17

ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต
Page 2: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

คมอการปฏบตราชการรายบคคล

ของ นางสาวเพญวด ชชวย ต าแหนง นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ กลมบรหารงานบคคล สพม.11

สวนท 1 ขอมลสวนบคคล 1. ชอ นางสาวเพญวด ชชวย วน/เดอน/ปเกด 12 พฤษภาคม 2506 ทอย บานเลขท 29/1 หมท 5 ต าบลตะเคยนทอง อ าเภอกาญจนดษฐ จงหวดสราษฎรธาน เบอรโทรศพท 0810789089 อเมล [email protected] 2. ประวตการศกษา

คณวฒ/วชาเอก ปทส าเรจการศกษา สถาบน ศลปศาสตรบณฑต(ศศ.บ./รฐศาสตร) มนาคม 2531 มหาวทยาลยรามค าแหง ประกาศนยบตรวชาชพคร (ปวค.) ตลาคม 2546 มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช ป.บณฑตศกษา(การบรหารการศกษา) ตลาคม 2553 มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน

3. ประวตการรบราชการ

วน เดอน ป ชอต าแหนง/ระดบ อตราเงนเดอน สงกด

1 กรกฎาคม 2542 เจาหนาทบรหารงานทวไป 3 6,360 บาท สปอ.คลองทอม สปจ.กระบ

1 กรกฎาคม 2544 เจาหนาทบรหารงานทวไป 4 7,380 บาท สปอ.คลองทอม สปจ.กระบ

1 สงหาคม 2544 เจาหนาทบรหารงานทวไป 4 7,380 บาท สปอ.บานนาสาร สปจ.สราษฎรธาน

25 พฤศจกายน 2545 บคลากร 4 8,610 บาท สปอ.บานนาสาร สปจ.สราษฎรธาน

25 พฤศจกายน 2546 บคลากร 5 9,300 บาท สพท.สราษฎรธาน เขต 3

1 กรกฎาคม 2548 บคลากร 6ว 11,790 บาท สพท.สราษฎรธาน เขต 3

1 กรกฎาคม 2550 บคลากร 7ว 14,810 บาท สพท.สราษฎรธาน เขต 3

15 มนาคม 2552 นกทรพยากรบคคลช านาญการ 18,040 บาท สพท.สราษฎรธาน เขต 3

18 สงหาคม 2553 นกทรพยากรบคคลช านาญการ 19,970 บาท สพป.สราษฎรธาน เขต 3

31 พฤษภาคม 2554 นกทรพยากรบคคลช านาญการ 22,310 บาท สพม.เขต 11

1 เมษายน 2558 นกทรพยากรบคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต 11

30 พฤศจกายน 2558 นกทรพยากรบคคลช านาญการพเศษ 30,570 บาท สพม.เขต 11

Page 3: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

4. ประสบการณและผลงานทภาคภมใจ

ผลงาน ความภาคภมใจทเกดจากการปฏบตงาน การใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะ ซง ก.ค.ศ. ไดก าหนดหลกเกณฑและวธการในการปรบปรงการก าหนดต าแหนงและแตงตงขาราชการครใหด ารงต าแหนงซงรบเงนเดอนในระดบทสงขน และก าหนดใหขาราชการครไดรบเงนเดอนในระดบทสงขน โดยก าหนดใหมการประเมนความประพฤตดานวนย คณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณวชาชพ ประสบการณ คณภาพการปฏบตงาน ความช านาญ ความเชยวชาญ และผลงานทเกดจากการปฏบตหนาท ซงสอดคลองกบแนวทางก าหนดใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะ โดย ก.ค.ศ. ไดก าหนดหลกเกณฑในการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะ ซงมการก าหนดหลกเกณฑและวธการดงน 1. หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ท ศธ 0206.3/ว 25 ลงวนท 29 ธนวาคม 2548 และหนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ดวนทสด ท ศธ 0206.4/0164 -0169 ลงวนท 23 มกราคม 2556 การพฒนาขาราชการครและบคลากรทางการศกษา เพอใหมวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะช านาญการพเศษ(กรณผขอฯ ทผลการประเมนดานท 3(ผลงานทเกดจากการปฏบตหนาท) ไมผานเกณฑท ก.ค.ศ.ก าหนด) 2. หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ดวนทสด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงวนท 30 กนยายน 2552 และคมอการประเมน หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ท ศธ 0206.4/1100 ลงวนท 10 พฤษภาคม 2553 3. หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ท ศธ 0206.3/ว 13 ลงวนท 1 สงหาคม 2556 หลกเกณฑและวธการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ผมผลงานดเดนทประสบผลส าเรจเปนทประจกษมวทยฐานะหรอเลอนเปนวทยฐานะช านาญการพเศษ และวทยฐานะเชยวชาญ

4. หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ดวนทสด ท ศธ 0206.3/ว 5 ลงวนท 25 มนาคม 2556 หลกเกณฑและวธการการพฒนาใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษา เพอเยยวยาใหมหรอเลอนเปนวทยฐานะช านาญการพเศษ จากหลกเกณฑดงกลาวขางตน กระบวนการในการด าเนนงานของแตละหลกเกณฑมความยงยาก ซบซอน ตองใชระยะเวลาในการด าเนนการ และขอจ ากดตางๆ ท าใหการปฏบตงานอาจจะลาชา แตภายใตความยงยากและสถานการณตางๆ เมอขาราชการครทเสนอขอรบการประเมนเพอใหมและเลอนวทยฐานะ สามารถผานการประเมนในกระบวนการตางๆ และไดรบการแตงตงเพอใหมและเลอนวทยฐานะ ถอวาเปนความส าเรจของผรบผดชอบสวนหนง ทสามารถด าเนนการ ชวยเหลอตามภารกจงานทรบผดชอบใหขาราชการครประสบความส าเรจ เพราะนอกจากขาราชการครจะมวทยฐานะและเลอนวทยฐานะแลว ขาราชการครเหลานนกน าความรความช านาญไปประยกตใชในการพฒนาการจดการศกษาของสถานศกษาดวย

