of 14 /14
ที่มาของหนังสือเล่มนี ้มาจากการที่ผู้แต่ง อาจารย์สุพัตรา หรือเอเจกระป๋อง (ฉายาที ่ลูกศิษย์พากัน เรียก) อยากแนะน�าเทคนิคดี ๆ ให้กับทุกคนที่ต้องการสอบให้ได้คะแนนโทอิคสูง ๆ ลองเอาไปใช้กัน เพราะ เอเจกระป๋องเองก็เคยสอบ TOEIC มาแล้วหลายครั ้ง และเข้าใจดีว่าการสอบหลาย ๆ ครั ้งนั้นท�าให้ผู้สอบ ทั้งเหนื่อยและท้อได้มากทีเดียว ถึงแม้จะอ่านหนังสือมาหลายส�านักแล้วก็ตาม ผลคะแนนที ่ ได้ก็ไม่น่าพอใจ สักทีและท้ายที่สุดหลาย ๆ คนก็ยกธงขาวยอมแพ้กันไปเลย แต่ด้วยความที ่เอเจกระป๋องพยายามฝึกฝนหาเทคนิคและวิธีท�าข้อสอบของตัวเองมาเป็นระยะเวลา หนึ่ง จึงท�าให้ได้รู้ว่า นอกจาก “ความพยายามอยู่ที ่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที ่นั่น” แล้ว “การรู้ทันข้อสอบ” ก็ ส�าคัญไม่แพ้กัน แน่นอนว่าวินัยและความขยันอ่านหนังสือเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก แต่การรู้จักและคุ้นเคยกับข้อสอบเป็น สิ่งที่จ�าเป็นยิ่งกว่าส�าหรับการเตรียมตัวสอบโทอิค และยิ่งมี “เทคนิค” เสริมเข้าไปกับความรู้ของเราแล้ว การเพิ่มคะแนนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม ส่วนตัวเอเจกระป๋องสอบครั้งแรกได้คะแนน 750 ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับดีพอสมควร แต่การจะเพิ่มจากคะแนนนี ้มาเป็นคะแนนเต็ม 990 นั้นไม่ใช่เรื ่องง่ายเลย ยิ่งใน ระยะเวลาอันสั้น “เทคนิคการท�าข้อสอบ” จึงกลายเป็น “A MUST” ขาดไม่ได้เลย หนังสือ “Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม !” มาจากค�าว่า “Guru” ในภาษา สันสกฤตซึ่งมีความหมายว่า “ครู” หรือ “ผู้รู้” จากชื่อหนังสือก็ให้ความหวังเราแล้วว่า หลังจากที ่ทุกท่าน อ่านหนังสือเล่มนี ้จบก็จะได้เป็น “กูรู ทันโทอิค” เช่นเดียวกับชื ่อหนังสือ เอเจกระป๋องหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือที่อยู่ในมือของท่านตอนนี ้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านหลาย ๆ ท่านที ่มีเป้าหมายในการสอบ เพื่อเพิ่มคะแนน และประสบความส�าเร็จกับการน�าคะแนนไปยื่นยังสถาบันการท�างานต่าง ๆ นะคะ ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว รวมถึงครูอาจารย์ทุกท่านที ่เคยอบรมสั่งสอน ขอบคุณ โรงเรียนสอนภาษา iHouse Khonkaen พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนที่อยู่เคียงข้างและคอยให้ก�าลังใจ และท้าย สุดขอบคุณทีมงานที่น่ารักมากทุกคน ที ่เหนื่อยด้วยกันจนท�าให้มีหนังสือเล่มนี ้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่าน ทุกท่านต่อไป ขออวยพรให้ผู้สอบที่น่ารักทุกท่านโชคดี ในการสอบ TOEIC ครั้งต่อไป ให้ได้เต็มกันทุกคนนะคะ คำนำผู้แต่ง

คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

ทมาของหนงสอเลมนมาจากการทผแตง อาจารยสพตรา หรอเอเจกระปอง (ฉายาทลกศษยพากนเรยก) อยากแนะน�าเทคนคด ๆ ใหกบทกคนทตองการสอบใหไดคะแนนโทอคสง ๆ ลองเอาไปใชกน เพราะเอเจกระปองเองกเคยสอบ TOEIC มาแลวหลายครง และเขาใจดวาการสอบหลาย ๆ ครงนนท�าใหผสอบทงเหนอยและทอไดมากทเดยว ถงแมจะอานหนงสอมาหลายส�านกแลวกตาม ผลคะแนนท ไดกไมนาพอใจสกทและทายทสดหลาย ๆ คนกยกธงขาวยอมแพกนไปเลย

แตดวยความทเอเจกระปองพยายามฝกฝนหาเทคนคและวธท�าขอสอบของตวเองมาเปนระยะเวลาหนง จงท�าใหไดรวา นอกจาก “ความพยายามอยท ไหน ความส�าเรจอยทนน” แลว “การรทนขอสอบ” กส�าคญไมแพกน

แนนอนวาวนยและความขยนอานหนงสอเปนสงจ�าเปนมาก แตการรจกและคนเคยกบขอสอบเปนสงทจ�าเปนยงกวาส�าหรบการเตรยมตวสอบโทอค และยงม “เทคนค” เสรมเขาไปกบความรของเราแลว การเพมคะแนนจงเปนเรองท ไมไกลเกนเออม สวนตวเอเจกระปองสอบครงแรกไดคะแนน 750 ซงถอวาอยในระดบดพอสมควร แตการจะเพมจากคะแนนนมาเปนคะแนนเตม 990 นนไมใชเรองงายเลย ยงในระยะเวลาอนสน “เทคนคการท�าขอสอบ” จงกลายเปน “A MUST” ขาดไมไดเลย

หนงสอ “Guru ทน TOEIC เทคนคพชต 990 คะแนนเตม !” มาจากค�าวา “Guru” ในภาษาสนสกฤตซงมความหมายวา “คร” หรอ “ผร” จากชอหนงสอก ใหความหวงเราแลววา หลงจากททกทานอานหนงสอเลมนจบกจะไดเปน “กร ทนโทอค” เชนเดยวกบชอหนงสอ เอเจกระปองหวงเปนอยางยงวาหนงสอทอยในมอของทานตอนน จะเปนแรงบนดาลใจใหกบผอานหลาย ๆ ทานทมเปาหมายในการสอบเพอเพมคะแนน และประสบความส�าเรจกบการน�าคะแนนไปยนยงสถาบนการท�างานตาง ๆ นะคะ

ขอขอบคณ คณพอคณแม และครอบครว รวมถงครอาจารยทกทานทเคยอบรมสงสอน ขอบคณโรงเรยนสอนภาษา iHouse Khonkaen พ ๆ เพอน ๆ ทกคนทอยเคยงขางและคอยใหก�าลงใจ และทายสดขอบคณทมงานทนารกมากทกคน ทเหนอยดวยกนจนท�าใหมหนงสอเลมน ทจะเปนประโยชนตอผอานทกทานตอไป

ขออวยพรใหผสอบทนารกทกทานโชคด ในการสอบ TOEIC ครงตอไป

ใหไดเตมกนทกคนนะคะ

คำ นำ ผแตง

Page 2: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

คะแนนโทอค ครงท 1 750/990 คะแนนโทอค ครงท 2 980/990 คะแนนโทอค ครงท 3 เตม 990การศกษา

• จบการศกษาระดบปรญญาตร (เกยรตนยมอนดบหนง) จากคณะศกษาศาสตร เอกภาษาองกฤษ มหาวทยาลยเช ยงใหม

• จบประกาศนยบตรดานการสอน The IH Certificate in TESOL จากสถาบนไอเอช International House London, England (หนงในสถาบนการสอนภาษาองกฤษทมช อเสยงทสดแหงหนงของประเทศองกฤษ) โดยการรบรองจากมหาวทยาลยเคมบรดจ ประเทศองกฤษ

