ACN StudyGuide

Embed Size (px)

DESCRIPTION

accoutning study guide

Text of ACN StudyGuide

 • 2008

 • # 1997 Universiteit van Suid-Afrika

  Hersiene uitgawe 2005, 2006, 2007

  Alle regte voorbehou

  Gedruk en uitgegee deur dieUniversiteit van Suid-AfrikaMuckleneuk, Pretoria

  ACN101M/1/2008

  98149164

  3B2

 • INHOUD

  Inleiding en oorsig van die module (v)

  Onderwerp A DIE GRONDBEGINSELS EN DIE TERREINE VAN

  REKENINGKUNDE 1

  STUDIE-EENHEID 1: DIE AARD EN FUNKSIE VAN

  REKENINGKUNDE 3

  STUDIE-EENHEID 2: DIE AARD VAN REKENINGKUNDIGE

  TEORIE 9

  STUDIE-EENHEID 3: DIE FINANSIE LE STAND 14

  STUDIE-EENHEID 4: DIE FINANSIE LE RESULTAAT 20

  STUDIE-EENHEID 5: DIE DUBBELINSKRYWINGSTELSEL

  EN DIE REKENINGKUNDIGE PROSES 24

  Onderwerp B DIE VERSAMELING EN VERWERKING VAN DIE

  REKENINGKUNDIGE DATA VAN ONDERNEMINGS 59

  STUDIE-EENHEID 6: DIE VERWERKING VAN REKENINGKUNDIGE DATA 61

  STUDIE-EENHEID 7: AANSUIWERINGS 100

  STUDIE-EENHEID 8: DIE AFSLUITINGSPROSES, WINSBE-

  PALING BY HANDELSONDERNEMINGS

  EN DIE VOORBEREIDING VAN FINANSIE LE

  STATE 119

  Onderwerp C DIE REKENINGKUNDIGE VERANTWOORDING VAN

  BEDRYFSBATES EN NIEBEDRYFSBATES 169

  STUDIE-EENHEID 9: KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE 171

  STUDIE-EENHEID 10: HANDELSDEBITEURE 193

  STUDIE-EENHEID 11: VOORRAAD 224

  STUDIE-EENHEID 12: EIENDOM, AANLEG EN TOERUSTING 235

  STUDIE-EENHEID 13: ANDER NIEBEDRYFSBATES 264

  ACN101M/1/2008 (iii)

 • Onderwerp D DIE REKENINGKUNDIGE VERANTWOORDING VAN

  BEDRYFSLASTE EN NIEBEDRYFSLASTE 273

  STUDIE-EENHEID 14: BEDRYFSLASTE 275

  STUDIE-EENHEID 15: NIEBEDRYFSLASTE 290

  Onderwerp E REKENINGKUNDIGE VERSLAGDOENING 297

  STUDIE-EENHEID 16: FINANSIE LE STATE VAN 'N EENMANSAAK 299

  STUDIE-EENHEID 17: NIE-WINSGEWENDE ONDERNEMINGS 327

  STUDIE-EENHEID 18: ONVOLLEDIGE REKORDS 355

  Moduledoelwitte

  Nadat u hierdie module bestudeer het, behoort u in staat te wees om

  . die grondbeginsels van rekeningkunde te kan toepas

  . tersaaklike inligting te versamel, te verwerk en te boekstaaf en om inkomstestate, state van

  veranderings in ekwiteit en balansstate voor te berei

  . bates behoorlik te boekstaaf en verantwoording oor bates te doen

  . laste behoorlik te boekstaaf en verantwoording oor laste te doen

  . behoorlike aantekeninge by te hou om die finansie le resultaat en finansie le stand van

  eenmansake en ondernemings sonder winsoogmerk te bepaal

  . behoorlike boeke uit onvolledige rekords saam te stel

  (iv)

 • INLEIDING EN OORSIG VANDIE MODULE

  Dit is vir ons aangenaam om u as 'n student in Module I (ACN101M) van die Rekeningkunde 1-

  kursus te verwelkom. Dit is die eerste module van 'n reeks modules wat deur die Departement

  Finansie le Rekeningkunde aan UNISA aangebied word. Hierdie module heet Rekeningkun-

  dige begrippe, beginsels en metodes.