5. หนาททไดรบมอบหมาย ขณะด ารงต าแหนงนกทรพยากรบคคล ส านกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 11 ตงแต

ป พ.ศ.2555 ไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาทและรบผดชอบงานอตราก าลงและก าหนดต าแหนง รบผดชอบ ดงน 1.1 ปฏบตหนาทหวหนากลมงานวางแผนอตราก าลง และก าหนดต าแหนง 1.2 ด าเนนการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะช านาญการทกต าแหนง

Page 4: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

1.3 ด าเนนการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะช านาญการพเศษทกต าแหนง 1.4 ด าเนนการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะเชยวชาญ/เชยวชาญพเศษ

ทกต าแหนง 1.5 การก าหนดต าแหนงและเลอนต าแหนงสงขนของขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

ต าแหนงบคลากรทางการศกษาอนตามมาตรา 38 ค(2) 1.6 จดท าแผนอตราก าลงขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

5.1 มาตรฐานต าแหนง ต าแหนงประเภท วชาการ ชอสายงาน ทรพยากรบคคล ชอต าแหนงในสายงาน นกทรพยากรบคคล ระดบต าแหนง ช านาญการพเศษ

หนาทความรบผดชอบหลก ปฏบตงานในฐานะหวหนางาน ซงตองก ากบ แนะน า ตรวจสอบการปฏบตงานของผรวมปฏบตงาน

โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณ และความช านาญงานสงมากในดานการบรหารหรอการพฒนา ทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยากมาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย หรอปฏบตงานในฐานะผปฏบตงานทมประสบการณ โดยใชความร ความสามารถ ประสบการณและความช านาญ ในงานสงมากในดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ปฏบตงานทตองตดสนใจหรอแกปญหาทยากมาก และปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

โดยมลกษณะงานทปฏบตในดานตาง ๆ ดงน 1. ดานการปฏบตการ (1) ศกษา วเคราะห ใหค าปรกษาหรอเสนอแนะทศทาง กลยทธ ภารกจ และทรพยากรบคคล

ขององคกร เพอใหเกดความเชอมโยง สอดคลอง และตอเนอง (2) จดท า ปรบปรง ขอเสนอแนวทาง หลกเกณฑและวธการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ (3) ก ากบ ตดตามการด าเนนงาน หรอพจารณาก าหนดประเดนวเคราะหเสนอแนะ

ใหความเหนเกยวกบการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอใหการบรหารหรอการพฒนา ทรพยากรบคคลเปนไปตามเปาหมายทก าหนด

(4) ก ากบ วางแนวทางการท างาน แกปญหาขอขดของในการปฏบตงานทรบผดชอบ ในฐานะหวหนาหนวยงานระดบกลาง เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมายทก าหนด

(5) จดท าประเดน ขอเสนอ ความเหน สรปรายงาน เพอการน าเสนอตอคณะรฐมนตร คณะกรรมการตาง ๆ เพอก าหนดแนวทาง หลกเกณฑและวธการในการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล

2. ดานการวางแผน วางแผนหรอรวมด าเนนการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดบส านกหรอกองมอบหมายงาน

แกปญหาในการปฏบตงานและตดตามประเมนผล เพอใหเปนไปตามเปาหมายและผลสมฤทธทก าหนด 3. ดานการประสานงาน (1) ประสานการท างานรวมกนในทมงาน โดยมบทบาทในการชแนะ จงใจทมงานหรอหนวยงานอน

ในระดบส านกหรอกอง เพอใหเกดความรวมมอและผลสมฤทธตามทก าหนด (2) ชแจง ใหขอคดเหนในทประชมคณะกรรมการหรอคณะท างานตางๆ เพอใหเกดประโยชน

และความรวมมอในการด าเนนงานรวมกน 4. ดานการบรการ

Page 5: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

(1) ใหค าปรกษาแนะน าแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนกงานหรอเจาหนาท ของรฐ หรอประชาชนทวไป เกยวกบการศกษาตอ การฝกอบรม ดงาน และแลกเปลยนความร ความเชยวชาญ เพอประโยชนตอการพฒนาทรพยากรบคคล

(2) ใหค าปรกษาแนะน าแกสวนราชการ องคกรบรหารทรพยากรบคคล เกยวกบ หลกเกณฑพนฐานหรอเทคนควธการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอใหมระบบการบรหาร ทรพยากรบคคลในราชการเปนไปอยางมประสทธภาพและเปนธรรม

(3) จดการฝกอบรมหรอถายทอดความร หรอนเทศงานใหแกพนกงานหรอเจาหนาท ในหนวยงาน เพอใหมความรความเขาใจและสามารถปฏบตงานไดอยางถกตองสมบรณและมประสทธภาพ

(4) จดท าและพฒนางานวชาการดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล ในรปแบบเอกสารทางวชาการ คมอ หลกเกณฑและวธการ เพอใชเปนแนวทางปฏบตใหแกเจาหนาท หรอผสนใจทวไปน าไปประยกตใชใหเกดประโยชน คณสมบตเฉพาะส าหรบต าแหนง

1. มคณสมบตเฉพาะส าหรบต าแหนงนกทรพยากรบคคล ระดบปฏบตการ และ 2. ด ารงต าแหนงใดต าแหนงหนงมาแลว ดงตอไปน 2.1 ประเภทอ านวยการ ระดบตน 2.2 ประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ 2.3 ประเภทวชาการ ระดบช านาญการ ไมนอยกวา 4 ป 2.4 ต าแหนงอยางอนทเทยบเทา 2.1 หรอ 2.2 หรอ 2.3 แลวแตกรณ ตามหลกเกณฑและเงอนไข

