59
บทที1 บทนา 1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องมาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) มี นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ Low Carbon Tourism ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยใช้ ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบเช่น รถยนต์ รถโดยสาร รถมอเตอร์ไซค์ และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถลดการใช้พลังงานตามนโยบาย คือกิจกรรมป่น จักรยานชมภายในและรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อเก็บไว้ สาหรับส่องสว่างยามคาคืนภายในเขตโบราณสถานหรือเส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณนั้น โดยเป็นการ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม และในทางอ้อมก็ เป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้จักรยานในเขตอุทยาน ซึ่งสามารถลดการนารถยนต์เข้ามาใช้ในการ เดินทางท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้นโยบายนี้ยังสามารถลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวอื่น อีกทั้งชุมชนโดยรอบได้มีการใช้จักรยานอยู่เป็นบางส่วนนั้น จึงสามารถนาพลังงาน จากการปั่นจักรยานของกลุ่มคนเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศจากการใช้รถยนต์ในเขตอุทยาน โดยทีปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ออกมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดยานพาหนะ ระยะทางและเชื้อเพลิง ซึ่ง สามารถคานวณปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นได้จากการเก็บข้อมูลการใช้รถในเขตอุทยาน โดยทีนักท่องเที่ยว และชุมชนมีส่วนร่วมในนโยบาย อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาให้ผู้สนใจได้ทราบและ สามารถตัดสินใจเลือกใช้ยานพาหนะที่ช่วยลดพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนสาเหตุการเกิดก๊าซ เรือนกระจกได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

บทท 1 บทน า

1.1 ทมาและความส าคญของโครงงาน

เนองมาจากองคการบรหารการพฒนาพนทพเศษเพอการทองเทยวอยางยงยน (อพท.) มนโยบายการพฒนาการทองเทยวดวยการสนบสนนการพฒนาการทองเทยวในรปแบบ Low Carbon Tourism ซงการทองเทยวนนเปนสาเหตหนงทท าใหเกดภาวะโลกรอน ไมวาจะเปนการเดนทางโดยใชยานพาหนะหลากหลายรปแบบเชน รถยนต รถโดยสาร รถมอเตอรไซค และอนๆอกมากมาย ตลอดจนกจกรรมการทองเทยวตางๆ โดยกจกรรมหนงของการทองเทยวภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทยเปนหนงในกจกรรมทสามารถลดการใชพลงงานตามนโยบาย คอกจกรรมปนจกรยานชมภายในและรอบอทยานประวตศาสตรสโขทยซงสามารถสรางพลงงานไฟฟาเพอเกบไวส าหรบสองสวางยามค าคนภายในเขตโบราณสถานหรอเสนทางทองเทยวในบรเวณนน โดยเปนการพฒนาศกยภาพดานการทองเทยวแบบยงยนและสงเสรมใหนกทองเทยวมสวนรวม และในทางออมกเปนการรณรงคใหนกทองเทยวใชจกรยานในเขตอทยาน ซงสามารถลดการน ารถยนตเขามาใชในการเดนทางทองเทยวอกทางหนง

นอกจากนนโยบายนยงสามารถลดผลเสยตอสงแวดลอมและเพมความปลอดภยของนกทองเทยวอน อกทงชมชนโดยรอบไดมการใชจกรยานอยเปนบางสวนนน จงสามารถน าพลงงานจากการปนจกรยานของกลมคนเหลานมาเปลยนเปนพลงงานไฟฟาเพอใชในอทยานประวตศาสตร พรอมทงลดปรมาณการปลอยกาซคารบอนสบรรยากาศจากการใชรถยนตในเขตอทยาน โดยทปรมาณกาซคารบอนทออกมาจะมากหรอนอยขนอยกบชนดยานพาหนะ ระยะทางและเชอเพลง ซงสามารถค านวณปรมาณกาซคารบอนทเกดขนไดจากการเกบขอมลการใชรถในเขตอทยาน โดยทนกทองเทยว และชมชนมสวนรวมในนโยบาย อกทงเพอเปนแนวทางการศกษาใหผสนใจไดทราบและสามารถตดสนใจเลอกใชยานพาหนะทชวยลดพลงงานและการปลอยกาซคารบอนสาเหตการเกดกาซเรอนกระจกไดดยงขน

Page 2: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

2

1.2 วตถประสงคของโครงงาน

1.2.1 เพอศกษาแนวทางการประดษฐจกรยานอนรกษพลงงานทสามารถกกเกบกระแสไฟฟาเพอใชกบอปกรณใหแสงสวาง

1.2.2 เพอทดสอบการชารจไฟโดยการปนจกรยาน 1.2.3 เพอค านวณหาคาคารบอนฟตพรนทของรถยนตทใชส าหรบการทองเทยวในเขต

อทยานประวตศาสตรสโขทย

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 เกบขอมลการใชรถยนตในการทองเทยวภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย 1.3.2 ทดสอบจกรยานปนไฟฟาในเขตมหาวทยาลยนเรศวร 1.3.3 วดคาปรมาณคารบอนฟตพรนทของรถยนตทใชในการทองเทยว 1.3.4 ใชไดโน ฮบ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอร NI-MH ขนาด 1500 mAh

1.4 แผนการด าเนนงาน ตารางท 1.1 ตารางแสดงแผนการด าเนนงาน

กจกรรม 2556 2557 พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.

1. ศกษาทฤษฎรวมถงขอมลรายละเอยดของงานวจยทเกยวของ

2. ท าการทดสอบและเกบขอมลการทดสอบ

3. ค านวณปรมาณคารบอน ฟตพรนทของรถยนต

4. วเคราะหผลขอมล

5. สรปผลและจดท ารายงาน

Page 3: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

3

1.5 ขนตอนการด าเนนงาน

1.6 ผลทคาดวาจะไดรบ

1.5.1 ทราบคาคารบอนฟตพรนทของการทองเทยวในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย 1.5.2 ทราบถงประสทธภาพของการชารจไฟฟาโดยการปนจกรยาน

1.7 งบประมาณทใช

1.7.1 คาเดนทางเกบขอมล 1500 บาท 1.7.2 คาจดท าเอกสาร 1500 บาท

ศกษาทฤษฎรายละเอยดตางๆ ของ

งานวจยทเกยวของ

เกบขอมล

วดคา

ยานพาหนะ

วเคราะหผล

สรปผลและจดท ารายงาน

วดและทดสอบ

จกรยาน

หาคา Carbon

footprint

Page 4: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

บทท 2 หลกการและทฤษฎ

2.1 คารบอนฟตพรนท ( Carbon Footprint ) 2.1.1 ความหมายของคารบอนฟตพรนท ปรมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อนเนองมาจากการท ากจกรรมตางๆของมนษย ไมวาจะเปนการเผาผลาญถานหน เชอเพลง การขนสง และการผลตในโรงงานอตสาหกรรม ซงกาซคารบอนไดออกไซดนเปนกาซทมอทธพลมากทสดทสงผลใหเกดกาซเรอนกระจกทเปนสาเหตของภาวะโลกรอน

ภาวะโลกรอน คอ การทอณหภมเฉลยของอากาศบนโลกสงขน ไมวาจะเปนอากาศบรเวณใกลผวโลกและน าในมหาสมทร อนเนองมาจากภาวะเรอนกระจก เปนสาเหตทท าใหภมอากาศเปลยนแปลง ภาวะโลกรอนอาจจะน าไปสการเปลยนแปลงของปรมาณฝน ระดบน าทะเล และมผลกระทบอยางกวางขวางตอพช สตว และมนษย กาซเรอนกระจก เปนกาซทมคณสมบตในการดดซบคลนรงสความรอน หรอรงสอนฟราเรดไดด กาซเหลานมความจ าเปนตอการรกษาอณหภมในบรรยากาศของโลกใหคงท ซงหากบรรยากาศโลกไมมกาซเรอนกระจกในชนบรรยากาศ ดงเชนดาวเคราะหดวงอนๆ ในระบบสรยะแลว จะท าใหอณหภมในตอนกลางวนนนรอนจด และในตอนกลางคนนนหนาวจด เนองจากกาซเหลานดดคลนรงสความรอนไวในเวลากลางวน แลวคอยๆ แผรงสความรอนออกมาในเวลากลางคน ท าใหอณหภมในบรรยากาศโลกไมเปลยนแปลงอยางฉบพลน

Page 5: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

5

2.1.2 การค านวณคารบอนฟตพรนท การค านวณหาคาปรมาณคารบอนฟตพรนทเปนการวดคาหาปรมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการตางๆ สามารถหาไดจากคาตาราง

ปรมาณกาซเรอนกระจกจากกจกรรมใดๆ ( 2kgCO e ) = ( ระยะทาง/อตราการสนเปลองเชอเพลง ) คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรอนกระจกแยกตามชนดของน ามนเชอเพลง

2.2 ทฤษฏการปนไฟฟาโดยใชอปกรณเจนเนอเรเตอร เครองก าเนดไฟฟาขนาดเลกหรอไดโน ฮบ เปนอปกรณปนไฟฟาทจะตดตงอยทบรเวณลอ

ของรถจกรยาน ใชส าหรบผลตไฟฟาทไดจากการปนจกรยาน มสวนประกอบและหลกการท างานดงน 2.2.1 เจนเนอเรเตอร ( Generator ) เจนเนอเรเตอร คอ เครองก าเนดไฟฟาซงเปนอปกรณทท าหนาทเปลยนแปลงพลงงานกลมา

