of 20 /20
สำรบัญ แอบมองชีวิตแต่ละวันในฮำร์วำร์ด MBA ตอนที่ 1 โมเดลการศึกษาแห่ง HBS – Case Method (การศึกษาที่เน้นเคสบริหารธุรกิจ) ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด ถึงขีดสุด ‘Green Banana Mafiaหลักสูตร Pre–MBA ห้องเรียนของ HBS – Section 1 pager และ Learning Team เวลาหยอกล้อก็เล่นใหญ่มาก 01 กำรเรียน (School) 57 50 42 35 29 20 อีกชื่อหนึ่งของ HBS : Harvard Bullshit School ชั้นเรียนปีสองคืออีกโลกหนึ่ง 65 61

สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สำรบัญ - images-se-ed.com ·...

Page 1: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

สำรบญ

แอบมองชวตแตละวนในฮำรวำรด MBA

ตอนท 1

โมเดลการศกษาแหง HBS – Case Method(การศกษาทเนนเคสบรหารธรกจ)

ชวโมงเรยนแสนสนกทคาดไมถงแมในยามตงเครยดถงขดสด ‘Green Banana Mafia’

หลกสตร Pre–MBA

หองเรยนของ HBS – Section

1 pager และ Learning Team

เวลาหยอกลอกเลนใหญมาก

01 กำรเรยน (School)

57

50

42

35

29

20

อกชอหนงของ HBS :Harvard Bullshit School

ชนเรยนปสองคออกโลกหนง 65

61

Page 2: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

Recruiting?

สามสงทตองพจารณาเมอ Recruiting

ความรกแบบทไมหวงสงตอบแทนของ HBS

เรองราวเมอตองสอบไฟนอลทแมคโดนลด

ฝกงานชวงซมเมอรทอเมรกา

การท�าสตารตอพ : Recruiting Option ทยอดเยยม

VC, PE คออะไร

หลากหลายปารต กจกรรม และ FOMO ของ HBS

เคลดลบสรางทมบาสเกตบอลทเรมจาก 9 คน เปน 20 คน

HBS Show

ทรปตางๆ ท HBS จดขน

การไดกลยาณมตรจากแตละประเทศ - ของขวญ ชนใหญท HBS มอบให

‘H’ Bomb

Kaveesh เพอนของผม (ตวอยางหนงของเพอน ทเจอท HBS)

02 กำรหำงำน (Recruiting)

03 สงคม (Social)

109

150

156

162

102

115

144

93

138

87

82

132

76

126

Page 3: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

เคมบรดจ vs. บอสตน

ตสองทบอสตน

สมาคมชาวเกาหลในฮารวารด (Harvard Korea Society)

ขอมลส�าคญทงหมดในการสมคร MBA

กอนเตรยมตวเขา MBA – วางแผนโดยแบงตามสถาบน, ตามรอบ

ศตรทนากลวทสดในการสมคร MBA คอ ‘วากนวา...’

ถาจะเขาฮารวารด กอนอนตองรจกผทเหมาะสมท ฮารวารดตามหา

04 เรองรำวสนกสนำนอนๆ (Other Harvard Life)

187

214

227

183

209

178

200

ทปอยำงเปนรปธรรมเพอเตรยมพรอมส�ำหรบ MBA

ตอนท 2

05 ทปทงหมดส�ำหรบกำรสมคร MBA

Page 4: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

ประเดนเฉพาะบคคลทสถาบนอยากเหน

Essay ขนตอนทเปนหวใจในการสมคร MBA – ท�าไม essay ถงยากส�าหรบคนเกาหล

ทปในการเขยน essay

ลกษณะของ essay ทดเยยม

‘หลงตวเอง’ สงทพงระวงในการเขยน essay

การเตรยมตวสมภาษณ MBA

แตกตาง vs. ผด

ถาจะสรางความคดเฉพาะตว จะตองรจกนอกกรอบ เสยบาง

วธเรยนรของชาวยว ‘ฮาบรทา’

ภาษาองกฤษนน ส�าเนยงไมใชทกอยาง

เรยนรจากประสบการณตรง / สรางมชชนใหตวเอง

พลงของดสนย แอนเมชน (พลงของการเรยนรแบบแพทเทรน)

