of 15 /15
สารบัญ ทบทวนความรู ้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน กำรอ่ำนสะกดค�ำ กำรอ่ำนอักษรย่อและเครื ่องหมำยวรรคตอน กำรอ่ำนจับใจควำมส�ำคัญจำกสื่อประเภทต่ำงๆ กำรอ่ำนข้อมูลจำกภำพ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกรำฟ กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค�ำสั่ง ข้อแนะน�ำ มำรยำทในกำรอ่ำน สาระที่ 2 การเขียน กำรเขียนสะกดค�ำ โวหำรในกำรเขียน กำรเขียนย่อควำม กำรเขียนจดหมำย กำรเขียนเรียงควำม กำรกรอกแบบรำยกำร กำรเขียนค�ำขวัญ กำรเขียนค�ำอวยพร กำรเขียนประกำศ มำรยำทในกำรเขียน 7 8 9 10 14 19 21 22 23 24 25 27 28 31 32 33 33 34 35 page01_������������.indd 4 23/8/61 14:18

สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค...

Page 1: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

สารบญทบทวนความรภาษาไทยสาระท 1 การอาน กำรอำนสะกดค�ำ กำรอำนอกษรยอและเครองหมำยวรรคตอน กำรอำนจบใจควำมส�ำคญจำกสอประเภทตำงๆ กำรอำนขอมลจำกภำพ แผนผง แผนท แผนภมและกรำฟ กำรอำนงำนเขยนเชงอธบำย ค�ำสง ขอแนะน�ำ มำรยำทในกำรอำน

สาระท 2 การเขยน กำรเขยนสะกดค�ำ โวหำรในกำรเขยน กำรเขยนยอควำม กำรเขยนจดหมำย กำรเขยนเรยงควำม กำรกรอกแบบรำยกำร กำรเขยนค�ำขวญ กำรเขยนค�ำอวยพร กำรเขยนประกำศ มำรยำทในกำรเขยน

789

1014192122

2324252728313233333435

page01_������������.indd 4 23/8/61 14:18

Page 2: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

36373842

434447505051546264666869717275

78798182

สาระท 3 การฟง การด และการพด กำรฟงและกำรด กำรพด มำรยำทในกำรพด

สาระท 4 หลกการใชภาษาไทย ระบบเสยงในภำษำไทย ไตรยำงศและกำรผนเสยงวรรณยกต พยำงคเปน-พยำงคตำย ค�ำพอง กำรสรำงค�ำ ชนดของค�ำ ประโยค ระดบภำษำ รำชำศพท ส�ำนวนไทย ภำษำไทยถนและภำษำมำตรฐำน กำรใชพจนำนกรม ค�ำไทยแทและค�ำทมำจำกภำษำตำงประเทศ ค�ำคลองจองและกำรแตงค�ำประพนธ

สาระท 5 วรรณคดและวรรณกรรม คณคำดำนวรรณศลปŠ คณคำดำนขอคดและเนอหำ คณคำดำนสงคมและวฒนธรรม

page01_������������.indd 5 23/8/61 14:18

Page 3: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

ขอสอบภาษาไทยสบขาหลอก ชดท 1เฉลยกลเมดสบขาหลอก ชดท 1ขอสอบภาษาไทยสบขาหลอก ชดท 2เฉลยกลเมดสบขาหลอก ชดท 2ขอสอบภาษาไทยสบขาหลอก ชดท 3เฉลยกลเมดสบขาหลอก ชดท 3ขอสอบภาษาไทยสบขาหลอก ชดท 4เฉลยกลเมดสบขาหลอก ชดท 4ขอสอบภาษาไทยสบขาหลอก ชดท 5เฉลยกลเมดสบขาหลอก ชดท 5บรรณานกรม จากใจนกเขยนประวตนกเขยน

