24
บทที2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา ปัจจัยที่เอื้อต่อศักยภาพการทาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของจังหวัดสมุทรสงคราม 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อความสามารถในการทาการตลาดธุรกิจโฮมสเตย์ 2.6 งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ความหมายของโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community- Based Tourism- CBT) เป็นรูปแบบของสถานที่พักที่กาลังได้รับความสนใจอย่างมากในการจัดการท่องเที่ยวโดย ชุมชน โฮมสเตย์เป็นการผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยวและสถานที่พัก ซึ่งจะทาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูถึงการอยู่ การกิน การดารงชีวิตประจาวัน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นชีวิตจริง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม 2549) สานักพัฒนาการท่องเที่ยว ได้กาหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.. 2551 และได้ให้นิยามการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ว่า หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องพัก รวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน และศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตไทย หรือวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกตามสมควร และได้ขึ้นทะเบียนต่อสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) นิยามว่า โฮมสเตย์ เป็น บ้านพักประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพัก ร่วมกับเจ้าของบ้าน และมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอด วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทังจัดที่พักและอาหารให้กับนักท่องเที่ยวโดยได้รับ ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความหมายของโฮมสเตย์ ว่าเป็น บ้านพักที่อยูในชุมชนชนบทที่มีประชาชนเป็นเจ้าของบ้านและประชาชนหรือสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ประจาและบ้าน นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม/ ชมรม หรือสหกรณ์ที่ร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมช น โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้า พักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิกในบ้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายทอด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวและพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทา กิจกรรมต่าง เช่น เล่นน้าตก ขี่จักรยาน นั่งเรือ เดินปุาศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น www.ssru.ac.th

บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

บทท 2 ผลงานวจยและงานเขยนอน ๆ ทเกยวของ

ในการศกษา ปจจยทเออตอศกยภาพการท าการตลาดอเลกทรอนกสส าหรบผประกอบการโฮมสเตย

อ าเภอบางคนท จงหวดสมทรสงคราม ผวจยไดรวบรวมแนวคดทเกยวของจากแหลงอางองตาง ๆ เพอใชเปนแนวทางในการศกษาครงน ไดแก 2.1 แนวคดเกยวกบการทองเทยวแบบโฮมสเตย 2.2 แนวคดเกยวกบการทองเทยวแบบโฮมสเตยของจงหวดสมทรสงคราม 2.3 แนวคดเกยวกบการตลาดอเลกทรอนกส 2.4 แนวคดเกยวกบการพฒนาศกยภาพการตลาดอเลกทรอนกส 2.5 แนวคดเกยวกบปจจยแวดลอมภายนอกทเออตอความสามารถในการท าการตลาดธรกจโฮมสเตย 2.6 งานวจยตาง ๆ ทเกยวของ 2.1 แนวคดเกยวกบการทองเทยวแบบโฮมสเตย

ความหมายของโฮมสเตย โฮมสเตย เปนสวนหนงของการบรหารจดการการทองเทยวโดยชมชน (Community- Based Tourism- CBT) เปนรปแบบของสถานทพกทก าลงไดรบความสนใจอยางมากในการจดการทองเทยวโดยชมชน โฮมสเตยเปนการผสมผสานกนระหวางการทองเทยวและสถานทพก ซงจะท าใหนกทองเทยวไดเรยนรถงการอย การกน การด ารงชวตประจ าวน ตลอดจนประเพณวฒนธรรมของชมชนทองถนทเปนชวตจรง (มหาวทยาลยเชยงใหม สถาบนวจยสงคม 2549)

ส านกพฒนาการทองเทยว ไดก าหนดมาตรฐานบรการทองเทยวมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ. 2551 และไดใหนยามการทองเทยวแบบโฮมสเตย วา หมายถง การทองเทยวรปแบบหนง ซงนกทองเทยวจะตองพกรวมกบเจาของบานชายคาเดยวกน และศกษาธรรมชาต วถชวตไทย หรอวฒนธรรมไทย โดยมการจดบรการและสงอ านวยความสะดวกตามสมควร และไดขนทะเบยนตอส านกงานพฒนาการทองเทยว

การทองเทยวแหงประเทศไทย (2545) นยามวา โฮมสเตย เปน บานพกประเภทหนงทนกทองเทยวพกรวมกบเจาของบาน และมวตถประสงคทจะเรยนรวฒนธรรมและวถชวตของชาวบาน ซงเตมใจทจะถายทอดวฒนธรรม แลกเปลยนความรซงกนและกน พรอมท งจดทพกและอาหารใหกบนกทองเทยวโดยไดรบคาตอบแทนตามความเหมาะสม

ส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวดแมฮองสอน ใหความหมายของโฮมสเตย วาเปน บานพกทอยในชมชนชนบททมประชาชนเปนเจาของบานและประชาชนหรอสมาชกในครวเรอนอาศยอยประจ าและบานนนเปนสมาชกของกลม/ ชมรม หรอสหกรณทรวมจดกนเปนโฮมสเตยในชมช น โดยนกทองเทยวสามารถเขาพกรวมกบเจาของบานได ซงสมาชกในบานมความยนดและเตมใจทจะรบนกทองเทยว พรอมท งถายทอดประเพณ วฒนธรรมอนดงามของทองถนแกนกทองเทยวและพานกทองเทยวเทยวชมแหลงทองเทยวและท ากจกรรมตาง ๆ เชน เลนน าตก ขจกรยาน นงเรอ เดนปาศกษาธรรมชาต เปนตน

www.ssru.ac.th

Page 2: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

นอกจากน การทองเทยวแบบโฮมสเตย ถกนยามโดยเปนไปตามบท นยามค า วา โรงแรมแหงพระราชบญญตโรงแรม พ.ศ. 2547 วา เปนการทองเทยวทนกทองเทยวจะตองพกรวมกบเจาของบานชายคาเดยวกนโดยมหองพกหรอพนทใชสอยภายในบานเหลอ สามารถน ามาดดแปลงใหนกทองเทยวพกไดชวคราวซงมจ านวนไมเกน 4 หอง มผพกรวมกนไมเกน 20 คน โดยมคาตอบแทน และจดบรการสงอ านวยความสะดวกตามสมควร อนมลกษณะเปนการประกอบกจการเพอหารายไดเสรม และไดขนทะเบยนกบกรมการทองเทยวตามหลกเกณฑทกรมการทองเทยวก าหนด (ราชกจจานเบกษา 2555)

การจดการทองเทยวแบบโฮมสเตย โดยใชหลกการการจดการทองเทยวโดยชมชน

โดยหลกการการจดการการทองเทยวโดยชมชนนน ชมชนทมศกยภาพในการจดการการทองเทยวควรประกอบไปดวยองคประกอบดงน

- ชมชนมความเขมแขง สามคคปรองดอง และรวมแรงรวมใจกน - ชมชนมความรเรองการทองเทยว - ชมชนมแหลงการทองเทยวเชงนเวศ เชนปาชมชน น าตก - ชมชนมประวตศาสตรความเปนมาทนาสนใจ หรออาจมแหลงทองเทยวทางประวตศาสตรในชมชน

เชนพพธภณฑชาวบาน - ชมชนมวฒนธรรมประเพณทเปนเอกลกษณ - ชมชนมวถชวตทนาสนใจ มเอกลกษณ มภมปญญาของตนเอง - ชมชนสามารถใหบรการทพกแบบโฮมสเตยแกนกทองเทยว - ชมชนมสวนรวมในการจดการและรบผลประโยชนจากการทองเทยวรวมกน - การทองเทยวทเกดขนมความยงยน (กรวรรณ สงขกร, 2552, หนา 52)

2.2 แนวคดเกยวกบการทองเทยวแบบโฮมสเตยของจงหวดสมทรสงคราม

จงหวดสมทรสงครามเปนจงหวดทมภมประเทศแบบทราบลม โดยมแมน าแมกลองไหลผานตอนกลางของพนทตามแนวเหนอ -ใต โดยแมน าไหลผานอ าเภอบางคนท อ าเภออมพวา สอาวไทยทปากแมน าในเขตอ าเภอเมองสมทรสงคราม สมทรงสงครามมคลองธรรมชาตและคลองทถกขดขนมาเชอมตอกนเปนเครอขายทวพนทกวา 300 สาย โดยวตถประสงคของการขดคลองเพอชวยในการระบายน า ระหวางพนทสวนบนกบฝงทะเล และเนองจากในแตละวนนนจะมน าขนลงทอาวไทย ท าใหเกดน าทะเลหนนเขามาตามแมน าล าคลอง ท าใหจงหวดสมทรสงครามเปนพนททมน า 3 ประเภท ไดแก (1) พนทน าเคม เปนพนทในเขตอ าเภอเมองสมทรสงคราม (2) พนทน ากรอย เปนพนทในเขตอ าเภออมพวาและอ าเภอเมองสมทรสงคราม (3) พนทน าจด เปนพนทในเขตอ าเภออมพวาตอนเหนอและอ าเภอบางคนททงหมด (ธนยพร วณชฤทธา 2550)

www.ssru.ac.th

Page 3: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

จงหวดสมทรสงครามเปนจงหวดหนงในภาคกลางตอนลางทมศกยภาพในการจดกจกรรมการทองเทยวชมชนทเนนรปแบบทพกแบบโฮมสเตย ดวยตงอยบนพนทททรพยากรทางธรรมชาต และวถชวตและวฒนธรรมแบบชนบท แมหางจากรงเทพมหานครไมมากนก ภมประเทศของจงหวดสมทรสงครามนน คอตดกบอาวไทย นอกจากน สมทรสงครามยงมความส าคญในดานประวตศาสตร มสถานททองเทยวธรรมชาต ประวตศาสตรและวฒนธรรม โดย เฉพาะอยางยง การทมวถชวตแบบชนบทอนเปนทนทมความส าคญในเชงของการทองเทยว ท าใหเกดรปแบบทพกทออกแบบใหเขากบธรรมชาตและวถชวต เชนทพกแบบโฮมสเตย เปนตน โ ฮมสเตยในจงหวดสมทรสงคราม นนมหลากหลายรปแบบ ทงแบบทเปนโฮมสเตยจรง ๆ และทมลกษณะคลายรสอรท พฒนาการของทพกแบบโฮมสเตยของจงหวดสมทรสงครามนน แรกเรมเดมทนนเกดขนหลงจากวกฤตการณทางการเงนของประเทศไทยทเรยกวา “ตมย ากง” พ.ศ. 2540 หลงจากวกฤตการณจงมความพยายามทจะจดการทองเทยวเชงอนรกษในแถบจงหวดสมทรสงคราม โดยเรมแรกทต าบลปลายโพงพาง เมอป พ .ศ. 2551 โดยการทองเทยวแหงประเทศไทยและกรมพฒนาชมชนท างานรวมกนในการปรบปรงบานพกในชมชนใหเปนบางพกรบรอง และตอมามจ านวนบานพกรบรองมากขนโดยความรวมมอกบกองทนเพอสงคม (SIF) และมการรบสมครชาวบานเขารวมโครงการ การรบนกทองเทยวทเขามาพกนน จะเปนลกษณะทนกทองเทยวจะไปรบประทานอาหารทบานพกของอดตประธานองคการบรหารสวนต าบล ซงเปนศนยกลางในการจดโปรแกรมการทองเทยว โดยมการน าชมในชมชน แตเนองจากการจดการทองเทยวลกษณะนในระยะแรกไมไดมการน าองคความรทองถนมาใชในการวางแผนบรหารจดการอยางเปนรปธรรมในการทจะท าใหชาวบานและนกทองเทยวไดแลกเปลยนเรยนรความรรวมกน และการจดสรรผลประโยชนรวมกนนนไมชดเจน จงท าใหเกดปญหาตอมา (วลยลกษณ ทรงศร)