เหตผลทเรยนภาษาองกฤษแตในหนงสอ แลวเอาไปใชไมได

253

257

261

249

281

297

302

241

277

294

236

272

290

06 ทปปลกยอยแบงตำมหวขอในกำรสมคร MBA

07 ทปในกำรสรำงควำมคดเฉพำะตว

08 ทปเกยวกบภำษำองกฤษ

Page 5: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด
Page 6: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

แอบมองชวตแตละวนในฮำรวำรด MBA

Page 7: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

ตอนท 1ระยะเวลาสองปท Harvard Business School (HBS) นนผานไป

เพยงชวพรบตา หลากหลายกจกรรมในแตละวนดำาเนนไปอยางไมเวนใหหยดหายใจ โดยมทงการเรยน (school) การหางาน (recruiting) และสงคม (social) สามกลมนเปนหลก ดงนนการคงความสมดลของสามสงนจงเปนกญแจในการใชชวตใน HBS ใหประสบความสำาเรจ

ตอนทหนงของหนงสอเลมนจะเปนการแนะนำาชวตแตละวนใน HBS อยางละเอยด โดยมการเรยน การหางาน และสงคม เปนพนฐาน มเปาหมายในการทำาใหผอานไดรสกถงชวตใน HBS อยางแจมชด โดยนำาเสนอผานเรองราวสนกสนานตางๆ ทผมไดประสบมาเองโดยตรง ไมวาจะเปนเรองความรสกทไดรบจากเพอนๆ ทไดพบท HBS เรองทวามหาวทยาลยนอบรมบมเพาะนกศกษาใหเปนผนำาของโลกในอนาคตอยางเปนรปธรรมดวยวธใด และทายทสดผมหวงวาผอานหนงสอเลมนจะไมเพยง ‘อยากเขาฮารวารดเพยงเพราะราคาของชอ’ แตจะมความคดวา ‘อยากเรยนทฮารวารด’ เพราะวธการชนำานกศกษาของฮารวารดและเพราะเพอนๆ ทวโลกทไดมาผกสมพนธกนทนน

นอกจากนผมยงตองการใหผอานไดสมผสถงความรสกโดยรวมเกยวกบชวตในฮารวารด จากการนำาเสนอบรรยากาศและลกษณะพเศษของเมองบอสตนซงเปนทตงของมหาวทยาลยฮารวารดดวย

Page 8: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

Harvard MBAInside Story

Page 9: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

กำรเรยน (School)0102

03

04

กำรหำงำน (Recruiting)

เรองรำวสนกสนำนอนๆ (Other Harvard Life)

สงคม (Social)

Page 10: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

กำรเรยน(School)

Page 11: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

โมเดลการศกษาแหง HBS – Case Method (การศกษาทเนนเคสบรหารธรกจ)

ชวโมงเรยนแสนสนกทคาดไมถงแมในยามตงเครยดถงขดสด ‘Green Banana Mafia’

หลกสตร Pre–MBA หองเรยนของ HBS – Section

1 pager และ Learning Team

เวลาหยอกลอกเลนใหญมาก

อกชอหนงของ HBS : Harvard Bullshit School

ชนเรยนปสองคออกโลกหนง

Page 12: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA20

โมเดลกำรศกษำแหง HBSCase Method

(กำรศกษำทเนนเคสบรหำรธรกจ)

ใค รกตามทมความสนใจในหลกสตร MBA อาจเคยเขาไปในโฮมเพจ www.hbs.edu ของ Harvard Business School (HBS) อยางนอยสกครง และยงถาตองการจะสมครเรยนท HBS กคงเคยตดตามดโนนนในเวบวาตองเตรยมตวอยางไร

ท HBS นน กอนทผสมครจะกรอกใบสมครจรงๆ จะมการแนะนำาใหดวดโอวดโอหนง ชอ ‘Inside the HBS Case Method’ ซงนำาเสนอเกยวกบ ‘Case Method’ (การศกษาทเนนเคสบรหารธรกจ)’ อนเปนโมเดลการศกษาของ HBS

Case Method คออะไร? ถาเปนคนทเรยนเอกบรหารธรกจหรอม ความสนใจเกยวกบคณะบรหารธรกจ คงจะเคยไดยนคำานมาบาง โมเดลการศกษาแบบนนนดำาเนนการใหสมบรณยากกวาทคด แตถาดำา เนนการไดถกตอง กจะยงไดผลทยอดเยยม หลกสตร MBA ของมหาวทยาลยอนกใชเคสบรหารธรกจและดำาเนนการสอนแบบโตวาท เชนกน แตบรรยากาศกลบแตกตางจาก HBS โดยสนเชง ดวยเหตนโมเดลทางการศกษาทเรยกวา Case Method จงเปนจดเดนอนเปนแบบฉบบซงทำาให HBS แตกตางจาก MBA ของทอน

