of 11 /11
THEMA: Beweging Gods liefde in beweging “REN ALS DE ATLEET DIE WINT!” “DE ROUTE UITGESTIPPELD” “LICHAMELIJKE BEWEGING IS NUTTELOOS.” “REN ALS DE ATLEET DIE WINT!” “DE ROUTE UITGESTIPPELD” “LICHAMELIJKE BEWEGING IS NUTTELOOS.”

Agapè Magazine februari 2007

 • Author
  agape

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thema: Beweging

Text of Agapè Magazine februari 2007

 • THEMA: Beweging

  Gods liefde in beweging

  REN ALS DE ATLEET DIE WINT!

  DE ROUTE UITGESTIPPELD

  LICHAMELIJKE BEWEGING IS NUTTELOOS.

  REN ALS DE ATLEET DIE WINT!

  DE ROUTE UITGESTIPPELD

  LICHAMELIJKE BEWEGING IS NUTTELOOS.

 • FRISSE WIND

  Ja, dit is het nieuwe Agap Magazine en nee - Agap Nieuws zal niet meer

  op uw mat vallen. Ja, Agap wil nog steeds dat iedere Nederlander iemand

  kent die Jezus oprecht volgt, en nee - die visie laten we niet los.

  Sterker nog: Agap is in beweging. Je ziet het aan dit magazine. Maar ook

  aan Mark en Mira de Boer die het nieuwe directie-echtpaar van Agap zijn

  geworden. De wind is gaan waaien. Een frisse wind. En wat u in handen

  heeft is een van de tastbare uitingen daarvan.

  Het Agap Nieuws zoals u dat kreeg was een nieuwsblad waarin u op de

  hoogte werd gehouden van de organisatie waar u aan bent verbonden. Nu

  heeft u een magazine. En dat zal verder gaan dan alleen nieuws brengen.

  Agap is een nieuwe weg in geslagen. We zijn in beweging. Vandaar het

  thema van dit eerste nummer. Als we n verlangen mogen neerschrijven is

  het wel dat we hopen, bidden en bouwen aan geestelijke bewegingen. Een

  beweging van mensen die in vuur en vlam zijn gezet door Jezus. Omdat ze

  door Hem zijn veranderd.

  Het is onze wens dat u niet alleen Agap beter leert kennen, maar vooral

  God. Zodat u van invloed kan zijn met het Goede Nieuws van Jezus in uw

  eigen omgeving. Waait u met ons mee?

  Wouter van der Toorn

  INHOUDSOPGAVE

  pagina 4 Interview: Mark & Mira in beweging

  pagina 6 Column: Marks moves

  pagina 6 Studie: Grote opdracht

  pagina 7 Ministry report: Aan het werk als evangelist

  pagina 8 Fotoreportage: Hart voor de stad

  pagina 10 Agape Europa: Nieuwe europese leiders

  Is onderdeel van de internationale en interkerkelijke

  organisatie Campus Crusade for Christ - een van

  s werelds grootste christelijke bedieningen

  Bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers en 225.000

  vrijwilligers met een passie voor Jezus Christus om

  de Grote Opdracht te helpen vervullen in zon 190

  verschillende landen. Ontwikkelde de Jesus film die

  inmiddels door ruim twee miljard mensen is bekeken

  en in 850 talen is vertaald. Geeft het bekende evange-

  lisatieboekje God Persoonlijk Leren Kennen (De Weg

  Terug) uit. Er zijn meer dan 2,5 miljoen gedrukt en

  beschikbaar in vele talen. Is lid van de Evangelische

  Alliantie, de Evangelische Zendings Alliantie en de

  Raad voor de Financile Betrouwbaarheid (RfB).

  Financile informatie is te verkrijgen via www.agape.nl

  > over Agap > Organisatie of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen,

  onze liefde voor God en de zelfopofferende liefde die

  we voor elkaar moeten hebben. Deze liefde willen we

  uitdelen aan de mensen om ons heen.