ท ก.ค.ศ. ก าหนด และ 3. ปฏบตงานดานการบรหารหรอการพฒนาทรพยากรบคคล หรองานอนทเกยวของตามทสวนราชการ

เจาสงกดเหนวาเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบและลกษณะงานทปฏบตมาแลวไมนอยกวา 1 ป ความรความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะทจ าเปนส าหรบต าแหนง

1. มความรความสามารถทจ าเปนส าหรบการปฏบตงานในต าแหนง 2. มทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงานในต าแหนง 3. มสมรรถนะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงานในต าแหนง

5.2 หนาทอนทไดรบมอบหมายเปนค าสง ไดปฏบตงานตามค าสงส านกงานเขตพนทการศกษา ดงน 1.ค าสงส านกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 11 ท 394/2558 เรอง แตงตงคณะกรรมการด าเนนการรบสมครสอบแขงขนเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการเปนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ต าแหนงครผชวย ครงท 2 พ.ศ.2558 เปนคณะกรรมการรบสมคร 2. ค าสงส านกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 11 ท 501/2558 เรอง แตงตงคณะกรรมการด าเนนการสอบคดเลอกเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการเปนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ต าแหนงครผชวย กรณทมเหตความจ าเปนหรอมเหตพเศษ ครงท 2 พ.ศ.2558 เปนคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ

Page 6: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

สวนท 2 กรอบแนวทางในการด าเนนงาน

1. การใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามหรอเลอนวทยฐานะทกวทยฐานะ (หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ดวนทสด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงวนท 30 กนยายน 2552 และคมอการประเมน หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ท ศธ 0206.4/1100 ลงวนท 10 พฤษภาคม 2553)

การใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะ ส านกงานเขตพนทการศกษา ควรใหความส าคญในการสงเสรมและพฒนาขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ใหเปนผมความรความสามารถในวชาชพของตน และสามารถน าความรความช านาญทมมาประยกตใชในการพฒนาการจดการเรยนการสอน และมความมงมนพฒนางานในหนาท เพอสามารถเสนอขอใหมวทยฐานะและเลอนวทยฐานะใหสงขน

วตถประสงค 1. เพอใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษาทกคนไดมวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะ และไดรบเงนวทยฐานะในอตราตามวทยฐานะทไดรบการแตงตง 2. เพอใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามความประพฤตดานวนย คณธรรม จรยธรรมและจรรยาบรรณวชาชพ และปฏบตงานในหนาทอยางมประสทธภาพ 3. เพอใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษา สามารถน าความรความสามารถ ความช านาญทมอยมาประยกตใชในการพฒนาการจดการศกษาได

ตวชวด ระดบความส าเรจในการด าเนนงานใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามหรอเลอน

วทยฐานะทกวทยฐานะ

วธการด าเนนงาน

สรปขนตอนด าเนนการประเมนเพอใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะและ เลอนวทยฐานะ ตามหนงสอส านกงาน ก.ค.ศ. ดวนทสด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงวนท 30 กนยายน 2552 (ผขอรบการประเมนตามหลกเกณฑน สามารถยนค าขอรบการประเมนพรอมเอกสารทเกยวของไดตลอดป รอบปละ 1 ครง)

วทยฐานะช านาญการ 1. ผขอรบการประเมนจดสงเอกสารหลกฐานเพอเสนอบงคบบญชาชนตน ตรวจสอบและรบรองขอมลกอนสงส านกงานเขตพนทการศกษา ประกอบดวย 1) แบบเสนอขอรบการประเมน (ก.ค.ศ.1) และแบบประเมนดานท 1 ดานวนย คณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณวชาชพ (ก.ค.ศ.2) ส าหรบทกต าแหนง จ านวน 4 ชด 2) แบบรายงานผลการปฏบตงาน (ก.ค.ศ. 3) จ านวน 4 ชด

Page 7: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

- สายงานการสอน - สายงานบรหารสถานศกษา - สายงานนเทศการศกษา 3) รายงานการสงเคราะหผลการแกปญหาและพฒนาผเรยน จ านวน 4 ชด 4) ส าเนา ก.พ. 7 ทลงรายการครบถวนและเปนปจจบน

หมายเหต จดท าเอกสารตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 สงส านกงานเขตพนทการศกษา จ านวน 4 ชด เพอตรวจสอบแลว คนใหสถานศกษา เพอใหคณะกรรมการประเมน จ านวน 3 ชด

2. การตรวจสอบเอกสารหลกฐาน 2.1) แบบเสนอขอ ฯ (ก.ค.ศ. 1) 1) ผขอรบการประเมนตองลงชอรบรองการรายงานขอมล 2) ผบงคบบญชาชนตนตองลงชอตรวจสอบและรบรองการรายงานขอมล 2.2 แบบรายงานผลการปฏบตงาน ฯ (ก.ค.ศ. ๓ ในแตละสายงาน) และรายงานการสงเคราะห ฯ 1) การรายงานขอมลตองครบถวนทกขอตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด 2) รายงานการสงเคราะห ฯ ตองตรงกบสาขา/สาขาวชา/กลมสาระการเรยนรทขอรบการประเมน 3) ผขอรบการประเมนตองลงชอรบรองการรายงานขอมล 4) ผบงคบบญชาชนตนตองลงชอตรวจสอบและรบรองการรายงานขอมล กรณทรายงานขอมลใน ขอ 1) – ขอ 4) ไมครบถวนหรอไมสอดคลองกนใหแจง ผขอรบการประเมนตรวจสอบและยนยนขอมลอกครงหนง

