30
บทที่ 1 Body Parts สวนตาง ๆ ของรางกาย 7 1.1 Hair àÊŒ¹¼Á 8 1.2 Eye ´Ç§μÒ 14 1.3 Nose ¨ÁÙ¡ 20 1.4 Ear ãºËÙ 25 1HFN ¯ 1.6 Arm ᢹ 40 1.7 Leg ¢Ò 43 1.8 Foot à·ŒÒ 48 1.9 Back Ἃ¹ËÅѧ 56 +DQG £¹¯ บทที่ 2 Animals สัตว 72 2.1 Dog ÊعѢ 73 2.2 Cat áÁÇ 82 2.3 Pig ËÁÙ 89 2.4 Bird ¹¡ 98 2.5 Chicken ä¡‹ 104 2.6 Horse ÁŒÒ 111 2.7 Sheep & Goat á¡ÐáÅÐá¾Ð 120 2.8 Cow & Bull ÇÑÇμÑÇàÁÕÂáÅÐÇÑÇμÑǼٌ 126 2.9 Monkey ÅÔ§ 129 Quiz 1 132 บทที่ 3 Food อาหาร 135 &RRN )RRG ¥º¯´´¥Ã§²¯´´¥ 6QDFNV £Â·Ë¤© ¯´´¥©m´ 'ULQNV Â¥¹Ê¯¹Ê£ 3.4 Fruit ¼ÅäÁŒ 166 สารบัญ 1.9 Back Ἃ¹ËÅѧ 56 + + + + + + + + + + + + +D D D D DQ Q Q Q Q Q Q Q QG G G G G G G G G G G G G G G G G G G £¹ ¯ ¯ ¯ ¯ 2 An n n n n n n n n n ni i i i i i i i i i im m mals s s s s s s s s s s 7 72 2 2 2 2 2 2 2 2 2.1 D D D D D D D D D D D D D D D Dog ÊعѢ 7 7 7 73 3 3 3 2.2 Cat t t t t t á á á á á á á á á á á á á á áÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç 82 2.3 Pig ËÁ 89

สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

บทท 1 Body Parts สวนตาง ๆ ของรางกาย 7 1.1 Hair àÊŒ¹¼Á 8 1.2 Eye ´Ç§μÒ 14 1.3 Nose ¨ÁÙ¡ 20 1.4 Ear ãºËÙ 25

1.6 Arm ᢹ 40 1.7 Leg ¢Ò 43 1.8 Foot à·ŒÒ 48 1.9 Back Ἃ¹ËÅѧ 56

บทท 2 Animals สตว 72 2.1 Dog ÊعѢ 73 2.2 Cat áÁÇ 82 2.3 Pig ËÁÙ 89 2.4 Bird ¹¡ 98 2.5 Chicken ä¡‹ 104 2.6 Horse ÁŒÒ 111 2.7 Sheep & Goat á¡ÐáÅÐá¾Ð 120 2.8 Cow & Bull ÇÑÇμÑÇàÁÕÂáÅÐÇÑÇμÑǼٌ 126 2.9 Monkey ÅÔ§ 129 Quiz 1 132

บทท 3 Food อาหาร 135

3.4 Fruit ¼ÅäÁŒ 166

สารบญ

1.9 Back Ἃ¹ËÅѧ 56

2 Annnnnnnnnnniiiiiiiiiiimmmalsssssssssss สตตตตตตตตตตตวว 772222222222.1 DDDDDDDDDDDDDDDDog ÊعѢ 777733332.2 Catttttt áááááááááááááááÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 822.3 Pig ËÁÙ 89

Page 2: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

3.5 Vegetables ¼Ñ¡ 180

บทท 4 Colors ส 189 4.1 Color ÊÕ 190 4.2 Black ÊÕ´Ó 192

197 4.4 Green ÊÕà¢ÕÂÇ 200 4.5 Pink ÊÕªÁ¾Ù 203 4.6 White ÊÕ¢ÒÇ 205 4.7 Red ÊÕá´§ 207

