Aerosol Za Gasenje Pozara

Embed Size (px)

Text of Aerosol Za Gasenje Pozara

UVODPoslednjih godina hemijske industrije u svetu su uinile znatne napore da osvoje nova sredstva za gaenje, kao zamena halonima 1301, 1211, i 2402, jer postojea sredstva to nisu mogla biti. Ovo je neophodno, jer sa prestankom korienja halona, protivpoama zatita je postala znatno manje efikasna. U tom cilju su postignuti rezultati, osvojena su nova hemijska sredstva kao zamena halonima. Najnovije sredstvo za gaenje poara osvojeno je u Rusiji pod nazivom "Aerosoli". Prema tehnikim informacijama i demonstracijama gaenja, odmah se moe zakljuiti o velikoj sposobnosti gaenja ovog sredstva. Pored toga, nain metoda gaenja se razlikuje od naina gaenja svih, do sada poznatih sredstava. Radi se o novom pristupu u gaenju poara, ime ovo sredstvo moe doneti potpuno nove metode protiv poara. Sredstvo, izbaeno energijom sagorevanja raketnog goriva, baca se na poar. Aerosoli su se ve dugi niz godina koristili u vojne svrhe, u zatiti vojnih objekata i sredstava i u kosmikim programima. Skidanjem embarga sa vojnih dostignua koja su dola kao rezultat drutvenih pramena u Rusiji, aerosoli su poeli da se proizvode. Otuda i injenica da su oni odmah dobili odgovarajue ateste i patente, kako u Rusiji, tako i u zapadnim zemljama, jer su provereni u praksi. Pored njihove velike efikasnosti oni imaju i druge prednosti u primeni u odnosu na ostala sredstva za gaenje, o emu e biti reci u narednom tekstu.

MEHANIZAM GAENJANovo sredstvo za gaenje je vrsta materija koju treba, u cilju gaenja, upaliti. Energija izlazeih gasova izbacuje fine, sitne materijalne estice u izlazeem gasu. Ove estice su mikroskopske veliine, tako da je postignuta visoka disperzija. Ova disperzija se, po izlasku gasa, odrava u vazduhu kao zapreminska koncentracija prostorije. Pri usmeravanju mlaza izlazeeg gasa aerosola direktno na poar, materijalne estice sredstva za gaenje dolaze u neposredni kontakt sa plamenom. Ogromne sposobnosti gaenja aerosola trenutno eliminie plamen, a u roku od nekoliko sekundi i sam izvor poara. U poreenju sa dosad najefikasnijim sredstvima za gaenje, kao to su haloni, aerosol pokazuje nekoliko puta veu efikasnost gaenja.

ema aerosol generatora 1. 2. 3. 4. 5. 6. tapin Kanali za hlaenje Komore za sagorevanje Aerosolni generator-gorivo Kuita Elektrini upalja

1

Mehanizam gaenja aerosolima je hemijski proces, kao to je to bio sluaj i sa halonima. Iz uporeenja sa ostalim sredstvima za gaenje poara, sposobnost gaenja aerosola je frapantna. Ovo je bilo mogue zbog hemijskog procesa gaenja koji moe dati takve efekte. Ovi procesi pripadaju antikatalitikim efektima, u herniji nazvanim inhibicijom. Inhibirajua sredstva koja su dodata vrstom raketnom gorivu su na bazi alkalnih metala. Pri gaenju poara alkalni metali se vezuju za aktivne radikale koji uestvuju u procesu sagorevanja. Aktivni radikali su: hidroksil OH, vodonik H i kiseonik O. Ne ulazei u fiziko-hemijski proces gaenja, koji nije do kraja objanjen jer za njega postoje vie verzija, moemo, samo navesti sledee: Slobodni alkalni metali se vezuju za vodonik, a zatim se ovo jedinjenje spaja se hidroksilnim radikalom, OH. Na taj nain se kida lanana reakcija procesa sagorevanja. Od aktivnih radikala stvaraju se interni-flegmatini radikali. Visoka disperzija aerosola u vazduhu prostorije omoguuje zapreminski efekat gaenja. Zapreminska koncentracija se veoma dugo odrava u prostoru (oko 2 sata), a nezaptivenost i otvori nemaju takav uticaj kakav je kod CO2, halona, argona i inergena. Domet mlaza aerosola je dui od mlaza ostalih gasovitih sredstava za gaenje. Mobilno gaenje poara u prostorijama, ili poara gde je otean pristup na krae rastojanje, vri se aerosol granatama, ime su vatrogasci dobili nove mogunosti gaenja poara. Aerosol generatori (kako ih naziva proizvoa (se aktiviraju paljenjem raketnog goriva u njima. Ovo paljenje se vri elektrinim putem ili tapinom. Paljenje tapinom je mogue kada se dostigne temperatura od 170C. Prema nainu gaenja postoje dva naina aktiviranja, automatsko i runo, i to: Automatsko-elektrinim impulsom-kontaktom i preko tapina Runo-daljinski, elektrinim kontaktom preko prekidaa i runom granatom. Aktiviranje rune granate je slino aktiviranju eksplozivne granate.