เปนพลงงานไฟฟา โดยอาศยหลกการเหนยวน าของแมเหลก คอ การเคลอนทของขดลวดตวน าผานสนามแมเหลก หรอการเคลอนทแมเหลกผานขดลวดตวน า จะท าใหเกดแรงดนไฟฟาเหนยวน าขนในขดลวดตวน านน เครองก าเนดไฟฟา มสวนประกอบดงน

ก. เฟรมหรอโยค ( Frame Or Yoke ) เปนโครงภายนอกท าหนาทเปนทางเดนของ

เสนแรงแมเหลกจากขวเหนอไปขวใตใหครบวงจร และยดสวนประกอบอนๆ ใหแขงแรง ท าดวยเหลกหลอหรอเหลกแผนหนามวนเปนรปทรงกระบอกขวแมเหลก ( Pole )

ข. ขวแมเหลก ท าดวยแผนเหลกบางๆ กนดวยฉนวนประกอบกนเปนแทงยดตดกบเฟรมสวนปลายทท าเปนรปโคงนนเพอโคงรบรปกลมของตวโรเตอรวตถประสงคใหขวแมเหลกและโรเตอรใกลชดกนมากทสดเพอใหเกดชองอากาศนอยทสด จะมผลใหเสนแรงแมเหลกจากขวแมเหลกผานไปยงโรเตอรมากทสดแลวท าใหเกดแรงบดหรอก าลงบดของโรเตอรมากเปนการท าใหมอเตอรมก าลงหมน ( Torque )

ค. ขดลวดสนามแมเหลก ( Field Coil ) จะพนอยรอบๆแกนขวแมเหลก ขดลวดนท าหนาทรบกระแสจากภายนอกเพอสรางเสนแรงแมเหลกใหเกดขน และเสนแรงแมเหลกนจะเกดการหกลางและเสรมกนกบสนามแมเหลกของอาเมเจอรท าใหเกดแรงบดขน

Page 6: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

6

ง. แปรงถาน ( Brushes ) ท าดวยคารบอนมรปรางเปนแทงสเหลยมผนผาในซองแปรงมสปรงกดอยดานบนเพอใหถานนสมผสกบซคอมมวเตเตอรตลอดเวลาเพอรบกระแส และสงกระแสไฟฟาระหวางขดลวดอารเมเจอร กบวงจรไฟฟาจากภายนอก คอถาเปนมอรเตอรกระแสไฟฟาตรงจะท าหนาทรบกระแสจากภายนอกเขาไปยงคอมมวเตเตอร ใหลวดอารเมเจอรเกดแรงบดท าใหมอเตอรหมนได

จ. แกนเพลา ( Shaft ) เปนตวส าหรบยดคอมมวเตเตอรและยดแกนเหลกอาเมเจอร ( Armature Core ) ประกอบเปนตวโรเตอรแกนเพลานจะวางอยบนแบรง เพอบงคบใหหมนอยในแนวนงไมมการสนสะเทอนได

ฉ. แกนเหลกอารเมเจอร ( Armature Core ) ท าดวยแผนเหลกบางอาบฉนวน ( Laminated Sheet Steel ) เปนทส าหรบพนขดลวดอารเมเจอรซงสรางแรงบด ( Torque )

ช. คอมมวเตเตอร ( Commutator ) เปนสวนทท าหนาทเปลยนไฟฟากระแสสลบทเกดขนในขดลวดอารเมเจอรใหเปนไฟฟากระแสตรง คอมมวเตเตอรท าจากแทงทองแดงทมลกษณะคลายลมเพอใหสามารถน ามาประกอบเขาดวยกนเปนรปทรงกระบอก คอมมวเตเตอรแตละอนเรยกวาซ และในระหวางซทองแดงแตละซจะคนไวดวยฉนวนหนาทแขงแรง ซงอปกรณชนดนจะมอยในเครองก าเนดไฟฟากระแสตรงเทานน

ซ. วงแหวนลน( slip ring ) มลกษณะเปนวงแหวน 2 วง เมอขดลวดหมนตวจะท าใหไดกระแสไฟฟาวงกลบไปกลบมาในวงจร อปกรณชนดนจะมอยในเครองก าเนดไฟฟากระแสสลบเทานน 2.2.2 กฎของฟาราเดย ( Faraday’s law )

กฎของฟาราเดยจะเกยวของกบการเหนยวน าทางแมเหลกไฟฟา ซงเปนผลจากการทดลองของ ไมเคง ฟาราเดย และไดสรปผลจากการท าลองเปนกฎของการเหนยวน าไฟฟาได 2 ขอคอ

กฎขอท 1 เมอเสนแรงแมเหลกมการเปลยนแปลงตอตวน ายอมท าใหเกดการเหนยวน าไฟฟาขนทตวน านน หรอตวน าตดกบสนามแมเหลก กจะท าใหเกดแรงดนไฟฟาเหนยวน าขนในตวน านนได

กฎขอท 2 ขนาดของแรงดนไฟฟาเหนยวน าทเกดขนนนยอมเทากบอตราการเปลยนแปลงของเสนแรงแมเหลก

Page 7: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

7

รปท 2.1 การเหนยวน าไฟฟา [ทมา:http://www.rmutphysics.com]

จากรปท 2.1 ท าการตอวงลวดกบแอมมเตอร เมอแทงแมเหลกเคลอนทเขาหรอออกจาก

ขดลวด ทศทางของกระแสไฟฟาทเกดขนบนแอมมเตอรจะเบนตรงขามขามกน แตเมอถอแทงแมเหลกไวกบทพบวาไมมการเบนของเขม ผลเหลานแสดงใหเหนความจรงทวามกระแสเกดขนโดยไมตองมการตอแบตเตอรได โดยปกตจะเรยกกระแสไฟฟาทเกดในขดลวดดวยวธนวา กระแสไฟฟาเหนยวน า ซงเปนไปตามกฎของฟาราเดย

2.2.3 แรงดนทางไฟฟา อปกรณปนไฟฟาจะท าหนาใหก าเนดแรงดนทางไฟฟาซงแบงไดเปนทงกระแสตรงและ

กระแสสลบดงแสดงหลกการไดดงแผนภาพในรปท 2.2 โดยมหลกการคอเมอขดลวดเคลอนทตดผานสนามแมเหลกจะท าใหเกดแรงดนไฟฟาท าใหกระแสไฟฟาไหลผานเสนขดลวดทตอจากขวบวกไปขวลบขนได

Page 8: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

8

รปท 2.2 หลกการท างานของอปกรณปนไฟฟาประเภทเจนเนอเรเตอร [ทมา:www.tutorvista.com]

2.2.3 หลกการท างานของอปกรณปนไฟฟา

การท างานเครองก าเนดไฟฟาหรอไดโน ฮบนนมหลกการคลายคลงกนกบหลกการท างาน

ทวไปของกงหนลมผลตไฟฟา (Wind Turbine) เมอมกระแสลมพดมาปะทะกบใบพดของกงหนลม กงหนลมจะท าหนาทเปลยนพลงงานลมทอยในรปแบบของพลงงานจลนไปเปนพลงงานกล ใบพดเกดการหมนแรงจากการหมนของใบพดนจะถกสงผานเพลาแกนหมน ท าใหเฟองขบเคลอนหรอเฟองเกยร ทตดอยกบเพลาแกนหมนๆ ตามไปดวย เมอเฟองขบเคลอนของกงหนลมเกดการหมน จะขบเคลอนใหเพลาแกนหมนทตอเชอมอยกบเครองก าเนดไฟฟาออกมา ปรมาณไฟฟาทผลตไดจะขนอยกบความเรวของลม ความยาวของใบพด และสถานททตดตงกงหนลม สวนประกอบส าคญๆ ของกงหนลมเพอใชผลตไฟฟา

ก. ใบพด เปนตวรบพลงงานลมและเปลยนใหเปนพลงงานกล ยดตดกบชดแกนหมน และสงแรงจากแกนหมนไปยงเพลาแกนหมน

ข. เพลาแกนหมน รบแรงจากแกนหมนของใบพดและสงผานระบบเกยร เพอปรบเปลยนความเรวหมนและขบเครองก าเนดไฟฟา

ค. ระบบเกยร เปนระบบปรบเปลยนและควบคมความเรวในการหมน ระหวางเพลาแกนหมนกบเพลาของเครองก าเนดไฟฟา

Page 9: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

9

ง. ระบบเกยร เปนระบบปรบเปลยนและควบคมความเรวในการหมน ระหวางเพลาหมนของกงหน เมอไดรบความเรวลมเกนความสามารถของกงหนทจะรบได และในระหวางการซอมบ ารงรกษา

จ. เครองก าเนดไฟฟา จะท าใหหนาทเปลยนพลงงานกลเปนพลงงานไฟฟา ฉ. ระบบควบคมไฟฟา ใชระบบคอมพวเตอรเปนตวควบคมการท างาน และจายกระแสไฟฟาเขา

สระบบ ช. หองเครอง จะมขนาดใหญแลชะมความส าคญตอกงหนลม ใชบรรจระบบตางๆ ของกงหนลม

เชน ระบบเกยร เครองก าเนดไฟฟา ระบบเบรก และระบบควบคม ซ. เครองวดความเรวลม เปนตวชขนาดของความเรวลม จะเชอมตอสายสญญาณเขากบระบบ

คอมพวเตอร ฌ. เครองวดทศทางลม เปนตวชทศทางของลม จะเชอมตอสายสญญาณเขากบระบบ

คอมพวเตอร เพอทคอมพวเตอรจะไดควบคมกลไกอนๆ ไดถกตอง ญ. แกนคอหมนรบทศทางลม เปนตวควบคมการหมนของหองเครองเพอใหใบพดรบทศทางลม