ประวตการทำ งาน

ป พ.ศ. 2558-ปจจบน

• ตวเตอรประจำ ณ สถาบนภาษา iHouse KhonKaen สถาบนสอนภาษาและตวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-Tep, TU-Get, CU-AAT, Smart I, Conversation และปจจบนยงเปนแอดมนเพจ “Guru ทน TOEIC” นำ เสนอเทคนคการทำ ขอสอบโทอค

• Part time teacher สอนภาษาไทยใหกบทหารจากกองทพออสเตรเลยดวยความรวมมอระหวางสถาบนสอนภาษาและลาม S-3 Services และสถานทตไทยออสเตรเลย

• English Trainer for Pullman Hotel ฝกทกษะภาษาองกฤษใหกบพนกงานของโรงแรมพลแมน จงหวดขอนแกน

• วทยากรฝกอบรมพเศษภาษาองกฤษ ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตรจงหวดขอนแกน และภาคอสานตอนบน

• วทยากรพเศษ ฝกอบรมภาษาองกฤษเพอตำ รวจ “English for Law Enforcement” จดโดย บก.ปคม. กองบงคบการปราบปรามความผดเกยวกบการคามนษย

ประวตผแตงสพตรา โยมงาม (อาจารยกระปอง)

Page 3: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

• วทยากรพเศษทกษะภาษาองกฤษใหกบศนยพฒนาฝมอแรงงานจงหวดขอนแกน

- ฝกทกษะภาษาองกฤษ พนกงานโรงแรม Centara Khon Kaen Hotel

- ฝกทกษะภาษาองกฤษ พนกงานโรงแรม KOSA HOTEL

- ฝกทกษะภาษาองกฤษ พนกงานรานขายอปกรณวสด “ไทวสด”

- ฝกทกษะภาษาองกฤษ พนกงานบรษท BMW Khon Kaen

- ฝกทกษะภาษาองกฤษ พนกงานรานเฟอรนเจอร INDEX LIVING MALL ขอนแกน

ป พ.ศ 2554-2558

• ตวเตอรประจำ สถาบนภาษา LiT ขอนแกน และ LiT กงสดาล

ป พ.ศ 2550 - 2552

• นกแปลคอลมนในหนงสอภาษาองกฤษทองถนขอนแกน It’s ON Magazine • ตวเตอรประจำ สถาบนกวดวชาและภาษา NES จงหวดเช ยงใหม (สาขาทาแพและ

สาขานมมานเหมนทร) และตวเตอรประจำ สถาบนกวดวชาและภาษา CEC เชยงใหม• เลขานการฝายประสานงานตางประเทศ บรษทสงออก Siamme-D Ltd. จงหวดเช ยงใหม

E-mail Address : [email protected] Facebook Fan Page: Guru ทน TOEIC

Page 4: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

ส�าหรบหนงสอเลมน เอเจกระปองตองการเนนไปทการเผยเทคนคการท�าขอสอบใหไดคะแนน เยอะ ๆ จงแยกเทคนคออกเปนสองสวนดวยกน คอสวนของการฟงและสวนของการใชไวยากรณ ในสวนของการฟงนน เอเจกระปองไดแนะเทคนคทจ�าเปนส�าหรบการฝกฟงภาษาองกฤษโดยทว ๆ ไป เพอเปนการปพนฐานคราว ๆ กอนทจะเรมเขาสขอสอบและเทคนคทจ�าเปน ส�าหรบในสวนทสองนน จะไมโฟกสทการปพนฐานเนอหาไวยากรณมากนก แตทงนกไดเสรมไวยากรณในบางเรองทจ�าเปนตองจ�าไว ในภาคผนวก “20 Guru Grammar” ไวยากรณทจ�าเปนหลก ๆ 20 ขอ ใหทกคนไดทองกนรวมถงค�าศพทและส�านวนบางสวนทควรจะตองรกอนเขาหองสอบจรง ดงนนหากใครทแมนไวยากรณแลวอาจจะไมตองอานภาคผนวกเลย แตหากใครยงไมแมนไวยากรณ เอเจกระปองแนะน�าใหหาอานไวยากรณจากหนงสออน ๆ ตามทองตลาดกอนหรอเปดไปอานสรปจาก “20 Guru Grammar” กอนเพอใหมไอเดยในการอานเทคนคตอไปนะคะ

