Click here to load reader

แบบฝึกทักษะการอ่าน ชั้น ป. 2 1swis.acp.ac.th/html_edu/acp/temp_research/379.pdf · PDF fileชื่อคุณครูมิสปราง

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of แบบฝึกทักษะการอ่าน ชั้น ป. 2...

 • โรงเรียนอสัสัมชัญแผนกประถม งานวจัิยในช้ันเรียน / งานวจัิยเชิงปฏิบัติการ

  ปีการศึกษา .....2557............ ช่ืองานวจัิย การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศีกษาปีที ่2 ทีม่ีความ บกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึ กทกัษะการอ่ าน การเขียน การประสมมาตราตวัสะกดและการประสมสระ ช่ือคุณครู มิสปราง ข าแจ้ง กลุ่มสาระฯ/งาน ห้องสมุด ช้ัน ป. 2

  บทที ่ 1 บทน า

  1. หลกัการและเหตุผล ในสังคมปัจจุบนัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีอยูม่ากมายหลายวธีิท่ีมนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารกนั ได ้ ทัว่โลก ทั้งในรูปแบบการพูดคุยธรรมดาโดยตรงและในแบบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่นการใชก้ารเขียน การอ่านทั้งจากส่ือส่ิงพิมพช์นิดต่าง ๆ จากส่ือมลัติมีเดียต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เนต ฯลฯ ส่ือเหล่าน้ีจะ สามารถท าหนา้ท่ีส่ือสารไดดี้ ผูใ้ชส่ื้อจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอ่านและเขียนหรือพิมพไ์ดอ้ยา่ง คล่องแคล่ว การอ่านและการเขียนจึงมีความส าคญัต่อมนุษยทุ์กคนในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ในปัจจุบนั ทุก ๆ รัฐบาลจึงไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการจดัการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนในประเทศ โดย เร่ิมตั้งแต่วยัประถมศึกษาเป็นตน้ไป ผูท่ี้จดัการศึกษาจึงตอ้งจดัเตรียมกระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยให้ ความส าคญักบัการอ่านออกเขียนไดข้องเด็ก ๆ ทุกคน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานใน ศึกษาในระดบัสูงข้ึนต่อไป การฝึกทกัษะในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย จึงเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ของการศึกษาของ สังคมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนรู้ ด้ านทกัษะการอ่ านออกเสียงและการเขียนภาษาไทย

  วช.022_1 ไมเ่ต็มรูปแบบ

 • ผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงและการเขียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ ใหเ้หมาะสมกบัวยั แต่เน่ืองจากมีนกัเรียนบางคนในชั้นเรียนมีความบกพร่องในดา้นการเรียนรู้ในการ อ่านออกเสียงและการเขียน ไม่สามารถอ่านสะกดค า การประสมค าตามมาตราตวัสะกด รวมทั้งการ ประสมสระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตของผูเ้รียนท่ี มีความบกพร่องดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการอ่านและการเขียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน และการเขียนประสมมาตราตวัสะกด การประสมสระ เพื่อแกไ้ขความบกพร่องในดา้นการอ่าน การ เขียนและพฒันาทกัษะดงักล่าวใหเ้ตม็ศกัยภาพของผูเ้รียนต่อไป 2. วตัถุประสงค์การวจัิย 2.1 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ด้ านทกัษะการอ่ านออกเสียงและการเขียน ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู้ และแบบฝึ กทกัษะ การอ่ าน การเขียน การประสมมาตราตวัสะกด 2.2 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ด้ านทกัษะการอ่ านออกเสียงและการเขียน ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบ การเรียนรู้ และแบบฝึ กทกัษะการอ่ าน การเขียน การประสมสระ 3. นิยามศัพท์

  การอ่าน หมายถึง การอ่านแจกลูกสะกดค าหรืออ่านค าพื้นฐานในมาตราตวัสะกดต่างๆใน มาตราแม่ ก กา แม่ กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ การเขียน หมายถึง การเขียนสะกดค าในมาตราตวัสะกดต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรา แม่ ก กา แม่กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ 4. ความรู้/ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องก่อนท าการวจัิย 1. การอ่าน การอ่านมีความส าคญัมากในการเรียนรู้ ทั้งท่ีเป็นการเรียนรู้ทางวชิาการและ การรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลต่างๆซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัประการหน่ึงของการจดัการศึกษาและ

 • การพฒันาคุณภาพของประชากร 1.1 ความหมายของการอ่าน ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1364) การอ่านหมายถึง การแปลความหมายของ ตวัอกัษรท่ีอ่านออกมาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านตรงกบัเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียน ไดเ้ขียน ผูอ่้านสามารถน าความรู้ ความคิด หรือสาระเร่ืองราวท่ีอ่านไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ กรมวชิาการ (2544 : 5)ใหค้วามหมายของการอ่านคือ ความคิดท่ีสามารถเขา้ใจ ใน เร่ืองท่ีอ่านไดดี้ ยอ่มน าไปสู่ความคิดท่ีดี เพราะผูอ่้านจะไดท้ราบแนวคิดต่างๆจากเร่ืองท่ีอ่าน เกิด ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน แ

Search related