โดยระบบอเลกทรอนกสทเชอมตอใหมความสมพนธกบเครองวดทศทางลมทอยทางดานบนของเครอง

ฎ. เสา เปนตวแบกรบสวนทเปนตวเครองทอยขางบน และตงอยบนพนททกอสรางอยางถกวธตามหลกวศวกรรม

2.3 ก าลง พลงงานและประสทธภาพของจกรยานปนไฟฟา 2.3.1 ก าลงทใชในการปน (Power) คอปรมาณงานทท าไดในหนงหนวยเวลา

ก าลง = งานทได

เวลาทใช (1)

w F × s

P =   = t t (2)

หนวยของก าลง คอ J/s หรอเรยกวา Watt (วตต) "W" การหาก าลงของวตถทเคลอนทดวยความเรว v หาไดจากสมการ

Page 10: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

10

P = F × v (3)

เมอ P คอก าลง มหนวยเปนวตต ( Watt ) F คอแรงทกระท า มหนวยเปนนวตน ( N ) v คอความเรวเฉลย มหนวยเปนเมตรตอวนาท ( m/s )

2.3.2 แรงตานการเคลอนทการกลง (Rolling resistance force) แรงตานทานสวนใหญขนอยกบชนดของยางและสภาพพนถนนและยงมแรงตานทานจากโซ

โดยจะประมาณใหแรงตานทานการกลงนนคงทและไมขนอยกบความเรวในการเคลอนเรว แตจะขนอยกบน าหนกของจกรยาน แสดงไดจากสมการ

rr rrF mg (4)

เมอ rrF คอแรงตานทานการกลง มหนวยเปนนวตน ( N ) rr คอคาสมประสทธความตานทานการกลงขนอยกบชนดของยางและพนถนน m คอมวลรวมจกรยานและน าหนกบรรทกทงหมด มหนวยเปนกโลกรม ( kg ) g คอความเรงจากแรงโนมถวงของโลก มหนวยเปนเมตรตอวนาท2 ( m/s2 )

2.3.3 แรงตานการเคลอนทจากอากาศ ( Aerodynamic drag )

เนองจากแรงตานทานจากอากาศเปนแรงตานทานทเกดจากตวจกรยานเคลอนทผานอากาศ ซงแรงตานทานนจะขนอยกบพนทหนาจกรยานและรปรางของจกรยาน นอกจากนนคาแรงตาน

อากาศยงแปรผน ตามความเรว 2v ซงหมายความวาถามการขบขทเรวกจะมคาแรงตานอากาศเกดขนเปนทวคณเชนกน แสดงไดจากสมการ

2ad d

1F AC v

2 (5)

เมอ adF คอแรงตานทานจากอากาศ มหนวยเปนนวตน ( N ) คอความหนาแนนของอากาศมหนวยเปนกโลกรมตอลกบาศกเมตร(kg/m3) A คอพนทหนาตดของจกรยาน มหนวยเปนตารางเมตร ( m2 ) dC คอสมประสทธความตานทานอากาศ

v คอความเรวเฉลยของจกรยาน มหนวยเปนเมตรตอวนาท ( m/s )

Page 11: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

11

2.3.4 ก าลงทไดจากการปนจกรยาน

bi rr ad P (F F )v (6)

เมอ biP คอก าลงทไดจากการปนจกรยาน มหนวยเปนวตต ( watt ) rrF คอแรงตานทานการกลง มหนวยเปนนวตน ( N )

adF คอแรงตานทานจากอากาศ มหนวยเปนนวตน ( N ) v คอความเรวเฉลย มหนวยเปนเมตรตอวนาท ( m/s )

2.3.5 พลงงานทางกลทตองใชในการปนจกรยาน ( bE ) ไดดงสมการ

f

0

t

b bi

t

E P dt (7)

เมอ bE คอพลงงานทางกล มหนวยเปนจลหรอวตตตอวนาท (J) หรอ (W/s) 0T คอเวลาเรมตน มหนวยเปนวนาท (s) fT คอเวลาสนสด มหนวยเปนวนาท (s)

2.3.6 ก าลงทางไฟฟาทสามารถประจไดในแบตเตอร

battP V I (8) เมอ battP คอก าลงทางไฟฟา มหนวยเปนวตต ( watt )

V คอความตางศกย มหนวยเปนโวลต ( V ) I คอกระแสไฟฟา มหนวยเปนแอมแปร ( A )

โดยทก าลงไฟฟาจะขนอยกบแรงดนไฟฟาของการประจแบตเตอรทถกก าหนดและคากระแสไฟฟาทไหลเขาแบตเตอร ณ เวลาใดใด โดยสามารถค านวณพลงงานไฟฟา ( EE ) ทสามารถประจทงหมดไดจาก

Page 12: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

12

2.3.7 พลงงานไฟฟา

2

1

t

E batt

t

E P t dt (9)

เมอ EE คอพลงงานไฟฟา มหนวยเปนจล ( J ) 1t คอเวลาเรม มหนวยเปนวนาท ( s ) 2t คอเวลาสนสด มหนวยเปนวนาท ( s )

2.3.8 ประสทธภาพทไดจากการปนไดโน ฮบ

dy

output power 

input  r

powe (10)

battdy

bi

P  

P (11)

2.4 ทฤษฎการเกดกระแสไฟฟาในแบตเตอร ถาน NiMH เปนเซลลไฟฟาแบบทตยภม ( Secondary Cell) เมอใชกระแสไฟฟาหมดแลว สามารถน าไปประจ ไฟฟาเพอน ากลบมาใชใหมไดอก หลกการเกดกระแสไฟฟา

เซลลไฟฟาเคมมสวนประกอบทส าคญ 2 สวน คอ 1. ขวไฟฟา เปนขวโลหะ 2 ชนด ทเมอเกดปฏกรยาเคมแลวสามารถใหและรบอเลกตรอน ได

ตางกน โดยขวหนงจะใหอเลกตรอนไดดกวาท าหนาทเปนขวลบ และขวทรบอเลกตรอนไดดกวาจะท าหนาทเปนขวบวก

2. สารละลายอเลกโทรไลต เปนสารละลายทยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานได เชน สารละลายกรดซลฟวรกเจอจาง

Page 13: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

13

รปท 2.3 เซลลกลวานก หรอเซลลโวลตาอก (galvanic cell or voltaic cell) [ทมา:https://chemistryteachbypim.wordpress.com]

จากรปท 2.3 ระหวางทเกดปฏกรยาออกซเดชนขนทขวแอโนด Zn จะคอย ๆ กรอนแลวเกด

เปน Zn2+ ละลายลงมาในสารละลายทม Zn2+ และ SO42- สวนทขวแคโทด Cu2+ จากสารละลาย

เกดปฏกรยารดกชนกลายเปนอะตอมของทองแดงเกาะอยทผวของขวไฟฟา เมอปฏกรยาด าเนนไปจะพบวาในครงเซลลออกซเดชนสารละลายจะมประจบวก (Zn2+) มากกวาประจลบ (SO4

2-) และในครงเซลลรดกชนสารละลายจะมประจลบ (SO4

2-) มากกวาประจบวก (Cu2+) จงเกดความไมสมดลทางไฟฟาขน ปญหานสามารถทจะแกไขไดโดยการใช สะพานเกลอ (salt bridge) เชอมตอระหวางสองครงเซลล ซงสะพานเกลอท าจากหลอดแกวรปตวย ภายในบรรจอเลกโทรไลตทไมท าปฏกรยากบสารในเซลลและมไอออนบวก ไอออนลบเคลอนทดวยความเรวใกลเคยงกน หรอท าจากกระดาษกรองชบอเลกโทรไลต โดยสะพานเกลอท าหนาทเปนตวกลางทเชอมตอระหวางครงเซลลทงสอง และเปนสงทปองกนการเกดการสะสมของประจโดยไอออนบวกจากสะพานเกลอจะเคลอนทไปยงครงเซลลทมประจลบมาก ในทางตรงกนขามไอออนลบกจะเคลอนทไปยงครงเซลลทมประจมาก จงท าใหปฏกรยาด าเนนตอไปไดในเวลาทมากขน และเนองจากครงเซลลทงสองเชอมตอกบวงจรภายนอก ครงเซลลทมศกยรดกชนสงกวาจะเกดรดกชน และครงเซลลทมศกยรดกชนต ากวาจะ(ถกบงคบให)เกดออกซเดชน ความตางศกยระหวางอเลกโทรดน เรยกวา แรงเคลอนไฟฟา (electromotive force: emf) และมหนวยเปนโวลต (volt)

Page 14: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

14

2.5 อตราการเกบประจไฟฟา

อตราการเกบประจไฟฟา อตราการเกบประจไฟฟา หรอทเรยกวา ซเรต ( Crate ) ใชในการค านวณหาเวลาในการชารจไฟฟาเขาแบตเตอร ตวอยางเชน แบตเตอรขนาด 12 V 10 Ah ท 1 Crate หมายความวาจายกระแสไฟฟาเขาแบตเตอรท 10 A เปนเวลา 1 ชวโมงหรอ 0.5 Crate หมายความวา จายกระแสไฟฟาเขาแบตเตอรท 5 A เปนเวลา 2 ชวโมง หรอ 0.1 Crate หมายความวา จายกระแสไฟฟาเขาแบตเตอรท 1 A เปนเวลา 10 ชวโมงเปนตน

2.6 เครองมอวด 2.4.1 มลตมเตอรแบบตวเลข ( Digital Multimeter ) มลตมเตอร เปนมเตอรใชวดปรมาณไฟฟาไดหลายชนดถกสรางขนเพออ านวยความสะดวก ตอผใชปรมาณไฟฟาทวดได เชน แรงดนไฟฟา กระแสไฟฟา ความตานทานไฟฟา และวดปรมาณ ไฟฟาอน ๆ นอกจากนยงสามารถวดปรมาณกระแสสลบ วดการขยายกระแสตรงของทรานซสเตอร วดความจไฟฟาและตรวจสอบไดโอด