หนงสอเลมนมภาษาทเปนภาษาพดของเอเจกระปองเพอใหงายตอการเขาใจ และมตวอกษรหรอตวยอบางอยางทสรางขนมาเพอใหการท�าขอสอบงายขน รวมทงในสวนของการฟงจะมการสะกดค�าทอาจไมถกตองตามหลกการสะกดในภาษาไทยแตเอเจกระปองท�าดวยความตงใจเพอตองการเนนค�าและ เนนเสยง ยกตวอยางเชน ค�าวา “Look-at” อานวา “ลก-แคท” เอเจกระปองจะสะกดดวยไมตรแทนไมโทซงอาจไมถกตองตามหลกการสะกดค�าภาษาไทย แตเอเจกระปองใสเขาไปเพอตองการเนนวาตองออกเสยงสงมากกวาไมโทแบบนนเปนตนนะคะ

เทคนคการท�าขอสอบทงหมดในหนงสอเลมนเกดจากประสบการณทเอเจกระปองสงสมมาจากประสบการณการสอนและประสบการณการสอบโดยตรง ดงนนผอานจงมนใจไดวาเทคนคเหลาน ใชไดผลจรง ๆ ขอเพยงแคคณผอานท�าตามขนตอนทเอเจกระปองแนะน�า และฝกฝนท�าขอสอบใหเยอะทสดเทาทจะท�าได ในหนงสอเลมน เอเจกระปองกไดคดแบบฝกหดมาใหในระดบหนงแลว ซงผอานทกทานตองอานเทคนคแลวฝกตาม โดยจะมแบบฝกหดเพมเตมอยในเพจ “Guru ทน TOEIC” ขอใหทกคนสนกกบการอานหนงสอ “Guru ทน TOEIC เทคนคพชต 990 คะแนนเตม !”เลมนและสามารถสอบไดคะแนนสง ๆ กนทกคนนะคะ

HOW TO USE THIS BOOK ?

Page 5: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

TOEIC คออะไร

TOEIC (โทอค) ยอมาจาก Test of English for International Communication เปนขอสอบมาตรฐานระดบสากล ในการวดทกษะภาษาองกฤษส�าหรบธรกจ ซงจดท�าขนโดยสถาบน Educational Testing Service ประเทศสหรฐอเมรกา ขอสอบโทอคจงเปนขอสอบท ไดรบการยอมรบจากสถาบนการท�างานชนน�าทวโลก

Why do we have to take the TOEIC? (สอบท�าไม)

หลายคนอาจยงไมคอยรจกกบเจา “โทอค” นดสกเทาไหร วาสอบแลวเอาไปท�าอะไรไดบาง เอาเปนวาเอเจกระปองจะสาธยายใหฟง ขอสอบโทอค (TOEIC) เปนขอสอบทบงบอกความสามารถทางดานภาษาองกฤษของเราในเชงการสอสารทางธรกจและการสนทนาในชวตประจ�าวน ฟงดเหมอนจะ งาย งาย แตเมอดคะแนนเฉลยของนกเรยนไทยทสอบโทอคแลว อยทประมาณ 400-550 จากคะแนนเตม 990 ซงคะแนนนยงถอวานอยไปและยงเมอเทยบกบคะแนนเฉลยของคนสอบจากประเทศเพอนบานในเอเชยตะวนออกเฉยงใต หรอเมอคดถงปจจยทวาเดกไทยตะบตะบนเรยนภาษาองกฤษตงแตอนบาล (หรอบางคนทอายมากกวา 30 กอาจเรมเรยนตอน ป.5) สรปคอเรยนมานานมากแลว คนไทยนาจะไดคะแนนโทอค มากกวา 600 คะแนนคะ

