of 46 /46
1 ‘ทิพยจักร’

‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ ·...

Page 1: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

1‘ทพยจกร’

Page 2: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

2หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

โดย : ทพยจกรISBN : 978-616-526-079-4พมพครงท ๑ : มถนายน ๒๕๕๔พมพครงท ๒ : กรกฎาคม ๒๕๕๔

บรรณาธการอำานวยการ สนธญาณ ชนฤทยในธรรม รองบรรณาธการอำานวยการ โกศล

โพธสวรรณ ผชวยบรรณาธการอำานวยการ เอกชย ชยเชดชกจ พพทธ ชนะสงคราม

ทปรกษา ภรมยศกด สาสนย เวทน ชาตกล ฉตรชย ภโคกหวาย บรรณาธการบรหาร

ศกดศร บญรงศร บรรณาธการ ไญยกา เมองจำานงค กองบรรณาธการ สวชา สชวคปต

ณฐวฒ แจดสงเนน อาทตย เกรยงทองกล ผอำานวยการฝายผลต อนรทธ สวคนธกล

รปเลม พนม ลอส ปก บลากร ปาอนนต พมพท พมพดการพมพ โทร. ๐-๒๙๑๙-

๑๔๘๑

ราคา ๑๘๐ บาท

พมพและจดจำาหนายโดยสำ�นกพมพกรน ปญญ�ญ�ณ

ในเครอกลมบรษทท มลตมเดย๕๐/๓๓ ม.๕ ถ.ประชาราษฎรสาย ๑ ต.ตลาดขวญ อ.เมอง จ.นนทบร ๑๑๐๐๐

โทร. ๐-๒๕๒๕-๔๒๔๒ # ๒๐๙-๒๑๐ แฟกซ : ๐-๒๕๒๕-๔๗๖๔www.gppbook.com,

E-mail : [email protected], [email protected]

หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ตวอยาง

Page 3: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

3‘ทพยจกร’

ค�าน�าผเขยน

เรองราวของหลวงปสรวงนนเตมไปดวยความลลบพสดาร ผเขยน

เองเมอไดเขาไปสมผสกบเรองราวของทานแลวกพบกบความนาพศวง

หรอปาฏหารยมากตอมาก ตงแตทเขามาเกยวของกบทานกพบขอมลท

นาสนใจมากมาย โดยเฉพาะขอมลจากทานอาจารยสมมรรค กวพสมย

ทเปดประวตความเรนลบของหลวงปสรวง วาทานมอายยาวนานนบพนป

มาแลว เปนเรองนาเหลอเชอแตกตองตดตามและพจารณา

มครบาอาจารยหลายตอหลายทานทยนยนในปาฏหารยแงมม

ตางๆ ของหลวงปสรวงไมวาเรองของอายทไมอาจประเมนไดวาเทาใด

หรอปาฏหารยในแงของอภญญา ทสามารถแบงกายไปในหลายๆ พนท

การลองหนหายตว การรกษาโรคภยไขเจบ ทส�าคญยงคอปฏปทาของทาน

ซงบรสทธดงาม เปนพระอรยเจาทสมควรแกการกราบไหวไดอยางสนทใจ

การเขามามความเกยวของกบองคหลวงปสรวงไมวาทางใดทาง

หนงนนกนบวาเปนเรองนาอศจรรย การรบรขอมลของหลวงปสรวงไมวา

จากทานพระอาจารยเทยนชย ชยทโป แหงสวนพทธธรรมบายตกเจย

หรอพระอาจารยบญชวย วดเทพประสทธ จ.ลพบรและอกหลายๆ ทาน

ตางมความนาสนใจทงสน ผเขยนไดรวมรวบเอาขอมลตางๆ ซงไมเคย

เปดเผยทใดมากอนมารวมไวในเลมนใหทกทานไดอานไดพจารณาแมวา

เรองราวจะนาอศจรรยเหลอเชอแตผเขยนรบรองวาขอมลทงหลายได

ตวอยาง

Page 4: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

4หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

จากค�าครบาอาจารยทเชอถอได ซงทานผอานสามารถไปสมผสในความ

เมตตาของทานเหลานนไดดวยตวทานเอง

ในเลมนยงเปนการยนยนวา หลวงปสรวงนนเปนผมฤทธมเดชทง

ตอนททานยงมสงขารอยและเมอทานทงสงขารนไปแลว แตปาฏหารย

ของทานกแสดงออกมาผานทางวตถมงคลกด ผานทางรปปนรปเหมอน

ของทานกดหรอแมแตผานทางสอกลางทเปนมนษย ทเปนบคคลพเศษท

สามารถรบคลนพลงของทานได

ปาฏหารยของหลวงปสรวง ประสบการณของผกราบไหวคอ

เครองหมายทแสดงใหเหนวาพระพทธศาสนานไมสนซงพระอรยเจา พระ

อภญญา และเปนยงเปนเรองทเปนก�าลงใจแกผตองการหาทพงรวมทง

ผทก�าลงบ�าเพญวา เราอยในสายตาของครบาอาจารยททรงอภญญาอย

ทานเหลานนเปนอมตะไมมวนตาย แมวาเรามองไมเหนทานแตทานก

เหนเราและคอยเอาใจชวยเราใหท�าความดรกษาความดอยเสมอ ยามใด

ทพบกบอปสรรคทานเหลานนกจะคอยชวยเหลออยอยางลลบ

ทานใดทยงไมเคยสมผสบญบารมของหลวงปสรวงพระอรยเจาท

เปยมดวยเมตตาบารมกสามารถไปสมผสกราบไหวไดตามสถานทตางๆ

ภายในเลมทงยงจะไดสมผสบารมของครบาอาจารยทานตางๆ ทมญาณ

วเศษจากองคหลวงปสรวงอกดวย

หวงวาหนงสอเลมนคงเปนอกเลมหนงทท�าใหทานไดร จกกบ

หลวงปสรวงดขนและเกดความศรทธาในพระพทธศาสนามก�าลงใจใน

การปฏบตธรรมตอไป

ทพยจกร

ตวอยาง

Page 5: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

5‘ทพยจกร’