ตอมา แนวคดการจดการทองเทยวลกษณะนจงถกน าไปใชในการจดการการทองเทยวทตลาดน าอมพวาและมแนวโนมการพฒนาไปในทางทดขนเรอย ๆ จนท าใหตลาดน าอมพวาเปนทนยมในการมาทองเทยว ดวยเพราะมองคประกอบของการเปนแหลงทองเทยวพกผอนทลงตวในทงธรรมชาต วฒนธรรม การกนการจบจายของบรรยากาศการเปนชมชนตลาดน า สงทเตบโตมากบการทองเทยวของตลาดน า คอ การบรการทพกทเรมจากการเปดบานพกของชาวบานใหนกทองเทยวพก หรอทเรยกวาโฮมสเตย โดยเรมจากบานหวหาด ต าบลเหมองใหม และบานทรงไทยทต าบลปลายโพงพาย โดยการทองเทยวแหงประเทศไทยและหนวยราชการตาง ๆ ระหวางนนเอง ทางชมชนในแถบตลาดเกาอมพวา ซงมเทศบาลอมพวาดแลอย กมการท างานรวมกนในชอ “โครงการสงแวดลอมศลปกรรมพนทรมคลองอมพวา ” (Thailand Cultural Environment Project: Amphawa Canal Community) ไดรบการสนบสนนทางการเงนจากส านกงานใหความชวยเหลอทางวชาการเดนมารก (DANIDA) เทศบาลต าบลอมพวา จงหวดสมทรสงคราม และมลนธชยพฒนา โดยสมทบทนกบเจาของอาคารในการอนรกษเรอนไทย เรอนแพและเรอนพนถน ทมคณคาทางมรดกทางวฒนธรรม โดยการสนบสนนของส านกงานนโยบายและแผนพฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ซงมผลตอการฟนฟเศรษฐกจ สงคมและวฒนธรรม จนไดรบรางวลชมชนอนรกษดเดนประจ าป 2545 จากสมาคมสถาปนกสยามในพระบรมราชปถมภ และไดรบรางวลชมเชย (Honourable Mention) ดานการอนรกษมรดกทางวฒนธรรมจากองคการยเนสโก ภาคพนทวปเอเชยแปซฟก (UNESCO Asia- Pacific Heritage Award) ประจ าป 2008 หรอพ.ศ. 2551 จากตรงนยงท าใหเกดการตอกย าความมชอเสยงในรปแบบการทองเทยวทเนนพนฐานทางชวตวฒนธรรมรองรบ

www.ssru.ac.th

Page 4: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

มากกวารปแบบการ ทองเทยวอน ๆ ยงใหกระแสการทองเทยวของตลาดน าอมพวา รวมไปถงการพกแรมในชวงวนหยดราชการเปนทนยมมากกวาเดม (วลยลกษณ ทรงศร ) และรองรบนกทองเทยวทงชาวไทยและชาวตางชาต (พชโรดม อนสวรรณ 2553 ใน ญดาสจ ระเบยบกล 2553) ในอดต อมพวาเปนชมชนเกาแกทมมากอนตงแตยคตนกรงศรอยธยา แตการตงถนฐานยงไมหนาแนน จนกระทงเมอถงยคทเสยกรงศรอยธยาในปพ.ศ. 2310 จงมผคนอพยพมาตงถนฐานมากขน เนองจากเปนท าเลทเหมาะแกการเพาะปลกและอยอาศย (ธนยพร วณชฤทธา 2550) ดวยท าเลทใกลแมน าและทะเล อมพวาถอเปนศนยกลางการคมนาคมทางน าจงมตลาดน าและชมชนรมน าทเปนศนยกลางดานพาณชยกรรม (ภรณ จนตะมาและคณะ 2554) ดวยความทอ าเภออมพวานนมทรพยากรทมความอดมสมบรณในพนทตลอดสองฟากฝงแมน าแมกลอง จากปากอาวทะเลจนถงคลองอมพวา จะเหนวามตนล าพจ านวนมาก ท าใหมหงหอยจ านวนนบลานเกาะอาศยตามตน ท าใหเปนจดเดนและจดขายของการทองเทยวของอ าเภอทเนนการทองเทยวทมกจกรรมทงทางธรรมชาตทอยรวมกบตลาดน าและวฒนธรรมของชมชนตลาดน า จ านวนนกทองเทยวหลงไหลเขามาเทยวปละประมาณ 4 แสนคน มเงนสะพดกวา 250 ลานบาท (อรสรา เสยานนท 2552) อยางไรกตาม เมอการทองเทยวมการพฒนามากขนท าใหเกดผลกระทบมากมายเกดขน ท าใหจ านวนหงหอยลดลง (อรสรา เสยานนท 2552) รปแบบบการเปดบานเปนทพกทเรยกวาโฮมสเตยกมการเปลยนแปลงไปมากขนจนกลายเปนการสรางบานพกใหนกทองเทยวพกในรปแบบโรงแรมและรสอรท นอกจากน ในระยะเวลา 5 ปทผานมา การพฒนาทพกแบบโฮมสเตยและทคลายเคยงทงโดยคนในชมชนเองและนกลงทนภายนอกนนเปนไปดวยความรวดเรวตามความนยมของแหลงทองเทยว โดยบางครงไดหลงลมความเปนตวของตวเองและเปาหมายการทองเทยวเดมทเคยตงไว (ธนยพร วณชฤทธา 2550)

อ าเภอบางคนทเปนอกอ าเภอหนงในจงหวดสมทรสงคราม ในสมยกรงศรอยธยานน อ าเภอบางคนทยงขนอยกบเมองราชบร ตอมาในปลายสมยกรงศรอยธยาถงสมยกรงธนบร เมองแมกลองไดชอวาเมองสมทรสงครามและแยกออกจากเมองราชบรบรเวณอ าเภอบางคนท บางคนทจงเปนเขตตดตอระหวางเมองราชบรกบเมองแมกลอง ในสมยรชกาลท 5 พนทเขตอ าเภอบางคนทรวมอยกบอ าเภอด าเนนสะดวก และถกตงเปนอ าเภอรมคลองแพงพวย เรยกวา อ าเภอแพงพวย ขนกบจงหวดราชบร ต อมาในป พ .ศ. 2440 ทางราชการใหยบอ าเภอแพงพวย ตงเปนอ าเภอใหม โดยแยกออกเปน 2 อ าเภอ ไดแก อ าเภอสหมน และอ าเภอด าเนนสะดวก และในป พ .ศ. 2454 มการยบอ าเภอสหมนแลวยายทวาการอ าเภอใหมไปตงทรมฝงแมน าแมกลองดานตะวนออก ต าบลกระดงงา บรวเณใตปากคลองบางคนท จงไดเปลยนชอใหมตอมาเปนอ าเภอบางคนท (ธนยพร วณชฤทธา 2550) ในเชงของการทองเทยวนน จากการเปลยนแปลงทางสงคม วฒนธรรรม และสงแวดลอมจากการพฒนาการทองเทยวอยางรวดเรวของอ าเภออมพวาทมผลกระทบสพนทโดยรอบ ยงผลใหอ าเภอบางคนทไดเรยนรและผลกระทบดงกลาวท าใหอ าเภอบางคนททบทวนการพฒนาพนทของตวเองโดยเนนทบทบาทของคนในชมชนในการพฒนาทองถนและคณภาพชวตทดตามบรบทของชมชน ไมใชอยโดยบรบททจดการโดยคนและปจจยภายนอก น.ส. เรณ เลกนมต นายกองคการบรหารสวนต าบลบางคนท (อบต.บางคนท) มบทบาทอยางยงในการดแลและสนบสนนระบบเศรษฐกจชมชน มการกอตงกลมอาชพตางๆ อยางเปนระบบ และประคบประครองใหด ารงอยอยางมนคง ชาวบานไดรวมตวกนเพอผลตและจ าหนายในสงทตอเนองกบวถชวต ใชวตถดบทหาไดในทองถน เพมมลคาผลตภณฑ เพมศกยภาพตอรองราคาใหแกตนเองและสมาชก จ าหนายจายแจกสรางรายไดจงท าใหเกดเงนหมนเวยนในชมชน โดยอาจกลาวไดวา

www.ssru.ac.th

Page 5: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

อ าเภอบางคนทนน เนนความเขมแขงของคนในชมชนกอน เพอทวา เมอมกระแสการทองเทยวทเรมเขามาในพนทแลว ทางชมชนกจะสามารถตอบสนองกระแสความตองการของนกทองเทยวโดยเสนอในสงทตนเองมและเปนอตลกษณของตวเอง และไมจ าเปน ตองมแหลงทองเทย วทสรางขนมาเพอดงดดคนมาเทยวชม แตสงดงดดนนคอองคความรของชมชนเอง ดงททาเรณ เลกนมต ไดกลาววา “ต าบลของเราไมมแหลงทองเทยวเลย มแตสวนมแตธรรมชาตแตเสนหของเราคอ ความนาอย ใครกอยากมาอย น าด อากาศด อยากกนอะไรเดนไปกนสวนหลงบาน ความสขในพนทเปนสงทเราตองรกษาไว ” (สจนดา ผดแสน และทพยวารน สนธววฒน , “ตามไปด ‘บางคนท’ ทน ไมมแหลงทองเทยว แตมเสนหอยางแรง ”) แหลงการเรยนรและแหลงสรางรายไดต าบลบางคนท โดยสรปนนประกอบไปดวยกลมเยบกระทง กลมมะพราวขาว สมนไพรลกประคบ อนรกษเรอพาย กลมดอกดาหลา และการลงแขกลงคลอง โฮมสเตยในจงหวดสมทรสงคราม

ธนยพร วณชฤทธา (2550) อธบายวา ลกษณะทพกในจงหวดสมทรสงครามนน แมวามหลายลกษณะ ไมมรปแบบชดเจน แตกสามารถสรปและจ าแนกประเภทของทพกเปน 4 แบบ ไดแก (1) แบบโฮมสเตย (2) แบบรสอรท (3) แบบโฮมสเตยกงรสอรท คอมความเปนอยแบบสะดวกสบายแบบคนเมอง แตมบรรยากาศแบบชาวบานและไดสมผสวถชวตของชาวบานในขณะเดยวกน (4) แบบโรงแรม เปนทพกทใหความสะดวกสาบอยางครบวงจร ตอบสนองความตองการของนกทองเทยวสวนใหญไดเปนอยางด เนนทการพกผอนในบรรยากาศชนบทมากกวาการเรยนรและสมผสวถชวตชนบท นอกจากน ยงสรปวา โดยสวนใหญนน ทพกสวนใหญในจงหวดสมทรสงครามเปนแบบโฮมสเตยกงรสอรท แตใชค าวาโฮมสเตยในการประชาสมพนธใหนกทองเทยวเขามาพก เปนการตอบรบกระแสการทองเทยวแบบโฮมสเตย

2.3 แนวคดเกยวกบการตลาดอเลกทรอนกส

ความหมายของการตลาด การตลาด หมายถง กระบวนการจดการ ซงประกอบไปดวยการวเคราะห การคาดการณ และการ

ตอบสนองความตองการของผบรโภคอยางมประสทธภาพและไดผลก าไร นนหมายความวา การตลาดไดครอบคลมกระบวนการคดวเคราะหวา สนคาและบรการใดทตรงตามความตองการหรอเปนทสนใจของผบรโภค การออกแบบกลยทธในการขาย และการสอสารทางการตลาด รวมไปถงการพฒนาธรกจเพอใหสอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภ ค การตลาดประกอบไปดวย 4 สวนประสมทางการตลาด หรอทเรยกวา 4 Ps (Marketing Mix) ไดแก สนคา (Product) ราคา (Price) สถานทจดจ าหนาย (Place) และ การสงเสรมการตลาด (Promotion) อยางไรกตาม การตลาดในอตสาหกรรมบรการและการทองเทยวนน มลกษณะทแตกตางออกไปจากการตลาดสนคาทวไป ท าใหสวนประสมทางการตลาดมมากกวา 4 องคประกอบ โดยมองคประกอบทเพมเขามา ไดแก คน (People) กระบวนการหรอขนตอน (Process) และ สงทมรปรางมองเหนได (Physical Evidence) ซงมทงสวนทเปดเผยใหเหนในสายตาของลกคาได และสวนทลกคาจะไมไดเหนแตมความส าคญมากเชนกน

ควาหมายของการตลาดอเลกทรอนกส

www.ssru.ac.th

Page 6: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

การตลาดอเลกทรอนกส ในภาษาองกฤษ ใชวา Electronic market หรอ e- marketing หรออาจเรยกวา Internet Marketing นนเอง การตลาดอเลคทรอนกส หมายถง การด าเนนกจกรรมทางการตลาดโดยใชเครองมออเลกทรอนกสตาง ๆ ททนสมย สะดวกตอการใชงาน และเชอมโยงเขาดวยกนดวยอนเทอรเนต เพอเขามาเปนสอกลาง มาผสมผสานกบวธการทางการตลาด อาจเรยกวา Internet Marketing กยอมได โดยทางทฤษฎแลว สามารถใชหลกการเดยวกนของทฤษฎการตลาด คอมองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดทง 4 อยางไรกตาม การตลาดอเลกทรอนกสมเทคนคตาง ๆ โดยใหความส าคญกบการสอสารทางการตลาดผานชองทางทรวดเรวอยางอนเทอรเนตและสอสมยใหมตาง ๆ ถอวาเปนการตลาดสมยใหม

อรญญา เวยนทอง (อางจาก ไอรณย สมบรณ ใน นตยสาร e.commerce และการบรการวชาการในงานเปดประตศลปะหตกรรมไทย สการคาออนไลนระดบโลก , ศนยศลปาชพบางไทร จงหวดพระนครศรอยธยา วนท 8-9 กนยายน 2554) อธบายความหมายของการตลาดอเลคทรอนกส ไววา เปนการด าเนนกจกรรมทางการตลาดโดยใชเครองมออเลคทรอนกส เชน คอมพวเตอร เปนเครองมอในการด าเนนกจการทางการตลาดกบกลมเปาหมาย นอกจากน การตลาดอเลคทรอนกสยงเปนการตลาดแบบสองทาง ซงนกการตลาดไมใชฝายเดยวทสงสารทางการตลาดไปยงผบรโภค แตทงนกการตลาดและผบรโภคสามารถตดกนไดทงสองฝาย ปจจบน ทงนกการตลาดและผบรโภคสามารถตดตอกนไดทวโลกและตลอดเวลา