  HOOFDKANTOOR:

  Agap

  Postbus 271, 3940 AG Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E [email protected], I www.agape.nl

  Giro 1021474

  Bank 48 36 38 846

  t.n.v. Agap Doorn

  Bestuur: Mark de Boer en Henk Veltman

  Agap MagazineHoofdredacteur: Mark de Boer

  Eindredacteur: Wouter van der Toorn

  Medewerkers: Mark en Mira de Boer, Wouter van der

  Toorn, Jedidja Pruis, Marco van de Wetering, Elianne

  den Hartog, Bram Krol, Gijsbert Pellegrom,

  Tiny Veltman, Bill Sumstrong, Wart Burggraaf, Mari-

  anne Berghuis, Jefta Alberts, Ronald Blonk, Wim van

  Duivenbode, Peter Overduin en anderen.

  Vormgeving: Pankra Studio

  Verschijnt 4x per jaar

  pagina 14 Agenda

  pagina 15 FrontTaal: Jefta

  pagina 16 Pasen

  pagina 18 Internationaal: Wonderen in Nepal

 • We zijn bijna 12,5 jaar getrouwd en heb-ben drie prachtige kinderen: Rosa (6), Sara (4) en Tomas (1). Een jong gezin dus, met alle drukte en beweging die daar bij hoort. Daar genieten we overigens erg van! We wonen in Almere, en voelen ons daar erg op onze plek. Daar proberen we actief be-trokken te zijn in de buurt, in de gemeente en op school.

  ROEPINGInmiddels zijn ze nu ruim 3 jaar betrok-ken bij Agap. In de jaren daarvoor had Mark als bedrijfskundige een reguliere baan, totdat ze een duidelijke roeping van God ervoeren om bij Agap te komen.

  Het verlangen voor het werken in Gods Koninkrijk zat er al lang, maar vanaf 2001 werd dat steeds concreter. Na een Bijbelschool in 2001 bleef n ding erg hangen: dont settle for normal life!. Niet snel daarna kwamen we via een cursus in onze gemeente in contact met Agap, en dat leidde tot een concrete uitdaging: willen jullie de stap maken? Ons antwoord

  was nee. Bijna een jaar later kwam de vraag onverwachts opnieuw. Daarin zagen we Gods leiding, maar opnieuw heb-ben we lang gewikt en gewogen kan het financieel, willen we het, wat zijn de consequenties? Goede vragen, maar allemaal uiteindelijk terug te voeren op de vraag of God ons op die plek wil heb-ben. Uiteindelijk konden we daar, door diverse bevestigingen, volmondig ja op zeggen. Een lange aanloop dus, maar het heeft ons veel geleerd over de praktische leiding van God in je leven.

  UITDAGINGENWe zien meer dan genoeg uitdagingen voor ons in deze rol als directeur. Agap is volop in beweging, na een moeilijke pe-riode waarin we onszelf moesten hervin-den. De uitdaging voor de komende tijd is om de unieke bijdrage van Agap in Gods Koninkrijk weer zichtbaar te maken. Die zit m vooral in de focus op het vervullen van de Grote Opdracht en de strategische manier van denken daarover: we willen mensen winnen voor Christus, ze opbou-wen in hun geloof en weer uitzenden om datzelfde te gaan doen. We gaan ervoor om te zorgen dat iedereen in Nederland iemand persoonlijk kent die Jezus oprecht volgt. Dat is bepalend voor alles wat we doen.

  Agap is weer in bewegingSINDS 1 JANUARI 2007 ZIJN MARK EN MIRA DE BOER HET DIRECTEURSECHT-

  PAAR VAN AGAP. WIJ ALS AGAP MAGAZINE MAKEN GRAAG NADER KENNIS

  MET HEN. WIE ZIJN MARK EN MIRA, WAT VERWACHTEN ZE VAN HUN ROL, EN

  WAAR GAAT AGAP ONDER HUN LEIDING NAAR TOE?

  De komende tijd is het vooral zaak samen-hang te brengen in alle activiteiten, zodat deze elkaar gaan versterken. We willen be-wegingen helpen op gang te brengen op drie terreinen: daar waar mensen wonen, werken en studeren. In wonen maken we een omslag naar een wijkgerichte aanpak, die kerken kan helpen hun omgeving te bereiken en andersom. Denk bijvoorbeeld aan Athletes in Action, Training en Toe-rusting, FamilyLife; als je dat allemaal bij elkaar brengt kan er echt wat in beweging worden gezet in een kerk en in de wijk.Studeren en werken zijn relatief nieuwe activiteiten die we willen laten groeien.