พระอรยเจาในบวรพระพทธศาสนานนมมากมายไมขาด

สาย แตละทานนนมปฏปทาแตกตางกนไปทงนสยวาสนา ความสามารถ

แตเรองความบรสทธ ความวมตตนนเปนอยางเดยวกน

มการแบงพระอรยเจาผหลดพนไวถง ๔ ประเภทไดแก

พระอรหนตสขวปสสโก หมายถง พระอรหนตทบรรลแลวไมม

ความสามารถทางอทธฤทธใดๆ มแตจตวมตหลดพนเปนธรรมทงดวง

พระอรหนตประเภทเตวชโช คอพระอรหนตทบรรลธรรมแลว และยงม

ความสามารถในการระลกชาต รวาระจตคนและสตวไดอยางนาอศจรรย

พระอรหนตประเภท ฉฬภญโญ หรออภญญา ๖ คอพระอรหนตทม

ฤทธเดชมากสามารถด�าดนโบยบนเดนบนแผนน�าทะลฟาทะลดนได

อยางนาอศจรรย และพระอรหนตประเภทจตปฏสทภทปปตโต มฤทธ

ทกประการทงยงแตกฉานทางอรรถทางธรรมรทกภาษาในโลกมความ

ฉลาดในการสงสอนสตวอยางยง

พงเหนไดวาพระอรยเจาทงหลายนนมตางๆ กนไป เหมอนกน

คอจตวมตตแลว บางทานมปฏปทาประหลาดอยางหลวงพอกบ เขาสาลกา

ค�าน�าส�านกพมพ

ตวอยาง

Page 6: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

6หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ทานนงตากแดด ตากน�าคางไมฉนไมถายเปนเวลา ๑๕ วนได หลวงพอ

เกษม เขมโก ทานฉนอาหารบด หลวงพอโอภาส ทานเผาไฟบชาไฟ

และหลวงป สรวงทานกเชนกนมปฏปทาลกล�ายากหยงร คอเผาไฟ

บชาไฟเปนนจ ไมอยกบทไปไหนเรอยๆ กนกไดไมกนกได ไมกนท ๑๔

วนตลอดจนเดอนหนงกม ปฏปทาของหลวงปสรวงเปนทนาฉงนของใคร

หลายคน แตเรองความวมตตบรสทธนนไมเปนเรองทตองสงสยกนเลย

เพราะตลอดมาทานไมมอะไรกบตวไมมการสะสมใดๆ ทงสน

หลวงปสรวงเรยบงายทสดแตกมปาฏหารยลกล�าทสดเชนกน

ทานท�าตวดงผาขรวหอทอง ไมใหใครสนใจ แตเพชรยอมฉายแสงออก

มาไมวาเวลาใดทไหนและแสงนนยอมเปนทประจกษแกสายตาผคน

ไมมากกนอย เชนกนหลวงปสรวงแมทานพรางตวเปนเทวดาเดนดนแต

กไมวายทจะเปนทรเหนในความอศจรรยบญบารมของทานจากผคน

ทวไป

ในหนงสอเลมนเปนการรวมรวบเรองราวในแงทหลายคนไม

เคยร เกยวกบประวตความเปนมาของหลวงปสรวงทสดจะอศจรรย

และปาฏหารยตางๆ ทเกดขนอยางไมรจบจากผศรทธาในองคหลวง

ปสรวง ทส�าคญทสดคอเรองราวของครบาอาจารยทไดรบญาณวเศษ

จากหลวงปสรวงไดแก หลวงพอเทยนชย ชยทโป แหงสวนพทธธรรม

บายตกเจยและทานอาจารยสมมรรค กวพสมย ทงสองทานนตางม

ปาฏหารยในการโปรดผคนอยางมากมาย ตางเปนทายาทธรรมของ

หลวงปสรวงทงค ซงความอศจรรยของทานทงสองไดบรรยายอย

ตวอยาง

Page 7: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

7‘ทพยจกร’

ภายในเลมนแลว

ไมเพยงเทานส�าหรบทานทตองการกราบไหวบชาหลวงปสรวง

สามารถไปไดทงท บายตกเจย จ.ปทมธาน และท สวนปาศาลาพระ

ราชศรทธา วดปทมวนาราม กรงเทพฯ หรอท วดเลยบราษฎรบำารง เขต

บางซอ หรอจะเปน วดไพรพฒนาทศรสะเกษ ทานผใดใกลทไหนใหไป

ทนน

ทางส�านกพมพหวงใจวาหนงสอเลมนจะเปนเขมทศน�าทาง

ทานใหปฏบตตรงตามปฏปทาของหลวงปสรวง เพอความสขความ

เจรญทงทางโลกทางธรรมตอไป

สำานกพมพกรน ปญญาญาณตวอยาง

Page 8: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

8หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ส า ร บ ญ

๑. ประวตหลวงปสรวง มหามนเทพดาบส เทวดาเดนดนแหงทงละลม ๒๕

๒. ประวตพระอาจารยเทยนชย ชยทโป ผรบญาณวเศษแหงองคหลวงปสรวง ๖๙

๓. อาจารยสมมรรค กวพสมย ฆราวาสอภญญา ผเปดเผยความลบประวตอนพสดารของหลวงปสรวง ๑๑๗

๔. เรองเลาจากครบาอาจารยทานตางๆ กบปาฏหารยแหงองคหลวงปสรวง ๑๕๕

๕. กราบขอพรศกดสทธหลวงปสรวง ปางยนแผเมตตาประทานพร ขาวน�าดมงมเงนทองทสวนปาศาลาพระราชศรทธา ๑๖๗

๖. กรรมฐานจากหลวงปสรวง ๑๙๗

๗. ค�าท�านายภยพบตทางธรรมชาตกงพทธกาลจากองคหลวงปสรวง ๒๐๑

ตวอยาง

Page 9: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

9‘ทพยจกร’

ภาพหลวงปสรวงถายทวดเลยบราษฎรบ�ารง เขตบางซอ กรงเทพฯ

ตวอยาง

Page 10: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

10หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ภาพหลวงปสรวงถายทวดแหงหนงในจงหวดกาญจนบร

ภาพนถายโดยคณะศษยหลวงพอสรอย วดเลยบราษฎรบ�ารง เขตบางซอ กรงเทพฯ

ตวอยาง

Page 11: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

11‘ทพยจกร’

หลวงปสรวง บายตกเจย ขาวน�าดมงมเงนทอง

ตวอยาง

Page 12: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

12หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

หลวงปสรวงถายคกบหลวงพอสรอย วดเลยบราฎรบ�ารง หนงในศษยใกลชด

ของทาน

ตวอยาง

Page 13: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

13‘ทพยจกร’

