31
เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน (Career Path) สําหรับ ชื่อตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา หนวยงานสังกัด : สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.) ชื่อสวนราชการ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนผ. ยกราง จัดสงตามหนังสือที่ ศธ 0503(1)768 ลงวันที21 เมษายน 2554

เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

  • Upload
    others

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน (Career Path)

สําหรับ

ชื่อตําแหนงเปาหมาย : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

หนวยงานสังกัด :

สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.)

ชื่อสวนราชการ :

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สนผ. ยกราง จัดสงตามหนังสือที่ ศธ

0503(1)768 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554

Page 2: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

1

ตาํแหนงเปาหมาย (Critical Position) ช่ือตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา หนวยงาน : สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 1. จัดทําขอเสนอนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และจัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษา 2. จัดทําแผน/โครงการการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 3. วิเคราะห กลั่นกรองแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน รวมท้ังเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 4. จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เสนอแนะคําขอตั้งและการจัดสรรงบประมาณตลอดจนการระดมทรัพยากรเพ่ืออุดหนุนการอุดมศึกษาทุกประเภท 5. จัดทําระบบและพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณและดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. นโยบาย/แผนอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ (1)

1. จํานวนนโยบาย/แผนอุดมศึกษาท่ีนําไปสูการปฏิบัติ

2. แผน/โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (2)

2. จํานวนแผน/โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจาก เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา/รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี

3. ผลงานวิเคราะห กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ (3)

3. จํานวนแผนงาน /โครงการท่ีผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

4. การจัดตั้ง เปลี่ยนประเภท โอนกิจการ ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายอุดมศึกษาของประเทศ (3)

4. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติจัดตั้ง เปลี่ยนประเภท โอนกิจการ ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกท่ีสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

5. การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเปนไปตามกรอบหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศ (4)

5. ผลการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามกรอบหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศท่ีเสนอรัฐมนตรีไดทันตามกําหนดเวลา

6. ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณและดานนโยบาย และยุทธศาสตรอุดมศึกษา (5)

6. จํานวนรายงานการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณและดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย (5)

7. ความเห็น/ขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ 7 จํานวนความเห็น/ขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ

Page 3: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

2

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. หลักการบริหารจัดการองคกร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 3. กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑและนโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน เชน กฎกระทรวง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปการศึกษา เปนตน 4. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5. การติดตามและประเมินผล

1. ทักษะการวิเคราะห สังเคราะห 2. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 3. ทักษะการเจรจาตอรองและโนมนาว 4. ทักษะการใหคําปรึกษา 5. ทักษะการวางแผน 6. ทักษะความเปนผูนํา 7. ทักษะการคิดเชิงระบบ

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. การดําเนินการเชิงรุก

ค. สมรรถนะทางการบริหาร 1. สภาวะผูนํา 2. วิสัยทัศน 3. การวางกลยุทธภาครัฐ 4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 5. การควบคุมตนเอง 6. การสอนงานและมอบหมายงาน

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

Page 4: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

3 เสนทางความกาวหนาในอาชีพเพ่ือกาวสูตําแหนงผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (Career Chart)

สํานัก/หนวยงานอ่ืน ๆ สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.)

ตาํแหนงเปาหมาย ตาํแหนงในเสนทางกาวหนา ดาํรงตาํแหนงตามทิศทางลกูศร ดาํรงตาํแหนงใดกอนก็ได ดาํรงตาํแหนงใดตาํแหนงหน่ึง

(คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง : (1) อก.สูง ดํารงตําแหนง ชกพ. ไมนอยกวา 4 ป (2) ชกพ. ดํารงตําแหนง ชก. ไมนอยกวา 4 ป (3) ชก. ดํารงตําแหนง ปก. วุฒปิ.ตรี 6 ป / ป.โท 4 ป / ป.เอก 2 ป)

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

Ladder 3 นวผ.ชกพ.

(ผอ.กลุมใดก็ได ใน สนผ.

(ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 3 นวผ.ชกพ. (ผอ.กลุม

แผนงานและโครงการ)

(ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 3 นวผ.ชกพ. (ผอ.กลุมแผนงาน

งบประมาณ) (ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 3 นวผ.ชกพ. (ผอ.กลุม

ติดตามและประเมินฯ)

(ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 3 นวผ.ชกพ. (ผอ.กลุมวางแผน

พัฒนาฯ) (ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 2 นวศ.ชก.

สยต. (1 ป)

Ladder 2 นวศ.ชก.

สมอ. (1 ป)

Ladder 2 นวศ.ชก.

สสอ. (1 ป)

รวมระยะเวลา ไมนอยกวา 11 ป

ตําแหนงอ่ืน ระดับปฏิบัติการ (ปก.) ของสํานัก/หนวยงานใดก็ได ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเกณฑการคัดเลือกเขาสู Career Path

(2-6 ป)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปก.) ทุกกลุม ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเกณฑการคัดเลือกเขาสู Career Path

Ladder 3 นวผ.ชกพ.

(ผอ.กลุมพัฒนานโยบายฯ)

(ไมนอยกวา 4 ป)

ชกพ. ของ สกอ.ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและเกณฑการคัดเลือกเขาสู

Career Path (ไมนอยกวา 2 ป)

ขอสังเกต ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษควรสามารถเขาสูเสนทาง (career path) ไดทุกสํานัก

Ladder 2 นวผ.ชก.

กลุมงานอื่นที่ไมใชกลุมงานเดิม (1 ป)

Ladder 1 นวผ.ชก.

กลุมพัฒนา นโยบายฯ

(ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 1 นวผ.ชก.

กลุมแผนงานและโครงการ

(ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 1 นวผ.ชก.

กลุมแผนงานงบประมาณ

(ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 1 นวผ.ชก.

กลุมติดตามและประเมินฯ (ไมนอยกวา 4 ป)

Ladder 1 นวผ.ชก.

กลุมวางแผน

พัฒนาฯ (ไมนอยกวา 4 ป)

Page 5: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

4

เกณฑเบ้ืองตน เพ่ือคัดเลือกผูมีศักยภาพเขาสูระบบ Career Path 1. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีและดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการมาไมนอยกวา 1 ป 2. มีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการหรืองานท่ีเปนภารกิจหลักของสํานัก/หนวยงานในสังกัดอยางนอย 2 โครงการ หรือ 2 งาน 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 2 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 6: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

5

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 3 ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุม) หนวยงาน : กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือจัดทําขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ในระดับมหภาค - จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล - ประสานและสงเสริมให สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของแตละสถาบันใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา - ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. ขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ในระดับมหภาค 1. จํานวนขอเสนอนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ในระดับมหภาค

2. แผนพัฒนาการอุดมศึกษา (ระยะยาว และ ระยะปานกลาง) 2. การจัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาไดทันตามกําหนดระยะเวลา

3. แผนพัฒนาการอุดมศึกษาของแตละสถาบันท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดทําแผนพัฒนาสถาบันใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา

4. ความเห็น/ขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ 4. จํานวนความเห็น/ขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ

Page 7: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

6

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ 4. หลักการบริหารจัดการองคกร 5. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานและการอุดมศึกษา 6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 7. ความรูดานภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดตอสื่อสารและ

สืบคน

1. ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการวางแผน 3. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เทคโนโลยสีมัยใหม 4. ทักษะการวิจัย 5. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอด

ความรู 6. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 7. ทักษะการแกไขปญหาและความขอแยง 8. ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. การดําเนินการเชิงรุก

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมนอยกวา 4 ป 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สกอ. หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางนอย 3 โครงการ 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 8: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

7

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 3 ชื่อตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุม) หนวยงาน : กลุมแผนงานและโครงการ สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะหคําขอจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะ ยุบเลิก สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดตั้งสวนราชการ/สวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - ศึกษา วิเคราะห การขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน - ศึกษา วิเคราะหโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี - ศึกษาวิเคราะห/จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาพิเศษ เชน โครงการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. ขอเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะ ยกเลิก สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการ

ขอจัดตั้งสวนราชการ/สวนงานภายในไดรับการพิจารณาจาก กกอ. (1) 1.1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเกิดจากการหลอมรวมยุบรวม ยก

ฐานะหรือถูกยกเลิก หรือ 1.2 จํานวนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ 1.3 จํานวนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดตั้งสวนงานระดับคณะ /ภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2. ขอเสนอการขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับการพิจารณาจาก กกอ. (2)

2.จํานวนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3. ขอเสนอโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดรับการพิจารณาจาก ครม.

3.จํานวนโครงการท่ีผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

4. แผนงาน/โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 4.แผนงาน/โครงการไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาในภาพรวม 5. ความเห็น/ขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ 5.จํานวนความเห็นขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

Page 9: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

8 ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills)

สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies) ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง

1 นโยบาย แผน และยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. การกําหนดทางเลือกและการเจรจาตอรอง 4. หลักการบริหารจัดการองคกร 5. การวิเคราะหความเปนไปไดดานตาง ๆ เชน ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานการเงิน ฯลฯ 6. กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 7. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 8. ภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดตอสื่อสารและการสืบคน

1. ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการจัดการขอมูล

2. ทักษะการวางแผนและการพัฒนาโครงการ

3. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยสีมัยใหม

4. ทักษะการใหคําปรึกษา การหาทางเลือก และการเจรจาตอรอง

5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 6. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 7. การแกไขปญหาท่ีจะทําใหเกิดการ

ยอมรับและปฏิบัติตาม ท้ังปญหาเฉพาะหนา ปญหาตอเนื่อง และปญหาท่ีอาจเกิดในระยะยาว

ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

งาน 4. การยึดม่ันในความถูกตอง

ชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. การดําเนินการเชิงรุก

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมนอยกวา 4 ป 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สกอ. หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางนอย 3 โครงการ 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 10: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

9

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 3 ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุม) หนวยงาน : กลุมแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 1. จัดทําขอมูลผลผลิต และตัวชี้วัดผลผลิตในมิติตางๆ รวมท้ังวิเคราะห ประสาน และประมวลผลขอมูลของสํานัก และหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. วิเคราะห รวบรวม ประสาน และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในสังกัดและในกํากับในภาพรวม และใหขอเสนอแนะและความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายอุดมศึกษา 3. เสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา 4. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล และประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.1 จํานวนขอเสนอแนะ และความเห็นในการจัดทําขอมูลผลผลิต และตัวชี้วัดผลผลิตในมิติตางๆ

1.2 จํานวนขอเสนอแนะ และความเห็นในการเสนอคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายอุดมศึกษา

2. ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในสังกัดและในกํากับในภาพรวม

2. รายงานการจัดทําขอมูลงบประมาณรายจายประจําปในภาพรวมอุดมศึกษา

3. ขอเสนอและความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายอุดมศึกษา

3. จํานวนขอเสนอและความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4. ขอเสนอและความเห็นในการเสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา

4. จํานวนขอเสนอและความเห็นในการเสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืน

5. ขอมูลประกอบการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

5. เอกสารขอมูลประกอบการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในภาพรวมอุดมศึกษาตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

Page 11: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

10

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับ

การจัดทํางบประมาณ การศึกษา และการอุดมศึกษา 4. การวางแผนเชิงกลยุทธ 5. การวิเคราะหโครงการ 6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

1. ทักษะการคิดวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการวางแผน 3. ทักษะการเปนผูนํา 4. ทักษะการใหคาํปรกึษา และการถายทอด

ความรู 5. ทักษะการบริหารงาน และโครงการ 6. ทักษะการสื่อสาร และนําเสนอ 7. ทักษะการจัดการขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 8. ทักษะการวิจัย

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง

ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. การดําเนินการเชิงรุก

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมนอยกวา 4 ป 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สกอ. หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางนอย 3 โครงการ 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 12: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

