Click here to load reader

Aiuto alla compilazione in lingua polacca cej rodziny

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Aiuto alla compilazione in lingua polacca cej rodziny

Microsoft Word - CP.3b_2p per traduzione 28-06-2011_def_POL_def.docwypeni ankiet na stronie internetowej http://censimentopopolazione.istat.it i wprowadzi, gdzie jest to wymagane, haso podane w polu, znajdujcym si w dolnym prawym rogu
Do kogo mog si zwróci w
przypadku niejasnoci?
Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica
9 PADZIERNIKA 2011 R. USTAWA Z DNIA 30 LIPCA 2010, NR 122, ART. 50
15 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOCI I MIESZKA
Co naley zrobi? wypeni ankiet niebieskim lub czarnym dugopisem (nie uywa czerwonego dugopisu) i woy j do koperty otrzymanej wraz z ankiet
odda j do jednego z powstaych w Paskiej gminie orodków spisu
nastpnie lub
Czy zagwarantowana
jest poufno?
Tak, obowizek uczestnictwa w Spisie Powszechnym sankcjonowany jest art. 7 Rozp. z moc ust. Nr.
Tak, wszystkie udzielone odpowiedzi s chronione przez ustaw o ochronie danych niejawnych (Rozp. z moc ust. nr 196 z 30 czerwca 2003). Wszystkie osoby pracujce przy Spisie Powszechnym objte s tajemnic subow.
W celu uzyskania wszelkich wyjanie dotyczcych wypeniania ankiety, naley zadzwoni pod bezpatny numer 800.069.701 Usuga jest aktywna od 01 padziernika 2011 do 29 lutego 2012 (z wyjtkiem 25 grudnia 2011 i 01 stycznia 2012) równie w soboty i niedziele, od 9.00 do 19.00, a w okresie od 09 padziernika do 19 listopada 2011, od 8:00 do 22:00 Ponadto mona wysa e-mail na adres [email protected] Aby uzyska pomoc podczas wypeniania ankiety, mona uda si do jednego ze znajdujcych si w gminie orodków spisu. Adresy dostpne s na stronie http://censimentopopolazione.istat.it
Moe si okaza, e bdziemy musieli si z Panem/Pani skontaktowa, w celu uzyskania wyjanie dotyczcych wypenienia ankiety. Aby uatwi kontakt i nie przeszkadza wizytami w domu, prosimy o podanie:
e-mail
tel.
AN KI
ET A
RO DZ
IN NA
Mod. Istat CP.3B_2P_POL
Aiuto alla compilazione in lingua polacca Wskazówki pomocnicze w jzyku polskim do wypenienia Ankiety dotyczcej rodziny
Kto wypenia arkusz rodzinny?
Arkusz rodzinny wypenia adresat, na dzie Spisu powszechnego (9 padziernika 2011), arkusza rodzinnego (tzn. osoba, na której nazwisko jest zarejestrowana karta rodziny w USC) lub, jeli to jest niemoliwe, inna osoba z rodziny lub osoba, która przebywa czasowo lub okazjonalnie w mieszkaniu w dniu przeprowadzania Spisu.
Za rodzin uwaa si
Zbiór osób poczonych zwizkiem maeskim, pokrewiestwem, powinowactwem, adopcj, opiek lub zwizkiem uczuciowym, wspólnie zamieszkaych, majcych stae miejsce zamieszkania w tej samej gminie (nawet jeli nie s jeszcze wpisane do ewidencji ludnoci danej gminy). Rodzin stanowi równie jedna osoba.
Co naley wypeni? LIST A, w której naley poda wszystkich czonków rodziny, czyli osoby zamieszkae na stae w lokalu, nawet jeli s nieobecne w terminie spisu; LIST B, w której naley poda wszystkie osoby czasowo lub okazjonalnie obecne w lokalu w terminie spisu;
Sekcj I, informacje dotyczce rodziny i mieszkania; Sekcj II, zoon z 3 arkuszy indywidualnych (kady zoony z kilku stron) zawierajcych pytania, na które musz odpowiedzie wszyscy czonkowie rodziny. Kady czonek rodziny wpisany do Listy A musi wypeni arkusz indywidualny w Sekcji II, zachowujc kolejno wpisu w licie. Jeli w lokalu zamieszkuje na stae kilka rodzin, kada musi wypeni ankiet rodzinn.