ดงนนจงมหลายสถาบนการท�างานและบางสถาบนการศกษาทงในประเทศและตางประเทศ ทยอมรบผลคะแนนโทอคเพอการนตระดบความรภาษาองกฤษในเบองตน เฉพาะในประเทศไทยของเรากม 3 วงการหลก ๆ ทยดขอสอบโทอคเปนหนงในเกณฑการคดเลอกรบเขาพนกงานใหม เอเจกระปองจะยกตวอยางบางองคกรใหฟงคราว ๆ นะคะ สวนถาใครสนใจขอมลงานทรบคะแนนโทอคเพมเตม กไปตดตามทเพจ “Guru ทน TOEIC” ไดเลยคะ

ฉนไปสอบมาแลว ไดคะแนนเตมดวยนะ เธอละไปสอบเมอไหร

Wow! เจงสด ๆ วาแตวาสอบไปทำาไมเหรอ แหะ ๆ เหนคนอนสอบกอยากสอบมง

สอบไวนะดแลว เธอกเอาไปยน

สมครงานไดหลายทเลยนะเพมเงนเดอน

ไดดวยนะ

Page 6: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

ตวอยางองคกรทรบคะแนน TOEIC

1. บรษทชนน�าทงในและตางชาตทงหลาย ไมวาจะเปนปตท. Double A, SCG, SEGATE, และ อน ๆ ใครทอยากเปนนกบน วศวกร พนกงานตอนรบในโรงแรม พนกงานบรษทตางประเทศ รวมถงพนกงานทตองการเพมเงนเดอน กควรมคะแนนโทอคในมออยางต�า 550 คะแนน

2. งานสายการบนทกบรษท เชน การบนไทย แอรเอเชย บางกอกแอรเวย เจแปนแอรไลน การตาร อาหรบเอมเรตส etc. สวนใหญงานสายการบนจะตองการคะแนนโทอคทประมาณ 600 ขนไป

3. งานโรงแรม ต�าแหนงตาง ๆ ในสายงานโรงแรม โดยเฉพาะแผนกประสานงาน ประชาสมพนธและตอนรบ ตองมความสามารถในเรองนเปนหลก ยงระดบผบรหารยงตองเพมพนทกษะน ใหมากขนไปอก

4. ลาสดน เนองจากประเทศเราจะเขาสประชาคมอาเซยน หลาย ๆ มหาวทยาลย ก ใหนกศกษามผลสอบโทอคกอนเรยนจบปรญญาตรดวย

How to get good scores?

จาก 750 เปน 980 และไดคะแนนเตม 990 : Guru มเคลดลบอะไร

อยางทเอเจกระปองเปรยไวตงแตตอนแรกวา เคยสอบหลายครงและไดคะแนนมา 750 ในครงแรก แตดวยความมมานะ จงสามารถท�าคะแนนสอบอกครงได 980 คะแนนและสดทายกท�าคะแนน 990 เตมได ไมใชเรองงายเลย แตกไมใชเรองยากเชนกน ตดตามหนงสอเลมนตงแตหนาแรกไปจนจบหนาสดทาย รบรองไดคะแนนเพมชวร ! ทกอยางเปนไปไดถาใจเราพรอม

สอบหลาย ๆ ครงชวยไดไหม สอบแลวเอาไป

ทำาอะไร

สอบบอย ๆ กนาจะดอยนะ...

Page 7: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

หนา

Guru ซะท มอะไรในขอสอบ .......................................................................... 10

Guru ซะท หดแคไหน ..................................................................................... 11

Guru แคดรป ..................................................................................................20

Part 1: Photographs

Guru แคฟง Key Words ............................................................................30

Part 2: Question-Response

Guru แคอานไว ...............................................................................................59

Part 3: Short Conversations

Guru รลก รจรง .............................................................................................75

Part 4: Short Talks

Guru ทนเกม Grammar ..............................................................................85

Part 5: Incomplete Sentences

Guru อาน Text อยางเซยน ........................................................................ 135

Part 6: Text Completion

Guru อานอยางไรใหทนเวลา ...................................................................... 146

Part 7: Reading Comprehension

ภาคผนวก .......................................................................................................176

Test แบบทดสอบ..........................................................................................216

Answer Key ................................................................................................ 287