3. การตงคณะกรรมการ (ประเมนดานท 1 ดานท 2 และดานท 3) เมอเจาหนาทไดตรวจสอบคณสมบต และเอกสารหลกฐานแลว หากเปนผทมคณสมบตครบถวน และมเอกสารถกตองครบถวน ใหด าเนนการเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ เพอตงคณะกรรมการเพอประเมนดานท 1 ดานท 2 และดานท 3 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท ก.ค.ศ. ก าหนด

4. การด าเนนการประเมนดานท 1 ดานท 2 และดานท 3 เมอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษาไดตงคณะกรรมการประเมนแลวใหด าเนนการ ดงน 1.. ท าหนงสอแจงกรรมการผประเมน และก าหนดวนทจะประเมน ณ สถานทปฏบตงานของผขอรบการประเมนแตละราย 2.. แจงวน เวลาทกรรมการจะไปประเมนใหผขอรบการประเมนทราบ(โดยประธานกรรมการก าหนดและแจงผขอรบการประเมน) 3. จดเตรยมเอกสารในการประเมนใหกรรมการประเมน ซงประกอบดวย 3.1 กรอบการประเมนดานท 1 แบบบนทกการประเมนดานท 4 (ก.ค.ศ. 4) และแบบสรปผลการประเมนดานท 1 (ก.ค.ศ. 5) 3.2 กรอบการประเมนดานท 2 และแบบบนทกการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ. 11/1.1 – 11/1.3, ก.ค.ศ. 11/4 แลวแตกรณ) 3.3 กรอบการประเมนดานท ๓ และแบบบนทกการประเมนดานท 3 (ก.ค.ศ. 11/1.1 – 11/1.3, ก.ค.ศ. 11/2 และ ก.ค.ศ. 11/4 แลวแตกรณ) 3.4 เอกสารรายงานการสงเคราะห ฯ

Page 8: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

3.5 แบบสรปผลการประเมนรายตวบ งชด านท 2 (ก .ค.ศ . 7/1 , ก .ค.ศ. 7/2 และ ก.ค.ศ. 7/4 แลวแตกรณ) 3.6 แบบสรปผลการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ. 8/1, ก.ค.ศ. 8/2 และ ก.ค.ศ. 8/4 แลวแตกรณ) 3.7 แบบประเมนดานท 1 ดานท 2 และดานท 3 (ก.ค.ศ. 14/1.1 – 14/1.3, ก.ค.ศ. 14/2 และ ก.ค.ศ. 14/4 แลวแตกรณ) 4. เมอกรรมการประเมนเสรจแลว ใหด าเนนการ ดงน 4.1 ตรวจสอบการใหคะแนนผลการประเมน และการบนทกหลกฐานรองรอย ของกรรมการแตละคน ใหครบถวนตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด 4.2 กรณผลการประเมนของกรรมการผานทง 3 ดาน ใหสรปผลการประเมนลงในแบบ ก.ค.ศ. 15/1, ก.ค.ศ. 15/2 และ ก.ค.ศ. 15/4 แลวแตกรณ แลวน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ เพอพจารณาอนมต และแจงใหผขอรบการประเมนทราบ 4.3 กรณผลการประเมนดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการผประเมนเหนวาอยในวสยทสามารถพฒนาใหผานเกณฑได ใหแจงผขอรบการประเมนพฒนาตามขอสงเกตของคณะกรรมการ 4.4 การพฒนาดานท 1 ดานท 2 และหรอดานท 3 ใหพฒนาไดไมเกน 2 ครง ๆ ละไมเกน 3 เดอน 4.5 กรณผลการประเมนดานท 1 ดานท 2 และหรอดานท 3 มผลสนสดแลว ไมผานเกณฑใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พจารณาไมอนมตและแจงใหผขอรบการประเมนทราบ

5. การด าเนนการแตงตงใหมวยฐานะช านาญการ ใหจดท าค าสง เสนอผมอ านาจตามมาตรา 53 สงแตงตง ทงนจะแตงตงใหมวทยฐานะช านาญการได ตองไดรบเงนเดอนต ากวาขนต าของอนดบ คศ 2 ไมเกน 1 ขน

วทยฐานะช านาญการพเศษ

1. ผขอรบการประเมน สงเอกสารเสนอผบงคบบญชาชนตน(ผบรหารสถานศกษา) ตรวจสอบและรบรองขอมลกอนสงส านกงานเขตพนทการศกษา ประกอบดวย 1) แบบเสนอขอรบการประเมน (ก.ค.ศ. 1/1) ส าหรบทกต าแหนง 2) แบบรายงานผลการปฏบตงาน (ก.ค.ศ. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 แลวแตกรณ) จ านวน 4 ชด - สายงานการสอน ก.ค.ศ. 3/1 - สายงานบรหารสถานศกษา ก.ค.ศ. 3/2 - สายงานบรหารการศกษา ก.ค.ศ. 3/3 (ส าหรบ กศน. ก.ค.ศ. 3/5) - สายงานนเทศการศกษา ก.ค.ศ. 3/4 3) ผลงานทางวชาการ จ านวน 4 ชด 4) ส าเนา ก.พ. 7 ทลงรายการครบถวนและเปนปจจบน กรณตรวจสอบแลวพบวา ขอมลและเอกสารตามขอ 2 ไมครบถวนสมบรณ ใหสงค าขอคน

2. การตรวจสอบเอกสารหลกฐาน 2.1 แบบเสนอขอ ฯ (ก.ค.ศ. 1/1) 1) ผรอรบการประเมนตองลงชอรบรองการรายงานขอมล 2) ผบงคบบญชาชนตนตองลงชอตรวจสอบและรบรองการรายงานขอมล 2.2 แบบรายงานผลการปฏบตงาน ฯ (ก.ค.ศ. 3/1 – 3/5 แลวแตกรณ) และเอกสารผลงานทางวชาการ