Uwaga
W niektórych przypadkach osoby, które wypeniaj ten arkusz rodzinny, musz wypeni te inny arkusz otrzymany w innym lokalu. Na przykad, osoba wypeniajca LIST B, poniewa zamieszkuje czasowo ten lokal (student na stancji, osoba pracujca w innym miecie itd.), musi równie wypeni LIST A i SEKCJ II arkusza rodzinnego otrzymanego w miejscu staego zamieszkania.
ABY ROZPOCZ Wypenianie list
LI ST
A B
LI ST
A A
Po wypenieniu LISTY A – i ewentualnie LISTY B – naley wypeni formularz. Instrukcje znajduj si na stronie 4.
LISTA B powinna zosta wypeniona przez osoby, które nie zamieszkuj na stae w tym lokalu, lecz s w nim obecne czasowo lub okazyjnie w dniu 9 padziernika 2011 (np.: turyci, osoby przebywajce na krótkotrwaym leczeniu, odwiedzajce rodzin lub przyjació itd.). Wane: Dla tych osób ankieta koczy si na wypenieniu LISTY B.
Na LIST A musz wpisa si wszystkie osoby, które nale do rodziny i które: s obywatelami woskimi i maj stae miejsce zamieszkania w tym lokalu, nawet jeli s nieobecne w dniu spisu; s cudzoziemcami, maj stae miejsce zamieszkania w tym lokalu i wpisane s do ewidencji ludnoci lub
posiadaj pozwolenie na pobyt, nawet jeli s nieobecne w dniu spisu.
Czonkowie rodziny musz by wpisani na LIST A w nastpujcej kolejnoci: Adresat arkusza rodzinnego (osoba, na której nazwisko jest zarejestrowana karta rodziny w USC); Maonek/maonka adresata lub konkubent/ konkubina adresata; Dzieci, które nie zawary zwizku maeskiego (od najstarszego do najmodszego); Dzieci, które zawary zwizek maeski i ich rodziny; Pozostali krewni adresata arkusza rodzinnego (ojciec/matka, t e / o wa , b ra t /siostra, sz wag ie r /ka, wnuk,
dziadek/babcia, wujek/ciocia); Pozostae osoby zamieszkujce lokal, niebdce w zwizku z adresatem, niespokrewnione i niespowinowacone
Kady czonek rodziny zostanie oznaczony dwucyfrowym numerem (kod osobowy) od 01 do 08. Kolejno ta musi zosta zachowana przy wypenianiu arkuszy indywidualnych Sekcji II. Jeli rodzina zoona jest z jednej osoby (rodzina jednoosobowa),naley wypeni tylko pierwsz linijk (kod osobowy 01) LISTY A.
1 Dla obywateli spoza Unii Europejskiej dokumentami potwierdzajcymi legalny pobyt s wane pozwolenie na pobyt we Woszech,
pozwolenie na wjazd do Woch z powodu pracy lub czenia rodzin, wnioski o przeduenie pozwolenia na pobyt i wnioski o wystawienie pierwszego pozwolenia na pobyt.
Jeli w listach i/lub arkuszach indywidualnych jest za mao miejsca na wszystkie osoby, naley zwróci si do najbliszego Gminnego Punktu spisu.