อรยธรรมมาจารยหลวงปสรวง

เออเฟอภาพโดยวดไพรพฒนา จ.ศรสะเกษ

ตวอยาง

Page 14: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

14หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

หลวงปสรวง “ออยเตยนสรล” ใหทานแลวร�ารวย

ตวอยาง

Page 15: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

15‘ทพยจกร’

ลกตาเบาะ มหามนดาบสหรอหลวงปซวง (สรวง) ผวเศษแหงภตะแบง

ตวอยาง

Page 16: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

16หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

อรยะอองสรวง พระอรยเจาแหงทงละลม อรยบคคลทควรบชา

ตวอยาง

Page 17: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

17‘ทพยจกร’

ภาพหลวงปสรวงถายคกบหลวงพอสรอย วดเลยบราษฎรบ�ารง

เขตบางซอ เมอครงมพธพทธาภเษก สงเกตในภาพถดมามกลมพลงงาน

มาปรากฏเปนทอศจรรย

ตวอยาง

Page 18: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

18หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ภาพหลวงปสรวงในอรยาบถตางๆ

ตวอยาง

Page 19: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

19‘ทพยจกร’

หลวงปสรวง “ออยเดรตามเพลวตรง” ใหเดนไปตามทางตรง

ตรงสพระนพพาน

ตวอยาง

Page 20: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

20หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

อาจารยสมมรรค กวพสมย ขณะท�าพธตงธาต ๔ เชญญาณหลวงปสรวง ณ

สวนปาศาลาพระราชศรทธา

ตวอยาง

Page 21: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

21‘ทพยจกร’

หลวงปสรวงนงบรกรรมประทานพร ณ ศาลาอเนกประสงค สวนปาพระราชศรทธา

ตวอยาง

Page 22: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

22หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

หลวงปสรวง นงยมรบทรพยประทานพรแผเมตตาโปรดสรรพสตว

ณ สวนพทธธรรมบายตกเจย ปทมธาน

ตวอยาง

Page 23: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

23‘ทพยจกร’

พระอาจารยเทยนชย ชยทโป สวนพทธธรรมบายตกเจย ปทมธาน ผรบญาณ

วเศษจากหลวงปสรวง

ตวอยาง

Page 24: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

24หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลนหลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

อาจารยสมมรรค กวพสมย ฆราวาสอภญญาทายาทธรรมหลวงปสรวง ขณะนง

ปรกพทธาภเษก วตถมงคล หลวงปสรวง ทศาลาพระราชศรทธา

ตวอยาง

Page 25: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

25‘ทพยจกร’

หลวงปสรวงพระอรยเจาผลกลบ

หลวงปสรวงคอใครเปนค�าถามทมคนถามมากทสด แตตลอด

มาไมมใครสกคนทตอบได มหลายกระแสทกลาวถง แตกไมตรงกนเลย

สกคนเดยว หากจะถามวาหลวงปสรวงคอใคร คงตอบแบบตรงๆ วา

จรงๆ แลวกไมรเหมอนกนวาหลวงปสรวงคอใคร มพอแมคอใคร ชอ

อะไรกนแน ออกบวชกบใคร มอายเทาไร ไมมใครร...

รแตวาทานเปนชาวเขมร รปรางสงโปรง ผอมบาง มพฤตกรรม

แปลกทไมอาจเขาใจได สงสำาคญคอทานมอายยนนานมาก เหนกนมา

ชวลกชวหลาน จนไมมใครบอกไดวาทานอายเทาใดแลว

ประวตหลวงปสรวง มหามนเทพดาบสเทวดาเดนดนแหงทงละลม

ตวอยาง

Page 26: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

26หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ตวอยาง

Page 27: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

27‘ทพยจกร’

วดกไมมอย ค�าไหนนอนนน มพฤตกรรมเหมอน “เซยน” “ผ

วเศษ” หรอ “ฤๅษ” ทไมมกฎเกณฑใดๆ ทงสน ทางพระเรยกวาเปน

ผอยเหนอสมมต หรอผพนโลก แตอยางหนงทเหนไดคอหลวงปไมมการ

สะสมสงใดๆ เลย ไดมากเผาหมด แจกหมด และไปเรอยๆ ไมตดถนท

มผยนยนวาตนเหนหลวงปสรวงมาแตเดกๆ ซงหนงในจ�านวน

นนมพระเถระส�าคญอยหลายทานทงทมรณภาพลงไปแลวและยงม

ชวตอย พระเถระเหลานนไดแก หลวงพอสรอย วดเลยบราษฎบ�ารง

หลวงปหงษ พรหมปญโญ วดเพชรบร จ.สรนทร หลวงปเจยม วด

กะมอล หลวงปฤทธ รตนโชโต หลวงปโปะ วดบานบง และอกหลาย

ตอหลายทานทเปนประจกษพยานวาตนไดเหนหลวงปสรวงมาตงแต

อาย ๗ ขวบบาง ๙ ขวบบาง บางทานเปนพระมาจากฝงเขมร บาง

ทานกอยศรสะเกษ กลาวตรงกนวาเหนเมออาย ๗ ขวบอยางไรมาบดน

ตนเองอาย ๗๐ ป – ๘๐ ปแลวหลวงปสรวงทานกยงคงสภาพเหมอน

เดมมแตตวเองทแกตวลงไปทกวน

ผเขยนสอบถามจาก “หลวงพอสรอย วดเลยบราษฎบำารง” ได

ความวา หลวงปสรวงทานมอาย ๔๑๔ ป สอบถามจาก “พระอาจารย

นอย จ.ศรสะเกษ” ไดความวาทานมอาย ๓ รอยกวาป และสอบถาม

จากครบาอาจารยอกหลายทานพบวา แตละทานกลาวถงอายหลวงป

สรวงแตกตางกนไป แตทตรงกนไดแก

๑. ทานเปนชาวเขมร

๒. ทานมเชอเจา เชอพระวงศ

ตวอยาง

Page 28: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

28หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

๓. ทานร�าเรยนวชากบฤๅษในเขาภตะแบง

๔. ทานมอายยาวนานไมต�ากวา ๒ รอยปแนนอน

เรองชอของทานสอบถามดแลวพบวาจรงๆ ทานไมมชอ มคน

เคยถามทานวา ทานชออะไร ทานกตอบวา

“เขาเรยกเราวาสรวงกสรวง ชอกไมใชของเรา บวชมานานเทา

ไหร อายเทาใดกจ�าไมไดแลว”