8591

103109122128141149164171187190191

page01_������������.indd 6 23/8/61 14:18

Page 4: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

ทบทวนวชา

ภาษาไทย

page01_������������.indd 7 23/8/61 14:18

Page 5: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

สาระท 1การอาน

page01_������������.indd 8 23/8/61 14:18

Page 6: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

หลกการส�าคญของการเขยน

ค�าอาน

1. กำรอำนสะกดค�ำจะวดจำกกำรเขยนค�ำอำน โดยเขยน เครองหมำย (-) แยกทละพยำงค 2. จำกนนเปลยนรปพยญชนะตนใหสะกดงำยขน (ไมใชรป พยญชนะเดมทใชเขยนคำ ภำษำบำล สนสกฤต คอ ฆ ญ ¬ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ) เชน ปรญญำ อำนวำ ปะ-รน-ยำ, สำธต อำนวำ สำ-ทด, ศำสนำ อำนวำ สำด-สะ-หนำ3. เปลยนพยญชนะสะกดใหเปนรปตรงตำมมำตรำตวสะกด ~ แมกก (ก ข ค ฆ เปนตวสะกด) ใช ก สะกด ~ แมกด (ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฐ ฒ จ ช ซ ศ ษ ส เปนตวสะกด) ใช ด สะกด ~ แมกบ (บ ป พ ภ ฟ เปนตวสะกด) ใช บ สะกด ~ แมกน (น ณ ญ ร ล ฬ เปนตวสะกด) ใช น สะกด ~ แมกง ใช ง สะกด ~ แมกม ใช ม สะกด ~ แมเกย ใช ย สะกด ~ แมเกอว ใช ว สะกด

ปรมำตร อำนวำ ปะ-ร-มำด, จกรวำล อำนวำ จก-กระ-วำน

~ เปนกำรวดกำรอำนออกเสยงดวยกำรเขยนค�ำอำนทถกตองตำมหลก~ ควรยดกำรอำนตำมหลกไวกอนเปนอนดบแรก เชน ภรรยำ ตองอำนตำมหลกวำ พน-ยำ แตถำอำนตำมควำมนยมจะอำนวำ พน-ระ-ยำ

ตวอยาง

การอานสะกดค�า

9

page01_������������.indd 9 23/8/61 14:18

Page 7: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

4. ค�ำทอำนแบบอกษรน�ำ อยาลมเตมตวอกษร ห เชน ถนน อำนวำ ถะ-หนน, เถลง อำนวำ ถะ-เหลง, เสลำ อำนวำ สะ-เหลำ5. ค�ำทเปนค�ำควบไมแท อยาลมเขยนรปพยญชนะตำมเสยง ทออกเพยงเสยงเดยว เชน อนทรย อำนวำ อน-ซ, ไซร อำนวำ ไซ, เศรษฐ อำนวำ เสด-ถ6. ค�ำทมตวกำรนตจะไมอานตวอกษรทมเครองหมำย ทณฑฆำตก�ำกบ แตบำงค�ำพยญชนะกำรนตกมมำกกวำ 1 ตว เชน สงฆ (อำนวำ สง), สำยสญจน (อำนวำ สำย-สน), ลกษมณ (อำนวำ ลก)

การอานอกษรยอและเครองหมายวรรคตอน

การอานอกษรยอ

~ อกษรยอ เปนกำรเขยนค�ำใหสนลงโดยใชเครองหมำยมหพภำค (.) คอ เครองหมายจด ~ กำรอำนอกษรยอตองอำนค�ำเตมเทำนน เชน พ.ศ. อำนวำ พทธศกรำช, กทม. อำนวำ กรงเทพมหำนคร, ค.ศ. อำนวำ ครสตศกรำช

หลกการของอกษรยอ

1. มกใชพยญชนะตนของพยำงคแรกเปนตวยอ 2. ถำใชตวยอตวเดยวแลวสบสน อำจใชพยญชนะตนของค�ำถดไป รวมดวย เชน ต�ำรวจ = ตร. 3. ตวยอไมควรใชสระ ยกเวน ค�ำท ใชมำกอนแลว เชน เมษำยน = เม.ย. โทรศพท = โทร.

10

page01_������������.indd 10 23/8/61 14:18

Page 8: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

เปนเครองหมำยประกอบกำรเขยน มลกษณะกำรน�ำไปใชสรปไดดงน

4. ตวยอตองมเครองหมำยจดเสมอ ตวยอตงแต 2 ตวขนไปจะใส เครองหมำยจดทตวสดทำย ยกเวน ตวท ใชมำกอนแลว เชน ต�ำบล = ต. รองศำสตรำจำรย = รศ. ไปรษณย = ปณ.

การอานเครองหมายวรรคตอน

เครองหมำย ชอเรยก/ ค�ำอำน กำรน�ำไปใช ตวอยำง

... จดไขปลำ ~ ใชละเพอแสดงวำตดตอนขอควำมมำ บำงสวน~ ใสจดอยำงนอย 3 จด

นเปนวธคดในกำรแสวงหำดนแดนใหม

ของชำวยโรป....

