Click here to load reader

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus” Eesti keel ja kirjandus Eesti keele ainekavas on kolm keeleteadmiste kursust ja kolm praktilist kursust. Lisaks on võimalik õppida ühte valikkursust

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ainevaldkond „Keel ja kirjandus” Eesti keel ja kirjandus Eesti keele ainekavas on kolm...

 • Tõrva Gümnaasium

  Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

 • 2

  Sisukord

  1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus” ........................................................................................................ 4

  1.1. Keele- ja kirjanduspädevus ........................................................................................................... 4

  1.2. Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused ......................................................... 4

  1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ............................................................................................................... 4

  1.3.1. Eesti keel ja kirjandus ............................................................................................................ 4

  1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes ............................................................ 5

  1. 5. Lõiming ........................................................................................................................................ 7

  1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja õppeainetega ........................................................... 7

  1.5.2. Lõiming läbivate teemadega ................................................................................................. 8

  2. Eesti keel ............................................................................................................................................ 11

  2.1. Üldalused .................................................................................................................................... 11

  2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ............................................................................................... 11

  2.1.2. Õppeaine kirjeldus ............................................................................................................... 11

  2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused ............................................................................................... 12

  2.2. Kursus „Keel ja ühiskond“........................................................................................................... 12

  2.2.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 13

  2.2.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 13

  2.3. Kursus „Praktiline eesti keel I” ................................................................................................... 13

  2.3.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 13

  2.3.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 13

  2.4. Kursus „Meedia ja mõjutamine” ................................................................................................ 14

  2.4.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 14

  2.4.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 15

  2.5. Kursus „Praktiline eesti keel II” .................................................................................................. 15

  2.5.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 15

  2.5.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 15

  2.6. Valikkursus „Kõne ja väitlus” ...................................................................................................... 16

  2.6.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ............................................................................................... 16

  2.6.2. Õpitulemused ...................................................................................................................... 16

 • 3

  2.6.3. Õppesisu .............................................................................................................................. 16

  2.7. Kursus „Teksti keel ja stiil” ......................................................................................................... 17

  2.7.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 17

  2.7.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 17

  2.8. Kursus „Praktiline eesti keel III” ................................................................................................. 18

  2.8.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 18

  2.8.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 18

  2.9. Kursus ,,Ametikeel“ .................................................................................................................... 19

  2.9.1. Õpitulemused ...................................................................................................................... 19

  2.9.2. Õppesisu .............................................................................................................................. 19

  2.9. Õppetegevus .............................................................................................................................. 19

  2.10. Füüsiline õpikeskkond .............................................................................................................. 20

  2.11. Hindamine ................................................................................................................................ 20

  3. Kirjandus ............................................................................................................................................ 20

  3.1. Üldalused .................................................................................................................................... 20

  3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid ............................................................................................... 21

  3.1.2. Õppeaine kirjeldus ............................................................................................................... 21

  3.1.3. Õpitulemused ...................................................................................................................... 24

  3.2. Kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandini” ................................................................................... 25

  3.3. Kursus „Müüt ja kirjandus” ........................................................................................................ 26

  3.4. Valikkursus „Draama ja teater” .................................................................................................. 27

  3.5. Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid” ..................................................................................... 29

  3.6. Kursus „20. sajandi kirjandus” .................................................................................................... 31

  3.7. Valikkursus „Kirjandus ja film” ................................................................................................... 32

  3.8. Kursus „Uuem kirjandus” ........................................................................................................... 35

  3.9 Kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine” ..................................................................... 36

  3.10. Valikkursus „Kirjandus ja ühiskond” ......................................................................................... 37

 • 4

  1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

  1.1. Keele- ja kirjanduspädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses; 2) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult; 3) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates; 4) hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide mõjutusvahendid; 5) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust; 6) väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, kujutlus- ja mõttemaailma arendajat; 7) teab eesti, vene ja väliskirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, seostab neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid; 9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid.

  1.2. Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keelja kirjandus. Keele ainekavad