รปท 2.4 Uni-T Digital Multimeter UT33C [ทมา:http://www.uni-trend.com/ut33c.html]

Page 15: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

บทท 3 วธการด าเดนงาน

จากการศกษาหลกการท างานของไดโน ฮบ ผด าเนนโครงงานไดท าการตดตงอปกรณทใชในการทดสอบและอปกรณวดคากระแสและแรงดน พรอมทงเตรยมทดสอบการชารจไฟฟาโดยการปนจกรยาน ซงจะอธบายในหวขอตอไป

3.1 การตดตง

3.1.1 รถจกรยานทใชในการทดสอบ

ในการทดสอบจะใชจกรยาน 2 ขนาด ดงตอไปน

ก. จกรยานทวไป (Utility bicycles) จกรยานประเภทนถกออกแบบมาเพอใชงานทวไป เชน ไปจายตลาด, ใชขไปท างาน และใชงานทวไป ลกษณะของจกรยานชนดน โดยสวนมากจะถกออกแบบมาใหสามารถใชงานไดงายและไมมฟงชนมากมาย เพองายตอการบ ารงรกษา บางยหออาจจะเพมสวนประกอบตางๆเขาไป เชน เกยร, ไฟสองสวาง, บงโคลน, หนา และ หลง โดยทวไปแลว จกรยานประเภทนราคาจะไมแพงมาก บคคลคนทวไปสามารถหาซอมาเพอใชในชวตประจ าวน

รปท 3.1 รถจกรยานทวไป ลอขนาด 26 นว [ทมา:http://www.lapakkred.com]

Page 16: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

16

จกรยานชนดทวไป ยหอ LA CL 26012/13 โครงรถท ามาจาก อลลอยด 6061 ขนาดลอ 26 นว น าหนก 16.3 กโลกรม

ข. จกรยาน BMX หรอ “Bicycle motocross” เปนจกรยานทสวนมากจะรจกกนเปนอยางด ซงเปนจกรยาน วบากใชไดทกสภาพถนน ตงแตทางเรยบไปจนถงทางวบาก มความแขงแรง แขงแกรงมาก ปจจบนนยมใชเปนจกรยานส าหรบกฬาผาดโผนหรอ extreme sport

รปท 3.2 รถจกรยาน BMX ลอขนาด 20 นว [ทมา:http://www.thesincharoenbike.com]

รถจกรยาน BMX ยหอ LA BENTEN ป 2013 โครงรถเปน Hi-Tensile Steel ลออลมเนยม

ขนาด 20 นว น าหนก 14 กโลกรม

Page 17: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

17

3.1.2 ไดโน ฮบ ไดโน ฮบ ( Dyno hub ) ยหอ Shimano รน NEXUS HB-NX20 ขนาด 6 volt 2.4 Watt

เปนเครองก าเนดไฟฟาขนาดเลก ตดตงทศนยกลางลอหนาของจกรยาน

รปท 3.3 Shimano รน NEXUS HB-NX20 [ทมา:http://www.ebay.de/itm]

3.1.3 แบตเตอรรทใชในการทดสอบ ในโครงการสรางจกรยานปนไฟฟานไดเลอกใชแบตเตอรชนด นเกล -เมทลไฮดราย (Ni-MH) (รปท 3.4) เนองจากเปนแบตเตอรทสามารถกกเกบพลงงานไฟฟาไดสง ประจพลงงานไดในจ านวนทมากครงละมากๆไดกวาแบตเตอรชนดอน มน าหนกทไมมาก รวมทงมราคาทไมแพง สามารถหาซอไดงายตามทองตลาด มความปลอดภยและทนทานในการใชงานคอนขางสงท าใหมอายการใชงานทนาน (มวฏจกร การประจ-การปลอยประจทสง) ดงแสดงในรปท 3.5 อยางไรกตามการแปรผนของแรงดนไฟฟาเมอมการประจไฟฟาเขาแบตเตอรนอาจเกดขนในการขจกรยานเพอปนไฟฟาซงอาจสงผลใหมการแปรผนของระดบพลงงานไฟฟาทไดในการปนจกรยานแตละครง

Page 18: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

18

รปท 3.4 สวนประกอบภายในกอนแบตเตอรชนดนเกล-เมทลไฮดราย [ทมา: http://www.fpbattery.com/]

รปท 3.5 ลกษณะของบรรจภณฑกอนแบตเตอรชนดนเกล-เมทลไฮดราย [ทมา: http://act-battery.en.alibaba.com/]

3.1.4 อปกรณก าเนดแสง LED (Light Emitting Diode)

LED เปนไดโอดทสามารถเปลงแสงไดในขณะทมนก าลงน ากระแส โดยจะน ากระแสไดเมอมความดนตกครอมตวมนตงแต 2-5 โวลต กระแสทไหลผานจะอยระหวาง 5-30 มลลแอมป ดงแสดงไดในรปท 3.6 โดยมใหเลอกใชงานไดหลายแสงส ส าหรบโครงการน หลอด LED ชนดสขาวทใหแสงสวางมากถกน ามาใชประกอบเขากนเปนหลอดไฟ ส าหรบการสองสวาง (รปท 3.7)

Page 19: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

19

รปท 3.6 แผนภาพแสดงสวนประกอบของหลอดไฟชนด LED [ทมา:www.electroschematics.com]

รปท 3.7 ตวอยางหลอดไฟทบรรจหลอด LED เพอใชส าหรบการสองสวาง [ทมา:www.bravolight.com]

3.2 รปแบบของระบบของการปนไฟฟาจากการปนจกรยาน อตราการถายเทของพลงงานจะเรมจากการปนจกรยานทความเรว 10 -15 km/hr เพอสรางพลงงานทางกลโดยพลงงานจลนทเกดจากการหมนทลอกจะถกเปลยนรปแบบของพลงงานตามทฤษฎของการปนไฟฟาโดยอปกรณ เจนเนอเรเตอร ระหวางนกมการสญเสยพลงงานไปบางสวนจากความรอนและแรงเสยดทานทเกดขนเชนกน จากนนพลงงานไฟฟาจะถกประจเขาแบตเตอรโดยผานวงจรก าหนดแรงดนไฟฟา (voltage regulator) เมอมการประจไฟฟาเสรจสน กอนแบตเตอรกจะถกน าไปเปนแหลงพลงงานส าหรบหลอดไฟ LED เพอใหแสงสวางตามแผนภาพในรปท 3.8

Page 20: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

20

รปท 3.8 แผนภาพแสดงทศทางของการถายเทของพลงงานในระบบการปนไฟฟาโดยการปนจกรยาน

3.3 กระบวนการสรางจกรยานปนไฟฟาตนแบบ ไดมการด าเนนโครงการจนสามารถสรางรถจกรยานปนไฟฟาโดยมรายละเอยดแสดงขนตอนและกระบวนการสรางจกรยานตนแบบตามรปท 3.9 ดงน โดยท าการจดซอจกรยานโดยเลอกจกรยานทมขนาดลอ 20 และ 26 นว (รปท 3.2 และ 3.1 ตามล าดบ) และอปกรณทเกยวของคอ ชดอปกรณปนไฟฟาทลอ (Dyno hub) ดงแสดงในรปท 3.3 ท าการประกอบชดปนไฟฟาทลอหนา ตามรปท 3.10 และสรางวงจรก าหนดการประจกระแสไฟฟาเขาแบตเตอร (รปท 3.11) โดยแบตเตอรทใชเปนแบตเตอรขนาด AA ซงมความจ 1500 mAh จ านวน 2 กอนตออนกรมกน ท าใหมความตางศกยสงสดท 2.7 โวลต จากนนท าการทดสอบการท างานของอปกรณแตละสวน และประกอบชดปนไฟฟาและประจไฟฟาเขาแบตเตอรกบลอและโครงของจกรยาน (รปท 3.12) ท าการทดสอบระบบการท างานโดยท าการทดลองปนจรงทความเรวใน 10 และ 15 km/hr และใชเวลาในการปน 2 ชวโมง โดยท าการบนทกคาของตวแปรจากการปนจกรยาน ไดแก ความเรว ระยะทาง เวลา และตวแปรจากการประจแบตเตอรเพอน ามาค านวณหาคาพลงงานทเกดขนจากการปนไฟฟาและการประจไฟฟาเขาแบตเตอรเพอน าไปเปนแหลงพลงงานส าหรบโคมไฟสองสวางทตดตงแผงโซลาเซลลเพอเปนแหลงพลงงานส ารองตามรปท 3.13

Page 21: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

21

Dyno hub

Dyno hub Regulator

, Dyno hub Regulator

, ,

Dyno hub Regulator Lab

รปท 3.9 แผนผงกจกรรมการสรางจกรยานปนไฟฟาตนแบบ

Page 22: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

22

รปท 3.10 อปกรณปนไฟฟา Dyno hub ทถกประกอบเขากบรถจกรยานทลอหนา

รปท 3.11 วงจร Regulator

โดยหมายเลข 1 คอแบตเตอร หมายเลข 2 คอ LED สแดงแสดงสถานะก าลงประจไฟฟา หมายเลข 3 คอ LED สเขยวแสดงสถานะประจไฟฟาเตมแบตเตอร หมายเลข 4 คอวงจร Regulator