  Daarin focussen we op de regio Rotter-dam, waar we sinds een jaar op de univer-siteit en hogeschool actief evangelisatie-werk doen. We hebben door het netwerk van medewerkers een unieke ingang in de top van het bedrijfsleven in die regio. Het mooie is dat we in de ontwikkeling van die twee gebieden actief gebruik kunnen maken van ons internationale netwerk, bijvoorbeeld door medewerkers op stage te laten gaan bij Agap Engeland. Onze ontwikkeling ligt in lijn met de ontwik-kelingen in veel andere Europese landen, waardoor we elkaar ook meer en meer kunnen helpen.

  We hebben als Agap zo ongelofelijk veel in huis, dat is echt uniek. Het is dus een groot voorrecht hieraan leiding te mogen geven. Ik hoop dat we in onze rol anderen kunnen inspireren en uitdagen. Dat kun-

  nen en willen we niet op onszelf doen. We zijn ons bewust van de afhankelijkheid van de Heer, zowel in ons eigen kunnen als in de plannen die we hebben. We zien veel mooie bewegingen van Gods Geest in Nederland. De vraag is niet of God nog in Nederland gelooft, maar of Nederland weer in God gaat geloven en daar zetten wij ons graag voor in!

  Dont settle for normal life!

  We zijn ons bewust van de afhankelijkheid van de Heer, zowel in ons eigen

  kunnen als in de plannen die we hebben.

  INTERVIEW

  4 5

 • We zitten samen aan bij een afscheidsdiner van onze voorzitter van de vereniging,

  waar we allebei in het bestuur zitten. Seculier, nationaal, betrokken op een speci-

  fieke doelgroep. Mijn overbuurman aan tafel: jonkheer en verkerend in de top van

  een grote multinational; ikzelf: evangelist bij Agap met als specialiteit het bereiken

  van de benvloeders in de samenleving, onder meer het bedrijfsleven. Plaats van

  handeling in een chique hotel in Den Haag, vlakbij het Binnenhof. Ik heb je boekje

  gelezen, is zijn eerste reactie als we aangeschoven zijn. Ik had hem bij een eerdere

  bestuursvergadering het boekje gegeven: Jezus, feit of fictie?! van Josh McDo-

  well.

  Dit zijn de momenten waar je voor bidt: open harten op het juiste moment.

  Op mijn vraag wat hij van het boekje en dus ook van Jezus Christus vond, ant-

  woordde hij tot mijn grote verbazing: Ik snap niet dat mensen tegen Jezus kunnen

  zijn. Tijdens het voorgerecht ontspon zich een prachtig gesprek over de Here

  Jezus Christus, terwijl de andere tafelgenoten het wel en wee van de vereniging

  bespraken. Drie uur later na het dessert en de koffie had hij mij toegezegd dat hij

  de vier Evangelin zou gaan lezen, om te ontdekken wat Jezus Christus Zelf heeft

  gezegd over eeuwig leven. De prachtige unieke divine appointments, waarbij

  je dankbaar naar huis gaat. Heer, wilt U de naprediker in zijn hart zijn; dat hij U

  mag leren kennen. Een belangrijke benvloeder van onze samenleving is aan het

  denken gezet en gaat met Jezus Christus de slag aan!

  Gijsbert

  Ik snap niet dat mensen tegen Jezus kunnen zijn

  6 7

  Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen, die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 2 Timotheus 2:2