211 Quiz 2 214

บทท 5 Family ครอบครว 217

5.3 Mother áÁ‹ 223 5.4 Children & Kids à´ç¡ æ 226

บทท 6 Clothing เครองแตงกาย 231 6.1 Belt à¢çÁ¢Ñ´ 232

6.5 Pants ¡Ò§à¡§ 254

Quiz 3 268

Quiz 2 214

ทท 55555555555 FFFFFFFFFFFaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmiiiiiiiiilllllllllllyyyyyyyyyyy ครอออออออบบบบคคคครรรรวววว 217

5.3 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMooooooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrr áááááááááááááááááááááááÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ 2222222222222222222222235.4 Children & Kids à´ç¡ æ 226

Page 3: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม
Page 4: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

1Body Parts

สวนตาง ๆของรางกาย

Page 5: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

8

1.1 Hair เสนผม

hair ÅСѹ!

ÁÒàÃÕ¹àÃ×èͧÊÀÒ¾àÊŒ¹¼Á¡Ñ¹Êѡ˹‹ÍÂ

straight¼Áμç

black¼Á´Ó

blond

a blonde

baldËÑÇŌҹ

brunet

a brunette

gray¼ÁÊÕà·Ò

curl¼ÁËÂÔ¡

tight permloose curlwave

â ‹ ææ

¼ÁÁÁÁÁÁÁÁμμμμμÃÃÃÃÃÃÃÃÃç¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁμμμμÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ秧§§§§§§§

¼Á´Ó¼Á´Ó ¼ÁÊÕà·Ò¼ÁÊà·Ò

¼ÁËÂÔ¡¼¼ÁÁËË¡tight permloose curlwave

Page 6: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

9

to get a perm´Ñ´¼Á

to dye one’s hairto hilight one’s hair

sidepart

¼ÁáÊ¡¢ŒÒ§

braids¼ÁໂÂ

bangs¼Á˹ŒÒÁŒÒ

center part

¼ÁáÊ¡¡ÅÒ§

zig zag part

¼ÁáÊ¡«Ô¡á«¡

ponytail¼ÁËÒ§ÁŒÒ

piggy tail

¼Áá¡ÅÐ

piggy tails braids¼ÁໂÂÊͧ¢ŒÒ§

funky traditional African retro

ÃÐÇѧ¼Á¨ÐàÊÕ¹Ð

¼ÁáÊ¡¢ŒÒ§¼ÁáÊ¡¢Ò§ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁáááááááááááááÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ§§§§§§§§§§§§§§§ ¼¼¼¼ ÔÔÔÔÔ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ÁÁÁÁááááááááÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡«««««««««««««««ÔÔÔÔ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ááááááááá«««««««««¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁËËËËËËËËËËËËËËËËËÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ§§§§§§§§§§§§ÁŒÒ¼¼¼¼¼¼ÁÁÁÁÁÁÁÁËËËËËËËËËËËËÒÒÒÒ§§§ÁÒ ¼Áá

Page 7: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

ÊÓ ¹Ç¹μ‹Ò§ æ à¡ÕèÂǡѺ Hair

10

let one’s hair down

ทำ ตวตามสบาย, ปลอยตวเอง let her hair down

tear one’s hair out ไมสบายใจ, กงวล, โมโห tearing their hair out

flip bob»ÅÒ¼Á§ØŒÁࢌÒ

blunt bangs¼Á˹ŒÒÁŒÒμç

semi updo

updo (bun)¼Áà¡ÅŒÒÁÇÂ

àÃÕ¡ bun

let one’sssss hhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaiiiiiiirrrrrrrrrrr dddddddddooooooooooowwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnn

ทำตวตามสบาย, ปลอยตวเอง

Page 8: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

11

get in one’s hair

ยวโมโห

getting in my hair

get out of one’s hair เลกกอกวน, เลกสรางความรำ คาญ

get out of my hair!

curl one’s hair

ทำ ใหกงวล, ทำ ใหตกใจ

curls my hair!

curling my hair

make one’s hair stands on end

ทำ ใหขนลก, ทำ ใหกลว

makes my hair stands on end

cccccccccccuuuuuuuuuuurrrrrrrrrllllllll oooooooooooonnnnnnnnnnneeeeeeeee’ssssssssss hhaaiirruuuuuuuu aauuuuuuurrr ecccccurllll oneeeeee ssss hairnnnnn hhcuuuuuuuuuuurl onnnnnne’sssssssss hairsccccccc oooo rro

