25

ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
Page 2: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่มบริหารงานงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1.ชื่อ นางล ายอง ทองเสน เกิดวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2511 ที่อยู่ 240/26 หมู่ที่ 5 ถนนอ าเภอ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 098 670 5955 อีเมล์ Kbyong 2511 @hotmail.com 2.ประวัติการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.ประวัติรับราชการ 16 สิงหาคม 2536 บุคลากร 3 สปจ.ปราจีนบุร ี 16 สิงหาคม 2538 บุคลากร 4 สปจ.นครราชสีมา 1 ตุลาคม 2540 บุคลากร 5 สปจ.นครราชสีมา 1 ธันวาคม 2543 บุคลากร 6 ว สปจ.นครราชสีมา 16 พฤศจิกายน 2545 บุคลากร 6 สปจ.กระบี่ 7 กรกฎาคม 2546 บุคลากร 6 สพท.กระบี่ 3 พฤศจิกายน 2546 บุคลากร 7 ว สพท.กระบี่ 15 มีนาคม 2552 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพท.กระบี่ 8 ธันวาคม 2557 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ช่วยราชการ สพม.11 16 พฤศจิกายน 2558 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สพม.11

Page 3: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

4.ประสบการณ์และผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 รอบปีปฏิทิน 2558 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติราชการ และมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. งานด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558

2. งานด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558

3. งานด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.11

4. งานด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.11 5. งานด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 6. งานด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 7. งานบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี พ.ศ.2557 ,บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 จ านวน 182 ราย 8. งานบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 19 ราย 9. งานบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 8 ราย 10. งานบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 ราย 11. งานบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

จากบัญชีสอบคัดเลือก รวมจ านวน 79 ราย 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการให้เลื่อนและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ให้ด ารงต าแหน่งครู รวมจ านวน 80ราย 5.หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน 1. งานสอบแข่งขัน งานสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 2. งานสอบคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3. งานสอบคัดเลือกต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 4. งานบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย 5. งานบรรจุและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 6. งานการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 7. งานการเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย

Page 4: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

5.1 มาตรฐานต าแหน่ง

ต าแหนงประเภท วิชาการ ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล ชื่อต าแหนงในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล ระดับต าแหนง ช านาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน

โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความช านาญงานสูงในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณโดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความช านาญงานสูงในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 1. ดานการปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะหตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (2) ด าเนินการสรางและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินตางๆ เชน การประเมนิคางานของ

ต าแหนงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เปนตน เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

(3) ศึกษา วิเคราะหสรุปรายงาน จัดท าขอเสนอ และด าเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจดาน การบริหารทรัพยากรบุคคล

)4 ( ศึกษา วิเคราะหสรุปรายงาน จัดท าขอเสนอเพ่ือก าหนดความตองการและความจ าเปนใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถายทอดความรู การจัดสรรทุนการศึกษาและการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในตางประเทศรวมถึงการวางแผน และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม

)5 ( ศึกษา วิเคราะหสรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการก าหนดต าแหนงและการวางแผนอัตราก าลังของสวนราชการ

)6 ( ศึกษา วิเคราะหสรุปรายงาน จัดท าขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหด ารงต าแหนง

)7 ( ศึกษา วิเคราะหสรุปรายงาน จัดท าขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารคาตอบแทนใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ )8 ( ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยค า ขอเท็จจริง เพื่อด าเนินการทางวินัยการรักษาวินัยและจรรยา

)9( ประมวลวิเคราะหวิจัยขอมูลเพ่ือวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม

Page 5: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

2. ดานการวางแผน วางแผนหรือรวมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับส านักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการด าเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด

3. ดานการประสานงาน (1) ประสานการท างานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและค าแนะน าเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด (2) ใหขอคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน

ที่เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 4. ดานการบริการ (1) ใหค าปรึกษาแนะน าแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาที ่

ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรูความ เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(2) ใหค าปรึกษาแนะน าและชี้แจงแกสวนราชการ ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถพัฒนา แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได

(3) ด าเนินการพัฒนาฐานขอมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะหและการน าเสนอนโยบายยุทธศาสตรมาตรการแผนงาน โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารต าราคูมือ สื่อเอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมืออุปกรณวิธีการ หรือประยุกตน าเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือการเรียนรูและการท าความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 2. ด ารงต าแหนงใดต าแหนงหนึ่งมาแลวดังตอไปนี้ 2.1 ประเภทวิชาการระดับช านาญการ 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ปก าหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 4 ป

ส าหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบ ไดไมต่ ากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ปส าหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงนักทรัพยากร บุคคล ระดับปฏิบัติการขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ ากวาปริญญาเอก

2.3 ต าแหนงอยางอ่ืนที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก .พ .ก าหนดและ 3. ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจ้าสังกัด

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ปี

Page 6: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเปนส าหรับต าแหนง 1. มีความรูความสามารถที่จ าเปนส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง 2. มีทักษะทีจ่ าเปนส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง 3. มีสมรรถนะที่จ าเปนส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง 5.2 หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 1.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 2.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 36/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 3.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 64/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 4.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 96/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 5.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 119/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 6.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 132/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกาให้ได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สพม.11 สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 7.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 234/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 8.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 237/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 ครั้งที่ 1 สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 9.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 279/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 10.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 383/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 11.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 394/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558

Page 7: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

12.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 439/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 13.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 475./2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 14.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 501/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 15.ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ 27/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าส าเนา เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และตรวจข้อสอบ ประมวลผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 16.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 17.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

Page 8: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางในการด าเนินงาน

1. การด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย

วัตถุประสงค์

การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังนี้

1. เพ่ือน าต าแหน่งว่างที่ได้รับการจัดสรรคืนจากมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ต าแหน่งว่าง จากการเกษียณอายุราชการ และต าแหน่งว่างกรณีปกติอ่ืนๆ มาบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2. เพ่ือเป็นการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่ระบบราชการ ในต าแหน่งข้าราชการครู ด้วยระบบคุณธรรม เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาด้วยความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่าง แก้ไขปัญหา การขาดแคลนครูในวิชาเอกจ าเป็นขาดแคลน เช่นวิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล และวิชาเอกอ่ืนๆตามความต้องการของสถานศึกษาที่ต้องมีครูสอนครบทุกชั้นและครบทุกวิชาเอก

4. เพ่ือให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เกาะได้รับการบรรจุครูมาท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน

ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับโรงเรียนได้

ตัวช้ีวัด 1.ต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้าย ได้รับการแก้ไขโดยการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี

ผู้สอบแข่งขันได้ ร้อยละ 100 2.สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสรรหาบุคคลเข้ามาในระบบราชการด้วยระบบคุณธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น

วิธีการด าเนินงาน 1. ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบแข่งขัน

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสอบแข่งขันพร้อมกัน และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส ารวจความประสงค์ในการด าเนินการสอบแข่งขัน 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 น าเสนอข้อมูลการขาดแคลนวิชาเอกต่างๆ

และข้อมูลการขึ้นบัญชีในวิชาเอกต่างๆที่ยังมีผู้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.สพม.11พิจารณา

Page 9: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

5. อ.ก.ค.ศ.สพม.11 พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ สพม .11 ด าเนินการสอบแข่งขัน ในวิชาเอก คุณวุฒิ หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเอก ที่โรงเรียนมีความต้องการแต่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี

6. สพม .11 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตามคุณวุฒิ วิชาเอกที่ขาดแคลน - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร

7. เมื่อขั้นตอนการรับสมัครเสร็จสิ้น สพม .11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน o แจ้งสถานที่สอบแข่งขัน รายละเอียดห้องสอบ o ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบแข่งขัน โรงเรียนในสังกัด - ขอความอนุเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ/เครื่องตรวจแสกนโลหะ

- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ กสทช.ท าหน้าที่ตรวจจับคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร เพ่ือป้องกัน การทุจริตในการสอบ