11

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 3 ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการกลุม) หนวยงาน : กลุมวางแผนและพัฒนากําลังคน สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะห นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก การผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศ - วิเคราะหผลการศึกษาความตองการกําลังคนระดับอุดมศึกษาท้ังในภาพรวม และระดับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน - จัดทํายุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก การผลิตและพัฒนากําลังคน เปนรายสาขาวิชา/รายอุตสาหกรรม - บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการดานการผลิตและพัฒนากําลังคน และรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียงของ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. การพัฒนานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก ในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา

1. จํานวนนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก ในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา

2. ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังในภาพรวม และระดับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

2. ขอเสนอและความเห็นเก่ียวกับความตองการกําลังคนระดับอุดมศึกษา

3. ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการการผลิตและพัฒนากําลังคน เปนรายสาขาวิชา/รายอุตสาหกรรม สอดคลองกับความตองการกําลังคน

3. จํานวนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไกการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา เปนรายสาขาวิชา/รายอุตสาหกรรม

4. ระบบบริหารจัดการ และ/หรือติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนากําลังคน

4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตและพัฒนากําลังคน

Page 13: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

12

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ 4. หลักการบริหารจัดการองคกร 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 8. ความรูดานภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดตอสื่อสาร และการสืบคน

1. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการเจรจาตอรองและโนมนาว 3. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู 4. ทักษะการวางแผน 5. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 6. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม 7. ทักษะการวิจัย 8. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมนอยกวา 4 ป 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สกอ. หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางนอย 3 โครงการ 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 14: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

13

ตาํแหนงเปาหมาย (Ladder Position) Ladder 3

ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ผอ.กลุม) หนวยงาน : กลุมติดตามและประเมินผลนโยบาย สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 1. การติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตร อุดมศึกษา 3. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก 1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา 2. ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา 3. รายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผลดาน

งบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย

1. จํานวนรายงานผลการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบาย และยุทธศาสตรอุดมศึกษา 2. มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบาย และยุทธศาสตรอุดมศึกษา 3. จํานวนรายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผล ดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา เพ่ือการตัดสินใจ เชิงนโยบาย

Page 15: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

14

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2. การบริหารจัดการองคกร 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. ความรูเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร

การพัฒนาอุดมศึกษา 5. การกํากับติดตามและประเมินผล 6. กฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑที่

เก่ียวของกับระบบงบประมาณ 7. สถิติ

1. ทักษะการวางแผน 2. ทักษะการวิเคราะห สังเคราะห แปรผล การ

จัดการ และการนําเสนอขอมูล 3. ทักษะการใหคําปรึกษาและ การ

ถายทอดความรู 4. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีมัยใหม 5. ทักษะการวิจัย 6. ทักษะการเปนผูนํา 7. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 8. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 9. ทักษะการคํานวณ 10. ทักษะการจัดการขอมูล

ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ

ธรรมและจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมนอยกวา 4 ป 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สกอ. หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางนอย 3 โครงการ 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 16: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

15

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 2 ช่ือตําแหนง : นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หนวยงาน : กลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 1 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนานโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนานโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา - ศึกษา วิเคราะห สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา - ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายกฎหมายและและกฎกฎระเบียบที่เกี่ยวของระเบียบที่เกี่ยวของ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. นโยบาย หลักเกณฑในการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา

1. จํานวนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา

2. สถาบันอุดมศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในสถาบัน

1. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคุณภาพในการจัดเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการอยางเขมแข็ง เปนไปตามกฏหมาย

1. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลดานบัญชี-การเงินของสถาบันอุดมศึกษา 3. ระบบการติดตาม และประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษา 4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีผานเกณฑการประเมินผลดานบัญชี-การเงินและคุณภาพ การบริหารจัดการของสภาสถาบันอุดมศึกษา 5. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

Page 17: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

16

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. หลักการบริหารจัดการองคกร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 5. กฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานและการอุดมศึกษา 6. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 8. การบริหารจัดการโครงการ 9. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

1. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการเจรจาตอรองและโนมนาว 3. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู 4. ทักษะการวางแผน 5. ทักษะดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ 6. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 7. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม 8. ทักษะการจัดการขอมูล 9. ทักษะการวิจัย 10. ทักษะการวินิจฉัยขอกฎหมาย 11. ทักษะการแกไขปญหาและความขัดแยง 12. การมีมนุษยสัมพันธ

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สกอ. หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. มีประสบการณเปนผูรับผิดชอบโครงการท่ีเปนภารกิจหลักของสํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษาอยางนอย 3 โครงการ 5. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 18: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

17

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 2 ช่ือตําแหนง : นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หนวยงาน : กลุมพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 1 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา - ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ - กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. การพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษามีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 และนโยบายรัฐบาล

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

2. การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ สาขาวิชาตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษา

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ 3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษา

3. การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

Page 19: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

18

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. หลักการบริหารโครงการ 2. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 3. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 4. การวางแผนเชิงกลยุทธ 5. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและการอุดมศึกษา

1. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการเจรจาตอรอง 3. ทักษะการเขียนโครงการ 4. ทักษะการวางแผน 5. ทักษะดานภาษาตางประเทศ 6. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 7. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 8. ทักษะการจัดการขอมูล

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 20: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

19

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 1 ช่ือตําแหนง : นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หนวยงาน : กลุมบริหารนโยบายการเปดเสรีอุดมศึกษา สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 1 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือกําหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตรรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา - จัดทํายุทธศาสตรรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงการและรวมเจรจาความรวมมือการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใตกรอบความรวมมือองคการการคาโลกและกรอบความตกลง การคาเสรีระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 1. การกําหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตรเพ่ือรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือกําหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตรรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีทิศทางท่ีชัดเจนและความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับนโยบายการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. จํานวนยุทธศาสตรเพ่ือรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. การเจรจาความรวมมือการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามกรอบความรวมมือองคการการคาโลกและกรอบความตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. จํานวนโครงการและขอตกลงความรวมมือการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Page 21: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

20

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. หลักการบริหารโครงการ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 3. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 4. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและการอุดมศึกษา 5. นโยบายและยุทธศาสตรเก่ียวกับการเปดเสรีการคา บริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6. การติดตามและประเมินผล 7. ความรูดานภาษาตางประเทศ

1. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการเจรจาตอรอง 3. ทักษะการเขียนโครงการ 4. ทักษะการวางแผน 5. ทักษะดานภาษาตางประเทศ 6. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 7. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 8. ทักษะการจัดการขอมูล

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 22: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

21

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 1 ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หนวยงาน : กลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย แผนและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุดมศึกษา - ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํานโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (แผนระยะยาวและแผนระยะปานกลาง) - พัฒนาฐานขอมูลและจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโยบาย แผนและยุทธศาสตรอุดมศึกษาและประสานนโยบายท่ีเก่ียวของ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 1. การพัฒนานโยบาย แผน และยุทธศาสตรอุดมศึกษามีความสอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย แผนและยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุดมศึกษา

2. สถาบันอุดมศึกษามีกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา 2. จํานวนนโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาท่ีประกาศใชเพ่ือเปนทิศทาง ในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ

3. ฐานขอมูลเปนประโยชนและสามารถดําเนินการพัฒนานโยบาย แผนและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและหรือปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนานโยบาย แผน และยุทธศาสตรอุดมศึกษา

Page 23: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

22

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. หลักการบริหารโครงการ 2. เทคนิคการพัฒนานโยบาย แผนและยุทธศาสตร 3. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 4. การวางแผนเชิงกลยุทธ 5. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและการอุดมศึกษา

1. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการเจรจาตอรอง 3. ทักษะการเขียนโครงการ 4. ทักษะการวางแผน 5. ทักษะดานภาษาตางประเทศ 6. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 7. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 8. ทักษะการจัดการขอมูล

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 24: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

23

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 1 ชื่อตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หนวยงาน : กลุมแผนงานและโครงการ สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะหคําขอจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะ ยุบเลิก สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดตั้งสวนราชการ/สวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - ศึกษา วิเคราะห การขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน - ศึกษา วิเคราะหโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี - ศึกษาวิเคราะห/จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาพิเศษ เชน โครงการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. ขอเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม ยกฐานะ ยกเลิก สถาบันอุดมศึกษา รวมถึง