การตลาดอเลกทรอนกสเปนการผสมแนวความคดทางการตลาดและทางเทคนค รวมเขาดวยกนทงดานการออกแบบ การพฒนา การโฆษณาและการขาย เปนปรากฏการณหนงของการตลาดในยคปจจบนทธรกจแทบทกธรกจตองปรบตวและเปลยนแปลงใหเขากบการพฒนาและการเปลยนแปลงทางเทคโนโลยดานขอมลและการสอสาร อกทงพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนไปเชนกนจากการพฒนาทางเทคโนโลยน

เมอกลาวถงการคาอเลกทรอนกส หรออคอมเมรช (e-commerce) นน เวบไซตเปนสงทส าคญมาก ดงนน ในการพฒนาเวบไซตทดทเหมาะแกการท าอคอมเมรช คอเวบไซตทมคณภาพซงเปนปจจยใหเกดความส าเรจในการท าอคอมเมรชได ปจจยดานคณภาพของเวบไซตอคอมเมรช (E- commerce Quality Factors) แบงออกเปน 3 สวนหลก และในแตละสวนประกอบไปดวยปจจยยอย ดงตารางท 1

ตารางท 1 ปจจยดานคณภาพของเวบไซตอคอมเมรช

(E- Commerce Quality Factors) ความสามารถในการใชงาน (Usability)

Effieciency ประสทธผลดานเวลาทเวบไซตใชในการตอบสนองตอผใช User- Friendliness เปนมตรกบผใชเวบไซต/การใชงานทสะดวก/งาย Navigability ความสามารถในการน าทางของเวบไซต Maintainability ความสามารถในการบ ารงรกษาทไมยงยากและไมเสยเวลามาก Involvement Capacity ความสามารถของเวบไซตในการสรางหรอดงผใชแตละบคคลใหม

สวนรวม ความนาไววางใจเชงระบบ (Conceptual Reliability)

Functionality ความสามารถในการปฏบตงานของเวบไซต

www.ssru.ac.th

Page 7: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

Security ระบบความปลอดภย ระบบปองกนผใชเวบไซต ตวเวบไซต และระบบเบองหลง จากภยจากการบกรกจโจมทผดกฏหมาย

Reliability ความนาเชอถอดานเสถยรภาพของการใชงานของเวบไซต Integrity ความคงท และความถกตองของขอมลทเกบไว Trustworthiness ระดบการรบรของผใชเวบไซตในดานความคงท ความนาเชอถอและ

ความถกตองและการสรางความสมพนธทนาเชอถอกบผใชเวบไซต Content Adequacy ระดบความเหมาะสมและเพยงพอของขอมลทน าเสนอในเวบไซต

ส าหรบผใช Scalability ความพรอมของเวบไซตในการพฒนาไปตามความตองการและการ

ใชงานของผใชเวบไซต / ความสามารถในการรองรบและตอขยายระบบ

Availability ระดบของการเขาถงของเวบไซตทมใหกบผใช ผานเบราสเซอร (browsers) ในชวงเวลาตาง ๆ

ความนาไววางใจเชงการน าเสนอ (Representative Reliability) Readability ประโยชนและการน าภาษาเขยนมาใชงานภายในเวบไซต Standards Conformance ระดบความสอดคลองของเวบไซตดาน ระบบตอประสานกบผใช

(user interface) ทเปนไปตามมาตรฐาน Ease of Manipulation ระดบการชวยเหลอทเออใหเวบไซตและระบบซอฟทแวรท างานได

(Osama Mohammed Ahmad Rababah and Fawaz Ahmad Masoud, 2010) ลกษณะของการท าการตลาดอเลคทรอนกส

ลกษณะของการท าการตลาดอเลกทรอนกสนน มรายละเอยดมากมาย แตมลกษณะแตกตางจากการตลาดแบบดงเดม อนไดแก - เปนการตลาด 2 ทาง ระหวางผใหบรการ ผขาย หรอผผลตสนคา กบผบรโภค ในความหมายของ

การตลาด 2 ทาง หมายถงการสอสารกนระหวางผใหบรการและผบรโภคหรอผรบบรการ ในทางเทคโนโลยเวรล ไวด เวบ (World Wide Web Technology) แลว เรยกวา ปรากฏการณ เวบ 2.0 (Web 2.0) หมายถง ลกษณะของเทคโนโลยเวลดไวดเวบ และการออกแบบเวบไซตในปจจบน ทมลกษณะสงเสรมใหเกดการแบงปนขอมล การพฒนาในดานแนวความคดและการออกแบบ รวมถงการรวมสรางขอมลในโลกของอนเทอรเนต แนวคดเหลานน าไปสการพฒนาและการปฏวตรปแบบเทคโนโลยทน าไปสเวบเซอรวสหลายอยาง เชน บลอก เครอขายสงคมออนไลน วก (http://lms.thaicyberu.go. th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/bm521/kurokung_2/kurok ung-web2/00/00_1.html, สบคนเมอวนท 8 มนาคม พ.ศ. 2556 ) และน าไปประยกตใชในการตลาดอกดวย

- สามารถเจาะกลมลกคาเปาหมาย และเปนการตลาดแบบตวตอตว และลกคาสามารถก าหนดรปแบบสนคาและบรการไดตามความตองการของตนเอง การตลาดยคอเลคทรอนกสนน เนนทการเขาถงความตองการของลกคากลมเปาหมาย โดยเนนการใช Mass Customization ไมใช Mass Marketing ดวย

www.ssru.ac.th

Page 8: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

เทคโนโลยของเวรล ไวด เวบ ทเปนเ นตเวรคทมการเชอมตอกนไปทวโลก ท เรยกยอ ๆ วา “เวบ” ( Web ) ในเวบมอะไรหลายอยางทนาสนใจเกบรวบรวม ท าใหสามารถดเอกสารหรอคนหาสารสนเทศทตองการได ซงจะแสดงผลออกมาทละหนา แตละหนาเรยกวา “เวบเพจ” (Web Page) แหลงเกบเวบเพจ ท าใหผบรโภคทกคนมสทธเลอกเวบไซตตาง ๆ ทวโลกเพอหาสนคาทตนเองตองการ

- เปนการตลาดทสอสารไปสคนทวโลกตลอด 24 ชวโมง ดวยการมอนเทอรเนตทท างานตลอด 24 ชวโมง นอกจากน ทงผซอและผขายยงมเครองมอสอสารตาง ๆ ทเขาถงอนเทอรเนตตลอดและพกพาได เชน โทรศพทมอถอ iPad เปนตน

- สามารถสอสารโตตอบหรอปฏสมพนธไดอยางรวดเรว - มตนทนต า มประสทธภาพ และวดได - ขอมลมบทบาทอยางสงในการตดสนใจซอของผบรโภค - สามารถรและคาดการณพฤตกรรมของผบรโภคได

- เปนการตลาดทวดผลทางการตลาดได นกการตลาดสสามารตรวจสอบ ประสทธภาพทางการตลาด หรอ

ผลลพธ อนไดแก ยอดขาย อตราทแสดงวาองคกรขายสนคาไดกชน หรอจ านวนหองพก หรอจ านวนโปรแกรมทองเทยว จากจ านวนครงของการคลกทงหมด (Turn lookers into bookers หรอ conversion rate) จ านวนผเขาชมเวบไซตองคกรหรอเวบไซตทเปนเสมอนหนารานขององคกร (storefront website) รวมไปถงระดบพงพอใจของลกคาและผเขาชมเวบไซต ทมตอสนคาและบรการและชองทางออนไลนทองคกรไดใชในการตดตอสอสารกบพวกเขา) เปนตน

การตลาดอเลคทรอนกสท าใหการแบงสวนตลาดกลายเปนแบบ Micro Segmentation ตลาดไดยอขนาดเลกลงมา ท าใหเกดการตลาดแนวใหมทเรยกวา longtail marketing ทเหมาะส าหรบการท าการตลาดส าหรบโฮมสเตย ซงเปนสนคาระดบเลกในอตสาหกรรมทองเทยว ชองทางการสอสารของการตลาดอเลกทรอนกส

เทคโนโลยเวรล ไวด เวบ (WWW Technology) มพฒนาการเรมมาตงแตยคเวบ 1.0 (Web 1.0) มาจนถง เวบ 2.0 (Web 2.0) และ เวบ 3.0 (Web 3.0) ตามล าดบ เวบ 1.0 ถกนยามวาเปน “เวบเนอหา” หมายถง เวบทน าเสนอขอมลเนอหาตาง ๆ ทนกการตลาดสามารถสอดแทรกการโฆษณาเขาไปในเนอหาได เนองจากมพนทมากพอส าหรบแบนเนอร (banner) หรอบทความตาง ๆ ทน าเสนอโดยผดแลเวบไซตเอง เวบไซตประเภท 1.0 เปนเวบไซตทเพยงแคชองทางหนงในการสอสาร นอกเหนอจากชองทางจากสอออฟไลนอน ๆ ขอความทผบรโภคไดรบนน ระหวางขอความจากสอออฟไลนกบเวบ 1.0 น ไมแตกตางกนเลย ศพททางเทคนคทเรยกแนวคดของเวบ 1.0 นน คอ Taxonomy

เวบ 2.0 หรอทนยามกนวาเปนเวบเชงสงคมนน ถอเปนการปฏวตใหเวบจากทเคยเปนเพยงเวบเนอหาหรอขอมลมาจากนกการตลาดฝายเดยวนน กลายเปนเวบทเปนเพอนหรอเปนมตรกบผบรโภคมากขน และปรากฏการณนท าใหนกการตลาดและธรกจตองมการปรบตวอยางมากดวยการเพมบรการเชงสงคมตาง ๆ เชน Social network sites, blogs, live chat, virtual world เทคโนโลยเวบ 2.0 นน ท าใหนกการตลาดไม

www.ssru.ac.th

Page 9: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

สามารถควบคมอะไรไดดงใจ เนองจากเทคโนโลยเวบ 2.0 ท าใหการพลงการตดตอสอสารกลายเปนของผบรโภค และใหความส าคญกบความไวเนอเชอใจ ความสมพนธระหวางชมชน นกการตลาดไมสามารถควบคม บงคบ หรอชน าการเกดขนของเนอหาตาง ๆ บนเวบได ผบรโภคขอมลหรอผใชขอมล (Content/ Media User) สามารถสรางขอมลหรอเนอหาเองได (User- Generated Content- UGC) และแลกเปลยนเนอหากบผใชขอมลอน ๆ ได ถอไดวาเทคโนโลยเวบ 2.0 มทงขอไดเปรยบและขอเสยเปรยบโดยเฉพาะอยางยงส าหรบนกการตลาด หนวยงานหรอองคกรธรกจ ศพททางเทคนคทเรยกแนวคดของเวบ 2.0 นน คอ Folksonomy

เทคโนโลยเวบ 3.0 ถอวาเปนเทคโนโลยของการพฒนาเวบไซตโดยใหความส าคญของการเปนเวบเชงความหมาย เวบเชงความหมายเปนการไดมาซงปญญา โดยการท างานของเครองจกร เปนยคทคอมพวเตอรสามารถคยสอสารกนเองไดรเรอง เนองจากซอฟทแวรไดรบการพฒนาใหสามารถเรยนรและวเคราะหเนอหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง และขอมลถกจดเกบเปนหมวดหมมากขน ท าใหงายแกการดงขอมลมาใช มลกษณะการจดการหรอจดเกบขอมลโดยผานความหมาย หรอเรยกวาเปนลกษณะของ Semantic web นอกจากน ขอมลยงสามารถกระจายไปไดอยางรวดเรวดวยเทคโนโลยของซอฟทแวรทดกวา นอกจากน เทคโนโลยเวบ 3.0 ยงเชอมโยงเนอหาทกอยางทเกยวของกนเขาดวยกนอยางงายดาย องคความรเกดขนไดโดยการน าเสนอและการแลกเปลยนเรยนรแบบปจเจกชน ท าใหไดองคความรทหลากหลาย ศพททางเทคนคทเรยกแนวคดของเวบ 3.0 นน คอ Ontology (imarketing 10.0 กลยทธการตลาดออนไลนเขยาโลก, 2554)

