of 25 /25
ACM คคคคคคค คคคคคคคคคค คคคคคคคคค ACM คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค (Browse Publications) คคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค (Search Results) คคคคคคคคคคคคคค (Article)

ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

  • Upload
    aiko

  • View
    35

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ ( Search Results) หน้าแสดงเอกสาร ( Article) การพิมพ์/บันทึกเอกสารฉบับเต็ม ( Print & Save). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

●ACM คื�ออะไร

●หน้าจอหลั ก

●การเข้าดู� ACM ตามประเภทข้องสิ่��งพิ�มพิ� (Browse

Publications)

●วิ�ธี!การสิ่�บคืน้

●หน้าแสิ่ดูงรายการผลัลั พิธี� (Search Results)

●หน้าแสิ่ดูงเอกสิ่าร (Article)

●การพิ�มพิ�/บ น้ท&กเอกสิ่ารฉบ บเต(ม (Print & Save)

Page 2: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

ACM Digital Library เป)น้ฐาน้

ข้อม�ลัทางดูาน้คือมพิ�วิเตอร�แลัะเทคืโน้โลัย!

สิ่ารสิ่น้เทศ จากสิ่��งพิ�มพิ�ต-อเน้��อง จดูหมายข้-าวิ

แลัะเอกสิ่ารใน้การประชุ0มวิ�ชุาการ ท!�จ ดูท1าโดูย

ACM (Association for Computing

Machinery) ซึ่&�งเน้�3อหาเอกสิ่ารประกอบดูวิย

ข้อม�ลัท!�สิ่1าคื ญ เชุ-น้ รายการบรรณาน้0กรม สิ่าระ

สิ่ งเข้ป article reviews แลัะบทคืวิามฉบ บ

เต(ม ใหข้อม�ลัยอน้หลั งต 3งแต-ป6 1985-ป7จจ0บ น้

Page 3: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

● Browse Publications

● Quick Search

● Advanced Search

Page 4: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Homepage

Page 5: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เป)น้การไลั-เร!ยงสิ่��งพิ�มพิ�ภายใน้ฐาน้ข้อม�ลั ACM แลัะใหบร�การเอกสิ่ารฉบ บเต(ม (Full Text) เชุ-น้ Journals/Transactions, Proceedings เป)น้ตน้

Browse the ACM Publications

Page 6: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Browse the ACM Publications Journals/Transactions

1. เลั�อกชุ��อ Journals/Transactions จากรายชุ��อท 3งหมดู2. หร�อ พิ�มพิ�คื1าคืน้เพิ��อสิ่�บคืน้เฉพิาะเน้�3อหาภายใน้ Journals/Transactions ท 3งหมดู

1

2

Page 7: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เลั�อกเลั-มแลัะฉบ บท!�ตองการจากสิ่-วิน้ Publication Archive

Browse the ACM Publications Journals/Transactions

Page 8: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เร!ยกดู�เอกสิ่ารท!�ตองการ

Browse the ACM Publications Journals/Transactions

Page 9: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เป)น้การไลั-เร!ยงเอกสิ่ารตามกลั0-มห วิเร��องท!�สิ่น้ใจ

Browse the Special Interest Groups

Page 10: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เลั�อกห วิเร��องท!�สิ่น้ใจ

Browse the Special Interest Groups

Page 11: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เลั�อกรายการท!�ตองการจากสิ่-วิน้ Publication Archive

Browse the Special Interest Groups

Page 12: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เป)น้การไลั-เร!ยงเอกสิ่ารการประชุ0มวิ�ชุาการ

Browse the Conferences

Page 13: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เลั�อกชุ��อเอกสิ่ารการประชุ0มวิ�ชุาการท!�ตองการ

Browse the Conferences

Page 14: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เลั�อกป6จ ดูการประชุ0มท!�ตองการจากสิ่-วิน้ Publication Archive

Browse the Conferences

Page 15: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Browse the Special Collections

เป)น้การไลั-เร!ยงสิ่��งพิ�มพิ�ชุ0ดูพิ�เศษ ไดูแก- - ACM International Conference Proceeding Series เป)น้การประชุ0มวิ�ชุาการท!�จ ดูโดูยองคื�กรอ��น้ๆ แต-พิ�มพิ�เผยแพิร-บน้ออน้ไลัน้�โดูย ACM เพิ��อลัดูตน้ท0น้การผลั�ตสิ่��งพิ�มพิ�ท!�เป)น้ต วิเลั-ม- Classical Book Series เป)น้หน้ งสิ่�อทางวิ�ทยาการคือมพิ�วิเตอร�ท!�น้-าสิ่น้ใจ ซึ่&�งไดูร บการสิ่1ารวิจคืวิามคื�ดูเห(น้จากสิ่มาชุ�กข้อง ACM