สารบญ

Page 8: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

10

Guru  ซะท  มอะไรในขอสอบ

หนาตาขอสอบ เปนไง

ขอสอบ Toeic แบงออกเปน 2 ทกษะดวยกนคอ

1.Listeningคอขอสอบในสวนของการฟงจำานวน100ขอในเวลาประมาณ45นาทฟงแค1รอบไมสามารถกลบไปทวนซำาได 2.Reading Comprehension คอ ขอสอบในสวนของความเขาใจเรองไวยากรณ ภาษาองกฤษคำาศพทสำานวนและทกษะในการอานจบใจความจำานวน100ขอในเวลา75นาท

Listening Section แบงออกเปน 4 สวน คอ

Part1:Photographs 10 ขอ Part2:Question-Response 30 ขอ Part3:ShortConversations 30 ขอ Part4:ShortTalks 30 ขอ

Reading Section แบงออกเปน 3 สวน คอ

Part5:IncompleteSentences 40 ขอ Part6:TextCompletion 12 ขอ Part7:ReadingComprehension 48 ขอ •SingleReadingPassages 28 ขอ •DoubleReadingPassages 20 ขอ

Page 9: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

11

Step  1  Guru  ทำ�คว�มรจกกน

Guru  ซะท หดแคไหน

Step 1 Guru ทำาความรจกกน

Step 2 Guru พาฝกหและฝกออกเสยง

Step 3 Guru ฝกทำาขอสอบ

เรามาทำาความรจกและคนเคยกบภาษาองกฤษกนกอนนะคะวาทำาไมเจาภาษาองกฤษทวามนชางวนวายฟงยากพดยากเสยจรงภาษาองกฤษแตกตางจากภาษาไทยอยมากในหนงสอเลมนเอเจกระปองจะพาไปทำาความรจกกบการออกเสยงในภาษาองกฤษแบบคราวๆ เพอใหผอานทจะสอบโทอคไดฝกฝนกนกอนจะเรมทำาขอสอบจรงคะ

1. จำ ไวเลยวาภาษาองกฤษมการเชอมเสยง

ในการเชอมเสยงนนทำาโดยการลากเสยงทายของคำาหนาไปผสมกบเสยงสระของคำาทตามมาเชน“lookatme”ถาอานตามคำาเปะๆ เราจะอานวา“ลคแอทม”แตในบางกรณเราอาจจะไดยนฝรงพดวา“ลคแคทม”เหนมยคะวามการลากเสยงk(ค/ก)มาเชอมกบสระแอของคำาถดไปทำาใหเสยงทไดยนเหมอนคำาศพทใหม ทงทจรงแลวคอศพททคนหเราเปนอยางดนนเอง

หลายคนบอกวามปญหาเหลอเกนกบการฟงฝรงพดไมออก

เปนเพราะหเราไมดหรอฝรงพดไมรเรองกนแน (วาไปโนน)

อนทจรงแลวปญหาอยทพนฐานการพดภาษาไทยกบภาษาองกฤษ

แตกตางกน หากเราเขาใจจดนกกรแลว!!

Page 10: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

12

มาดหนอยซวามนเชอมเสยงยงไงกนบางละ

คำ ทลงทายดวยเสยง “s/es”

Example: worksas เวรคซแอซเปนเวรค แซส asusual แอซยฌวลเปนแอซ ซฌวลตวอยางประโยค Heworksasanartist. ฮเวรคซแอซแอนอารทซทกลายเปน ฮ เวรค แซซ แซน นารทซท

ไปกนใหญเลยใชมยละคะยงเมออยในประโยคแลวจะยงฟงยากมากขนหลายคนอาจมนตบไปเลยคดวาเปนคำาศพทใหมทตวเองไมรจกซะงนแตทจรงแลวคณกำาลงโดนหตวเองหลอกอยเพราะงนรแบบนแลวกเชดใสตวหลอกเลยนะคะ

ปา-ต-ซ-เปด-อน

No! It’s participate in.

