of 50 /50

หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of หลักการเขียนหนังสือที่ดี -...

Page 1: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 2: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

หลกการเขยนหนงสอทด

หลก 5 c1. Correct ความถกตอง รปแบบโครงสราง

เนอหา หลกภาษา2. Clear ความชดเจน คอเขาใจ

งาย อานแลวไมมขอสงสย3. Confirm ยนยนได มความรดกม สามารถ

ยนยนในสงทเขยนไดทงในแงของ ขอมล

ขอเทจจรง รวมทงการอางองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบ

4 Concise ความสน กระชบ กะทดรด ไมใช

Page 3: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

เขยนใหถกตอง

คอ การจดทาหนงสอใหถกรปแบบและโครงสราง

ของหนงสอราชการ

ตามระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

เชน รปแบบและโครงสรางหนงสอภายนอก

รปแบบและโครงสรางหนงสอภายใน/บนทก

กอนจะเขยนหนงสอตดตอราชการจะตองพจารณากอนวาจะใชหนงสอแบบใดสาหรบตดตอราชการ

Page 4: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

หนงสอภายนอก

สวนหวหนงสอ

สวนเนอเรอง

สวนทายหนงสอ

Page 5: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

หนงสอภายใน/บนทก

สวนหวหนงสอ

สวนเนอเรอง

สวนทายหนงสอ

Page 6: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

สวนหวหนงสอ

หนงสอภายนอก

หนงสอภายใน/บนทกบนทก

Page 7: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การเขยนชอเรอง

ควรมลกษณะ ดงน

๑. เปนวลหรอประโยคสน ๆ ไดความหมาย

ความยาวไมควรเกน 1 บรรทด

๒. ตรงประเดนและตรงกบสวนสรป

๓. เกบคนอางองไดงาย

๔. แยกความแตกตางจากเรองอนได

๕. สภาพ เหมาะสมและรกษานาใจผรบ

Page 8: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

กรณหนงสอตอเนองซงเคยตดตอกนมากอนแลว

โดยปกตใหลงชอเรองของหนงสอฉบบเดม

การขนตนดวยกรยา จะชดเจนด เชน ขออนมต

ขออนญาต ขอให...

ยกเวนเรองทขนตนดวยคากรยา เชน ขอเชญ...

ควรใช การขอเชญ...

Page 9: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การเขยน “อางถง” (เฉพาะหนงสอภายนอก)

ใหอางถงหนงสอทเคยตดตอกน/หนงสอทสวนราชการผรบ

หนงสอไดรบมากอนแลว จะจากสวนราชการใดกตาม

โดยอาง ชอหนวยงาน เลขทหนงสอ และวน เดอน ป

ของหนงสอนน

การอางถง ใหอางถงหนงสอฉบบสดทายทตดตอกนเพยง

ฉบบเดยว เวนแตมเรองอนทเปนสาระสาคญตองนามา

พจารณา จงอางถงหนงสอฉบบอนทเกยวกบเรองนน

โดยเฉพาะ ใหทราบดวย 9

Page 10: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

ตวอยาง

หนงสอจากกรมบญชกลาง อางถง หนงสอกรมบญชกลาง ลบ ดวนทสด ท กค ๐๔๑๐/๒๐๔๐

ลงวนท ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หนงสอจากศาลากลางจงหวดปทมธาน อางถง หนงสอจงหวดปทมธาน ท ปท ๐๐๑๗.๓/๖๑๐๒

ลงวนท ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ไมใช หนงสอศาลากลางจงหวดปทมธาน ท........