  Paulus schrijft deze woorden aan Timotheus. Timotheus werkt in Efeze en verkondigt daar het evangelie. Paulus bedoelt hier dat Timotheus zijn werk uit handen moet geven. Hij heeft met vele anderen van Paulus geleerd. En op zijn beurt mag hij deze dingen weer doorgeven aan betrouwbare mensen, die geschikt zijn om anderen te onder-wijzen. Op die manier gaat de bood-schap verder. In de volgende verzen lezen we ook dat het niet zo gemak-kelijk is om meegenomen te worden. Er worden voorbeelden genoemd van het leven als soldaat, als atleet en als boer. Allen beroepen waarin er nogal wat van je wordt gevraagd in gehoor-zaamheid, toewijding en inzet. Maar het is wel geweldig als we gebruikt mogen worden om anderen te winnen en dan een instrument te zijn om hen verder te brengen in hun relatie met God. De vraag aan ons is dus: Zijn we betrouwbaar en willen we leren om het evangelie weer door te geven aan ande-ren? Op die manier worden er steeds weer nieuwe mensen klaargemaakt om de volgende generatie te winnen voor Jezus Christus.

  En weer en weer

  IN BEWEGING

  De inschrijfformulieren liggen al een tijdje op het bureau. Ik ben zelfs al een

  keer wezen kijken. Mooie ruimte, mooie apparaten, (te) mooie mensen.

  Instructies liggen klaar, en op verzoek zelfs een coach. Zeer aanlokkelijk alle-

  maal, die sportschool. Ik zal er een keer aan moeten. Want eerlijk is eerlijk: mijn

  lichamelijke conditie laat te wensen over en een beetje beweging is hard nodig.

  Maar iets in mij verzet zich ertegen. Argumenten genoeg: in mn eentje is het

  niet echt leuk. Helpt het berhaupt wel? Het gaat toch eigenlijk best, zo zonder.

  Af en toe op de fiets naar de winkel, en genoeg beweging in mn rechtervoet.

  Ik heb al zo weinig tijd voor het gezin, en dan moet dit er nog bij. En het sterk-

  ste argument is natuurlijk het bijbelse: Paulus zegt tegen Timotes dat oefening

  van het lichaam van weinig nut is.

  Tja. Eerlijk gezegd kom ik daar niet echt mee weg. Ik weet namelijk toevallig dat

  Paulus nog meer zegt. Hij tuchtigt zijn lichaam en oefent zich. En, zegt hij: ren

  als de atleet die wint. Ga voor de winst, blijf niet achterover zitten tot de weder-

  komst, maar kom in beweging!

  Oei. Je hebt gelijk, beste Paulus. Ik ga die inschrijfformulieren toch maar even

  invullen, zometeen.

  Oefening van het lichaam is van weinig nut

  MARKS MOVES STUDIE MINISTRY REPORT

  AAN HET WERK ALS EVANGELISTGROTE OPDRACHT

 • Ik hoop dat ik Gods kind mag zijn, maar beleef zelf hierin geen zekerheid. ANNEKE (55), HARDINXVELD GIESSENDAM

  FOTOREPORTAGE

  Hart voor de stad

  98

  Ik geloof pas in God als ik hem tegenkom. VICTOR (20), GOES

  God bestaat, en het ge-loof spreekt mij aan de ene

  kant wel aan, maar aan de andere kant ook weer niet.

  ESTHER (16), ROTTERDAM

  Als Capelle voor Jezus valt, gaat Rotterdam erachteraan ;) Als ik mensen zie vraag ik mij vaak af wat er in hen omgaat, daarom ga ik vaak een gesprek aan.

  PETER (37), CAPPELLE A/D IJSSEL, STRAATEVANGELIST

  God is er altijd voor mij en Hij is blij met mij! RACHELLE (13), ROTTERDAM

  Ik geloof niet in God.SIMONE (14), ROTTERDAM

  God heeft ons de wereld gegevenALPER (13), ROTTERDAM

  God vind mensen in elke stad belangrijk, maar ik houd van de Rotterdammers. Daarom heb ik hart voor deze stad.WIM (57), ROTTERDAM, STRAATEVANGELIST

 • gegrondvest in het feit dat God alles in

  harmonie schiep. Stel je eens voor dat dit

  niet het geval was geweest. Dan was toch

  het hele universum een chaos geweest?

  ROUTE UITSTIPPELENIk dank God voor zijn trouw in de veran-

  deringen die het laatste jaar zijn ingezet.