Page 16: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

เป)น้การไลั-เร!ยงสิ่��งพิ�มพิ�จากสิ่1าน้ กพิ�มพิ�พิ น้ธีม�ตร

Browse the Publications by Affiliated Organizations

Page 17: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Browse all literature by type

เป)น้การไลั-เร!ยงสิ่��งพิ�มพิ�จากฐาน้ข้อม�ลับรรณาน้0กรมแลัะสิ่าระสิ่ งเข้ปทางดูาน้คือมพิ�วิเตอร� ไม-ใหบร�การเอกสิ่ารฉบ บเต(ม (Full Text)

Page 18: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

1. พิ�มพิ�คื1าหร�อวิลั! แลัะคืลั�กป0:ม Search2. หร�อ คืลั�กท!� Advanced Search เพิ��อเลั�อกสิ่�บคืน้ข้ 3น้สิ่�ง

Quick Search1

2

Page 19: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Advanced Search

1. ระบ0เข้ตข้อม�ลัท!�ตองการ เชุ-น้ Title, Abstract, Review2. พิ�มพิ�คื1าคืน้ใน้3. ระบ0ชุ��อบ0คืคืลัท!�ปรากฏใน้สิ่-วิน้ผ�แต-ง4. เลั�อกคืน้จากคื1าสิ่1าคื ญ5. เลั�อกคืน้หาสิ่��งพิ�มพิ�จากชุ��อสิ่��งพิ�มพิ� ชุ��อสิ่1าน้ กพิ�มพิ� ระยะเวิลัาการต!พิ�มพิ�ข้องเอกสิ่าร

1

2

3

4

5

Page 20: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

6. เลั�อกคืน้หาเอกสิ่ารการประชุ0มจากผ�สิ่น้ บสิ่น้0น้การประชุ0ม สิ่ถาน้ท!�การประชุ0ม7. เลั�อกคืน้จากหมายเลัข้ ISBN, ISSN หร�อ DOI8. เลั�อกคืน้จากหมวิดูหม�-9. เลั�อกสิ่�บคืน้ใน้เอกสิ่ารฉบ บเต(ม สิ่าระสิ่ งเข้ป หร�อ บทวิ�จารณ�บทคืวิาม (Review)10. คืลั�ก Search เพิ��อสิ่�บคืน้

6

7

89

Advanced Search (ต-อ)

10

Page 21: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Search Results

1. คืลั�กท!�ชุ��อเร��องเพิ��อแสิ่ดูงรายลัะเอ!ยดูเน้�3อหา2. เลั�อกดู�เน้�3อหาท!�เก!�ยวิข้องก บคื1าคืน้3. หร�อ เลั�อกกรองผลัลั พิธี�ใหแคืบลังจากสิ่-วิน้ Refine your search

1

2

3

Page 22: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Article

คืลั�กเลั�อกแสิ่ดูงเน้�3อหาท!�สิ่น้ใจ เชุ-น้ Abstract สิ่าระสิ่ งเข้ป, References รายการอางอ�ง, Cited by รายการอางถ&ง, Reviews การวิ�จารณ�เน้�3อหาข้องบทคืวิามน้!3 โดูยเหลั-าสิ่มาชุ�กข้อง ACM เป)น้ตน้

Page 23: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Export Citation

ถาตองการอางอ�งเอกสิ่ารน้!3 ใหเลั�อกสิ่-วิน้ Export Formats- ACM Ref เป)น้บรรณาน้0กรมพิรอมใชุงาน้- EndNote ถ-ายโอน้เข้าสิ่�-โปรแกรมจ ดูการ

บรรณาน้0กรม

Page 24: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

Print, Save

เลั�อกสิ่ �งพิ�มพิ� (Print) หร�อ บ น้ท&ก (Save) เอกสิ่ารฉบ บเต(ม

Page 25: ACM คืออะไร หน้าจอหลัก การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) วิธีการสืบค้น

จบการน้1าเสิ่น้อ