(Poda gmin urodzenia. indywidualne
do strony10 Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok
do strony 15 Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok
do strony 20 Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok dodatkowy arkusz indywidualny Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok
Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok
Imi 2 Cudzoziemiec / apatryda 2 Kobieta dzie miesic rok
Imi 2 Cudzoziemiec / apatryda 2 Kobieta dzie miesic rok
Imi 2 Cudzoziemiec / apatryda 2 Kobieta dzie miesic rok
Data wypenienia
……….…………………….………………... Podpis wypeniajcego
rk us
za ro
dz in
ne go
LISTA B Osoby, które NIE zamieszkuj na stae w lokalu, lecz tylko czasowo lub okazjonalnie znajduj si w nim w dniu spisu (9 padziernika 2011)
Kod osobowy Pe Data urodzenia Miejsce urodzenia Stay pobyt Obywatelstwo
01 1 Mczyzna 1 Wochy 1 Wochy 1 Woskie
2 Kobieta dzie miesic rok 2 Zagranica 2 Zagranica 2 Cudzoziemiec / apatryda
02 1 Mczyzna 1 Wochy
1 Wochy
1 Woskie
03 1 Mczyzna 1 Wochy 1 Wochy 1 Woskie
2 Kobieta dzie miesic rok 2 Zagranica 2 Zagranica 2 Cudzoziemiec / apatryda
UWAGA: Jeli w lokalu obecne s wicej ni trzy osoby, które nie zamieszkuj w nim na stae, naley skontaktowa si z najbliszym Gminnym Orodkiem spisu.
2 Kobieta dzie miesic rok 2 Zagranica 2 Zagranica 2 Cudzoziemiec / apatryda
LISTA A Osoby, które zamieszkuj na stae w spisanym lokalu (czonkowie rodziny) Prosimy o wypenienie literami drukowanymi Kod osobowy Nazwisko i imi Pe Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Informacje
Jeli urodzi si zagranic, poda kraj)
01 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie Od strony 6
02 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie Od strony 11
03 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie Od strony 16
04 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie
05 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie
06 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie
07 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie
08 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie
UWAGA: Jeli rodzina skada si z wicej ni trzech osób, naley skontaktowa si z najbliszym Gminnym Orodkiem spisu.
dodatkowy arkusz indywidualny
dodatkowy arkusz indywidualny
dodatkowy arkusz indywidualny
dodatkowy arkusz indywidualny
Informacje ogólne:
Sekcje I i II Arkusza rodzinnego podzielone s na „punkty", które zawieraj wicej pyta. Prosimy o uwane przeczytanie kadego pytania wraz z podkrelonymi lub podanymi w nawiasie uwagami. Przy kadym pytaniu zaznaczy tylko jedn odpowied. Zasada ta nie dotyczy pyta, przy których znajduje si wyrana
informacja o moliwoci zaznaczenia kilku odpowiedzi. Jeli pytanie nie dotyczy osoby, do której odnosi si arkusz indywidualny (np. poniewa pytanie skierowane jest tylko do
osób, które s w wieku 15 lat lub wicej), nie naley zakrela adnej odpowiedzi, ani te nie naley dodawa adnych komentarzy lub znaków.
Uwaga
Wskazówki dotyczce wypenienia ankiety:
Ten arkusz rodzinny zosta przygotowany do odczytu optycznego za pomoc skanera, który nie rozpoznaje niektórych kolorów, dlatego te prosimy o uycie tylko czarnego lub niebieskiego dugopisu.
Na wikszo pyta wystarczy odpowiedzie, zakrelajc krzyykiem odpowiednie pole. Wane: bardzo wane jest, aby nie stawia adnych znaków w innych polach!
Maonek adresata Np.:
Jeli pomyli/a si Pan/Pani w odpowiedzi, naley zaczerni bdn odpowied i zaznaczy krzyykiem odpowied prawidow.
We Woszech Za granic Np.:
W innych pytaniach naley wpisa numery lub sowa w jak najbardziej czytelny sposób, duymi drukowanymi literami, wpisujc tylko jeden znak do kadego pola. Znaki musz by od siebie oddzielone. Prosimy nie pisa poza polami przeznaczonymi do wypenienia.