, จลภำค ~ ใชคนจ�ำนวนเลขนบจำกหลกหนวย ไปทละ 3 หลก นบจำกขำงหลง

รวม 15,345,777 บำท

~ ใชแยกค�ำ ขอควำม หรอประโยคยอย เพอไม ใหสบสน

ส�ำนกกำรสงคต, ส�ำนกโบรำณคด, สงกดกรม

ศลปำกร

~ ใชคนค�ำในรำยกำรทเขยนตอๆ กน 3 รำยกำรขนไป

เทศกำลผลไมเมองจนท มทเรยน, มงคด, เงำะ,

ลองกอง

: ทวภำคอำนวำ ตอ

~ ใชแสดงมำตรำสวน เชน แผนท สดสวน

อตรำสวนปยหมกตองใชกำกน�ำตำลและผลไม ใน

อตรำสวน 1 : 3

/ ทบอำนวำ ทบ, ตอ

~ ใชขดหลงจ�ำนวนเลขเพอแบงจ�ำนวนยอย ออกจำกจ�ำนวนใหญ เชน บำนเลขท~ ใชขดคนระหวำงค�ำ หมำยถง ตอ

เลขท 7/171 ซ.บ�ำรง...

กโลเมตร/ชวโมง

11

page01_������������.indd 11 23/8/61 14:18

Page 9: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

เครองหมำย ชอเรยก/ ค�ำอำน กำรน�ำไปใช ตวอยำง

( ) นขลขตหรอวงเลบ

อำนวำ วงเลบเปด...(ขอควำม...)วงเลบปด

~ ใชเพอครอมขอควำมทตองกำรอธบำย ใหชดเจนขน

โปรดใชเสนทำงรถไฟฟำใตดนสำยสมวง (บำงซอ-หวล�ำโพง)

? ปรศน ~ ใชวำงหลงประโยคค�ำถำม~ ใชหลงขอควำม แสดงควำมสงสยหรอ ไมแนใจ

ใครตองกำรหนงสอบำง?

ฯ ไปยำลนอย ~ ใชละบำงสวนของค�ำ แตตองเปน ชอเฉพำะทรจกอยแลว

กรงเทพฯ (กรงเทพมหำนคร)

ฯลฯ ไปยำลใหญอำนวำ ละ

หรอ และอนๆ

~ ใชละค�ำทยงมอกมำก ในบรรดำขนมไทยทขนชอ ไดแก ฝอยทอง

ทองหยบ ทองเอก เมดขนน ฯลฯ

ๆ ไมยมก ~ ใชเขยนหลงค�ำซ�ำ ~ เสอสขำวๆ~ กลมคนพวกนนพด เรองเสยหำยไปตำงๆ นำนำ

- ยตภงค ~ ใช ใสเมอตองแยกค�ำ เพรำะสนสด บรรทด ~ ใชแทนควำมหมำย ถง

~ รถไฟฟำจะเปนกำร- คมนำคมรปแบบใหม~ นครปฐม-เพชรบร

12

page01_������������.indd 12 23/8/61 14:18

Page 10: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

เครองหมำย ชอเรยก/ ค�ำอำน กำรน�ำไปใช ตวอยำง

_____ สญประกำศ ~ ใชขดเสนใตขอควำมส�ำคญ วนนเปนวนธรรมสวนะหรอวนพระ

“ ” อญประกำศอำนวำ

อญประกำศเปด...

(ขอควำม...)อญประกำศ

ปด

~ ใชครอมขอควำมทเปนค�ำพด~ ใชครอมค�ำหรอขอควำมทคดมำจำก ทอน

สมดงค�ำกลำวทวำ “จดหมำยปลำยทำงอำจไมส�ำคญเทำระหวำงทำง”

! อศเจรย ~ ใชเขยนหลงค�ำอทำน โอโห! เฮย! โอมำยกอด!

