of 17 /17

๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ๒๕๕๗ -...

Page 1: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง
Page 2: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

กรงเทพมหานคร  ส�ำนกพมพมตชน  ๒๕๕๗

ÍØÁÁÕÊÒÅÒÁ ÍØÁÒÃ

กลางฝงแพะหลงหก

Page 3: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

กลางฝงแพะหลงหก • อมมสาลาม อมารพมพครงแรก :  สำ�นกพมพมตชน, ตล�คม ๒๕๕๗

ราคา  ๑๕๐  บาท

ขอมลทางบรรณานกรม

อมมส�ล�ม อม�ร. กล�งฝงแพะหลงหก. กรงเทพฯ : มตชน, ๒๕๕๗.๑๗๖ หน�.--(วรรณกรรมไทย) ๑. รวมเรองสนไทย   I. ชอเรอง

๘๙๕.๙๑๓ ISBN 978 - 974 - 02 - 1341 - 3

www.matichonbook.com

บรษทมตชน จำากด (มหาชน)  : ๑๒ ถนนเทศบ�ลนฤม�ล ประช�นเวศน ๑ เขตจตจกร กรงเทพฯ ๑๐๙๐๐โทรศพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๑๒๓๕  โทรส�ร ๐-๒๕๘๙-๕๘๑๘

แมพมพส-ขาวดำา  : กองก�รเตรยมพมพ บรษทมตชน จำ�กด (มห�ชน) ๑๒ ถนนเทศบ�ลนฤม�ล ประช�นเวศน ๑ เขตจตจกร กรงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๒๔๐๐-๒๔๐๒

พมพท :  โรงพมพมตชนป�กเกรด ๒๗/๑ หม ๕ ถนนสข�ประช�สรรค ๒ ตำ�บลบ�งพดอำ�เภอป�กเกรด นนทบร ๑๑๑๒๐  โทรศพท ๐-๒๕๘๔-๒๑๓๓, ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๖  โทรส�ร ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๗

จดจำาหนายโดย  : บรษทง�นด จำ�กด (ในเครอมตชน) ๑๒ ถนนเทศบ�ลนฤม�ล ประช�นเวศน ๑ เขตจตจกร กรงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๓๓๕๐-๓๓๕๓ โทรส�ร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒

Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd.12 Tethsabannarueman Rd, Prachanivate 1, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

หนงสอเลมนพมพดวยหมกทเปนมตรกบสงแวดลอม

เพอปกปองธรรมชาต  ลดภาวะโลกรอน  และสงเสรมสขภาวะทดของผอาน

ทปรกษ�สำ�นกพมพ  : อ�รกษ   คคะน�ท, สพจน แจงเรว, สช�ต ศรสวรรณ,ปยชนน สทวทรพย, ไพรตน พงศพ�นชย, นงนช สงหเดชะ

ผจดก�รสำ�นกพมพ  : กตตวรรณ เทงวเศษ • รองผจดก�รสำ�นกพมพ  : รจรตน ทมวฒนบรรณ�ธก�รบรห�ร  : สลกษณ บนป�น • บรรณ�ธก�รสำ�นกพมพ  : พลลภ ส�มส

บรรณ�ธก�รเลม  :  เตอนใจ นลรตน • นกศกษ�ฝกง�นกองบรรณ�ธก�ร  :  เกศวล ครฑน�คพสจนอกษร  : บญพ� มชนะ • กร�ฟกเลยเอ�ต  : อสร  เสณวรวงศ

ออกแบบปก-ศลปกรรม : สรพงษ กจวตร • ประช�สมพนธ  : ตรธน� นอยส

ห�กท�นตองก�รสงซอหนงสอเลมนจำ�นวนม�กในร�ค�พเศษ 

เพอมอบใหวด หองสมด โรงเรยน หรอองคกรก�รกศลต�งๆ

โปรดตดตอโดยตรงท บรษทง�นด จำ�กด โทรศพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๓๓๕๓ โทรส�ร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒

Page 4: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

สารบญ

ค�ำน�ำส�ำนกพมพ ๔ ค�ำนยม:สกลบณยทต ๖ ค�ำนยม:พเชฐแสงทอง ๑๐ จำกใจผเขยน ๑๑

ผตองสงสย        ๑๗ฝน          ๓๑นทานของพอ       ๔๗กลางฝงแพะ        ๖๑พชาย         ๘๑ไกหลดคอก        ๙๗ยา          ๑๒๑ลวง          ๑๓๕ความตายในเดอนรอมฎอน   ๑๔๗แพะหลงหก        ๑๕๙

หมำยเหตทำยเลม ๑๗๓ เกยวกบผเขยน ๑๗๔

Page 5: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

4  ÍØÁÁÕÊÒÅÒÁ ÍØÁÒÃ

อมมสำลำม อมำร นกเขยนสำวรนใหมผไดรบคดเลอกเปน 

“ศลปนหนาใหม” (Young Thai Artist Award) สาขาวรรณกรรม 

ในป ๒๕๕๕  ดวยความคดเหนจากคณะกรรมการคดสรรวา 

“มชนเชงในกำรน�ำเสนอเรองรำวและศลปะในกำรถำยทอดให

เหนบรรยำกำศของเรองรวมทงบรรยำยใหเหนภำพไดอยำง

สดวเศษ” 

  หลายเสยงกลาวชนชมวา “อมมฯ มอนาคตในทางการ 

เขยน”  และเธอกยงคงมงมนทจะพฒนาผลงานดวยการสงเรอง 

สนใหมๆ ไปตพมพตามสนามเรองสนอยางสม�าเสมอ

  เมอทางส�านกพมพมตชนมโอกาสคดสรรจากจ�านวน 

เกอบยสบเรองสนของนกเขยนสาวคนน เราพบวาหลายเรอง 

ราวทเธอน�าเสนอมความนาสนใจยง เปนปรากฏการณชวต 

ของตวละครหลายมตทด�าเนนไปใน “ดนแดนอาถรรพ” ทาม 

กลางความเชอทงใหมและเกาททาทายใหชวนหาค�าตอบ ทาม 

กลางความเจบปวดราวรานใจอยางแสนสาหส ทวาเปยมดวย 

พลงศรทธาและการยดมนในคณงามความด

  บางเรองสน ฉายภาพวถชวตทองถนทเชอมโยงกบหลก 

ศาสนาและความเชอตางๆ ของชาวมสลมใหคนทวไปเขาใจ 

ค�าน�าส�านกพมพ

Page 6: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

¡ÅÒ§½Ù§á¾ÐËÅѧËÑ¡  5

มากขน  หลายๆ ประเพณ พธกรรม จะเปนทแปลกตาของ 

นกอานทวไป เพราะนกเขยนทไมใชคนมลายทองถนไมสามารถ 

เขาถงพธกรรมและประเพณเหลานนได  

  ‘ผหญง’ เปนเพศทมกจะถกมองวาออนแอ ไมมความคด 

เฉยบคม ตองเชอฟงพอแมและผเปนสามอยเสมอ  เหตการณ 

ทผหญงถกคนใกลตวในครอบครวท�ารายทงทางกายและจตใจ 

ความรนแรงทเกดขนในครอบครว อาจสะทอนใหเหนถงชวต 

ในสงคมทนบวนยงเลวราย ไมวาจะเปนกลมชาตศาสนาใดก 

เกดขนบอยครงนบแตอดตถงปจจบน  ถงแมวาโลกและสงคม 

ทกวนนจะพฒนากาวหนาไปมากเพยงไร เรองราวเหลานกยง 

คงถกพบเหนจนเปนเรองชนตา กระทงหลายคนอาจรสกวาเปน 

เรองธรรมดา  ทวา...ส�าหรบ “ผถกกระท�า” ยอมรสกตรงกนขาม

  เดกสาวมสลมรนใหมจาก “ปตตาน” สรางงานเขยนของ 

เธอไดสะเทอนอารมณผคนอยางถงแกน ไมแตกตางจากเรอง 

ราวความเปนไปในดนแดนบานเกดของเธอ...ททซง “เดกๆ สาม 

จงหวดชายแดนใตรจกความตายรวดเรวเกนไป” 

  แมวาหลายสงหลายอยางบนโลกไรขอสรป ปญหาบาง 

อยางกเกนก�าลงของมนษยคนหนงจะแกไขได

  แทแลวมนษยผต�ำตอยภำยใตผนฟำกวำงใหญยงคง

ไขวควำแสวงหำควำมสขควำมอยำกมอยำกไดอยำกเปน...

