Click here to load reader

ACTIVITATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE...echipamente periferice, echipamente de comunica ii. Investi iile în produse software reprezint cheltuielile efectuate pentru achizi ionarea

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACTIVITATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE...echipamente periferice, echipamente de comunica ii. Investi...

 • ACTIVITATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE

  Date generale

  Institutul Na ional de Statistic a realizat în anul 2019 o cercetare statistic referitoare la activitatea din anul 2018, care s-a adresat tuturor societ ilor cu activitate principal de asigur ri, acreditate de c tre Autoritatea de Supraveghere Fiscal . În func ie de activitatea principal exercitat , societ ile de asigurare pot realiza:

  activit i de asigur ri de via ; alte activit i de asigurare care includ:

  activit ile de asigurare pentru accidente, incendii, s n tate, c l torii, drept de proprietate, transport, pierderi financiare i obliga iuni. În anul 2018 au func ionat 10 societ i cu activitate principal de asigur ri de via i 20 de societ i cu activitate de asigurare general . De asemenea, au func ionat un num r de 10 societ i de asigurare din Spa iul Economic European care au notificat inten ia de a deschide o sucursal pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.

  Activitatea de asigurare/reasigurare presupune oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare i reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres i de recuperare, precum i investirea sau fructificarea fondurilor proprii i atrase prin activitatea desf urat .

  În România, activitatea de asigurare/reasigurare este monitorizat de c tre Autoritatea de Supraveghere Fiscal , institu ie care acrediteaz societ ile comerciale care doresc s desf oare activitate de asigurare/reasigurare.

  Cadrul legislativ al acestei activit i este stabilit prin Legea nr. 32/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare.

  Conform clasific rii activit ilor din economia na ional CAEN Rev.2 acest sector cuprinde activit i de asigurare (clasele CAEN 6511 i 6512) i cea de reasigurare (clasa CAEN 6520).

  Societ ile acreditate de Autoritatea de Supraveghere Fiscal au ca activitate principal asigurarea de via i/sau alte activit i de asigurare, dar în secundar pot realiza i activit i de reasigurare.

  Preciz m c pentru anul 2018 datele prezentate în aceast publica ie sunt provizorii. Începând cu anul de referin 2013 au fost incluse societ ile de asigurare din Spa iul

  Economic European care au notificat inten ia de a deschide o sucursal pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.

  Cuprins pag

  Date generale …………………………………….1

  Capital social….…………..……………….…..…2

  Rezultate economico – financiare.....................2

  Definirea indicatorilor i note metodologice......4

  Definirea indicatorilor i note metodologice

  Num rul de societ i se refer la totalitatea societ ilor de asigurare/reasigurare care au primit acreditare din partea Autoritatea de Supraveghere Fiscal i au fost active. Capitalul social reprezint valoarea nominal a ac iunilor sau p r ilor sociale, respectiv valoarea aportului în natur sau numerar, a rezervelor încorporate i a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor opera iuni care conduc la modificarea acestora. Prime brute subscrise reprezint primele încasate i de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate i de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare i reasigurare care intr în vigoare în perioada de referin , înainte de deducerea oric ror sume din acestea. Investi iile nete reprezint cheltuielile efectuate pentru lucr ri de construc ii, de instala ii i de montaj, pentru achizi ionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate cre rii de noi mijloace fixe. Num rul de sedii reprezint totalitatea sucursalelor, filialelor, agen iilor i a punctelor de lucru cu activitate de asigurare/reasigurare care au fost active în anul de referin . Investi iile în produse hardware reprezint cheltuielile efectuate pentru achizi ionarea demijloace ale tehnicii de calcul - calculatoare personale, servere, calculatoare portabile,echipamente periferice, echipamente de comunica ii. Investi iile în produse software reprezint cheltuielile efectuate pentru achizi ionarea de sisteme de operare, medii de programare, sisteme de gestiune a bazelor de date, aplica ii specifice, etc. Valoarea investi iilor în TIC cuprinde investi iile în produse hard i soft, servicii IT, produse i servicii de telecomunica ii i respectiv în închirierea de bunuri i servicii TIC.PC conectate la Internet reprezint totalitatea echipamentelor (calculatoare personale, servere, portabile) care au acces direct prin intermediul propriei adrese IP. Repartizarea pe regiuni a indicatorilor s-a f cut dup adresa unit ilor locale ale fiec rei societ i de asigurare/reasigurare.