Page 13: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA

21

ในวดโอ Inside the HBS Case Method ขางตนนำาเสนอเนอหาตอไปนอยางเดนชด

• การเรยนการสอนของ HBS ดำาเนนไปอยางไร (ถายจากชนเรยนจรง)

• นกศกษาเตรยมตวสำาหรบคาบเรยนนนอยางไร• อาจารยมขนตอนการเตรยมอยางไร• สงท HBS ตงใจสอนอยางจรงจงใหแกนกศกษาผานทางโมเดล

การศกษาทเรยกวา Case Method นนคออะไร

ผมวาวดโอนใหความร สกเหมอนไดเหนชนเรยนจรงๆ ของ HBS อกทงนำาเสนอไวอยางชดเจนวาสงท HBS ตงเปาผานทาง Case Method นนคออะไร ดวยเหตนผมจงอยากแนะนำาใหผ ทตงใจจะสมครเขาฮารวารด MBA รวมไปถงผทสนใจวา ‘ตนฉบบ’ โมเดลการศกษา Case Method ดำาเนนการดวยหลกการใด ดวดโอน ( ใช QR โคดขางตนจะสามารถดวดโอผานทางสมารตโฟนได )

จดเดนและขอดของ Case Method โมเดลการศกษาอนเปนเอกลกษณของ HBS และสงท Case Method ตงเปาไวคออะไร ผมจะนำาเสนอใหละเอยดขนโดยยดเนอหาของวดโอนเปนหลก

Inside the HBS Case Method

วดโอทคณาจารยและนกศกษา HBS อธบายเกยวกบ Case Method ของ HBS

โดยใชวธการสมภาษณโดยตรงQR โคดสำาหรบดวดโอ

Page 14: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA22

‹ภาพทพบไดบอยในชนเรยนของ HBS : อาจารยดำาเนนการสอนในฐานะผดำาเนนการ’ ไมใช ‘ผสอน’›

หวใจหลกของ Case Method คอการอภปรายความคดและประสบการณจรงของนกศกษาแตละคนโดยใชวธวเคราะหเคสบรหารธรกจไปพรอมๆ กบการสอนของอาจารย ซงอาจารยจะรบบทบาทเปน ‘ผดำาเนนการอภปราย (facilitator)’ ไปพรอมกบดำาเนนการสอน เพอใหเหลานกศกษาไดอภปรายและเรยนรเกยวกบประเดนหรอทฤษฎดานการบรหารธรกจทมเปาหมายในการเนนยำาเคส (กรณตวอยาง) ทเกยวของ อาจารยจะใหสทธในการพดแกนกศกษาทง 90 คน และตองควบคมไมใหการเรยนการสอนออกนอกประเดน ดงนนอาจารยเองจงเครยดตลอดชวโมงการสอน อาจารย Jan Hammond ผรบผดชอบวชากลยทธท HBS กลาววา “แมจะสอนท HBS มา 22 ปแลว แตกเครยดทกครงทสอน เพราะไมสามารถรไดวาในแตละครง การเรยนการสอนจะดำาเนนไปในทศทางใด”

เคสนนโดยเฉลยมความยาวอยท 20-30 หนากระดาษ A4 และสวนใหญจะเรมตนดงตอไปน

“...CEO ของบรษท A กำาลงมความกงวลใจอยางหนก บรษท A นนเปนบรษทใหม การจะเขาสตลาดไดนนจะตองมการปฏบตการอยางเฉยบขาด จงมความคดทจะสดวยราคาพเศษ แตปญหาอยทบรษท B ทเปนบรษทชนนำา ในกรณทบรษท B กระโดดเขามาสดวย

Page 15: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA

23

ราคาเหมอนกน บรษท A ซงยงอยในจดทไมแขงแรงกจะไมสามารถทนทานไดนานเทากบบรษท B CEO ของบรษท A จงอยในชวงคดไมตกวาจะปฏบตการสงครามราคาหรอจะใชมาตรการราคาปกตด…”