ททททำททำทำำท ใใใใใใใใใใใหกงงงงงวลลลลล, ทำำำำลลว ,ใใหกงงงวลลลลล ทำ, ทกหใ ำำำำำงำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำ ใใใใหตตตตตตตกใจจจจจใใใใใหตตตกใจจจจจกต จใ ใใตหำำำำำำำำ

ccccuuuuuurrrls my hhhhhaaaaiiiirrrr!!!!curls my hair!yy hhhh iiiims rrrrmcccc aaaauuuu

Page 9: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

12

a hair’s breadth

ระยะท ใกลมาก, จานวนเลกนอย, เฉยดฉว, เสนยาแดงผาแปด

a hair’s breadth

a hair’s breadth

a hair’s breadth

not turn a hair

ไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณ

didn’t

turn a hair

not a hair out of place

มลกษณะทาทางเรยบรอย, เนยบ

a hair out of place

noooooooooottt tttttttttttuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaa hhhhhhhhhhhaaaairrrrrrrrrrn hhhhhhhhhho nnnnttttu aooooooooo attt uuuuuunot tuuuuuuuuuuurn a haaaairrrrrrnoooooottt tttttturn aaaa hhhhaaaairrrrrrr

ไไไไมมมมสสสสะะะะะะะะะดงสะเทททททททออออนนนน, ไไไไมมมมแแแแสสสสสสสสสดงงงงงงงงงงออออาาาารรรรมมมมณณณณณณณณณณณณณณณง มมมมส แแแแไ ไมมมม ด สสสสไ ส ส ไ สสสสส ออออ ออออนนนน าาาาสสสส รรรรท สดไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณทททททท ด ส งงงงไไไไ มมมมไไไไ ะ , ณณณณ

didnddiddidndni

Page 10: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

13

not harm/touch a hair of somebody’s head

อยาทำ รายรางกาย ผอนแมแตนดเดยว

touching a hair of my daughter’s head

hang by a hair/thread

ชวตมอนตรายรายแรง

hanging by a hair

Page 11: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

14

1.2 Eye ดวงตา

เธอคอดวงตาของฉนนน...

single-edgedrooping eyelids

eyelashes¢¹μÒ double-fold

eyelid

crow’s feetμÕ¹¡Ò

eye bag¶Ø§ãμŒμÒ

pupilÅÙ¡μÒ

eyebrow

big eyesμÒâμ

bulging eyesμÒ⻹

blue eyesμÒÊÕ¿‡Ò

small eyesμÒàÅç¡

glassy eyes

black eyesμÒ´Ó

the eye of the storm

ssiinnggllee-eedddddddgggggggeeeeeeeeeeeddddddddddrrrrooooooooppppiiiinnnnnnnnnng eeeeeyeeelids

μμμμμμμμμμμμμμμμ Õ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò¶Ø§ãμŒμÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

Page 12: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

15

a sharpeye

μÒáËÅÁ

a suspicious eye

áÇÇμҡѧ¢Ò

an eye for beauty

กคนมนหลอ

หามสงโพยนะ !

¡ÃШ¡

good eyes (ÊÒÂμÒ Õ) bad eyes (ÊÒÂμÒá‹) eagle eyes piercing eyes

º¹¡Ãдҹ ŒÇ¹Р!

The teacher has eyes in the back of her head!

good eyes (ÊÒÂμÒ´) bad eyes (ÊÒÂμÒáÂ) eeeeeeeeeeeaaaaagggggggglllllleeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeyyyessssssssss piercccciiiiiinngg eeyyeess

º¹¡Ã ´Ò¹ ŒÇ¹ !

Page 13: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

16

Open your eyesÅ×ÁμÒ

Roll your eyes

Fix your eyes on

Close your eyesËÅѺμÒ

Lift your eyes

Feast your eyes on money

àËç¹à§Ô¹áÅŒÇμÒâμ

Blink¡Ð¾ÃÔºμÒ

Run your eyes

I hope I didn’t strain your eyes.