ไมมทสนสด

ส�ำนกพมพมตชน

Page 7: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

6  ÍØÁÁÕÊÒÅÒÁ ÍØÁÒÃ

ค�านยม

ความม...ความเปนเเหง... “อมมสาลาม อมาร”

ในเรองราวแหงบทสะทอนของเรองสนทมชวต

  ครงหนง...ผมไดอานตนฉบบรวมเรองสนของนกเขยน 

รนเยาวผหนงโดยไมรวา ผเขยนเปนผชายหรอผหญง  ดวย 

เนอหาเรองราวทคมเขมเเละหนกเเนนตอการสะทอนภาพเงา 

ในแผนดนภาคใตของประเทศทเปรยบเสมอนพนทเเหงสมรภม 

ของความขดเเยงทยบยอยไปดวยปมเงอนของความเปนปญหา 

ไมวาจะดวยความเเปลกตางทางเชอชาตและศาสนาทกดกรอน 

กนใจกนอยในเบองลก การปฏบตตอกนในเชงอ�านาจโดยปราศ 

จากเปาหมายเเหงคณธรรมภายใตเงอนไขแหงความอยตธรรม 

ทมงกระท�าตอกน โครงสรางทผกรอนเเหงอดมคตทางดานสงคม 

และการเมองทผสานเขากนไมได จนดวาบรบททกอเกดเปนภาพ 

เเสดงในโลกเเหงความจรงทงหมดลวนตกอยในหวงเหวของบาป 

เคราะหอนยากจะเยยวยาเเกไข 

  เเตจากบทบนทกในเรองราวทเเฝงไวดวยโศกนาฏกรรม 

เเหงธารส�านกในครงนน ผานมตของเรองสนในเเตละเรอง กลบ 

Page 8: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

¡ÅÒ§½Ù§á¾ÐËÅѧËÑ¡  7

มความหวงฉายเเสงซอนทบอยกบความมดมน...มทางออกท 

ประกอบสรางขนดวยโลกทเตมไปดวยประกายใจเเหงความหวง 

ทงๆ ทสาระเนอหาของเรองสนเเตละเรองลวนเตมไปดวยเงอน 

ง�าเเหงภาวะทเจบปวดซงซอนอย...

  ทศนคตของผเขยนในฐานะของประพนธกร ลวนเปนไป 

ดวยมมมองของความเขาใจทม งหวงถงการเเจกเเจงถงเหต 

เเหงผลในการคลคลายแกนปมของชนวนปญหาตางๆ  เหตน 

นยของเรองราวในเเตละเรองราวจงมคณคาเเหงการใชหวใจใน 

การพนจพเคราะหเเฝงอย เปนเเรงปรารถนาทเตมไปดวยศรทธา 

ของการมชวตอยอยางมความหมาย...ดานหนงมนเกยวเนอง 

กบความศกดสทธแหงศาสนาเเละวฒนธรรม  สวนอกดานหนง 

มนเกยวเนองกบองครวมของความเปนปจเจกทเชอมนในความ 

รกและการเเกไขปญหาเเหงความขดเเยงดวยการโอบประคอง 

ทางมตรไมตร

  ฉากเเสดงเเหงปรากฏการณในเรองสนโดยรวมชดน 

ด�าเนนสถานะเเละบทบาททงหมด ผานตวละครเเละเหตการณ 

ทเตมไปดวยภาวะวกฤตทงดวยสงทมองเหนอยเตมตาเบอง 

หนา รวมกบบางสงทซอนเงอนซอนปมอยในความลกเรน... 