และ 10-15 หนาตอจากน กจะเปนการอธบายเกยวกบบรษท A ในหลากหลายแงมม อก 15-20 หนาทเหลอนนเปนการนำาเสนอสถานการณปจจบนของบรษทดงกลาวและสถานการณของคตอสผานการนำาเสนอหลากหลายรปแบบ เชน ตาราง กราฟ รปภาพ เปนตน

สวนแรกทคณาจารยกงวลในชวงเตรยมการสอนคอ ‘จะเรมพดอยางไรสำาหรบการ opening’ และ ‘จะใหนกศกษาคนไหนเปนคน opening’ เพราะการเรมคาบเรยนจะตองเรมตนอยางราบรน การอภปรายจงจะมชวตชวาไปตลอดทงคาบ ดงนนอาจารยจงกำาหนดนกศกษาทจะนำาเสนอคนแรกเอาไว และจะถามนกศกษาคนแรกวา “ถาคณเปน CEO ของบรษท A คณจะตดสนใจอยางไร” และเมอนกศกษาคนแรกนำาเสนอจบลง อาจารยกจะถามวา “ทกคนเหนดวยกบตรงนหรอเปลา มใครมความเหนอนไหม” พอถงเวลานนกศกษาจากมมตางๆ ของหองเรยนกจะพากนยกมอ อาจารยจะเลอกมาหนงคนแลวรบฟงความคดเหน แลวการอภปรายกดำาเนนลกลงไปเรอยๆ จนไปสแกนทเคสดงกลาวตองการพดถง

ในการดำาเนนการอภปรายเชนน การเตรยมพรอมอยางรอบคอบของคณาจารยคอหวใจหลก ในกรณทการอภปรายไหลออกนอกประเดน อาจารยจะตองดงกลบมาสทศทางเดมใหไดอยางเปนธรรมชาต อาจารยตองกำาหนดและเตรยมสถานการณเอาไวหลากหลายเผอกรณทนกศกษาใหความเหนทไมคาดคด กลาวกนวาวนกอนคาบเรยนนกศกษาจะใชเวลาเฉลย 2 ชวโมงในการเตรยมเคสเคสหนง แตอาจารยใชเวลาเตรยมมากกวานกศกษา 5-10 เทาทกครง ขนตอนในการเตรยมการเรยนการสอนของอาจารยนนมขนตอน

Page 16: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA24

teaching team meeting รวมอยดวยในขนตอนนนนคณาจารย จะแชรเนอหาทเตรยมมาใหแกกน และยงมการเตรยมตวสำาหรบหลากหลายสถานการณทอาจจะเกดขนได อกทงคณาจารยทเปนรนพกจะแบงปนประสบการณในอดตและวธของตน ตอนปหนงเทอมสองผมไดเรยนวชาเศรษฐศาสตรมหภาค (Business, Government and International Economy ชอยอวา BGIE อานวา บก) อาจารยทสอนในเซคชนของผมนนเปนชาวเมกซกน เนองจากภาษาองกฤษไมใชภาษาแม การเตรยมการสอนจงลำาบากมาก อาจารยบอกวาหลงจากทสอนวชานจบลง คนทดใจทสดกคอตวเขาเอง

เนอหาทตองเจอในแตละวชานนตางกน แตสงทคณาจารย HBS ตงใจสอนนกศกษาในทกๆ วชานนเหมอนกน นนกคอ “จงคดและตดสนใจจากมมมองของตวเอก (Think and make decision as protagonist)” บคลากรท HBS ตงใจบมเพาะคอ “ผนำาทจะเปลยนโลก (leaders who will make a difference in the world)” ดงนนคณาจารยจงตองฝกฝนใหนกศกษาคดและตดสนใจใหเหมอนกบผนำา ทกการตดสนใจบนโลกนไมใชเรองงาย และผนำานนเมอตดสนใจแลวจะตองรบผดชอบตอการตดสนใจของตวเอง ดวยเหตนผนำาจงมกเปนกงวล เหงา และตองตดสนใจอะไรยากๆ เสมอ HBS คดวาวธการสอนแบบทเรยกวา Case Method เปนวธทยอดเยยมทสดสำาหรบการฝกฝนน ในเคสไมไดใหขอมลทงหมด และในการเตรยมเคสจะมขอจำากดทางเวลาเสมอเหมอนกบการบรหารธรกจจรงๆ ผบรหารกไมสามารถหาขอมลทตองการไดทกอยางและตองตดสนใจภายในระยะเวลาจำากดอยเสมอ ภายในระยะเวลา 2 ปทเรยนท HBS โดยเฉลยแลวนกศกษาตองเจอกบเคสประมาณ 500 เคส ซงนกศกษาจะไดตดสนใจในมมมองของ CEO ผานการเตรยมการในแตละเคส มนจงกลายเปนการฝกฝนทยงใหญมาก อกทงการยกมอและนำาเสนอในชนเรยนยงหมายถงการจะตองเอาชนะความรสกกดดนเมอนกศกษาท ‘ฉลาด’