Page 9: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

1) การรายงานขอมลตองครบถวนทกขอตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด 2) จ านวน และชอผลงานทางวชาการทเสนอขอรบการประเมน ตองตรงกบเอกสารผลงานทางวชาการทเสนอมา 3) ผลงานทางวชาการตองตรงกบสาขาวชาทขอรบการประเมน 4) ผลงานทางวชาการตองไมเปนสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา หรอ ประกาศนยบตรใด ๆ หรอผลงานทเคยใชเพอเลอนต าแหนง หรอเพอใหมหรอเลอนวทยฐานะมาแลว 5) กรณผลงานทางวชาการทผขอรบการประเมนไมไดจดท าแตเพยงผเดยว ตองมการชแจงวาผขอรบการประเมนจดท าในสวนใด ตอนใด หนาใดบาง คดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวชาการแตละเลม และผรวมจดท าทกคนไดรบรองและระบวาไดรวมจดท าในสวนใดบาง 6) ผขอรบการประเมนตองลงชอรบรองการรายงานขอมล 7) ผบงคบบญชาชนตนตองลงชอตรวจสอบและรบรองการรายงานขอมล 8) แผนการจดการเรยนรไมสามารถน ามาเสนอเปนผลงานทางวชาการ ส าหรบสายงานการสอน กรณทรายงานขอมลใน ขอ 1) – ขอ 5) ไมครบถวนหรอไมสอดคลองกน ใหแจง ผขอรบการประเมนตรวจสอบและยนยนขอมลอกครงหนง

3. การตงคณะกรรมการชดท 1 (ประเมนดานท 1 และดานท 2) เมอเจาหนาทไดตรวจสอบคณสมบต และเอกสารหลกฐานแลว หากเปนผทมคณสมบตครบถวน และมเอกสารถกตองครบถวน ใหด าเนนการเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ เพอตงคณะกรรมการชดท 1 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท ก.ค.ศ. ก าหนด เพอประเมนดานท 1 และดานท 2

4 การด าเนนการประเมนดานท 1 และดานท 2 เมอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา ไดตงคณะกรรมการชดท 1 แลวใหด าเนนการ ดงน 1. ท าหนงสอแจงกรรมการผประเมน และก าหนดวนทจะประเมน ณ สถานทปฏบตงานของผขอรบการประเมนแตละราย 2. แจงวน เวลาทกรรมการจะไปประเมนใหผขอรบการประเมนทราบ(โดยประธานกรรมการเปนผก าหนด วน เวลาทประเมน และแจงผขอรบการประเมน) 3. จดเตรยมเอกสารในการประเมนใหกรรมการประเมน ซงประกอบดวย 3.1 กรอบการประเมนดานท 1 แบบบนทกการประเมนดานท 1 (ก.ค.ศ. 4) และแบบสรปผลการประเมนดานท 1 (ก.ค.ศ. 5) 3.2 กรอกการประเมนดานท ๒ และแบบบนทกการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ. 6/1.1 – 6/1.3 และ ก.ค.ศ. 6/2 – 6/5 แลวแตกรณ) 4. เมอกรรมการประเมนเสรจแลว ใหด าเนนการ ดงน 4.1 ตรวจสอบการใหคะแนนผลการประเมน และการบนทกหลกฐานรองรอยของกรรมการแตละคน ใหครบถวนตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด 4.2 กรณผลการประเมนของกรรมการผานทง ๒ ดาน ใหสรปผลการประเมนลงในแบบ ก.ค.ศ. 9 แลวน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ เพอพจารณา 4.3 กรณดานท 1 และหรอดานท 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการผประเมนเหนวา อยในวสยทสามารถพฒนาใหผานได ใหแจงผขอรบการประเมนพฒนาตามขอสงเกตของคณะกรรมการ 4.4 การพฒนาดานท 1 และหรอดานท 2 ใหพฒนาไดไมเกน 2 ครง ๆ ละไมเกน 3 เดอน

Page 10: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

4.5 กรณผลการประเมนดานท 1 และหรอดานท 2 มผลสนสดแลวไมผานเกณฑ ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา พจารณาไมอนมต และแจงใหผขอรบการประเมนทราบ

5. การตงคณะกรรมการชดท 2 (ประเมนดานท 3) 5.1 ใหตงคณะกรรมการประเมน ฯ จากบญชรายชอผทรงคณวฒ ฯ ท ก.ค.ศ. ก าหนด โดยใหน าบญชรายชอ ฯ ท ก.ค.ศ. ไดใหความเหนชอบ เพอประเมนค าขอ ฯ (รายงานผลการปฏบตงานและผลงานทางวชาการ) 5.2 จ านวนกรรมการตอ 1 คณะ ใหมกรรมการ จ านวน ๙ คน หรอ 6 คน ตามจ านวนค าขอ