Page 11: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การเขยน “สงทสงมาดวย” (เฉพาะหนงสอภายนอก)

ตองระบใหชดเจนวาเปนเอกสารหรอสงอนใดทสงมาพรอมกบหนงสอฉบบนนโดยระบประเภทวาเปนเอกสารใด สงของประเภทใด จานวนเทาใด

สงทสงมาดวย ๑. สาเนาหนงสอกรมชลประทาน ท กษ 0326/451

ลงวนท 8 มนาคม 2558 จานวน 1 แผน

๒. รายงานความกาวหนาโครงการ......จานวน 1 เลม

11

Page 12: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

สวนเนอเรอง

หนงสอภายนอก

หนงสอภายใน/บนทก

Page 13: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การเขยนเนอเรอง๑. สวนนา

๑.๑ การเรมเรองใหม (กรณไมเคยมหนงสอโตตอบกนมากอน)

“ดวย” ควรใชเปนการบอกกลาวเลาเหต หรอเกรนนาขนมาลอย ๆ

ตวอยาง ดวยกลมงานสงแวดลอม สานกบรหารโครงการ จะจด

อบรมหลกสตร การเขยนหนงสอราชการและการพมพ

หนงสอราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพมพ

ในเครองคอมพวเตอร ใหแกเจาหนาท ในวนท.....

Page 14: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

“เนองจาก” ควรใชกรณทอางเหตหนกแนนทจาเปนตองมหนงสอไป

หรอมสาเหตทเกยวเนองเชอมโยงกน หรอเปนทร ๆ กน

อยท วไป

ตวอยาง เนองจากในระยะทผานมา ไดปรากฏ

ขอผดพลาดในการจดทาหนงสอราชการโดยไมเปนไปตามระเบยบสานกนายกรฐมนตร หรอเนอความไมชดเจนดงนน เพอใหการปฏบตถกตอง เปนมาตรฐานเดยวกน และเปนภาพลกษณทดแกกรมชลประทาน จงขอ

Page 15: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

ตวอยาง ตามหนงสอทอางถง สานกงานผตรวจการ

แผนดนขอใหกรมชลประทานชแจงขอเทจจรงและสงหลกฐานเอกสารประกอบ

กรณ.........................................ความละเอยดแจงแลว นน กรมชลประทาน

.......................................................................

...............................................................................................

..................................................... ...................................................................................................................

Page 16: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การลงทายขอความวา “นน” หรอ “ความละเอยดแจงแลว นน”

หากเปนเรองทไมมรายละเอยดมาก ใชคาวา “นน”

หากมขอความมากแตสรปมาเพยงสน ๆ ใชคาวา “ความละเอยดแจงแลว นน”

ความ หมายถง ขอความ ใจความ ความละเอยด คอขอความท

ละเอยด

แจง หมายถง บอก แจมแจง ชดเจน

นน ขยายขอความทงหมดในยอหนาทผานมา โดยตองวรรค 1

ตวอกษรกอนคาวา “นน” เสมอ หากไมเวนวรรคจะเปนการ

ขยายเฉพาะขอความทอยตดกนเทานน

Page 17: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การใชขอความรายละเอยดตามสงทสงมาดวย

และรายละเอยดตามเอกสารแนบ

รายละเอยดตามสงทสงมาดวย ใชใน หนงสอภายนอกรายละเอยดตามเอกสารแนบ ใชใน หนงสอภายใน บนทก

ขอความดงกลาวมกอยทายประโยค หรอทายยอหนา ถาอยระหวางขอความ ควรใสวงเลบเพอมใหกดขวางขอความ ท ยงไมจบ ถามหลายฉบบใหใสหมายเลขดวย

Page 18: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การพมพคาวา “นน”

ตวอยาง

ตามทกรมชลประทานไดประกาศรบสมครผรบจางทมความประสงคจะเขา

รบการคดเลอกเพอจดทะเบยนเปนผรบจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน”