Page 17: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA

25

คนอนๆ 89 คนและอาจารยท ‘ฉลาดกวา’ กำาลงจองมองมาทตวเองคนเดยว ดงนนนกศกษาจงตองพดอยางเปนเหตเปนผล ซงเมอผานขนตอนนไปความสามารถในการสอสารกจะพฒนาขนมากเชนกน

ขอดอนๆ ของ Case Method ทผมคดกคอการเรยนรผานประสบการณตรง (hard learning) การศกษาสวนใหญนนจะดำาเนนการผานการเรยนดวยหนงสอหรอประสบการณทางออมจากชนเรยน เพราะเราไมสามารถเรยนรจากประสบการณตรงไดทงหมด การเรยนรจากประสบการณทางออมจงเปนวธการสอนทมประสทธภาพและมความจำาเปน แตในความเปนจรงแลว ประสบการณตรงจะทรงพลงและคงอยไดนานกวาประสบการณทางออม ใน Case Method นนนกศกษาจะไดดำาเนนการเรยนการสอนโดยการอภปรายโดยตรง จงจะไดเรยนรราวกบประสบ ‘โดยตรง’ ผานวธการอภปรายประสบการณของนกศกษาคนอนๆ โดยเฉพาะถาเปนเนอหาทไดนำาเสนอดวยตวเองในคาบเรยนแลว แมเวลาจะผานไปนานกยงอยในความทรงจำาเสมอนใหม ตอนทผมอยปหนงนนคอป 2007 แตเนอหาตางๆ ทไดนำาเสนอไปในเวลานน ผมยงคงจำาไดชดเจน ยกตวอยางเชน ปหนงเทอมหนงในคาบวชามารเกตตง เปนชวงทเรยนเกยวกบเคส Steinway Piano แบรนดเปยโนชนสง กลยทธของแบรนดเปนประเดนหลกของเคส เนอหาทผมไดนำาเสนอนนมอยวา “การจะทำาใหแบรนดชนสงอยาง Steinway Piano เปนแบรนดระดบรองทราคาตำาลงมานดหนอยนน อาจจะทำาใหภาพลกษณเดมของแบรนดเสยได ดงนนสำาหรบประเทศทกำาลงพจารณาจะเขาไปบกตลาดใหม จงไมควรทำาใหเปนแบรนดระดบรอง” สำาหรบหลกฐานทเกยวกบเรองน ผมกไดนำาเสนอโดยยกเรองตอนท BMW ถกทำาใหเปนแบรนดรถยนตทเรยกวา Mini แลวภาพลกษณเดมของ BMW ในประเทศนนกเสยไป อาจารยไดกลาววาประทบใจการยกกรณ BMW ขนมาเปรยบเทยบ และคำาแนะนำาทจำาเปนสำาหรบ CEO ของ Steinway Piano ณ เวลานนกคอประเดน

Page 18: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA26

นเลย (ระหวางเรยนท HBS เปนเวลาสองป ผมไดรบคำาชมขนาดนไมมาก ผมจงจดจำากรณนไดชดเจนเปนพเศษ) วชามารเกตตงเปนวชาท ‘ฝปาก’ มความสำาคญอยางยง ผมเครยดมากเวลาเขาเรยนคาบน แตผมกฝาฟนอปสรรคไปไดดวยการนำาเสนอครงนน