  Hij heeft ons geholpen met een goede

  overdracht bij de nationale bedieningen

  in Europa. Veel van deze landen hebben

  een nieuwe leider en nieuwe teams aan-

  gesteld. Ook op Europees niveau heeft er

  een leiderschapswisseling plaatsgevon-

  den. Maar de belangrijkste veranderingen

  van het afgelopen jaar zijn toch dat er

  een nieuw paradigma voor de Round

  Table bereikt is en dat er documenten als

  The Time has Come en Vision 2010 zijn

  ontwikkeld. Hierin hebben we de route

  van welke richting we op willen uitgestip-

  peld. We spreken hierin ondermeer over

  onze hoofdtaak: het ontwikkelen van

  zelfvermenigvuldigend discipelschap in

  de belangrijkste steden. Mijn wens is dat

  wij allemaal geloven dat ons continent

  gewonnen kan worden voor Jezus, en dat

  we hier ook naar leven.

  HERMAN JRGENS IN HET KORT

  Als Herman iets doet, dan houdt hij zijn doel voor ogen, heeft kennis van de achtergrond- informatie en hij weet wat er te doen staat. Hij neemt zijn relatie met God erg serieus en heeft een sterk karakter. Zo omschrijft Mike Schatz-man, de voormalige directeur van Agap Estland zijn opvolger. Het nieuwe directeursechtpaar van Agap Estland, Herman en Kristel Jrgens zijn spon-tane en enthousiaste mensen.

  Als er geen God is, zou de wereld dan mooier zijn? Na een korte tijd van der-gelijke vragen aan mijzelf stellen,

  om ervan te genieten. (1 Tim. 6:17).

  Hierbij benadruk ik het woord genieten.

  Naast het harde werken, moeten we leren

  uitrusten en tijd doorbrengen met onze

  familie. Een goede balans hierin vinden

  is essentieel voor ons leven. Dit is al

  AGAPE EUROPE

  GEBALANCEERD LEVENMijn levensmotto ligt in de woorden die

  de apostel Paulus aan Timothes schrijft:

  Draag de rijken van deze wereld op niet

  hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in

  zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar

  op God, die ons rijkelijk van alles voorziet

  Francis is nu toe aan zijn tweede berg, namelijk het leiden van Agap Frankrijk als directeur. Het geloof en de moed die God op heeft gebouwd tijdens zijn eerste berg: zijn jaren in het studentenwerk bij Agap, werpen nu vruchten af. Hij hoopt dat de Franse staf, vol is met vreugde en dat ze er trots op zijn dat ze de Heer mogen dienen door te werken voor Agap, met een winnende geest die mensen naar God en Agap toetrekt. De Franse mensen zijn er klaar voor om het evangelie te horen. Mensen hebben hoop en richting nodig. Alles wijst hierop. Maar ze weten niet dat God hen hierop wijst. Frankrijk staat er meer open voor dan 10 jaar geleden. De vraag heerst: Wie of wat zal deze leegte opvullen? Geestelijk gezien zijn we aanbeland in een tijd van mogelijkheden en kansen.

  HART EN VISIE VOOR FRANKRIJK

  Francis Didier omschrijft zijn leven als een expeditie. Ik heb geleerd dat tijdens het beklimmen van de eerste berg, God ons geloof en onze moed ontwikkelt. Hij doet exact wat nodig is om ons klaar te maken voor de volgende berg.

  10 11

  kwam ik erachter dat een leven zonder God niet beter is dan een leven met God, het zou zelfs alleen maar slechter zijn. Ik keerde terug naar God en kwam in aanra-king met Agap Estland, omdat ik ervan houd het Goede Nieuws door te geven. Mijn vader zei altijd dat ik een spreker zou worden. Dat was zijn droom voor mijn leven, maar niet mijn droom. Ondertussen sprak God tot mijn vriendin, Kristel. Haar familie was geen christen en de enige reden waardoor zij God heeft leren kennen was omdat een vreemde het haar durfde te vertellen. We trouwden en besloten ons in te zetten voor het werk van Agap.

