¸¾ ¸² ¸£ ¸­ ¸­ ¸¾ ¹¾ ¸‘ ¸‘ ¸â€¢ ¸¾ ¹¾ ¸â€¢ ¹† ¸â€

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  ¸¾ ¸² ¸£ ¸­ ¸­ ¸¾ ¹¾ ¸‘ ¸‘ ¸â€¢ ¸¾ ¹¾ ¸â€¢ ¹† ¸â€...

 • เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่างๆ ให้สวยงามและ เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น นักออกแบบเรียกว่า มัณฑนากร (Decorator) ซึ่งมักท างานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่

  การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design)

  - งานตกแต่งภายใน (Interior Design) - งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design) - งานจัดสวนและบริเวณ ( Landscape Design) - งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display) - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) - การจัดบอร์ด - การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ

 • งานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

  การออกแบบตกแต่งภายใน เป็นการออกแบบจัดผังห้องและตกแต่งห้องให้ ดูสวยงาม มีบรรยากาศเหมาะสมกับชีวิต ประจ าวันของผู้พักอาศัย นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า มนุษย์สามารถพัฒนารสนิยมด้านที่อยู่อาศัย และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบตกแต่งภายในด้วย ความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบตกแต่งภายใน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบาย ในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในรูปแบบโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรม และข้อมูลต่างๆ ของมนุษย์เป็นหลัก หลักการออกแบบตกแต่งภายใน มีดังนี ้ 1. ประโยชน์ใช้สอยในด้านสถานที่ 2. ความงามของรูปแบ 3. การจัดวาง 4. จิตวิทยาในการใช้ตกแต่งภายใน

 • งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design)

  การออกแบบภายนอก ( EXTERIOR DESIGN ) หมายถึงการออกแบบ ก าหนดวัสดุ (MATERIALS) ผิวสัมผัส (TEXTURE) สี (COLOUR) ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของอาคาร ด้วยงาน จิตรกรรม ประติมากรรม การประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี การใช้พันธุ์ ไม้ประดับ การใช้เหล็กดัด รวมทั้งการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน และการ ออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ ด้วย

 • งานจัดสวนและบริเวณ ( Landscape Design)

  การจัดสวน เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะในการสร้างสรรค์ โดยน าหลัก วิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และสิ่งของ ที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิด ทัศนียภาพ ที่มีความงดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่ หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์

  ประโยชน์ของการจัดสวน 1. จัดสวนขึ้นเพ่ือจะกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบ้าน 2. เพื่อกรองฝุ่นละอองท่ีกระจายท่ัวๆไปในอากาศ 3. จัดแต่งบางต าแหน่งของสวนเพ่ือปิดบังสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม 4. เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว เช่น ภายในบ้านมีสระว่ายน้ า หรือมีมุมสงบสวนตัว 5. เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ สวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา มีบ่อน้ า 6. เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไม้ผล 7. เพื่อการออกก าลังกายโดยการว่ิงหรือเล่นเกมต่างๆ ฝึกการปลูกและดูแลต้นไม้ 8. เพื่อประกอบเป็นอาชีพ

 • งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display Design)

  Display Design คือ การออกแบบการจัดแสดงสินค้าต่างๆ ที่เราเห็นและคุ้นเคยคือ Window Display ตาม ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและดึงดูดความสนใจต่อสินค้า และ Visual Merchandise คือ การน าเสนอภาพมุมมองที่สร้างแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้า โดยค านึงถึงการจัดวางสินค้าโดยที่ ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสินค้า ณ จุดนั้นได้ทันที โดยการท าให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าทั้งกลุ่มได้ง่าย ประหยัดเวลาในการ ค้นหาสินค้า เป็นแนวทางแนะน าสินค้า สร้างบรรยากาศที่ดี พนักงานมีโอกาสเปิดการสนทนากับลูกค้า เพิ่มโอกาส และสร้างยอดขายสินค้าได้ดี

 • การจัดนิทรรศการ (Exhibition)

  การออกแบบนิทรรศการ จะต้องค านึงถึงส่วนประกอบของผู้ชมและทัศนคติ ซึ่งจะเป็นเครื่องพิจารณาถึง คุณสมบัติ คุณภาพ ขนาด ระยะเวลาการแสดง การจัด และการน าเสนอว่าควรจะเป็นอย่างไร นิทรรศการที่ดีจะต้องพิจารณาหลาย ทาง ความส าเร็จของนิทรรศการมิได้อยู่ที่จ านวนผู้ชม นิทรรศการที่ดีไม่จ าเป็นต้องเป็นงานที่มีคนดูมากที่สุด แต่อยู่ที่ นิทรรศการนั้น สามารถถ่ายทอดความรู้สึก เร่งเร้า ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้ดี นิทรรศการมักนิยมใช้แผงหรือบอร์ดจัดแสดงส าหรับติดสื่อแสดงประเภท 2 มิติ เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนสถิติ นับว่า มีความ ส าคัญมาก เพราะนอกจากใช้ประโยชน์ส าหรับติด

View more >