ç Ô Œ âàËç¹à§Ô¹áÅŒÇμÒâμ

Page 14: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

17

catch someone’s eye

ดงดดสายตาของใครบางคน

catches my eye!

the naked eye

(มองดวย) ตาเปลา

the naked eye

make eyes at someone

สงสายตาให making eyes at

him

ÊÓ ¹Ç¹μ‹Ò§ æ à¡ÕèÂǡѺ Eye

ttttttttttthhhhhhhhhhheeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeedddd eeeeeeeeyyyyeeeeeeeeeeeeee yyyh yyyeeeeeee eeeeeeeekk edtttttttheeeeeeee naaaaaaaakeeeeedddd eeeeeeyyeeaaaaaaaaatttttttttthe nakkkkkkkkedddd eyennnnnnnnnnnnnnn

(มองดวยยยยยยยยยยยย)))))))))))))))) ตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาอ ลลลลลลลลม ป(มองดวยยย) ตาเปปปลาง ตตตตตตยยยยยยย ปปปป(มองดวยยยยยยยย))))))))) ตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตต( วด

the naked eyen e yh ethe naked eyeke eh eda

Page 15: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

18

keep one’s eyes open

ระมดระวง

Keep your eyes open

An eye for an eye. (A tooth for a tooth.)

ตาตอตา ฟนตอฟน

an eye for an eye

the apple of one’s eye

แกวตาดวงใจ

the apple of her father’s eye

pleasure to the eyes

รสกยนด

pleasure to the eyes

A Moji for Moji.

AAA Mooooojji fffor Moji.

AAAAAAA Mooooojji orMMoj MojiMMo

jji fffor M j

Page 16: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

19

see eye to eye

เหนดวย

We see eye to eye

eyeball to eyeball

ความเหนไมตรงกน

eyeball to eyeball

with your eyes closed

งายมาก

with his eyes closed

turn a blind eye

หลบหหลบตา, เพกเฉย

turned a blind eye

áÅŒÇÁѹ¨ÐࢌÒä»ä ŒÂѧä§

wwwwwwwwwwwiiiiiiittttttttttthhhhhhhhhh yyyyyyyyyyyyooooooooooour eeyyeess cclllooooooooosedsseewwwwwwwww yyhhhhhh ouu ewwwwwithhhhh yooooour eyes clooooosedooooo eee see dwwwwwwiiith yyyyyyyyyyour eyes cllooosedrwwwwwww yyyyy ssyyyyy cchhhhh

งงงงงายยยยยยยยยยมากยยยยยยงงงายยยมากา กามง

with hiiiiiiiisssssssss eeeeeeeeeeetw h eeeeeesssssi h hiiiiiwith hiiiiissssss eeeeeeeeeeew ih yyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeessssssssss ccccccccccclllllllllllooooooooooossssssssseeeeeeeeeeedddddddddddcs ddddddddddeeeeeeeesssss lllllllll dddddddddeeeeeeeeyyyyyyyyyyyeeeeeeeeessssss ccccccclllllllooooooossssssssseeeeeeeeeddddddddyyyyyyyyyyyy ssssossssss

áÅŒÇÁѹ¨ÐࢌÒä

Page 17: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

20

1.3 Nose จมก ¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¨ÁÙ¡àÃÒ¡çËÒÂã¨äÁ‹ä Œ¹Ð !

nose ala»‚¡¨ÁÙ¡

nasal bridgeÊѹ¨ÁÙ¡

tip»ÅÒ¨ÁÙ¡

boogernostrils

ÃÙ¨ÁÙ¡

nose hair¢¹¨ÁÙ¡

aquiline nose¨ÁÙ¡§ØŒÁ

bulbous nose¨ÁÙ¡¡ÅÁ

flat nose¨Á١ẹ

ẹÃÒº

Ù

long nose¨ÁÙ¡ÂÒÇ

turned-up nose¨ÁÙ¡àªÔ´

runny nose

ÃÙ¨ÁÙ¡¡¡¡¡¡Ã¨Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÃèÁÁÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¨ÁÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Page 18: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

ÊÓ ¹Ç¹μ‹Ò§ æ à¡ÕèÂǡѺ Nose

21

pinch your noseblow your nosehold your nosepick your nose

My nose runs.