เหตผลทตองเกรนถงพฒนาการของเทคโนโลยเวรล ไวด เวบ จากเวบ 1.0 – 3.0 น เนองจากการท าการตลาดอเลคทรอนกสนน ไมไดอยบนพนฐานของการท าการตลาดโดยเนนจากตวนกการตลาดและเจาของธรกจเปนหลก แตตองอยบนพนฐานของการเออใหเกดขอมลจากการแลกเปลยนเรยนรระหวางผขายกบผซอและระหวางผซอกบผซอ และขอมลทไดตองอยบนพนฐานของความเปนจรง เพราะปจจบนนกการตลาดหรอผน าเสนอขายสนคาและบรการไมสามารถโกหกลกคาไดอกตอไป ในยคของเทคโนโลยเวบ 2.0 นน ขอมลมมากมายบนโลกอนเทอรเนต ท าใหเกดปรากฏการณทเรยกวา Information Overload หรอการทมขอมลประเภทเดยวกนหรอซ า ๆ กนมากมายจนผบรโภคขอมลไมอาจจะเลอกและแยกแยะขอมลอนมากมายนได ท าใหเกดปรากฏการณ Information Fatigue หรอการเหนอยลาจากการทผบรโภคไมสามารถคนหา แยกแยะ และวเคราะหขอมลทถกตอง เปนจรง เหมาะสม และสอดคลองกบความตองการของผบรโภคได หรอใชเวลานานเกนความจ าเปนกวาจะไดขอมลมา

ตลาดค าส าคญบนอนเทอรเนต เกยวกบสนคาและบรการประเภทโฮมสเตยน ปจจบน พบวา มความสบสนและขอมลทมนนไมเพยงพอตอความตองการดานขอมลของนกทองเทยว อกทงชองทางการตดตอสอสารระหวางนกทองเทยวกบผใหบรการโฮมสเตยมไมเพยงพอและชา หากเปนนกทองเทยวคนไทย ปญหายอมนอยกวานกทองเทยวตางชาต อยางไรกตาม ผประกอบการธรกจโฮมสเตยควรเรมทจะเลงเหนความส าคญของตลาดนกทองเทยวตางชาต ทมแนวโนมจะเพมขน โดยเฉพาะอยางยงเมอมการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน นกทองเทยวจากอาเซยนมความสนใจทจะเขามาทองเทยวในประเทศไทย เรมทกรงเทพมหานคร นนหมายความวา จงหวดสมทรสงครามทอยใกลเคยงนน ยอมมโอกาสทจะดงกลมนกทองเทยวเหลานมาเทยวยงจงหวดตน แตทงน ค าถามกคอ จงหวดมความพรอมในดานสวนประสมทาง

www.ssru.ac.th

Page 10: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

การตลาดการทองเทยวมากนอยเพยงใด โดยเฉพาะอยางยงในดานการพฒนาชองทางการสอสารทางการตลาดโดยใชอเลกทรอนกส และศกยภาพของบคลากรทใหบรการ

นอกจากน หากมองในมมของความยงยนของการทองเทยวโฮมสเตย ซงเปนธรกจระดบชมชนและจดขายอยทวถชวตของคนในพนท จากการส ารวจโดยการสบคนบนอนเทอรเนต พบวา ภาพลกษณของโฮมสเตยถกบดเบอนจากการใชค าส าคญทไมตรงหรอบดเบอนกบแนวคดของการทองเทยวแบบโฮมสเตย นกทองเทยวเรมแยกแยะไมออกวาอะไรคอการทองเทยวแบบโฮมสเตย และอะไรคอทพกทวไปอยางทเรยกวา รสอรท นอกจากน เวบไซตเกยวกบการทองเทยวหรอทพกโฮมสเตยเทาทส ารวจบนอนเทอรเนต เหนวา สวนใหญยงคงมลกษณะของเวบ 1.0 อย และยงมโฮมสเตยอกมากทยงไมมเวบไซตของตนเอง

การวางแผนการตลาดอเลกทรอนกส

เฉกเชนเดยวกนกบการท าการตลาดแบบดงเดม องคกรและนกการตลาดตองวางแผนการตลาด ความแตกตางคอ การใชสอและชองทางการตลาดผานโลกออนไลน ใชดจตลมเดย (Digital media) และดจตลคอนเทนต (Digital content) เปนหลกในการท าการตลาด การวางแผนการตลาดอาจเรมตนดวยการวางแผนในการวจยตลาด หรอวางแผนเพอ ท าการสอสารทางการตลาดอเลกทรอนกส ในการวางแผนการตลาดอเลกทรอนกส นน องคกรตองศกษาวเคราะหปจจยแวดลอมทางการตลาด (situation analysis) เพอประกอบการวางแผนก าหนดวตถประสงคและ กลยทธหรอกลวธในการท าการตลาดของธรกจ กอนลงมอท าการตลาดจรง นอกจากน การวางแผนการตลาดตองมวธการควบคมและการวดผลทมประสทธภาพอกดวย

สงส าคญในการท าการตลาดอเลกทรอนกสนน นอกเหนอจากสวนประสมทางการตลาดทง 4 อนไดแก ผลตภณฑ ราคา ชองทางการจดจ าหนาย และการสงเสรมการตลาดนน สวนประสมดานคน / บคลากร (people) และกระบวน (process) มความส าคญอยางยง องคกรทตดสนใจจะท าการตลาดอเลกทรอนกสนนควรตงค าถามตอไปน - ระดบการลงทนของชองทางออนไลนเพยงพอตอการใหบรการหรอไม - ตองมการฝกอบรมพนกงานหรอไม - กจกรรมใดทเกยวของกบการสรางและการดแลเวบไซต

กลยทธการตลาดอเลกทรอนกส การตลาดอเลกทรอนกสมกลยทธทส าคญ ดงน

- การก าหนดกลมเปาหมายและการก าหนดต าแหนงผลตภณฑตองสอดคลองกน เพอน าเสนอใหสอดคลองกบการรบรของตลาดเปาหมาย ผานชองทางอเลกทรอนกสและเวบไซต

- การตงชอ หรอ แบรนดดง (Branding) การตงชอในตลาดอเลกทรอนกสนนตองค านงถงความงายในการคนหาของผบรโภคหรอผซอ อกทงตองศกษาวาผบรโภคนนสบคนสนคาและบรการดวยค าหรอวลใดบาง

- ตองมปฎสมพนธกบลกคา

www.ssru.ac.th

Page 11: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

- ขอมลหรอเนอหาของสนคาตองชดเจน ถกตอง ครบถวน เนองจากการตลาดและการขายบนเวบไซตหรอบนอนเทอรเนต สวนหนงนน ไมมพนกงานขาย ไมมพนกงานคอยใหขอมลหรอโนมนาวดวยค าพด หรอผใหขอมลอาจไมใชพนกงานขายแตเปนผดแลเวบไซตซงไมมความรหรอขอมลทเพยงพอใหแกลกคา

- การแนะน าสนคาและบรการผานหนาเวบไซตเพอกระตนการตดสนใจของลกคา รวมไปถงการเพมสนคาและบรการหนาเวบ การมสนคาบรการใหม ๆ น าเสนอตอลกคา

- การสรางจดเดนใหกบเวบไซตใหแตกตางจากเวบไซตอน ๆ เนองจากเวบไซตปจจบนมมากมายนก การทเวบไซตมจดเดนนน ท าใหลกคาประทบใจในเวบไซตและใหความสนใจใชเวลานานขนในการดแตละหนาสนคา และมผลในการตดสนใจซอ

- การสรางเวบไซตใหมบรรยากาศเปนแหลงชมชน ตามความสนใจของแตละกลมลกคา - การใชอเมลล หรอแมแต life chat หรอพนทพดคย เปนเครองมอในการจดการดานลกคา

สมพนธ ใหขอมลลกคาเมอลกคาถาม และใชในการโตตอบกบลกคา - การสรางสมพนธกบธรกจทใกลเคยงและคคาอน ๆ ทมกลมเปาหมายเดยวกน โดยการท าการ

แลกเปลยนลง (Link Exchange/ Web Linking) รวมถงการใชกลยทธ One- stop- shopping ซงเปนการท าเวบใหเปนศนยรวมสนคาบรการคลาย ๆ กบหางสรรพสนคา

แผนกลยทธทางการตลาดอเลกทรอนกส ประกอบไปดวยการบรณาการกจกรรมตอไปน - การปรบโครงสรางของเวบไซตใหเหมาะกบการตลาดอเลกทรอนกส สอดคลองกบเอกลกษณของ

โฮมสเตย และการพฒนาคอนเทนต (Content Development) ทสอดคลองกบกลมตลาดเปาหมาย

- การท า Search Engine Marketing Campaign (SEM) - การท า Search Engine Optimization (SEO) - การท า E-mail Marketing - การท า Long Tail Marketing - การท า Link Exchange ทงกบเวบไซตของไทยและตางประเทศ - การท า Banner Advertisement - การท า Blog Marketing - การท า Viral Marketing ผาน Social Network หรอเรยกวา “Words of Mouse” (คลายกบ

Words of Mouth) และ Testimonial - การท า Digital Content โดยการท า eBook, e-brochure, VDO - การท าการประชาสมพนธออนไลน (Online PR) - การสรางมลคาเพม (Value Add) ใหกบเวบไซตโดยการน าเสนอประสบการณทางการทองเทยว

ทสอดคลองกบโฮมสเตย และสนคาของทระลกชาวบาน และการน าเสนอประสบการณโฮมสเตยรวมกบงาน เทศกาลทเกยวของ (Programming)

www.ssru.ac.th

Page 12: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

แนวความคดของการออกแบบแผนกลยทธทางการตลาดน คอ การน ากจกรรมตาง ๆ ทไดกลาวมาขางตน มาใชเพอพฒนาและสงเสรมตลาดตางประเทศผานเวบไซตของธรกจโฮมสเตย (Web Promotion) และน าเสนอเอกลกษณของโฮมสเตย และเพมความนาเชอถอของเวบไซต โดยการม Banner ของมาตรฐานโฮมเสตยไทย ส านกบรการพฒนาการทองเทยว กรมการทองเทยว การทองเทยวแหงประเทศไทย กระทรวงวฒนธรรม หรอองคกรภาครฐทเกยวของ รวมอยบนเวบไซตของโฮมสเตยดวย ในการประชมนานาชาต LOGIN TOURISM: NEW Decade, New Tourism ณ Lotte Buyeo Resort, Buyeo สาธารณรฐเกาหล วนท 13-14 ตลาคม 2553 ในหวขอ “E-Tourism: Contributing to Sustainable and Responsible Growth” โปรเฟสเซอร ดมทรออส บฮาล (Professor, ICTHR, Bournemouth University, UK) และ โปรเฟสเซอร ดร . ซ จวง คม (Professor Dr. Si Jaong Kim) ไดมการสรปการคาดการณอนาคตใน 20 ปขางหนา (ป 2010 – 2030) และแนวโนมการเกดกระแสใหม ๆ จากการเปลยนแปลงดานการทองเทยวทส าคญไวดงตอไปน - e-Tourism จะใหอ านาจกบประสบการณดานการทองเทยว - การบรการจะมพนฐานจากขอมลแวดลอม ซงประกอบไปดวย สถานท อารมณ จดประสงค และ

ความรสก - มความเปนสวนตวและการสรางความแตกตาง - ประชากรสงอายเพมขน และเปนกลมหลกทเดนทางทองเทยว - การขยายตวของการทองเทยวทรบผดชอบตอสงคม (e-TAT Tourism Journal. จาก http://www.etatjournal.com/web/etat-journal /2011/23-2011-apr-jun/315-login-tourism-new-tourism สบคนเมอวนท 8 มนาคม พ.ศ. 2556)

เวบไซตทางการทองเทยวทมศกยภาพทางการตลาดนน คอเวบไซตทสามารถสราง “จดสมผส” ทนกทองเทยวสามารถสมผสทางความรสกไดวา ประสบการณทเขาจะไดรบนนจะเปนประสบการณทดและนาเชอถอ เปนการสราง physical evidence หรอหลกฐานเชงกายภาพ ผานทางเวบไซต

การท าการตลาดบนเวบไซต (Web Marketing)

การท าการตลาดบนเวบไซต คอความพยายามออกแบบเวบไซตสนคาและบรการเพอเปาหมายในการเขาถงตลาดเปาหมาย ความพยายามทจะใชเทคนคดานการท าเวบไซตและดานเทคโนโลยของอนเทอรเนต รวมไปถงการศกษาพฤตกรรมการสบคนขอมลของตลาด เพอใหเวบไซตถกพบโดยตลาดเปาหมาย และดงดดตลาดเปาหมายใหเขาไปเยยมชมสนคาและบรการทเสนอบนเวบไซต รวมไปถงความพยายามทจะใหผเยยมชมเวบไซตคลกไปดหนาสนคาอน ๆ ในเวบไซต จนกระทงตดสนใจซอ การท าใหเวบไซตถกพบโดยตลาดเปาหมายนนไมใชเรองงายเลยบนอนเทอรเนต โดยเฉพาะในธรกจทมคแขงมาก เนองจากมจ านวนเวบไซตมหาศาลในฐานขอมลเพอการสบคน หรอเสรช เอนจน (Search Engine) แตในบางธรกจนน เนนตลาดกลมเลก หรอมค าส าคญทใหราคาไมแพงโดยเสรช เอนจน (เชน Google) เนองจากคนใชค าเหลานนสบคนไมมากพอ ดงนน ผประกอบการธรกจดงทกลาวมาขางตน กอาจมโอกาสทจะใชชองวางตรงนท าการตลาดส าหรบเวบไซตของธรกจตวเองได เชนผประกอบการธรกจโฮมสเตย

www.ssru.ac.th

Page 13: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

การท าการตลาดบนเวบไซตมรายละเอยดปลกยอยมากมายในดานเทคโนโลยของอนเทอรเนตและเทคนคการท าการตลาดโดยใชเวบไซตของสนคาและบรการนน ๆ ซงเปนเทคนคทแตกตางกบการท าการตลาดผานเวบไซตประเภทโซเชยลเนตเวรค เปาหมายของการท าการตลาดบนเวบไซต ไดแก