Przykad prawidowego wypenienia
/ / G i mi n ano
Przykady wypenienia z najczstszymi bdami
2 Zbyt due znaki Zamkn wszystkie okrge znaki, takie jak 6, 9 i 0
NIE TAK NIE NIE NIE
Poczy wszystkie odcinki znaków, przede wszystkim w literach takich jak E i F
Numer 4 musi pozosta otwarty na górze
NIE TAK NIE NIE NIE
Numer 1 musi by bez dolnej kreseczki
NIE TAK
0 5 miesic
1 4 dzie
S A N G I M I G N A N O1 96 4 rok
0 5 miesic
1 4 dzie
X 2 1
Aby prawidowo odpowiedzie na pytania, prosimy o zapoznanie si z instrukcj dotyczc wypeniania, któr otrzyma/a Pan/Pani wraz z ankiet. Zaoszczdzi Pan/Pani w ten sposób czas i nie popeni bdów przy wypenianiu ankiety
1. Wypeni Sekcj I odpowiadajc na pytania dotyczce rodziny i mieszkania.
2. Wypeni Sekcj II. Dla kadego czonka rodziny wpisanego na List A naley wypeni arkusz indywidualny.
Wypeni arkusze indywidualne Sekcji II w tej samej kolejnoci, w której czonkowie rodziny zostali wpisani na List A.
Na przykad, jeli na List A wpisani s w kolejnoci Pan Rossi (kod osobowy 01) i Pani Bianchi (kod osobowy 02), arkusz indywidualny osoby 01 (od str. 6 Sekcji II) musi zosta wypeniony przez Pana Rossi, podczas gdy arkusz indywidualny osoby 02 (od str. 11 Sekcji II) musi zosta wypeniony przez Pani Bianchi.
Jeli rodzina skada si z jednej osoby (rodzina jednoosobowa), po wypenieniu Sekcji I naley odpowiedzie tylko na pytania zawarte w arkuszu indywidualnym osoby 01 (od str. 6 Sekcji II).
Sekcja I
Mieszkanie
Inny typ lokalu (barak, przyczepa, camper itd.) przej do pyt. 1.3
Lokal w placówce dyplomatycznej lub konsularnej
Budynek zamieszkania zbiorowego (hotel, dom spokojnej staroci itd.)
przej do pyt. 1.5
1.2 Prosz poda powierzchni mieszkania Naley wzi pod uwag wewntrzn powierzchni mieszkania, czyli powierzchni podóg wszystkich pokoi, cznie z azienkami i schowkami, ale bez tarasów, balkonów i pomieszcze dodatkowych (takich jak na przykad: piwnice, strychy, garae)
metry kwadratowe (zaokrglone bez uamków)
1.3 Lokal zajmowany jest przez
Jedn rodzin przej do pyt. 1.5
Dwie lub wicej rodzin dzielcych mieszkanie
1.4 Poda informacje dotyczce innej/innych rodziny/rodzin zamieszkujcej/zamieszkujcych lokal (kod ankiety, nazwisko i imi adresata arkusza rodzinnego) [Jeli lokal dziel wicej ni cztery rodziny, prosimy o kontakt pod bezpatnym numerem 800.069.701]
Kod ankiety* (rodzina/y dzielca/e lokal) Nazwisko adresata Imi adresata
* Kod ankiety podany jest na pierwszej stronie Arkusza rodzinnego.
1.5 Poda czy mieszkanie jest:
Wasnociowe (cakowicie lub czciowo), zamieszkae na podstawie prawa uytkowania lub wykupu Wynajmowane Zajmowane z innego tytuu (bezpatnie, z tytuu pracy itd.)
5
3
2
1
2
1
4
3
2
1
giricc
Rettangolo
Informacje indywidualne
1.4 Miejsce urodzenia
W innej gminie woskiej poda gmin i symbol powiatu
Tylko dla osoby 01 odpowied jest wstpnie wypeniona
osoba 01 odpowiada od pytania 1.2
pow. Za granic poda kraj
ADRESAT ODPOWIADA NA PYTANIE 1.5 TYLKO W PRZYPADKU, GDY NA PIERWSZEJ STRONIE ARKUSZA RODZINNEGO NIE ZOSTA PODANY ADRES
1.5 Czy jest Pan/i wpisany/a do ewidencji ludnoci w tej gminie? [Gmina wpisu do ewidencji to gmina, w której dana osoba moe poprosi o wydanie wasnego dowodu tosamoci i podstawowych dokumentów ewidencyjnych (np. akt urodzenia itd.)]