เรองนฟงดแลวกยงพศวง แสดงวาทานผานกาลเวลามายาว

นานมากจนทงทกอยางเปนอดตไปหมดแลวแสดงถงภมแหงความเปน

พระอรยเจา ทไมยดตดสมมตใดๆ ทงสนแมรปนามของตนกไมสนใจ

เพราะลวนเปนสมมตทงสน

ชาวบานแถบศรสะเกษจะเรยกทานในชอตางๆ กน ไดแก

“หลวงตาเหมอน” แปลวาหลวงตาไก เพราะไปไหนมาไหนทานมกจะ

อมไกชนไปดวย ๑ ตว “หลวงปสะเดง” แปลวาหลวงปผอม เรยกตาม

ลกษณะบคลกของทานทผอมสง “หลวงปสรวง” หรอ “หลวงปซวง”

แปลวาหลวงปใหญ “ลกตาเบาะ” แปลวาพระดาบส เพราะหลวงป

สรวงดแลวเหมอนฤๅษชไพร “ลกตาเออว” แปลวาพระดาบสเชนกน

แตเปนค�าใหเกยรตมากกวา

นอกจากนมชออนๆ อก แลวแตชาวบานแตละทกเรยกตาง

กนไป ไมมชอทแนนอน แตทนยมเรยกในหมคนภาคกลางคอ “หลวงป

สรวง” ถาเปนทนยมเรยกแถบศรสะเกษจะเรยก “หลวงตาแครง” แปล

ตวอยาง

Page 29: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

29‘ทพยจกร’

วาหลวงตาวาวเพราะไปไหนทานเอาวาวแนบตวไปดวย ดงนนชอของ

หลวงปสรวงจงมอยหลายชอ สดแทแตถนไหนบานใดจะเรยกกนไป ชอ

จรงๆ ของทานไมม

“ชอ” ไมใชสงส�าคญส�าหรบทาน เพราะทานไดทงชอเสยง

สมมตทงปวงแลว หลวงปสรวงอยบนโลกนอยกบเรากเหมอนไมไดอย

เหนหลวงปสรวง ดวามตวมตนกเหมอนกบไมม ทสดแลวเหมอนกบ

วาหลวงปสรวงจะไมทงรองรอยอะไรไวทเปนตวเปนตนนอกเสยจาก

ความเมตตาปรานทยงอยในความทรงจ�าของใครตอใครหลายๆ คน

หลวงปสรวงอยเหมอนไมอย มเหมอนไมม เปนเหมอนไมเปน

แมวนนหลวงปสรวงจะละสงขารไปแลว แตฉนใดกฉนนนหลวงปสรวง

ตายเหมอนไมตาย นละคอความลลบอยเหนอโลก เหนอสมมต เหนอ

ความเปนเหนอความตายของพระอรยเจา

“อยเหมอนไมอย ตายเหมอนไมตาย เหนอเกด เหนอตาย เหนอ

สมมต เหนอโลก พนโลก บรสทธ วมตต”

นคอหลวงปสรวงเทวดาเลนดน!!!

วาว ไกชน ผาขาว สญลกษณของหลวงปสรวง

พระอรยเจาผ อย เหนอสมมตอยางหลวงป สรวงมปฏปทา

แปลกยากทคนสามญจะเขาใจได โดยลกษณะขององคหลวงปทสงเกต

ตวอยาง

Page 30: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

30หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

วาเปนเอกลกษณอยางยงคอ

๑. วาว ไมวาหลวงปสรวงไปอยทใดกตาม ทานจะเอาวาว

เสยบไวทฝาผนงกระทอมบาง เถยงนาบาง บอยครงทหลวงปสรวงมก

ท�าวาวเอง ขนาดวาวของหลวงปมกเปนวาวทมขนาดใหญกวาวาว

สามญธรรมดา บางครงทานกใชใหคนนนคนนท�าใหทาน ชนดของวาว

ตองเปนวาวจฬาหรอวาวดยดย เวลาทานไปไหนกจะเอาวาวไปดวย

จนชาวบานมกกลาวขานวา “ทานลอยไปพรอมกบวาว” เรองวาวน

ผคนมกเหนความนาอศจรรยทวา วาวของหลวงปนน หลายคนพยายาม

วงวาวของทานแตมกไมขน เพราะวาวของหลวงปหนกเกนไป แตพอ

หลวงปวงวาวเองวาวกลบขน หรอบางครงหลวงปโยนวาวขนในเถยง

นาซงเปนไปไมไดเลยทวาวจะขนเพราะไมมแรงลมสง แตวาวกลบ

ตวอยาง

Page 31: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

31‘ทพยจกร’

ลอยควางในอากาศ ในเถยงนาไดอยางนาอศจรรย เรองของวาว

หลวงปนเขาใจวาเปนเรองการเลน “กสณลม” เปน “กฬาสมาบต”

หรอ “ฌานกฬา” ของหลวงปสรวง

ตามปกตสามญชนนนยอมมการออกก�าลงกายเลนกฬาเพอ

ฝกสมาธอยางหนง ฝกก�าลงกายใหแขงแรงมสมรรถภาพประการหนง

แตส�าหรบผวเศษเชนหลวงปสรวงนน กมการเลนกฬาเชนกน แตเปน

“ฌานกฬาสมาบต” หมายถงการใชก�าลงจตจากอ�านาจฌานเลนผาด

โผนหรอเลนกลประการตางๆ เปนการออกก�าลงทางใจท�าใหจตทรงฌาน

อยเสมอ เปนผลดในการเจรญสตและสมาธไปในตวดวย

๒. ไกชน เปนทรกนดวาหลวงปรกไกชน ผเขยนสอบถามจาก

พระอาจารยเทยนชย ทานเลาวา ตอนหลวงปสรวงเดนทางจากเขมรมา

ยงไทยนนทานมากบไกชน ๑ ตว ไกชนของหลวงปสรวงเกงทสด หลวงป

สรวงเจอบอนไกทไหนจะเอาไกชนของทานไปประลองทกครง ปรากฏวา

ไกชนของหลวงปสรวงชนะทกบอน ไมมใครมาชนะไกของหลวงปได

เลย ตอมาทราบวามคนพยายามชงเอาไกของหลวงปไป จนทสดไกของ

ทานตาย สวนผทพยายามแยงไกของหลวงป ทสดกประสบอบตเหต

ตายโหงอยางนาเวทนา

๓. ผาขาว หลวงปสรวงเปนพระทไมไดถอการนงหมครองจวร

ดงเชนพระภกษทวไป ทานเหนวาผาอะไรทใชหมหอรางกายพอเปนพอ

ไป กใชไดทงนน หลวงปสรวงมเอกลกษณพเศษในการนงผาคอ จะไป

ตวอยาง

Page 32: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

32หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ไหนมาไหนตองม “ผาขาว” ตดตว อยางการหมจวรกจะมผาขาวพาด