5.3 การก าหนดผประเมนตอค าขอ 1 ราย ใหมกรรมการประเมน จ านวน 3 คน

6. การด าเนนการประเมนดานท 3 ดานผลการปฏบตงาน เมอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษาไดตงคณะกรรมการชดท ๒ แลว ใหด าเนนการ ดงน 1. ในการประชมครงแรกของคณะกรรมการชดท 2 ใหฝายเลขานการชแจงหลกเกณฑและวธการฯ แนวปฏบตทเกยวของ และคมอการประเมนฯ ท ก.ค.ศ. ก าหนด ใหคณะกรรมการทราบ พรอมทง เสนอรายชอผขอรบการประเมน และชอผลงานทางวชาการ ใหทประชมก าหนดผประเมน ๓ คนตอค าขอ ๑ ราย สดสวนกรรมการเปนไปตามท ก.ค.ศ. ก าหนด 2. ใหจดท าหนงสอน าสงผลงานดานท ๓ พรอมทงเอกสารหลกฐานตางๆ ถงกรรมการ ผประเมนของ ผขอแตละราย (ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาเปนผลงนาม) ดงตอไปน 2.1 แบบบนทกการประเมนดานท ๓ สวนท ๑ ผลการพฒนาคณภาพฯ (ก.ค.ศ. 11/1.1 – 11/1.3 และ ก.ค.ศ. 11/2 – 11/5 แลวแตกรณ) 2.2 แบบประเมนดานท 3 สวนท 1 และสวนท 2 (ก.ค.ศ. 12/1.1 – 12/1.3 และ ก.ค.ศ. 12/2 – 12/5 แลวแตกรณ) 3. ด าเนนการจดประชมคณะกรรมการชดท 3 เพอพจารณาดานท 3 โดยฝายเลขานการตองตรวจสอบการใหคะแนนการประเมน และขอสงเกตในการประเมนผลงานทางวชาการของกรรมการแตละคนใหครบถวนตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด รวมทงคะแนนการประเมนของกรรมการตองสอดคลองกบขอสงเกตของกรรมการทใหไว 4. เมอคณะกรรมการชดท 2 ประเมนแลว มผลการประเมน ดงน 4.1 กรณมผลการประเมนจากกรรมการทง ๓ คน ผานเกณฑเปนเอกฉนท หรอไมผานเกณฑ ใหสรปผลการประเมนลงในแบบ ก.ค.ศ. 13/1 – 13/5 แลวแตกรณ (กรณไมผานเกณฑใหสรปขอสงเกตแนบดวย) เพอเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ. สวนราชการพจารณา ส าหรบต าแหนงรองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา กรณ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษามมตอนมตผลการประเมน ใหสงผลการประเมนดานท ๑ ดานท ๒ และดานท ๓ ใหส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานเพอเสนอ ก.ค.ศ. อนมตแตงตงตอไป

วทยฐานะเชยวชาญ

Page 11: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

1. ผขอรบการประเมนจดสงเอกสารหลกฐานเพอเสนอบงคบบญชาชนตน ตรวจสอบและรบรองขอมลกอนสงส านกงานเขตพนทการศกษา ประกอบดวย 1) แบบเสนอขอรบการประเมน (ก.ค.ศ. 1/1) ส าหรบทกต าแหนง 2) แบบรายงานผลการปฏบตงาน (ก.ค.ศ. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 แลวแตกรณ) จ านวน 4 ชด - สายงานการสอน ก.ค.ศ. 3/1 - สายงานบรหารสถานศกษา ก.ค.ศ. 3/2 - สายงานบรหารการศกษา ก.ค.ศ. 3/3 (ส าหรบ กศน. ก.ค.ศ. 3/5) - สายงานนเทศการศกษา ก.ค.ศ. 3/4 3) ผลงานทางวชาการ ไมนอยกวา 2 รายการ ประกอบดวยงานวจย อยางนอย 1 รายการจ านวน 4 ชด 4) CD-Rom ทบนทกขอมลตามขอ 2 และ ขอ 3 4) ส าเนา ก.พ. 7 ทลงรายการครบถวนและเปนปจจบน

2. การตรวจสอบเอกสารหลกฐาน 2.1 แบบเสนอขอ ฯ (ก.ค.ศ. 1/1) 1) ผรอรบการประเมนตองลงชอรบรองการรายงานขอมล 2) ผบงคบบญชาชนตนตองลงชอตรวจสอบและรบรองการรายงานขอมล 2.2 แบบรายงานผลการปฏบตงาน ฯ (ก.ค.ศ. 3/1 – 3/5 แลวแตกรณ) และเอกสารผลงานทางวชาการ 1) การรายงานขอมลตองครบถวนทกขอตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด 2) จ านวน และชอผลงานทางวชาการทเสนอขอรบการประเมน ตองตรงกบเอกสารผลงานทางวชาการทเสนอมา 3) ผลงานทางวชาการตองตรงกบสาขาวชาทขอรบการประเมน 4) ผลงานทางวชาการ ไมนอยกวา 2 รายการ ประกอบดวยงานวจย อยางนอย 1 รายการจ านวน 4 ชด 5) ผลงานทางวชาการตองไมเปนสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา หรอ ประกาศนยบตรใด ๆ หรอผลงานทเคยใชเพอเลอนต าแหนง หรอเพอใหมหรอเลอนวทยฐานะมาแลว 6) กรณผลงานทางวชาการทผขอรบการประเมนไมไดจดท าแตเพยงผเดยว ตองมการชแจงวาผขอรบการประเมนจดท าในสวนใด ตอนใด หนาใดบาง คดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวชาการแตละเลม และผรวมจดท าทกคนไดรบรองและระบวาไดรวมจดท าในสวนใดบาง 7) ผขอรบการประเมนตองลงชอรบรองการรายงานขอมล 8) ผบงคบบญชาชนตนตองลงชอตรวจสอบและรบรองการรายงานขอมล 9) แผนการจดการเรยนรไมสามารถน ามาเสนอเปนผลงานทางวชาการ ส าหรบสายงานการสอน

3. การตงคณะกรรมการชดท 1 (ประเมนดานท 1 และดานท 2) เมอเจาหนาทไดตรวจสอบคณสมบต และเอกสารหลกฐานแลว หากเปนผทมคณสมบตครบถวน และมเอกสารถกตองครบถวน ใหด าเนนการเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ เพอตงคณะกรรมการชดท 1 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท ก.ค.ศ. ก าหนด เพอประเมนดานท 1 และดานท 2