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน รวมกลุ่มกันในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษา ด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ตามหลักสูตรที่ก าหนด

9. สพม 11 รวมกลุ่มกับ สพป.ชุมพร เขต 1 ,สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ,สพป.สตูล ด าเนินการให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ และประมวลผลการสอบแข่งขัน

10. สพม .11 ด าเนินการสอบแข่งขันภาค ก ภาค ข และภาค ค - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ - ขอความอนุเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ /เครื่องตรวจแสกนโลหะ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานคะแนน การประมวลผลการสอบแข่งขัน 11. สพฐ .แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินการสอบแข่งขัน - เขตตรวจราชการภาค 11 มาติดตามสถานการณ์การด าเนินการสอบแข่งขัน 12. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ - ถือประกาศผลการสอบเป็นการเรียกตัวมาบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก - ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร - การเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งต่อๆไป สพม .11 จะมีหนังสือเรียกตัวแจ้งโดยจดหมายลงทะเบียน

ตอบรับ ตามสถานที่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันรายงานตัว

13. ด าเนินการส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนต่างๆที่มีต าแหน่งว่างและผู้สอบ แข่งขันได้เลือกบรรจุ และให้โรงเรียนสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย

- - วิธีวัดและประเมินผล

o 1.อัตราก าลังครูในสถานศึกษา มีครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และมีครบทุกกลุ่มสาระ o 2.สถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างและขาดแคลนครู ได้รับการแก้ไขปัญหาครบทุกโรงเรียน

- วิธีรายงานผล o 1.ประกาศผลการสอบแข่งขันของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 o 1.ข้อมูลอัตราก าลังครูในสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. o 2.ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

Page 10: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

กรอบแนวคิด

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

- อนุมัติให้ สพม.11 ด าเนินการสอบแข่งขัน - ประกาศรับสมัคร

- รับสมัคร - ด าเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข ภาค ค

- ประกาศผลการสอบแข่งขัน รายงานการด าเนินการสอบแข่งขันให้ สพฐ.ทราบ ดังนี้ 1.รายงานความประสงค์ในการสอบแข่งขัน 2. จัดส่งประกาศรับสมัคร 3. รายงานจ านวนผู้สมัครรายงาน รายงานข้อมูลผู้สมัคร ทางระบบฐานข้อมูลที่ สพฐ.ก าหนด 4.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูลผู้สมัคร,ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้เข้าสอบ,ผู้ขาดสอบ,ผู้สอบแข่งขันได้ตลอดจนร้อยละของผู้สอบแข่งขันได้

ก.ค.ศ.ก ำหนดหลกัเกณฑ์

สพฐ.ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิแนว

ปฏิบตัิ

Page 11: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

- มาตรฐานการลดขั้นตอน/เวลาการปฏิบัติราชการ ตามก าหนดการสอบแข่งขัน ตั้งแต่ข้ันตอนการประกาศรับสมัครสอบจนถึงการประกาศผลการสอบแข่งขัน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ตามปฏิทินการด าเนินงานที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3723 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558

3. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.11 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

Page 12: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในวิชาเอกต่างๆ ให้กับสถานศึกษา 2เพ่ือให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูไปปฏิบัติหน้าที่สอนครบทุกสาระ ทุกวิชาเอก

ตัวช้ีวัด 1.สถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ร้อยละ 100 2.ผู้ที่สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ร้อยละ 60 3.สถานศึกษาในสังกัดมีครูสอนครบชั้นเรียน ครบทุกกลุ่มสาระ และครบทุกวิชาเอก ที่จ าเป็นขาดแคลน ร้อยละ 100

วิธีการด าเนินงาน 1. สพม .11 ด าเนินการส ารวจต าแหน่งว่าง สายงานการสอน 2. ต าแหน่งว่างพร้อมความต้องการวิชาเอกท่ีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ไว้ทั้งหมด น ามาใช้ในการ

พิจารณาการย้ายสายงานการสอนพร้อมกันทั้งภายในเขตและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับการ

ใช้ต าแหน่งว่างในการเรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้

3. หลังจากการด าเนินการพิจารณาย้ายแล้ว ต าแหน่งว่างที่เหลือขออนุมัติ กศจ.สุราษฎร์ธานี หรือ กศจ.ชุมพร ใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าวในการด าเนินการเรียกบรรจุแต่งตั้ง

4. ส่งหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในล าดับที่ที่มีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามจ านวน ต าแหน่งว่างที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. ทั้งนี้ผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่ามีสิทธิ์เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้งก่อน

5. แจ้งข้อมูลการเรียกบรรจุแต่งตั้ง ทางเว็บไซต์ของ สพม .11 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกหนึ่งช่องทาง 6. ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด เลือกสถานที่ท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง จัดท าสมุดประวัติ

ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 7. สพม .11 จัดส่งผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้ง ไปท าการตรวจสอบประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่กองพิสูจน์หลักฐาน 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8. สพม .11 มีหนังสือส่งตัวผู้ที่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่เลือก 9. สถานศึกษา สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามรายละเอียดที่ สพม .11 แจ้ง 10. สถานศึกษาด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งค าสั่งบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวให้ สพม.11 11. สพม.11 ตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้กลุ่มงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 12. สถานศึกษาด าเนินการในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน

ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

13. สพม.11 รายงานผลการด าเนินการให้ กศจ.ทราบ

Page 13: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วิธีวัดและประเมินผล o การขออนุมัติ กศจ. o การมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ o การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ กศจ.ทราบ วิธีรายงานผล 1.ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 2. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่อนุมัติให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งจากบัญชีของ สพม.11 และจากบัญชีของ กศจ.ทั้งสอง กศจ. ซึ่งจะมีมติอนุมัติเป็นคราวๆไป 3.ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้

Page 14: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

กรอบแนวคิด

กศจ.สุราษฎร์ธานี/กศจ.ชุมพร

- อนุมัติให้ สพม.11 เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามจ านวนต าแหน่งว่าง ตามวิชาเอก

- ส่งหนังสือเรียกตัว - ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการเรียกตัว มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง

- เลือกโรงเรียนเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง -จัดท าสมุดประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16

- ส่งไปตรวจสอบประวัติ และพิมพ์ลายนิ้วมือ - ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

สถานศึกษาด าเนินการ 1. รับรายงานตัว 2. สั่งบรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดตามท่ี สพม.11 แจ้ง 3. ส่งค าสั่งบรรจุแต่งตั้งดังกล่าว ให้ สพม.11 สพม.11 ด าเนินการ 1.แจ้งค าสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ กลุ่ม/งานที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งค าสั่งให้ ก.ค.ศ. 3. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ กศจ. ทราบ

ก.ค.ศ.ก ำหนดหลกัเกณฑ์

สพฐ.ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิแนว

ปฏิบตัิ

Page 15: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

มาตรฐานการลดขั้นตอน/เวลาการปฏิบัติราชการ

ใช้เวลาในการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 2.ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 4.ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 5.ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 6.ประกาศ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 7.ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 8.ประกาศ กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 9.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

Page 16: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

3.เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพ เพ่ือปฏิบัติหน้าสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการพัฒนาวิชาชีพครู

ตัวช้ีวัด 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ร้อยละ 100 ได้รับเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้มครบจ านวน 8 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี 2. ผู้เข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ร้อยละ 100 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 8ครั้ง วิธีการด าเนินงาน

1. สพม .11 ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 2. ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่เลือกบรรจุแต่งตั้ง 3. โรงเรียนสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่ 4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 5. ครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สถานศึกษาส่งแบบสรุปผลการประเมินการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ สพม .11

6. สพม.11 น าผลคะแนนการประเมินทั้ง 8 ครั้ง น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.สพม.11 ทราบและพิจารณา หากคะแนนการประเมินครั้งท่ี 1-4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ถือว่าผ่าน และหากคะแนนการประเมินครั้งที่ 5-8 ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน จึงพิจารณาให้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้สั่งให้รับราชการต่อไปได้ 7. สพม.11 แจ้งมติ อ.ก.ค.ศ.สพม.11 ที่อนุมัติการการประเมินในแต่ละครั้งให้สถานศึกษาทราบ พร้อมให้สั่ง