PRIMENA AEROSOLA U GAENJU POARAAerosoli gase poare klase A, B, C, kao i poare koji se javljaju na elektrinim instalacijama prema JUS ISO 3941. Njihove fizike karakteristike su sledee: Maksimalna sigurnost i efikasnost gaenja sa minimalnim koliinama. Spremnost za gaenje u roku od 5 godina, bez radova na odravanju. Bezbednostza ljude i sredinu. Odsustvo delovanja na ozonski omota zemlje. Temperaturno podruje rada od -60C do +60C, pri vlanosti od 100%. Odsustvo korozije. Rok trajanja eksploatacije do 10 godina. Zadravanje sposobnosti gaenja poara posle aktiviranja vie od dva sata, to uklanja potrebu dodatnih koliina tokom gaenja, usled nezaptivenosti prostorije. Jednostavnost konstrukcije i naina gaenja, jer uklanja instalacije stabilnih sistema: cevovoda, mlaznica, armatura, boca, mehanizama itd. Tako na primer, boce sa gasovitim sredstvima su bile pod stalnim pritiskom i do 160 bar. Ove instalacije su, pored velikih ulaganja, zahtevale stalno odravanje, kako bi bile spremne za rad. Trokovi montae su sasvim minimalni u odnosu na montae stabilnih sistema drugih sredstava, itd. Prema prethodnom, ekonominost aerosolnih sistema je velika, u odnosu na druga sredstva, a sigurnost vea. Tokom primene aerosola moi e se dobiti uvid u ekonominost, ali se ve zna da je ona ispod 1% vrednosti opreme koja se titi. Kod velikih vrednosti, kao to su muzeji, skupe maine i si., ulaganja u aerosol sisteme su praktino zanemarljiva.