4

3 2 1

Page 23: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

23

รปท 3. 12 จกรยานปนไฟฟาตนแบบเพอการอนรกษพลงงาน

โดยหมายเลข 1 คอชดแบตเตอรและชด Regulator และหมายเลข 2 คอ อปกรณปนไฟฟาแบบ Dyno hub

รปท 3.13 ชดโคมไฟสองสวางทใชพลงงานจากแบตเตอรทไดจากรถจกรยานตนแบบ

โดยหมายเลข 1 คอชดแบตเตอรทใชจายพลงงานใหแกโคมไฟสองสวาง

Page 24: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

24

3.4 วธการค านวณคารบอนฟตพรนท 3.4.1 การเกบขอมล การเกบขอมลปรมาณรถทเขามาทองเทยวภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย โดยวธการบนทกจ านวนรถทเขามาภายในอทยาน ซงจะท าการบนทกบรเวณจดจ าหนายบตรเขาภายในเขตอทยาน โดยมการจ าแนก ชนดรถและชนดเชอเพลงทใช

รปท 3.14 วธการเกบขอมลรถทเขามาทองเทยวภายในเขตอทยาน

3.4.2 วธการค านวณ สมมตฐานในการค านวณคารบอนฟตพรนท ก. ใหระยะทางในการทองเทยวภายในเขตอทยานมระยะทางประมาณ 5 กโลเมตร ข. ใหขนาดของรถในแตละชนดทใชในการค านวณเปนขนาดเฉลยของชนดนนๆ ค. ใหการค านวณรถทใชกาซเชอเพลงเปน กาซ CNG ทงหมด

Page 25: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

บทท 4 ผลการทดสอบ

4.1 ผลการทดสอบจกรยานปนไฟฟา 4.1 ผลการทดสอบจกรยานปนไฟฟา

4.1.1 พลงงานทไดจากการปนจกรยานปนไฟฟา

ตารางท 4.1 การวเคราะหพลงงานทไดจากการปนจกรยานปนไฟฟา ความเรว (km/h)

ขนาดลอ (inch)

เวลาทใช (min)

ก าลงทได (w) พลงงานทได (J)

10 20 120 11.171 80431.2 10 26 120 11.297 81338.4 15 20 120 30.135 216972.0 15 26 120 30.324 218332.8

จากขอมลการทดสอบการปนจกรยานสามารถน ามาค านวณหาคาก าลงและพลงงานทตองใช

ในการปนจกรยานทความเรว 10 และ 15 km/h ตามสมการท 6 และ 7 พบวาเมอใชความเรวเดยวกนแตใชจกรยานขนาดตางกนก าลงและพลงงานทไดจะใกลเคยงกน และเมอท าการเพมความเรวพบวาก าลงทไดจะมากขน อยางไรกตามกตองออกแรงในการปนจกรยานมากขนเชนเดยวกน และจากการค านวณยงพบอกวาขนาดลอไมมผลตอก าลงทได

Page 26: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

26

4.1.2 ผลการเกบขอมลทางไฟฟาทไดจากการปนจกรยานปนไฟฟา

จากการทดสอบวดความตางศกยทเกดขนระหวางการทดสอบจกรยานปนไฟฟาขนาดตางๆ ทความเรว 10 และ 15 km/h พบวามคาความตางศกยคอนขางคงทโดยมคาเฉลยอยท 2.7 โวลต ดงแสดงในรปท 4.1 และ 4.2

รปท 4.1 กราฟแสดงความตางศกยแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 20 และ 26 นว

ปนดวยความเรว 10 km/h

รปท 4.2 กราฟแสดงความตางศกยแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 20 และ 26 นว

ปนดวยความเรว 15 km/h

R² = 0.4917

R² = 0.5051

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

2.95

3.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

ความ

ตางศ

กย (V

)

เวลา (min)

ขนาดลอ 20 นว ความเรว 10

km/h ขนาดลอ 26 นว ความเรว 10

km/h เชงเสน (ขนาดลอ 20 นว ความเรว

10 km/h) เชงเสน (ขนาดลอ 26 นว ความเรว

10 km/h)

R² = 0.5865

R² = 0.573

2.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.902.953.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

ความ

ตางศ

กย (V

)

เวลา (min)

ขนาดลอ 20 นว ความเรว 15

km/h ขนาดลอ 26 นว ความเรว 15

km/h เชงเสน (ขนาดลอ 20 นว ความเรว 15

km/h) เชงเสน (ขนาดลอ 26 นว ความเรว 15

km/h)

Page 27: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

27

จากการวดคากระแสไฟฟาทถกประจเขาแบตเตอรในการปนจกรยานขนาดตางๆ ทความเรว 10 และ 15 km/h พบวา กระแสจะถกก าหนดใหเพมในลกษณะเชงเสนในชวง 0.5 ถง 3 A และมคา R square เฉลยอยท 0.9 ซงแสดงใหเหนวาเวลามผลตอการประจไฟฟาเขาแบตเตอร ดงแสดงในรปท 4.3 และ 4.4

รปท 4.3 กราฟแสดงกระแสแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 20 และ 26 นว ปนดวยความเรว 10 km/h

รปท 4.4 กราฟแสดงกระแสแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 20 และ 26 นว ปนดวยความเรว 15 km/h

R² = 0.9413

R² = 0.9743

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

กระแ

ส (A

)

เวลา (min)

ขนาดลอ 20 ความเรว

10 km/h

ขนาดลอ 26 นว

ความเรว 10 km/h

เชงเสน (ขนาดลอ 20

ความเรว 10 km/h)

เชงเสน (ขนาดลอ 26 นว ความเรว 10

km/h)

R² = 0.9295

R² = 0.9485

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

กระแ

ส (A

)

เวลา (min)

ขนาดลอ 20 นว ความเรว 15

km/h ขนาดลอ 26 นว ความเรว 15

km/h เชงเสน (ขนาดลอ 20 นว ความเรว 15

km/h) เชงเสน (ขนาดลอ 26 นว ความเรว 15

km/h)

Page 28: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

28

จากผลการเกบขอมลทางไฟฟาทไดจากการปนจกรยานสามารถค านวณหาก าลงไฟฟาทประจเขาแบตเตอรไดใชสมการก าลงทางไฟฟา สมการท 8 ซงสามารถแสดงไดดงรปท 4.5 – 4.8 พบวามลกษณะทเปนเชงเสนเหมอนกนทกกรณ จากขอมลดงกลาวสามารถน าไปค านวณหาพลงงานไฟฟาทประจอยในแบตเตอร โดยใชวธการหาพนทใตกราฟ ซงจะแสดงผลการค านวณในตารางท 4.2

รปท 4.5 กราฟแสดงก าลงทางไฟฟาแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 20 นวความเรว 10 km/h

รปท 4.6 กราฟแสดงก าลงทางไฟฟาแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 20 นวความเรว 15 km/h

y = 0.0641x + 1.4188

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

ก ำลง

ทำงไฟฟ

ำ (w

att)

เวลำ (min)

ขนาดลอ 20 ความเรว 10

km/h

เชงเสน (ขนาดลอ 20 ความเรว

10 km/h)

y = 0.0631x + 1.7475

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

ก ำลง

ทำงไฟฟ

ำ (w

att)

เวลำ (min)

ขนาดลอ 20 นว ความเรว 15

km/h

เชงเสน (ขนาดลอ 20 นว

ความเรว 15 km/h)

Page 29: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

29

รปท 4.7 กราฟแสดงก าลงทางไฟฟาแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 26 นวความเรว 10 km/h

รปท 4.8 กราฟแสดงก าลงทางไฟฟาแปรผนกบเวลาของจกรยานปนไฟฟาทมขนาดลอ 26 นวความเรว 15 km/h

y = 0.0625x + 1.0937

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

ก ำลง

ทำงไฟฟ

ำ (w

att)

เวลำ (min)

ขนาดลอ 26 นว ความเรว 10

km/h

เชงเสน (ขนาดลอ 26 นว

ความเรว 10 km/h)

y = 0.0694x + 1.2788

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

0 15 30 45 60 75 90 105 120

ก ำลง

ทำงไฟฟ

ำ (w

att)

เวลำ (min)

ขนาดลอ 26 นว ความเรว 15

km/h

เชงเสน (ขนาดลอ 26 นว

ความเรว 15 km/h)

Page 30: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

30

ตารางท 4.2 คาตวแปรและผลทไดจากการทดสอบการปนจกรยานปนไฟฟา

ความเรว (km/h)

ขนาดลอ (inch)

เวลาทใช (min)

ความตางศกยสงสด

(V)

กระแสไฟฟาสงสด (A)

ก าลงสงสด (W)

พลงงานไฟฟา

( W hr ) 10 20 120 2.71 2.99 8.103 10.53 10 26 120 2.72 2.92 7.942 9.69 15 20 120 2.71 3.04 8.238 11.07 15 26 120 2.77 3.10 8.587 10.89

จากการทดสอบการปนจกรยานปนไฟฟาพบวาการปนจกรยานทความเรว 10 และ 15

km/h ใหคาคามตางศกยใกลเคยงกนโดยมคาเฉลยอยท 2.7 V และกระแสทไดกไมตางกนมากนกโดยมคาเฉลยอยท 3 A และจากการค านวณยงพบอกวาความเรวและขนาดลอทตางกนจะใหพลงงานไฟฟาใกลเคยงกนเฉลยอยท 10 W hr ซงถอวาเพยงพอตอการน าไปใชสองสวางในชวงกลางคน

