Adsorpcja. Proces zachodzący na powierzchni ciał skondensowanych

Embed Size (px)

Text of Adsorpcja. Proces zachodzący na powierzchni ciał skondensowanych

 • wiczenie VIII:

  ADSORPCJA - PROCES ZACHODZCY NA POWIERZCHNI

  CIA SKONDENSOWANYCH

  Opracowanie: Barbara Stypua

  Wprowadzenie

  Celem wiczenia jest poznanie zjawiska adsorpcji i analizy ilociowej procesu.

  Nagromadzenie si czsteczek na powierzchni fazy skondensowanej (cieczy, ciaa

  staego) nazywamy adsorpcj. Substancj, ktra ulega adsorpcji nazywana jest adsorbatem,

  a substancja na ktrej ten proces zachodzi adsorbentem lub podoem. Adsorbenty s to

  najczciej ciaa stae o bardzo rozwinitej powierzchni. Na powierzchni czynn adsorbentu

  skadaj si rwnie rne pory i kanaliki. Zalenie od stopnia rozdrobnienia adsorbentu

  zwiksza si jego powierzchnia waciwa. Powierzchni waciw nazywamy powierzchni

  jednego grama ciaa wyraon w [cm2] lub w [m

  2].

  Do czsto stosowanych adsorbentw nale midzy innymi rne gatunki (specjalnie

  preparowanego wgla aktywnego). Powszechnie wiadomo, e wgiel aktywny pochania

  niektre gazy oraz usuwa niektre substancje (zanieczyszczenia) rozpuszczone w wodzie.

  Oprcz adsorpcji, polegajcej na powierzchniowym zagszczaniu adsorbatu,

  wystpuje zjawisko absorpcji, polegajce na rwnomiernym pochanianiu adsorbatu przez

  ca mas adsorbentu. Zjawisko adsorpcji i absorpcji nazwano oglnie sorpcj.

  Adsorpcja fizyczna (fizysorpcja)

  Czsteczki lub atomy mog gromadzi si na powierzchni na dwa sposoby w procesie

  adsorpcji fizycznej lub chemicznej.

  W procesie adsorpcji fizycznej pomidzy adsorbatem i adsorbentem zachodz

  oddziaywania van der Waalsa (w wyniku si dyspersyjnych lub oddziaywa dipolowych).

  Siy van der Waalsa sabymi oddziaywaniami, ale o dugim zasigu. Energia uwalniana w

  trakcie adsorpcji fizycznej jest tego samego rzdu co entalpia kondensacji

  Entalpi adsorpcji mona wyznaczy mierzc wzrost temperatury prbki o znanej

  pojemnoci cieplnej. Typowe jej wartoci wynosz od kilku do okoo 20kJ/mol. Ta niewielka

  zmiana entalpii zwykle nie wystarcza do zerwania wiza. Zaadsorbowana fizycznie

  czsteczka zachowuje wic swoj tosamo, cho w wyniku oddziaywa z powierzchni

  moe ulega deformacji (odksztaceniom).

 • Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja)

  W procesie adsorpcji chemicznej (chemisorpcji) czsteczki lub atomy cz si

  z powierzchni tworzc wizania chemiczne (najczciej kowalencyjne}. Entalpia

  chemisorpcji jest o rzd wielkoci wysza od entalpii fizysorpcji i wynosi ok. 200 kJ/mol.

  Zaadsorbowana czsteczka na powierzchni moe ulec rozpadowi w wyniku

  oddziaywania, niewysycanych walencyjnie, atomw powierzchniowych. Rozpad ten

  (fragmentacja) czstek zaadsorbowanych jest jedn z przyczyn katalitycznego

  oddziaywania powierzchni cia staych w reakcjach chemicznych.

  Chemisorpcja, z reguy jest procesem egzotermicznym. Od reguy tej istniej

  wyjtki, jeli adsorbat ulega dysocjacji, a powstae fragmenty odznaczaj si du

  ruchliwoci na powierzchni, np. w przypadku adsorpcji czsteczek wodoru na powierzchni

  szka.