Tak, w tym mieszkaniu Tak, ale w innym mieszkaniu lub wspózamieszkiwanie
1.2 Pe Nie, w innej gminie woskiej
poda gmin i symbol powiatu Mczyzna
Kobieta
6
4
2
1
1
2
3
3
Arkusz indywidualny 0820530054752
2.1 Stan cywilny 3.2 Czy jest Pan/Pani obywatelem woskim od urodzenia?
Kawaler/panna onaty/zamna W separacji faktycznej
Tak Nie
przej do pyt. 3.1 przej do pyt. 3.4
3.3 W jaki sposób uzyska/a Pan/Pani obywatelstwo woskie? W prawnej separacji
Przez maestwo Inne Rozwiedziony/a
Wdowiec/wdowa poda kraj poprzedniego obywatelstwa
2.2 Miesic i rok zawarcia maestwa [W przypadku zawarcia wikszej iloci zwizków maeskich, wskaza dat ostatniego]
/ miesic rok
2.3 Stan cywilny przed ostatnim maestwem 3.4 Gdzie urodzia si Pani/Pana matka?
[Wskaza miejsce urodzenia matki, nawet jeli nie mieszka na stae w tym mieszkaniu lub nie yje]
Kawaler/panna
Wdowiec/wdowa poda kraj urodzenia Za granic
3.1 Jakie ma Pan/Pani obywatelstwo? [Kto posiada inne obywatelstwo poza woskim, musi zaznaczy tylko pole 1 “woskie”]
woskie obce
przej do pyt. 3.2 poda kraj obywatelstwa i przej do pyt. 3.4
3.5 Gdzie urodzi si Pana/Pani ojciec? [Wskaza miejsce urodzenia ojca, nawet jeli nie mieszka na stae w tym mieszkaniu lub nie yje]
We Woszech
7
3
1
2
1
2
giricc
Rettangolo
Arkusz indywidualny
4.1 Gdzie si Pan/Pani znajdowa/a w dniu Spisu powszechnego (9 pa. 2011)?
W tym mieszkaniu W tej gminie, ale nie w tym mieszkaniu lub wspózamieszkiwanie, np. dom krewnych lub przyjació, koszary, szpital 5.1 Który sporód poniej wymienionych stopni
wyksztacenia Pani/i posiada? W innej gminie woskiej
Za granic Brak wyksztacenia i nie umiem czyta i pisa
Brak wyksztacenia, ale umiem czyta i pisa 4.2 Gdzie przebywa/a Pan/i rok temu (9 pa. 2010)?
W tym mieszkaniu wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej (lub równowana ocena kocowa) W tej gminie, ale nie w tym mieszkaniu lub
wspózamieszkiwanie wiadectwo ukoczenia gimnazjum (lub przysposobienia zawodowego) poda gmin i symbol
powiatu W innej gminie woskiej
wiadectwo ukoczenia szkoy redniej trwajcej 2-3 lata
wiadectwo ukoczenia szkoy redniej trwajcej 4-5 lat
Dyplom Akademii Sztuk Piknych, Wyszej Szkoy Baletowej, Wyszej Szkoy Teatralnej, ISIA itd. Akademii Muzycznej (stary tok studiów) pow.
Za granic poda kraj Dyplom uczelni wyszej (2-3 lata) w starym toku studiów (w tym studium policealne lub prywatna szkoa wysza)
Dyplom Wyszej Szkoy Artystycznej, Muzycznej i Chóralnej (A.F.A.M.) I stopnia Licencjat (I stopnia) w nowym toku studiów Dyplom Wyszej Szkoy Artystycznej, Muzycznej i Chóralnej (A.F.A.M.) II stopnia
4.3 Gdzie przebywa/a Pan/i pi lat temu (9 pa. 2006)? Dyplom magistra (4-6 lat) w starym toku studiów, studia magisterskie w jednym cyklu w nowym trybie studiów, dwuletnie uzupeniajce studia magisterskie (II poziomu) w nowym trybie studiów
W tym mieszkaniu
W tej gminie, ale nie w tym mieszkaniu lub wspózamieszkiwanie W innej gminie woskiej poda gmin i symbol
powiatu DLA OSÓB, KTÓRE W PYTANIU 5.3 ZAZNACZYY ODPOWIEDZI OD 7 DO 12 5. 2 Czy ukoczy/a Pan/i studia master
lub studium podyplomowe A.F.A.M.?