2

Pomou aerosola se mogu gasiti poari u: Proizvodnim prostorijama, Transformatorskim i generatorskim prostorijama, Razvodnim ormanima, Kablovskim tunelima, Mlinovima i silosima, Garaama, Skladitima, Elektronskim i raunskim centrima, Prostorijama sa duplim podovima i sputenim plafonima, Poslovnim i stambenim objektima, Bibliotekama i skladitima dragocenosti. Sistemi za gaenje poara aerosolom primenjuju se za gaenje poara na elektroinstalacijama i ureajima koji su pod naponom do 10 kVV. Sistemi za gaenje poara aerosolom ne primenjuju se za gaenje poara koji nastaju sagorevanjem: Vlaknastih, ipkastih, poroznih i drugih goruih materijala, sklonih samozapaljenju, odnosno tinjaju unutar sloja materije, Hemijskih materija i njihovih smea, polimernih i ostalih materija, sklonih tinjanju i sagorevanju bez prisustva vazduha, Hidrida metala, Metalnih prahova. Sistemi za gaenje poara aerosolom ne primenjuju se za gaenje poara u prostorijama zapremine preko 5000 m3, visine preko 12 m i stepena nehermetinosti veeg od 1,5%, kao ni u prostorima u kojima se mogu nai ljudi a koji nemaju ugraene ureaje koji od momenta dojave poara daju alarmne signale i odlau aktiviranje generatora toliko dugo da ljudi mogu bezbedno da napuste tienu prostoriju, ali ne due od 30 sekundi. Kako aerosoli gase sve klase poara, a imaju i sposobnost spreavanja eksplozije, to oni mogu imati najiru primenu u protivpoarnoj zatiti. Zatita sa aerosolom moe da bude dvojaka: a) Lokalna, b) Zatita prostorije. a) Lokalna - objekt zatita, kao to je to sluaj ugradnje aerosol generatora (MAG) na automobilima, kamionima i autobusima. Lokalna zatita malim aerosol generatorima se moe primeniti od televizora do transformatora, usmerenim mlazom. Objekat zatita, sa automatskim ili runim aktiviranjem, moe se koristiti kod proizvodnih maina, sa spoljne ili unutranje strane, kao to je to bio sluaj ugradnje sprinklera kod tekstilne maine ili kanala za odvoenje praine, zatim kod elektro-ormana, komandnih-upravljakih ormana, telefonskih centara, itd. Posebno, aerosoli se mogu ugraditi u kanale za kablove, kanale gde preti opasnost eksplozije i detonacije. b) Zatita prostorije trodimenzionalnim efektom gaenja vri se generatorima (MAGhp). Sve prostorije koje se tite CO2 gasom, inergenom ili argonom, mogu da se tite aerosolnim generatorom. Eksperimentima gaenja utvreno je da su potrebne koliine aerosola daleko najmanje u odnosu na sva sredstva za gaenje poara.

3

Tehniki podaci za aerosole MAG generatoreOznake generat. MAG-1 MAG-2 MAG-3 MAG-4 Runa granata Koliina punjenja (g) 60 100 200 1000 200 Ukupna Vreme masa pranj. (sec) (kg) 0,4 0,5 0,7 5,0 0,7 2-3 4-6 4-6 7-10 4-6 Prenik Duina (mm) (mm) 75 75 75 95 75 80 95 145 330 145

Zatita prostorija se vri generatorom MAGhp. Ovi generatori imaju dva ili vie izlaza aerosol gasa, tako da brzo postiu zapreminsku koncentraciju u prostoru gde se gasi poar. Tehniki podaci za aerosolne MAGhp generatoreOznake generat. MAGhp-3 *MAGhp-4 MAGhp-5 **MAGhp5R MAGhp-7 **MAGhp7R MAGhp-10 MAGhp10R KoliinUkupna a masa punjenj (kg) a (kg) 0,2 0,7 1,0 5,5 5,5 6,5 6,5 10,0 10,0 3,5 30,5 25,0 32,0 30,0 42,0 40,0 Vreme PrenikDuina pranj. (mm) (mm) (sec) 4-6 '7-10 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 75 95 350 480 440 480 440 480 145 . 370 220 100 170 115 240 165

*Generatori sa dvostranim isticanjem **Generatori sa radijalnim isticanjem Projektovanje aerosol sistema vri se u skladu sa pravilnikom o tehnikim zahtevima za sisteme za gaenje poara pirotehnikim generisanim aerosolom. Projektovanje sistema za gaenje poara aerosolom obuhvata: a) Odreivanje ukupne mase punjenja, koja obezbeuje efikasno prostrano gaenje poara, b) Izbor tipa i odreivanje broja generatora, c) Odreivanje algoritma aktiviranja generatora, d) Izbor ureaja za detekciju, dojavu i aktiviranje, e) Ugradnja sistema za gaenje poara aerosolom u tienoj prostoriji, f) Zahtevi za eksploataciju instalacije sistema za gaenje poara aerosolom, g) Ispitivanje, odravanje, vrenje kontrolnih pregleda i mere bezbednosti za sisteme za gaenje poara aerosolom.

4

a) Ukupna masa punjenja supstance koja sagorevanjem obrazuje aerosol, neophodna za gaenje poara u prostoriji poznate zapremine i nehermetinos-ti, odreuje se formulom: M=KxcxV gdeje: M - ukupna masa punjenja supstance koja sagorevanj