13

page01_������������.indd 13 23/8/61 14:18

Page 11: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

การอานจบใจความ

คอ กำรอำนเพอหำควำมคดหลกของเรอง

ใจความส�าคญ หมำยถง แกนหรอขอควำมส�ำคญทครอบคลมเนอควำมทงหมด

ใจความรอง หรอพลความ

(พน-ละ-ควำม) หมำยถง สวนขยำยควำม อำจเปนกำรอธบำย ใหรำยละเอยด ใหค�ำจ�ำกดควำม ยกตวอยำง เปรยบเทยบ หรอแสดงเหตผล

ขอควรจ�ากำรอำนจบใจควำมตองตดสวนพลควำมหรอรำยละเอยดออกไปเชน ตวอยำง ส�ำนวนโวหำรทยกมำเปรยบเทยบ ตวเลข สถต ขอควำมทเปนค�ำพด

หลกการอานจบใจความ ส�าคญ

1. อำนค�ำถำมจำกโจทย จำกนนยอนกลบไปดชอเรอง กวำดตำ ดค�ำส�ำคญทงเรอง และดประเภทของขอควำม2. อำนเรองอยำงครำวๆ จำกนนเกบใจควำมส�ำคญจำกแตละ ยอหนำ

การอานจบใจความส�าคญจากสอประเภทตางๆ

14

page01_������������.indd 14 23/8/61 14:18

Page 12: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

3. ตอบค�ำถำมวำเรองทอำน ม ใคร ท�ำอะไร ท ไหน เมอไร อยำงไร4. เรยบเรยงใจควำมส�ำคญใหมดวยส�ำนวนของตนเอง ตดค�ำฟมเฟ„อยท ไมจ�ำเปนออกไป

การอานจบใจความจากรอยแกว

ประเภทของรอยแกว1. บนเทงคด หมำยถง เรองรำวทมงเนนใหควำมสนกสนำน เปนหลก นทาน - เรองเลำทมฉำก ตวละคร ~ ด�ำเนนเรองดวยตวละครหลำกหลำยแบบ อำจเปนสตว คน หรออมนษย เชน ต�ำนำน (เรองเลำทมมำตงแตอดต มกมควำมเหนอจรง ปำฏหำรยอย ในเรอง) นทำนอธบำยเหต (เรองเลำทมำ ของสงตำงๆ เชน คน สตว และพช) เรองสน - พฒนำขนตอจำกนทำน ด�ำเนนเรองดวย ตวละครจ�ำนวนนอย ~ มโครงเรองและแกนเรองเดยว ด�ำเนนเรองไปสจดจบ ของเรองอยำงรวดเรว นวนยาย - เปนเรองแตงทมควำมสมจรง ~ มตวละครหลำกหลำยและซบซอน มโครงเรองซบซอน มแกนเรองหลกและยอย

ขอควรจ�ากำรอำนงำนประเภทนตองจบใจควำมส�ำคญวเครำะหประเภทของงำนเขยน โดยตองตอบค�ำถำมส�ำคญเหลำนเชน ล�ำดบเหตกำรณส�ำคญ ลกษณะตวละคร หรอจดประสงคของผแตง

15

page01_������������.indd 15 23/8/61 14:18

Page 13: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

2. สารคด หมำยถง เรองรำวทมงเนนใหควำมรเปนหลก ควบคไปกบควำมสนกสนำน ~ เชน สำรคดชวตบคคล (เลำประวตชวตและใหขอคด) สำรคดทองเทยว (แนะน�ำททองเทยวและใหควำมร) สำรคดสขภำพ (บอกเลำปญหำสขภำพและก�ำลงใจ ในกำรรกษำ) ~ เปนกำรเขยนทเนนอธบำยใหควำมร อำจมค�ำถำม เกยวกบเนอหำทอำนวำมหวขออะไรบำง3. ขาวและเหตการณ หมำยถง กำรรำยงำนขอเทจจรงของ เหตกำรณทเกดขน ~ มกมกำรพำดหวขำวทสะดดตำ และมเนอขำวให รำยละเอยดกำรกระท�ำทเกดขน ~ มกมขอบกพรองเรองกำรใชค�ำผดพลำด ผดควำมหมำย ตองสงเกตขอมลใหละเอยด เชน ลมกระโชก ขกรรโชก มกใชสบสนกนเสมอ4. สารโนมนาวใจ ค�าขวญ โฆษณา หมำยถง ขอมลทมกจะ เชญชวนใหผอำนคลอยตำม หรอเหนดวย ~ ตองสงเกตค�ำ อำนขอควำมอยำงละเอยด แลวคดตำม วำสมจรงหรอไม ~ งำนโฆษณำตองแปลควำมหมำยใหออก เพรำะมกจะ ซอนค�ำทก�ำกวมหรอเกนจรงปะปนอยเพอใหนำเชอถอ ~ ค�ำขวญตองบอกจดประสงคชดเจนวำเชญชวนใหท�ำอะไร