count noses

เชกชอcounting noses

Page 19: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

22

keep your nose to the grindstone

ทำ งานหนกโดยไมหยดพก

keeps his nose to the grindstone

have your nose in a book

กำ ลงอานหนงสอ

She has her nose in her book

poke your nose into something

ยงเร องของคนอน

poke your nose into other people’s

business

haaaaaaaaaavvvvveeeeeeeeeee yyyyooooooooooouuuuuuuuuuuur nnnnnnnnoooossssssssssee iiinn aaaaaaaa bbbbbbbbbbbooookkkkkkkh ooy nnnnnnnnnna oon nn bbooooeeee sss ee a kkkkkkaaaaaaaaa kovvv s oouuuuuuuuuyh i bbb kkkkyyyyhaavvvvvveeeeee youuuuuuur nnnnoooossssssse in a bookr

กำำกำำกำลงอาาาาาานนนหหหนนนงงงสสสสอออสสสสล อออ สนนนหหหอลงอานหนงสอาาาาาง นนนงงงนนน

She ShShShee has her nnnnnnnnnnose in hher booker ris ooh kh h i hh b ks bhhas her nose in her bookonnnnn oo na es he kkk

Page 20: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

23

thumb your nose at

ดหมน, เยาะเยย, ไมเคารพ

thumb their noses at

follow your nose

ทำ ตามความรสก

follow your nose

keep your nose clean

หลกเลยงปญหา

keep your nose clean

à¢ÒàÃÕÂ¡Ç‹Ò “nosy”

Page 21: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

24

take a nosedive

ตกฮวบ

taking

a nosedive

lead one by the nose

จงจมก, ชกนำ , ควบคมใหทำ ตาม

leading you

by the nose

brown noser

brown

Let me pick up my nose!

ggg

g yg y

by thhhhhhhhheeeeeeeeee nnnnnnooooooooooosssssssseby heeeeby the nosesby theeeeeeeeee noooooooooooset ooooonnn e

Page 22: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

25

1.4 Ear ใบห

earlobe

earringear-piercing¡ÒÃà¨ÒÐÃÙμ‹Ò§ËÙ

eardrumá¡ŒÇËÙ

my earrings

earringearplugearshotearwax

ÒÒÒÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà¨ÒÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÃÃÃÙμμμ‹ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ§§§§§§§§§§§§§§§ËËËËËËËËËËËËËËËËÙ ¡¡¡ÒÒÒ

Page 23: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

ÊÓ ¹Ç¹μ‹Ò§ æ à¡ÕèÂǡѺ Ear

26

to be all ears

ตงใจฟง

m all ears

be wet behind the ears

ออนหด, ดอยประสบการณ s wet behind

the ears

perk up your ears

หผง, อยากฟง, อยากร perked up their ears

be wwwwwwwwwweeeeeeeeeeeetttttttt bbbbbbbbbbbbeeeeeeeeehhhhhhhhhhhinnnndddddddddd tttthhhheeee eeeeaaaaaaaaars

ออออนนนนนนหหหหหหหดดดดดดดดดดดดดดด, ดดออออออยยยยปปปปปรรรรรรรรรรรรรระะะะสสบบกกาาาาาาาาาาาาาาารณณณณณssss wwwwwwweeeeeeeeeeeettttttttttt bbbbbbbbbehin

the ears

Page 24: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

27

prick (up) your ears

หผง, อยากฟง, อยากร

pricked up their ears

bend one’s ear

พดไมหยดจนคนอนรำ คาญ

bent

my ear

talk one’s ear off

พดไมหยดจนคนอนคำ ราญ

talks my ear off

one’s ears are burning

ถกนนทา, ถกพาดพง

Are your ears burning

mmmmmyyyyyyyyyyy eeeeaaaaaaaaaaarrrrrrrrrryyyyyyyymy earmmmmmmmmyyyyy earrrrrrrrrrrm rrrrraaaaeee

talk one’’’’’’’’sssssssss ear offfffffffffffffffffla ak ’’’talk one s ear offen estalk one s ear offt on oo ffffffff

ไ ไ

Page 25: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

28

have an ear for music

มพรสวรรคทางดานดนตร

has an ear for music

have a tin ear

Moji has a tin ear for classical music.