4.1.3 ประสทธภาพทไดจากการปนไดโน ฮบ

รปท 4.9 ประสทธภาพทไดจากการปนไดโน ฮบ

Page 31: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

31

จากรปท 4.9 แสดงใหเหนวาการปนจกรยานขนาดลอ 20 และ 26 ทความเรว 10 km/h ใหประสทธภาพทใกลเคยง โดยมประสทธภาพอยท 70-72 % แตเมอเพมความเรวในการปนท 15 km/hประสทธภาพทไดลดลงถง 40-45 % เปนผลมาจากการใชก าลงในการปนไดโน ฮบมากขนท าใหประสทธภาพทไดลดลง 4.2 ผลการเกบขอมลคารบอนฟตพรนในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย

4.2.1 ขอมลการใชรถภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย จากการเกบขอมลปรมาณรถทเขาไปภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย สามารถสรป

จ านวนยานพาหนะทเขาไปภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย ตงแตเวลา 9.00 – 17.00 น. ของวนเสารท 23 และ วนอาทตยท 24 พฤศจกายน พ.ศ.2556

ตารางท 4.3 ผลการเกบขอมลปรมาณรถทเขาไปภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย ประเภทรถ จ านวน (คน) รวม

(คน) วนเสารท 23 พ.ย. 2556 วนอาทตยท 24 พ.ย. 2556 รถต(ดเซล) 12 16 28 รถต(CNG) 5 2 7 รถกระบะสวนบคคล(ดเซล) 63 84 147 รถยนต(เบนซน) 72 78 150 รถยนต(CNG) 13 5 18 รถจกรยานยนต 207 224 431 รถสามลอ 3 11 14

รวม 795 จากตารางท 4.3 พบวารถสวนใหญทเขามาในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทยไดแก

รถจกรยานยนต รถยนต(เบนซน) และรถกระบะสวนบคคล(ดเซล) โดยรถจกรยานยนตมจ านวน 431 คนคดเปนรอยละ 54.21 รถยนต(เบนซน)มจ านวน 150 คน คดเปนรอยละ 18.87 และรถกระบะสวนบคคล(ดเซล) มจ านวน 147 คน คดเปนรอยละ 18.50

Page 32: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

32

4.2.2 ผลการค านวณคารบอนฟตพรนภายในเขตอทยานประวตศาสตรสโขทย

ผลการค านวณปรมาณการปลอยคารบอนของรถทใชภายในเขตอทยานชวงวนหยดใน 1 ป โดยน าขอมลจากตารางท 4.3 มาค านวณซงแสดงผลการค านวณในตารางท 4.4

ตารางท 4.4 ปรมาณการปลอยคารบอนของรถทใชภายในเขตอทยาน

ประเภทรถ ปรมาณการปลอยคารบอนตอป ( 2kgCO /year )

รถต(ดเซล) 1958.107 รถต(CNG) 343.544 รถกระบะสวนบคคล(ดเซล) 9440.970 รถยนต(เบนซน) 5784.617 รถยนต(CNG) 883.398 รถจกรยานยนต 6518.751 รถสามลอ 336.104

รวม 25265.491 จากตารางท 4.4 พบวารถกระบะสวนบคคล(ดเซล) รถจกรยานยนต และรถยนต(เบนซน) ม

อตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปรมาณมากทสด โดยคดเปนรอยละ 37.367 , 25.801 และ 22.895 ตามล าดบ โดยรถต(CNG) และรถสามลอ มอตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนอยทสด โดยคดเปนรอยละ 1.360 และ 1.330 ตามล าดบ

Page 33: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

บทท 5

สรปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ

5.1 สรปผลการทดสอบ

จากการทดสอบมความเปนไปไดในการน าจกรยานมาใชส าหรบการประจไฟฟาเขาแบตเตอร

เพอใชเปนแหลงพลงงานของอปกรณสองสวางได โดยใชความเรวในการทดสอบ 10 และ 15 km/hr

ในระยะเวลาการปนประมาณ 2 ชวโมง ซงจะสามารถสรางพลงงานจากการปนทเพยงพอตอการ

ประจกระแสไฟฟาเขาแบตเตอร โดยทแบตเตอรทใชสามารถเกบพลงงานไฟฟาเฉลยประมาณ 10

W hr ตอจกรยานหนงคน

นอกจากนหากใชจกรยานแทนรถยนตในการทองเทยวจะชวยในการลดปรมาณการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดไดถง 25.265 2tonCO /year ยงชวยในการผลตพลงงานไฟฟาไดถง 1.9875

kW hr ตอสปดาห หรอ 103.35 kW hr ตอป และในการพฒนาสการใชงานจรงในอนาคตจะ

ค านงถงความทนทานในการใชงาน การซอมแซมและดแลรกษา รวมทงการออกแบบรปลกษณเพอ

การใชงานจรงใหไดอยางเหมาะสมและคมคา

5.2 ขอเสนอแนะและแนวทางการพฒนาตอไป

5.2.1 เพมความจของแบตเตอร เพอเพมการประจพลงงานไฟฟาของแบตเตอรและสามารถน าก าลงไฟฟาทไดไปใชประโยชนไดมากยงขน

5.2.2 ดานการเกบขอมลรถทเขามาทองเทยวภายในเขตอทยานประวตศาสตร ควรสมเกบในหลายๆชวงเวลา เพอเพมความแมนย าในการค านวณหาคาคารบอนฟตพรนท

5.2.3 มการเพมระบบแสดงคาของกระแสไฟฟาหรอคาความตางศกยเขาไปในตลอดชวงของการปนจกรยาน เพอเพมความแมนย าในการอานคาไดมากยงขน

Page 34: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

34

เอกสารอางอง

ผชวยศาสตราจารยอนตร จ าลองกล 2545. พลงงานหมนเวยน. โอเอส. พรนตง เฮาส กรงเทพมหานคร

วรนช แจงสวาง. 2551. หลงงานหมนเวยน Renewable Energy. แอคทฟ พรนท จ ากด E. (Erich), Hau. (2006). Wind turbine: fundamentals, technologies, application,

economics. Springer ไชยชาญ หนเกด. (2552). เครองกลไฟฟากระแสตรง. (11). กรงเทพฯ: ส านกพมพ ส.ส.ท. สมาคม

สงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญปน). Layton, Julia. (2006) How Wind Power Works. สบคนเมอ 10 มนาคม 2557, จาก

http://science.howstuffworks.com/ วชรพงศ กรงกรด (2554). การหาคาคารบอนฟตพรนทขององคกร กรณศกษาโรงงานอตสาหรรม

ผลตฮารดดสกไดรฟ. วทยานพนธ ศศ.บ., มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร, กรงเทพมหานคร. สบคนเมอ 23 มถนายน 2556, จาก

http://dcms.thailis.or.th/ ส านกอนามยสงแวดลอม กรมอนามย กระทรวงสาธารณสข. (2555). สถานบรการสาธารณสขกบ

การประเมน Carbon Footprint. องคการสงเคราะหทหารผานศก: ส านกงานกจการโรงพมพ.

กฎของฟาราเดย. สบคนเมอ พฤศจกายน 2556, จาก http://www.academia.edu/ งานและพลงงาน. สบคนเมอ พฤศจกายน 2556, จาก

http://work-energyphysics.blogspot.com/ Drag Coefficient. สบคนเมอ พฤศจกายน 2556, จาก

http://www.engineeringtoolbox.com/ Rolling Resistance. สบคนเมอ พฤศจกายน 2556, จาก

http://www.engineeringtoolbox.com/ สวฒน หนคร. (16 พฤศจกายน 2551). ไดนาโม. สบคนเมอ 23 มถนายน 2556, จาก

http://www.neutron.rmutphysics.com/ Dynamo hub neo conversion again. สบคนเมอ 27 ธนวาคม 2556, จาก

http://www.gotwind.org/

Page 35: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

35

เอกสารอางอง(ตอ)

เทคโลโนยกงหนลมสมยใหม: กงหนลมแบบเพลานอน, สบคนเมอ 27 ธนวาคม 2556, จาก

http://www.tpa.or.th/

Page 36: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

36

ภาคผนวก

Page 37: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

37

ภาคผนวก ก คาการค านวณคารบอนฟตพรนท

Page 38: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

38

ตารางท ก.1 คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรอนกระจก

Page 39: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

39

ตารางท ก.2 อตราการสนเปลองเชอเพลงจากการเดนทางดวยรถประเภทตางๆ

Page 40: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

40

ภาคผนวก ข คาสมประสทธความตานทานการกลงและอากาศ

Page 41: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

41

ตารางท ข.1 แสดงคาสมประสทธความตานทานการกลงของจกรยานยนตกบถนนประเภทตางๆ

Rolling Resistance Coefficient

rr cl (mm)

0.001 - 0.002 0.5 railroad steel wheels on steel

rails

0.001

bicycle tire on wooden track

0.002 - 0.005

low resistance tubeless tires

0.002

bicycle tire on concrete

0.004

bicycle tire on asphalt road

0.005

dirty tram rails

0.006 - 0.01

truck tire on asphalt

0.008

bicycle tire on rough paved road

0.01 - 0.015

ordinary car tires on concrete

0.03

car tires on tar or asphalt

0.04 - 0.08

car tire on solid sand

0.2 - 0.4

car tire on loose sand

Page 42: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

42

ตารางท ข.2 แสดงคาสมประสทธความตานทานอากาศของวตถชนดตางๆ

Type of Object Drag Coefficient

- dC - Frontal Area - A - (ft2)

Laminar flat plate (Re=106) 0.001

Dolphin 0.0036 wetted area

Turbulent flat plate (Re=106) 0.005

Subsonic Transport Aircraft 0.012

Supersonic Fighter, M=2.5 0.016

Streamline body 0.04 2/ 4d Airplane wing, normal position 0.05

Long stream-lined body 0.1

Airplane wing, stalled 0.15

Modern Car like Toyota Prius 0.26 frontal area

Sports Car, sloping rear 0.2 - 0.3 frontal area

Common Car like Opel Vectra (class C)

