AIESEC Newsletter

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Newsletter for our partners in 2010/2011

Text of AIESEC Newsletter

 • Potovani,

  NEWSLETTER DATE

  VOLUME 1, ISSUE 1

  Na stranicama koje slijede vidjet ete sve aktivnosti koje su

  bile do sada te aktivnosti koje su jo u tijeku i koje u sklopu

  godinjeg plana AIESEC Split uspjeno provodi. Takoer,

  upoznat ete nae godinje partnere i sponzore projekata bez

  kojih ne bismo ciklus projekata uspjeno primakli kraju.

  S ponosom Vam predstavljamo ovogodinje lokalne partnere

  Novi predsjednik

  AIESEC-a Split i iz-vrni odbor 2011/2012

  Projekt baziran na

  razmjeni "Svijet na dlanu"

  Dani karijera Projekt baziran na

  razmjeni "Investicijom u

  znanje, do napretka"

  Spring Local Training Seminar

  Winter Leadership

  Development Congress

  Osvojene nagrade AIESEC-a Split

  AIESEC Split Newsletter Lipanj 2011.

 • Page 2 AIESEC SPLIT NEWSLETTER 2011

  NEWSLETTER TITLE

  Nacionalni partneri:

  Odrani su izbori za novog predsjednika lokalnog odbora AIESEC Split te izvrnog odbora 2011/2012.

  Predsjednik lokalnog odbora Split 2011/2012. je Tomislav Mami. "Moje AIESEC iskustvo je zapoelo ulanjenjem prije gotovo 3 godine paralelno s upisom na Ekonomski fakultet u Splitu. U svojoj AIESEC karijeri

  uvijek sam bio u doticaju s naim partnerima, poevi od organizacijskog odbora Career Days-a 2009, preko tima za odnose s poslovnim sektorom, organizacije seminara pa i tokom posljednje funkcije potpredsjednika za

  projekte. Kroz cijelo to razdoblje AIESEC Split je prolazio kroz lijepe i vesele trenutke

  ali i kroz izazove koji su testirali njegovu izdrljivost. U takvim situacijama se kao presudna pokazala injenica da AIESEC uvijek ima partnere na koje moe raunati i koji prepoznaju na rad. Oduvijek je najvanija prednost AIESEC-a kao partnera bilo stvaranje sposobnih mladih ljudi, s izrazitom proaktivnou i poduzetnikim duhom, kroz svoj program razvoja liderstva.

  Vrijednost AIESEC iskustva sve vie uviaju nai institucionalni ali i korporativni partneri, prvenstveno je zanimljiva kategorija praktinog iskustva koje je jedno od segmenata AIESEC iskustva, a omoguava naim lanovima konkurentnost na tritu rada. lanovi AIESEC-a imaju olakan ulazak u trite rada te su nai partneri uvidjeli da se radi o neemu u to se isplati ulagati, i zbog toga danas otvorenih ruku doekujemo budunost. S obzirom na podrku koju su nam do sada pruali, posebice elim ovom prilikom zahvaliti naim

  partnerima: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, upanija Splitsko-dalmatinska, Grad Solin, Grad

  Split, Opina Dugopolje, Opina Podstrana, Sveuilite u Splitu, Ekonomski fakultet, Studentski zbor

  Sveuilita u Splitu, Studentski zbor Ekonomskog fakulteta, Savjet mladih upanije Splitsko-dalmatinske,

  istoa d.o.o., F-Tours d.o.o., Em-Ka d.o.o., a51 d.o.o. , Splitski portal, Predikat do.o.. Radio Bra, Radio

  Soundset, Totalni Fm, Radio KL Eurodom, Radio Dalmaciji, Solinska kronika i Micro grupa."