การใชสญญะในการเขยนผานปรศนาทคางคามโนส�านกทาง 

ประวตศาสตร  รวมทงมตเเหงการเปรยบเปรยในความหมาย 

เเหงสตวสงเวยของการบชายญ...ผานกระบวนการททงหมนมว 

เเละคลมเครออนประกอบสรางขนทงดวยความจรงเเละความ 

ลวง เปนผลท�าใหเรองสนชดดงกลาวกลายเปนทตดตาเเละตด 

ใจในความรสกแหงการรบรของผม

Page 9: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

8  ÍØÁÁÕÊÒÅÒÁ ÍØÁÒÃ

  ภำษำทำงวรรณศลปทผเขยนใชถกทอสอดผสำนเรอง

รำวในเเตละเรองทเตมไปดวยโครงเรองของกำรสอดสลบดวย

วถเเหงเรองรำวในหลำกหลำยเเงมมเเละเกำะเกยวอยกบปจจย

เเหงอบตกำรณในหลำยๆอบตกำรณ

  เเทบไมนาเชอวา เมอผมไดมสวนรวมในการตดสนใจให 

รวมเรองสนชดทก�าลงกลาวถงนไดรบรางวล “ศลปนรนเยาว” 

ประเภทวรรณกรรม (Young Thai Artist Award 2012) ขอ 

ประจกษในฐานะของผเขยนจงไดถกเปดเผยขนวา ผเขยนคอ

ผหญงเเละเปนมสลม  

  นบจากนนเราไดร จกกนมากขน ส�าหรบผม...มนคอ 

พฒนาการในการเขยนเรองสนทเธอไดเพมพนองคความรดวย 

การสบคนใหหยงรากถงรายละเอยดเเหงเบองลกของสถาน 

การณเพอจดวางเปนองคประกอบทนาเชอถอของเรองราวใน 

เเตละเรอง...มวถเเหงภาพเเสดงทสอถงความเปนจรงเเหง 

ความรสกจรงดวยภาษาสอสารทสมผสรเเละเปยมไปดวยวรรณ 

ศลป และทส�าคญเธอมจงหวะเเละทวงท�านองของการเขยนท 

สมดลเเละสงผลกระทบตอการเขาใจรหสเเหงความเปนเรอง 

สนของเธอทเเยบยลขน...

  มาถงวนน ในนามของ “อมมสำลำม อมำร” ยอมถง 

เวลาเเลวทผลงานเเหงประพนธกรรมของเธอจะไดโอกาสเผย 

เเพรสโลกของวรรณกรรมและสผอานในวงกวาง เพอยนยนถง 

คณคาเเหงความมความเปนในตวตนทเเทของเธอ  สวนผสาน 

ของเรองสนทงเกาและใหมยงคงสอสารประเดนเเหงบทสะทอน 

ทยงคางคารวมกน...ดวยปมปญหาดงเดมทยงผกตดอยกบความ 

Page 10: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

¡ÅÒ§½Ù§á¾ÐËÅѧËÑ¡  9

เปนชวต...เเตมมมองในมตทางมนษยทศนของเธอกลบเเสดง 

ใหเหนถงภาวะรอบดานทหลดพนออกมาจากกรอบความคด 

ในเชงอคต...ทกองคประกอบลวนด�าเนนไปบนแสงฉายเเหง 

ศรทธาทมตอความเปนศานต...ศานต...ทหวงถงการใชภาษา 

เเหงความรกเเละความผกพนอนเดยวกนในการด�ารงชวตอย 

  นคอรวมเรองสนทเตมไปดวยคณคำในกำรสรำง 

สรรคอนใหมสด...เเปลกตำง...เเตกเตมไปดวยควำมงดงำม 

เเหงใจทสมบรณและมชวตชวำยงนก  --- “ไมมใครเลอก

โลกเเหงการมชวตอยอนปราศจากขอขดเเยงใดๆ ได...