0.29 frontal area

Hollow semi-sphere facing stream

0.38

Bird 0.4 frontal area

Solid Hemisphere 0.42 2/ 4d Sphere 0.5

Saloon Car, stepped rear 0.4 - 0.5 frontal area

Convertible, open top 0.6 - 0.7 frontal area

Bus 0.6 - 0.8 frontal area

Old Car like a T-ford 0.7 - 0.9 frontal area

Cube 0.8 2s

Page 43: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

43

Bike racing 0.88 3.9

Bicycle 0.9

Tractor Trailed Truck 0.96 frontal area

Truck 0.8 - 1.0 frontal area

Person standing 1.0 – 1.3

Bicycle Upright Commuter 1.1 5.5

Thin Disk 1.1 2/ 4d Solid Hemisphere flow normal to

flat side 1.17 2/ 4d

Squared flat plate at 90 deg 1.17

Wires and cables 1.0 - 1.3

Person (upright position) 1.0 - 1.3

Hollow semi-cylinder opposite stream

1.2

Ski jumper 1.2 - 1.3

Hollow semi-sphere opposite stream

1.42

Passenger Train 1.8 frontal area

Motorcycle and rider 1.8 frontal area

Long flat plate at 90 deg 1.98

Rectangular box 2.1

Page 44: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

44

ภาคผนวก ค ตารางผลการทดสอบ

Page 45: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

ตาราง ค.1 ผลการทดสอบ ขนาดลอ 20 นว ความเรว 10 km/h

ครงท

เวลา(M) ระยะทาง(km) ความเรวเฉลย(km/h) ความตางศกย(V) กระแสไฟฟา(A) น าหนก(kg)

ก าลง ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 2.22 2.17 2.22 0.34 0.28 0.11 0.24 60 0.54

2 15.05 15.12 15.07 15.08 2.58 2.63 2.66 2.62 10.20 10.40 10.60 10.40 2.60 2.60 2.62 2.61 0.86 1.02 1.11 1.00 60 2.60

3 30.07 30.10 30.15 30.11 5.11 5.25 5.35 5.24 10.20 10.40 10.60 10.40 2.62 2.65 2.67 2.65 1.30 1.30 1.31 1.30 60 3.45

4 45.11 45.02 45.06 45.06 7.66 7.85 7.94 7.82 10.10 10.40 10.50 10.33 2.63 2.67 2.67 2.66 1.61 1.49 1.62 1.57 60 4.18

5 60.08 60.00 60.07 60.05 10.26 10.42 10.53 10.40 10.20 10.40 10.50 10.37 2.66 2.68 2.69 2.68 2.09 2.20 2.21 2.17 60 5.80

6 75.09 75.14 75.07 75.10 12.83 13.01 13.12 12.99 10.20 10.30 10.40 10.30 2.67 2.68 2.70 2.68 2.57 2.75 2.65 2.66 60 7.13

7 90.07 90.10 90.08 90.08 15.41 15.66 15.75 15.61 10.20 10.40 10.40 10.33 2.68 2.69 2.71 2.69 2.80 2.95 2.85 2.87 60 7.72

8 105.03 105.06 105.07 105.05 18.06 18.22 18.39 18.22 10.30 10.40 10.50 10.40 2.69 2.71 2.71 2.70 2.73 3.05 3.02 2.93 60 7.93

9 120.16 120.03 120.05 120.08 20.66 20.81 21.11 20.86 10.30 10.40 10.50 10.40 2.70 2.72 2.71 2.71 2.86 2.97 3.14 2.99 60 8.10

Page 46: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

ตาราง ค.2 ผลการทดสอบ ขนาดลอ 20 นว ความเรว 15 km/h

ครงท

เวลา(M) ระยะทาง(km) ความเรวเฉลย(km/h) ความตางศกย(V) กระแสไฟฟา(A) น าหนก(kg)

ก าลง ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 2.46 2.43 2.38 0.54 0.46 0.18 0.39 60 0.94

2 15.05 15.09 15.11 15.08 3.79 3.90 3.87 3.85 15.10 15.50 15.30 15.30 2.60 2.63 2.61 2.61 0.85 1.03 1.02 0.97 60 2.53

3 30.07 30.02 30.09 30.06 7.56 7.71 7.73 7.67 15.00 15.40 15.40 15.27 2.62 2.65 2.65 2.64 0.92 1.40 1.46 1.26 60 3.33

4 45.11 45.04 45.09 45.08 11.38 11.57 11.59 11.51 15.10 15.40 15.40 15.30 2.63 2.69 2.66 2.66 1.05 2.45 2.57 2.02 60 5.38

5 60.09 60.06 60.09 60.08 15.16 15.43 15.42 15.34 15.10 15.40 15.40 15.30 2.65 2.70 2.69 2.68 1.46 2.68 2.93 2.36 60 6.32

6 75.13 75.06 75.09 75.09 19.00 19.23 19.23 19.15 15.10 15.30 15.30 15.23 2.64 2.70 2.71 2.68 2.20 2.82 3.01 2.68 60 7.18

7 90.19 90.12 90.17 90.16 22.85 23.06 23.12 23.01 15.10 15.30 15.30 15.23 2.65 2.71 2.72 2.69 2.79 2.92 2.99 2.90 60 7.81

8 105.10 105.13 105.07 105.10 26.45 26.88 26.86 26.73 15.00 15.30 15.30 15.20 2.66 2.72 2.72 2.70 3.01 2.98 3.05 3.01 60 8.14

9 120.05 120.05 120.02 120.04 30.02 30.68 30.66 30.45 15.00 15.30 15.30 15.20 2.67 2.72 2.74 2.71 3.05 3.02 3.06 3.04 60 8.25

Page 47: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

ตาราง ค.3 ผลการทดสอบ ขนาดลอ 26 นว ความเรว 10 km/h

ครงท

เวลา(M) ระยะทาง(km) ความเรวเฉลย(km/h) ความตางศกย(V) กระแสไฟฟา(A) น าหนก(kg)

ก าลง ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 3.47 2.26 2.31 2.18 2.25 0.31 0.42 0.22 0.32 60 0.71

2 15.08 15.05 15.07 15.07 2.52 2.51 2.63 2.55 9.90 10.20 10.40 10.17 2.62 2.60 2.62 2.61 0.67 0.92 1.10 0.90 60 2.34

3 30.08 30.05 30.12 30.08 5.03 5.16 5.28 5.16 10.00 10.20 10.40 10.20 2.65 2.64 2.65 2.65 1.07 0.99 1.30 1.12 60 2.96

4 45.12 45.06 45.04 45.07 7.54 7.72 7.85 7.70 10.00 10.20 10.40 10.20 2.67 2.67 2.69 2.68 1.43 1.02 1.45 1.30 60 3.48

5 60.07 60.04 60.06 60.06 10.11 10.29 10.48 10.29 10.00 10.20 10.40 10.20 2.68 2.68 2.71 2.69 1.92 1.66 2.11 1.90 60 5.10

6 75.08 75.13 75.03 75.08 12.63 12.83 13.02 12.83 10.00 10.20 10.40 10.20 2.69 2.68 2.72 2.70 2.28 1.93 2.56 2.26 60 6.09

7 90.15 90.07 90.10 90.11 15.18 15.42 15.61 15.40 10.00 10.20 10.30 10.17 2.69 2.69 2.71 2.70 2.77 2.51 2.81 2.70 60 7.27

8 105.13 105.11 105.05 105.10 17.78 17.94 18.20 17.97 10.10 10.20 10.30 10.20 2.71 2.70 2.73 2.71 2.78 2.73 3.02 2.84 60 7.71

9 120.23 120.09 120.04 120.12 20.44 20.51 20.91 20.62 10.10 10.20 10.30 10.20 2.71 2.71 2.74 2.72 2.82 2.80 3.14 2.92 60 7.94

Page 48: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

ตาราง ค.4 ผลการทดสอบ ขนาดลอ 26 นว ความเรว 15 km/h

ครงท

เวลา(M) ระยะทาง(km) ความเรวเฉลย(km/h) ความตางศกย(V) กระแสไฟฟา(A) น าหนก(kg)

ก าลง ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย ครงท1 ครงท2 ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

ครงท1

ครงท2

ครงท3 เฉลย

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 2.46 2.38 2.40 0.23 0.32 0.46 0.34 60 0.81

2 15.05 15.01 15.07 15.04 3.79 3.84 3.81 3.81 15.10 15.00 15.10 15.07 2.62 2.66 2.68 2.65 0.73 0.91 1.02 0.89 60 2.35

3 30.07 30.34 30.06 30.16 7.56 7.60 7.62 7.59 15.00 14.90 15.20 15.03 2.65 2.72 2.70 2.69 1.02 1.11 1.23 1.12 60 3.01

4 45.11 45.07 45.13 45.10 11.38 11.41 11.42 11.40 15.10 15.00 15.10 15.07 2.67 2.75 2.73 2.72 1.66 1.51 1.42 1.53 60 4.16

5 60.09 60.07 60.09 60.08 15.16 15.20 15.18 15.18 15.10 15.00 15.10 15.07 2.69 2.77 2.75 2.74 2.65 2.20 1.98 2.28 60 6.23

6 75.13 75.07 75.03 75.08 19.00 18.96 18.91 18.96 15.10 15.00 15.10 15.07 2.71 2.76 2.76 2.74 2.97 2.64 2.56 2.72 60 7.47