ให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 รายละเอียดตามที่แจ้งให้ด าเนินการ

8. เมื่อโรงเรียนต้นสังกัดด าเนินการสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูแล้ว จัดส่งค าสั่งให้ สพม.11 9. สพม.11 รับค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งให้กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยว

Page 17: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วิธีวัดและประเมินผล 1.แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2.คะแนนการประเมินครั้งที่ 1-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และการประเมินครั้งที่ 5-8 คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 วิธีรายงานผล o คะแนนประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ทั้ง 8 ครั้ง o ผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 o ค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู

Page 18: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

กรอบแนวคิด

สถานศึกษาด าเนินการ 1.รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 2. สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 3. สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

4.ครบก าหนด 3 เดือน ประเมินครั้งท่ี 1 และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ ครบ 8 ครั้ง รายงานผลการประเมินให้ สพม.11 ทราบ สพม.11 ด าเนินการ 1.บันทึกแจ้ง ผอ.สพม.11 ทราบผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2. ผอ.สพม.11 สั่งให้ด าเนินการเสนอ อ.ก.ค.ศ. ทราบและอนุมัติให้รับราชการต่อไป 3. อ.ก.ค.ศ.สพม.11 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูได้ 4. แจ้งผลการอนุมัติให้สถานศึกษาทราบ และด าเนินการสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู

สถานศึกษาด าเนินการ 1. สั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รายละเอียดตามท่ี สพม.11 แจ้ง 2. ส่งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งดังกล่าว ให้ สพม.11 สพม.11 ด าเนินการ 1.แจ้งค าสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ กลุ่ม/งานที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งค าสั่งให้ ก.ค.ศ. 3. รายงานผลการด าเนินงาน ให้ อ.ก.ค.ศ.สพม.11 ทราบ

ก.ค.ศ.ก ำหนดหลกัเกณฑ์

สพฐ.ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิแนว

ปฏิบตัิ

Page 19: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

มาตรฐานการลดขั้นตอน/เวลาการปฏิบัติราชการ

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ทุกคน จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี โดยแบ่งการประเมินครั้งละ 3 เดือน จ านวน 8 ครั้ง 2.เมื่อ อ.ก.ค.ศ.สพม.11 มีมติให้ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรับราชการต่อไปแล้ว สพม.11 จะแจ้งให้โรงเรียนด าเนินการสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ภายใน 3 วัน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

Page 20: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

4. เรื่อง การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่าง 2.เพื่อให้พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมา

บริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้มีโอกาสคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย

ตัวชี้วัด 1.ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคืน ร้อยละ 25

สงวนไว้เพื่อด าเนินการคัดเลือกฯ 2.ต าแหน่งว่างที่ประกาศสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งร้อยละ 100

วิธีการด าเนินงาน

1. ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกพร้อมกัน และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปี งบประมาณ และให้เขตพ้ืนที่การศึกษาสงวนอัตราว่างครูสายงานการสอนไว้ร้อยละ 25 เพ่ือรองรับการด าเนินการ คัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แจ้งจัดสรรอัตราคืนให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และส ารวจ ความต้องการวิชาเอกเพ่ือด าเนินการคัดเลือก

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 น าเสนอข้อมูลความต้องการวิชาเอกต่างๆตามที่สถานศึกษา แจ้งความประสงค์ เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.สพม.11พิจารณา และอนุมัติให้ สพม.11 ด าเนินการคัดเลือก

6. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พิจารณาแล้วอนุมัติให้ สพม.11 ด าเนินการสอบคัดเลือก ในวิชาเอก คุณวุฒิ ที่โรงเรียนต้องการ

7. สพม.11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามคุณวุฒิ วิชาเอก หรือกลุ่มหรือทาง ที่ขาดแคลนและเป็นไปตาม ความต้องการของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร 8. เมื่อขั้นตอนการรับสมัครเสร็จสิ้น สพม.11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