  Gruparea jude elor pe regiuni de dezvoltare este urm toarea: Nord-Est: Bac u, Boto ani, Ia i, Neam , Suceava, Vaslui; Sud-Est: Br ila, Constan a, Gala i, Tulcea, Vrancea, Buz u; Sud-Muntenia: Arge , Dâmbovi a, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Ialomi a, C l ra i; Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt, Vâlcea; Vest: Arad, Cara -Severin, Timi , Hunedoara; Nord-Vest: Bistri a-N s ud, Cluj, Maramure , S laj, Bihor, Satu-Mare; Centru: Alba, Bra ov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mure ; Bucure ti-Ilfov: Municipiul Bucure ti, Ilfov.

 • 2

  I. Capitalul social

  Capitalul social total şi participarea străină la formarea capitalului social*) -mil lei-

  Indicatori 2017**) 2018

  Capitalul social, din care: 3218 3136

  - în societăţile de asigurări de viaţă 1051 937

  Participare străină la capitalul social, din care: 2935 2852

  - în societăţile de asigurări de viaţă 1023 910

  *)exclusiv societățile de asigurare din Spațiul Economic European care au notificat intenția de a deschide o sucursală pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire **)pentru una dintre asigurări datele se referă la anul 2016 tabele.xlsx

  Capitalul social al societăţilor de asigurare a

  înregistrat o scădere în anul 2018, faţă de

  2017, respectiv 2,5%.

  În anul 2018 ponderea capitalului social cu

  participare străină a fost de circa 90,9%.

  II. Rezultate economico – financiare

  Numărul de societăţi active şi valoarea primelor brute subscrise, pe total şi pentru întreprinderi

  mari

  Indicatori

  2017*) 2018

  Total din care

  având: Total din care având:

  250 salariaţi şi peste

  250 salariaţi şi peste

  Număr de societăţi 39 9 40 9

  Prime brute subscrise (mil. lei) 10147 8038 10943 8616

  *)pentru una dintre asigurări datele se referă la anul 2016 tabele.xlsx

  Structura primelor brute subscrise pe categorii de servicii

  *)pentru una dintre asigurări datele se referă la anul 2016 tabele.xlsx

  În anul 2018 primele brute subscrise pentru asigurări generale, au avut o pondere mai mare în valoarea totală a primelor brute subscrise, respectiv cu circa 3 puncte procentuale mai mare, decât în 2017.

  tabele.xlsxfile:///D:/Asigurari_2018/Publicatie/tabele.xlsxfile:///D:/Asigurari_2018/Publicatie/tabele.xlsx

 • 3

  Numărul mediu de salariaţi

  Indicatori 2017*) 2018

  Numărul mediu de salariaţi (persoane) 8873 8826 *)pentru una dintre asigurări datele se referă la anul 2016 tabele.xlsx

  Repartizarea pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare a primelor brute subscrise şi a sediilor în anul 2018

  Regiuni Prime brute subscrise - mii lei -

  Sedii - număr -

  Macroregiunea 1 1095950 113

  Nord-Vest 592142 59

  Centru 503808 54

  Macroregiunea 2 843505 109

  Nord-Est 429672 69

  Sud-Est 413833 40

  Macroregiunea 3 8370637 124

  Sud-Muntenia 441020 63

  Bucureşti-Ilfov 7929617 61

  Macroregiunea 4 632753 86

  Vest 360278 45

  Sud-Vest Oltenia 272475 41

  Total 10942845 432

  tabele.xlsx

  Investiţii totale realizate şi investiţii în produse ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

  Indicatori 2017*) 2018

  Investiţii nete realizate (mil. lei) 18 88

  Investiţii în produse hardware (mil. lei) 8 16

  Investiţii în produse software (mil. lei) 44 31

  Valoarea investiţiilor în produse TIC (mil. lei) 54 52

  Valoarea cheltuielilor pentru produse TIC (mil. lei) 105 139

  Numărul total de echipamente (calculatoare personale, servere, calculatoare portabile)

  14326 14816

  Numărul de PC conectate la Internet 15678 15995

  *)pentru una dintre asigurări datele se referă la anul 2016 tabele.xlsx

  file:///D:/Asigurari_2018/Publicatie/tabele.xlsxfile:///D:/Asigurari_2018/Publicatie/tabele.xlsxfile:///D:/Asigurari_2018/Publicatie/tabele.xlsx

 • ACTIVITATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE

  Date generale

  Institutul Na ional de Statistic a realizat în anul 2019 o cercetare statistic referitoare la activitatea din anul 2018, care s-a adresat tuturor societ ilor cu activitate principal de asigur ri, acreditate de c tre Autoritatea de Supraveghere Fiscal . În func ie de activitatea principal exercitat , societ ile de asigurare pot realiza:

  activit i de asigur ri de via ; alte activit i de asigurare care includ:

  activit ile de asigurare pentru accidente, incendii, s n tate, c l torii, drept de proprietate, transport, pierderifinanciare i obliga iuni. În anul 2018 au func ionat 10 societ i cu activitate principal de asigur ri de via i 20 de societ i cu activitate de asigurare general . De asemenea, au func ionat un num r de 10 societ i de asigurare din Spa iul EconomicEuropean care au notificat inten ia de a deschide o sucursal pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.