  Door God aangewezen als nieuwe directeur Agap Europa, Javier Garcia uit Spanje. Hij kent Agap al van binnen en van buiten dankzij jaren lange ervaring op de verschillende afdelingen. De kennis die hij hier heeft op-gedaan, komt hem nu goed van pas. Maar wat houdt hem tegenwoordig bezig en wat zijn de ontwikkelingen binnen onze organisatie? Laten we het hem vragen.

  IN GESPREK MET JAVIER GARCIA

 • kwam ik toen uiteindelijk bij HQ terecht, die hier in het klein al mee bezig was. Prima gelegenheid om aan te haken en samen onze dromen te realiseren.

  BIJZONDERE GEBEURTENISDe mooiste gebeurtenissen zijn toch als studenten die ik coach hun hart laten zien, echt zijn. Maar ook als principes van Gods Koninkrijk van hun hoofd in hun hart lan-den. Verder is het samenwerken aan een project en dan vervolgens het moment supreme n van de mooiste dingen van mijn werk. Dan kan ik echt een trotse broer zijn.

  DROOM VOOR NLMijn droom is dat elke door God gegeven droom die in een jongere leeft ook werke-lijkheid wordt. Ik zou zeggen. De velden zijn wit om te oogsten, arbeiders genoeg, maar nu nog te weinig middelen om hier iets aan te doen.

  TIPSOntdek Zijn Koninkrijk (waarheid in de bij-bel), pas het het toe in je leven en show it to the world. Echt zijn is dan heel belang-rijk. Geloof wat je zegt!

  WIEJefta Alberts, Roosendaal, 27 jaar

  DAGELIJKSE BEZIGHEDENDoor de weeks werk ik full time bij de HQ School. Een afwisselende job die zich lekker aan het ontwikkelen is. Verder spreek ik regelmatig in een jeugdkerk of gemeente. Ook ben ik momenteel druk bezig met de voorbereiding van mijn huwelijk. YES!! Ik ga trouwen met Jirska Bronder. Dus lekker druk, maar daar hou ik wel van.

  JEZUSBen als kind altijd meegeweest met mijn ouders naar de kerk en van huis uit heb ik veel over het geloof meegekregen. Op mijn 16e liet ik mij dopen en op mijn 20e deed ik een DTS van Jeugd met een Op-dracht. Vervolgens ben ik zo enthousiast over Jezus geworden dat ik niet anders meer wil dan Hem dienen en het leven ontdekken wat Hij geeft.

  IN DIT WERK GEROLDIk liep er als jongere tegenaan dat er niet echt iets was waar ik met mijn dromen terecht kon. Geen connecties, geen zake-lijk inzicht, geen coaching etc. Daarom bedacht ik dat het goed zou zijn om een centrum op te richten waar jongeren Gods dromen kunnen leven. Via Steven

  14 APRIL 2007

  RelatiedagLocatie: Eindhoven

  11 MEI 2007

  (Nieuwe) spreekstersdagLocatie: Berghuys Doorn

  SEPTEMBER 2007

  Start SeizoencursussenGrote Opdracht SchoolLocatie: Landelijk

  15-17 NOVEMBER 2007

  Sprekerstraining

  14-16 DECEMBER 2007

  Huwelijks-voorbereidingsweekendLocatie: Bennekom

  FrontTaalAGENDA

  YES!! Ik ga trouwen met Jirska Bronder.

  Ideaal evangelisatiemiddel om altijd bij je te hebben!

  Flyer God persoonlijk leren kennen 0,30 Miniboekje God persoonlijk leren kennen 0,45.

  12 13

  FrontTaal Ontdek Zijn Koninkrijk

  Wat motiveert medewerkers

  aan de frontlinie van Agap?

  Wat houdt hen in beweging?

  Ditmaal laten we het woord

  aan Jefta om deze vragen te

  beantwoorden.

 • (advertentie) (advertentie)

 • De vraag die ik mijzelf regelmatig stel: hoe komt het toch dat de naam

  van Jezus zoveel losmaakt? Waarom kan er op de persoon van Jezus niet

  neutraal worden gereageerd? Is het omdat het de enige naam is waardoor

  wij gered kunnen worden? Ooit de kracht achter deze naam tot je door

  laten dringen? Iedereen die de naam van Jezus aanroept zal namelijk

  worden gered. Het is de naam van de Zoon van God die als Redder naar

  deze wereld kwam. Hij betaalde de ultieme prijs: alles, maar dan ook echt

  alles wat Hij had. Hij gaf dit op voor jou en mij, door te sterven aan het

  kruis. Op deze manier opende God Zelf de deur naar onze redding.