4 การด าเนนการประเมนดานท 1 และดานท 2

Page 12: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

เมอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา ไดตงคณะกรรมการชดท 1 แลวใหด าเนนการ ดงน 1. ท าหนงสอแจงกรรมการผประเมน และก าหนดวนทจะประเมน ณ สถานทปฏบตงานของผขอรบการประเมนแตละราย 2. แจงวน เวลาทกรรมการจะไปประเมนใหผขอรบการประเมนทราบ(โดยประธานกรรมการเปนผก าหนด วน เวลาทประเมน และแจงผขอรบการประเมน) 3. จดเตรยมเอกสารในการประเมนใหกรรมการประเมน ซงประกอบดวย 3.1 กรอบการประเมนดานท 1 แบบบนทกการประเมนดานท 1 (ก.ค.ศ. 4) และแบบสรปผลการประเมนดานท 1 (ก.ค.ศ. 5) 3.2 กรอกการประเมนดานท ๒ และแบบบนทกการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ. 6/1.1 – 6/1.3 และ ก.ค.ศ. 6/2 – 6/5 แลวแตกรณ) 4. เมอกรรมการประเมนเสรจแลว ใหด าเนนการ ดงน 4.1 ตรวจสอบการใหคะแนนผลการประเมน และการบนทกหลกฐานรองรอยของกรรมการแตละคน ใหครบถวนตามแบบท ก.ค.ศ. ก าหนด 4.2 กรณผลการประเมนของกรรมการผานทง ๒ ดาน ใหสรปผลการประเมนลงในแบบ ก.ค.ศ. 9 แลวน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา/อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ เพอพจารณา 4.3 กรณดานท 1 และหรอดานท 2 ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการผประเมนเหนวา อยในวสยทสามารถพฒนาใหผานได ใหแจงผขอรบการประเมนพฒนาตามขอสงเกตของคณะกรรมการ 4.4 การพฒนาดานท 1 และหรอดานท 2 ใหพฒนาไดไมเกน 2 ครง ๆ ละไมเกน 3 เดอน 4.5 กรณผลการประเมนดานท 1 และหรอดานท 2 มผลสนสดแลวไมผานเกณฑ ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา พจารณาไมอนมต และแจงใหผขอรบการประเมนทราบ

5. การน าเสนอ ก.ค.ศ.เพอประเมนดานท 3 5.1. สรปผลการประเมนดานท 1 และดานท 2 ลงในแบบ ก.ค.ศ.10 โดยแนบขอสงเกตของคณะกรรมการชดท 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8/1 – 8/5 แลวแตกรณ ใหผอ านวยการเขตพนทการศกษาลงนามในแบบ ก.ค.ศ.10 5.2 ใหน าเอกสารผลการพฒนาคณภาพฯ และผลงานทางวชาการ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพนทการศกษาพจารณากลนกรอง(อ.ก.ค.ศ.เขตพนทการศกษาอาจตงกรรมการขนเพอกลนกรองกได 5.3. เมอ อ.ก.ค.ศ.เขตพนทการศกษาใหความเหนชอบแลว ใหด าเนนการเสนอ ก.ค.ศ.พจารณาตอไป ดงน 1) จดท าหนงสอถงส านกงาน ก.ค.ศ.ซงตองระบรายละเอยดเกยวกบผขอรบการประเมน ไดแก ชอ-นามสกล ต าแหนง วทยฐานะ ต าแหนงเลขท สถานศกษา ส านกงานเขตพนทการศกษา อตราเงนเดอน วทยฐานะและสาขาวชาทขอรบการประเมน มต อ.ก.ค.ศ.เขตพนทการศกษาครงทมมตใหผานการประเมนดานท 1 และดานท 2 และผานการกลนกรองผลงานทางวชาการ 2) สงเอกสารหลกฐาน ไดแก 2.1 แบบรายงานผลการปฏบตงาน( ก.ค.ศ.3/1 – 3/5 แลวแตกรณ) จ านวน 4 ชด 2.2 ผลงานทางวชาการ จ านวน 4 ชด 2.3 CD-ROM ทบนทกขอมล ตามขอ 2.1 และ 2.2 2.4 ผลการประเมนดานท 1 และดานท 2 (ก.ค.ศ.10) พรอมขอสงเกตของคณะกรรมการชดท 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8/1 – 8/5 แลวแตกรณ 2.5 ส าเนา ก.พ.7 ทลงรายการครบถวนและเปนปจจบน

Page 13: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

6. การด าเนนการของ ก.ค.ศ. และการแจงผลการประเมน ส านกงาน ก.ค.ศ.เปนผด าเนนการประเมนดานท 3 และหากมผลเปนประการใดส านกงาน ก.ค.ศ.จะแจงมตใหทราบ วธวดและประเมนผล

จากการด าเนนงานใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามหรอเลอนวทยฐานะ ขาราชการครและบคลากรทางการศกษาไดรบการเลอนและแตงตงใหมวทยฐานะช านาญการ ส าหรบผทไดรบเลอนและแตงตงใหมวทยฐานะช านาญการพเศษและวทยฐานะเชยวชาญ ตองเปนผทผานการพฒนาตามหลกสตรการพฒนาขาราชการครและบคลากรทางการศกษากอนแตงตงใหมวทยฐานะดวย

วธรายงานผล

รายงานสรปจ านวนขาราชการครและบคลากรทางการศกษาจ าแนกตามวทยฐานะในภาพรวม โดยสรปเปนรายเดอน และรายงานจ านวนขอมลขาราชการครและบคลากรทางการศกษาทเสนอขอรบการประเมนใหมหรอเลอนเปนวทยฐานะช านาญการพเศษ (กรณขอรบจดสรรงบประมาณ) กรอบแนวคด

น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ด าเนนการแตงตงคณะกรรมการประเมน