การขอจัดตั้งสวนราชการ/สวนงานภายในไดรับการพิจารณาจาก กกอ. (1) 1.1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเกิดจากการหลอมรวมยุบรวม ยกฐานะหรือถูกยกเลิก หรือ 1.2 จํานวนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ

2. ขอเสนอการขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับ

การพิจารณาจาก กกอ. (2) 2.จํานวนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3. ขอเสนอโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดรับการพิจารณาจาก ครม.

3.จํานวนโครงการท่ีผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

4. แผนงาน/โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 4.แผนงาน/โครงการไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาในภาพรวม

5. ความเห็น/ขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ 5.จํานวนความเห็นขอวิเคราะหเชิงนโยบายเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

Page 25: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

24 ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge) ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 1 นโยบาย แผน และยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. การกําหนดทางเลือกและการเจรจาตอรอง 4. หลักการบริหารจัดการองคกร 5. การวิเคราะหความเปนไปไดดานตาง ๆ เชน ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานการเงิน ฯลฯ 6. กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 7. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 8. ภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดตอสื่อสารและการสืบคน

1. ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการจัดการขอมูล

2. ทักษะการวางแผนและการพัฒนาโครงการ 3. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีมัยใหม 4. ทักษะการใหคําปรึกษา การหาทางเลือก

และการเจรจาตอรอง 5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 6. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 7. การแกไขปญหาท่ีจะทําใหเกิดการยอมรับ

และปฏิบัติตาม ท้ังปญหาเฉพาะหนา ปญหาตอเนื่อง และปญหาท่ีอาจเกิดในระยะยาว

ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ ธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 26: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

25

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 1 ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หนวยงาน : กลุมแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 1. ศึกษาวิเคราะหเพ่ือจัดทําขอมูลผลผลิต และตัวชี้วัดผลผลิตในมิติตางๆ รวมท้ังวิเคราะห ประสาน และประมวลผลขอมูลของสํานัก และหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. วิเคราะห รวบรวม ประสาน และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในสังกัดและในกํากับในภาพรวม และใหขอเสนอแนะและความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายอุดมศึกษา 3. เสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา 4. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล และประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.1 จํานวนขอเสนอแนะ และความเห็นในการจัดทําขอมูลผลผลิต และตัวชี้วัดผลผลิตในมิติตางๆ

1.2 จํานวนขอเสนอแนะ และความเห็นในการเสนอคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงและ สกอ.

2. ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในสังกัดและในกํากับในภาพรวม

2. รายงานการจัดทําขอมูลงบประมาณรายจายประจําปในภาพรวมอุดมศึกษา

3. ขอเสนอและความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายอุดมศึกษา

3. จํานวนขอเสนอและความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4. ขอเสนอและความเห็นในการเสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษา

4. จํานวนขอเสนอและความเห็นในการเสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืน

5. ขอมูลประกอบการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

5. เอกสารขอมูลประกอบการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในภาพรวมอุดมศึกษาตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

Page 27: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

26

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับ

การจัดทํางบประมาณ การศึกษา และการอุดมศึกษา 4. การวางแผนเชิงกลยุทธ 5. การวิเคราะหโครงการ 6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

1. ทักษะการคิดวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการวางแผน 3. ทักษะการเปนผูนํา 4. ทักษะการใหคาํปรกึษา และการถายทอด

ความรู 5. ทักษะการบริหารงาน และโครงการ 6. ทักษะการสื่อสาร และนําเสนอ 7. ทักษะการจัดการขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 8. ทักษะการวิจัย

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง

ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ ธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 28: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