ไวดวยหรอหมซอนไวขางใน บางครงนงผาขาวอยางเดยวเลยกม

นอกจากน บางครงหลวงปสรวงนงผาเขยวกม นงลายทหารกม

นงลายแบบชาวบานกม เอาแนไมได พฤตกรรมบางอยางท�าใหคนทมอง

ดหลวงปแบบผวเผน มองไมออกวาทานเปน “พระ” หรอ “ฆราวาส”

หรอ “ฤๅษดาบส” จงกลายเปนขอถกเถยง แตถาผศกษาในพระธรรม

จะหมดขอสงสยในองคหลวงปสรวงในเรองตางๆ เหลานโดยสนเชง

เพราะพระอยางหลวงปสรวงเปนผอยเหนอสมมต ไมยดตดในการ

นงหม หมดกเลส หมดตวหมดตน หมดความปรารถนาในสงตางๆ จต

เขาถงความวาง ความสละคน ดวงจตผองใสกระจางแจงอยเหนอโลก

เหนอสมมตบญญตทงปวงอยางหมดจดบรสทธบรบรณ

การกลาวมานหากยอนไปวา ดวยปฏปทาอนใดท�าใหองค

หลวงปเปนผวเศษพนโลกไปได กตอบไดวาดวยองคหลวงปสรวงเปนผ

เดดเดยวมนคงในพระธรรมวนยตอการปฏบตธรรม ตอคณงามความด

มจตเออเฟอเผอแผ มจตใจดงามมทาน ศล ภาวนาอยางบรบรณแลว

มการปฏบตแบบเอาชวตเขาแลกไมกลวตาย เมอทงชวตลงในพระ

รตนตรยแลวจงไดชวตอนเปนอมตะ ไมมการตายการเกดอกตอไป

นอกจากนเชอวาผาขาวของหลวงปนนเหมอนกบเปนผาหม

ฤๅษดาบส เปนสญลกษณวาทานเปนสายฤๅษ หรอมครบาอาจารย

เปนฤๅษมาแตกอน และนาจะเปนสญลกษณทางปรศนาธรรมดวย

เพราะหลวงปสรวงเปนพระท “ไมเทศนเปนคำาพด” ทมสอนเปนค�าออก

ตวอยาง

Page 33: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

33‘ทพยจกร’

มานนนอย และเปนเพยงประโยคสนๆ เทานน หลวงปสรวงมกสอน

โดยการใหผอยใกล “จบอาการเอาเอง” เรยกวาสอนให “คด” สอน

โดยการท�าใหด ทานสอนเราแลววาอยายดตด เพราะทานเองกไมเคย

ยดตดสงใด สอนเราแลววาใหรจกใหทานเผอแผแกผยากไรเหมอนกบ

ทานทใหทานแกคนยากจนตลอด ทานสอนเราแลววาอยาสะสม อยา

เหนแกได ท�าใจใหบรสทธ รกษาศลใหด เหลานทานสอนทงนนแตบาง

คนไมรเพราะไมไดพจารณาหลวงปในดานธรรมจงไมเขาใจ

รองเจรยง

ปกตหลวงปสรวงเปนพระทไมพด แตบางครงทานจะสวดมนต

เปนท�านองเรยกวาการ “รองเจรยง” การรองเจรยงเปนการรองเปนท�านอง

ของทางอสานใต ไดแก แถบสรนทร ศรสะเกษ บรรมย การรองเจรยงนถอ

เปนการเทศนอยางหนงเปนการสวดมนตอยางหนง อยางการรองเจรยง

ของหลวงปสรวงนนเชอกนวาทานรองใหเทพเทวดาฟง เปนการให

พรแกผไดยนไดฟงทานดวย ตอนทหลวงปสรวงมาทส�านกเขากระโดง

ทบรรมยเพอมาหาอาจารยสมมรรคนน ทานกมารองเจรยงใหฟง ไพเราะ

เสนาะหเปนอยางยง เปนบญของทกคนทไดฟงทานรอง ทานกคงใหพร

แกสถานท ใหพรแกทานอาจารยสมมรรค ทงเปนการโปรดดวงวญญาณ

ทงหลาย เจาทเจาทางเทพยดาทรกษาสถานทเขากระโดงนนดวย

หลวงปสรวงรองเจรยงไมไดรองใหคนฟง แตผมาฟงทานรอง

เตมไปดวยเทวดา ผสางนางไม ดวงวญญาณทงหลาย เสยงของหลวงป

ตวอยาง

Page 34: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

34หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

สรวงเสมอนเสยงของพระพรหม เพราะเปนเสยงของผบรรลธรรมชนสง

ดวยเหตนเสยงรองของหลวงปจงดงไปไกลไดสามโลก เพราะเปนการ

รองโปรดเทพเทวาสงศกดสทธทงหลาย ใหโลกทงสามไดรมเยนเปนสข

ถอเปนการแผเมตตาของหลวงป

ผบรรลธรรมนนยามสวดมนตกด ยามเทศนากด ปวงเทพเทวา

จะมาเคารพนอบนอมฟงธรรมของทานโดยทวกน หลวงปสรวงทานรอง

เจรยงทไหนนบเปนมหามงคลแกสถานทนน นาเสยดายทไมมใคร

บนทกเสยงของทานเอาไว อยางไรกตามใครทปฏบตตนจนไดฌาน ๔

จะสามารถไดยนเสยงการรองเจรยงของหลวงปสรวงได เพราะเสยง

ของหลวงปนนยงกองอยในภพทงสาม ยงดงอยในอกมตหนงไมหาย

ไปไหน

ตวอยาง

Page 35: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

35‘ทพยจกร’