  De boodschap van Jezus Christus en Zijn sterven aan het kruis is de

  boodschap die de wereld nodig heeft. Het is opmerkelijk dat Paulus in de

  gemeente van Korinte alleen deze boodschap onder de aandacht bracht.

  Blijkbaar is het een boodschap die niet saai is. Het is d boodschap van

  de overwinning van de Zoon van God en ht moment dat de duisternis

  werd overwonnen. Laten we daarom deze boodschap doorgeven!

  In 1980 ging de film Jesus in premire. Na dat moment hebben mil-

  joenen mensen kunnen kennismaken met het leven van Jezus. Het is de

  film die het meest bekeken en het meest vertaald is. In bijna 1.000 talen

  verschillende talen is de film Jesus ondertussen beschikbaar. En nog

  steeds heeft het verhaal van Jezus, zoals het werkelijk gebeurde, niets

  van zijn kracht verloren. Het is daarom wellicht een goed idee om dit

  middel te gebruiken om de boodschap van Jezus te delen met de mensen

  om ons heen.

  JEZUS, ZIJN LEVEN HEEFT DE GESCHIEDENIS OP ZIJN KOP GEZET.

  PASEN: DE BOODSCHAP DIE REDDING GEEFT(advertentie)

  Hoe komt het toch dat de naam van Jezus zoveel losmaakt?

  16 17

 • Tijdens dit bezoek deed ik een wonderlijke ontdekking, namelijk dat deze beweging christelijke wortels had. Haar oprichter, goeroe Phalgunanda, bekeerde zich in 1942, terwijl toentertijd op het Christen-zijn in Nepal de doodstraf stond. Hij pro-beerde undercover vanuit zijn beweging het Christelijk geloof te brengen. Later in de jaren 40 sloot zich een Indiase zende-ling bij hem aan, Iman Sing Semjong. Semjong was de evangelist, Phalgunanda de filosoof en de dromer. Hij droomde

  van een herstel van het oude Limboorijk, het laatste koninkrijk dat pas op het einde van de acht-tiende eeuw door het leger van Nepal werd overwon-nen.

  Na onderwerping van het Kiratiland volgde er een zware onderdrukking. Het vruchtbare land werd afgepakt van de Kirati, en door de hogere kasten in beslag genomen.

  De Kirati leefden in grote armoede. De door Phalgunanda begonnen beweging was een eerste teken van hoop voor de Kiratistammen, die meer dan een miljoen mensen tellen.

  Deze beweging wil zich, onder leiding van goeroe Atmananda, op termijn aanslui-ten bij het Christelijke geloof. Recentelijk heeft de goeroe gezegd dat hij van alle hindoeinvloeden f wil. Hij ziet zichzelf als Christen en de Bijbel beschouwt hij als de uiteindelijke waarheid. Ruim 600.000 leden van de Kiratistammen zijn aange-sloten bij deze beweging. Zijn zij hiermee op weg naar Christus? Zulke aantallen zijn ongekend; zoiets is nauwelijks in de zendingsgeschiedenis voorgekomen. La-ten we daarom dit proces met veel gebed omringen, want er is iets zeer imposants gaande en de duivel zal niet stil zitten.

  Bram Krol (zie: www.bramkrol.com)

  INTERNATIONAAL

  Ruim 600.000 leden van de Kiratistammen op weg

  naar Christus?

  Eind 2003 kwam ik in contact met de

  Kiratibeweging een belangen-

  organisatie voor het bewaren van het

  culturele erfgoed van de oostelijke

  bergstammen in Nepal (de Kirati).

  De wonderen zijn Nepal nog niet uit!

  18

 • CONNECTEen serie van 6 als introductie op het christelijk geloof

  Voor maar 5,95

  LIVING ONLINE:Een gids om Jezus te volgen in een serie van 9.

  Voor maar 5,95