(1) การท าใหเวบไซตดงดดความสนใจของตลาด ตามหลกการแลว เวบไซตมเวลาเพยง 4 วนาทเทานนทจะสรางความประทบใจครงแรกใหผเขาชม นนหมายความวา ผเขาชมมกใชอารมณ (emotion- based) ในครงแรกทจะตดสนใจวาทจะอยในเวบไซตนน ๆ ตอหรอไม ดงนน ส รปภาพ การวางโครงสรางของเวบไซต เมน และหวขอในเวบไซตนนมผลตออารมณของผเขาชมเวบไซต โดยเฉพาะอยางยงในการออกแบบแทก (tag) ของเวบไซตทแสดงอยดานบนของเวบไซตนน ถอวาเปนองคประกอบทสามารถดงความสนใจของผเขาชมเวบไซตได

(2) การท าใหผเขาชมเวบไซตอยในเวบไซตนานขน เพอใหเวลากบการอานหรอชมสนคาและบรการในเวบไซต เฉกเชนเดยวกบการทนกขายตองการสอสารใหลกคาฟงสรรพคณของสนคาและบรการของเขาใหนานพอทจะตดสนใจซอ เวบไซตทจ านวนผเขาชมโดยเฉลยใชเวลานอยกวา 30 วนาทในการชมเวบไซต หรอผชมเวบไซตเปดเขาไปดไมเกน 2 หนา แลวกออกจากเวบไซตนนไป นน แสดงวาเวบไซตนนไมนาสนใจเพยงพอ

(3) การท าใหผทเขามาชมเวบไซตนนเขามาชมอก และตดสนใจท าพฤตกรรมอน ๆ เพมเตม (เชน สอบถาม จอง หรอซอ) ในอนาคต

การท าการตลาดแบบหางยาว (Long Tail Marketing)

วารสารวชาการ สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหงประเทศไทย (ปท 16 ฉบบท 1 พฤษภาคม 2553) กลาวถงการพฒนาโฮมสเตยในประเทศไทยใหยงยนโดยเสนอแนะแนวคดทเรยกวา “การทองเทยวหางยาว” (Long Tail Tourism) ซงมาจากแนวคดทฤษฎทเรยกวา “Long Tail theory” ซงเปนทฤษฎทเหนบอยในการตลาด โดยเรยกวา การตลาดหางยาว (Long Tail Marketing) ทฤษฎทเรยกวา Long Tail theory กลาวถงพฤตกรรมของภาคเศรษฐกจหรอสนคาทใหรายไดจ านวนไมมากแตมก าไรสงโดยการเพมความหลากหลายของสนคา ซงในงานวจยน น าเสนอโมเดลดานการตลาด (marketing model) ซงประกอบไปดวยระบบสนบสนนการตดสนใจแบบออนไลน (on-line intelligent decision support system) ซงจะชวยเหลอนกทองเทยวในการเลอกโฮมสเตยและกจกรรมทสอดคลอง ตามความชอบและความคาดหวงของตวนกทองเทยวเอง

2.4 แนวคดเกยวกบการพฒนาศกยภาพการตลาดอเลกทรอนกส

ปจจบน แนวโนมการใชอนเทอรเนตเปนชองทางในการด าเนนธรกจของวสาหกจชมชนของไทย สวนใหญยงไมเตบโตเทาทควร ทงนเนองจากผประกอบการธรกจดงกลาวยงขาดความรความเขาใจในการใชพาณชยอเลกทรอนกส ( E-Commerce) และยงไมมความรความเขาใจวาอนเทอรเนตนน สามารถเปนเครองมอในการลดตนทนการด าเนนงานไดตลอดจนยงเปนชองทางการตลาดเพอเขาถงกลมเปาหมายไดอยางมประสทธภาพ (บญนรศร สวรรณพล รองปลดกระ

www.ssru.ac.th

Page 14: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

ทรวงพาณชย , งานสมมนา “ผประกอบการไทยกาวไกล กาวไปกบ E-Commerce”, ใน“พาณชย” แนะผประกอบการเพมศกยภาพการแขงขนดวยเทคนคการตลาดออนไลน , จากมตชนออนไล http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1354782085&gr pid=no&catid=&subcatid=, สบคนเมอวนท 12 มนาคม พ.ศ. 2556) หากผประกอบการธรกจโฮมสเตยไดรบการเพมศกยภาพในการท าการตลาดธรกจบรการการทองเทยวโฮมสเตย ผประกอบการเหลานกจะสามารถน าธรกจทองถนนแขงกบธรกจประเทศเดยวกนในระดบสากลได โดยเฉพาะอยางยง ภายในปพ.ศ. 2558 น ประเทศไทยจะเปนสวนหนงของประชาคมเศรษฐกจอาเซยนอยางสมบรณ ดงนน ปรากฏการณนจงเปนทงวกฤตและโอกาสของธรกจโฮมสเตยของไทย ในเชงโอกาสนน ดวยวาธรกจการทองเทยวของไทยถอเปนอตสาหกรรมทแขงแรง ท ารายไดใหกบประเทศอยางมหาศาล และเมอกลาวถงการทองเทยวเชงวฒนธรรมและการทองเทยวทองถน ถอวาเปนทนยมและสามารถเตบโตได เนองจากเมอเปดอาเซยน นกทองเทยวทงในแถบอาเซยนกจะมความตองการทจะเรยนรวฒนธรรมประจ าแตละทองถนของไทย รวมไปถงนกทองเทยวจากภมภาคอน เนองจากการรวมตวของประเทศในเอเชยตะวนออกเฉยงใตเขาเปนประชาคมอาเซยนนน ท าใหประเทศในอาเซยนตองชวยกนสรางภาพลกษณรวม ซงกคอ ภาพลกษณอาเซยน ดงค าขวญทวา One Vision, One Identity, One Community นนเอง ดงนน การประชาสมพนธและการสงเสรมการตลาดการทองเทยว นอกเหนอจากการทแตละประเทศท าการสงเสรมการทองเทยวของประเทศตนเองแลว ในภาพรวมของอาเซยน ตองน าเสนอเปนภาพของการทองเทยวภมภาคอาเซยนดวย ความหมายของการพฒนาศกยภาพ การพฒนาศกยภาพ หมายถง การน าเอาความสามารถทซอนเรนภายในรางกาย น ามาใชใหเกดประโยชนอยางมกระบวนการ (http://www.gotoknow.org/posts/207435, สบคนเมอวนท 12 มนาคม พ.ศ. 2556) เกษราพร ทราวงศ และอ านวยพร ใหญ ยง (2554) ใหความหมายของการพฒนาศกยภาพ (The potential development) วาหมายถง ความพร อม ความสามารถในการพฒนาตนเองไปส พฤตกรรมทเหมาะสมและลงมอปฏบตและบรรลจดม งหมาย รวมทงได เขาใจในตนเอง ส ารวจตวเองเพอปรบปรงแก ไข พฒนาตนเองให ไปส จดม งหมาย และใหความหมายในบรบทของการพฒนาศกยภาพชมชน วาเปนการการเสรมสร างความสามารถของสมาชกในชมชนทมอย ในตนเอง ทงในดานการคด การประดษฐ น าออกมาใช ใหเกดการเปลยนแปลงในทศทางทดขน ในทางปรชญา ศกยภาพ (potential-potentiality) ตรงกนขามกบค าว ากรรตภาพ หรอภาวะทเป นจรง (actual-actuality) หรอเรยกกนดวยภาษางายๆ วา ภาวะแฝง (Potential) กบ ภาวะจรง (Actuality) (เสร พงศพศ, สถาบนเพอสร างความเข มแขงให ชมชน มหาวทยาลยนเรศวร , อางใน เกษราพร ทราวงศ และอ านวยพร ใหญยง 2554) ศกยภาพผประกอบการดานการตลาดอเลกทรอนกส ปจจบน ภาครฐใหความส าคญกบการพฒนาศกยภาพผประกอบการ SMEs เปนอยางยง โดยเฉพาะอยางยง เพอเปาหมายในการรองรบการแขงขนภายใตประชาคมเศรษฐกจอาเซยน หรอ AEC ผประกอบการ

www.ssru.ac.th

Page 15: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

SMEs ไทย จะเปนเสมอนกลจกรสาคญในการขบเคลอนเศรษฐกจของไทย และตองเผชญความทาทายจากรวมตวเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป 2558 ดงนน จงจ าเปนอยางยงทภาครฐตองมการเตรยมนโยบายเพอความพรอมใหแกกลมผประกอบการ ในระดบ SEMs ความทาทายของ SMEs ในประเทศไทยคอ การขายสนคาทตองแขงขนกบตลาดโลกทมความเปนสากล ดงนน SMEs ตองมจดแขง เชน ในเรองเครองหมายการคาและตราสนคา ตองมการศกษาปจจยทมผลกระทบตอการแขงขนของ SMEs เชน พฤตกรรมของผบรโภค การพฒนาผลตภณฑ การพฒนาเพมผลผลต การบรหารความเสยง และ การบรหารกระแสเงนสด นอกจากน ตองใหความสาคญในการปกปองทรพยสนทางปญญา อาท เครองหมายการคา สทธบตร ลขสทธ สงส าคญอกประการหนง คอ ประเทศ ไทยจ าเปนท จะตองพฒนาและใหความส าคญดานนวตกรรม และเทคโนโลยมากขน เพอทจะเปนรากฐานทดในการขยายกจการไปยงตางประเทศใหสะดวกยงขน (กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย) ธรกจโฮมสเตย เปนสวนหนงของอตสาหกรรมทองเทยวและบรการ ถอเปนสนคาประเภททจบตองไมได เนองจากเปนการบรการทพกขนาดเลกและเรยบงาย พรอมกบการเสนอประสบการณทางดานสงคม วฒนธรรม และสงแวดลอมของเจาบานใหแกผทเขาพก การท าธรกจโฮมสเตย จงเปนธรกจทมความโดดเดน ในดานแหลงทองเทยว ประเพณและวฒนธรรม ทองถน รวมทงกจกรรมในพนทนน ๆ อาจกลาวไดวา เปนการบรการทพกพรอมกบประสบการณเชงนเวศวฒนธรรมของเจาบาน ท าใหธรกจโฮมสเตยเปนธรกจทมความนาสนใจตอนกทองเทยวตางชาต โฮมสเตยแตละพนทจะมความแตกตางกนดวยปจจยดานภมศาสตรและวถชวตชมชนแตละแหง ดงนน ธรกจโฮมสเตยจงมศกยภาพในตวเอง จงอาจกลาวไดวา ธรกจโฮมสเตยเปนธรกจทมศกยภาพในดานการพฒนาใหเปนสวนหนงของการทองเทยวได แตตองสอดคลองกบการพฒนาศกยภาพของคนในชมชน เนองจากโฮมสเตยเปนสวนหนงของการทองเทยวชมชน ซงการทองเทยวชมชนนน ตามหลกการแลวจะตองด าเนนการโดยคนในชมชน การมสวนรวมของคนในชมชน อยางไรกตาม ปจจบน โฮมสเตยดเหมอนวาจะไมไดเปนสวนหนงของการทองเทยวชมชนอกตอไป เนองจากมการปรบเปลยนเปนธรกจทพกซงหลายแหงมการจดกจกรรมเทยวในชมชนในลกษณะครบวงจร ท าใหไมไดเปนไปตามรปแบบการทองเทยวชมชนทมการเกอกลระหวางคนในชมชนดวยกน มการแขงขนระหวางธรกจโฮมสเตยดวยกนมากขน นอกจากนยงมการแขงขนสงขนระหวางธรกจโฮมสเตยกบรสอรทขนาดเลก (รสอรทกงโฮมสเตย ) ททยอยเปดในพนท อยางไรกตาม การแขงขนภายในพนทเดยวกนยงไมมากเทากบการแขงขนในตางพนทหรอตางชมชน เนองจาก บรรดาผประกอบการธรกจโฮมสเตยในชมชนสวนใหญตองอาศยความรวมมอกน เพอสรางเครอขายชมชน และจดกจกรรม/โปรแกรมน าเทยว รวมถงบรการ ตางๆ รวมกน มากกวาท จะแขงขนกนเอง แตภาวการณแขงขนของธรกจโฮมสเตยในตางพนทหรอตาง ชมชน โดยเฉพาะในภมภาคทมความใกลเคยงทางสภาพแวดลอมและวฒนธรรม ธรกจโฮมสเตย ในแตละพนท แตละชมชนอาจตองแขงขนกนท าตลาดพอสมควร ทงนขนอยกบความไดเปรยบในดานตาง ๆ ทแตกตางจากชมชนอน ๆ เชน ความโดดเดนของแหลงทองเทยวในพนท ความเขมแขงในการรวมกลมของชมชน การน าเสนอกจกรรมในทองถนใหเปนทสนใจแกนกทองเทยว เปนต น ดงนน เมอการแขงขนเรมมมากขนในหนวยธรกจประเภทน ปจจยดานศกยภาพการท าธรกจจงควรไดรบความส าคญ โดยเฉพาะศกยภาพของผประกอบการและศกยภาพการเขาถงตลาดเปาหมาย ปจจบน หนวยงานภาครฐใหความส าคญกบการพฒนาศกยภาพของผประกอบการโฮมสเตย กรมการทองเทยว กระทรวงการทองเทยวและกฬา ใหการอบรมระบบอ

