu nm qua tng 34,2%, gpphn quan trng vo vic gim dn t l nhp siu (ch cn chim 10,1%kim ngch xut khu). Cn cn vn v ti chnh cng c s ci thin vingun vn FDI gii ngn v ng k mi n nh trong bi cnh kinh tth gii gp nhiu kh khn. S ci thin ca cn cn thanh ton khinth trng ngoi hi tng i bnh n t na cui nm 2011 v lm giatng d tr ngoi hi quc gia. Tuy nhin, cc kt qu t trn mi chl bc u, cha m bo tnh n nh v bn vng, nht l tro