Master I stopnia Master II stopnia Podyplomowe studia zawodowe Studia doktoranckie
pow. Za granic poda kraj
Nie
8
OSOBA 01 LISTA A Sekcja II
Arkusz indywidualny 0820530054752
OSOBY WIEKU 15 LAT I WICEJ ODPOWIADAJ OD PYTANIA 6.1 OSOBY W WIEKU PONIEJ 15 LAT ODPOWIADAJ OD PYTANIA 7.1
6.1 Czy w tygodniu poprzedzajcym dat spisu powszechnego (od 2 do 8 padziernika) wykona/a Pan/i przynajmniej 1 godzin pracy? [Prosz wzi pod uwag prac odpatn lub nieodpatn, jeli ta ostatnia wykonywana jest zwyczajowo w firmie rodzinnej]
6.4 Czy w przypadku wystpienia moliwoci pracy, byby/byaby Pan/Pani skonny/a rozpocz j w przecigu dwóch tygodni?
Tak
Nie przej do pyt. 6.6 Tak przej do pyt. 7.1
Nie 6.5 Czy pracowa/a Pan/i kiedykolwiek za wynagrodzeniem lub jako pomagajcy czonek rodziny?
6.2 Czy w tygodniu od 2 do 8 padziernika mia/a Pan/i prac, w której by/a Pan/i nieobecny? (np.: chorobowe, urlop, kasa wyrównawcza zarobków, urlop przymusowy itd.)
Tak przej do pyt. 7.1
Nie
Tak przej do pyt. 7.1 6.6 W tygodniu od 2 do 8 padziernika by/a Pan/i [Jeli Pana/i sytuacja odpowiada kilku odpowiedziom, prosz zaznaczy pierwsz na licie. Na przykad, jeli jest Pani gospodyni domow, która pobiera emerytur, prosz zaznaczy pole 1]
Nie
6.3 Czy od 11 wrzenia do 8 padziernika szuka/a Pan/i aktywnie pracy lub przygotowa/a si Pan/i do otwarcia wasnej dziaalnoci?
Osob pobierajc jedn lub wicej emerytur przysugujcych jej za wypracowane lata lub osob pobierajc dochód z kapitau (odsetki inwestycji kapitaowych i nieruchomoci)
Tak Studentem/k Gospodyni domow Inna sytuacja
Nie przej do pyt. 6.6
9
4
giricc
Rettangolo
Arkusz indywidualny
7.1 Czy przemieszcza si Pan/i codziennie do staego miejsca nauki lub pracy?
Tak, przemieszczam si do szkoy (take kursy szkolenia zawodowego) przej do pyt. 7.2
Tak, przemieszczam si do pracy
Nie, ucz si w moim mieszkaniu
Nie, pracuj w moim mieszkaniu koniec arkusza indywidualnego Nie, poniewa nie mam staego miejsca pracy
(akwizytorzy, przedstawiciele itd.)
Nie, poniewa nie ucz si, nie pracuj i nie uczszczam na kursy szkolenia zawodowego
7.2 Gdzie znajduje si Pana/i stae miejsce nauki lub pracy? [Studenci pracujcy podaj miejsce pracy a nie szkoy. Kto wykonuje prac z wykorzystaniem rodków transportu (kierowcy, kolejarze, tramwajarze, piloci, marynarze itd.) wskazuje miejsce, z którego rozpoczyna prac (parking, stacja, depozyt, lotnisko, port itd.)]