ดงนน ผหวงใหหลวงปสรวงมาโปรดตนเองสกครง อยากไดฟง

เสยงรองเจรยงขององคหลวงปใหหมนปฏบตกรรมฐานแผเมตตาให

ทานเสมอ ใสบาตรพระใหไดทกวน ยามถงวนโกนวนพระใหสมาทาน

ศลบรสทธแลวอธษฐานขอหลวงปมาโปรดอยางใดอยางหนง ทานจะ

ไดนมตกรรมฐานจากหลวงปสรวงทานซงจะนอมน�าใหทานเกดความ

กาวหนาในการปฏบตยงๆ ขนไป

เขยนไวเปนปรศนา

การเขยนของหลวงปสรวงถอวาเปนลกษณะการเทศนการสอน

แบบหนงเชนกน ทานอาจารยสมมรรคกลาววาทานหลวงปสรวงนนมก

เขยนค�าวา “ด ด ด...” ๑๐ ด เปนตน ค�าเขมรกคอ “เจย เจย เจย” (ค�า

วา “เจย” แปลวา “ด”)

นอกจากนกเขยนเปนรปกงลอกงเกวยน เปนคนไถนาไถเกวยน

ถาดไมพจารณากเหนวาหลวงปเขยนไปเรอย แตถารจกพจารณากรวา

หลวงปก�าลงสอน แตไมไดสอนดวยการพด ทานสอนดวยการวาดภาพ

การเขยนใหอาน ใหตความเพอใหรจกพจารณา

รป “เกวยน” ของทานกหมายถง “กงกำากงเกวยน” คอ ท�า

อยางไรไดอยางนน กรรมทท�าไวจะตามเราไปเหมอนเกวยนทไลตอน

ตนโค นคอทานสอนแตคนทวไปไมคอยร รแตเพยงวาอะไรททานเขยน

ลวนศกดสทธมความขลงทงนน สวนททานเขยนวา “ด ด ด...” นนก

ตวอยาง

Page 36: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

36หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

เปนการใหพร สอนใหท�าความดเอาไว ถาเรารจกพจารณาในสงตางๆ

ททานท�าในอาการในจรยา ในปฏปทา เราจะไดความรจากหลวงป

สรวงมากมาย ทานสอนยงกวาสอน ทานท�าใหดเปนตวอยาง แตคน

ทวไปไมเขาใจ เอาแตความขลงความศกดสทธอยถายเดยว องคความ

รทไดจงนอยเกนไป

หลวงปสรวงสอนเรอง “ขาวนำาด” นกเปนการสอน ทานไมสอน

ใหมเงนทองหรอก ทานสอนวา มขาวมนำาเรากอยกนได เงนเปนเพยง

ของสมมต มเงนมากแตไมมขาวไมมนำาจะอยกนอยางไร อยาหลงกบ

สงสมมตจนลมความจรงทเปนธรรมะ ไมอยางนนแลวตอไปจะอยกน

อยางไร ได ทานสอนใหพอสอนใหรจกอะไรทเปนประโยชนอะไรทไมใช

ประโยชน สงเหลานทานผรทงหลายขอใหน�ามาพจารณา

ตวอยาง

Page 37: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

37‘ทพยจกร’

ผอยเหนอสมมต

หลวงปสรวงเปนผมวตรปฏบตไมสะสม ไมสรางเสนาสนะ วตถ

กอสรางใดๆ ทงสน อยโคนไมเปนวตร มผาสามผนเปนวตร แกลง

ปฏบตตนเปนคนบา คนวกลจรต ผทมองไมออกจะไมศรทธาเลย มผ

เขาถงจงรวาเปนผวเศษเหนอโลก หลวงปสรวงเปนผประพฤตตนแบบ

ไมสนใจคานยม ไมสนใจตวตน ไมสนใจความเปนไปของโลก จตใจ

เปยมดวยเมตตา กรณา ตอสรรพสตวทงหลาย

ความททานไมจรงขงขอบตอโลกนนท�าใหทานท�าตวแปลกๆ

เชนนงอยางไรกได หลายครงททานนงชนเขาจนของลบโผลกม นง

น�าลายยดกม มขตากอนโตๆ ตดตาเตมไปหมด เลบมอเลบเทาด�าด

สกปรกมอมแมม ผมเผาไมโกน ฉนอาหารไมเลอกเวลา และฉนไปเขวยง

ตวอยาง

Page 38: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

38หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

อาหารไปรอบๆ จนดเลอเทอะไปหมด คนไหนมองไมออกกวาทานเปน

ผบา คนไหนมองออกกรวาทานเปนพระผเหนอสมมต

หลวงปสรวงแสรงท�าเปนบา คอผาขรวหอทอง เพอใหคนมอง

ไมออก จะไดไมตองมายงกบทาน หลวงปเทยวไปเรอยเพอโปรดสรรพ

สตวผตกยากทงหลาย ยามมคนมารมลอมมากๆ ทานจะมวธหนคน

เหลานนเอง และวธทไดผลดทสดคอแกลงตาย ผรกลาววาหลวงปม

อายยาวนานอยไดตลอดกปล แตทผานมาทานหนคน ความวนวายมา

กบคน คนมแตกเลส ตองการสนองกเลสตนเองตลอดเวลา ดงนนเมอ

ทานเหนวามคนมาวนวายกบทานมากเกนไปทานกแกลงตายซะ!

ทผานมาทานแกลงตายมาหลายครง ตายแลวกสรางรางใหม

วธสรางรางใหมของทานคอ สรางโดยอทธวธบนดาลธาตทง ๔ ประชม

กนใหมในสภาพเดม หรอเดกกวาเดมหนมกวาเดม ทานท�าไดเพราะ

สามารถควบคมจตควบคมธาตไดอยางเดดขาด จงท�าใหสรางเลอด

เนอวตถตางๆ ไดตามปรารถนา หลวงปทานจะอยกได จะตายกได

ไมมอะไรทท�าใหทานทกข ไมมอะไรททานตดขดในเลอดเนอ ชวตและ

เรองโลกๆ ทงหลาย หลวงปสรวงคอธรรมทงองค เปนองคธรรมแทๆ ท

อยโปรดชาวโลกมานบพนๆ ป จนแมเดยวนองคหลวงปสรวงซงอยใน

สภาพกายทพยกยงคอยโปรดผศรทธาอยางตอเนองไมขาดสาย

ค�าวาผ เหนอสมมตกคอความเปนพระอรยเจาองคอรหนต

นนเอง แมวาหลวงปไมเคยบอกแสดงตนยนยนวาตนบรรลชนไหน แต

ตวอยาง

Page 39: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

39‘ทพยจกร’