ขอควรจ�ากำรอำนงำนประเภทน ตองแยกขอเทจจรงออกจำกขอคดเหน (ขอเทจจรงเปนขอมลทมควำมเปนไปได มหลกฐำนทพสจน ได ขอคดเหนคอกำรประเมนจำกควำมคด ควำมรสก เชน เรองควำมสวยงำม คณคำ) จบใจควำมส�ำคญ และวเครำะหวำสวนใดเปน

16

page01_������������.indd 16 23/8/61 14:18

Page 14: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

วธการอานจบใจความส�าคญ

1. อำนทละยอหนำ หำค�ำส�ำคญ หรอประโยคใจควำมส�ำคญของ แตละยอหนำ2. เปรยบเทยบขอควำมอนๆ ตดรำยละเอยดยอยทง แลวน�ำ ค�ำส�ำคญและขอควำมมำรวมกนอกครง3. สรปใจควำมส�ำคญขนใหมดวยส�ำนวนภำษำของตนเอง ใจควำมส�ำคญควรสน กระชบ และตรงประเดนมำกทสด

ต�าแหนงของใจความส�าคญ

~ ใจควำมส�ำคญของขอควำม โดยทวไปหนงยอหนำจะมหนง ใจควำมส�ำคญ~ ใจควำมส�ำคญอยสวนใดกได เชน ตอนตน ตอนกลำงของ ยอหนำ ตอนทำยของยอหนำ หรออยตอนตนและตอนทำย ของยอหนำ

ตวอยาง

นกรบหรอทหารชาวกรกไดรบยกยองวามทงสตปญญาและความกลาหาญ ภำพยนตรหลำยเรองฉำยภำพใหเหนวำนกรบชำวกรกจำกเมองสปำรตำลวนแตเกงกลำสำมำรถ เพรำะมเรองเลำวำ เดกชำยทเกดมำแลวไมแขงแรงจะถกฆำทง สวนคนทเตบโตจะถกฝƒกใหเปนทหำร ยำมทออกไปรบ แมจะยนโลใหแลวกลำววำ จงกลบมำพรอมโล ไมเชนนนกนอนตำยบนโลนนเถด ใจควำมส�ำคญคอ นกรบหรอทหารชาวกรกไดรบยกยองวามทงสตปญญาและความกลาหาญ

จดประสงคของผแตง ขอมลมควำมนำเชอถอหรอไม มสวนใดกลำวเกนจรง มขอมลหลกฐำนทนำเชอถอมำยนยนหรอไม

17

page01_������������.indd 17 23/8/61 14:18

Page 15: สารบัญ - images-se-ed.com~ ใช้ละค ำที่ยังมีอีกมำก ในบรรด ำขนมไทย ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่

ตวอยาง

สงคม½รงเศสทน�ำเสนอผำนเรองเลำตำงๆ คอภำพปญหำควำมยำกจนหลงจากภาวะสงครามโลก โรงเรยนประจ�ำตองรองรบเดกนกเรยนทก�าพราเพรำะแมประสบปญหำทำงกำรเงน สงผลใหขาดการดแลและการเอาใจใสเทาทควร กลายเปนเดกทมพÄตกรรมกาวราวและเปนภำระควำมรบผดชอบของโรงเรยน ใจควำมส�ำคญคอ สงคม½รงเศสภายหลงสงครามโลกประสบปญหาเดกก�าพราและมพÄตกรรมกาวราว

การอานจบใจความรอยกรอง

กำรอำนบทรอยกรองจะตองแปลค�ำ ควำมหมำย แลวสรปควำม หลกกำรอำนจบใจควำมรอยกรอง1. อำนแลวจบค�ำศพทส�ำคญจำกแตละวรรค หำกแปลไมได ตองคำดเดำจำกขอควำมรอบๆ 2. แปลควำมทกวรรค หำกตอนใดไมสมบรณ อำจเตมประธำน หรอกรรมเขำไป3. แปลควำมอกขนวำขอควำมทแปลแลวรวมกนทกวรรค ม ใจควำมทตองกำรจะบอกวำอะไร4. สรปใจควำมวำผเขยนใหน�ำหนกหรอสอถงประเดนใด มำกทสด5. วรรคสดทำยของกลอนหรอโคลงมกเปนใจควำมส�ำคญ5. วรรคสดทำยของกลอนหรอโคลงมก

18

page01_������������.indd 18 23/8/61 14:18