www.ssru.ac.th

Page 16: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

คอมเมรซ (e-commerce) และใหกลมผประกอบการธรกจโฮมสเตยกวา 30 รายทวประเทศ ทผานการตรวจสอบมาตรฐาน พฒนาเวบไซตของตนเอง หลงจากนนจงเปนขนตอนของการอบรมการท าการตลาดออนไลน นายวชรนทร แสวงการ ตวแทนจากกลมโฮมสเตยทองตมใหญ จ.ชมพร กลาวถงเวบไซตของตนเองวา เปนสงทจ าเปน แมจะเปดโฮมสเตยมานานหลายป แตการไดรบใหเปนโฮมสเตยทไดมาตรฐานจากกรมการทองเทยว และการทมเวบไซตของตนเองเชนน ชวยไดมากในเรองการประชาสมพนธใหคนทวโลกรวา โฮมสเตยทองตมใหญมอะไรนาสนใจบาง และยงสามารถสรางจดขายของตวเองลงในเวบไซต และปรบเปลยนดไซนไดตลอดเวลา เนองจากท าไดเอง (http://www.oknation.net/blog/loongjame/2011/01/21/ entry-6, สบคนเมอวนท 12 มนาคม พ.ศ. 2556) จากการศกษาวเคราะหพฒนาการของผประกอบการพาณชยอเลกทรอนกส ของประเทศไทย (ราม ปยะเกต และคณะ , โครงการศกษาวเคราะหพฒนาการของผประกอบการพาณชยอเลกทรอนกส , 2547, จาก http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/rese arch/ecommerce/total_01.html, สบคนเมอวนท 12 มนาคม พ.ศ. 2556) พบวาผประกอบ การสวนใหญทด าเนนธรกจพาณชยอเลกทรอนกสมลกษณะการด าเนนธรกจพาณชยอเลกทรอ นกสในรปแบบผสม คอมทงการด าเนนธรกจผานอนเทอรเนตและมหนารานทางกายภาพดวย (Click and Mortar Company) ซงมปรมาณทมากกวาการด าเนนธรกจผานอนเทอรเนตเพยงอยางเดยว (Pure Internet Company) ส าหรบวตถประสงคโดยรวมในการด าเนนธรกจพาณชยอเลกทรอนกส สรปไดวาเพอเพมชองทางในการท าตลาดและการขยายชองทางในการจดจ าหนาย เพอวตถประสงคในการประชาสมพนธสนคา หรอบรการ และเพออ านวยความสะดวกใหกบผบรโภค นอกจากน เมอพจารณาถงอายในการท าธรกจพาณชยอเลกทรอนกส พบวาผประกอบ การโดยสวนใหญยงขาดประสบการณในการท าธรกจออนไลน ในเชงของการ ประเมนธรกจพาณชยอเลกทรอนกสของประเทศไทยตามหลกการของ Balanced Scorecard จากผลการส ารวจในดานการเรยนรและพฒนา สามารถสรปไดวา ธรกจสวนใหญมศกยภาพในการทจะเจรญเตบโต เนองจากพนกงาน และผบรหาร หรอผประกอบการเอง มระดบการศกษาในระดบทด มความรความเขาใจในลกษณะธรกจพาณชยอเลกทรอนกส ในระดบปานกลาง นอกจากนยงตระหนกถงความส าคญตอการเรยนรสงใหม ๆ และมความพยายามในการทจะศกษาคนควา ดวยตนเองอยอยางสม าเสมอ อยางไรกด บรษทสวนใหญยงไมมการอบรมดานการตลาดพาณชยอเลกทรอนกสแกพนกงาน นอกจากนนยงขาดการส ารวจทางการตลาด หรอการท าวจยทางการตลาด ซงจะท าใหธรกจขาดการพฒนาผลตภณฑทเหมาะสมกบตลาดและอาจประสบปญหาในระยะยาวได (ราม ปยะเกต และคณะ , โครงการศกษาวเคราะหพฒนาการของผประกอบการพาณชยอเลกทรอนกส ,2547, จาก http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/cont ents/research/ecommerce/total_01.html, สบคนเมอวนท 12 มนาคม พ.ศ. 2556) การศกษา วเคราะห ครงน ยงเสนอแนะวา กลไกหลกในการขบเคลอนพาณชยอเลกทรอนกสในอตสาหกรรมรายสาขาตางๆ ใหเตบโตอยางตอเนองและยงยนขนอยกบองคประกอบหลก 5 ประการ ไดแก (1) ผลตภาพจากการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารและพาณชยอเลกทรอนกส การเพมผลตภาพ

และขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ ควรเนนไปทกลมอตสาหกรรมเปาหมายทมศกยภาพ 11 อตสาหกรรมประกอบดวยอตสาหกรรมอาหาร แฟชน (สงทอ เสอผา อญมณและเครองหนง) ยาน

www.ssru.ac.th

Page 17: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

ยนต ซอฟทแวร ทองเทยวและสขภาพ กลมสนคาอเลกทรอนกส (แผงวงจรไฟฟา อปกรณกงตวน า ทรานซสเตอรและไดโอด เครองรบวทยและโทรทศน) เคมภณฑ เมดพลาสตก เหลกและเหลกกลา ผลตภณฑยาง เฟอรนเจอรและชนสวน

(2) จ านวนผใชอนเทอรเนตตอประชากร จ านวนผใชอนเทอรเนตตอประชากร 1,000 คน ของไทยอยท 79 คน ตอประชากร 1,000 คน นบวาเปนอตราทต ามากเมอเทยบกบคาเฉลยท 211 คน ตอประชากร 1,000 คน การเพมจ านวนผใชอนเทอรเนตในประเทศไทย นโยบายใหคนไทยมบรการอนเทอรเนตความเรวสงใช 1 ลานรายในป 2547 และนโยบายของรฐบาลทตองการผลกดนใหเกดรฐบาลอเลกทรอนกส (e-Government) จะชวยลดความความเหลอมล าในการเขาถงเทคโนโลยสารสนเทศและความร (Digital Divide) และเปนการขบเคลอนประเทศโดยใชพาณชยอเลกทรอนกสอกดวย

(3) ปจจยโครงสรางพนฐานเครอขายอนเทอรเนตและเทคโนโลย และปจจยสนบสนนธรกจดานพาณชยอเลกทรอนกส มความส าคญอยางยงในการพฒนาประเทศแบบกาวกระโดด (Leapfrogging) ประเทศไทยมดชนความพรอมดานอเลกทรอนกสต ากวาประเทศอน ๆ ทน ามาเปรยบเทยบ เนองจากขาดปจจยสนบสนนดานงบประมาณในการพฒนาโครงสรางพนฐาน การพฒนาเครอขายใหเพยงพอตอความตองการ การใชเทคโนโลยยงอยในวงจ ากด การขาดความตอเนองและความชดเจนในการพฒนาธรกจอเลกทรอนกสอยางตอเนอง

(4) สภาพแวดลอมทางธรกจทเอออ านวยตอการท าธรกรรมอเลกทรอนกส เกดจากการมผประกอบการและธรกจขามชาตทจ าเปนตองท าธรกรรมอเลกทรอนกส การพฒนาโครงสรางพนฐานสารสนเทศในดานตางๆ สงผลใหมจ านวนผใชอนเทอรเนตเพมขนอยางรวดเรว

(5) นโยบายและกฎหมายเพอรองรบธรกรรมอเลกทรอนกส ราง พ.ร.บ. ธรกรรมทางอเลกทรอนกส และราง พ.ร.บ. ลายมอชออเลกทรอนกส ซงประกาศเปนกฎหมายชอวา “พระราชบญญตวาดวยธรกรรมทางอเลกทรอนกส พ.ศ. 2544” เปนการสนบสนนธรกรรมอเลกทรอนกสของประเทศไทยในอนาคต นอกจากน ก าลงด าเนนการจดท ากฎหมายเทคโนโลยสารสนเทศอก 4 ฉบบ ไดแก กฎหมายเกยวกบการพฒนาโครงสรางพนฐานสารสนเทศ กฎหมายเกยวกบการคมครองขอมลสวนบคคล กฎหมายเกยวกบอาชญากรรมทางคอมพวเตอร และกฎหมายเกยวกบการโอนเงนทางอเลกทรอนกส

2.5 แนวคดเกยวกบปจจยแวดลอมภายนอกทเออตอความสามารถในการท าการตลาดธรกจ โฮมสเตย

สถานการณบนโลกอนเทอรเนตเกยวกบธรกจโฮมสเตยของไทย จากการส ารวจบนโลกออนไลนเกยวกบธรกจโฮมสเตยของประเทศไทย พบวา แมวาโฮมสเตยหลายแหงมเวบไซตเปนของตนเองและท าการตลาดเอง โดยผนวกกบการใชเวบไซตประเภทโซเชยลเนตเวรค เชน เฟซบค (http://www.facebook.com) แตยงคงมโฮมสเตยอกมากมายทเปนโฮมสเตยขนาดเลก และไมมศกยภาพพอทจะพฒนาเวบไซตเปนของตวเอง ดงนน โฮมสเตยเหลานจงพงพาเวบไซตของหนวยงานภาครฐหรอเวบไซตฝากประชาสมพนธอนๆ ทงทมคาใชจายดานโฆษณาและทไมมคาใชจาย วารสารวชาการ สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหงประเทศไทย (ปท 16 ฉบบท 1 พฤษภาคม 2553 ) เสนอแนะวาการทองเทยวแหงประเทศไทย หรอททท. ซงเปนองคกรทสงเสรมและสนบสนนการทองเทยว รวมถงโครงการตางๆ ทเกยวกบการทองเทยวของประเทศไทย ควรท าหนาทเปนหนวยงานทสนบสนน หรอทเรยกวา “Facilitator”

www.ssru.ac.th

Page 18: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

(Jantarat & Williams, 2000, อางใน วารสารวชาการ สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหงประเทศไทย ปท 16 ฉบบท 1 พฤษภาคม 2553 ) โดยการสรางเวบทา (portal) ทซงนกทองเทยวสามารถเขาคนหาขอมลโดยละเอยดของการทองเทยวโฮมสเตยและประสบการณเกยวกบการพกโฮมสเตยในประเทศไทย (วารสารวชาการ สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหงประเทศไทย ปท 16 ฉบบท 1 พฤษภาคม 2553 ) ดงนน สงทส าคญอยางยง คอ ขอมลทน าเสนอในเวบทาการทองเทยวแหงประเทศไทยนนสอดคลองกบความตองการของนกทองเทยวหรอไม การวเคราะหหาโครงสรางและชองวางเกยวกบขอมลออนไลนดานการทองเทยวนนมความส าคญ เนองจากมประโยชนในการน าขอมลทไดไปใชในการออกแบบเทคโนโลยตางๆ ทตองใชผานระบบเครอขายอนเทอรเนต (Internet- based technologies) ทชวยเรองการวางแผนการทองเทยว (Xiang, Gretzel and Fesenmaier, 2009, อางใน วารสารวชาการ สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหงประเทศไทย ปท 16 ฉบบท 1 พฤษภาคม 2553 ) นอกจากน ยงมประโยชนในเรองของการท าการตลาดออนไลนส าหรบการทองเทยวอกดวย เวบไซตของการทองเทยวแหงประเทศไทย (www.tourismthailand.org) เปนตวอยางหนงทประชาสมพนธโฮมสเตย และรวบรวมรายชอโฮมสเตยของไทยมาไวในฐานขอมล และมไฮเปอรลง (hyperlink) เชอมไปยงเวบไซตของโฮมสเตย ไปยงเวบเพจทมขอมลการตดตอโฮม สเตย และไปยงเวบเพจเพอสงค าขอจองหรอขอขอมลเพมเตม (send request) ส าหรบโฮม สเตยของจงหวดสมทรสงคราม พบวาม 30 รายการ มหลายรายการทมเวบไซตใหลงไปยงขอมลโฮมสเตยเหลานน เชน ลงไปยงเวบไซตของโฮมสเตยเหลานนเลย หรอลงไปทบลอค (Blog) ทมขอมลโฮมสเตยนนอย หรอลงไปยงเวบไซตของชมชนทโฮมสเตยนนตงอย อยางไรกตาม พบวา ลงเหลานน สวนใหญเปนลงเสย หมายความวา ลงไปแลว ไมเจอขอมลโฮมสเตย หรอเวบไซตขาดการจายคาโดเมน (Domain) หรอใชโดเมนฟร และเมอหมดชวงการใชหรอไมไดจายคาโดเมน ผทคลกไปจะเจอกบหนาเวบไดเรคทอร (directory) ทไมสามารถเขาถงขอมลโฮมสเตยทตองการได ปจจบนรายชอโฮมสเตยของประเทศไทยกระจายอยตามเวบทา (Web Portal) ตางๆ บนอนเทอรเนต เวบทา คอเวบไซตทถกออกแบบมาใหใชเปนเวบศนยกลางในการเขาถงขอมลตางๆ ขององคกร ค าวา พอรทอล มาจากค าวา Port ซงแปลวา ทาเทยบเรอ เปนศนยกลางการจอดเรอ ซงมาจากทตางๆ กน ลกษณะเวบทเปน Portal Web จะเปนแหลงรวมหรอศนยกลางของขอมล ขาวสาร องคความร รวมทงการเขาถงการใหบรการในระบบงานตางๆ ของหนวยงานหรอองคกรขนาดใหญจากทเดยว คอเขามาทเวบพอรทอลหรอเวบทาขององคกร กจะสามารถเชอมตอและเขาถงขอมลขาวสาร และเวบแอพพลเคชนตางๆ ได จากเวบทา โดยผานอปกรณตางๆ ทหลากหลายได เชน จาก PC, PDA หรอแมแต มอถอ (Mobile Phone) นนเอง (เวบทา หรอ Web Portal, เวบทาประเทศไทย กาวไกลสสงคมอดมปญญา สบคนจาก http://www. thaicyberportal.net/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1520&directory=10796&contents=3654#.UYHmjDU5N2Y, สบคนเมอวนท12 มนาคม พ.ศ. 2556) โดยกลมเวบทาหลกทรวบรวมโฮมสเตยของไทย ปจจบนประกอบไปดวยเวบทาหลก 5 ประเภท ไดแก (1) เวบไซตของภาครฐ เชน เวบไซตการทองเทยวแหงประเทศไทย http://www.tourism thailand.org)

