ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

Embed Size (px)

Text of ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  1/9

  ADAB

  KEPADAIBU BAPA

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  2/9

  DEFINISI ADABAdab didefnisikan sebagai tingkah

  laku serta tutur kata yang sopan,budi bahasa, budi pekerti, dankesopanan. Kesemuanya inimempunyai kaitan dengan

  pendidikan dan etika manusia itusendiri.

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  3/9

  SEBAB WAJIB BERBUATBAIK KEPADA IBU BAPAAmalan ini dituntut oleh agama.

  ntuk membalas !asa mereka yangmendidik kita se!ak ke"il.Supaya anak#anak kita berbakti padakita.

  $en!amin keutamaan sistemkekeluargaan.

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  4/9

  ADAB TERHADAPKEDUA IBUBAPA

  $erendahkan diri di hadapan ibubapa

  %idak boleh meninggikan suara

  kepada ibu bapa.$eminta i&in ibu bapa sebelum

  pergi ber!ihad.

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  5/9

  CARA BERBAKTI

  KEPADAIBU BAPA

  $enghulur bantuan ke'angankepada kedua ibu bapa

  $enyediakan tempat tinggal

  $emberi kasih sayang yangsepenuhnya

  Ber"akap dengan lemah lembut

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  6/9

  AKIBAT DERHAKA KEPADAIBUBAPA

  (idup tidak diberkati Allah S)%.

  *untuhnya institusi kekeluargaan.

  $engan"am keharmonian masyarakat.

  Dia&ab neraka akhirat kelak.

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  7/9

  HIKMAH BERBAKTI

  KEPADA KEDUA IBUBAPA

  Hidup diberkati oleh Allah.

  Dia!a"#i keluar#a.

  Diberi #a"$ara" pahala.

  Ikata" keluar#aa" %aki" kukuh.

  Me"dapat balaa" !ur#a di akhirat.

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  8/9

  &IRMA' A((AH SWT)

  Da" Ka%i peri"tahka" kepada %a"uia*berbuat baik+kepada ibubapa"!a, ibu"!atelah %e"#a"du"#ka""!a dala% keadaa"!a"# berta%bah le%ah, da" %e"!uu"!aela%a - tahu", ber!ukurlah kepadaKuda" keduadua ibu bapa%u, ha"!a

  kepadaKulah ka%u ke%bali.

  *Surah (u/%a",01+

 • 7/24/2019 ADAB-ADAB KEPADA IBU BAPA

  9/9

  SEKIA' TERIMAKASIH