ผขอยนค าขอตอผบงคบบญชาตามล าดบถงส านกงาน เขตพนทการศกษา

ส านกงานเขตพนทการศกษา

ตรวจสอบคณสมบตและเอกสารตามท ก.ค.ศ.ก าหนด

ด าเนนการประเมน

อนมตและแตงตง

Page 14: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

แบบฟอรมทใช

แบบตางๆ ทใชส าหรบเสนอขอทกต าแหนง 1. แบบเสนอขอฯ ช านาญการ (ก.ค.ศ.1) 4 ชด 2. แบบเสนอขอฯ ช านาญการพเศษ (ก.ค.ศ.1/1) 4 ชด

แบบใชส าหรบทกต าแหนงทกวทยฐานะ 1. แบบรายงานดานท 1 (ก.ค.ศ.2) 4 ชด 2. แบบบนทกการประเมนดานท 1 (ก.ค.ศ.4) 4 ชด 3. แบบสรปผลการประเมนดานท 1 ( ก.ค.ศ.5) 1 ชด

แบบทใชส าหรบสายงานการสอน 1. แบบรายงานผลการปฏบตงานดานท 3 วทยฐานะช านาญการ (ก.ค.ศ.3) 4 ชด 2. แบบรายงานผลการปฏบตงานดานท 3 วทยฐานะช านาญการพเศษ (ก.ค.ศ.3/1) 4 ชด 3. แบบบนทกการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ. 6/1.1) ส าหรบทกกลมสาระ 4 ชด (ก.ค.ศ. 6/1.2 ส าหรบสาขาปฐมวย) (ก.ค.ศ.6/1.3 ส าหรบสาขาการศกษาพเศษ) 4. แบบสรปผลการประเมนรายตวบงช ดานท 2 (ก.ค.ศ.7/1) 3 ชด 5. แบบสรปผลการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ.8/1) จ านวน 1 ชด 6. แบบบนทกการประเมนดานท 3 (ก.ค.ศ.11/1.1) ส าหรบทกกลมสาระ 4 ชด (ก.ค.ศ.11/1.2) ส าหรบสาขาปฐมวย (ก.ค.ศ.11/1.3) ส าหรบสาขาการศกษาพเศษ 7. แบบประเมนดานท 3 วทยฐานะช านาญการพเศษ (ก.ค.ศ.12/1.1) ทกกลมสาระ 4 ชด

แบบทใชส าหรบสายงานบรหารสถานศกษา 1. แบบรายงานผลการปฏบตงานดานท 3 วทยฐานะช านาญการ (ก.ค.ศ.3) 4 ชด 2. แบบรายงานผลการปฏบตงานดานท 3 วทยฐานะช านาญการพเศษขนไป (ก.ค.ศ.3/2) 4 ชด 3. แบบบนทกการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ.6/2) 4 ชด 4. แบบสรปผลการประเมนรายตวบงชดานท 2 (ก.ค.ศ.7/2) 3 ชด 5. แบบสรปผลการประเมนดานท 2 (ก.ค.ศ.8/2) 1 ชด

Page 15: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

6. แบบบนทกการประเมนดานท 3 (ก.ค.ศ. 11/2) 4 ชด 7. แบบประเมนดานท 3 (ก.ค.ศ.12/2) 4 ชด มาตรฐานการลดขนตอน/เวลาการปฏบตราชการ

1. การด าเนนงานตองเปนไปตามหลกเกณฑและวธการท ก.ค.ศ.ก าหนด ลดความยงยากซบซอน ในบางขนตอนการด าเนนการ

2. ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนนงาน ระเบยบ/กฎหมายทเกยวของ

1. หนงสอส านกงาน ดวนทสดท ศธ 0206.4/ว17 ลงวนท 30 กนยายน 2552 เรอง หลกเกณฑและวธการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามวทยฐานะและเลอนวทยฐานะ

2. หนงสอส านกงาน ก.ค.ศ.ท ศธ 0206.4/1100 ลงวนท 10 พฤษภาคม 2553 เรอง การประเมนขาราชการครและบคลากรทางการศกษาเพอใหมวทยฐานะและเลอนวทยฐานะ สวนท 3 แผนงาน/โครงการ/กจกรรม ประจ าป 2559 1. เรอง................................................................................................................... ..................... ตวชวด วตถประสงค/

เปาหมาย วธด าเนนงาน งบประมาณ ผลลพทเทยบ

เปาหมาย หมายเหต

สวนท 4 ภารกจ/ทกษะทตองการพฒนา 1. ภารกจทตองการพฒนา 1) การวางแผนอตราก าลงทมประสทธภาพ 2) ขอมลขาราชการครฯ ทเปนปจจบน

วตถประสงค เพอเพมศกยภาพในการท างาน วธการ 1) ตงเปาหมายในการท างาน 2) บนทกรวบรวมขอมลใหเปนปจจบน 3) ตรวจสอบ ขนตอนการท างาน

Page 16: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

4) หาแนวทางพฒนางานเพอปรบปรงวธการท างาน

2. ทกษะทตองการพฒนา ทกษะในการใชเทคโนโลยคอมพวเตอร

วตถประสงค เพอเพมศกยภาพในการท างาน

วธการ 1. การอบรมกบสถาบนทเปดสอนโปรแกรมตางๆ 2. เรยนรกบบคลากรทมความช านาญในเรองเทคโนโลย 3. สบคนขอมล ศกษาดวยตนเอง

-----------------------------------

Page 17: ที่ ศธ 04165/ · 2019-05-27 · 1 เมษายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29,580 บาท สพม.เขต

บนทกการปฏบตราชการรายวน -----------------------------

ของ นางสาวเพญวด ชชวย วนท เดอนมกราคม พ.ศ. 2559

1. เรอง........................... วธด าเนนการ