www.ssru.ac.th

Page 19: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

(2) เวบไซตของสถาบนการทองเทยวโดยชมชน (http://www.cbt-i.org) ซงเนนการน าเสนอในแนวคดของการทองเทยวโดยชมชนมากกวาการท าการตลาดหรอเชงธรกจ

(3) เวบไซตภาคเอกชนทมทพกแบบโฮมสเตยในฐานขอมลและเปนคลายตวแทนจ าหนาย (agent) โดยผประกอบการทพกสมครขอมรายชอทพกในฐานขอมลและทพกตองจายคา คอมมชชน (commission) ใหกบบรษทเหลาน เมอมการขายเกดขน (แลวแตขอตกลง ) เชน เวบไซตของ agoda (http://www.agoda.com) (เชน http://www.agoda.com/ asia/thailand/ampha wa_samut_songkhram/rueanmalai_homestay.html)

(4) เวบไซตทมลกษณะเปนเวบไดเรคทอร (web directory) (4) เวบไซตประเภทโซเชยลเนตเวรคทงทโฮมสเตยสรางขนเองเพอวตถประสงคหลกทางธรกจ และเวบไซตโซเชยลเนตเวรคทสรางเพอใหขอมลขาวสารเกยวกบโฮมสเตยโดยทวไป แนะน าโฮมสเตยและม เนตเวรค หรอ “เพอน” เปนโฮมสเตยทเขามาขอเปนเพอน และ (5) เวบไซตทเนนท า Affiliation Program ซงมกจะเปน content- based website เชน เวบบลอก (weblog/ blog) Affiliate Program เปนธรกจบนอนเ ทอรเนตอยางงายๆ ผทท าเวบไซตลกษณะน ไดรบอนญาตใหโฆษณาสนคาหรอผลตภณฑในเวบไซด เพอใหไดรบคอมมชชนจากการขายผลตภณฑ ในฐานะผโฆษณา ผทท าการโฆษณาใหผลตภณฑจ ะไดรบ ลง (Link) พเศษซงจะตดตามค าสงซอจากผเขามาเยยมชมจากลงของผโฆษณาและผโฆษณาจะไดรบคาคอมมชชน จากการขายสนคา

ผจดการออนไลน (‘สพท.’ เสรมแกรงกลมโฮมสเตย ท าอมารเกตตงรบเปดเสรอาเซยน , จาก

http://www.ada-soft.com/news_detail.php?id=585, สบคนเมอวนท12 มนาคม พ.ศ. 2556 ) รายงานวาส านกงานพฒนาการทองเทยว (สพท.) เตรยมจบมอกบ ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต หรอ เนคเทค (NECTEC) และเขตอตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (ซอฟตแวรพารค) ในการจดท าโครงการฝกอบรมผประกอบการโฮมสเตยทเปนกลมเอสเอมอ (SMEs) ใหรจกการท าเวบไซตโปรโมตสนคาและบรการของตวเองใหแกนกทองเทยวชาวตางชาตไดรบทราบ ตลอดจนความรพนฐานดานไอท และการท าการตลาดแบบอมารเกตตง การจดโครงการลกษณะนจะเปนการ เสรมความแขงแกรงใหแกผประกอบการโฮมสเตย ทง รายกลางและรายเลก เพอใหเกดการ พฒนาทางดานการท าตลาด เมอผประกอบการมศกยภาพในการท าการตลาดออนไลนนน เปนสงท สอดคลองกบกระแสการตลาด ทนกทองเทยวนยมสบคนขอมลดานการทองเทยว ทงแหลงทองเทยวและทพก ผานทางเวบไซต

2.6 งานวจยตาง ๆ ทเกยวของ ตลาดโฮมสเตย

งานวจยของอมรน ฮมซาห (Amran Hamzah) เรอง Malaysian Homestays from the Perspective of Young Japanese Tourists: The Quest of Furusato” แสดงแนวคดของโฮมสเตยของประเทศตาง ๆ (Pazin, 2004) โดยของประเทศไทยนน แบงได 3 แนวคด ไดแก โฮมสเตยส าหรบนกเรยนนกศกษา (Student Homestay) โฮมสเตยส าหรบนกทองเทยวทา งวฒธรรม (Cultural Homestay) และโฮมสเตยส าหรบนกทองเทยวอาสาสมคร (Volunteer Homestay) (Faculty of Built Environment.

www.ssru.ac.th

Page 20: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

Universiti Teknologi Malaysia., จาก http://www.fab.utm.my/download/Monograph%202-%20Malaysian%20Home

stay.pdf, สบคนเมอวนท12 มนาคม พ.ศ. 2556) จากรายงานของสถาบนการทองเทยวโดยชมชน หรอ The Thailand Community Based Tourism

Institute พบวา ตลาดนกทองเทยวตางชาตของการทองเทยวโดยชมชนนน มการขยายตวสงขนอนเนองมาจากการเตบโตของการทองเทยวระยะไกล (Long Haul) ความตระหนกถงความยงยน และความตองการประสบการณทดงเดม (Authentic Experience) นอกจากน นกทองเทยวชาวยโรปสวนใหญทเขารวมโครงการการทองเทยวโดยชมชนของสถาบนการทองเทยวโดยชมชน นนคอกลมนกทองเทยวจากประเทศองกฤษ เนเธอรแลนด และเยอรมน มการประมาณการณวา 2.5 % คอสวนแบงตลาดนกทองเทยวยโรปทมาเทยวพกผอนในลกษณะโฮมสเตยกบชาวบาน และตลาดทส าคญคอตลาดนกทองเทยวทมการศกษาด มรายไดสง อายระหวาง 30 – 50 ป และมกเปนกลมนกทองเทยวแบกเป (Backpacker)

นอกจากน กลมตลาดทนาสนใจ คอ ตลาดผปกครองทมบตรอายประมาณ 8 ป ขนไป เปนกลมตลาดทมากน

เปนครอบครว และมองหาประสบการณทางวฒนธรรมในระหวางทรป ศกยภาพโฮมสเตย งานวจย เรอง “การพฒนาศกยภาพ ความเขมแขง ความยงยนของการทองเทยวเชงนเวศและการ

ประกอบธรกจดานการทองเทยวหนงต าบลหนงผลตภณฑดานทพกแรมแบบโฮมสเตย: กรณศกษาเกาะชาง จงหวดตราด” โดยวฒชาต สนทรสมยและคณะ (2548) ไดศกษาสภาพแวดลอมและวเคราะหจดแขง จดออน โอกาสและอปสรรคของชมชนในการจดการทองเทยวทพกแรมแบบโฮมสเตย ตลอดจนการศกษาการพฒนาศกยภาพ ความเขมแขงและความยงยนของการจดการธรกจพกแรมทองเทยว หนงต าบลหนงผลตภณฑทพกแรมแบบโฮมสเตย พบวาโฮมสเตยในพนทเกาะชางมจดออนดานการ ขาดการโฆษณาประชาสมพนธอยางจรงจงและขาดเครองมอในการสอสารการตลาดเพอดงดดนกทองเทยว และการขาดทกษะการจดการเชงรกในแงการรบรถงการแขงขนทางธรกจ และการจดการทยงขาดมาตรฐานการบรการ ในสวนของการตลาดนน ยงไมมการวเคราะหความตองการของนกทองเทยว เพอน าปรบใชในการด าเนนกจการ และยงขาดกลยทธการตลาดทเหมาะสม โดยเฉพาะดานการสอสารการตลาด อยางไรกตาม โฮมสเตยในพนทเกาะชาง มจดเดนในดานบคลากรทเปนสมาชกในครอบครวใหการตอนรบทอบอน มการไตถามทกขสข และแนะน าสถานททองเทยวอยางเปนกนเองกบนกทองเทยวเสมอนเปนครอบครวเดยวกน นอกจากน ผลการศกษาชใหเหนจดแขงของผประกอบการธรกจโฮมสเตยชมชนเกาะชาง คอดานบคลากรหรอดานลกคาสมพนธ ในขณะทจดออน ไดแก ขาดทกษะดานการตลาดและขาดวธการสอสารการตลาดอยางมประสทธภาพ รวมทงยงขาดทกษะสอสารกบตลาดใหม ๆ ไดแก นกทองเทยวชาวตางชาตทเพมจ านวนและใหความสนใจในวฒนธรรม ขนบธรรมเนยมและวถชมชนของชมชนตะพง จงหวดระยองมากขน งานวจยไดแนะน าวาโฮมสเตยควรไดรบการพฒนาและถายทอดองคความรดานตาง ๆ อยางตอเนอง เชนการ สอสารโดยใชภาษาองกฤษ การตลาด การบรการทประทบใจ และการบญชและการเงน โดยอาศยรปแบบการเรยนรรวมกนของชมชน เพอให

www.ssru.ac.th

Page 21: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

สามารถดงดดและสรางความประทบใจแกนกทองเทยวชาวไทย และชาวตางประเทศจากทรพยากรทมคณคาของชมชนอยางยงยนและเขมแขงตอไป

ปจจยสวนบคคลและปจจยดานพฤตกรรมการใชชองทางอเลกทรอนกส

งานวจยเรองกลยทธสวนประสมทางการตลาดของผประกอบการโฮมสเตย จงหวดสมท รสงคราม (กณครษฐา แสวงกจ, 2554) แสดงถงขอมลสวนบคคลโดยทวไป วา สวนใหญเปนเพศหญง ทมอาย 31-40 ป สถานภาพสมรส ระดบการศกษาปรญญาตร รายไดจากการท าธรกจโฮมสเตยโดยประมาณตอเดอน 10 ,001 – 20,000 บาท ความเปนเจาของธรกจโฮมสเตยมลกษณะเปนการด าเนนการเอง ลกษณะการบรการโฮมสเตยเปนเอกเทศ ระยะเวลาการด าเนนธรกจโดยประมาณ 5 – 6 ป (จาก http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/han dle/123456789/716/124307.pdf?sequence=1, สบคนเมอวนท 12 มนาคม พ.ศ. 2556) งานวจย เรอง ปจจยทมอทธพลตอพฤตกรรมการใชเวบไซตในเครอขายอนเตอรเนตของผหญงท างานในเขตอ าเภอล าลกกา จงหวดปทมธาน (ปราง โพธสนทร , 2549) ศกษาวเคราะหปจจยและพฤตกรรมทมอทธพลตอพฤตกรรมการใชเวบไซตในเครอขายอนเทอรเนต พบวา อายสวนใหญอยระหวาง 22- 27 ป การศกษาระดบปรญญาตร สวนใหญท างานเกยวกบการเงน การบญช ผตอบแบบสอบถามใหความส าคญของการใชเวบไซตในการหาขอมลขาวสาร หาความบนเทง เชนการเลนเกม ใชอนเทอรเนตเพอชวยประหยดเวลาในการสอสาร เพอซอขายสนคา ใชเพอประโยชนในการท างาน และเพอดาวนโหลดโปรแกรมตาง ๆ การศกษาพบวา อาย ระดบการศกษา ต าแหนงงานมผลตอพฤตกรรมการใชเวบไซตในเครอขายอนเทอรเนต ในดานพฤตกรรมการใช พบวา จ านวนครงทใชมากทสดคอ 5-6 ครง ระยะเวลาทเรมใชมากกวา 3 ป ระยะเวลาทใชในแตละครง อยท 2-2.5 ชวโมง ผแนะน าใหรจกอนเทอรเนตคอ รจกจากการเรยนการสอน สวนเวบไซตทเขาบอยคอเวบไซต www.pantip.com เวบไซต www.sanook. com เวบไซต www.hotmail.com และฐานขอมลทใชในการคนหาขอมล คอ www.google. com และ www.yahoo.com สถานทในการใชคอ ทท างานวตถประสงคในการใชเพอประโยชนในการท างาน (จาก http://www.research.rmutt.ac.th/archives/727, สบคนเมอวนท 20 พฤษภาคม 2556) งานวจยของทตธนนท พมนช เรอง การศกษาพฤตกรรมการใชเครอขายสงคม (Social Network) เพอพฒนาในการปฏบตงานของบคลากรทางการศกษาในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครปฐม (กลมมนษยศาสตรและสงคมศาสตร Veridian E- Journal, SU Vol.5 No. 1 January - April 2012, จาก http://www.ejournal.su.ac.th/upload /351.pdf, สบคนเมอวนท 20 พฤษภาคม 2556) งานวจยศกษาพฤตกรรมการใชเครอขายสงคม หรอ social network โดยศกษาเกยวกบปจจยสวนบคคล อนไดแก เพศ อาย ระดบการศกษา ต าแหนงงานหนาท ประสบการณในการท างาน งานทอยในความรบผดชอบของกลมงาน และพฤตกรรมการใชเครอขายทางสงคม เชน วน เวลาทเลอกใชงาน ระยะเวลาในการใชแตละครง

