Click here to load reader

Ainevaldkond EESTI KEEL JA KIRJANDUS - · PDF fileLadina keel 5 3 3 Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse I 1 1 1 Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse II 1 1 1 Filosoofia funktsioonid

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ainevaldkond EESTI KEEL JA KIRJANDUS - · PDF fileLadina keel 5 3 3 Sissejuhatus...

 • Kinnitatud Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühenduse koosolekul 30.01.2012

  Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

  ÕPPEKAVA

  2012

 •  

  Sisukord I Üldosa ...................................................................................................................................... 5 

  1. Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid .................................................................................... 5  2. Õppekava põhimõtted ........................................................................................................ 5  3. Õppesuunad, valikkursused ja nende tunnijaotusplaanid ................................................... 6  4. Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine ....................................................................... 12  5. Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted ........................ 17  6. III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused ......................................................................... 26  7. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis ....................................................................................................................... 27  8. Õppe ja kasvatuse korraldus, ajakasutus .......................................................................... 28  9. Hindamine ........................................................................................................................ 28  10. Gümnaasiumi lõpetamine ............................................................................................... 33  11. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ning õpilaste nõustamine gümnaasiumis ................................................................................................... 33  12. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted .............................................................................................................................................. 34  13. Karjääriteenuste korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis ................................................ 34  14. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted ........................................................................ 35  15. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord .......................................................... 35 

  II Põhikooli ainekavad ............................................................................................................. 36  Ainevaldkond EESTI KEEL JA KIRJANDUS ................................................................... 36 

  EESTI KEEL .................................................................................................................... 41  KIRJANDUS .................................................................................................................... 62 

  Ainevaldkond VÕÕRKEELED ........................................................................................... 79  A- VÕÕRKEEL (inglise keel) ......................................................................................... 89  B-VÕÕRKEEL (vene-, saksa-, prantsuse) ..................................................................... 101  VENE KEEL .................................................................................................................. 103  SAKSA KEEL ................................................................................................................ 106  PRANTSUSE KEEL ...................................................................................................... 110  III kooliaste (vene keel, saksa keel, prantsuse keel) ...................................................... 113  VENE KEEL .................................................................................................................. 114  SAKSA KEEL ................................................................................................................ 117  PRANTSUSE KEEL ...................................................................................................... 120 

 •  

  Ainevaldkond LOODUSAINED ........................................................................................ 126  LOODUSÕPETUS ......................................................................................................... 130  BIOLOOGIA .................................................................................................................. 151  GEOGRAAFIA .............................................................................................................. 167  FÜÜSIKA ....................................................................................................................... 182  KEEMIA ........................................................................................................................ 199 

  Ainevaldkond SOTSIAALAINED .................................................................................... 211  AJALUGU ..................................................................................................................... 216  ÜHISKONNAÕPETUS ................................................................................................. 231  INIMESEÕPETUS ......................................................................................................... 242 

  Ainevaldkond KUNSTIAINED ......................................................................................... 261  KUNST ........................................................................................................................... 265  MUUSIKA ..................................................................................................................... 275 

  Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS .......................................................................... 324  KEHALINE KASVATUS ............................................................................................. 326 

  Ainevaldkond TEHNOLOOGIAÕPETUS ........................................................................ 354  TEHNOLOOGIAÕPETUS ............................................................................................ 359  KÄSITÖÖ JA KODUNDUS ......................................................................................... 372 

  Valikaine USUNDIÕPETUS ............................................................................................. 385  Valikaine INFORMAATIKA ............................................................................................ 391 

  III Gümnaasiumi ainekavad ................................................................................................... 394  Ainevaldkond KEEL JA KIRJANDUS ............................................................................. 394 

  EESTI KEEL .................................................................................................................. 397  KIRJANDUS .................................................................................................................. 407 

  Ainevaldkond VÕÕRKEELED ......................................................................................... 431  B2-keeleoskustasemel võõrkeel ......................................................................................... 441 

  INGLISE KEEL ............................................................................................................. 441  B1 keeleoskustaseme keeled (prantsuse, saksa, vene keel) ............................................... 454 

  PRANTSUSE KEEL ...................................................................................................... 455  SAKSA KEEL ................................................................................................................ 465  VENE KEEL .................................................................................................................. 476 

  A-keeleoskustasemel võõrkeeled ....................................................................................... 484  PRANTSUSE KEEL ...................................................................................................... 485  HISPAANIA KEEL ....................................................................................................... 489  SAKSA KEEL ................................................................................................................ 493  VENE KEEL .................................................................................................................. 496  Valikkursus „Võõrkeelne kirjandus“ (B2.1 keeletasemel õpilastele) ............................ 501 

  Ainevaldkond MATEMAATIKA ...................................................................................... 502  Kitsas matemaatika (10 kursust) .................................................................................... 506  Lai matemaatika (14 kursust) ......................................................................................... 513 

  Ainevaldkond LOODUSAINED ........................................................................................ 525  BIOLOOGIA .................................................................................................................. 530  Valikkursus „Rakendusbioloogia” ....................................................................