  Predsjednik AIESEC-a Split 2011-2012 E-Mail: tomislav.mamic@aiesec.net

 • Izvrni odbor AIESEC-a Split

  2011/2012

  Sanda Dragievi Vice President External Rela-tions

  Nela Vukman Vice President Exchange

  Ana Podrug Vice President PR&Marketing

  Nikola Bali Vice President Finance

  Duje Papi Vice President Talent Menag-ment

  Vrijednost AIESEC iskustva sve vie uviaju nai institucionalni ali i korporativni partneri, prvenstveno je zanimljiva kategorija praktinog iskustva koje je jedno od segmenata AIESEC iskustva, a omoguava naim lanovima konkurentnost na tritu rada. lanovi AIESEC-a imaju olakan ulazak u trite rada te su nai partneri uvidjeli da se radi o neemu u to se isplati ulagati, i zbog toga danas otvorenih ruku doekujemo budunost. S obzirom na podrku koju su nam do sada pruali, posebice elim ovom prilikom zahvaliti naim

  partnerima: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, upanija Splitsko-dalmatinska, Grad Solin, Grad

  Split, Opina Dugopolje, Opina Podstrana, Sveuilite u Splitu, Ekonomski fakultet, Studentski zbor

  Sveuilita u Splitu, Studentski zbor Ekonomskog fakulteta, Savjet mladih upanije Splitsko-dalmatinske,

  istoa d.o.o., F-Tours d.o.o., Em-Ka d.o.o., a51 d.o.o. , Splitski portal, Predikat do.o.. Radio Bra, Radio

  Soundset, Totalni Fm, Radio KL Eurodom, Radio Dalmaciji, Solinska kronika i Micro grupa."

  Hvala AIESEC-u Split na divnim us-

  pomenama i neprocjenjivom iskustvu. Ljudi

  koje sam upoznala, s kojima sam radila, koji

  su mi bili druga obitelj tokom ovog vremena,

  ostavili su velik utjecaj na mene i njima sam

  najzahvalnija na svim zajednikim trenut-cima.

  Lana Ugri Predsjednica AIESEC-a Split 2010/2011

 • Project based on Exchange "World in your hands"

  Edukacijski projekt koji je imao sveano otvorenje na Ekonomskom fakultetu u Splitu 18.veljae ove godine. Ovaj projekt je imao za cilj dovesti 6 studenata iz razliitih krajeva svijeta koji e e d u c i r a t i s p l i t s k e s r e d n j o k o l c e o v i s o k o k o l s k o m obrazovanju, Europskoj uniji, toleranciji i nenasilju te Bolonjskom procesu. Ove godine tih 6 studenta je bilo iz drava: Moldavija, Brazil, Kanada, panjolska, Danska i Njemaka. Drali su predavanja i radionice u Privatnoj kulinarskoj k o l i W a l l n e r , Matematikoj gimnaziji, I. Gimnaziji, Ekonomsko-birotehnikoj koli i Zdrastvenoj koli.

  Projekt baziran na razmjeni "Svijet na dlanu"

  Inozemni studenti

  Predsjednica projekta Marijana

  Mikai

  Ove godine projekt je bio pod p o k r o v i t e l j s t v o m Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta te ovom prigodom zahvaljujemo ministarstvu na ukazanom povjerenju i potpori.

  Zatvaranje ovog projekta je

  b i l o 2 4 . o u j k a n a Ekonomskom fakultetu u

  Splitu, u sklopu otvaranja projekta Career Days. Organizacijski odbor se jo jednom eli zahvaliti svim sponzorima, predstavnicima srednjih kola kao i samim uenic ima na nj ihovom sudjelovanju u ovom projektu

 • 24. i 25. oujka na

  Ekonomskom

  fakultetu u Splitu

  odrana je 4.godinu

  zaredom

  manifestacija pod

  nazivom Career

  Days. Imali smo

  prilike vidjeti 14

  tvrtki koje su

  predstavile svoj rad

  studentima i

  informirali ih o

  mogunosti

  zaposlenja. Neke od

  tih istih tvrtki su

  drale i predavanja

  na teme vezane uz

  trite rada,

  trenutanog stanja u

  gospodarstvu,

  mogunostima

  zaposlenja itd.