www.ssru.ac.th

Page 22: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

การมคอมพวเตอรเชอมตออนเทอรเนตสวนตวทบาน สถานทในการใหบรการคอมพวเตอร ประเภทของการใชเครอขายทางสงคม เฉลยการใชเครอขายทางสงคมตอสปดาห วตถประสงคในการเขาใช ความถในการเขาถง การเขาเลอกใชภาษาประเภทของการใชงาน วธรบรการใชเครอขายทางสงคม การปฏบตงานของบคลากร และน าผลทไดไป พฒนาแนวทางการใชเครอขายทางสงคมในการปฏบตงานของบคลากรทางการศกษาในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครปฐม โดยกลมตวอยางทใชในการวจย ไดแก บคลากรทางการศกษาทปฏบตงานในส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครปฐมและผบรหาร ในดานพฤตกรรมการใช งานวจยพบวา บคลากรทางการศกษาสวนใหญเคยใชงานเวบไซตเครอขายสงคมในระดบปานกลาง เวบไซตเครอขายทเขาใชงานคอ facebook, Hi5, Bloggang, Twitter, Blogger MySpace, Exteen, Multiply และ Skype สวนใหญใชงานเฉลย 1-3 ครงตอสปดาห ชวงเวลาทเขาใชงานคอ ชวงเวลา 18.01 - 24.00 น. ใชเวลาเขาสงคมเครอขายใน 1 วนไมเกน 1 ชวโมง สถานทใชงานคอทท างาน สวนใหญมคอมพวเตอรเชอมตออนเทอรเนตทบานโดยใชเพอสอสารในกระบวนการปฏบตงาน ผตอบมประสบการณการใชตงแต 2 - 3 ป มเพอนในเวบไซตตงแต 11-50 คน ใชภาษาไทยในการเขาไปใชและตองการใหมการจดฝกอบรม/ประชม/สมมนา การศกษาพฤตกรรมการใชเครอขายสงคมออนไลนของคนวยท างานในเขตกรงเทพมหา นคร โดยปณชา นตพรมงคล (2555, จาก http://www.spu.ac.th/commarts/files/2012 /07/บทความ-ปณชา.pdf, สบคนเมอวนท 20 พฤษภาคม 2556) ศกษาลกษณะประชากรศาสตร ทใชบรการเครอขายสงคมออนไลน (Online Social Network) และพฤตกรรมการใชบรการเครอขายสงคมออนไลน โดยกลมเปาหมาย คอคนวยท างานในกรงเทพมหานคร และก าหนดกลมตวอยางเปนกลมคนวยท างานทมอายระหวาง 19 - 40 ป ขนไปทงชายและหญงทอาศยหรอท างานอยในกรงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากการศกษา พบวา กลมตวอยางสวนใหญเปนเพศหญง สวนใหญอายระหวาง 19- 29 ป รองลงมาคอ 30- 39 ป สวนใหญเปนพนกงานบรษทหรอหางรานเอกชน โดยรองลงมาเปนกลมประกอบธรกจสวนตวและคาขาย รองลงมาคอกลมรบจางอสระ และรบราชการและพนกงานรฐวสาหกจ ตามล าดบ สวนใหญจบปรญญาตร มรายไดระหวาง 10,001 - 20,000 บาท สวนใหญของกลมตวอยางใหความนยมเครอขายสงคมออนไลน facebook รองลงมาคอ Google Plus, Twitter, Hi5, MySpace, และ Multiply ตามล าดบ และพฤตกรรมการใชเครอขายสงคมออนไลน อนไดแก ชวงเวลาทเขาใชบรการเครอขายสงคมออนไลน พบวาเขาใชในชวง 22.00 - 24.00 น. มากทสด ความถในการเขาใชตอวน คอ 1-3 ครง ระยะเวลาในการเขาใชตอวน คอ 1-2 ชวโมง สถานททเขาใชบรการ สวนใหญเขาใชบรการทพกหรอหอพก รองลงมาคอทท างาน ทรานอนเทอรเนต สถานทศกษา และรานกาแฟ ตามล าดบ นอกจากน ยงพบวาสวนใหญใชคอมพวเตอรแบบ PC มากทสด รองลงมาคอโนตบค โทรศพทมอถอ/สมารทโฟน/PDA และ Tablet/ iPad ตามล าดบ และกจกรรมทท าผานเครอขายสงคมออนไลน เรยงตามล าดบมากไปนอยทสด ไดแก เขาใชบรการเพอสนทนาพดคยกบเพอน การเขาไปอพเดทขอมลสวนตว /รปภาพ การใชบรการเพอหาขอมล /แลกเปลยนขอมล เพอแสดงความถกใจหรอแสดงความพงพอใจ (Like) เพอเลนเกม เพอตดตามขาวสารของสนคา ผลตภณฑหรอบรการ เพอเพมเพอน เพอตดตามศลปน ดาราหรอบคคลทมชอเสยง เพอเชญบคคลอนเขารวมเปนสมาชกกลม เพอเชญชวนใหบคคลอนซอสนคาหรอบรการ และเพอเชญชวนใหบคคลอนเขารวมกจกรรมทตนเองหรอหนวยงานของ

www.ssru.ac.th

Page 23: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

ตนเองจด โดยสรปแลว ผลการวจย สรปวากลมตวอยางทมเพศ อาย อาชพ ระดบการศกษา และรายไดแตกตางกน มการแสดงพฤตกรรมการใชบรการเครอขายสงคมออนไลนทแตกตางกน งานวจย เรอง ความตองการพฒนาตนเองของพนกงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรสอรทและโฮมสเตย ในอ าเภออมพวา และพนทใกลเคยง จงหวดสมทรสงคราม (วนดา เลศพพฒนานนท และคณะ , วารสารการบรการและการทองเทยว ปท 7 ฉบบท 2 กรกฎาคม - ธนวาคม 2555 , จาก http://www.tourismtaat.siam.edu/images/download/7_2/a% 20study%20of%20the%20need%20of%20self-development%20of%20person nel.pdf, สบคนเมอวนท 20 พฤษภาคม 2556) พบวา พนกงานมความตองการทจะอบรมการใชโปรแกรมคอมพวเตอร Work Art และ Outlook มากทสด รองลงมาคอ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel ซงอยในระดบมาก นอกจากน ยงตองการพฒนาดานความสามารถภาษาองกฤษในทกษะการฟง พด อาน เขยน ในระดบมาก รตนาภรณ ชาตวงศ และคณะ (วารสารกระแสวฒนธรรมปท 13 ฉบบท 24, จากhttp://hotel.siam.edu/images/cultural_approach/13_24/A%20Study%20of%20 the%20Hoteliers%20or%20Entrepreneurs%20Opinions.pdf, สบคนเมอวนท 20 พฤษภาคม 2556) ท าการวจยเรอง คณลกษณะทพงประสงคของบคลากรตามมมมองของผบรหารในสถานประกอบการประเภทรสอรทและโฮมสเตยในอ าเภออมพวาและพนทใกลเคยง จงหวดสมทรสงคราม โดยก าหนดพนทในการศกษาครงนไดแกอ าเภออมพวาและพนทใกลเคยงจงหวดสมทรสงคราม และสถานประกอบการทท าการศกษา คอบานอมพวารสอรทแอนดสปา บานทายหาดรสอรทแอนดวอเตอรสปอรต และเรอนปณาล การวจยในครงนมวตถประสงคเพอส ารวจความคดเหนของผบรหารในสถานประกอบการประเภทรสอรทและโฮมสเตยในพนทดงกลาวเกยวกบคณสมบตและคณลกษณะของบคลากรทพงประสงคในสถานประกอบการ กลมตวอยางเปนระดบผบรหารหนวยงานขนไปจาก 3 สถานประกอบการ ผลการวจยพบวาผบรหารสวนใหญตองการบคลากรทมคณสมบตและคณลกษณะ ดงน 1) มความสามารถดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาองกฤษ เนองจากลกคาสวนหนงทเขามาพกในรสอรทหรอโฮมสเตยเปนชาวยโรปและอเมรกา 2) มความสามารถใชโปรแกรมคอมพวเตอร โดยเฉพาะโปรแกรมพนฐาน Microsoft Word และ Microsoft Excel 3) มความสามารถดานทกษะความรดานวชาชพการโรงแรม นอกจากน ยงตองการบคลากรทมความรวดเรวในการใหบรการ มความรความเขาใจในการใหบรการ สามารถใหบรการหรอตอบสนองความตองการและรบมอขอรองเรยนของลกคาได งานวจยเกยวกบโฮมสเตยของประเทศมาเลเซย เรอง Understanding Motivation, Empowerment and Sustainability Outcomes of Women Homestay Entrepreneurs in West Malaysia: A Preliminary Analysis (Osman และคณะ , ไมพบป ) ศกษาเกยวกบลกษณะทางประชากรศาสตรของผประกอบการโฮมสเตยหญง ปจจยทเปนแรงจงใจและไดรบสทธและอ านาจในธรกจโฮมสเตย และมมมองเกยวกบการด าเนนธรกจโฮมสเตยอยางยงยน ผลการวจยโดยสรป พบวา ผประกอบการหญงสวนใหญอายระหวาง 41- 60 ป สถานภาพแตงงานแลว มระดบการศกษาครบตามการศกษาภาคบงคบ (มธยมศกษาตอนปลาย ) และสวนใหญด าเนนธรกจโฮมสเตยแบบ part- time (part- time basis) และมบตรเปนผชวยในการจดการธรกจโฮมสเตย ในดานของแรงจงใจทมตอธรกจโฮมสเตย

www.ssru.ac.th

Page 24: บทที่ 2 ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องeresearch.ssru.ac.th/bitstream/123456789/204/6/ird_152_56

พบวา ผหญงเหลานมแรงจงใจหลกดานรายได แรงจงใจดานการแสดงศกยภาพของตนเองวามความสามารถในการประสบความส าเรจในชวต แรงจงใจดานการไดรบสทธและโอกาสบางอยาง และแรงจงใจดานการทพวกเขาสามารถตดสนใจเองได นอกจากน ในดานการไดรบสทธและอ านาจจากการด าเนนธรกจโฮมสเตย พบวา พวกเขาเหนวา การด าเนนธรกจโฮมสเตยท าใหพวกเขามโอกาสในการตดสนใจในการกระท าตาง ๆ ทเกยวกบธรกจ การไดเขาไปมสวนรวมในการตดสนใจในเรองตาง ๆ เกยวกบธรกจโฮมสเตยในระดบชมชน การทรสกวาคนอนรบฟงความคดเหนของพวกเขามากขน การทพวกเขามโอกาสไดรบการฝกอบรมและการศกษา และการทพวกเขามโอกาสเขาถงแหลงขอมลตาง ๆ ทเปนประโยชนตอธรกจโฮมสเตย งานวจยยงไดเสนอประเดนทวา ปจจยทางสงคมนนมผลตอแรงจงใจในการด าเนนธรกจ โดยเฉพาะอยางยงการทพวกเขาไดเหนความส าเรจในการด าเนนธรกจโฮมสเตยของเพอน ซงไดกลายเปนแรงบนดาลใจใหพวกเขาสนใจในการทจะด าเนนธรกจและพฒนาตนเองตอไป

www.ssru.ac.th