  Adsorpcja moe zachodzi na ronych granicach faz: ciecz gaz, ciecz ciecz,

  ciao stae ciecz lub ciao stae gaz.

  Proces adsorpcji substancji rozpuszczonej na powierzchni swobodnej roztworu opisuje

  rwnanie Gibbsa.

  Adsorpcj gazu na powierzchni cia staych opisuje teoria adsorpcji jednowarstwowej

  Langmuira i teoria adsorpcji wielowarstwowej BET (skrt od nazwisk autorw).

  Adsorpcj na granicy ciao stae roztwr opisywana jest za pomoc empirycznego

  rwnania Freundlicha.

  Rwnanie adsorpcji powierzchniowej Gibbsa

  Gibbs (1978) wyprowadzi matematyczne rwnanie adsorpcji czsteczek substancji

  rozpuszczonej (zwizkw organicznych, alkoholi, kwasw tuszczowych ) na powierzchni

  cieczy. W opisie tym posuguje si pojciem nadmiaru powierzchniowego, oznaczonym

  symbolem , ktry wyraa rnic midzy liczb moli substancji nagromadzonej w fazie

  powierzchniowej o jednostkowej powierzchni, a iloci teje substancji zawartej w

  rwnowanej iloci fazy objtociowej.

  Rwnanie to zazwyczaj przedstawiane jest w postaci:

  p,TaRT

  a

  gdzie: nadmiar powierzchniowy,

  a aktywno substancji rozpuszczonej w roztworze,

  napicie powierzchniowe,

  R staa gazowa,

  T temperatura.

 • Nadmiar powierzchniowy moe by dodatni i ujemny.

  Rwnanie adsorpcji Gibbsa wie adsorpcj czstek substancji rozpuszczonej na

  powierzchni rozpuszczalnika ze zmian napicia powierzchniowego. Gdy czsteczki

  substancji rozpuszczonej gromadz si na powierzchni swobodnej roztworu, powoduj

  obnienie napicie powierzchniowe rozpuszczalnika, tj., gdy:

  > 0, p,Ta

 • rads = k`

  W stanie rwnowagi, szybko adsorpcji i desorpcji s sobie rwne.

  k (1- ) p = k`

  Po prostych przeksztaceniach otrzymujemy zwizek midzy stopniem pokrycia powierzchni,

  a cinieniem w postaci:

  )bp(

  bp

  1

  gdzie: 'k

  kb wspczynnik adsorpcji.

  Uwzgldniajc definicj stopnia obsadzenia:

  mn

  n

  ]mol[)bp(

  bpnn m

  1

  lub, oznaczajc przez: a liczb moli substancji zaadsorbowanej przez jednostkow

  mas adsorbentu:

  m

  na

  i odpowiednio:

  mm

  m

  na

  otrzymujemy:

  ]gmol[)bp(

  bpaa m

  1

  1

  Zaleno powysza nosi nazw izotermy Langmuira. Przebieg tej zalenoci przedstawia

  rysunek 1. )p(fa .

  Stae am i b w rwnaniu Langmuira mona wyznaczy w prosty sposb z danych

  dowiadczalnych, przeksztacajc rwnanie do postaci:

  mm apbaa

  1111

 • Rys.1. Izoterma Langmuira.

  Krelc zaleno ma f (1/p) , otrzymujemy lini prost o nachyleniu bam

  1, przecinajca

  o rzdnych w punkcie ma

  1. Znajc am, mona obliczy liczb centrw aktywnych na

  powierzchni 1g lub 1kg adsorbentu.

  Wpyw temperatury na ilo substancji zaadsorbowanej pod staym cinieniem, tkwi w

  zalenoci b czyli 'k

  kod temperatury.

  Zaleno ta jest taka jak staej rwnowagi K(T), a wic, jak RT

  exp'00

  , gdzie 0

  i

  0`

  s odpowiednio standardowymi potencjaami chemicznymi substancji adsorbowanej w

  fazie gazowej i powierzchniowej.