  Dani karijera Career Days

  "Career Days je projekt koji za cilj ima povezati firme koje nude posao ili korisne informacije sa studentima te ih tako malo bolje uputiti u svijet gospodarstva i samo trite rada. I ove godine studenti su imali priliku ostaviti svoje ivotopise i stupiti u kontakt sa predstavnicima firmi, te sluati zanimljiva predavanja od strun-jaka na ekonomskom podruju. Ovaj projekt je realiziran uz veliku potporu Ekonomskog fakulteta u Splitu. S obzirom na trenutanu situaciju na tritu rada zaista moemo rei da nije bilo lagano ni jednostavno organizirati ovakav projekt, ali ipak smo uz veliki trud i volju uspjeli. Zato bih se htjela zahvaliti svima koji su sud-jelovali u stvaranju i real-iziranju ovog projekta

  Predsjednica projekta-

  Ana Podrug

  http://www.careerdays2011.tk/

  Le Mridien Lav na Career days-ima sudjeluje ve tradi-cionalno jer smatramo da je to izuzetna prilika za upoznati nove, zanimljive, mlade talente i privui ih iznimno di-naminoj hotelijersko-turistikoj djelatnosti.

  IGOR LEBEN HUMAN RESOURCES MANAGER

  od fakulteta, firmi, studenata do kolega i lanova tima u AI-ESEC-u. Na dvodnevnoj mani-festaciji sudjelovalo je 14 firmi sa podruja Splitsko-dalmatinske u-panije koje su bile zainteresirane da dou i ostvare konatakt sa mladim ljudima. Vjerujem da smo ovim projektom uspjeli u tome da poveemo firme i studente na na-jbolji mogui nain, i da e nji-hova komunikacija uroditi uspje-hom odnosnom zapoljavanjem. Career Days je jo jedan primjer u nizu uspjeha AIESEC-a, ali i moti-vacije da se neto pokrene i da se dogaaju pozitivne stvari u naoj okolini."

 • Sudionici Career Days-a:

  Donatori:

  Pokrovitelji projekta:

  Materijalni pokrovitelji projekta:

  Medijski pokrovitelji projekta:

 • Projekt baziran na razmjeni "Investicijom u

  znanje, do napretka" Project based on Exchange "Invest in knowledge, create

  progress"

  Na Ekonomskom Fakultetu u

  Splitu, 17. svibnja se odralo

  zatvaranje projekta

  Investicijom u znanje, do

  napretka baziran na meu-

  narodnoj strunoj praksi. U

  projektu su domai studenti

  (Tea Worek, Tanja Penovi,

  Luca Tvrdei, Zrinka Vuii

  i Ante Mandi) i strani stu-

  denti suraivali kako bi osmis-

  lili nove turistike sadraje za

  opine Dugopolje, Solin i Pod-

  strana. Projekt je predsta-

  vio Ante Mandi gdje je

  prezentirao konkretne ideje za

  opine Dugopolje, Pod-

  strana i grad Solin.

  Za opinu Podstrana studenti su naglasili kako ima dosta po-

  tancijala te lokacija omoguuje provoenje brojnih kreativnih i kulturnih aktivnostima. U pri-jedlozima je prikazao obnovu

  starih kua koje bi se mogle urediti kao kompleks etno

  kua, svaka sa svojim specifi-nom temom. Pod ostalim projektnim prijed-

  lozima su Rope park, Podvodni

  park, Platforma, am-

  fiteatar itd.Za Grad Solin je

  izjasnio kako Solin ima kul-

  turnu osnovu , te glavna ideja

  projekta je stvaranje ar-

  heolokog parka na podruju

  starog Solina ime bi se

  "Dodana vrijednost

  projekta b