Page 11: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

13

คำ ทลงทายดวยเสยง “-ed”

-ed นกใชยอยเลย ทำาเอาหลายคนหวหมนมานกตอนกแลว หลายคนทเอเจกระปองเคยเจอจะมปญหาเหมอนกนคอเรองการออกเสยงกรยาชองท2ซงลงทายดวย-edอาทเชน อานคำาวา“stopped”เปน“สตอปเปด”(ฮนแน!เคยอานแบบนกนรเปลา)ทจรงคำานไมไดอานวา“สตอปเปด”นะคะ

จำ ! วธออกเสยง “-ed”

เมอเจอคำาทลงทายดวย-edใหจำาวาจะมเสยงทายทจะไดยนแค4เสยงเทานนคอเสยง/t/ (ท) /d/ (ด)/ /id/ (อด) /ed/ (เอด)เหนมยคะวาเสยง“เปด”ไมมจงไมสามารถอาน“stopped”วา“สตอปเปด”นะคะ

กอนสงอนใดเมอเจอคำาทลงทายดวย-edสงเดยวทตองทำาคอใหดศพทคำานนวากอนเตม-edลงทายดวยพยญชนะอะไร หากลงทายดวย“tหรอd”ออกเสยงเปน“/id/, /ed/”ไดเลยเชนwant+ed

wantedอานวาวอน-ทดหรอวอน-เทด

หากเปนกรณอนกใหเทยบเสยงทายกบเสยง“ท”และเสยง“ด”ดซวาเสยงเหมอนตวไหนมากกวากนตวอยางเชนคำาวา“stopped”กอนเตม-edคำานลงทายดวยเสยงpซงกคอ‘พ’ในภาษาไทยนนเองคราวนลองเอาเจา“พ”ของเราไปใส“สระอะ”สคะ“พะ”ออกเสยงเหมอน“ดะหรอทะ”

แลวมนอานยงไง ขอเทคนค งาย ๆ ใหจำากนหนอยคะ

ลองขยบปาก ตามดนะคะ

“พะ-พะ-พะ” ออกเสยงเหมอน “ทะ” ใชมยคะ

ดงนนคำาวา Stopped จงอานวา สตอป-ท

Page 12: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

14

ทนลองมาฝกอานคำาขางลางนด เอเจกระปองมเฉลยใหตอทายแตอยาเพงแอบดกอนนะพรอมแลวไปฝกออกเสยงกนเลย

worked acted lived studied

walked joined talked stayed

wanted needed arrived reported

(เฉลยเรยงตามคำาศพทซายไปขวาจากแถวแรกออกเสยงเปน/t/,id/,/d/,/d/,/t/,/d/,/t/,/d/,/id/,/id/,/d/,/id/)

อยาเพงทอนะคะเพราะนเปนการปพนเสยงเหมอนกบการสรางตกนนละคะหากรากฐานมนคงเราจะสรางตกใหสงแคไหนกไดภาษาองกฤษกเชนเดยวกนฝกตอนแรกอาจจะดยากๆ งงๆ และใชเวลาสกหนอยแตเมอพนฐานเราแขงแรงตอไปเราจะสามารถใชภาษาองกฤษไดโดยอตโนมตและผลทตามมามนคมคาจรงๆ สๆ นะคะTOEIC990คะแนนรอเราอยคะ

2. จำ ไวเลยวาภาษาองกฤษมการลดเสยง

ลดรปคำ

การลดเสยงประเภทนทกคนคงคนเคยแลวโดยเฉพาะในประโยคปฏเสธรปยอทวไปและรปยอปฏเสธทมกจะสรางปญหาใหกบเราผฟงทงหลายไดแก I’m(แอม) You’re(ย'ราร) We’re(เวยร) They’re(เ'รา) He’s(ฮซ) She’s(ชซ) It’s(อทซ) I’ll(อล) You’ll(ยล) We’ll(วล) They’ll(เล) He’ll(ฮล) She’ll(ชล) I’ve(ไอฟว) We’ve(วฟ) They’ve(เฟ) I’d(ไอด) don’t(ดนท) doesn’t(ดาซ'เซนท) didn’t(ดนท) haven’t(แฮฟ'วนท) hasn’t(แฮซ'ซนท) won’t(วนท) etc.