ในความประจกษเหนจรงแกเหลาลกหลานกเชอมนอยางไมมความ

สงสยแมแตนอยเลยวาทานเปน “องคอรหนต” ผบรสทธสงสดแลว

หนงในโลกอดร

ตามปกตในแถบภาคกลาง

เรานนมกไดยนเรองของ “หลวงป

โลกอดร” ซงเปนพระอรยเจาผ

วเศษ ไปมาไรรองรอย มอายยน

นาน ใครไดใสบาตร ไดกราบไหว

ถอวาเปนบญวาสนาสงสด นก

ปฏบตธรรมทงหลายลวนปรารถนา

อยากพบเจอทานทงนน แตในแถบ

ศรสะเกษนนกม เรองราวของ

หลวงปสรวงนแหละทเปนเหมอน

หลวงปโลกอดร จนตอมาใครๆ ก

เรยกวา “เทวดาเดนดน” กตรงกน

กบความหมายของหลวงปเทพโลก

อดร คอ หมายความวา “เทพเจา

ผ อย เหนอโลก” จะเรยกวา

วสทธเทพ คอเทพยดาผบรสทธ

หรอพระอรหนตกไดอก

ตวอยาง

Page 40: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

40หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

ทงหลวงปสรวงและหลวงปโลกอดรมพฤตการณเดยวกนคอ ม

ความเปนอยอยางลกลบ มอายอยางไมมก�าหนดเวลา ไปไหนมาไหน

ไปเรอย เอาแนไมได ทรงอภญญาสมาบต มปฏปทาในธดงควตรเปน

จตเปนใจ และไมผดเลยถาจะกลาววา “หลวงปสรวงกคอพระโลก

อดร” นนแล

เพราะค�าวา “โลกอดร” นนแปลวาผอยเหนอโลก พระโลกอดร

หรอหลวงปโลกอดรนนแทจรงจงมดวยกนอยหลายองค ลวนทรง

อภญญาสมาบตทรงฤทธทรงเดชดจเดยวกนทงสน มปฏปทาเดยวกน

ธรรมดวงเดยวกน รวมเปนหนงในพระรตนตรยนนเอง

ตามต�านานพระโลกอดรนนไมวาหลวงปใหญ ขรวเศยรบาตร

ขรวขเถา ขรวแกมแดง หลวงปโพรงโพธ รวมทงหลวงปอเกสาโร หลวง

ปสรวง หลวงปกบ หลวงปโอภาส ตางกเปนพระโลกอดรดวยกนทงนน

คำาวาหลวงปโลกอดร พระโลกอดร แทจรงเปนเพยงคำากลางๆ

ทวางไวเปนสมมตบญญต ผพนโลกแลวยามมาโปรดลกหลานทคงคาง

ในสงสารวฏ หรอมาโปรดผมบญวาสนากจะใชนามโลกอดรแทนตวเอง

ทงสน

ทงนตวตนของทานกทงไปหมดแลว เพราะละอปปาทานขนธ ๕

ไดอยางเดดขาด ผเสวยธรรมหมดแลวไมมแลว มแตรเฉย เปนผรแทๆ

เทานนแล

ทานผเจรญในธรรมทงหลายการไดรจกหลวงปสรวงไดเหนรป

ตวอยาง

Page 41: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

41‘ทพยจกร’

รางหนาตาหลวงปสรวงกคอการไดรจกหลวงปโลกอดร เปนการไดเหน

ซงหนาตาของพระโลกอดรนนเอง แมการไดเหนพระอรยเจาทานอนๆ

จากภาพถาย ภาพวาด จากองคจรงของทาน กคอการเหนพระโลกอดร

เชนกน สวนการเขาถงโลกอดรกคอ การเขาถงธรรม หากวาจะเขาถง

หลวงปสรวงกหมายถงการเขาถงโลกอดร การเขาถงธรรมอนบรสทธ

วมตตนนแล

อนวาการตามหาหลวงปสรวงกดจการตามหาหลวงปใหญ

โลกอดรเชนกน ใหตระหนกประการหนงวาแมวาผใดผหนงจะตามหา

พระพทธองคกด พระอรหนตกด แมวาไดไหวไดจบชายจวร แตบคคล

ผนนยงหาไดปฏบตกรรมฐาน ถอศล ภาวนาแลวไซร พระพทธองค

กลาววา บคคลผนนหาไดอยใกลทานไม หาไดเหนทานแทจรงไม แม

วาผใดไซรไดเหนธรรมอนวมตตนนแล จงถอวาถงแลวซงพระพทธองค

และพระอรหนตเจาทงหลาย

ดวยเหตนทานผอานผคนควาในพระโลกอดรเจาทงหลาย ม

หลวงปสรวงเปนตน เปนทสด พงพจารณามหาพจารณาเสยวา แมวนน

พระพทธองคกด พระอรหนตหลายพระองค ทงองคหลวงปสรวง ซงได

ละสงขารทงกายทงขนธไปแลว แตธรรมของทานยงอยครบถวน ทงการ

เขาถงกหาใชการเขาถงดวยกายถงกาย แตเปนการเขาหาแบบธรรมส

ธรรม ใจสใจดงนนรบรสกตนเรงปฏบตความเพยรในคณงามความด ม

ทาน ศล ภาวนา เรงพจารณาในกายในใจเพอใหเหนธรรม

ตวอยาง

Page 42: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

42หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

เมอเหนธรรมแลวกนบวาไดเหนพระโลกอดร ไดเหนองคหลวง

ปสรวง ไดถงซงพระรตนตรย ไดถงซงหลวงปโลกอดร มหลวงปสรวง

เปนตนนนเอง

ขรวขเถา หลวงปสรวง หลวงปกบและหลวงปโอภาส เปนหนงเดยวกน

แตเดมคนภาคกลางเฉพาะในกรงเทพมหานครนนรจกกนดถง

พระภกษผเผาไฟเปนอาจณ จดไฟเปนพทธบชา พรอมทงมคตวาไฟท

วารอนเผาสรรพสงใหเปนจณมหาจณ ยงไมเทาความเรารอนของกเลส

ในใจมนษย พระภกษผเปนอรยเจาเหนอโลกทานนไมใชใครอนคอ องค

อรยเจา “หลวงปโอภาส” แหงอาศรมบางมด (ปจจบนคอวดหลวงพอ

โอภาส)

วตรปฏบตของหลวงปโอภาสเปนไปอยางเดยวกนกบหลวงป

กบแหงเขาสาลกา เปนทรกนดวา หลวงปกบนน ทานเปนพอแมคร

อาจารยของหลวงปโอภาส มวตรปฏบตเดยวกนคอเผาไฟเปนพทธบชา

นอกจากนแลวทานใดทศกษาเรองราวต�านานของหลวงปโลกอดรกจะ

รจกกบพระลกลบทมนามวา “ขรวขเถา” ซงเปนผช�านาญช�าชองใน

“เตโชกสณ”

ทแปลกและเปนเอกลกษณคอขรวขเถานทานมกแตงกาย

แบบขอไปท กคลายกบหลวงปกบ หลวงปโอภาส และบงเอญเหลอเกน

ตวอยาง

Page 43: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

43‘ทพยจกร’

ทวตรปฏบตนมาตรงกนกบหลวงปสรวงแหงภตะแบง

ทานเหลานเกยวของกนหรอไมไมมใครร แตจากวตรปฏบตนน

รเหนตรงกนวาเปนไปในทางเดยวกน การแตงกาย การเปนอยคลาย

คลงกน พจารณาแลวกเหนวาเปนอยางเดยวกนนนเอง ทงทานทง

หลายไดแก ขรวขเถา หลวงปกบ หลวงปโอภาสและหลวงปสรวง ตาง

เปนผทรงอภญญาอยางล�าเลศ แมวาแตละทานจะเปนคนตางภมภาค

ตางถนฐาน แตกลบกลายเปนเหมอนบคคลคนเดยวกนดวยวตรปฏบต

ปฏปทา

ความเหมอนทนอกจากเผาไฟเปนพทธบชาของทานทง ๔ แลว

หลวงปโอภาสหลวงปกบตวอยาง

Page 44: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

44หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน

คอ การแตงกายซงแตละทานมกจะแตงทรงแบบขอไปท และกรยาการ

นงทมกนงคกเขาหรอชนเขาขน เปนเอกลกษณประจำาตวทหลวงปสรวง

หลวงปกบและหลวงปโอภาสมกนยมนงชนเขาหรอนงยองตรงกน...

เรองฤทธอภญญากเชนกน หลายอยางตรงกนอยางนาอศจรรย

เชนของทเผาไปแลวแตกลบคนมาในสภาพเดมไดอยางนาอศจรรย

ควกของจากยามทไมมอะไรเลย และแจกของไปเรอยๆ ไมมวนหมด

จากกระเปาใบเลกนดเดยว การแยกกายโปรดญาตโยมหลายทในเวลา

เดยวกน

หลายพฤตการณทมความเหมอนกนเหลาน แมวาทานทงหลาย

จะเปนคนละบคคล แตดวยวตรทเปนหนงเดยวกนจงอาจกลาวไดวา

ทงหลวงปสรวง หลวงปกบ หลวงพอโอภาสและขรวขเถากมความเปน

หนงเดยวกนดวยขอวตรปฏปทา วตรปฏบตของทานเหลานนาจะเปน

ตวชไดอยางหนงวาอยางนอยทสดทานทง ๔ ยอมมรากฐานการปฏบต

มาจากทเดยวกน และส�าเรจในธรรมเดยวกนอยางไมตองสงสย

หลวงปโลกอดร หลวงปย หลวงปกบ หลวงปโอภาสจนถงหลวงป

สรวง ลวนเปนธรรมดวงเดยวกน เปนธรรมชนอภญญา เปนธรรมชนหลด

พน เปนธรรมทงองค ลงทธรรมเดยวกน เปนไปในเจโตวมตตปญญา

วมตตทงสน

ไมเพยงแคความเปนหนงเดยวของหลวงปสรวง หลวงปกบและ

หลวงพอโอภาสเทานน อาจารยสมมรรค กวพสมยไดเปดเผยวา แทจรง

ตวอยาง

Page 45: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

45‘ทพยจกร’

แลวหลวงปโลกอดร หลวงปโพรงโพธ หลวงปสำาเรจลนแหงประเทศลาว

และหลวงปสรวงทงหมดนกเปนคนๆ เดยวกน หลวงปโลกอดรแบงราง

แบงกายอวตารภาคไปเปนแตละทาน เรองนเปนเรองของผทรงฌาน

วสยลวนๆ ลลบมหศจรรยแตกเปนความจรงเชนนน

ทานทงหมดเปนบคคลคนเดยวกน ทรงอภญญาสมบตเปน

อมตะไมตาย เปนอรยบคคลโลกอดร นอกจากนทานอาจารยสมมรรค

ยงเปดเผยวา อกหนงรางของหลวงปสรวงทยงอยนนมนามวา “ปรนคำา”

อยบนเทอกเขาภพานชอบแกลงทำาเปนคนบา นำาทาไมอาบ ตวเหมน

ผมเผาไมตดกระเซอะกระเซง ทำาตวเปนคนรอนเรจรจดไปเรอยแตทรง

อภญญาสมาบตหาตวจบยากยงนก บางครงทานจะลงจากเขาภพาน

ลงมาโปรดชาวบาน เกบเอาขหมาขางทางมาตมบอกวาเปนยาวเศษ

บางครงขนบานญาตโยมเอาขหมายนใหแลวบอกวาเอาไปนงใหทจะ

กน ปรากฏวาผทยอมท�าตามดเอาขมหาไปนงพอปรนค�าเรยกเอาออก

มาจากรงนงขหมากลบกลายเปนปลาชอนทงตวหอมตลบไปหมดเปน

เรองนาอศจรรย

ปรนค�าท�าตวเปนปะขาวบาน ฤๅษโยคบาง อาจารยสมมรรค

เลาวาทานนเปนคนเดยวกนกบ “เณรคำา” ผทรงอภญญาและเปนภาค

หนงของ “หลวงปโลกอดร” เปนคนๆ เดยวกนกบหลวงปสรวงและ

ส�าเรจลน ด�ารงชวตมายาวนานหลายรอยปแลว ทานจะอยตอไปอยาง

ไมมก�าหนดกไดเปนเรองของทานใครมบญวาสนาทานกจะมาโปรด

เอง ชาวบานแถบสกลนคร ขอนแกน กาฬสนธมกดนดนไปหาทานเพอ

ตวอยาง

Page 46: ‘ทิพยจักร’ - images-se-ed.com€¦ · การล่องหนหายตัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ส

58หลวงปสรวง เทวดาเดนดน ผวเศษแหง...เขาพนมกเลน