กลาวโดยสรปคอคณาจารย HBS กลาววาสาระสำาคญของ Case Method คอ “การฝกฝนใหนกศกษาเคยชนกบการตดสนใจดวยตนเอง (get in the habit of making decision) และการเสรมสรางความกลาทจะทำาสงตางๆ ภายใตความไมแนนอน (courage to act under uncertainty)” เพราะชวตหลงเรยนจบคอกระบวนการการตดสนใจทไมจบไมสน การฝกฝนนจงมความหมายมากทสด HBS นนฝกฝนการคดวเคราะหและการตดสนใจทจำาเปนตอผนำาเปนเวลาสองปผานทางเคสทมจำานวนทงหมดเกอบ 500 เคส ความนากลวของการเรยนการสอนของ HBS ทผมคดนนอยตรงนเอง แมจะเปนการเรยนการสอนทเหนอยหนกแตกมประสทธผลแรงกลาเชนเดยวกน ผมเองจงเปนแฟนตวยงของ Case Method ดวย

เพอใหนกศกษาทกคนเตรยมพรอมสำาหรบคาบเรยนอยางเอาใจใส HBS จงมการกำาหนดระบบทหลากหลาย ซงหนงในนนคอ ‘cold call (การทอาจารยกำาหนดนกศกษาทจะตองนำาเสนอโดยไมแจงลวงหนา)’ โดยสวนใหญในทกคาบเรยนจะกำาหนดใหนกศกษาทนำาเสนอคนแรกเปน cold call (ดวยเหตนจงเรยกวา ‘opening cold call’) ซงนกศกษาคนนจะตองใชเวลาประมาณ

Epilogue

Cold Call

วฒนธรรมทเปนเอกลกษณของ HBS

Page 19: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA

27

5-7 นาทนำาเสนอประเดนทงหมดของเคสทเกยวของในรปแบบเหมอนการสนทนากบอาจารย (ปกตแลวในคาบเรยน นกศกษาจะ ไดสทธในการนำาเสนอเฉลยคนละประมาณ 1-2 นาท ดงนน opening cold call จงตองอดทนตอเวลาทยาวนานเปนพเศษ) ถาเตรยมตวมาไมด นำาเสนอตดขด กจะมผลตอคะแนนการเขารวมชนเรยน (class participation) ทมสดสวนถง 50% ของคะแนนรวมทงหมด ถาอาจารยระบชอนกศกษาคนไหนใหเปน opening cold call นกศกษาคนนนจะเครยดและกงวลขนมาทนทในชวงแรก เพราะตองลกขนพดทามกลางเพอนรวมชนอก 89 คนทจบจองมา แตหลงจากท opening cold call จบลงดวยด ความเครยดและความกงวลเหลานนกจะหายไป

อาจารยทประสบการณยงไมมากมกจะใช cold call เพยงครงเดยวในตอนทเรมคาบเรยน แตสำาหรบอาจารยทประสบการณสงนน ถาเหนวานกศกษาไมมสมาธในชวงกลางคาบเรยน กจะเรยก cold call ทนท อาจารยทกคนพยายามใหสทธในการพดกบนกศกษาใหมากทสดในชวงเวลาคาบเรยนสนๆ ดงนนจงมความเปนไปไดนอยทนกศกษาทไดนำาเสนอเปน opening cold call ไปแลวจะไดสทธพดอกครงในคาบเรยนเดยวกน แตถานกศกษาทไดนำาเสนอไปแลวไมตงใจฟงในคาบหรอแอบเตรยมตวสำาหรบวชาตอไป อาจารยกจะเรยกนกศกษาคนนนให cold call แมนกศกษาคนนนจะนำาเสนอไปแลวกตาม

นกศกษาทกคนทจบจาก HBS ไมวาใครกตองเคยถกระบใหเปน opening cold call อยางนอยทสดกหนงครง ตอนทผมอยป 1 เทอม 1 ผมกเคยถกเรยกเปน opening cold call โดยไมทนตงตว ซง cold call ครงแรกของผมนนไมประสบความสำาเรจสกเทาไร เพอนในเซคชนสวนหนงจงลอผมวา

Page 20: สำรบัญ - images-se-ed.com · ชั่วโมงเรียนแสนสนุกที่คาดไม่ถึงแม้ในยามตึงเครียด

วธการสอนคนแบบ HARVARD MBA28

“นายไมไดเตรยมตวมาใชไหมละ!” แตความลมเหลวในครงแรกนนทำาใหตอไปเมอโดนระบ cold call ผมกไมคอยตกใจและสามารถพดนำาเสนอไดทนท cold call อาจจะนากลว แตพอไดผานมาแลว เรากจะไดรวามนสรางพลงความสามารถไดมากทเดยว