  Activitatea de asigurare/reasigurare presupune oferirea, intermedierea, negocierea,încheierea de contracte de asigurare i reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres i de recuperare, precum i investirea sau fructificarea fondurilor proprii i atrase prin activitatea desf urat .

  În România, activitatea de asigurare/reasigurare este monitorizat de c tre Autoritatea de Supraveghere Fiscal , institu ie care acrediteaz societ ile comerciale care doresc s desf oare activitate de asigurare/reasigurare.

  Cadrul legislativ al acestei activit i este stabilit prin Legea nr. 32/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare.

  Conform clasific rii activit ilor din economia na ional CAEN Rev.2 acest sector cuprinde activit i de asigurare (clasele CAEN 6511 i 6512) i cea de reasigurare (clasa CAEN 6520).

  Societ ile acreditate de Autoritatea de Supraveghere Fiscal au ca activitate principal asigurarea de via i/sau alte activit i de asigurare, dar în secundar pot realiza i activit i de reasigurare.

  Preciz m c pentru anul 2018 datele prezentate în aceast publica ie sunt provizorii.Începând cu anul de referin 2013 au fost incluse societ ile de asigurare din Spa iul

  Economic European care au notificat inten ia de a deschide o sucursal pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.

  Cuprins pag

  Date generale …………………………………….1

  Capital social….…………..……………….…..…2

  Rezultate economico – financiare.....................2

  Definirea indicatorilor i note metodologice......4

  Definirea indicatorilor i note metodologice

  Num rul de societ i se refer la totalitatea societ ilor de asigurare/reasigurare care au primit acreditare din partea Autoritatea de Supraveghere Fiscal i au fost active. Capitalul social reprezint valoarea nominal a ac iunilor sau p r ilor sociale, respectiv valoarea aportului în natur sau numerar, a rezervelor încorporate i a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor opera iuni care conduc la modificarea acestora. Prime brute subscrise reprezint primele încasate i de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate i de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare i reasigurare care intr în vigoare în perioada de referin , înainte de deducerea oric ror sume din acestea. Investi iile nete reprezint cheltuielile efectuate pentru lucr ri de construc ii, de instala ii i de montaj, pentru achizi ionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate cre rii de noi mijloace fixe. Num rul de sedii reprezint totalitatea sucursalelor, filialelor, agen iilor i a punctelor de lucru cu activitate de asigurare/reasigurare care au fost active în anul de referin . Investi iile în produse hardware reprezint cheltuielile efectuate pentru achizi ionarea de mijloace ale tehnicii de calcul - calculatoare personale, servere, calculatoare portabile, echipamente periferice, echipamente de comunica ii. Investi iile în produse software reprezint cheltuielile efectuate pentru achizi ionarea de sisteme de operare, medii de programare, sisteme de gestiune a bazelor de date, aplica ii specifice, etc. Valoarea investi iilor în TIC cuprinde investi iile în produse hard i soft, servicii IT, produse i servicii de telecomunica ii i respectiv în închirierea de bunuri i servicii TIC. PC conectate la Internet reprezint totalitatea echipamentelor (calculatoare personale, servere, portabile) care au acces direct prin intermediul propriei adrese IP. Repartizarea pe regiuni a indicatorilor s-a f cut dup adresa unit ilor locale ale fiec rei societ i de asigurare/reasigurare.

  Gruparea jude elor pe regiuni de dezvoltare este urm toarea: Nord-Est: Bac u, Boto ani, Ia i, Neam , Suceava, Vaslui; Sud-Est: Br ila, Constan a, Gala i, Tulcea, Vrancea, Buz u; Sud-Muntenia: Arge , Dâmbovi a, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Ialomi a, C l ra i; Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt, Vâlcea; Vest: Arad, Cara -Severin, Timi , Hunedoara; Nord-Vest: Bistri a-N s ud, Cluj, Maramure , S laj, Bihor, Satu-Mare; Centru: Alba, Bra ov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mure ; Bucure ti-Ilfov: Municipiul Bucure ti, Ilfov.

  coperta1.pdfBlank Page

  coperat2.pdfBlank Page