หมายเหต สญลกษณ คอการออกเสยง th โดยเอาลนดนทฟนหนาบนแลวเปลงเสยงออกมา สญลกษณ คอการออกเสยง th โดยเอาลนแลบออกมานดเดยวระหวางฟนบนและ

ฟนลาง

Page 13: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

15

ออกเสยงคำ เบา ๆ

คำาเหลานเมออยโดดๆ มกไมมปญหาแตเมอเขาไปอยในสวนของประโยคแลวเหมอนจะถกกลนกนไปเลย หลายคนอาจจะไมไดยนดวยซำา ดงนน เรามาทำาความคนเคยกบเสยงทจะหายไปในประโยคกนดกวาเผอวาไปเจอประโยคคลายๆ กนในขอสอบจะไดใชหลกการนเดาศพททหายไปไดนะคะคำาทมกถกกลนกนทวานม3กลมดวยกนคอ Prepositions(คำาบพบท)เชนin,on,at,for,fromและอนๆ ModalVerbs(กรยาชวย) ArticlesandOtherDeterminers(คำานำาหนานามและคำาชเฉพาะเจาะจงอนๆ )

มาดตวอยางทละกลมเลยดกวา

1. Prepositions (คำ บพบท)

เมอมการนำาคำาบพบทมาใชในประโยคแลว เสยงจะเบามากจนแทบไมไดยนเลยตองเงยหฟงดๆ นะคะโดยเฉพาะในขอสอบสวนแรกของโทอคทตองดรปภาพประกอบเชน “It’sforallofus.” ถาอานแบบชาๆ จะไดยนวาอทซ ฟอร ออล ออฟว อซแตถาเรวๆ จะเปน อทซ ฟะ รอ ลอฟ ฟซ เหนมยคะเสยงคำาบพบท“for-ฟอร”กลายเปนแคคำาสนๆ “ฟะ”หรอเฟอะไปซะงน

“It’sontheredtable.”

อานชาๆ ไดวา อทซ ออน เธอะ เรด เท' เบลอานเรวๆ จนเปน อซ ซอน เธอะ เรด เท' เบล(โอโห!แมเจามนจรงๆ )

2. Modal Verbs (กรยาชวย)

ในทนเอเจกระปองจะเนนทกรยาชวยทมความหมายในตวเองทเรยกวาModalVerbนะคะเชนwill, would (จะ) can, could (สามารถ) shall, should (ควรจะ) may, might (อาจจะ) สมมตเมอโจทยพดวาI cometoday.(ไอคมทะ'เดย)คำาทสองฟงไมคอยถนดไดยนแตสระแอแคนนแตไมแนใจวามนคออะไรกนแนระหวางIcan.“ไอแคน(ฉนสามารถ)”หรอIcan’t“ไอแคนท(ฉนไมสามารถ)”ตรงนถาเดาผดจบกนเลยนะคะความหมายตางกนลบลบเลยGuruแนะนำาเลยวาประโยคนบอกวา“ไอแคนทคม”เพราะถาแปล

Page 14: คำ นำ ผู้แต่ง - images-se-ed.com · ออกเฉียงใต้ หรือเมื่อคิดถึงปัจจัยที่ว่าเด็กไทยตะบี้ตะบันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล

16

วา“สามารถ”เรานาจะไดยน“สระอ ไอ คน คม ทะ' เด” หรออกตวอยางทเจอบอยเชนกน“Wewillmeetthem.”ว วล มท เมอาจจะ

กลายเปนWe’ll ว-วล-มท-มตองตงใจฟงใหดๆ นะคะทงนทงนนกอยาลมดบรบทประกอบดวยนะจะ

3. Articles & Other Determiners (คำ นำ หนานาม)

คำาพวกนกเปนอกกลมทมกจะถกลดเสยงไปอาทa,an,the,myเปนตนมาดตวอยางกนคะ Wehavegotthebookhere.(วแฮฟวกอทเอะบคเฮยร)

เมอออกเสยงคำาเบาๆ ตรงคำาวา“the”จะไดยนเปน“ะ” That’smybook.(แธทซมายบค) เมอออกเสยงคำาเบาๆ ตรงคำาวา“my”จะไดยนเชน“มะ”หรอ“มา”