แจ้งสถานที่สอบ รายละเอียดห้องสอบ o ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนในสังกัดเพ่ือเป็นสนามสอบ

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ กสทช. ท าหน้าที่ตรวจจับคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร เพ่ือป้องกันการทุจริต ในการสอบ

9. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอบถามการด าเนินการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษค าตอบ และการประมวลผลการสอบว่าเขตพ้ืนที่ด าเนินการเอง หรือว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ

Page 21: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

10. สพม.11 เตรียมการส าหรับการสอบคัดเลือก ดังนี้ o แจ้งโรงเรียนที่เห็นว่าเหมาะสม ขอใช้สถานที่ในการออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ o แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการผลิตข้อสอบ

11. สพม.11 ด าเนินการสอบแข่งขัน ภาก ก ภาค ข ภาค ค o แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครคัดเลือก ตามองค์ประกอบ

เกณฑ์การให้คะแนน ตามท่ี สพฐ.ก าหนด 12. สพฐ.แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม สถานการณ์การด าเนินการสอบคัดเลือก

o เขตตรวจราชการภาค 11 มาติดตามสถานการณ์การด าเนินการสอบ 13. สพม.11 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการสอบคัดเลือก 14. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยถือประกาศผลการคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 15.ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับที่ที่มีสิทธิ์บรรจุแต่งตั้งตามประกาศรับสมัคร มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ตามวัน เวลา ที่ สพม.11 ก าหนด

วิธีวัดและประเมินผล 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 2.ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง วิธีรายงานผล 1.องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัดในการด าเนินการสอบคัดเลือกฯต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 2.แบบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ 3.แบบทดสอบ การสอบข้อเขียน

Page 22: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

กรอบแนวคิด

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

- อนุมัติให้ สพม.11 ด าเนินการสอบคัดเลือก - ประกาศรับสมัคร - รับสมัคร

- ด าเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข ภาค ค - ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานการด าเนินการสอบคัดเลือกให้ สพฐ.ทราบ ดังนี้ 1.รายงานความประสงค์ในการสอบคัดเลือก จ านวนต าแหน่งว่าง 2. จัดส่งประกาศรับสมัคร 3. รายงานจ านวนผู้สมัครรายงาน รายงานข้อมูลผู้สมัคร ทางระบบฐานข้อมูลที่ สพฐ.ก าหนด 4.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูลผู้สมัคร,ผู้มีสิทธิ์สอบ, ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ,ผู้ผ่านการคัดเลือกตลอดจนร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือก

ก.ค.ศ.ก ำหนดหลกัเกณฑ์

สพฐ.ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิแนว

ปฏิบตัิ

Page 23: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

มาตรฐานการลดขั้นตอน/เวลาการปฏิบัติราชการ 1.ในการด าเนินการคัดเลือกฯครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่ข้ันตอนการประกาศรับสมัคร จนถึงขั้นตอนการประกาศผลการสอบ จะใช้เวลาในการด าเนินการพร้อมกันทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด ประมาณ 2 เดือน 2.เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกฯแล้ว สพม.11 จะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับที่ที่มีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ประมาณ 7 วันนับจากวันประกาศผลการสอบ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

Page 24: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2559 เรื่อง....... ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์เทียบ

เป้าหมาย หมายเหตุ

ส่วนที่ 4 ภารกิจ/ทักษะทีต่้องการพัฒนา

1. ภารกิจที่ต้องการพัฒนา -เรื่อง.....

วัตถุประสงค์..... วิธีการ.......... 2.ทักษะที่ต้องการพัฒนา -เรื่อง..... วัตถุประสงค์..... วิธีการ..........

Page 25: ของ นางล ายอง ทองเสน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ... · 12. งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

บันทึกการปฏิบัติราชการรายวัน ............................................... ของ นางล ายอง ทองเสน วันที่............................เดือน......................................พ.ศ................................ 1.เรื่อง.............. วิธีด าเนินการ 1 2 3 ผล ..... 2.เรื่อง.............. วิธีด าเนินการ 1 2 3 ผล ..... (.........................................) นางล ายอง ทองเสน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