โดยกาหนดใหผสมครเสนอหนงสอรบรองสนเชอจากธนาคารซงออกใหหรอ

รบรองโดยธนาคารสานกงานใหญ เพอประกอบการพจารณาดวยนน

“เพอประกอบการพจารณาดวยนน” ขยายเฉพาะขอความทอยตดกน

“เพอประกอบการพจารณาดวย นน” ขยายขอความทงหมดในยอหนา

Page 19: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

• หลกการรางหนงสอ จะตองรและเขาใจใหแจมแจง แยก

ประเดนทเปนเหตผลและความมงหมายทจะทาหนงสอ

นน โดยตงหวขอเกยวกบเรองทจะรางวา

ใคร (who) ทาอะไร (what) ทไหน (where)

เมอไร (when) ทาไม (why) อยางไร (How)

ซงอาจใชครบหรอไมครบทกตวกได

Page 20: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

๒. สวนเนอหา

เปนเนอความหลกทตองการสอสารใหผรบหนงสอเขาใจวตถประสงคของการตดตอ

การเขยนสวนเนอหา หากสวนนาสน ๆ เพยง 1-2 บรรทด

สามารถเขยนสวนเนอหาตอเนองในยอหนาแรกได

แตถาสวนนายาว 3 บรรทดขนไป ควรแยกเปนยอหนาใหม

Page 21: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

๓. สวนจดประสงค “ จง.....”

ควรเปนประโยคสน ๆ ไมควรมเนอหาสาคญอยในสวนนอก

เนอหาทงหมดควรอยในสวนเนอหา ควรเปนการสรปเนนย า

หรอ ขอบคณแลวแตกรณ ทงน จะตองตรงกบเรอง

Page 22: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

สวนลงทาย/จดประสงคของเรอง

เรอง สวนลงทาย

1. ขออนญาต หรอขออนมต

2. รายงานผลการปฏบตงาน

3. สงขอมล

4. ขอความรวมมอ หรอขอความอนเคราะห

5. ตอบปฏเสธ

ก. จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

ข. จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา...ดวย จะขอบคณยง

ก. จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

ข. จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และพจารณาดาเนนการตอไป

ก. จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

ก. จงเรยนมาเพอโปรดใหความรวมมอดวย จะขอบคณยง

ข. จงเรยนมาเพอโปรดใหความรวมมอ ขอขอบคณ

ก. จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และขอภยมา ณ ทนดวย

Page 23: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การลงทายดวยการขอบคณ

ระดบเสมอกน หรอผใตบงคบบญชา ใชคา ขอขอบคณ หรอ

ขอบคณมาก

ระดบสงกวา ใชคา จะขอบคณยง

ระดบ กราบเรยน (14 ตาแหนง) ใชคา จะเปนพระคณยง

Page 24: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การใชคา “อนญาต อนมต”

ขออนญาต เปนการขอในเรองทว ๆ ไป เชน ขออนญาตลาพกผอน

ขออนญาตใหบคลากรเปนวทยากร

ขออนมต ใชในกรณทสาคญ หรอตองมการเบกจายเงน เชน

ขออนมตเดนทางไปราชการ ขออนมตโครงการ

Page 25: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

ภาษาราชการภาษาทวไป

ภาษาราชการใคร

ผใดทไหน

ทใดแบบไหน

แบบใดอะไร

สงใด อนใดไดไหม

ไดหรอไมเมอไร

เมอใดอยางไร

เชนใด ประการใดทาไม

เพราะเหตใดเดยวน

ขณะน บดนตองการ

(มความ) ประสงค

(การใชภาษาในการเขยนหนงสอราชการฯ โดย รศ นภาลย สวรรณธาดา)

Page 26: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

คาทไมใชในหนงสอราชการ

- คายอ อกษรยอ หรอตวยอ เชน ผวา-ผวจ. (ใหใชคาเตม)

- คา ฯพณฯ ตามหนงสอท นร 0105/ว953 ลว. 12 เมษายน 2548

(ยกเวนใชในการพดเพอใหเกยรตสาหรบผทยงอยในตาแหนงตามท

กาหนดใหมสทธใช)- คาแสดงถงวชาชพ หรออาชพ เชน

นายแพทย เภสชกร ทนตแพทย สตวแพทย คร ทนาย ฯลฯ- คา ดร. (ดอกเตอร) คาแสดงคณวฒการศกษา

ระดบปรญญาเอกเทานน ( ใ ใ ใ ใ

Page 27: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

สวนทายหนงสอ

หนงสอภายนอก

หนงสอภายใน/บนทก

Page 28: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การลงชอแทนอธบด

๑. รกษาราชการแทน ใชในกรณไมมผดารงตาแหนงหรอมแตไมอาจปฏบต

ราชการได

๒. ปฏบตราชการแทน ใชในกรณมอบอานาจโดยทาหนงสอ (คาสง) ใหปฏบต

ราชการแทน ในการสง การอนญาต การอนมต การปฏบตราชการ หรอ

ดาเนนการตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ คาสง หรอมตคณะรฐมนตร

ในเรองใดและไมมกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ คาสงหรอมตคณะรฐมนตร

ในเรองนน กาหนดเรองการมอบอานาจใหเปนอยางอนหรอมไดหามเรอง

การมอบอานาจไว โดยอธบดเปนผลงนามหนงสอคาสงมอบอานาจ

28

Page 29: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การลงชอแทนผอานวยการสานก ผอานวยการกอง หรอตาแหนง

เทยบเทา ซงปรากฏในโครงสรางการแบงสวนราชการของกรมใหใช

ดงน1.รกษาราชการแทน กรณไมมผบงคบบญชา

(ตาแหนงวาง) หรอม แตไมสามารถปฏบตราชการได

2.ปฏบตราชการแทน กรณมคาสงมอบอานาจใหปฏบตราชการแทน

Page 30: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

8. การลงชอ ใหพมพชอเตมของเจาของลายมอชอไวใตลายมอชอ โดยเรยงลาดบกอนหลง ดงน ๑. ตาแหนงทางวชาการ๒. ยศ๓. บรรดาศกด ฐานนดรศกด

ตวอยาง ก. (1-2/3) ศาสตราจารย รอยเอก ลายมอชอ (หมอมหลวง ชอ )

ตาแหนง

หรอ ข. (2/1-3) รอยเอก

Page 31: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

สวนราชการเจาของเรอง

(เฉพาะหนงสอภายนอก)

1) สวนราชการเจาของหนงสอ ระดบกรม

สวนราชการเจาของเรอง ระดบสานก/กอง

2) สวนราชการเจาของหนงสอ ระดบสานก/กอง

สวนราชการเจาของเรอง ระดบสวน/ฝาย

31

Page 32: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

10. โทรศพท โทรสาร - โทรศพท ใชคาเตมหรอยอ “โทร.” กได - หมายเลขโทรศพท ไมม (-) ระหวางตวเลข ไมใช เครองหมาย “/”

11.อเมล (ไปรษณยอเลกทรอนกส)12.สาเนาสง (ถาม)

สานกบรหารโครงการ โทร. 0 2241 5156

โทรสาร 0 2241 3356

32

Page 33: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

บนทก บนทก หมายถง ขอความทผใตบงคบบญชา

เสนอตอผบงคบบญชา หรอผบงคบบญชาสงการแกผใตบงคบบญชา หรอขอความทเจาหนาทหรอหนวยงานระดบตากวากรมตดตอกนในการปฏบตราชการ โดยปกตใหใชกระดาษบนทกขอความ

การตดตอของหนวยงานภายในกรมชลประทาน หรอระหวางสานก/กอง ใชรปแบบบนทก โดยใชรหสพยญชนะ สานก/กอง ในการออกเลขทหนงสอ เชน สบก 123/2558 หรอ สบก 01/123/2558

Page 34: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

1. บนทกตอเนอง คอ การเขยนบนทกตอทายหนงสอเรองเดมทมมา ขอความทบนทกไมยาวนกพนทวางพอเพยงในหนากระดาษเรองเดม และลาดบชนของผเสนอกบผบงคบบญชา มความใกลชดกน เชน ผอานวยการสานก/กอง รองอธบด ทาบนทกตอเนองเสนอ อธบด หวหนาฝาย สวน โครงการ ทาบนทกตอเนองเสนอ ผอานวยการสานก/กอง

2.บนทกเสนอแบบสน เปนเรองทมเนอหาใจความไมมากและไมซบซอน ไมจาเปนตองแยกประเดนเปนขอ ๆ โดยแบงเปนยอหนาไมเกน 3 ยอหนา

ใ ป

Page 35: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

บนทกเสนอแบบใจความซบซอน

1. ปญหา/เรองเดม คอ ประเดนทเปนปญหาของเรองทจะพจารณาหรอเหตทตองทาเรองน อาจเปนประเดนทเกดขน ทมาของเรอง คาขอ หรอความตองการกได

2. ขอเทจจรง คอ ขอมลเพอประกอบการพจารณา ความเปนมาของเรอง ขอเทจจรงเกยวกบเรองนน กฎเกณฑทเกยวของ แผนพฒนา นโยบาย มตทประชม รายละเอยดการดาเนนงาน ตวอยางทคลายคลงพอทจะเทยบเคยงกบเรองนนได

3 ขอพจารณา คอ การวเคราะหเรอง เพอแสดง

Page 36: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การพมพหนงสอราชการภาษาไทย

ดวยโปรแกรมการพมพในเครองคอมพวเตอร

Page 37: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 38: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 39: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 40: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 41: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

สวนราชการเจาของหนงสอ

ตาแหนงเจาของหนงสอ (ลงนามในนาม...)

สวนราชการเจาของเรอง

Page 42: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

ตาแหนงเจาของหนงสอ

(ลงนามในนาม...)

สวนราชการเจาของ

หนงสอ

สวนราชการเจาของเรอง

อธบดกรมชลประทาน กรมชลประทาน สานก/กอง

ผอานวยการสานก/กอง สานก/กอง ฝาย/กลม/สวน

Page 43: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

หนงสอภายนอก

Page 44: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 45: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

หนงสอภายใน/บนทก

Page 46: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 47: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

การคนหาการพมพหนงสอ (รปแบบสาเรจรป)

1. กรมชลประทาน2. หนวยงานในสงกด3. สวนกลาง4. สานกงานเลขานการกรม5. งานดานคอมพวเตอร6. หนงสอเวยน สลก.7. ระบบอเลกทรอนกส8. รปแบบการพมพหนงสอราชการ

ภาษาไทย9. รปแบบสาเรจรป

Page 48: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

เอกสารอางอง

1. ระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณ พ .ศ. 2526 และปรบปรงแกไข (ฉบบท 2 พ.ศ. 2548) และภาคผนวก2. บทเรยนดวยตนเอง การเขยนหนงสอตดตอราชการ และธรกจ เรยบเรยงโดย ประวณ ณ นคร3. เทคนคการเขยนหนงสอราชการ หนงสอโ ต ต อ บ แ ล ะ รายงานการประชม โดย รองศาสตราจารยนภาลย สวรรณธาดา อาจารยอดล จนทรศกด แล พนเอก กจคณตพงศ อน

Page 49: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก
Page 50: หลักการเขียนหนังสือที่ดี - RIDkromchol.rid.go.th/law/news_ins_doc/km1.pdf · 2015-07-29 · หนังสือได รับมาก

ฝายบรหารทวไป

สานกงานเลขานการกรม

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๒๐ ตอ ๒๓๘๔, ๒๗๕๐

โทรศพท ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐

General Administration Branch

Office of the SecretaryTel. 0 2241 0020 ext. 2384, 2750

Tel., Fax 0 2241 2690

E-mail. [email protected], [email protected]