  Zatem:

  2

  0

  2

  0

  RT

  H

  RT

  H

  T

  bln adsdes

  p

  lub:

  RT

  HexpBb ads

  0

  gdzie: B jest pewna sta,

  H0

  ads standardowym molowym ciepem adsorpcji pod ustalonym cinieniem.

 • Wielko ta jest zawsze ujemna (adsorpcja jest procesem egzotermicznym), tote

  wspczynnik adsorpcji zawsze maleje ze wzrostem temperatury.

  Izoterma Langmuira, opisuje dobrze przypadki chemisorpcji, natomiast w przypadku

  adsorpcji fizycznej na og zawodzi. W przypadku adsorpcji fizycznej dochodzi do tworzenia

  si warstw wielomolekularnych. Dzieje si tak dlatego, e ten sam rodzaj si, jakie

  odpowiedzialne s za adsorpcj fizyczna pierwszej warstwy adsorbatu, dziaa te pomidzy

  ni a dalszymi, zbliajcymi si do powierzchni adsorbentu czsteczkami.

  Rwnanie opisujce ilo substancji zaadsorbowanej w takich warunkach przez jednostkow

  mas adsorbentu, jako funkcj cinienia gazu wyprowadzili S. Brunauer, H. Emmett,

  J. Teller. (1938r). Rwnanie to znane jest pod nazw BET, od pierwszych liter nazwisk

  twrcw. Rwnanie BET ma posta:

  0

  0

  111p

  p)C()p(

  p

  pC

  aa m

  gdzie: a, am , p - maj znaczenie identyczne jak w rwnaniu Langmuira,

  p0 - jest prnoci pary nasyconej adsorbatu w temperaturze, w ktrej odbywa si

  adsorpcja,

  C - jest pewn funkcj temperatury, okrelon przez rnic pomidzy ciepem

  adsorpcji w pierwszej monomolekularnej warstwie i ciepem skraplania.

  Izoterm adsorpcji BET przedstawia rys.2.

  Rys.2. Izoterma BET.

 • Jeeli C>>1 i cinienie gazu zaadsorbowanego jest znacznie mniejsze od prnoci

  pary nasyconej, rwnanie BET przechodzi w rwnanie Langmuira

  Adsorpcja z roztworw

  Adsorpcja na granicy faz ciao sta roztwr cieky, jest procesem bardziej zoonym od

  adsorpcji gazw. Wielko adsorpcji zaley tutaj od oddziaywania pomidzy adsorbentem,

  a kadym ze skadnikw roztworu. Teoria dla tego ukadu nie jest opracowana do koca.

  Najczciej stan rwnowagi adsorpcyjnej opisywany jest przez empiryczne rwnanie

  Freundlicha:

  ncka

  1

  gdzie: a - liczba moli substancji zaadsorbowanej przez 1g adsorbentu,

  c - stenie molowe roztworu w stanie rwnowagi adsorpcyjnej,

  k, n - wielkoci stae (zalene od temperatury, rodzaju absorbentu i rodzaju substancji

  adsorbowanej), n

 • Izoterma adsorpcji Langmuira w przypadku adsorpcji z roztworu na ciele staym ma

  posta:

  kc

  kcm

  x

  m

  x

  1

  gdzie: k - staa,

  m

  x- graniczna ilo substancji, jaka moe by zaadsorbowana przez 1gram

  adsorbentu (przy zaoeniu, e tworzy si monomolekularna warstwa

  adsorpcyjna).

  W celu sprawdzenia, czy wyniki dowiadczalne speniaj izoterm Langmuira, przedstawia

  si je w postaci liniowej:

  m

  x

  c

  m

  xk

  m

  x

  c 1

  Jeeli wykres

  m

  x

  c f (c) ma przebieg prostoliniowy, parametry tej prostej pozwalaj obliczy

  stae k i m

  x w rwnaniu Langmuira.

  Cz dowiadczalna

  Odczynniki:

  0,1M KOH, roztwory CH3COOH: 0,5M; 0,25M; 0,1M; 0,05M; wgiel aktywny, alkoholowy

  rozt