7 90.19 90.15 90.13 90.16 22.85 22.71 22.72 22.76 15.10 15.00 15.00 15.03 2.72 2.79 2.76 2.76 2.98 2.85 2.96 2.93 60 8.08

8 105.10 105.14 105.10 105.11 26.45 26.47 26.38 26.43 15.00 14.90 15.00 14.97 2.73 2.73 2.76 2.74 2.99 3.02 3.13 3.05 60 8.35

9 120.05 120.10 120.06 120.07 30.02 30.27 30.11 30.13 15.00 15.00 15.00 15.00 2.74 2.81 2.75 2.77 3.11 3.11 3.07 3.10 60 8.57

Page 49: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

49

ภาคผนวก ง ผลและวธการค านวณ

Page 50: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

50

การค านวณพลงงานไฟฟา

ทความเรว 10 km/h

1. ขนาดลอ 20 นว

2

1

t

E batt

t

120

E

0

E

E

y 0.0641x 1.4188

E P t dt

E 0.0641x 1.4188dx

E 631.78W min

E 10.53W hr

2. ขนาดลอ 26 นว

2

1

t

E batt

t

120

E

0

E

E

y 0.0625x 1.0937

E P t dt

E 0.0625x 1.0937dx

E 581.24 W min

E 9.69W hr

Page 51: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

51

ทความเรว 15 km/h

1. ขนาดลอ 20 นว

2

1

t

E batt

t

120

E

0

E

E

y 0.0631x 1.7475

E P t dt

E 0.0631x 1.7475dx

E 664.02W min

E 11.067W hr

2. ขนาดลอ 26 นว

2

1

t

E batt

t

120

E

0

E

E

y 0.0694x 1.2788

E P t dt

E 0.0694x 1.2788dx

E 653.136W min

E 10.886W hr

ตาราง คาตวแปรและผลทไดจากการทดสอบการปนจกรยานปนไฟฟา

ความเรว (km/h)

ขนาดลอ (inch)

เวลาทใช (min)

ความตางศกยสงสด

(V)

กระแสไฟฟาสงสด (A)

ก าลงสงสด (W)

พลงงานไฟฟา (W.hr)

10 20 120 2.71 2.99 8.103 10.53 10 26 120 2.72 2.92 7.942 9.69 15 20 120 2.71 3.04 8.238 11.07 15 26 120 2.77 3.10 8.587 10.89

Page 52: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

52

การหาก าลงทไดจากการปนจกรยานปนไฟฟา

หาไดจากสมการ

2bi rr d

1P mg AC v v

2

ก าหนดให rr = 0.002

g = 9.81 m/s2 = 1.23 kg/m3

dC = 0.9 ใหผทดสอบทมน าหนก 60 kg และจกรยานทมขนาดลอ 20 นว มน าหนก 14 kg ปนดวย

ความเรวความเรว 10 และ 15 km/h และมพนทหนาตดของจกรยานเฉลยเทากบ 0.6 m2 ทความเรว 10 km/h

2bi rr d

2bi

bi

1P mg AC v v

21

P 0.002 74 9.81 1.23 0.6 0.9 2.78 2.782

P 11.171W

น าก าลงทไดมาหาพลงงานทใชในการปน f

0

t

b bi

t

7200

b

0

b

E P dt

E 11.171dt

E 80431.2 J

Page 53: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

53

ทความเรว 15 km/h

2bi rr d

2bi

bi

1P mg AC v v

21

P 0.002 74 9.81 1.23 0.6 0.9 4.17 4.172

P 30.135W

น าก าลงทไดมาหาพลงงานทใชในการปน f

0

t

b bi

t

7200

b

0

b

E P dt

E 30.135dt

E 216972 J

ใหผทดสอบทมน าหนก 60 kg และจกรยานทมขนาดลอ 26 นว มน าหนก 16.3 kg ปนดวย

ความเรวความเรว 10 และ 15 km/h และมพนทหนาตดของจกรยานเฉลยเทากบ 0.6 m2 ทความเรว 10 km/h

2bi rr d

2bi

bi

1P mg AC v v

2

1P 0.002 76.3 9.81 1.23 0.6 0.9 2.78 2.78

2

P 11.297W

น าก าลงทไดมาหาพลงงานทใชในการปน

f

0

t

b bi

t

7200

b

0

b

E P dt

E 11.297dt

E 81338.4 J

Page 54: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

54

ทความเรว 15 km/h

2bi rr d

2bi

bi

1P mg AC v v

21

P 0.002 76.3 9.81 1.23 0.6 0.9 4.17 4.172

P 30.324 W

น าก าลงทไดมาหาพลงงานทใชในการปน

f

0

t

b bi

t

7200

b

0

b

E P dt

E 30.324dt

E 218332.8 J

ตาราง การวเคราะหพลงงานทไดจากการปนจกรยานปนไฟฟา ความเรว (km/h)

ขนาดลอ (inch)

เวลาทใช (min)

ก าลงทได (w) พลงงานทได (J)

10 20 120 11.171 80431.2 10 26 120 11.297 81338.4 15 20 120 30.135 216972.0 15 26 120 30.324 218332.8

Page 55: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

55

ประสทธภาพทไดจากจกรยานปนไดโน ฮบ

หาไดจาก

dy

output power input power

battdy

bi

P P

ทความเรว 10 km/h ขนาดลอ 20 inch

battdy

bi

dy

dy

P  100P8.103

  100

 72.53611.171

%

ทความเรว 15 km/h ขนาดลอ 20 inch

battdy

bi

dy

dy

P  100P8.238

  100

 27.33630.135

%

ทความเรว 10 km/h ขนาดลอ 26 inch

battdy

bi

dy

dy

7.942

11.297

P  100P

  100

 70.302%

Page 56: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

56

ทความเรว 15 km/h ขนาดลอ 26 inch

batt

bi

dy

d

y

y

d

P  100P8.587

  100

 28.31830.324

%

การค านวณคา carbon footprint Carbon footprint = (ระยะทาง/อตราการสนเปลองเชอเพลง) x คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรอนกระจก แยกตามชนดของน ามนเชอเพลง รถต (ดเซล)

52.7446 1.345  kgCO210.2

Carbon footpr int04

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

21.344865  28 37.656 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

237.6559  52  1958.107  kgCO / year รถต (CNG)

2

52.2472  0.944  kgCO

11.9Carbon footpr int  

05

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

2 0.943805  7  6.607 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

26.60661  52  343.544  kgCO / year

Page 57: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

57

รถกระบะสวนบคคล(ดเซล)

Carbon footprint = 2

52.7446  1.235  kgCO

11.111

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

21.23508  147  181.557 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

2181.5571  52  9440.969  kgCO / year รถยนต(เบนซน)

Carbon footprint = 2

52.1896  0.742  kgCO

14.763

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

20.74158  150  111.243 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

2111.242628  52  5784.617  kgCO / year รถยนต(CNG)

Carbon footprint = 2

52.2472  0.944  kgCO

11.905

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

20.943805  18  16.988 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

216.9884275  52  883.398  kgCO / year

Page 58: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

58

รถจกรยานยนต

Carbon footprint = 2

52.1896  0.291  kgCO

37.640

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

20.2908608  431  125.361 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

2125.3606  52  6518.751  kgCO / year รถสามลอ

Carbon footprint = 2

52.1896  0.291  kgCO

37.640

น าคา Carbon footprint ทได มาคณกบจ านวนยานพาหนะ

20.2908608  14  4.072 kgCO

จากนนน าคาทไดมาคดเปนเวลา 52 สปดาห หรอ 1 ป จะได คา carbon footprint เทากบ

24.0720385  52  336.104  kgCO / year

ดงนน ปรมาณการปลอย กาซคารบอนไดออกไซด ใน1 ป ของยานพาหนะ ในเขตอทยาน

ประวตศาสตรสโขทย มจ านวนถง

1958.107+343.544+9440.969+5784.617+883.398+6518.751+336.104 = 25,265.49

2kgCO / year หรอเทากบ 25 2tonCO / year

Page 59: บทที่ 1web2.eng.nu.ac.th/qa2013/upload_files/2556/9... · 2014-06-15 · 1.3.4 ใชไดโน ฮับ ( Dyno Hub ) Shimano Nexus HB-NX20 6V,2.4W 1.3.5 ใชแบตเตอรี่

59

ประวตผด าเนนโครงงาน

ชอ นายธนก ชมภ ภมล าเนา 46 หม 5 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค 60170 วนเดอนปเกด 2 กมภาพนธ พ.ศ.2535 ประวตการศกษา

- จบระดบมธยมศกษาจากโรงเรยนสตรนครสวรรค - ปจจบนก าลงศกษาอยในระดบปรญญาตรชนปท 4

สาขาวศวกรรมเครองกล คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร Email [email protected] ชอ นางสาวลลดา ยอดดวง ภมล าเนา 604 หม 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณวรลกษบร จ.ก าแพงเพชร 62140 วนเดอนปเกด 16 ตลาคม พ.ศ.2534 ประวตการศกษา

- จบระดบมธยมศกษาจากโรงเรยนนครสวรรค - ปจจบนก าลงศกษาอยในระดบปรญญาตรชนปท 4

สาขาวศวกรรมเครองกล คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร Email [email protected] ชอ นายอสม ดอราบ ภมล าเนา 80 ม.4 ต.ลโบะบายะ อ.ยงอ จ.นราธวาส 96180 วนเดอนปเกด 8 มนาคม พ.ศ.2534 ประวตการศกษา

- จบระดบมธยมศกษาจากโรงเรยนอตตรกยะหอสลามยะห - ปจจบนก าลงศกษาอยในระดบปรญญาตรชนปท 4

สาขาวศวกรรมเครองกล คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร Email [email protected]