W tej gminie
pow. Za granic poda kraj
7.4 Z jakiego mieszkania przemieszcza si Pan/i codziennie do staego miejsca nauki lub pracy?
Z tego mieszkania Z innego mieszkania koniec arkusza indywidualnego
7.5 Czy powraca Pan/i codziennie do tego mieszkania ze staego miejsca nauki lub pracy ?
Tak Nie
3
7.3 Prosz poda peen adres, bez skrótów (na przykad PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1)
1
2
6
5
4
3
2
1
OSOBA 02 LISTA A Sekcja II
Arkusz indywidualny 0820530054752
1.4 Miejsce urodzenia
Syn/córka tylko adresata Syn/córka tylko maonka/konkubenta Rodzic (lub maonek/konkubent rodzica) adresata Te/owa adresata
Brat/siostra adresata
Brat/siostra maonka/konkubenta
pow. Za granic poda kraj
1.5 Czy jest Pan/i wpisany/a do ewidencji ludnoci w tej gminie? [Gmina wpisu do ewidencji to gmina, w której dana osoba moe poprosi o wydanie wasnego dowodu tosamoci i podstawowych dokumentów ewidencyjnych (np. akt urodzenia itd.)]
Inny krewny adresata i/lub maonka/konkubenta
Inna osoba wspózamieszkujca bez relacji uczuciowych, wizi rodzinnych lub powinowactwa Tak,w tym mieszkaniu
Tak, ale w innym mieszkaniu lub wspózamieszkiwanie 1.2 Pe
Nie, w innej gminie woskiej
poda gmin i symbol powiatu Mczyzna
Kobieta
11
Arkusz indywidualny
2.1 Stan cywilny 3.2 Czy jest Pan/Pani obywatelem woskim od urodzenia?
Kawaler/panna onaty/zamna W separacji faktycznej
Tak Nie
przej do pyt. 3.1 przej do pyt. 3.4
3.3 W jaki sposób uzyska/a Pan/Pani obywatelstwo woskie? W prawnej separacji
Przez maestwo InneRozwiedziony/a
Wdowiec/wdowa poda kraj poprzedniego obywatelstwa
2.2 Miesic i rok zawarcia maestwa [W przypadku zawarcia wikszej iloci zwizków maeskich, wskaza dat ostatniego]
/ miesic rok
2.3 Stan cywilny przed ostatnim maestwem 3.4 Gdzie urodzia si Pana/Pani matka?
[Wskaza miejsce urodzenia matki, nawet jeli nie mieszka na stae w tym mieszkaniu lub nie yje]
Kawaler/panna
Wdowiec/wdowa poda kraj urodzenia Za granic
3.1 Jakie ma Pan/Pani obywatelstwo? [Kto posiada inne obywatelstwo poza woskim, musi zaznaczy tylko pole 1 “woskie”]
woskie obce
przej do pyt. 3.2 poda kraj obywatelstwa i przej do pyt. 3.4
3.5 Gdzie urodzi si Pana/Pani ojciec? [Wskaza miejsce urodzenia ojca, nawet jeli nie mieszka na stae w tym mieszkaniu lub nie yje]
We Woszech
Apatryda (brak obywatelstwa) przej do pyt. 3.4
12
3
1
2
1
2
OSOBA 02 LISTA A Sekcja II
Arkusz indywidualny 0820530054752
OSOBY W WIEKU 6 LAT LUB WICEJ ODPOWIADAJ OD PYTANIA 5.1 OSOBY W WIEKU PONIEJ 6 LAT ODPOWIADAJ OD PYTANIA 7.1
4.1 Gdzie si Pan/Pani znajdowa/a w dniu Spisu powszechnego (9 padziernika 2011)?
W tym mieszkaniu W tej gminie, ale nie w tym mieszkaniu lub wspózamieszkiwanie, np. dom krewnych lub przyjació, koszary, szpital 5.1 Który sporód poniej wymienionych stopni
wyksztacenia Pani/i posiada? W innej gminie woskiej
Za granic Brak wyksztacenia i nie umiem czyta i pisa
DLA OSÓB, KTÓRE MAJ 1 ROK LUB WICEJ LAT Brak wyksztacenia, ale umiem czyta i pisa 4.2 Gdzie przebywa/a Pan/i rok temu (9 pa. 2010)?
W tym mieszkaniu wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej (lub równowana ocena kocowa) W tej gminie, ale w innym mieszkaniu lub
wspózamieszkiwanie wiadectwo ukoczenia gimnazjum…