27

ตําแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) Ladder 1 ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หนวยงาน : กลุมวางแผนและพัฒนากําลังคน สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : - ศึกษา วิเคราะห นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก การผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศ - วิเคราะหผลการศึกษาความตองการกําลังคนระดับอุดมศึกษาท้ังในภาพรวม และระดับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน - จัดทํายุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก การผลิตและพัฒนากําลังคน เปนรายสาขาวิชา/รายอุตสาหกรรม - บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการดานการผลิตและพัฒนากําลังคน และรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียงของ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 1. การพัฒนานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก ในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา

1. จํานวนนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไก ในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา

2. ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังในภาพรวม และระดับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

2. ขอเสนอและความเห็นเก่ียวกับความตองการกําลังคนระดับอุดมศึกษา

3. ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการการผลิตและพัฒนากําลังคน เปนรายสาขาวิชา/รายอุตสาหกรรม สอดคลองกับความตองการกําลังคน

3. จํานวนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/กลไกการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา เปนรายสาขาวิชา/รายอุตสาหกรรม

4. ระบบบริหารจัดการ และ/หรือติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนากําลังคน

4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตและพัฒนากําลังคน

Page 29: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

28

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Skills) สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. นโยบาย แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา 2. แผน/ยุทธศาสตรระดับชาติ 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ 4. หลักการบริหารจัดการองคกร 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 8. ความรูดานภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดตอสื่อสารและการสืบคน

1. ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 2. ทักษะการเจรจาตอรองและโนมนาว 3. ทักษะการใหคําปรึกษาและการถายทอดความรู 4. ทักษะการวางแผน 5. ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ 6. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม 7. ทักษะการวิจัย 8. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ ธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย

Page 30: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

29

ตาํแหนงเปาหมาย (Ladder Position) Ladder 1

ช่ือตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หนวยงาน : กลุมติดตามและประเมินผลนโยบาย สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

ระยะเวลาข้ันต่ําในการถือครองตําแหนง : ไมนอยกวา 4 ป

หนาท่ีรับผิดชอบหลัก 1. การติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตร อุดมศึกษา 3. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก 1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบาย

และยุทธศาสตรอุดมศึกษา 2. ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบาย

และยุทธศาสตรอุดมศึกษา 3. รายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผลดาน

งบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย

1. จํานวนรายงานผลการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบาย และยุทธศาสตรอุดมศึกษา 2. มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ และดานนโยบาย และยุทธศาสตรอุดมศึกษา 3. จํานวนรายงานผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผล ดานงบประมาณ และดานนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษา เพ่ือการตัดสินใจ เชิงนโยบาย

Page 31: เส นทางสั่งสมประสบการณ และผลงาน (Career Path) สําหรับ data/career path/Career_Path/Career...เส นทางสั่งสมประสบการณ

30

ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมาย สมรรถนะท่ีคาดหวังสําหรับตําแหนงเปาหมาย

ช่ือสมรรถนะ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2. การบริหารจัดการองคกร 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. ความรูเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร

การพัฒนาอุดมศึกษา 5. การกํากับติดตามและประเมินผล 6. กฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑที่

เก่ียวของกับระบบงบประมาณ 7. สถิติ

1. ทักษะการวางแผน 2. ทักษะการวิเคราะห สังเคราะห แปรผล การ

จัดการ และการนําเสนอขอมูล 3. ทักษะการใหคําปรึกษาและ การ

ถายทอดความรู 4. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีมัยใหม 5. ทักษะการวิจัย 6. ทักษะการเปนผูนํา 7. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 8. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 9. ทักษะการคํานวณ 10. ทักษะการจัดการขอมูล

ก. สมรรถนะหลัก 5 ดาน 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ ธรรม และจริยธรรม 5. การทํางานเปนทีม

ข. สมรรถนะประจําสายงาน 1. การคิดวิเคราะห 2. การมองภาพองครวม 3. ความถูกตองของงาน

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2

เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานลําดับตอไป (Performance Measures) 1. มีผลการประเมินในระดับดีเดน ในรอบ 3 ป ไมนอยกวา 3 รอบการประเมิน 2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง หรือเทียบเทา 3. ผานการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด 4. ไมเคยถูกลงโทษทางวนิยัในชวง 3 ป ยอนหลัง หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย