Click here to load reader

AC A1 studijsko dokumentacijo povezivanja Juzne Dalmocije Knjiga 3... · PDF file 2019. 5. 22. · AC A1 studijsko dokumentacijo povezivanja Juzne Dalmocije DODATAK A - TEHNICKI OPIS

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AC A1 studijsko dokumentacijo povezivanja Juzne Dalmocije Knjiga 3... · PDF file 2019....

 • AC A1 studijsko dokumentacijo povezivanja Juzne Dalmocije

  DODATAK A - TEHNICKI OPIS

  Dodatak A-l SADRZAJ USLUGE

  Izrada studijske dokumentacije povezivanja Juzne Dalmacije na sustav mreze autocesta u RH na potezu od cvora Metkovic do buduceg mosta Peljesac i od cvora Doli do Grada Dubrovnika

  OPCENITO

  Temeljem Zakljucka odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/19-07/30 Urbroj: 50301-27/20-19-2 od 01.02.2019.g. zaduzuje se MMPI da u suradnji s drustvom Hrvatske autoceste d.o.o. osigura izradu studijske dokumentacije radi ostvarivanja poveznice Projekta cestovne povezanosti s Juznom Dalmacijom na sustav mreza autocesta RH na potezu od cvora Metkovic do buduceg mosta Peljesac i od cvora Doli do Grada Dubrovnika.

  U sklopu ovog projektnog zadatka potrebno je obuhvatiti kompletan zahvat kao prometnu cjelinu povezivanja Grada Dubrovnika na mrezu autocesta u RH ukljucujuci i prolaz kroz BiH u blizini Neuma, a unutar koje ce se izraditi studijska dokumentacija za dio od cvora Metkovic do buduceg mosta Peljesac, te za dio od cvora Doli do Grada Dubrovnika kao zasebne cjeline.

  AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

  SEKTOR CVOR METKOVIC - DUBROVNIK Icvor Metkovicl

  LEGENDA:

  izvedena autocesta do GP Metkovic i brza cesta do luke Ploce

  Cvor Metkovic - Cvor Peljesac i Cvor Rudine - Cvor Dubrovnik - granica BiH

  Cvor Peljesac - cvor Rudine

  brza cesta Cvor Duboka - £vor Ston

  spojne ceste: Cvor PeljeSac - Cvor Duboka Cvor Doii - Cvor Ston Cvor Dubrovnik - Dubrovnik

  ,-^Cvor Opuzenj.

  ]Svor Duboka]

  [Cvor Dubrovnik |

  DUBROVNII

  OPUZEN

  METKOVIC

  RUDINE

  SLANO

  DUBROVNIK

  GRANICA BiH

  1/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  OPIS USLUGA

  Za dionicu AC od Metkovica do cvora Peljesac ranije je istrazivan koridor all mje provoden upravni postupak ishodenja dozvola za izgradnju Pregledna situacija tog dijela zahvata je u Prilogu 1

  Za nastavak izgradnje spojmh cesta prema mostu Peljesac ishodena je lokacijska dozvola za Spojnu cestu Nikolac - D8 (ukljucivo most preko Neretve) Klasa: UP/l-350-05/13-01/260 Urbroj. 531-06-1-14­ 13 KM od 9.6.2014 g koja mje pravomocna zbog tuzbe Grada Ploce te je obustavljena daljnja izrada projektne dokumentacije Pregledna situacija tog dijela zahvata je u Prilogu 1

  Za dionicu AC od cvora Doll do Dubrovmka ishodena je lokacijska dozvola Klasa'UP/l-350-05/09-01/14 Ur broj'531-06-09-40 od 22.4.2009.g. kao i gradevinska dozvola za rampi 1 i 2 cvorista Dubrovnik Kkasa.UP/l-361-03/09-01/46 Urbroj 531-10-2-1-1-576-09-16 od 7.5.2009. all se od daljnje realizacije odustalo Pregledna situacija tog dijela zahvata je u Prilogu 2.

  S obzirom da je u tijeku izgradnja mosta Peljesac i spojnih cesta preko Peljesca, potrebno je izraditi studijsku dokumentaciju kako bi se obradile nove okolnosti u prostoru Studijskom dokumentacijom potrebno je provesti kompletnu analizu mogucnosti povezivanja Grada Dubrovmka na mrezu izgrademh autocesta u RH uzimajuci u obzir da je u tijeku izgradnja mosta Peljesac ukljucivo spojne ceste do mosta i preko Peljesca Uslugama je potrebno obuhvatiti

  IZRADU IDEJNOG RJESENJA S PROCJENOM TROSKOVA IZGRADNJE ANALIZU PROSTORNIH PLANOVA IZRADU PROMETNOG MODELA ELABORAT PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS IZRADU PRETHODNE STUDIJE IZVEDIVOSTI

  1. IDEJNO RJESENJE S PROCJENOM TROSKOVA IZGRADNJE

  Za varijantu povezivanja Dubrovmka preko teritorija RH ukljucujuci i prolaz kroz BiH u blizini Neuma potrebno je izraditi idejno rjesenje autoceste, te razraditi mogucnost izgradnje i razgramcenje faza na nacm da se kao 1 faza izgradi 1/2 profila AC - profil drzavne ceste. Za sve faze izgradnje autoceste potrebno je dati procjene troskova izgradnje Ukoliko se idejmm rjesenjem utvrdi potreba za promjenom trase koja je utvrdena prostornim planovima, u dogovoru sa Investitorom potrebno je podmjeti zahtjev za izmjenama i/ili dopunama prostornih planova. Idejnim rjesenjem potrebno je obraditi sljedece cjeline

  trasu autoceste ukljucivo cvorove i spojne ceste i prelozene prometnice, hidro-geoloske analize (geoloske karte bez geotehmckih istrazmh radova), izmjestanje instalacija (magistralnih dalekovoda, vodovoda i plinovoda), nove instalacije i opremu (EE napajanje, tk, vodovod), objekte u trasi i putne prijelaze preko autoceste, tunele, odvodnju, zastitu od buke

  2/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  U sklopu izrade idejnog rjesenja potrebno je nabaviti geodetske podloge (1:5000) i izraditi digitalni model reljefa za izradu studijske i projektne dokumentacije za AC kao funkcionalne cjeline ukljucivo cvorove, putne prijelaze, spojne ceste i prelozene prometmce na tentoriju Republike Hrvatske kao i na teritoriju BiH

  2. ANALIZA PROSTORNIH PLANOVA

  Potrebno je provesti analizu vazecih prostormh planova Nakon izrade optimalnog idejnog rjesenja utvrditi potrebe za izmjenama i dopunama pojedmih prostormh planova imajuci u vidu povezivanje na most Peljesac i spojne ceste preko Peljesca koje su u izgradnji

  3. PROMETNI MODEL

  Potrebno je izraditi prometm model sa prognozama prometa koje ce posluziti kao podlogu za odabir optimalnog idejnog rjesenja povezivanja Dubrovmka sa izvedenom mrezom autocesta u RH, kao i ulazni podatak za studiju izvedivosti.

  4. ELABORAT PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS

  Procjenu utjecaja na okolis je potrebno provesti na mvou elaborata kojim se utvrduje potreba o provedbi procjene utjecaja na okolis Provedba upravnog postupka procjene utjecaja na okolis mje predmet ove grupe usluga

  Za kompletan zahvat potrebno je izraditi elaborate procjene utjecaja na okolis ukljucivo i prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu, te poglavlje ocjene utjecaja zahvata na stanje vodnoga tijela uz analizu stanja vodmh tijela, prijedlog mjera, te sva ostala poglavlja propisana zakonskom regulativom

  5. PRETHODNA STUDIJA IZVEDIVOSTI

  Potrebno je izraditi prethodnu studiju izvedivosti s analizom troskova i koristi, kao podloge za izradu projektne prijave za sufinanciranje sredstvima EU fondova za izgradnju autoceste, kao i za 1/2 profila autoceste kao funkcionalne cjeline za diomce od cvora Metkovic do cvora Peljesac, te od cvora Doll do Dubrovmka za obje analizirane varijante

  Studija izvedivosti utvrduje je li predlozem projekt pravilno utemeljen i moze li zadovoljiti potrebe svojih korismka, odnosno analizira sve politicke, tehnicke, gospodarske, financijske, institucionalne, sociokulturne aspekte, te aspekte upravljanja projektom, zastite okolisa i pitanja o ravnopravnosti spolova Analiza troskova i koristi procjenjuje troskove i koristi tijekom duzeg vremenskog razdoblja da bi se odredila profitabilnost ulaganja

  Potrebno je osigurati prijevod na engleski jezik.

  3/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  ZAKONlI PROPISI Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridrzavati svih vazecih Zakona, Propisa i Pravilmka Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaci propis i uputa, projektant ce dogovorno s Naruciteljem primijemti inozemne smjermce i propise koji obraduju predmetno podrucje

  OSTALO

  Sadrzaj projektne dokumentacije ukljucuje sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razmi, tako da isti budu u skladu s vazecim zakonima i propisima Ukoliko se tijekom projektiranja ukaze kvalitetmje i racionalnije rjesenje, a ono odstupa od ovog projektnog zadatka, projektant je u tom slucaju duzan obavijestiti Narucitelja, te zajedno s njim donijeti odluku o prihvacanju takvog rjesenja

  4/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  PREGLEDNE SITUACIJE

  Prilog 1: Metkovic - Peljesac

  Prilog 2: Doli - Dubrovnik

  5/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE

  Rok za izradu studijske dokumentacije je 9 mjeseci U prilogu se nalazi graficki prikaz rokova isporuke pojedimh dijelova dokumentacije

  6/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivcmja Juzne Dalmacije

  7/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

  Projektnu dokumentaciju potrebnoje isporuciti na slijedecu adresu

  Hrvatske autoceste d o o Sektor za investicije i EU fondove Sirolina 4,10000 Zagreb

  DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE ODOBRENJU NARUCITEUA PRIJE POCETKA RADA NASLIJEDECIM FAZAMA

  IZRADA IDEJNOG RJESENJA

  DODATAK A-5 SADRZAJ I DINAMIKA ISPORUKE IZVJESCA KOJA JE PROJEKTANT DUZAN ISPOSTAVUATI NARUCITEUU RADI PRACENJA IZRADE DOKUMENTACIJE

  U prilogu graficki prikaz sadrzaja isporuke tjednih izvjesca

  8/13

 • AC A1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  Izvjestaj br.

  TJEDNI IZVJESTAJ hiDatum: in m HRVATSKE AU70CESTE

  Predmet ugovora: Broj Ugovora:

  Za Narucitelja: Za Izvrsitelja:

  Napredak projekta % Datumi

  broj Aktivnosti u tijeku predvideno stvarno planirano prognoza/izvrsenje

  1 Izrada idejnog rjesenja

  2 Analiza prostornih planova

  3 Izrada prometnog modela

  4 Procjena utjecaja na okolis

  5 Prethodna studija izvedivosti

  Radnje vezane na aktivnosti

  Uoceni problemi koji utjecu na rok zavrsetka aktivnosti

  9/13

 • ACA1 studijska dokumentacija povezivanja Juzne Dalmacije

  DODATAK B - FORMAT I SADRZAJ DOKUME

Search related