  Die kursusse in die Departement Finansie le Rekeningkunde word tot op graadvlak aangebied

  (d.w.s. met Rekeningkunde III as hoofvak). Dt, tesame met 'n ander hoofvak en ander vakke,

  stel u in staat om die BCom- of die BCompt-graad te verwerf. U kan, nadat u die BCom- of

  BCompt-graad verwerf het, verder in Rekeningkunde studeer deur vir die BCom, BCompt

  (honneurs) graad en daarna vir die MCom-, MCompt-, DCom-, DCompt-graad te registreer. Dt

  sal wel 'n aantal jare neem en harde werk verg, maar dit is moontlik! Die uiteindelike doel van

  baie studente in rekeningkunde is om rekenmeesters te word en die BCompt-rigting te volg.

  U eerste mylpaal is egter om Rekeningkunde ACN101M te bemeester (te slaag). Die studies in

  hierdie module word as die grondslag van al u studies in rekeningkunde beskou. U moet

  daarom seker maak dat u alles in hierdie module verstaan en ken aangesien alles belangrik is.

  Dit word nie net van u verwag om dit vir die eksamen te ken nie, maar u SAL dit vir opvolgende

  modules of in u daaglikse lewe benodig (as u nie verder in rekeningkunde studeer nie).

  U kan dalk vra: Waarom is dit nodig om rekeningkunde te bestudeer? Die belangrikste rede is:

  Om rekenskap oor inkomste en uitgawes en van bates en laste te gee. U kan dalk se dat u nie

  inkomste verdien of uitgawes aangaan nie, of dat u nie geld skuld of bates besit nie. Ons

  teenvraag is: Wat van u sakgeld of vergoeding vir u werk of deeltydse werk, u studiebeurs of

  studielening (wat nie 'n inkomste is nie, maar 'n las) of wat van u klere, boeke en

  skryfbehoeftes wat u vir u studies koop? Daar moet rekenskap oor al die waardes hiervan

  gegee word. Dit geld nie net vir u eie sake nie, maar veral vir u eie besigheid of die

  onderneming waar u werk.

  Baie mense en/of ondernemings beland in geldelike nood of raak insolvent en mense beland in

  die gevangenis as gevolg van hul gebrek aan kennis van rekeningkunde. Ons wil u graag help

  om dt te voorkom.

  Noudat u weet WAAROM u rekeningkunde moet bestudeer, wat is die doelwitte van die

  Rekeningkunde ACN101M module?

  Verwys weer na die Moduledoelwitte wat hierbo gestel is.

  ACN101M/1/2008 (v)

 • Studie-aktiwiteite

  Hierdie studiegids bevat verskeie oefeninge. U moet die oefeninge self ook uitwerk en u

  antwoord(e) met die oplossings in die studiegids vergelyk. Dit bevat ook selfbeoordelingsvrae

  om u deelname aan die leerproses te bevorder. Dit is 'n samestelling van lees-, bestudeer-,

  doen- en besinaktiwiteite wat op 'n buigsame wyse aangebied word. Dit sal u in staat stel om

  die kennisinhoud van die onderwerp te onthou, u begrip te oefen en u gedagtes te rig.

  Dit is belangrik omdat u, namate u hierdie studie-aktiwiteite teekom en daadwerklik uitvoer,

  regstreeks in beheer van die omvang en gehalte van u leerervaring betrokke sal raak. Kortweg,

  hoe goed en hoeveel u leer, hang af van die mate van u vordering deur die studie-aktiwiteite

  asook van die gehalte van u poging.

  In gevalle waar oefeninge gegee word, moet u die vrae beantwoord sonder om na die

  studiemateriaal te verwys. Merk dan u antwoord teenoor die antwoord wat in die studiegids

  gegee word. Waar u antwoord van die in die studiegids gegee, verskil, vra uself af: waarom?,

  hoe?, wanneer?, waar? wat het ek verkeerd gedoen. Indien meer as 25% verkeerd is, probeer

  weer om die vraag te beantwoord sonder om na die studiegids of u vorige poging te verwys.