play it by ear

แคฟงกเลนดนตรเพลงนน ๆ ได

play

by ear

j

Page 26: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

29

“She has an ear for music ËÃ×Í “She has a good ear for music

play it

by ear

get an earful

ฟงคนอนบนจนหชา

I got an earful

listen with half an ear

ไมตงใจฟง, ฟงบางไมฟงบาง

listening with

half an ear

by earby eary raeyb

geeeeeeeeeeetttttttttt aaaaaaaaaaannnnnnnnnnn earrrrrrrrrrffffuuuullll gettt aaaaaan earfuleeeeget a ea ueee uuuuttttt ae uuuuffffg nnnnaaaaaaaa

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออนนนนนนนนนนบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนนนนจจจจจจจจจจนนนนนนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหหชานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ บบบบบบบบบบบค ช จจจฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟงงงงงงคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนนออออออนนนนนนบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนนจจจนนนนนนนนนนนนนนนนหหหหหหชานนนนนนนนนน านนนนนองงงงงง ห

Page 27: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

30

fall on deaf ears ถกเมน, ไมม ใครฟง

fall on deaf ears

turn a deaf ear to something

ไมสนใจโดยสนเชง, ไมเกบมาพจารณา, ไดยนแตไมฟง

turns a deaf ear to

any problem

lend an ear ตงใจฟง, รบฟง

lend an ear

ไมสนใจโดยสนเชง, ไมเกบมาพจารณา, ไดยนแส บ ดสไ ใ โ ไ ไม ดใ ย ม ไาม ไ รส โ เ ม น น , ม ก มา า ณา, นร นช า แพไ จ นไมสนใจโดยสนเชง ไมเกบมาพจารณา ไดยนแจ ยเ ณส ก านใ ด ม ,ไมฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟงไมไมฟฟฟฟฟงฟงไ

tttuuurrrrrrrrrrnsssss aaaaaaaaa ddddeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaffffffffff eeeeeeeeeeear ttttturnsssss aaa deaaaaaaaaaaaf eeeeear tuuu eeeeeeeerrr fffffffffaaaa rns adddeeeeeeaaaaaaa

any probllleeeeema mn bpp eyyany problemly pro m

Page 28: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

31

go in one ear and out the other

เขาหซายทะลหขวา

went in one ear and out the other

have steam coming out of one’s ears

โกรธจนควนออกห, โกรธจด

have

steam coming out of their ears

smile from ear to ear

ยมปากฉก

smiling from ear to ear

. ¡çä Œ)

stttttttteeeeeeeeeeeaaaaaaaaaammmmmmmmmmm commmmmmmmiinngg oouutt of theirrrrrr eeaarrssreeeeeeee esteam coming out of their earsggt ssaaaa ooo aahc tnn f rresttttttttteeeeeam commmmmmmmming out of theirrrrrrr earsms uuoommmm eettmmm

Page 29: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

32

have nothing between one’s ears

ไรสมอง, โง

has nothing between his

ears

have a lot between one’s ears

รอบร

has a lot between his ears

box one’s ears ตบหใครบางคน

box my ears

cauliflower ears

รอบรรรรอบรบอ

hhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaasssssssssss aaaaaaaa loooot bbbbbbbbbeeeettttwwwweeeeeeeeeennnnnnnnnn hhhhiiiisssssssssss eeeeeaaaaaaaarrrrrsssshhhhwwww nnnnaaaaaa abbbbb rrrrrhas a loooot between his eeeeeaaarsbbbb e sssssssso et eeee iiiisssss eeeehhhhhhh tttt e sssshasssssssssss a loooot betweeeeeennnnnn hissss eeeeearsaa

box one’’’’’’’s eaaaaaaaaaarsb eo e sob ’sbox one s earso aaaaax r’n ตบหใใใใใใใใใใใใใใใใครบางคนรบบ ค นใใใใใใใใใใใใใใ งตบหใครบางคนคคห าตต ค

Page 30: สารบัญ - images-se-ed.com · £ £Æ£ ¥² ¬ £Æ£m ¥² ¶ ¶¬¬¬³ ³ ¶ ¶ ไไไไไมสะดงสะเทอน, ไมแสดงอารมณม

33

be dog-eared พบมมหนงสอเพอทำ สญลกษณ

was dog-eared