เเตเราสามารถทจะเลอกหลกหนความขดเเยงนนๆ ดวย

การทจะไมน�าชวตเขาไปขดเเยงกบใครหรอสงใดไดเสมอ”

สกล บณยทต

Page 11: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

10  ÍØÁÁÕÊÒÅÒÁ ÍØÁÒÃ

ค�านยม

จๆ กเหมอนเดนเขำไปในดนแดนประหลำด ดนแดนแหง 

เรองเลาสจนยมทอบอวลไปดวยความอศจรรย เมอเผชญหนากบ 

เรองสนลกษณะน ผอานจ�าตองหยดทบทวนตนชวขณะเพอจะ 

พบวานอกจากจะร (เพยง) วานคองานเขยนประเภทหนงท 

เรยกวา "เรองสน" แลว บรรยากาศ เนอหา อารมณ ความรสก 

ขอมล ตวละคร พฤตกรรมฯ ดจะเปนสงทไมคนเคยเอาเสยเลย 

  ประวตศาสตรของความเปนไทยไมเคยใหค�าอธบายตอ 

เรองเลาทมองจากมมมอง "คนชายขอบของคนชายขอบ" 

  ตวละครหญงมสลมในเรองชดนจงทงชมชนและหนไห 

ทงสมใจและสนหวง ทงเปยมพลงและโรยแรง  

  นคอสภาวะของความ "รนทดและงดงาม" ทท�าสงคราม 

กนในสมรภมทเรยกวาส�านกของ "ผหญงชายขอบ"

พเชฐ   แสงทอง

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

มหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตปตตาน

Page 12: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

¡ÅÒ§½Ù§á¾ÐËÅѧËÑ¡  11

จากใจผเขยน

ขำพเจำเตบโตในดนแดนทถกมองวำ “อำถรรพ”  เพรำะม 

คนตายทกวน ความหวาดกลวแผซานอยทวทกหวระแหง คน 

นอกไมมใครกลาเขาไป  ขณะทพวกเราในพนทอยกบความ 

กลวจนเคยชน เมอใดทเกดเหตขนใกลตว  เมอนนถงจะเกด 

ความหวนผวาขนครงหนง กอนจะจางจดไป แลวเกดใหมขน 

อก เปนเชนนซ�าแลวซ�าเลา  จนบางครงกนกไมออกวาความ 

รสกกลวทแทจรงนนเปนเชนไร

  ส�าหรบขาพเจาแลว “ปตตาน” ไมนากลว มแตความ 

ขมขน ความรนทด ความโศกเศรา และสนหวงฟงกระจายอย 

ในบรรยากาศ

  แตอกหลายสายตามองเหนความงดงามทอยทน ความ 

งดงามทวาอาจจะเปนรอยยมของหญงชราผโดดเดยว แววตา 

เหนยมอายของบรรดาเดกๆ ในชดนกเรยน สายตาทหลบเรน 

ของผหญง และภาพเบองหลงของผชายผหยดนงกบสงใดสง 

หนง ฯลฯ

  นนคอสงทพวกเขาเรยกวา ความงามอนบรสทธ

Page 13: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

12  ÍØÁÁÕÊÒÅÒÁ ÍØÁÒÃ

  แตมนมหลายสงหลายอยางถกมองขาม บางกถกละเลย 

โดยไมตงใจ บางกเลอกสรรน�าเสนอตามกรอบวถคด

  ขาพเจาเกดมาเปนสวนหนงของภาพทสญหายเหลาน 

ประสบกบมนเกอบทกวน

  พวกเราถกกลอมเกลาดวยเรองเลา มองโลกผานเรอง 

เลา และสมพนธกบคนอนผานเรองเลา มนหลอหลอมใหคน 

รสกวานคอธรรมชาตของพนท มนด�าเนนมาแลว และจะตอง 

ด�าเนนตอไป 

  แมในบางแงมม มนคอความบรสทธแสนเศราทไรวน 

จบสน

  ขาพเจาจงปะชน เชอมโยง สงทมองเหนและรสกขนมา 

เปนเรองเลาส�านวนของตนเองบาง 

  อยางนอยเรองเลาส�านวนของขาพเจานกมบรรทดจบ... 

อมมสำลำม  อมำร

Page 14: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง
Page 15: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง
Page 16: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง

กลางฝงแพะหลงหก

Page 17: ๒๕๕๗ - images-se-ed.comเด็กสาวมุสลิมรุ่นใหม่จาก“ปัตตานี”สร้างงานเขียนของ เธอได้สะเทือนอารมณ์ผู้คนอย่างถึงแก่นไม่แตกต่างจากเรื่อง