  Rekeningkunde is inderdaad 'n praktiese vak; hoe meer u oefen, hoe beter.

  Betekenis van woorde

  Uitkomste word oorgedra en beoordelingskriteria word bewoord volgens wat u behoort te kan

  doen. Dit behels die gebruik van aksiewoorde wat dM 1t wat u in die leerproses moet doen,

  beskryf.

  Die volgende lys woorde is voorbeelde van die aksiewoorde wat u in hierdie module sal

  teekom, tesame met die betekenisse. (U hoef dit nie te bestudeer nie.)

  Betekenis van werkwoorde

  1 Lees Vir 'n bree agtergrond, kennis of inligting, moet nie bestudeer nie.

  2 Lees met aandag Die nodige teorie moet behoorlik verstaan word. U kan oor die

  teorie in kort vrae getoets word.

  3 Bestudeer Leer met die oog daarop dat die hoogste vlak van verstaan en

  bemeestering verkry word. Dit is noodsaaklik vir eksamens,

  verdere studie en/of beroep.

  U sal nie in die eksamen gevra word om 'n begrip te omskryf

  (defineer) nie. Van u sal egter verwag word om die toerie in die regte

  rekeningkundige formaat toe te pas en die regte stappe/werks-

  wyses te volg. Byvoorbeeld, die uitleg en terme wat in die opstelling

  van finansie le state gebruik moet word, is voorgeskryf. U mag nie

  ander formate gebruik nie.

  4 Stel ... op U moet dit wat gevra word, gereed maak of voltooi op grond van dit

  wat u voorheen bestudeer het.

  (vi)

 • ONDERWERP A

  DIE GRONDBEGINSELSEN DIE TERREINE VANREKENINGKUNDE

  Leeruitkoms

  Die leerder behoort in staat te wees om die finansie le resultaat en finansie le stand van 'neenmansaak te kan beskryf, bereken en te boekstaaf, deur die basiese rekeningkundigevergelyking en die dubbelinskrywingstelsel te gebruik om die verskillende soortetransaksies te boekstaaf.

  1 ACN101M/1

 • INHOUD

  Studie-eenheid Bladsy

  VOORGESKREWE HANDBOEK

  1 DIE AARD EN FUNKSIE VAN REKENINGKUNDE 3

  2 DIE AARD VAN REKENINGKUNDIGE TEORIE 9

  3 DIE FINANSIE LE STAND 14

  4 DIE FINANSIE LE RESULTAAT 20

  5 DIE DUBBELINSKRYWINGSTELSEL EN DIE

  REKENINGKUNDIGE PROSES 24

  VOORGESKREWE HANDBOEK

  U voorgeskrewe handboek vir hierdie module is:

  About Financial Accounting Volume 1. Berry, P.R.; de Klerk, E.S.; Doussy, F, et al. Durban:

  Butterworths. 2005

  2ACN101M/1

 • Studie-eenheid

  1Die aard en funksie vanrekeningkunde

  Leeruitkoms

  Studente ken en verstaan die aard en funksie van rekeningkunde.

  INHOUDBladsy

  Sleutelbegrippe 4

  1.1 Inleiding 4

  1.2 Wat is rekeningkunde? 4

  1.2.1 Omskrywing 4

  1.2.2 Die aard van rekeningkunde 5

  1.3 Die gemeenskaplike rekeneenheid 5

  1.4 Ondernemingsvorme 6

  1.5 Gebruikers van finansie le inligting 6

  1.5.1 Beleggers 6

  1.5.2 Krediteure 6

  1.5.3 Werknemers 6

  1.5.4 Regering 6

  1.5.5 Bestuur 6

  1.6 Die terreine van rekeningkunde 6

  1.6.1 Finansie le rekeningkunde 6

  1.6.2 Bestuursrekeningkunde 7

  1.7 Oefening en oplossing 7

  Selfbeoordeling 8

  3 ACN101M/1

 • Sleutelbegrippe

  . Finansie le inligting

  . Besluitneming

  . Die aard van rekeningkunde

  . Metingseenheid

  . Ondernemingsvorme

  . Algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk (AARP)

  . Die terreine van rekeningkunde

  BES